Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


418

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna obecního zřízení

Čl. I

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.  311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.  501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018  Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 26 větě druhé se slova „Ministerstvu financí,“ zrušují, čárka za slovy „a katastrálnímu“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „a finančnímu úřadu“ se zrušují.

2. V § 26a odst. 4 větě druhé se čárka za slovy „a katastrálnímu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a Českému statistickému úřadu“ se zrušují.

3. V § 40 se slova „Usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci“ nahrazují slovy „Informace týkající se nabytí věci obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „svazek obcí“)“, slovo „způsobem,“ se nahrazuje slovy „způsobem a informace týkající se vzniku užívacího nebo jiného práva obce nebo svazku obcí ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku či jiným obdobným způsobem“ a na konci textu se doplňují slova „ , pokud by jejich zpřístupnění mohlo obec nebo svazek obcí při nabývání této věci anebo při vzniku užívacího nebo jiného práva znevýhodnit proti jiným zájemcům“.

4. Nadpis § 49 se zrušuje.

5. V § 49 odst. 1 se slovo „dobrovolného“ a slova „(dále jen „svazek obcí“)“ zrušují.

6. V § 49 odst. 4 větě druhé se slova „ ; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů“ nahrazují slovy „a údaje o členských obcích svazku obcí v rozsahu název obce a její identifikační číslo osoby, včetně údaje o dni vzniku a zániku jejich členství“.

7. V § 49 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík; jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů.“.

8. V § 49 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku svazků obcí podává svazek obcí do jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.“.

9. Za § 53 se vkládají nové § 53a až 53f, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 59 znějí:

„Společenství obcí

§ 53a

(1) Společenství obcí je svazek obcí, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

(2) Předmětem činnosti společenství obcí je vedle činností svazku obcí podle § 50 odst. 1 zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Za tímto účelem společenství obcí zpracovává strategii rozvoje společenství obcí. Strategii rozvoje společenství obcí schvaluje shromáždění starostů třípětinovou většinou všech svých členů.

(3) Předmětem činnosti společenství obcí může být i zajišťování činností podle § 53e.

(4) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může společenství obcí vykonávat i další činnosti.

§ 53b

(1) Postavení společenství obcí může nabýt svazek obcí, jehož členy

a) je alespoň 15 obcí, nebo
b) jsou alespoň tři pětiny všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 25 obcí.

(2) Členy společenství obcí mohou být pouze obce nacházející se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

(3) Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí.

(4) Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž se nachází

a) nejvýše 40 obcí, může vzniknout 1 společenství obcí,
b) 41 až 60 obcí, mohou vzniknout nejvýše 2 společenství obcí,
c) 61 až 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 3 společenství obcí a
d) více než 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 4 společenství obcí.

§ 53c

(1) Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o přiznání postavení společenství obcí. Krajský úřad přizná svazku obcí postavení společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 53b a 53d. Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den zániku tohoto postavení. Postavení společenství obcí může svazek obcí nabýt také současně se svým vznikem.

(2) Žádost o přiznání postavení společenství obcí podává svazek obcí nebo osoba uvedená v § 49 odst. 5 větě druhé, pokud má svazek obcí nabýt postavení společenství obcí současně se svým vznikem. K žádosti přiloží

a) změnu stávajících stanov nebo nové stanovy, v nichž je uvedeno, že svazek obcí je společenstvím obcí, a v nichž jsou upraveny orgány podle § 53d, a
b) dokumenty prokazující splnění podmínek podle § 53b.

(3) Opis rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra.

(4) Název společenství obcí obsahuje označení „společenství obcí“, které může být nahrazeno zkratkou „s. o.“.

(5) Součástí sbírky listin rejstříku svazků obcí jsou žádost o přiznání postavení společenství obcí podle odstavce 2 a její přílohy, rozhodnutí podle odstavce 1 a rozhodnutí podle § 53f.

§ 53d

(1) Nejvyšším orgánem společenství obcí je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí; starostu obce zastupuje místostarosta obce, případně starostou určený zástupce z řad členů zastupitelstva obce. Shromáždění starostů rozhoduje o všech záležitostech společenství obcí, pokud stanovy nesvěřují rozhodování jinému orgánu společenství obcí. Shromáždění starostů je vyhrazeno

a) schvalovat strategii rozvoje společenství obcí,
b) schvalovat rozpočet společenství obcí, střednědobý výhled rozpočtu společenství obcí, závěrečný účet společenství obcí a účetní závěrku společenství obcí sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy společenství obcí,
d) rozhodovat o přistoupení další obce do společenství obcí,
e) rozhodovat o vyloučení obce ze společenství obcí,
f) rozhodovat o zrušení a zániku společenství obcí,
g) rozhodovat v záležitostech stanovených zvláštním právním předpisem.

(2) V čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí. Předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů. Předseda a místopředseda jsou voleni shromážděním starostů z řad jeho členů. Je-li zvoleno více místopředsedů, určí shromáždění starostů, v jakém pořadí zastupují předsedu.

§ 53e

(1) Výkon správních činností59) může obec zajišťovat prostřednictvím zaměstnance společenství obcí, jehož je obec členem, za podmínek upravených stanovami společenství obcí a na základě dohody mezi společenstvím obcí a členskou obcí.

