Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


271

ZÁKON

ze dne 11. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007  Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 432/2022  Sb. a zákona č. 150/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) a v § 6b odst. 3 se slovo „předpisu38b)“ nahrazuje slovem „předpisu2)“.
Poznámka pod čarou č. 38b se zrušuje.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 se na konci textu písmene y) doplňují slova „ve stejnokroji (dále jen „strážník obecní policie“)“.

4. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova „nebo skládá“ nahrazují slovem „ , skládá“.

5. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo se účastní školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4); v případě řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění podle § 123c odst. 3, to platí nejdříve 30 dnů před uplynutím lhůty podle § 123d odst. 1“.

6. V § 3 odst. 5 písm. a) a v § 35 odst. 1 větě druhé se slova „nejvyšší povolená“ nahrazují slovem „konstrukční“.

7. V § 3 odst. 5 písm. b) se za slova „správou České republiky“ vkládají slova „(dále jen „celní správa“)“.

8. V § 3 odst. 5 písm. c) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „ , které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky“.

9. V § 4 písm. b) se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo usměrňování“ a slova „a 9“ se nahrazují slovy „až 10“.

10. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 5 odst. 1 písm. l) se za slova „nachází-li se“ vkládají slova „v souvislosti s nouzovým stáním“ a slova „mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním“ se zrušují.

12. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní nebo vojenské poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
l) řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“.

13. V § 6 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky“.

14. V § 6 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu2)“.

15. V § 6 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo je tato skutečnost zapsána v centrálním registru řidičů“.

16. V 6 odst. 7 písm. d) se slova „řidiče podle § 87 odst. 3“ nahrazují slovy „držitele řidičského oprávnění, který je starší 65 let a je povinen podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám podle § 87 odst. 1 nebo 3“.

17. V § 6 odstavec 8 zní:

„(8) Řidič motorového vozidla je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen předložit ke kontrole doklady podle odstavce 7. Nemá-li povinnost mít některý z těchto dokladů při řízení u sebe, může namísto jeho předložení prokázat svou totožnost.“.

18. V § 6 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Předloží-li řidič při kontrole vozidla osvědčení o registraci vozidla, které bylo prohlášeno za zadržené podle § 6b odst. 4, nebo řidičský průkaz, který byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6 nebo jehož držitel řidičské oprávnění pozbyl nebo mu bylo odňato nebo pozastaveno, policista, vojenský policista, strážník obecní policie nebo celník mu tento doklad odejme a bezodkladně jej odevzdá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Řidiči o tom vydá potvrzení.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

19. V § 6b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Do okamžiku vydání protokolu o technické prohlídce podle § 6c odst. 1 nelze vozidlo užít v provozu na pozemních komunikacích.“.

20. V § 6b odst. 2 písm. f) se za slova „případě, že“ vkládají slova „řidič nepředložil“ a slova „nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vozidla neměl u sebe“ se zrušují.

21. V § 6b odstavec 4 zní:

„(4) Je-li dán důvod pro zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 a řidič jej policistovi nepředložil, policista toto osvědčení o registraci vozidla prohlásí za zadržené. Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně s tím, že osvědčení o registraci vozidla se ke kopii dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla nepřikládá a provozovatel vozidla má povinnost odevzdat osvědčení o registraci vozidla do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl vydán doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla nebo mu byla doručena jeho kopie, úřadu podle odstavce 3.“.

22. V § 6c odst. 3 se slova „prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo,“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“.

23. Poznámky pod čarou č. 12, 13, 14 a 14a znějí:


12) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
14a) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 10 odst. 2 se za slovo „předpisu14b)“ vkládají slova „ , vozidel zdravotnické záchranné služby podle zvláštního právního předpisu52)“.
Poznámka pod čarou č. 52 zní:


52) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 12 odst. 2 větě třetí, § 12 odst. 4 a v § 18 odst. 5 se slova „nejvyšší povolenou“ nahrazují slovem „konstrukční“.

26. V § 18 odst. 7 větě druhé se za slovo „pásy“ vkládají slova „nebo na dálnici“.

27. V § 18 odstavec 9 zní:

„(9) Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče vozidel zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených organizačních částí Hasičského záchranného sboru České republiky a útvarů policie a Vojenské policie a organizačních útvarů orgánů celní správy, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem16), je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky a útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Organizační útvary orgánů celní správy stanoví ministr financí.“.

28. V § 19 odst. 1 se slova „dostatečnou bezpečnostní“ nahrazují slovem „bezpečnou“ a slova „se mohl vyhnout srážce“ se nahrazují slovy „mohl zastavit vozidlo“.

29. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „nebo pěší“ nahrazují slovy „ , pěší nebo cyklistické“.

30. V § 27 odst. 6 větě první se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „až 4“.

31. V § 35 odst. 1 větě první se slova „nejvyšší dovolená“ nahrazují slovem „konstrukční“.

32. Ve skupinovém nadpisu nad § 39 se slova „a cyklistické“ nahrazují slovy „ , cyklistické a sdílené“.

33. Za § 39a se vkládá nový § 39b, který zní:

㤠39b

(1) Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

(2) Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.

(3) Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž na chodce se nevztahují § 53 a 54 a na cyklisty se nevztahuje § 57 odst. 2 a 3. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

(4) Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.“.

