Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


463

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015  Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014  Sb., o státní službě:

Čl. I

Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících oddělení po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 6, oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících oddělení se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v oddělení podle § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li oddělením.“.

3. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 odst. 3 se slova „náměstkovi pro řízení“ nahrazují slovy „vrchnímu řediteli“ a za slovo „tajemníkovi“ se vkládají slova „ , nejvyššímu státnímu tajemníkovi“.

5. V § 4 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „13“.

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících odbor po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 13, odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 9 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících odbor se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v odboru podle odstavce 3, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li odborem.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

7. V § 4 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

„b) součástí služebního úřadu s jinou než celostátní působností, nebo
c) součástí služebního úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele,“.

8. V § 4 odst. 3 závěrečné části ustanovení se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“ a za slovo „oddělení“ se vkládají slova „nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru“.

9. V § 4 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 4 odst. 4 se slova „náměstkovi pro řízení“ nahrazují slovy „vrchnímu řediteli“ a za slovo „tajemníkovi“ se vkládají slova „ , nejvyššímu státnímu tajemníkovi“.

11. V § 5 odst. 1 se číslo „37“ nahrazuje číslem „40“, slova „náměstkovi pro řízení“ se nahrazují slovy „vrchnímu řediteli“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do minimálního počtu systemizovaných míst ředitelů odborů nebo vedoucích oddělení se nezahrnuje systemizované místo toho, kdo stojí v čele kanceláře vrchního ředitele sekce nebo kanceláře ředitele sekce, je-li kancelář vrchního ředitele sekce nebo kancelář ředitele sekce oddělením.“.

12. V § 5 odst. 2 se za slova „čele je“ vkládají slova „nejvyšší státní tajemník nebo“.

13. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

14. V § 5 odst. 3 se slova „Náměstek pro řízení“ nahrazují slovy „Vrchní ředitel“.

15. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení § 3 o minimálním počtu systemizovaných míst se na oddělení zastupitelského úřadu nepoužije.“.

16. V § 6 odst. 3 se slova „náměstkovi pro řízení“ nahrazují slovy „vrchnímu řediteli“.

17. V § 7 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Kabinet člena vlády má postavení odboru. Ustanovení § 4 o minimálním počtu systemizovaných míst se na kabinet člena vlády nepoužije.

(2) Kabinet člena vlády lze členit na oddělení. Ustanovení § 3 o minimálním počtu systemizovaných míst se na oddělení kabinetu člena vlády nepoužije.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 3 až 5.

18. V § 7 odst. 3 se slovo „Kabinet“ nahrazuje slovy „Ředitel kabinetu“.

19. V § 8 odst. 3 se slova „náměstka pro řízení“ nahrazují slovy „vrchního ředitele“ a slova „náměstkovi pro řízení“ se nahrazují slovy „vrchnímu řediteli“.

20. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V sekci pro státní službu je možné zřídit kancelář nejvyššího státního tajemníka, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu nejvyššího státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře nejvyššího státního tajemníka, je bezprostředně podřízen nejvyššímu státnímu tajemníkovi.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

21. § 9 se zrušuje.

22. V § 11 odst. 1 se za slovo „věci“ vkládá slovo „státní“.

23. V § 11 odst. 2 se za slovo „organizačním,“ vkládají slova „majetkovým, ekonomickým,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Sekci zřízenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení s nižším počtem systemizovaných míst, než jaký je stanoven v § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uvede služební úřad do souladu s tímto nařízením spolu s první podstatnou změnou její působnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.