(2) Výkon správních činností v přenesené působnosti může obec zajišťovat prostřednictvím zaměstnance společenství obcí pouze ve vztahu k přenesené působnosti, kterou podle zákona vykonávají všechny obecní úřady. Prostřednictvím zaměstnance společenství obcí nemůže obec zajišťovat výkon přenesené působnosti podle volebních zákonů.

(3) Zaměstnanec společenství obcí vykonávající správní činnosti podle odstavce 1 má postavení úředníka územního samosprávného celku zařazeného do obecního úřadu. Oprávnění stanovit a ukládat zaměstnanci společenství obcí pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomu účelu závazné pokyny má v rozsahu stanoveném podle odstavce 1 tajemník obecního úřadu; ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele vykonává vůči tomuto zaměstnanci společenství obcí. Na zaměstnance a na společenství obcí se při tom vztahují ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků obdobně.

§ 53f

Krajský úřad rozhodne o zrušení postavení společenství obcí na návrh společenství obcí. Nesplňuje-li společenství obcí některou z podmínek stanovených v § 53b odst. 1 až 3 po dobu 6 měsíců, je povinno do 30 dnů od uplynutí této doby podat krajskému úřadu návrh na zrušení postavení společenství obcí. Nesplní-li společenství obcí povinnost podle věty druhé, vyzve krajský úřad společenství obcí ke splnění podmínek stanovených v § 53b odst. 1 až 3 ve lhůtě alespoň 6 měsíců, a není-li ve stanovené lhůtě náprava zjednána, rozhodne o zrušení postavení společenství obcí i bez návrhu. Krajský úřad současně rozhodne o změně názvu svazku obcí tak, aby neobsahoval označení podle § 53c odst. 4. Opis rozhodnutí podle věty první nebo třetí zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra. Krajský úřad zaznamená v rejstříku svazků obcí údaj o zrušení postavení společenství obcí a změnu názvu společenství obcí.


59) § 2 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.“.

10. § 65 zní:

㤠65

(1) Nevykonává-li orgán obce přenesenou působnost v základním rozsahu nebo její část, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec náleží. Je-li tato obec současně obcí s pověřeným obecním úřadem, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat jiný pověřený obecní úřad. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce3b) obecního úřadu obce, jejíž orgán nevykonával podle odstavce 1 přenesenou působnost nebo její část. Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58).“.

11. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

㤠65a

(1) Nevykonává-li pověřený obecní úřad přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo její část, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu obec s pověřeným obecním úřadem náleží. Je-li tato obec současně obcí s rozšířenou působností, rozhodne Ministerstvo vnitra, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat obecní úřad jiné obce s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b) pověřeného obecního úřadu, který nevykonával podle odstavce 1 přenesenou působnost nebo její část, a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí podle odstavce 1 dále zveřejní obě dotčené obce na svých internetových stránkách. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58).“.

12. § 66b zní:

㤠66b

(1) Nevykonává-li obecní úřad obce s rozšířenou působností přenesenou působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo její část, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b) obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který nevykonával podle odstavce 1 přenesenou působnost nebo její část, a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí podle odstavce 1 dále zveřejní obě dotčené obce s rozšířenou působností na svých internetových stránkách. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58).“.

13. V § 72 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ve výši podle § 73 odst. 1“.

14. V § 72 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „až do maximální výše podle § 73 odst. 2“.

15. V § 72 odst. 3 větě první se slova „orgánů obce“ nahrazují slovem „orgánů“.

16. V § 72 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li člen zastupitelstva obce odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 74 odst. 3 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo obce.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

17. V § 72 odst. 9 větách první a druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

18. V § 73 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Odměna uvolněného člena zastupitelstva obce se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k tomuto zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie obce.

(2) Maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k tomuto zákonu podle zastávané funkce a podle velikostní kategorie obce.

(3) Za základnu pro výpočet odměny v příslušném kalendářním roce se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku.“.

19. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Výši základny pro výpočet odměny podle odstavce 3 vyhlašuje Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

20. V § 73 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slova „obyvatel obce“ vkládají slova „hlášených v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku ve srovnání s rozhodným počtem obyvatel podle odstavce 5“ a slovo „následujícího“ se nahrazuje slovem „tohoto“.

21. V § 74 odst. 1 větách první a druhé se slova „a prováděcího právního předpisu“ zrušují.

22. V § 75 odst. 3 až 5 se slova „Členovi zastupitelstva obce, který“ nahrazují slovy „Osobě, která“.

23. V § 75 odst. 3 větě první se za slovo „náleží“ vkládají slova „po dobu výkonu těchto pravomocí“ a slova „do zvolení nového starosty nebo místostarosty“ se nahrazují slovy „za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

24. V § 75 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Osobě, která nadále vykonává pravomoci člena rady obce podle § 102a, náleží po dobu výkonu těchto pravomocí dosavadní odměna za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce.“.

25. V § 75 odst. 4 se za slovo „období“ vkládají slova „zastupitelstva obce“ a slova „funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce“ se nahrazují slovy „této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

26. V § 75 odst. 5 se za slovo „je“ vkládají slova „předsedou nebo“, za slovo „období“ se vkládají slova „zastupitelstva obce dosavadní“ a za slovo „funkce“ se vkládají slova „a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

27. V § 75 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Náležela-li by členovi zastupitelstva obce v jeden den odměna podle odstavce 3, 4 nebo 5 a současně odměna podle § 72 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 74 odst. 3 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo obce.“.