34. V § 40 odst. 1 se slova „a cyklistické“ nahrazují slovy „ , cyklistické a sdílené“.

35. V § 41 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. f),“, slova „§ 6 odst. 5 a 6,“ se zrušují, slova „§ 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 7“, slova „§ 19 odst. 2 a 3“ se nahrazují textem „§ 19“, slova „§ 21 odst. 2, 3 a 4“ se nahrazují slovy „§ 21 odst. 2, 3, 4, 5 a 6“, text „§ 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3“ se nahrazuje slovy „§ 25 odst. 1, 3, 4 a 5, § 26“, za text „§ 27“ se vkládají slova „odst. 1, 2, 3 a 4“, text „§ 32 odst. 6,“ se zrušuje, za text „§ 35“ se vkládají slova „odst. 1 a 2“, slova „§ 36 odst. 1 a 2 a“ se nahrazují slovy „§ 36 odst. 1, 2 a 4,“ a za slova „§ 39 odst. 4 a 5“ se vkládají slova „ , § 39a odst. 3 a 4, § 39b odst. 2 a 4, § 47 odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. a), c), d), f) a g) a odst. 5, § 48 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 53 odst. 2 a § 67 odst. 8“.

36. V § 41 odst. 2 písm. a) a v § 41 odst. 11 se slova „Ministerstva vnitra“ zrušují.

37. V § 41 odst. 2 písm. h) se slova „poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ nahrazují slovy „používaná zdravotnickou záchrannou službou a vozidla“.

38. V § 41 odst. 11 se slova „ochrany a“ nahrazují slovy „ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, a“.

39. V § 43 odst. 3 písm. k) se slova „a hasičských záchranných sborů“ nahrazují slovy „ , Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky“.

40. V § 43 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo může z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku nebo mimořádné události nebo odstraňování jejích následků stanovit výjimku ze zákazu podle odstavce 1 rovněž opatřením obecné povahy, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Návrh opatření obecné povahy se nezveřejňuje a připomínky ani námitky se k němu nepodávají. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. O vydání opatření obecné povahy ministerstvo neprodleně informuje policii.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

41. V § 48 odst. 2 se slova „se smějí na povolených místech přepravovat osoby“ nahrazují slovy „lze osoby přepravovat pouze na povolených místech a“.

42. V § 51 odst. 2 se slova „hasičských záchranných sborů“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky, členů jednotek požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky“, za slova „ozbrojených sborů“ se vkládají slova „ , vojenských policistů“ a slova „a jiných“ se nahrazují slovem „ , jiných“.

43. V § 51 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a žáků a studentů vojenských škol při praktickém vyučování“.

44. V § 53 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo pokud nejde o užití chodníku vozidlem základní složky integrovaného záchranného systému nezbytné k plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností nebo vozidlem obecní policie při plnění jejích úkolů“.

45. V § 58 odst. 1 se slova „Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy“ nahrazují slovy „Osoba mladší 18 let jedoucí nebo přepravovaná na jízdním kole je povinna“.

46. V § 58 odst. 2 se slova „a pěší“ nahrazují slovy „ , pěší a sdílené“.

47. V § 60a odst. 1 větě první a v § 60a odst. 4, 5 a 6 se slova „a obytných“ nahrazují slovy „ , obytných a sdílených“.

48. V § 60a odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; ve sdílené zóně to neplatí“.

49. V § 60a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ve sdílené zóně se smí osoba na osobním přepravníku pohybovat v celé šířce pozemní komunikace; přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.“.

50. V § 67 odst. 1 se slova „nebo označení“ nahrazují slovem „ , označení“ a slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ se nahrazují slovy „nebo označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb“.

51. V § 67 odst. 5 se za slovo „péče“ vkládají slova „nebo poskytovatele terénních sociálních služeb“.

52. V § 69 se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo usměrňování“, slova „nebo pokyny strážníka obecní policie k usměrňování provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 8“ se nahrazují slovy „ , 8, 9 nebo 10“ a slovo „předpisu.26)“ se nahrazuje slovem „předpisu12).“.
Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

53. V § 75 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Celník ve stejnokroji je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií. Při usměrňování provozu používá celník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

54. V § 75 odst. 10 větě první se za slovo „sboru“ vkládají slova „České republiky“, slova „usměrňovat pokyny“ se nahrazují slovy „pokyny usměrňovat“ a slova „přítomen policista nebo strážník obecní policie“ se nahrazují slovy „řízení nebo usměrňování provozu zajištěno policií nebo obecní policií“.

55. V § 75 odst. 10 větě poslední se slova „nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany“ nahrazují slovy „jednotky požární ochrany, která není součástí Hasičského záchranného sboru České republiky,“.

56. V § 76 odst. 5 se slova „policisty, strážníka obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské pořádkové služby“ nahrazují slovy „dávané při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích podle § 75“.

