Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 61/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 14. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

61

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č.  75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č.  179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009  Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, se mění takto:

1. V § 2 písm. i) bodě 2 se slovo „a“ zrušuje.

2. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, které se člení na tituly
1. vodárenská nádrž Římov,
2. vodárenská nádrž Švihov,
3. vodárenská nádrž Vrchlice a
4. vodárenská nádrž Opatovice.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3 písm. a), § 3 odst. 5, § 7 odst. 1, § 7 odst. 7 písm. a), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 3 písm. a) se slova „až j)“ nahrazují slovy „až k)“.

4. V § 4 odst. 1 se text „odst. 2 písm. e)“ zrušuje.

5. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

6. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) z titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5 do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4.“.

7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování extenzivních travních porostů v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek

Hodlá-li žadatel v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek zvýšit zařazenou výměru v rámci podopatření ošetřování extenzivních travních porostů podle § 2 písm. b), podá žádost o zařazení, ve které požádá o zařazení do nového období plnění víceletých podmínek. V této žádosti o zařazení lze změnit titul vztahující se již k zařazenému dílu půdního bloku.“.

8. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „§ 5 nebo 6“ nahrazují slovy „§ 5, 6 nebo 6a“.

9. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podá žadatel“ nahrazují slovy „může žadatel podat“.

10. V § 8 odst. 8 se za text „§ 2 písm. j)“ vkládají slova „nebo k)“.

11. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

12. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“ a bod 4, který zní:

„4. podopatření podle § 2 písm. k) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a zařazen podle § 24a odst. 4,“.

13. V § 12 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slova „pokud Fond“ vkládají slova „v kalendářním roce, ve kterém obdržel žádost o zařazení,“.

14. V § 12 odst. 6 písm. b) se slova „ , a to nejpozději do 31. května prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek“ zrušují.

15. V § 12 odst. 7 písm. a) bodě 2, § 17 odst. 6 písm. a) bodě 3, § 17 odst. 7 písm. a) bodě 3, § 19 odst. 8 písm. a) bodě 3, § 19 odst. 9 písm. a) bodě 3, § 19 odst. 10 písm. a) bodě 3, § 19 odst. 10 písm. d) bodě 3, § 20 odst. 5 písm. c), § 21 odst. 5 písm. b) bodě 2 a v § 23 odst. 5 písm. h) se slova „osvědčení prokazujícího kvalitu“ nahrazují slovy „uznávacího listu“.

16. V § 12 odst. 8 závěrečné části ustanovení písmene d) se slovo „povinost“ nahrazuje slovem „povinnost“.

17. V § 13 odst. 5 písm. a) se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“ a za slovo „modráska“ se vkládají slova „nebo se nachází alespoň z 50 % v chráněné krajinné oblasti Železné hory a je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jako platba na výsledek“.

18. V § 13 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

19. V § 13 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

20. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „§ 16 odst. 5 písm. a) bodu 2 nebo § 16 odst. 6 písm. a) bodu 2“ nahrazují slovy „ , § 16 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 16 odst. 6 písm. a) bodu 3“ a slova „§ 16 odst. 5 písm. a) bodu 3, § 16 odst. 6 písm. a) bodu 3“ se nahrazují slovy „ , § 16 odst. 5 písm. a) bodu 4, § 16 odst. 6 písm. a) bodu 4“.

21. V § 16 odst. 5 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. do 30. června příslušného kalendářního roku,“.

 Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

22. V § 16 odst. 5 písm. c) se za slovo „nepovažuje“ vkládají slova „pastva zvířat nebo“.

23. V § 16 odst. 6 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. do 30. června příslušného kalendářního roku,“.

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

24. V § 16 odst. 11 písmeno h) zní:

„h) neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak. “.

25. V § 16 odst. 13 písmeno f) zní:

„f) zajistí, že se na příslušném dílu půdního bloku zařazeném v tomto titulu na předem určené části dílu půdního bloku vedené v evidenci využití půdy nacházejí nejméně 4 indikační druhy rostlin nebo skupiny druhů rostlin s pozitivním efektem uvedené v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení; v případě nálezu indikačního druhu rostliny s negativním efektem uvedeného v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení se tento druh odečte od počtu druhů rostlin nebo skupin druhů rostlin, který se nachází na příslušném dílu půdního bloku. “.

26. V § 17 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou podopatření podle § 2 písm. e) nebo g)“.

27. V § 17 odst. 6 písm. a) bodě 2 se slova „ , a to v celkovém minimálním výsevku směsi 9 kilogramů na 1 hektar“ zrušují.

28. V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 2 se slova „ , a to v celkovém minimálním výsevku 9 kilogramů na 1 hektar“ zrušují.