28. V § 76 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva obce, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva obce, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku mohla být obcí poskytována za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.“.

29. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 77 odst. 1 větě druhé a v § 77 odst. 2 větě druhé se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

31. V § 77 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , za niž mu náleží odměna“.

32. V § 78 odst. 2 se slovo „odstavci“ nahrazuje slovy „§ 77 a předloženo čestné prohlášení podle odstavce“.

33. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud do 3 měsíců nenastala překážka pro nárok na odchodné podle § 77 odst. 3 a 4, odchodné se vyplatí. Člen zastupitelstva obce, jemuž bylo vyplaceno odchodné podle věty první, je povinen vyplacené odchodné vrátit, jestliže následně nastaly překážky pro nárok na odchodné podle § 77 odst. 3 a 4.“.

34. V § 80 odst. 1 písm. e) se slova „ , jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce“ zrušují.

35. V § 81a odstavec 6 zní:

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce ke dni ukončení výkonu funkce poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje ani nepřevádí.“.

36. V § 81a se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

37. V § 81a odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

38. V § 84 odst. 2 písm. b) se za slovo „schvalovat“ vkládají slova „střednědobý výhled rozpočtu obce,“.

39. V § 84 odst. 2 písm. e) se za slovo „stanovy“ vkládají slova „ , včetně jejich změn,“.

40. V § 84 odst. 2 písm. o) se slova „§ 76, o“ nahrazují slovy „§ 76 a o“ a slova „a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6“ se zrušují.

41. V § 85 písm. b), f), g) a i) se částka „20 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 Kč“.

42. V § 85 písm. c) se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „250 000 Kč“.

43. V § 85 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejedná-li se o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu43), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi“.

44. V § 89 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po niž se na území obce vztahuje krizový stav43), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

45. V § 90 větě druhé se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 84 odst. 2 písm. k), m) až p), u) a v) a s výjimkou“.

46. V § 92 odst. 3 větě třetí se číslo „15“ nahrazuje číslem „21“.

47. V § 92 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Do lhůt stanovených v odstavcích 1 a 3 se nezapočítává doba, po niž se na území obce vztahuje krizový stav43), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

48. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní:

㤠92a

(1) Stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva obce, může se člen zastupitelstva obce účastnit jednání zastupitelstva obce též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva obce distančním způsobem. Člen zastupitelstva obce má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva obce osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva obce koná.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i pro účast veřejnosti na jednání zastupitelstva obce.

(3) O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva obce distančním způsobem a o podmínkách, za nichž je tato účast možná, informuje obecní úřad v informaci podle § 93 odst. 1 nebo 2.“.

49. V § 93 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:

„(2) Je-li nezbytné konat zasedání zastupitelstva obce v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému60), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území obce vztahuje krizový stav43), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, zveřejní se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce. Záležitosti, které se netýkají řešení situací uvedených ve větě první, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.


60) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

50. V § 95 odst. 2 větě první se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.

51. V § 100 odst. 1 se za slovo „okamžiku“ vkládají slova „až do doplnění rady obce alespoň na 5 členů“ a za číslo „3“ se vkládají slova „ , s výjimkou vydávání nařízení obce,“.

52. V § 100 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 102 odst. 4 se použije obdobně.“.

53. V § 101 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Stanoví-li tak předem jednací řád rady obce, může se člen rady obce nebo jiná oprávněná osoba zúčastnit schůze rady obce též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na schůzi. Jednací řád stanoví pravidla účasti na schůzi rady obce distančním způsobem. Člen rady obce má vždy právo účastnit se schůze rady obce osobně v místě, v němž se schůze rady obce koná.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

54. V § 101 odst. 4 větě třetí se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“.

55. V § 102 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; bez tohoto návrhu je jmenování nebo odvolání vedoucího odboru obecního úřadu neplatné“.

56. V § 102a odst. 1 se slova „starosty obce“ nahrazují slovy „starosty nebo místostarosty“.

57. V § 102a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zvolení nové rady obce podle věty první se považuje zvolení alespoň nadpoloviční většiny počtu členů rady obce, který má být volen podle § 84 odst. 2 písm. m), jestliže došlo ke zvolení starosty nebo místostarosty; ustanovení § 100 odst. 1 se neuplatní.“.

58. V § 102a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „v rozsahu podle § 102 odst. 4“.

59. Za § 103 se vkládá nový § 103a, který zní:

㤠103a

Je-li to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému60), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území obce vztahuje krizový stav43), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, může starosta rozhodovat v záležitostech podle § 102 odst. 3 namísto rady obce, popřípadě zastupitelstva obce, pokud si podle § 84 odst. 4 rozhodování v těchto záležitostech předem vyhradilo. Tím není dotčeno předchozí svěření pravomoci radou obce podle § 102 odst. 3.“.

60. V § 104 odst. 1 větě poslední se slova „(§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1)“ zrušují.

61. V § 107 větě první se za slovo „místostarosty“ vkládají slova „ , a jde-li o obec, v níž je volena rada obce, až do zvolení nové rady obce podle § 102a,“.

62. V § 123 odst. 1 větě druhé a v § 124 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná“.

63. V § 123 odst. 1 větě poslední, § 123 odst. 2 větě poslední a v § 123 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava“ zrušují.