57. V § 79 odst. 1 písm. a) a b) a v § 79 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „ve stejnokroji“ zrušují.

58. V § 79 odst. 2 větě poslední se za slovo „celník“ vkládají slova „ , příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

59. V § 81 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a sněžných skútrů“.

60. V § 81 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B osobě, která je jeho držitelem nejméně 2 roky, opravňuje také k řízení vozidel bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, pokud

a) jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla,
b) je hmotnost převyšující 3 500 kg způsobena výlučně hmotností pohonného systému vozidla používajícího palivo nebo zdroj energie podle písmene a) ve srovnání s hmotností pohonného systému vozidla stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie, a
c) hmotnost přepravitelného nákladu ve vozidle používajícím palivo nebo zdroj energie podle písmene a) není zvýšena oproti hmotnosti přepravitelného nákladu ve vozidle stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

61. V § 82 odst. 1 písm. f) se slova „ , nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů“ nahrazují slovy „a která v období předcházejícího 1 roku nedosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení“.

62. V § 82 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Řidičské oprávnění dále nelze udělit osobě, která jej pozbyla a nesplňuje podmínky pro jeho vrácení.“.

63. V § 83 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

64. V § 83 odst. 4 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

65. V § 83 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky“.

66. V § 83 odst. 4 písm. f) se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „celní správy“.

67. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

㤠83a

Řízení s mentorem

(1) Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen „sedmnáctiletý řidič“) je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu,

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),
d) která nemá zadržený řidičský průkaz,
e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a
f) která s takovým zápisem souhlasí.

(3) V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

(4) Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d), za účelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, který mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení, prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má být zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) O vyřízení žádosti o zápis mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora.

(6) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů,

a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo
b) přestal-li mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až f).

(7) O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora. Zrušení zápisu mentora v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.

(8) Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.

(9) Mentor nesmí vykonávat doprovod

a) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění mentora jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně, nebo
b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

(10) Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Mentor je dále povinen se na výzvu policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“.

68. V § 87a odst. 3 písm. a) se slovo „řidičů“ zrušuje.

69. V § 87a odst. 8 se za slovo „policie,“ vkládají slova „celní správy,“.

70. V § 87b odst. 4 větě první se za slovo „jména“ vkládají slova „(dále jen „jméno“)“.

71. Za § 89a se vkládá nový § 89b, který zní:

㤠89b

Zjistí-li policista, vojenský policista, strážník obecní policie nebo celník skutečnost důvodně nasvědčující tomu, že je držitel řidičského oprávnění zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí ji obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho obvyklého bydliště nebo místa studia.“.

72. V § 92 odst. 3 písm. a) se slova „ , popřípadě jména (dále jen „jméno“),“ zrušují.

73. V § 92 odst. 3 písm. d) se slova „výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění podle § 83 odst. 4 nebo 5“.

74. V § 92 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

75. V § 102 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Pokud se rozsudek nebo rozhodnutí vztahuje ke skutku, za který byl žadateli zadržen řidičský průkaz, plyne tato doba ode dne zadržení řidičského průkazu.“.

76. V § 102 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Žadatel, kterému vznikla povinnost podle § 102f, je povinen prokázat, že absolvoval dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4); absolvování dopravně psychologického pohovoru neprokazuje, vznikla-li mu povinnost prokázat absolvování terapeutického programu.“.

77. Za § 102e se vkládají nové § 102f až 102h, které včetně nadpisu znějí:
„Povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů
§ 102f

(1) Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) je dále povinna absolvovat osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Dopravně psychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

(3) Po dobu pozbytí, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nebo zadržení řidičského průkazu se běh lhůty podle odstavce 1 nebo 2 staví.

(4) K absolvování dopravně psychologického pohovoru nebo školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) přede dnem spáchání přestupku nebo trestného činu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlíží.

§ 102g

(1) Zaznamená-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů body za trestný čin nebo přestupek podle § 102f odst. 1, vyzve řidiče k absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) a k předložení potvrzení o jejich absolvování; to neplatí, není-li řidič v okamžiku provedení záznamu bodů držitelem řidičského oprávnění.

(2) Nepředloží-li řidič potvrzení do 3 měsíců ode dne doručení výzvy podle odstavce 1, pozbývá uplynutím posledního dne této lhůty řidičské oprávnění a je povinen nejpozději v tento den odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidičský průkaz; o tom ho příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve výzvě poučí. Pro odevzdání řidičského průkazu platí obdobně § 113 odst. 5.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle odstavce 2, o jeho vrácení, absolvoval-li žadatel dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4). Pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen prokázat odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost.

§ 102h

(1) Předmětem dopravně psychologického pohovoru je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci a řešení mimořádných situací v provozu na pozemních komunikacích.

(2) Dopravně psychologický pohovor provádí psycholog, který je držitelem akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, v rozsahu 4 hodin.

(3) Účastník dopravně psychologického pohovoru předloží psychologovi výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

(4) O absolvování dopravně psychologického pohovoru vydá psycholog potvrzení.

(5) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických pohovorech, ve které eviduje alespoň jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození účastníka dopravně psychologického pohovoru a datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického pohovoru. Údaje o dopravně psychologickém pohovoru psycholog eviduje po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(6) Obsah dopravně psychologického pohovoru, způsob jeho provádění, nejvyšší počet účastníků dopravně psychologického pohovoru a vzor potvrzení o jeho absolvování stanoví prováděcí právní předpis.“.

78. V § 109 odst. 2 písm. e) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „státem“ se vkládají slova „nebo řidičského průkazu vydaného jiným než členským státem, který neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) ani Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“)“.

79. V § 109 odst. 8 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „státem“ se vkládají slova „nebo řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“.