29. V § 17 odst. 8 písm. a) se za slovo „rostlin“ vkládají slova „ , pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak,“.

30. V § 17 odst. 8 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

31. V § 18 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; tato podmínka se nevztahuje na likvidaci nedopasků“.

32. V § 19 odst. 3 písm. a) se text „§ 2 písm. g)“ nahrazuje slovy „§ 2 písm. c), g), j) nebo k)“.

33. V § 19 odst. 7 písm. a) se za slovo „rostlin“ vkládají slova „ , pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak,“.

34. V § 19 odst. 7 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

35. V § 19 odst. 9 písm. d) se slovo „července“ nahrazuje slovem „června“.

36. V § 19 odst. 9 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

37. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provádí dosev pouze směsí, která svým složením zajistí shodné nebo vyšší zastoupení minimálního počtu druhů rostlin z jednotlivých skupin rostlin uvedených v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu ve srovnání se směsí, kterou bylo provedeno založení nektarodárného biopásu podle písmene a) v období plnění víceletých podmínek.“.

38. V § 19 odst. 10 písm. a) bodě 1 se slova „v případě prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek, nebo nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku od druhého roku období plnění víceletých podmínek,“ zrušují.

39. V § 19 odst. 10 písm. d) bodě 2 se slova „směsí osiv, přičemž zastoupení trav“ nahrazují slovy „stanovenou směsí osiv uvedenou v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž zastoupení nejméně 3 druhů trav z čeledi lipnicovité“.

40. V § 19 odst. 10 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

41. V § 19 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provádí dosev pouze směsí, která svým složením zajistí shodné nebo vyšší zastoupení minimálního počtu druhů rostlin z jednotlivých skupin rostlin uvedených v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu ve srovnání se směsí, kterou bylo provedeno založení jetelotravního biopásu podle písmene d) v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek.“.

42. V § 21 odst. 3 písm. a) se text „§ 2 písm. e)“ nahrazuje slovy „§ 2 písm. c), e), j) nebo k)“.

43. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) založí porost druhově bohatého pokrytí nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,“.

44. V § 21 odst. 5 písm. b) bodě 1 se slova „v minimálním výsevku 8 kilogramů na 1 hektar“ zrušují.

45. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slovo „roku“ vkládají slova „ , a to s výjimkou použití bezorebných technologií,“.

46. V § 21 odst. 5 písm. g) bodě 1 se za slovo „rostlin“ vkládají slova „ , pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak,“.

47. V § 21 odst. 5 písm. g) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

48. V § 22 odst. 5 a v § 24 odst. 6 se za slovo „výrobky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím pověřené osoby podle § 10 odst. 3 zákona o hnojivech“.

49. V § 22 odst. 6 písm. d) závěrečné části ustanovení se slova „zemědělské kultury ovocný sad“ nahrazují slovy „produkčních ploch“.

50. V § 22 odst. 6 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , s výjimkou ovocných sadů, jejichž souhrnná výměra produkčních ploch, na kterou žadatel žádá o poskytnutí dotace, je v příslušném kalendářním roce menší než 5 hektarů“.

51. V § 22 odst. 6 písm. h) se slova „1. května“ nahrazují slovy „1. dubna“ a slova „30. června“ se nahrazují slovy „15. srpna“.

52. V § 22 odst. 6 písm. l) se slova „vyhodnocení údajů se provádí v případě, že dojde ke změně“ nahrazují slovy „má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu“.

53. V § 23 odst. 6 písmena f) a g) znějí:

„f) provede každoročně proti plísni révové nejméně 1 aplikaci přípravku na ochranu rostlin, pomocného prostředku na ochranu rostlin nebo základní látky povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a
g) provede každoročně proti padlí révovému nejméně 1 aplikaci přípravku na ochranu rostlin, pomocného prostředku na ochranu rostlin nebo základní látky povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.“.

54. V § 23 odst. 9 písmeno a) zní:

„a) založit porost z lipnicovitých, bobovitých nebo jiných dvouděložných rostlin nebo směsí těchto plodin do 31. října příslušného kalendářního roku v meziřadí, které není ozeleněné podle odstavce 5 písm. h), a ponechat jej v meziřadí do 31. března následujícího kalendářního roku; výsev žadatel provede nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání
1. míchacího protokolu, v případě použití směsi osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, nebo
2. uznávacího listu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, v případě použití směsi uznaného osiva nebo druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby, nebo“.