64. V § 125 odst. 1 větě druhé a v § 126 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo krajskému úřadu sdělí, že nápravu nezjedná“.

65. V § 125 odst. 1 větě poslední, § 125 odst. 2 větě poslední a v § 125 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava“ zrušují.

66. § 129a včetně nadpisu zní:

㤠129a

Kontrola výkonu samostatné působnosti

(1) Obec je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti.

(2) Požádá-li obec o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

(3) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí s protokolem o kontrole zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání konaném po ukončení kontroly. V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, přijme obec opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných nedostatků.

(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních obec vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů.

(5) Obec informuje Ministerstvo vnitra o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4.

(6) Postup podle odstavců 1 až 4 se uplatní obdobně při kontrole výkonu samostatné působnosti městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města. Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města informuje o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4 magistrát územně členěného statutárního města.“.

67. V § 134 se odstavec 4 zrušuje.

68. V § 153 se zrušuje označení odstavce 2.

69. Příloha k zákonu zní:

„Příloha k zákonu č. 128/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dobrovolný svazek obcí je povinen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat krajskému úřadu návrh na zápis obcí, které jsou ke dni podání návrhu členy dobrovolného svazku obcí, do rejstříku svazků obcí spolu s údajem o dni vzniku členství.

2. Základnu pro výpočet odměny v roce 2024 vyhlásí na základě údaje Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené za první pololetí roku 2023 známého k 1. říjnu 2023 Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů do 30 dnů od tohoto dne nebo ode dne vyhlášení tohoto zákona, podle toho, který den nastane později.

ČÁST DRUHÁ
Změna krajského zřízení

Čl. III

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008  Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010  Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019  Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 19 se slova „Usnesení, jímž zastupitelstvo nebo rada rozhodly o nabytí věci“ nahrazují slovy „Informace týkající se nabytí věci krajem“, slovo „způsobem,“ se nahrazuje slovy „způsobem a informace týkající se vzniku užívacího nebo jiného práva kraje ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku či jiným obdobným způsobem“ a na konci textu se doplňují slova „ , pokud by jejich zpřístupnění mohlo kraj při nabývání této věci anebo při vzniku užívacího nebo jiného práva znevýhodnit proti jiným zájemcům“.

2. V § 35 odst. 2 písm. h) se slovo „rozpočet“ nahrazuje slovy „střednědobý výhled rozpočtu kraje, rozpočet“.

3. V § 35 odst. 2 písm. j) se za slovo „stanovy,“ vkládají slova „včetně jejich změn, a“.

4. V § 35 odst. 2 písm. q) se slova „§ 51, o“ nahrazují slovy „§ 51 a o“ a slova „a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva podle § 56a odst. 6“ se zrušují.

5. V § 36 se označení odstavce 1 zrušuje.

6. V § 36 písm. b) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“.

7. V § 36 písm. c), e), f) a h) se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.

8. V § 36 písm. c) se slova „v kalendářním roce“ a slovo „účelové“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným krajem nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu28), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi“.

9. V § 36 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až o) se označují jako písmena d) až n).

10. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Do lhůty stanovené ve větě první se nezapočítává doba, po niž se na území kraje vztahuje krizový stav28), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

11. V § 41 odst. 1 větě druhé se číslo „15“ nahrazuje číslem „21“.

12. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Do lhůt stanovených v odstavcích 1 a 2 se nezapočítává doba, po niž se na území kraje vztahuje krizový stav28), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

13. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

㤠41a

(1) Stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva, může se člen zastupitelstva účastnit jednání zastupitelstva též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva distančním způsobem. Člen zastupitelstva má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva koná.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i pro účast veřejnosti na jednání zastupitelstva.

(3) O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem a o podmínkách, za nichž je tato účast možná, informuje krajský úřad v informaci podle § 42 odst. 1 nebo 2.“.

14. V § 42 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

„(2) Je-li nezbytné konat zasedání zastupitelstva v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému38), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území kraje vztahuje krizový stav28), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, zveřejní se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle odstavce 1 na úřední desce krajského úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva. Záležitosti, které se netýkají řešení situací uvedených ve větě první, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 10 dnů před zasedáním zastupitelstva.


38) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 43 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.

16. V § 45 odst. 1 větě druhé se za slovo „opatření“ vkládají slova „ , rozhodování podle § 35 odst. 2 písm. m), n) a p) až t)“.

17. V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po niž se na území kraje vztahuje krizový stav28), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

18. V § 47 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ve výši podle § 48 odst. 1“.

19. V § 47 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „až do maximální výše podle § 48 odst. 2“.

20. V § 47 odst. 3 větě první se slovo „kraje“ zrušuje.

21. V § 47 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Je-li člen zastupitelstva odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 49 odst. 2 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo.“.

22. V § 48 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Odměna uvolněného člena zastupitelstva se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k tomuto zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie kraje.

(2) Maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k tomuto zákonu podle zastávané funkce a podle velikostní kategorie kraje.

(3) Za základnu pro výpočet odměny v příslušném kalendářním roce se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku.“.

23. V § 48 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Výši základny pro výpočet odměny podle odstavce 3 vyhlašuje ministerstvo sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

24. V § 48 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slova „obyvatel kraje“ vkládají slova „hlášených v kraji k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku ve srovnání s rozhodným počtem obyvatel podle odstavce 5“, slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „přílohy k tomuto zákonu“ a slovo „následujícího“ se nahrazuje slovem „tohoto“.