80. V § 109 odst. 9 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „státem“ se vkládají slova „nebo řidičského průkazu neodpovídajícího úmluvám“.

81. V § 110 odst. 5 větě druhé se slova „státu nebo“ nahrazují slovem „státu,“ a za slovo „státem“ se vkládají slova „nebo řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“.

82. V § 110 odst. 6 se za slova „platný řidičský průkaz“ vkládá čárka, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a za slovo „státem“ se vkládají slova „nebo řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“.

83. V § 116 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

84. V § 116 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Má-li držitel řidičského průkazu neodpovídajícího úmluvám na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za tento řidičský průkaz. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz vydá, pokud skupiny vozidel uvedené v řidičském průkazu neodpovídajícím úmluvám nebo v mezinárodním řidičském průkazu vydaném cizím státem, jehož držitelem je žadatel, odpovídají skupinám vozidel podle tohoto zákona a žadatel se úspěšně podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4) a prokázal zdravotní způsobilost; k žádosti žadatel přiloží doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, které nesmějí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, a popřípadě mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož je držitelem.

(5) Má-li držitel řidičského průkazu neodpovídajícího úmluvám, který byl vydán státem, jenž na základě vzájemnosti uznává řidičské průkazy, na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za tento řidičský průkaz. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz vydá, pokud žadatel prokázal zdravotní způsobilost; k žádosti žadatel přiloží posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Seznam států, které na základě vzájemnosti uznávají řidičské průkazy, a skupiny vozidel, které odpovídají skupinám vozidel podle tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

85. V § 116 odstavec 6 zní:

„(6) Při výměně řidičského průkazu podle odstavců 1 až 5 zapíše příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do řidičského průkazu řidičské oprávnění pro skupiny vozidel, které jsou shodné se skupinami vozidel uvedenými ve vyměňovaném řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu nebo těmto skupinám odpovídají. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu vyměňovaného podle odstavců 3 až 5, ověří si jeho platnost na zastupitelském úřadu státu, který tento řidičský průkaz vydal. Pro vydání řidičského průkazu podle odstavců 1 až 5 se použije § 109 odst. 7 až 9 a § 110 obdobně.“.

86. V § 116 odst. 7 větě první se slova „řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, za který byl výměnou vydán řidičský průkaz,“ nahrazují slovy „vyměňovaný řidičský průkaz“ a slova „řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem“ se nahrazují slovem „jej“.

87. V § 116 odst. 7 větě druhé se za číslo „3“ vkládají slova „ , 4 nebo 5“, za slovo „uschová“ se vkládá slovo „vyměňovaný“ a slova „vydaný cizím státem“ se zrušují.

88. V § 116 odst. 8 větě první se za číslo „3“ vkládají slova „ , 4 nebo 5“.

89. V § 116 odst. 8 větě druhé se za slovo „státem“ vkládají slova „nebo řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“.

90. V § 116 se odstavec 9 zrušuje.

91. V § 117 se číslo „112“ nahrazuje číslem „111“, za slova „až 116,“ se vkládá text „§ 123b odst. 7,“ a slova „ , 123e a 123f“ se nahrazují slovy „a 123e“.

92. V § 118 odst. 2 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 8“.

93. V § 118a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „jiné osoby“.

94. V § 118a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

95. V § 118a odst. 2 písm. b) se slova „tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „z důvodu nebezpečné závady2)“.

96. V § 118b odstavec 1 zní:

„(1) Policista může zadržet řidičský průkaz, je-li řidič podezřelý z přestupku nebo trestného činu spáchaného tím, že

a) řídil vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou byl ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítl podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
c) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
d) při řízení vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více, nebo
e) způsobil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby.“.

97. V § 118b odst. 4 větě první se slova „ , v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo“ nahrazují slovy „příslušnému podle místa spáchání skutku“.

98. V § 118b odst. 4 větě druhé se slova „bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný“ zrušují a slovo „přestupku“ se nahrazuje slovem „skutku“.

99. V § 118b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zadržení řidičského průkazu oznámí policie bez zbytečného odkladu rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení údajů o řidiči v registru řidičů, který o tom provede v registru řidičů záznam.“.

100. V § 118b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li dán důvod pro zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1 a řidič jej policistovi nepředložil, může policista tento řidičský průkaz prohlásit za zadržený. Odstavce 2 až 5 se použijí obdobně s tím, že řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho prohlášení za zadržený odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání skutku.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

101. V § 118c odstavec 1 zní:

„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa spáchání skutku do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b učiní úkon k zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; tímto úkonem může být vydání rozhodnutí. Jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Obecní úřad obce s rozšířenou působností řízení podle věty první nezahájí nebo zastaví, pokud by zadržení řidičského průkazu bylo nepřiměřené vzhledem k okolnostem, za nichž byl zadržen podle § 118b.“.

102. V § 118c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení údajů o řidiči v registru řidičů a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

103. V § 118c odst. 3 písmeno a) zní:

„a) řízení podle odstavce 1 nebylo zahájeno nebo bylo zastaveno,“.

104. V § 119 odst. 2 písm. a) se za slovo „řidiči“ vkládají slova „motorového vozidla“.

105. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

„u) údaje o zadržení řidičského průkazu a
v) údaje o mentorovi v rozsahu údajů, které jsou uvedeny v jeho řidičském průkazu.“.