55. V § 24 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou podopatření podle § 2 písm. e), g) nebo k)“.

56. V § 24 odst. 7 písm. a) se slovo „každého“ nahrazuje slovem „libovolného“ a slova „ ; žadatel, jehož souhrnná výměra dílů půdních bloků nebo jejich částí s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření, nepřesáhne 5 hektarů, odebírá pouze 1 vzorek z převládajícího podporovaného druhu podle výměry,“ se zrušují.

57. V § 24 odst. 7 písm. b) se slova „vzorků odebraných“ nahrazují slovy „vzorku odebraného“.

58. V § 24 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „bloků s druhem“ nahrazují slovy „bloků nebo jejich částech s druhem“.

59. V § 24 odst. 8 písm. a) se slova „C a D“ nahrazují slovy „C až E“.

60. V § 24 odst. 8 se na konci úvodní části ustanovení písmene c) doplňují slova „ , případně od data prvního výsevu nebo výsadby do data zahájení sklizně posledního podporovaného pěstovaného druhu v rámci příslušného kalendářního roku“.

61. V § 24 odst. 8 písm. c) bodě 2 se za slova „1 až 6“ vkládají slova „a 8“.

62. V § 24 odst. 8 písm. d) se slova „vyhodnocení údajů se provádí v případě, že dojde ke změně“ nahrazují slovy „má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu“.

63. V § 24 odst. 9 písm. a) se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „části A přílohy“.

64. V § 24 odst. 9 písm. c) se za slovo „výrobky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím pověřené

osoby podle § 10 odst. 3 zákona o hnojivech“.

65. V § 24 odst. 10 úvodní části ustanovení se za slovo „bloku“ vkládají slova „nebo jeho části“.

66. V § 24 odst. 10 písmeno a) zní:

„a) pěstuje některý z podporovaného druhu víceleté produkční plodiny uvedený v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh víceleté produkční plodiny “),“.

67. V § 24 odst. 10 písm. c) se za slovo „výrobky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím pověřené osoby podle § 10 odst. 3 zákona o hnojivech“ a za slovo „bloku“ se vkládají slova „nebo jeho části“.

68. V § 24 odst. 10 písm. h) se za slovo „aplikuje“ vkládají slova „k jednotlivému podporovanému druhu víceleté produkční plodiny “.

69. V § 24 odst. 11 písm. b) se slova „byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení“ nahrazují slovy „bylo provedeno zelené hnojení“.

70. V § 24 odst. 11 písm. d) se za slovo „výrobky,“ vkládají slova „nebo prostřednictvím pověřené osoby podle § 10 odst. 3 zákona o hnojivech“ a za slovo „půdy“ se vkládají slova „z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm“.

71. V § 24 odst. 11 písm. e) se za slovo „bloků“ vkládají slova „nebo jejich části“.

72. V § 24 odst. 11 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , přičemž obsah minerálního dusíku v půdě přesahující 30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene d) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 5 přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.“.

73. V § 24 odst. 13 písm. a) se za slovo „výsadbě“ vkládá slovo „konzumních“.

74. V § 24 odst. 13 písmena b) a c) znějí:

„b) provede případnou výsadbu konzumních brambor pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém bylo provedeno zelené hnojení nebo na kterém bylo aplikováno tuhé nebo tekuté statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo kompost,
c) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo prostřednictvím pověřené osoby podle § 10 odst. 3 zákona o hnojivech před výsadbou konzumních brambor, a v případě provedení jarního hnojení před tímto hnojením, na dílu půdního bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

75. V § 24 odst. 13 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , přičemž obsah minerálního dusíku v půdě přesahující 30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene c) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 4 přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce vypočtený podle § 7 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se do přívodu dusíku započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy“.

76. V § 24 odst. 13 se na konci písmene h) slovo „a“ zrušuje.

77. V § 24 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) je-li prováděno předčasné ukončení vegetace, použije alternativní metodu s vyloučením desikantů na více než 50 % výměry dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterou je v příslušném kalendářním roce podána žádost o poskytnutí dotace.“.

78. V § 24 se odstavec 14 zrušuje.
Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.

79. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a

Podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků, které hodlá zařadit, vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. k) bodů 1 až 4, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků označí titul podle § 2 písm. k) bodů 1 až 4, na který na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě lze díl půdního bloku,

a) na kterém není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. e), g) nebo j),
b) na kterém není uplatňováno žádné agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., s výjimkou podopatření podle § 2 písm. e) nebo h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo
c) který není ke dni podání žádosti o zařazení evidován v systému ekologického zemědělství nebo v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství.