25. V § 50 odst. 3 až 5 se slova „Členovi zastupitelstva, který“ nahrazují slovy „Osobě, která“.

26. V § 50 odst. 3 větě první se za slovo „náleží“ vkládají slova „po dobu výkonu těchto pravomocí“ a slova „do zvolení nového hejtmana nebo náměstka hejtmana“ se nahrazují slovy „za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

27. V § 50 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Osobě, která nadále vykonává pravomoci člena rady podle § 60 odst. 2 nebo § 60a, náleží po dobu výkonu těchto pravomocí dosavadní odměna za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce.“.

28. V § 50 odst. 4 se za slovo „období“ vkládá slovo „zastupitelstva“ a slova „funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu“ se nahrazují slovy „této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

29. V § 50 odst. 5 se za slovo „je“ vkládají slova „předsedou nebo“, za slovo „období“ se vkládají slova „zastupitelstva dosavadní“ a za slovo „funkce“ se vkládají slova „a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

30. V § 50 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Náležela-li by členovi zastupitelstva v jeden den odměna podle odstavce 3, 4 nebo 5 a současně odměna podle § 47 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 49 odst. 2 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo.“.

31. V § 51 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku mohla být krajem poskytována za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.“.

32. V § 51 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

33. V § 52 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , za niž mu náleží odměna“.

34. V § 53 odst. 2 se slovo „odstavci“ nahrazuje slovy „§ 52 a předloženo čestné prohlášení podle odstavce“.

35. V § 53 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud do 3 měsíců nenastala překážka pro nárok na odchodné podle § 52 odst. 3 a 4, odchodné se vyplatí. Člen zastupitelstva, jemuž bylo vyplaceno odchodné podle věty první, je povinen vyplacené odchodné vrátit, jestliže následně nastaly překážky pro nárok na odchodné podle § 52 odst. 3 a 4.“.

36. V § 55 odst. 1 písm. c) se slova „ , jde-li o uvolněného člena zastupitelstva“ zrušují.

37. V § 55 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním kraje na veřejných občanských obřadech.“.

38. V § 56a odstavec 6 zní:

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva ke dni ukončení výkonu funkce poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu kraj náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje ani nepřevádí.“.

39. V § 56a se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

40. V § 56a odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

41. V § 58 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Rada vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady.

(4) Stanoví-li tak předem jednací řád rady, může se člen rady nebo jiná oprávněná osoba zúčastnit schůze rady též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na schůzi. Jednací řád stanoví pravidla účasti na schůzi rady distančním způsobem. Člen rady má vždy právo účastnit se schůze rady osobně v místě, v němž se schůze rady koná.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

42. V § 58 odst. 5 větě třetí se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“.

43. V § 59 odst. 1 písm. i) se za slovo „odměn“ vkládají slova „a rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným krajem“.

44. V § 59 odst. 2 písm. a) až c) se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.

45. V § 59 odst. 2 písm. a) se slova „v kalendářním roce“ a slovo „účelové“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným krajem nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu28), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi“.

46. V § 59 odst. 2 písm. f) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“ a slova „v jednotlivých případech“ se nahrazují slovy „fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce“.

47. V § 59 odst. 4 větě první se za slovo „úřadu“ vkládají slova „zcela nebo zčásti“ a na konci textu se doplňují slova „a f)“.

48. V § 60 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou vydávání nařízení kraje“.

49. V § 60a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zvolení nové rady podle věty první se považuje zvolení alespoň nadpoloviční většiny počtu členů rady, který má být volen podle § 57 odst. 2, jestliže došlo ke zvolení hejtmana nebo náměstka hejtmana.“.

50. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

㤠61a

Je-li to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému38), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území kraje vztahuje krizový stav28), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, může hejtman rozhodovat v záležitostech podle § 59 odst. 2 písm. e) a f) a § 59 odst. 3 namísto rady, popřípadě zastupitelstva, pokud si podle § 37 rozhodování v těchto záležitostech předem vyhradilo. Tím není dotčeno předchozí svěření pravomoci radou podle § 59 odst. 4.“.

51. V § 64 větě poslední se slova „(§ 48 odst. 2 a § 54)“ zrušují.

52. V § 64b větě první se slova „nového hejtmana nebo náměstka hejtmana“ nahrazují slovy „nové rady podle § 60a“.

53. V § 81 odst. 1 větě druhé a v § 82 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo ministerstvu sdělí, že nápravu nezjedná“.

54. V § 81 odst. 1 větě poslední, § 81 odst. 2 větě poslední a v § 81 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška kraje, kterou byla zjednána náprava“ zrušují.

55. V § 83 odst. 1 větě druhé a v § 84 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu sdělí, že nápravu nezjedná“.

56. V § 83 odst. 1 větě poslední, § 83 odst. 2 větě poslední a v § 83 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i nařízení kraje, kterým byla zjednána náprava“ zrušují.

57. § 87 včetně nadpisu zní:

㤠87

Kontrola výkonu samostatné působnosti

(1) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti.

(2) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

(3) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí s protokolem o kontrole zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání konaném po ukončení kontroly. V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, přijme kraj opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných nedostatků.

