Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


464

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

V § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č.  474/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č.  148/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 219/2002  Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 205/2017  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 178/2023 Sb., se bod 15 zrušuje.
Dosavadní body 16 až 18 se označují jako body 15 až 17.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. II

V § 2b odst. 3 větách první a druhé zákona č. 265/1991  Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994  Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019  Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. III

V § 22a odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čl. IV

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 250/2014  Sb. a zákona č. 226/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Ten, kdo vykonával funkci předsedy Úřadu, nesmí být po dobu 1 roku ode dne skončení výkonu funkce členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti provozování železniční infrastruktury nebo drážní dopravy ani být v pracovněprávním nebo podobném právním vztahu k ní nebo v této oblasti vykonávat podnikatelskou činnost.“.

2. V § 1a se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Na toho, kdo vykonával funkci místopředsedy Úřadu, se použije obdobně § 1 odst. 13.“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Úřad spolupracuje s příslušnými orgány jiných států za účelem výměny informací a pomoci při výkonu své působnosti.

(3) Úřad vydává výroční zprávu o své činnosti, informuje o ní vládu a Parlament a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách. Výroční zpráva obsahuje zejména informace o počtu zahájených a ukončených správních řízení, jmenování a odvolání předsedy a místopředsedů a výši příjmů Úřadu včetně změn oproti předchozímu období.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. V

V § 22h odst. 1 až 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č.  178/2022 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. VI

V § 42d odst. 2, § 42g odst. 2 úvodní části ustanovení, § 42i odst. 1, § 42i odst. 2 větách druhé a třetí, § 42i odst. 4, § 87 odst. 1, § 89a úvodní části ustanovení a v § 94 odst. 1 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 261/2017 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

V § 24 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 179/2008 Sb. a zákona č. 367/2019  Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Čl. VIII

V § 4b odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019  Sb., se slova „ , Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře“ zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. IX

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 49/2023 Sb., zákona č. 152/2023  Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 281/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

2. V § 11 odst. 5 a § 19 odst. 4 se slova „ , Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře“ zrušují.

3. V § 33 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní písmena y) a z) se označují jako písmena x) a y).

ČÁST DESÁTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. X

1. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) se zrušuje.

2. Působnost Úřadu stanovená zvláštními zákony přechází na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel.

3. Návrh systemizace služebních míst předloží předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra v termínu stanoveném Ministerstvem vnitra pro předkládání návrhů systemizace na kalendářní rok 2024.

4. Návrh nové organizační struktury Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předloží předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ministerstvu vnitra do 1. prosince 2023.

5. Výkon práv a povinností ze služebního poměru u služebních míst zařazených ke dni 31. prosince 2023 v Úřadě, u nichž byl v systemizaci tohoto úřadu ke dni 1. července 2023 uveden obor služby 1, 28 nebo 51, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nároky státních zaměstnanců u ostatních služebních míst uspokojí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě uplatní nároky vůči těmto státním zaměstnancům.

6. Nároky zaměstnanců v pracovněprávním vztahu zařazených nebo jmenovaných ke dni 31. prosince 2023 na pracovní místo v Úřadě uspokojí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

7. Příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému má Úřad příslušnost hospodařit ke dni 31. prosince 2023, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

8. Rozpočtované prostředky kapitoly Úřadu, včetně nároků nespotřebovaných výdajů za předcházející léta, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

9. Prostředky účtu fondu kulturních a sociálních potřeb, které se vztahují ke státním zaměstnancům ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazeným nebo jmenovaným na služebních místech v Úřadě a zaměstnancům České republiky zařazeným v Úřadě, přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na účet fondu kulturních a sociálních potřeb Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

10. Správní řízení a další postupy, zahájené Úřadem v oblasti jeho působnosti a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončené, dokončí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; dosavadní úkony Úřadu se považují za úkony Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. XI

Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. X bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.