106. V § 122c odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „dílny38b)“ nahrazuje slovem „dílny2)“.

107. V § 122c odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě jména,“ zrušují.

108. V § 122c odst. 3 se slova „Celní správy České republiky“ nahrazují slovy „celní správy“.

109. V § 123b odst. 3 písm. a) se slova „nebo obecní policie“ nahrazují slovy „ , obecní policie nebo Vojenská policie“.

110. V § 123b se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„(7) Na žádost řidiče podanou u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řidiči zasílají informace o každé změně v jeho bodovém hodnocení. Žádost lze podat rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného ministerstvem; v tomto případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci53).


53) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

111. V § 123b se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Způsob zasílání informací o každé změně v bodovém hodnocení stanoví prováděcí právní předpis.“.

112. V § 123c se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dosáhl-li řidič celkového počtu 12 bodů provedením záznamu bodů za skutek, pro který pozbyl řidičské oprávnění podle § 94a, považuje se za den pozbytí řidičského oprávnění den, kdy došlo k pozbytí řidičského oprávnění podle § 94a.“.

113. V § 123c se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Ke dni pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7 zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů. K bodům za jednání zařazené do bodového hodnocení, kterým byl přede dnem pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7 spáchán přestupek nebo trestný čin, zaznamenaným do registru řidičů po dni pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7, se nepřihlíží; k bodům zaznamenaným v případě podle odstavce 3 věty poslední se však přihlíží.

(10) Pokud není řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů, držitelem řidičského oprávnění, zaznamená ke dni provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů.“.

114. V § 123d odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Vznikla-li žadateli povinnost podle § 102f, je podmínkou vrácení řidičského oprávnění rovněž prokázání absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4).“.

115. V § 123d odstavec 4 zní:

„(4) Řidičské oprávnění nelze vrátit osobě, která v období předcházejícího 1 roku dosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.“.

116. V § 123e odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

117. V § 123e se odstavec 6 zrušuje.

118. V § 123f odst. 2 se slovo „oprávněné“ nahrazuje slovem „důvodnými“.

119. V § 123f odst. 3 se slovo „neodůvodněné“ nahrazuje slovem „nedůvodnými“.

120. V § 123f se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vydání rozhodnutí může být prvním úkonem správního orgánu v řízení.“.

121. V § 124 odst. 2 písm. a) se za text „§ 43 odst. 5“ vkládají slova „nebo 6“.

122. V § 124 odst. 2 písm. a) se slova „a § 83 odst. 5“ zrušují.

123. V § 124 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

124. V § 124 odst. 3 větě druhé se za slovo „sbor“ vkládají slova „České republiky“.

125. V § 124 odst. 5 písm. f) se za slovo „státem“ vkládají slova „a řidičské průkazy neodpovídající úmluvám“.

126. V § 124 odst. 5 se na konci textu písmene k) doplňují slova „a vede řízení o zadržení řidičského průkazu“.

127. V § 124 odst. 7 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

128. V § 124 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) zápisu mentora do registru řidičů a zrušení tohoto zápisu na žádost sedmnáctiletého řidiče.“.

129. V § 124 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Ke zrušení zápisu mentora podle § 83a odst. 6 písm. b) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště mentora; nemá-li mentor na území České republiky obvyklé bydliště, příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl první záznam údajů o této osobě v registru řidičů.“.

130. V § 124 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova „příslušníci Policie ve služebním stejnokroji“ nahrazují slovem „policisté“.

131. V § 124 odst. 12 písm. k) se slovo „předpisu,37)“ nahrazuje slovem „předpisu13),“.
Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje.

132. V § 124 odst. 12 písm. n) se slova „osvědčení o registraci“ nahrazují slovy „tabulky registrační značky“.

133. V § 124 odst. 13 úvodní části ustanovení se slova „1, 3 až 6 a 8, 9 a 11“ nahrazují slovy „1, 3 až 14 a § 125c odst. 1 písm. g)“.

134. V § 124 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) porušením pravidel pro provoz v obytné, pěší, cyklistické nebo sdílené zóně.“.

135. V § 124 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Příkazem na místě může Vojenská policie projednat přestupek podle tohoto zákona, jde-li o osobu provádějící výcvik řidičů vozidel ozbrojených sil nebo osobu, vůči které provádí úkony podle § 9 zákona o Vojenské policii, s výjimkou vojáků v činné službě.“.

136. V nadpisu § 124c se doplňují slova „a zadržení tabulek registrační značky“.

137. V § 124c odst. 1 písm. b) se slova „zajistí řidiči osvědčení o registraci vozidla“ nahrazují slovy „zadrží tabulky registrační značky vozidla; pokud je řidič vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky registrační značky odejme“.

138. V § 124c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Škody způsobené v souvislosti se zajištěním vozidla nebo zadržením tabulek registrační značky vozidla, zejména škody způsobené omezením užívání vozidla a náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení a s odstavením tohoto vozidla, jdou k tíži řidiče. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele vozidla za vozidlo, náklad a přepravované osoby není zajištěním vozidla nebo zadržením tabulek registrační značky vozidla dotčena.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

139. V § 124c odst. 3 větě první se slova „vrácení osvědčení o registraci“ nahrazují slovy „vrácení tabulek registrační značky“ a slova „nebo osvědčení o registraci“ se nahrazují slovy „nebo zadržení tabulek registrační značky“.