(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních kraj vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů.

(5) Kraj informuje ministerstvo o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4.“.

58. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

„Příloha k zákonu č. 129/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Základnu pro výpočet odměny v roce 2024 vyhlásí na základě údaje Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené za první pololetí roku 2023 známého k 1. říjnu 2023 Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů do 30 dnů od tohoto dne nebo ode dne vyhlášení tohoto zákona, podle toho, který den nastane později.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. V

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008  Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 se za větu první vkládá věta „V případě změny Statutu spočívající ve svěření věci z majetku hlavního města Prahy do správy městské části nebo odejmutí věci z majetku svěřeného městské části se návrh této změny projedná pouze s dotčenou městskou částí.“.

2. V § 24 odst. 6 větě druhé se slova „ ; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku spolu se stanovami a změny těchto dokumentů“ nahrazují slovy „a údaje o členských obcích svazku obcí v rozsahu název obce a její identifikační číslo osoby, včetně údaje o dni vzniku a zániku jejich členství“.

3. V § 24 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík; jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů.“.

4. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku svazků obcí podává svazek obcí do jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.“.

5. § 26a se zrušuje.

6. V § 42 se slova „Usnesení, jímž zastupitelstvo hlavního města Prahy, rada hlavního města Prahy, zastupitelstvo městské části nebo rada městské části rozhodly o nabytí věci“ nahrazují slovy „Informace týkající se nabytí věci hlavním městem Prahou nebo městskou částí“, slovo „způsobem,“ se nahrazuje slovy „způsobem a informace týkající se vzniku užívacího nebo jiného práva hlavního města Prahy nebo městské části ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem“ a na konci textu se doplňují slova „ , pokud by jejich zpřístupnění mohlo hlavní město Prahu nebo městskou část při nabývání této věci anebo při vzniku užívacího nebo jiného práva znevýhodnit proti jiným zájemcům“.

7. V § 46 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak“.

8. V § 53 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ve výši podle § 54 odst. 1“.

9. V § 53 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „až do maximální výše podle § 54 odst. 2“.

10. V § 53 odst. 3 větě první se slova „orgánů hlavního města Prahy“ nahrazují slovem „orgánů“.

11. V § 53 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 55 odst. 3 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy.“.

12. V § 54 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.

(2) Maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.“.

13. V § 54 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Za základnu pro výpočet odměny v příslušném kalendářním roce se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku.

(4) Výši základny pro výpočet odměny podle odstavce 3 vyhlašuje ministerstvo sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

14. V § 55 odst. 1 se slova „a prováděcího právního předpisu“ zrušují.

15. V § 56 odst. 2 až 4 se slova „Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který“ nahrazují slovy „Osobě, která“.

16. V § 56 odst. 2 větě první se za slovo „náleží“ vkládají slova „po dobu výkonu těchto pravomocí“ a slova „do zvolení nového primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy“ se nahrazují slovy „za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

17. V § 56 odst. 2 větě druhé se slova „Členovi rady hlavního města Prahy, která vykonává své pravomoci“ nahrazují slovy „Osobě, která nadále vykonává pravomoci člena rady hlavního města Prahy“ a za slovo „odměna“ se vkládají slova „za výkon této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

18. V § 56 odst. 3 se za slovo „období“ vkládají slova „zastupitelstva hlavního města Prahy“ a slova „funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu hlavního města Prahy“ se nahrazují slovy „této funkce a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

19. V § 56 odst. 4 se za slovo „je“ vkládají slova „předsedou nebo“, za slovo „období“ se vkládají slova „zastupitelstva hlavního města Prahy dosavadní“ a za slovo „funkce“ se vkládají slova „a další související nároky spojené s výkonem této funkce“.

20. V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Náležela-li by členovi zastupitelstva hlavního města Prahy v jeden den odměna podle odstavce 2, 3 nebo 4 a současně odměna podle § 53 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 55 odst. 3 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy.“.

21. V § 57 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku mohla být hlavním městem Prahou poskytována za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.“.

22. V § 57 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

23. V § 58 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , za niž mu náleží odměna“.

24. V § 58a odst. 2 se slovo „odstavci“ nahrazuje slovy „§ 58 a předloženo čestné prohlášení podle odstavce“.

25. V § 58a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud do 3 měsíců nenastala překážka pro nárok na odchodné podle § 58 odst. 3 a 4, odchodné se vyplatí. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, jemuž bylo vyplaceno odchodné podle věty první, je povinen vyplacené odchodné vrátit, jestliže následně nastaly překážky pro nárok na odchodné podle § 58 odst. 3 a 4.“.

26. V § 58c odst. 1 písm. e) se slova „ , jde-li o uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy“ zrušují.

27. V § 58e odstavec 6 zní:

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy ke dni ukončení výkonu funkce poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu hlavní město Praha náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje ani nepřevádí.“.

28. V § 58e se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

29. V § 58e odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

30. V § 59 odst. 2 písm. e) se za slovo „částmi“ vkládají slova „střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy,“.

31. V § 59 odst. 2 písm. i) se za slova „zřizovací listiny“ vkládají slova „ , včetně jejich změn,“.

32. V § 59 odst. 2 písm. v) se slova „§ 57, o“ nahrazují slovy „§ 57 a o“ a slova „a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 58e odst. 6“ se zrušují.