(4) Žádost o zařazení do titulu

a) vodárenská nádrž Římov podle § 2 písm. k) bodu 1 lze podat na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena vrstva pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenské nádrže Římov,
b) vodárenská nádrž Švihov podle § 2 písm. k) bodu 2 lze podat na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena vrstva pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenské nádrže Švihov,
c) vodárenská nádrž Vrchlice podle § 2 písm. k) bodu 3 lze podat na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena vrstva pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenské nádrže Vrchlice, nebo
d) vodárenská nádrž Opatovice podle § 2 písm. k) bodu 4 lze podat na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena vrstva pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenské nádrže Opatovice,

podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Minimální výměra pro zařazení do podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě činí 1 hektar zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu vodárenská nádrž Římov

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 20 k tomuto nařízení,
b) neaplikuje na pozemcích obhospodařovaných v povodí vodárenské nádrže Římov přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů povrchových vod, a přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod,
c) dodrží opatření stanovená pro použití přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou na stejném pozemku a každoročně může aplikovat v případě použití přípravku na ochranu rostlin účinnou látku
1. azoxystrobin v maximální dávce 150 g/ha,
2. bentazon v maximální dávce 760 g/ha, s výjimkou víceletých pícnin a obilnin s jejich podsevem,
3. clomazone v maximální dávce 65 g/ha,
4. glyfosát v maximální dávce 1 080 g/ha,
5. mesotrione v maximální dávce 110 g/ha,
6. pethoxamid v maximální dávce 1 200 g/ha,
7. tebuconazole v maximální dávce odpovídající nejnižší hranici povolené dávky pro danou pěstovanou plodinu,
8. diflufenican v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou plodinu,
9. fluroxypyr v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou plodinu,
10. flufenacet v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou plodinu,
11. trinexapac-ethyl v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou plodinu, a
12. thiencarbazone-methyl v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou plodinu, a
d) vede záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. d) a pomocného přípravku na ochranu rostlin u dílů půdních bloků zařazených podle odstavce 4 v elektronické podobě, a to bez ohledu na výměru, na které žadatel hospodaří, a předá je do 2 kalendářních dnů následujících po aplikaci Ústavu ve formátu podle § 11 odst. 2 a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů; v prvním roce období trvání víceletých podmínek je tato podmínka uplatňována od 1. června.

(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu vodárenská nádrž Švihov

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 20 k tomuto nařízení,
b) neaplikuje na pozemcích obhospodařovaných v povodí vodárenské nádrže Švihov přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů povrchových vod, a přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod,
c) dodrží opatření stanovená pro použití přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou na stejném pozemku a každoročně může aplikovat v případě použití přípravku na ochranu rostlin účinnou látku
1. azoxystrobin v maximální dávce 150 g/ha,
2. bentazon v celkové maximální dávce 760 g/ha, s výjimkou víceletých pícnin a obilnin s jejich podsevem,
3. clomazone v maximální dávce 65 g/ha,
4. glyfosát v maximální dávce 1 080 g/ha,
5. mesotrione v maximální dávce 110 g/ha,
6. pethoxamid v maximální dávce 1 200 g/ha,
7. tebuconazole v maximální dávce odpovídající minimální povolené dávce pro danou pěstovanou plodinu,
8. diflufenican v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou pěstovanou plodinu,
9. fluroxypyr v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou pěstovanou plodinu,
10. flufenacet v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou pěstovanou plodinu,
11. trinexapac-ethyl v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou pěstovanou plodinu, a
12. thiencarbazone-methyl v dávce odpovídající snížení 25 % z maximální povolené dávky pro danou plodinu, přičemž pokud snížení o 25 % bude nad hodnotou minimální povolené dávky, bude použita tato minimální povolená dávka pro danou pěstovanou plodinu, a
d) vede záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. d) a pomocného přípravku na ochranu rostlin u dílů půdních bloků zařazených podle odstavce 4 v elektronické podobě, a to bez ohledu na výměru, na které žadatel hospodaří, a předá je do 2 kalendářních dnů následujících po aplikaci Ústavu ve formátu podle § 11 odst. 2 a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 132/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v prvním roce období trvání víceletých podmínek je tato podmínka uplatňována od 1. června.