140. V § 124c odst. 3 větě druhé se za slovo „zajištění“ vkládají slova „nebo zadržení“.

141. V § 124c odst. 3 větě třetí se slova „a se zajištěným osvědčením o registraci vozidla“ zrušují.

142. V § 124c odst. 4 větě první se slova „osvědčení o registraci“ nahrazují slovy „zadržení tabulek registrační značky“.

143. V § 124c se na konci odstavce 4 doplňuje věta „O složení kauce u správního orgánu příslušného k vedení řízení o přestupku tento správní orgán bezodkladně informuje policii.“.

144. V § 124c odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „Správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku nebo policie, nepředala-li je správnímu orgánu příslušnému k vedení řízení o přestupku, řidiči neprodleně vrátí zajištěné osvědčení o registraci vozidla a policie neprodleně“ nahrazují slovy „Policie neprodleně vrátí zadržené tabulky registrační značky vozidla nebo“.

145. V § 124c odstavec 6 zní:

„(6) Nevrátila-li policie zadržené tabulky registrační značky vozidla do 3 let ode dne jejich zadržení, řidiči nebo provozovateli vozidla se tyto tabulky již nevrací a policie je předá správnímu orgánu příslušnému k vedení registru vozidel nebo cizímu státu, který je vydal.“.

146. V § 124c se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) O zadržení nebo vrácení tabulek registrační značky vozidla zapsaného v registru silničních vozidel informuje policie ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“.

147. V § 125c odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,
1. na němž není v rozporu s § 5 odst. 2 písm. k) umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je v rozporu s § 5 odst. 2 písm. l) zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) z důvodu nebezpečné závady2), nebo
4. jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené podle § 6b a nebyl vydán protokol o technické prohlídce podle § 6c odst. 1,
b) v rozporu s § 6a odst. 2 při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení,
c) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
2. řidičský průkaz jí byl zadržen podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6,
3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,
4. jako držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
5. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu, nebo
6. v rozporu s § 83a odst. 1 nemá doprovod mentora,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km.h-1 a více,
5. v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání,
7. předjíždí vozidlo v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno,
10. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) otáčí nebo couvá,
11. v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením,
12. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1,
13. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu,
14. v rozporu s § 12 odst. 5 při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí,
15. v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e),
16. v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, nebo
17. poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku provozu na pozemních komunikacích,
g) jako přepravovaná osoba v rozporu s § 9 odst. 1 písm. a) není za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo v rozporu s § 9 odst. 1 písm. b) nemá za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu,
h) jako mentor
1. v rozporu s § 83a odst. 8 nesedí na sedadle vedle řidiče nebo nesleduje situaci v provozu na pozemních komunikacích nebo chování řidiče,
2. v rozporu s § 83a odst. 9 vykonává doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ačkoliv je její schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, nebo
3. se přes výzvu podle § 83a odst. 10 odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda při výkonu doprovodu nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neoznámí dopravní nehodu policii,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nebo odst. 5 opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar nebo v rozporu s § 41 odst. 10 neoprávněně užije nebo napodobuje zvláštní výstražné světlo nebo zvláštní zvukové výstražné znamení, nebo
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.“.

148. V § 125c odst. 4 písm. b) se za text „§ 94a odst. 2,“ vkládá text „§ 102g odst. 2,“ a za text „§ 113 odst. 1“ se vkládají slova „nebo 2, § 118b odst. 6“.

149. V § 125c odstavce 5 až 9 znějí:

„(5) Za přestupek se uloží pokuta

a) od 25 000 Kč do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo písm. e) bodu 1 nebo 4,
b) od 7 000 Kč do 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. c), písm. e) bodu 2, 3 nebo 5, písm. f) bodu 2, 5, 7, 9, 10 nebo 15, písm. h) bodu 2 nebo 3, písm. i) bodu 1 nebo 4 nebo písm. j) nebo odstavce 2 nebo 3,
c) od 4 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1, 2 nebo 3, písm. b), písm. f) bodu 1, 3, 6, 8, 11, 16 nebo 17, písm. h) bodu 1 nebo písm. i) bodu 2 nebo 3, nebo
d) od 2 000 Kč do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) bodu 6, písm. f) bodu 4, 12, 13 nebo 14, písm. g) nebo k) nebo odstavce 4.

(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu

a) od 18 měsíců do 3 let za přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo písm. e) bodu 1 nebo 4,
b) od 6 do 18 měsíců za přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, písm. c), písm. e) bodu 2, 3 nebo 5 nebo písm. f) bodu 2 nebo odstavce 3,
c) od 6 do 12 měsíců za přestupek podle odstavce 1 písm. e) bodu 6, nebo
d) od 4 do 6 měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil vozidlo na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
2. za přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. f) bodu 15, písm. i) bodu 1 nebo 4 nebo písm. j).

(7) Příkazem na místě lze uložit pokutu

a) do 1 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) od 1 500 Kč do 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 4, 12, 13, 14 nebo 16 nebo písm. g),
c) od 2 500 Kč do 3 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. b), písm. f) bodu 1, 3, 6, 8, 11 nebo 17, písm. h) bodu 1 nebo písm. i) bodu 2 nebo 3, nebo
d) od 4 500 Kč do 5 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5, 7, 9 nebo 10 nebo písm. h) bodu 2 nebo 3.