33. V § 59 odst. 3 písm. b), d), l), n) a o) se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 000 000 Kč“.

34. V § 59 odst. 3 písm. c) a i) se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“.

35. V § 59 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena e) až p).

36. V § 59 odst. 3 písm. e) se slova „v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu25), je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem“ nahrazují slovy „v?době trvání krizového stavu25), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi“.

37. V § 59 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 1 000 000 Kč v jednotlivých případech fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, nejedná-li se o dotace z prostředků státního rozpočtu, o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu25), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi,“.

38. V § 59 odst. 3 písm. k) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 000 Kč“ a slova „a téže osobě“ se nahrazují slovy „fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce“.

39. V § 60 odst. 2 větě druhé a v § 60 odst. 6 se číslo „15“ nahrazuje číslem „21“.

40. V § 60 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

„(3) Magistrát hlavního města Prahy informuje občany hlavního města Prahy o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na úřední desce11a) Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejméně 7 dní před jeho konáním. Je-li nezbytné konat zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému41), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území hlavního města Prahy vztahuje krizový stav25), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, zveřejní se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy alespoň po dobu 2 dnů před jeho konáním; záležitosti, které se netýkají řešení situací uvedených ve větě před středníkem, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva hlavního města Prahy.


41) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

41. V § 60 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Do lhůt stanovených v odstavcích 1, 2 a 6 se nezapočítává doba, po niž se na území hlavního města Prahy vztahuje krizový stav25), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

42. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

㤠60a

(1) Stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, může se člen zastupitelstva hlavního města Prahy účastnit jednání zastupitelstva hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy koná.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i pro účast veřejnosti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.

(3) O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem a o podmínkách, za nichž je tato účast možná, informuje Magistrát hlavního města Prahy v informaci podle § 60 odst. 3.“.

43. V § 65 větě třetí se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“.

44. V § 67 odst. 1 větě druhé se za slovo „něj“ vkládají slova „ , rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. g), h) a u) až y)“.

45. V § 67 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po niž se na území hlavního města Prahy vztahuje krizový stav25), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření.“.

46. V § 68 odst. 2 písmeno l) zní:

„l) rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nepřesahujících 1 000 000 Kč v jednotlivých případech fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, nejedná-li se o dotace z prostředků státního rozpočtu, o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu25), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi,“.

47. V § 68 odst. 2 písm. m), o), q), r) a s) se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 000 000 Kč“.

48. V § 68 odst. 2 písm. n) a p) se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“.

49. V § 69a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zvolení nové rady hlavního města Prahy podle věty první se považuje zvolení alespoň nadpoloviční většiny počtu členů rady hlavního města Prahy podle § 69 odst. 1, jestliže došlo ke zvolení primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy.“.

50. V § 70 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Rada hlavního města Prahy vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady hlavního města Prahy.

(4) Stanoví-li tak předem jednací řád rady hlavního města Prahy, může se člen rady hlavního města Prahy nebo jiná oprávněná osoba zúčastnit schůze rady hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na schůzi. Jednací řád stanoví pravidla účasti na schůzi rady hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen rady hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se schůze rady hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se schůze rady hlavního města Prahy koná.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

51. V § 70 odst. 5 větě třetí se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“.

52. Za § 72 se vkládá nový § 72a, který zní:

㤠72a

Je-li to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému41), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území hlavního města Prahy vztahuje krizový stav25), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, může primátor hlavního města Prahy rozhodovat v záležitostech podle § 68 odst. 3 namísto rady hlavního města Prahy, popřípadě zastupitelstva hlavního města Prahy, pokud si podle § 59 odst. 4 rozhodování v těchto záležitostech předem vyhradilo. Tím není dotčeno předchozí svěření pravomoci radou hlavního města Prahy podle § 68 odst. 3.“.

53. V § 75 větě první se slova „nového primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „nové rady hlavního města Prahy podle § 69a“.

54. V § 87 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Odměna uvolněného člena zastupitelstva městské části se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie městské části.

(5) Maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva městské části se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie městské části.“.

55. V § 87 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Za základnu pro výpočet odměny od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku se považuje průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího kalendářního roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu známých k 1. říjnu předchozího kalendářního roku.

(7) Výši základny pro výpočet odměny podle odstavce 6 vyhlašuje ministerstvo sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

56. V § 87 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slova „obyvatel městské části“ vkládají slova „hlášených v městské části k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku ve srovnání s rozhodným počtem obyvatel podle odstavce 8“ a slovo „následujícího“ se nahrazuje slovem „tohoto“.

57. V § 87 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.

58. V § 89 odst. 1 písm. j) se za slova „zřizovací listiny“ vkládají slova „ , včetně jejich změn,“.

59. V § 89 odst. 1 písm. o) se slova „§ 57, o“ nahrazují slovy „§ 57 a o“ a slova „a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6“ se zrušují.

60. V § 89 odst. 2 písm. b) a f) se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „250 000 Kč“.

61. V § 89 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nejedná-li se o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v?době trvání krizového stavu25), mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi“.

62. V § 89 odst. 2 písm. f) se slova „a téže osobě“ nahrazují slovy „fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce“.