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu vodárenská nádrž Vrchlice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části B přílohy č. 20 k tomuto nařízení; přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku bentazon lze aplikovat u víceletých pícnin a obilovin s jejich podsevem a přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku chlortoluran nebo terbuthylazin lze aplikovat k plodinám nacházejícím se mimo II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Vrchlice,
b) neaplikuje na pozemcích obhospodařovaných v II. stupni ochranného pásma vodárenské nádrže Vrchlice přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů povrchových vod, a přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod,
c) dodrží opatření stanovená pro použití přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou na stejném pozemku a každoročně může aplikovat v případě použití přípravku na ochranu rostlin účinnou látku
1. glyfosát v maximální dávce 1 080 g/ha,
2. mesotrione v maximální dávce 110 g/ha a
3. terbuthylazin v maximální dávce 650 g/ha, a to mimo II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Vrchlice,
d) aplikuje maximálně jednou za dva roky přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku chlortoluron v maximální dávce 550 g/ha, a to mimo II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Vrchlice, a
e) vede záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. d) a pomocného přípravku na ochranu rostlin u dílů půdních bloků zařazených podle odstavce 4 v elektronické podobě, a to bez ohledu na výměru, na které žadatel hospodaří, a předá je do 2 kalendářních dnů následujících po aplikaci Ústavu ve formátu podle § 11 odst. 2 a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 132/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v prvním roce období trvání víceletých podmínek je tato podmínka uplatňována od 1. června.

Žadatel po celou dobu zařazení do titulu vodárenská nádrž Opatovice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části C přílohy č. 20 k tomuto nařízení; přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku dimethenamid-P lze aplikovat k plodinám nacházejícím se mimo II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Opatovice,
b) neaplikuje na pozemcích obhospodařovaných v II. stupni ochranného pásma vodárenské nádrže Opatovice přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů povrchových vod, a přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z ochranného pásma II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod,
c) dodrží opatření stanovená pro použití přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou na stejném pozemku a každoročně může aplikovat v případě použití přípravku na ochranu rostlin účinnou látku
1. bentazon v maximální dávce 760 g/ha s výjimkou víceletých pícnin a obilnin s jejich podsevem,
2. clomazone v maximální dávce 65 g/ha,
3. dimethenamid-P v maximální dávce 864 g/ha, a to mimo II. stupeň ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Opatovice,
4. glyfosát v maximální dávce 1 080 g/ha,
5. mesotrione v maximální dávce 110 g/ha,
6. pethoxamid v maximální dávce 1 080 g/ha a
7. tebuconazole v maximální dávce odpovídající nejnižší hranici povolené dávky pro danou pěstovanou plodinu a
d) vede záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. d) a pomocného přípravku na ochranu rostlin v elektronické podobě u dílů půdních bloků zařazených podle odstavce 4, a to bez ohledu na výměru, na které žadatel hospodaří, a předá je do 2 kalendářních dnů následujících po aplikaci Ústavu ve formátu podle § 11 odst. 2 a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 132/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v prvním roce období trvání víceletých podmínek je tato podmínka uplatňována od 1. června.“.

80. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) v podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě
1. 151 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu vodárenská nádrž Římov podle § 2 písm. k) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24a,
2. 151 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu vodárenská nádrž Švihov podle § 2 písm. k) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24a,
3. 151 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu vodárenská nádrž Vrchlice podle § 2 písm. k) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24a,
4. 151 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu vodárenská nádrž Opatovice podle § 2 písm. k) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24a.“.

81. V § 26 odst. 9, 11, 15 a 17 se za slova „plochu podle“ vkládá text „§ 12 odst. 1“.

82. V § 26 odst. 19 se slova „9 EUR/1 hektar“ nahrazují slovy „18 EUR/1 hektar“.

83. V § 26 odst. 28 se za slova „odstavců 1 až 27“ vkládají slova „a § 26a a 26b“.

84. Za § 26 se vkládají nové § 26a a 26b, které včetně nadpisů znějí:

㤠26a

Další změny v sazbách dotace

(1) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. e) bodu 1 o 350 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha biopásu plní neprodukční plochu podle § 23 nebo § 24 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(2) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. e) bodu 2 o 416 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha biopásu plní neprodukční plochu podle § 23 nebo § 24 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(3) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. e) bodu 3 o 401 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha biopásu plní neprodukční plochu podle § 23 nebo § 24 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(4) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. f) o 438 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plochu podle § 23 nebo § 24 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(5) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. g) o 175 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plochu podle § 23 nebo § 24 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(6) Fond sníží sazbu dotace podle § 26 odst. 1 písm. k) o 11 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

§ 26b

Neposkytnutí dotace v případě konkurence žádostí o poskytnutí dotace

(1) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. c) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy podle § 2 písm. e).

(2) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. c) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g).

(3) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. j) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy podle § 2 písm. e).

(4) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. j) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g).

(5) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. k) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy podle § 2 písm. e).

(6) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. k) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g).

(7) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. k) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 2 písm. j).“.

85. V § 27 odst. 4 písmeno l) zní:

„l) evidence nebo záznamů o hnojení nebo o používání přípravků na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínek tohoto podopatření;“.

