Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


426

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.  62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č.  84/2015 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1c odst. 1 se slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)“ zrušují.

2. Za § 1c se vkládá nový § 1d, který zní:

㤠1d

Investiční pobídku, kterou nelze poskytnout na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1), lze poskytnout v souladu s čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Evropskou komisí (dále jen „Komise“).“.

3. V § 2 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nepoužijí, pokud byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Komisí.“.

4. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) další údaje a podklady nezbytné pro posouzení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí v případě investiční akce vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí.“.

5. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „zda se může jednat o investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR,“ zrušují, ve větách třetí a čtvrté se slova „se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“ nahrazují slovy „vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí“ a ve větě poslední se slova „nebo investiční akce uvedená v záměru není v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) s výjimkou investiční akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“ zrušují.

6. V § 4 odst. 2 se věta první zrušuje, za slova „bodu 5“ se vkládají slova „nebo investiční pobídky podle § 1d“ a za slova „vydáním rozhodnutí o nabídce“ se vkládají slova „na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“ nahrazují slovy „vyžadující udělení individuální výjimky ze zákazu veřejné podpory Komisí“.

8. V § 4 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „na základě zhodnocení jejího přínosu pro stát“.

9. V § 4 odst. 5 se věta druhá zrušuje, za slova „bodu 5“ se vkládají slova „nebo investiční pobídky podle § 1d“ a slovo „kopii“ se nahrazuje slovy „stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí“.

10. V § 5 se odstavec 9 zrušuje.

11. V § 5a se věta druhá zrušuje a za slova „bodu 5“ se vkládají slova „nebo investiční pobídky podle § 1d“.

12. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo s rozhodnutím Komise, kterým byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory v případě investiční pobídky podle § 1d“.

13. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tyto přípustné míry veřejné podpory se nepoužijí v případě investiční pobídky podle § 1d.“.

14. V § 6a odst. 10 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo podmínek pro poskytnutí podpory stanovených rozhodnutím Komise, kterým byla na investiční akci udělena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory, v případě investiční pobídky podle § 1d“.

15. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a

Ministerstvo předkládá vládě jedenkrát ročně nejpozději do 30. dubna zprávu, ve které vyhodnotí stávající podmínky pro poskytování investičních pobídek, zhodnotí přínos již podpořených investičních akcí a informuje o případném záměru na změnu podmínek pro poskytování investičních pobídek.“.

16. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Proti rozhodnutí ministerstva podle § 4 odst. 5, § 5 odst. 4 a § 5a není přípustný rozklad a nepřipouští se obnova řízení a přezkumné řízení, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.“.

17. V § 11a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Tato maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se nepoužije v případě investiční pobídky podle § 1d.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 2 a 4 a § 5a zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která se použijí i pro řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla k podkladům vydána stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.