(8) Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, navyšuje se horní hranice sazby pokuty podle odstavce 5 za tento přestupek na dvojnásobek, s výjimkou pokuty podle odstavce 5 písm. a), která se uloží od 25 000 Kč do 100 000 Kč. 

(9) Je-li spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda, při níž je jinému ublíženo na zdraví, uloží se za tento přestupek vedle pokuty zákaz činnosti na dobu od 6 do 18 měsíců, neukládá-li se za něj zákaz činnosti podle odstavce 6 písm. a) až c); to neplatí, došlo-li k ublížení na zdraví pouze u osoby, která je ve vztahu k pachateli přestupku osobou blízkou.“.

150. V § 125c se odstavec 10 zrušuje.

151. V § 125d odst. 1 písm. d) se slova „a Vězeňské služby“ nahrazují slovy „ , Vězeňské služby14b), zdravotnické záchranné služby52) a jednotek požární ochrany14c)“.

152. V § 125d odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

153. V § 125d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako odesílatel nepředá náklad k přepravě ve stavu nebo způsobem stanoveným v § 52 odst. 8.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

154. V § 125d odst. 3 se slova „písm. a) až g) lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „nebo 2 se uloží pokuta od 10 000 Kč“.

155. V § 125e se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K projednávání přestupků a vedení řízení o zadržení řidičského průkazu jsou na území hlavního města Prahy příslušné úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.“.

156. V § 125e se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Přestupky podle tohoto zákona nelze vyřešit domluvou, s výjimkou přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k). Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky uvedené v § 125c odst. 7 nebo přestupek podle § 125f odst. 1. Přestupek, za který se ukládá zákaz činnosti, nelze projednat příkazem na místě.

(3) Od uložení správního trestu podle tohoto zákona nelze v rozhodnutí o přestupku upustit nebo podmíněně upustit; ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravující upuštění od uložení správního trestu, který by jinak měl být uložen ve společném řízení, tím není dotčeno.

(4) Zákaz činnosti lze uložit na dobu kratší, než je její dolní hranice stanovená tímto zákonem, jestliže by byl zákaz činnosti uložený na této hranici vzhledem k poměrům řidiče nepřiměřeně přísný. Zákaz činnosti musí být v takovém případě uložen alespoň na dobu odpovídající jedné polovině dolní hranice stanovené tímto zákonem.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

157. V § 125f odst. 1 se za text „§ 10“ vkládá text „odst. 3“.

158. V § 125f odst. 4 větě první se slova „lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „se uloží pokuta“.

159. V § 125f se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li ukládána pokuta za více přestupků podle odstavce 1 projednaných ve společném řízení, horní hranice sazby pokuty se navyšuje na pětinásobek horní hranice sazby pokuty ukládané za přestupek nejpřísněji trestný; výše pokuty ukládané příkazem na místě nepřevýší 10 000 Kč.“.

160. V § 125f odst. 5 písm. a) a b) se za slova „řízení o“ vkládá slovo „tomto“.

161. V § 125f odst. 6 písm. a) se slova „státní poznávací značkou“ nahrazují slovy „registrační značkou“.

162. V § 125f odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , jíž bylo následně vyhověno“.

163. § 125g zní:

㤠125g

(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za přestupek podle § 125f odst. 1, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích; to neplatí, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za přestupek podle § 125f odst. 6.

(2) Do promlčecí doby přestupku podle § 125f odst. 1 se nezapočítává doba, po kterou bylo vedeno řízení o přestupku podle § 125f odst. 5 písm. b).

(3) Do promlčecí doby přestupku, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, se nezapočítává doba, po kterou bylo pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vedeno řízení o přestupku podle § 125f odst. 1.

(4) Bylo-li porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy, v řízení o přestupku podle § 125f odst. 1 se ústní jednání nenařídí.

(5) Jde-li o projednání přestupků podle § 125f odst. 1 v návaznosti na postup podle § 125f odst. 5, ve společném řízení lze projednat pouze přestupky, které se vztahují k věcem odloženým nebo věcem, o nichž bylo řízení zastaveno, do 1 měsíce od odložení nebo zastavení první z nich.“.

164. V § 125h odstavec 2 zní:

„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností určenou částku stanoví ve výši jedné poloviny dolní hranice sazby pokuty, kterou lze uložit příkazem na místě za přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje. Vykazuje-li porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích znaky přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k), obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví určenou částku do 750 Kč; při stanovení výše určené částky přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.“.

165. V § 125h odst. 4 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „5 a 6“.

166. V § 125h se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Doručuje-li se výzva podle odstavce 1 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do ciziny, považuje se za doručenou třicátým dnem ode dne jejího odeslání.“.

167. V § 125h se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

168. V § 125h odst. 7 se za slovo „příjmem“ vkládá slovo „rozpočtu“.

169. V § 125h se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro správu placení určené částky se použije daňový řád.“.

170. V § 125h se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Byla-li částka určená na úhradu určené částky poukázána v cizí měně, považuje se určená částka za uhrazenou ve stanovené výši také v případě, že byla uhrazena v nižší výši a rozdíl mezi určenou částkou a uhrazenou částkou nepřevyšuje 1 % z určené částky.

