Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 15/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 1. 2. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

15

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2024

k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 64 odst. 2, § 65 odst. 6 a § 112 odst. 3 zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených nákladů restrukturalizačního správce,
b) minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění restrukturalizačního správce,
c) rozsah zveřejňování údajů v restrukturalizačním rejstříku.

§ 2

Paušální měsíční odměna

(1) Restrukturalizačnímu správci náleží odměna za každý započatý měsíc výkonu funkce, v němž plní alespoň jeden úkol spočívající v

a) kontrole činnosti podnikatele v rozsahu vymezeném rozhodnutím restrukturalizačního soudu,
b) provádění šetření a podávání zpráv o výsledcích takových šetření pro účely rozhodnutí restrukturalizačního soudu o záležitosti týkající se preventivní restrukturalizace nebo
c) poskytování další součinnosti restrukturalizačnímu soudu při jeho rozhodovací činnosti, a to včetně předložení doporučení o prodloužení všeobecného moratoria.

(2) Odměna podle odstavce 1 je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu podnikatele za poslední účetní období předcházející zahájení preventivní restrukturalizace. Pro stanovení výše odměny se použije tabulka odměny insolvenčního správce při reorganizaci stanovená pro intervaly výší dosaženého dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu podle vyhlášky upravující odměnu insolvenčního správce obdobně.

§ 3

Odměna za dílčí úkony

(1) Restrukturalizačnímu správci dále náleží odměna za

a) obstarání znaleckého posudku, vyvstane-li v průběhu restrukturalizačního řízení důvod pro ocenění obchodního závodu podnikatele, jeho části nebo jiné části jmění podnikatele, a to ve výši jedné čtvrtiny jedné měsíční odměny podle § 2,
b) osvědčení průběhu hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, a to ve výši odměny za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti určené vyhláškou upravující odměny a náhrady notářů pro případy, kdy nelze určit tarifní hodnotu prováděného úkonu nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,
c) provedení předběžného přezkumu jedné pohledávky, a to ve výši odměny stanovené za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele vyhláškou upravující odměnu insolvenčního správce.

(2) Celková odměna z počtu provedených předběžných přezkumů pohledávek činí nejvýše tolik, kolik může nejvýše činit odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů určená podle vyhlášky upravující odměnu insolvenčního správce.

§ 4

Odměna za svěřenskou správu

Za výkon funkce svěřenského správce nebo za správu podílů společníků podnikatele převedených zajišťovacím převodem práva na restrukturalizačního správce k zajištění pohledávek dotčených stran odměna podle této vyhlášky nenáleží; to nevylučuje vznik nároku na smluvní odměnu nebo na odměnu určenou restrukturalizačním plánem.

§ 5

Odměna ve zbývajících případech

(1) Nelze-li odměnu určit podle § 2 nebo 3, rozhodne o výši odměny restrukturalizační soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti restrukturalizačního správce.

(2) Podílelo-li se na úkonu více restrukturalizačních správců, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající délce trvání, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

§ 6

Výše náhrady účelně vynaložených nákladů

Pro náhradu účelně vynaložených nákladů restrukturalizačního správce se použijí ustanovení o určení výše náhrady cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků, nákladů na pořízení opisu nebo fotokopie a určení výše ostatních hotových výdajů podle vyhlášky upravující odměnu insolvenčního správce obdobně.

§ 7

Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv

Pro minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce restrukturalizačního správce podle zákona o preventivní restrukturalizaci nebo s činností jeho zaměstnanců, a pro minimální standardy pojistných smluv se použijí pravidla stanovená pro tyto případy vyhláškou upravující minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv insolvenčních správců pro osoby oprávněné vykonávat funkci insolvenčního správce podle insolvenčního zákona obdobně.

§ 8

Zveřejňovaní udaju v restrukturalizacnim rejstříku

(1) Na žádost fyzické osoby restrukturalizační soud znepřístupní v restrukturalizačním rejstříku osobní údaje této fyzické osoby obsažené v jejím podání s výjimkou jména, které je veřejně přístupné vždy. Takovou žádost lze podat kdykoliv v průběhu restrukturalizačního řízení.

(2) Nejde-li o fyzickou osobu, která učinila podání, zveřejní se u takové fyzické osoby v restrukturalizačním rejstříku jen její jméno.

(3) Ke vkládanému podání se v restrukturalizačním rejstříku připojuje informace o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo  /
 /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo  /
 /

Finanční zpravodaj

číslo  /
 /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.