86. V § 29 odst. 1 písm. f) bodě 2, § 29 odst. 2 písm. b) bodech 4 až 7 a v § 29 odst. 3 písm. f) se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

87. V § 30 odst. 1 písm. e) bodě 2 a v § 30 odst. 2 písm. d) bodech 2, 7, 10 a 15 se slova „nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného“ nahrazují slovy „nepřekročil maximální limit rezidua uvedený“.

88. V § 30 odst. 1 písm. e) bodě 7 se slova „nebylo dosaženo hodnoty obsahu olova uvedené“ nahrazují slovy „nepřekročil hodnotu obsahu olova uvedenou“.

89. V § 30 odst. 1 písm. g) bodě 1 se slova „nebylo dosaženo hodnoty“ nahrazují slovy „nepřekročil hodnotu“.

90. V § 30 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slovo „nebo“ zrušuje.

91. V § 30 odst. 2 písm. d) bodě 16 se text „§ 24 odst. 14“ nahrazuje textem „§ 24 odst. 13 písm. j)“.

92. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě
1. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. d),
2. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. d),
3. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. e), nebo
4. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. d).“.

93. V § 32 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

94. V § 32 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slovo „nebo“ zrušuje.

95. V § 32 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 3 až 5, které znějí:

„3. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,
4. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu olova uvedenou v části B přílohy č. 13 k tomuto nařízení a současně nepřekročil hodnotu obsahu olova uvedenou v části C přílohy č. 13 k tomuto nařízení, nebo
5. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry, nebo“.

96. V § 32 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

„f) podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor
1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek,
2. překročil ve vzorku odebraném podle § 24 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek uvedené v části B přílohy č. 14 k tomuto nařízení a současně nepřekročil hodnotu obsahu některé z chemických látek uvedené v části C přílohy č. 14 k tomuto nařízení, nebo
3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku.“.

97. V § 32 odst. 2 písm. e) bodě 2 se text „písm. e)“ nahrazuje textem „písm. f)“.

98. V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě
1. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 1,
2. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 2,
3. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 3,
4. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 4,
5. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 5,
6. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 6,
7. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 7,
8. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 8,
9. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 9,
10. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 10,
11. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 11,
12. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. c) bodu 12,
13. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 1,
14. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 2,
15. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 3,
16. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 4,
17. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 5,
18. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 6,
19. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 7,
20. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 8,
21. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 9,
22. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 10,
23. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 11,
24. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. c) bodu 12,
25. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. c) bodu 1,
26. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. c) bodu 2,
27. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. c) bodu 3,
28. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. d),
29. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 1,
30. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 2,
31. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 3,
32. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 4,
33. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 5,
34. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 6, nebo
35. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. c) bodu 7.“.

99. V § 32 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy nesplnil podmínku uvedenou v § 21 odst. 5 písm. b) bodu 3,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

100. V § 34 odst. 1 písm. g) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 3 písm. d),“.

Dosavadní body 1 až 7 se označují jako body 2 až 8.

101. V § 34 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „bodu 1“ zrušují.

102. V § 34 odst. 1 písm. g) se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

103. V § 34 odst. 1 písm. h) body 6 až 8 znějí:

„6. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek ovoce,
7. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek v ovoci uvedené v části C přílohy č. 13 k tomuto nařízení, nebo
8. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu obsahu všech sledovaných chemických látek,“.

104. V § 34 odst. 1 písm. j) bodě 1 se slova „odebral alespoň 1“ nahrazují slovy „neodebral žádný“.

105. V § 34 odst. 1 písm. j) bodě 2 se text „B“ nahrazuje textem „C“ a slova „a současně nebylo dosaženo hodnoty obsahu některé z chemických látek uvedené v části C přílohy č. 14 k tomuto nařízení“ se zrušují.

106. V § 34 odst. 1 písm. j) bod 3 zní:

„3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu obsahu všech sledovaných chemických látek,“.

 107. V § 34 odst. 2 písm. b) bodech 2, 6, 14 a 17 se text „§ 2 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 2 písm. b)“.

108. V § 34 odst. 2 písm. d) se za bod 5 vkládají nové body 6 a 7, které znějí:

„6. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. h),
7. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. h),“.

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 8 až 10.

109. V § 34 odst. 2 písm. e) se na konci bodu 2 slovo „nebo“ zrušuje.

110. V § 34 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě
1. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. a),
2. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. a),
3. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. a),
4. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. a),
5. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 6 písm. b),
6. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 7 písm. b),
7. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 8 písm. b), nebo
8. nesplnil podmínky uvedené v § 24a odst. 9 písm. b).“.

111. V § 34 odst. 3 písm. d) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 3 až 6.

112. V § 34 odst. 3 písm. d) se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 4 a 5.

113. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7, přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor vzorků ovoce ve 2 kalendářních letech, nebo
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7, přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor vzorků ve 2 kalendářních letech,

Fond dotaci v podopatření podle § 2 neposkytne a současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto období plnění víceletých podmínek.“.