63. V § 89 odst. 2 písm. h) a j) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“.

64. V § 93 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b) zanikne mandát všem členům zastupitelstva městské části a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, nebo
c) dojde ke sloučení městských částí.“.

65. Za § 96 se vkládá nový § 96a, který zní:

㤠96a

(1) Rada městské části vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva městské části až do zvolení nové rady městské části nebo do zvolení starosty městské části nebo místostarosty městské části v případě, že se rada městské části nevolí. Ustanovení § 69a odst. 2 a 3 se použijí obdobně. Za zvolení nové rady městské části podle věty první se považuje zvolení alespoň nadpoloviční většiny počtu členů rady městské části, který má být volen podle § 95 odst. 1, jestliže došlo ke zvolení starosty městské části nebo místostarosty městské části.

(2) V městských částech, v nichž rada městské části nebyla před ukončením funkčního období zastupitelstva městské části volena, vykonává její pravomoci v období podle odstavce 1 dosavadní starosta městské části v rozsahu podle § 95 odst. 2. Ustanovení § 69a odst. 2 a 3 se použijí obdobně.“.

66. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

㤠99a

Dosavadní starosta městské části v období ode dne voleb do zastupitelstva městské části do zvolení nového starosty městské části nebo místostarosty městské části, a jde-li o městskou část, v níž je volena rada městské části, až do zvolení nové rady městské části podle § 96a, vykonává pravomoci starosty městské části; v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta městské části. Nevykonává-li dosavadní starosta městské části své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta městské části, a je-li dosavadních místostarostů městské části více, ten, kterého přede dnem voleb pověřilo zastupitelstvo městské části zastupováním starosty městské části, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta městské části.“.

67. V § 106 odst. 1 větě druhé a v § 107 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo ministerstvu sdělí, že nápravu nezjedná“.

68. V § 106 odst. 1 větě poslední, § 106 odst. 2 větě poslední a v § 106 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou byla zjednána náprava“ zrušují.

69. V § 108 odst. 1 větě druhé a v § 109 odst. 1 větě druhé se za slovo „výzvy“ vkládají slova „nebo věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu sdělí, že nápravu nezjedná“.

70. V § 108 odst. 1 větě poslední, § 108 odst. 2 větě poslední a v § 108 odst. 4 větě poslední se slova „ , jehož přílohou je i nařízení hlavního města Prahy, kterým byla zjednána náprava“ zrušují.

71. V § 110 odst. 2 větě první se za slovo „nápravu“ vkládají slova „nebo Magistrátu sdělí, že nápravu nezjedná“.

72. § 114 včetně nadpisu zní:

㤠114

Kontrola výkonu samostatné působnosti

(1) Hlavní město Praha nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti.

(2) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

(3) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí s protokolem o kontrole zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části na jeho nejbližším zasedání konaném po ukončení kontroly. V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy nebo městské části, přijme hlavní město Praha nebo městská část opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných nedostatků.

(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních hlavní město Praha nebo městská část vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů.

(5) Hlavní město Praha informuje ministerstvo o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4. Městská část informuje Magistrát o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4.“.

73. V § 120 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

74. Příloha č. 2 k zákonu zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 131/2000  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Dobrovolný svazek obcí je povinen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat příslušnému úřadu návrh na zápis obcí, které jsou ke dni podání návrhu členy dobrovolného svazku obcí, do rejstříku svazků obcí spolu s údajem o dni vzniku členství.

2. Základnu pro výpočet odměny v roce 2024 vyhlásí na základě údaje Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené za první pololetí roku 2023 známého k 1. říjnu 2023 Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů do 30 dnů od tohoto dne nebo ode dne vyhlášení tohoto zákona, podle toho, který den nastane později.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. VII

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006  Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020  Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 39a odstavec 1 zní:

„(1) Svazek obcí může

a) zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity,
b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytváří zisk,
c) zakládat obchodní společnosti, a to společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
d) zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu16a).“.

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

2. V § 39a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) K zajištění předmětu činnosti v oblasti školství může svazek obcí zřizovat pouze příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu16a).

(3) O vzniku organizační složky podle odstavce 1 písm. a) rozhoduje nejvyšší orgán svazku obcí vymezený stanovami;19b) tento orgán také schvaluje zřizovací listinu organizační složky.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

3. V § 39a odst. 4 se za slova „odstavce 1“ vkládá text „písm. b)“.

4. V § 39a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) O založení, změně a rušení obchodních společností podle odstavce 1 písm. c) rozhoduje nejvyšší orgán svazku obcí vymezený stanovami;19b) tento orgán schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhoduje o účasti v již založených obchodních společnostech.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

5. V § 39a odst. 6 se za slovo „zřizovatele“ vkládají slova „příspěvkové organizace a zakladatele obchodní společnosti“ a slova „vůči příspěvkovým organizacím podle odstavce 1“ se zrušují.

6. V § 39a odstavec 7 zní:

„(7) Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na organizační složky podle odstavce 1 písm. a) ustanovení § 24 až 26 obdobně a na příspěvkové organizace podle odstavce 1 písm. b) ustanovení § 27 až 37b obdobně.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. VIII

V § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za slovo „celku“ vkládají slova „nebo jinou osobou“ a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „jim“.

ČÁST ŠESTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. IX

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
2. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
3. Nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2, čl. IV a čl. VI bodu 2, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r

Nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ... pokračování

Cena: 415 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.