114. V příloze č. 3 části A se na konci nadpisu doplňují slova „na předem určené části dílu půdního bloku vedené v evidenci využití půdy“.

115. V příloze č. 3 části A v řádku 17 se slovo „Trgopogon“ nahrazuje slovem „Tragopogon“.

116. V příloze č. 3 část B zní:

„Část B. Seznam indikačních druhů rostlin s negativním efektem na předem určené části dílu půdního bloku vedené v evidenci využití půdy

Č. Druhy rostlin nebo skupina druhů rostlin
1. vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllos)
2. zlatobýl kanadský, zlatobýl obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea)

117. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4

Složení osevní směsi v podopatření pěstování meziplodin podle § 17

Část A. Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy

Č. Druh Min. výsevek (kg/ha)
1. Hořčice bílá (Sinapis alba L.) 10
2. Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum L.) 12
3. Jetel nachový (inkarnát) (Trifolium incarnatum) 16
4. Jetel šípový (Trifolium vesiculosum) 12
5. Lnička setá (Camelina sativa) 6
6. Hrách polní (Pisum sativum L.) 160
7. Peluška (Pisum sp.) 80
8. Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench) 40
9. Řeřicha setá (Lepidium sativum) 6
10. Svazenka shloučená (Phacelia congesta) 10
11. Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) 10
12. Světlice barvířská (Carthamus tinctorius) 20
13. Žito trsnaté (Secale sylvestre) 60
Vysvětlivka: Minimální výsevek jednotlivých plodin pro titul Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy se vypočte jako poměr minimálních výsevků jednotlivých plodin k počtu plodin. Do výpočtu se nezapočítávají výsevky ostatních plodin, které nejsou uvedené v této části přílohy.

 Část B. Meziplodiny proti utužení půdy

Č. Druh Min. výsevek (kg/ha)
1. Bob obecný (Vida faba) 160
2. Hrách polní (Pisum sativum L.) 160
3. Peluška (Pisum sp.) 80
4. Ředkev (Raphanus spp.) 10
5. Svazenka shloučená (Phacelia congesta) 10
6. Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) 10
7. Vikev setá (Vicia sativa L.) 60
Vysvětlivka: Minimální výsevek jednotlivých plodin pro titul Meziplodiny proti utužení půdy se vypočte jako poměr minimálních výsevků jednotlivých plodin k počtu plodin. Do výpočtu se nezapočítávají výsevky ostatních plodin, které nejsou uvedené v této části přílohy.“.

118. V příloze č. 5 části A bodu 2 se v řádku 6 za slova „(Pisum sativum L. ssp. speciosum)“ vkládají slova „peluška (Pisum sp.),“.

119. V příloze č. 5 se za část B doplňuje část C, která zní:

„Část C. Kombinovaný biopás - jetelotravní

Č. Druh Minimální množství ve směsi (kg/ha) Minimální počet druhů ve směsi
1. Bobovité (Fabaceae) 7 4
2. Lipnicovité (Poaceae) - 3
3. Ostatní dvouleté a víceleté dvouděložné byliny 2,5 4
V osevní směsi jsou zastoupeny nejméně 4 druhy bobovitých, nejméně 3 druhy lipnicovitých a nejméně 4 druhy ostatních dvouletých a víceletých dvouděložných bylin.11.

120. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7

Složení osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy podle § 21

Část A. Leguminózy - nejméně 2 druhy:

Č. Druh Zastoupení ve směsi (kg/ha)
Min. Max.
1. Bob obecný (Vicia faba) 30 60
2. Hrachor spp. (Lathyrus spp.) 5 20
3. Hrách setý polní (Pisum sativum) 20 30
4. Jetel (Trifolium sp.) 3 6
5. Komonice bílá - jednoleté druhy (Melilotus albus) 1 2
6. Peluška (Pisum sp.) 20 30
7. Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 3 4
8. Tolice (Medicago spp.) 3 4
9. Ú ročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 3 5
10. Vikev setá (Vicia sativa spp.) 10 20

Část B. Lipnicovité - nejméně 2 druhy

Č. Druh Zastoupení ve směsi (kg/ha)
Min. Max.
1. Bér (Setaria sp.) 2 3
2. Čirok (Sorghum sp.) 1 3
3. Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. spp. italicum (A. Br.) Volkart) 6 8
4. Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum L. var. westervoldicum) 6 8
5. Oves setý (Avena sativa) 10 20
6. Proso seté (Panicum miliaceum) 2 4
7. Tritikale (Triticale) 10 20
8. Žito (Secale sp.) 10 20

Část C. Plodiny - nejméně 2 druhy

Č. Druh Zastoupení ve směsi (kg/ha)
Min. Max.
1. Hořčice bílá (Sinapsis alba L.) 0,5 1,5
2. Hořčice sareptská (Brassica juncea) 1 1,5
3. Kopr vonný (Anethum graveolens) 0,2 1
4. Koriandr setý (Coriandrum sativum) 0,1 0,3
5. Krmná kapusta (Brassica oleracea) 1,5 2
6. Len olejný (Linum usitatissium) 15 25
7. Lnička setá (Camelina sativa) 0,5 1
8. Mastňák habešský (Guizotia abyssinica) 2 3
9. Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench) 2 4
10. Ředkev (Raphanus spp.) 0,5 1
11. Řeřicha setá (Lepidium sativum) 0,5 1
12. Světlice barvířská (Saflor) (Carthamus tinctorius) 2 4
13. Slunečnice roční (Helianthus annus) 5 10
14. Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia) 0,5 1
15. Sváženka shloučená (Phacelia congesta) 0,5 1
Ve směsi osiv jsou použity vždy nejméně 2 druhy plodin podle části A, B a C, přičemž minimální počet druhů plodin ve směsi je 6.
Výsev jiných druhů plodin nad rámec výčtu plodin v osevní směsi pro druhově bohaté pokrytí podle části A, B a C není považován za porušení podmínky.

121. V příloze č. 16 části C se slova „a srážkoměr“ nahrazují slovy „ , vlhkoměr nebo zařízení pro zjištění ovlhčení listů“.

122. V příloze č. 16 části D tabulka zní:

Díl půdního bloku
Datum Teplota vzduchu Průměrná vlhkost vzduchu (IP ovoce) Doba ovlhčení listů (IP ovoce) Množství srážek (IP zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor) Vyhodnocení zjištěných údajů a přijatá opatření
Min. Max.

“.

123. V příloze č. 17 části B se doplňuje bod 8, který zní:

„8. Vizuální kontrola - monitoring mandelinky bramborové“.

124. V příloze č. 18 části A ve sloupci 6 se slova „aplikace N****)“ nahrazují slovy „aplikace N*****)“.

125. Doplňuje se příloha č. 20, která zní:

„Příloha č. 20

Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě podle § 24a

Část A. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci titulu vodárenská nádrž Římov a Švihov
Č. Účinná látka
1. Dimethachlor
2. Chlortoluron
3. Metazachlor
4. Metolachlor
5. Quinmerac
6. S-metolachlor
7. Terbuthylazin

Část B. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci titulu vodárenská nádrž Vrchlice
Č. Účinná látka
1. Dimethachlor
2. Bentazon1)
3. Chlortoluron2)
4. Metazachlor
5. Metolachlor
6. S-metolachlor
7. Terbuthylazin2)
Vysvětlivka:
1) Nepovoluje se aplikace přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou, s výjimkou aplikace u víceletých pícnin a obilnin s jejich podsevem.
2) Nepovoluje se aplikace přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou k plodinám ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Vrchlice.

Část C. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci titulu vodárenská nádrž Opatovice
Č. Účinná látka
1. Dimethachlor
2. Dimethenamid-P1)
3. Chlortoluron
4. Metazachlor
5. Metolachlor
6. S-metolachlor
7. Terbuthylazin
Vysvětlivka:
1) Nepovoluje se aplikace přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou k plodinám ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Opatovice.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 80/2023  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 6, § 24 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 10 úvodní části ustanovení a § 24 odst. 11 písm. e) nařízení vlády č.  80/2023 Sb., která se použijí ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017  Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 270/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021  Sb., nařízení vlády č. 177/2021 Sb., nařízení vlády č. 33/2022 Sb. a nařízení vlády č. 84/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Došlo-li u podopatření podle § 2 písm. c) v evidenci využití půdy ke změně druhu zemědělské kultury standardní orná půda na druh zemědělské kultury úhor v období od 1. března 2023 do data podání žádosti o změnu zařazení podle odstavců 1 a 2, bude období závazku na příslušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení závazku na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

(9) Došlo-li u podopatření podle § 2 písm. f) v evidenci využití půdy ke změně druhu zemědělské kultury standardní orná půda na druh zemědělské kultury úhor po skončení kalendářního roku 2023, bude období závazku na příslušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení závazku na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.“.

2. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Podmínka uvedená v odstavci 1 se neuplatní u žadatele, který má zemědělskou kulturu trvalý travní porost zařazenu výlučně do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha II, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha II, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Druhá kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o ... pokračování

Cena: 2 495 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.