(9) Přeplatkem provozovatele vozidla se stává částka určená na úhradu určené částky

a) uhrazená po dni splatnosti určené částky, a to ke dni její platby,
b) v rozsahu převyšujícím stanovenou výši určené částky, a to ke dni splatnosti určené částky, nebo
c) uhrazená v nižší výši, než je stanovená výše určené částky, a to ke dni splatnosti určené částky.

(10) Je-li přeplatek podle

a) odstavce 9 písm. b) vratitelným přeplatkem, vrátí jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 2 měsíců ode dne jeho vzniku, nebo
b) odstavce 9 písm. a) nebo c) vratitelným přeplatkem, vrátí jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 1 roku ode dne jeho vzniku; tato lhůta neběží po dobu, kdy je obecním úřadem obce s rozšířenou působností vedeno řízení o přestupku podle § 125f odst. 1, ve vztahu k němuž byla určená částka uhrazena.

(11) Vratitelný přeplatek vrací obecní úřad obce s rozšířenou působností bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb, z něhož byla částka určená na úhradu určené částky poukázána. Nebyla-li tato částka poukázána bezhotovostním převodem, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ke sdělení údajů potřebných pro vrácení přeplatku. Ve výzvě stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů. Vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč se nevrací.

(12) Vratitelný přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností uplynutím 3 měsíců ode dne

a) marného uplynutí lhůty stanovené ve výzvě podle odstavce 11; o tomto následku musí být provozovatel vozidla ve výzvě poučen, nebo
b) vzniku přeplatku, pokud se nevrací z důvodu, že nedosahuje výše 200 Kč.“.

171. V § 125j odst. 1 písmeno a) zní:

„a) podle § 125c odst. 1 písm. c), d), písm. f) bodů 1 až 5, 12 nebo 13 nebo písm. g),“.

172. V § 125j odst. 1 písm. b) se slova „porušena povinnost stanovená v § 6 odst. 1“ nahrazují slovy „překročena nejvyšší dovolená rychlost“.

173. V § 128 odst. 2 se za slovo „uložen“ vkládá slovo „správní“.

174. V § 128 odst. 3 se slova „za který byla uložena pokuta vyšší než 1 000 Kč nebo za který lze uložit body v bodovém hodnocení řidičů, jsou orgány policie, Vojenské policie nebo obecní policie povinny“ nahrazují slovy „s výjimkou přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k), je orgán, který pokutu uložil, povinen“.

175. V § 129 odst. 2 větě první se slova „nebo o výjimku z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce podle § 83 odst. 5,“ zrušují a slova „rozhodnutí se žadateli udělí výjimka ze zákazu jízdy nebo výjimka z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce“ nahrazují slovy „písemného vyhotovení rozhodnutí se žadateli vydá doklad o udělení výjimky ze zákazu jízdy“.

176. V § 129 odst. 2 větě druhé se slova „udělení výjimky“ nahrazují slovy „rozhodnutí o udělení výjimky“.

177. V § 137 odst. 2 se text „§ 43 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 7“, text „§ 67 odst. 1,“ se zrušuje, za text „§ 102d odst. 4,“ se vkládá text „§ 102h odst. 6“, slova „§ 116 odst. 4 a 7“ se nahrazují textem „§ 116 odst. 5“, text „§ 118b odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 118b odst. 7“ a za text „§ 123 odst. 4,“ se vkládá text „§ 123b odst. 9,“.

178. V § 137 odst. 3 se text „§ 84 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 84 odst. 7“.

179. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností a počet bodů za tato jednání

Porušení vybraných povinností Počet bodů
1. řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
2. řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky 6
3. odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 6
4. způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 6
5. otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla 6
6. vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno 6
7. předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno 6
8. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 6
9. nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 6
10. ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání 6
11. řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady2) 6
12. omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce 4
13. neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody 4
14. nedání přednosti v jízdě 4
15. řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel 4
16. porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4
17. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 4
18. řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený 4
19. řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 4
20. ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého 4
21. porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 4
22. držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem 4
23. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více 2
24. řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti 2
25. nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 2
26. neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě 2

“. 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V souvislosti s přestupkem nebo trestným činem spáchaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů nevzniká.

3. Zaznamenávají-li se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona body za jednání spáchaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaznamenají se ve výši podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; je-li to pro řidiče příznivější, zaznamenají se ve výši podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ke dni vrácení řidičského oprávnění řidiči, který jej přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbyl v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů, zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů.

5. Pro vrácení osvědčení o registraci vozidla zajištěného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. III

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 191/2021 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Komise (EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „strojního nebo dopravního oboru“ zrušují.

3. V § 27 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Průkaz žadatele může být veden i v elektronické podobě.“.

4. V § 33 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; jde-li o zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, musí být zkušební komisař držitelem platného průkazu zkušebního komisaře v rozsahu skupin vozidel, pro které je zkouška prováděna“.

5. V § 39 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

6. V § 42 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Záznam o zkoušce může být veden i v elektronické podobě.“.

7. V § 42 odst. 6 se za slovo „zkoušce“ vkládají slova „a způsobu jeho vedení“.

8. V § 52b odst. 6 se věta druhá zrušuje.

9. V části páté se doplňuje hlava třetí, která včetně nadpisů zní:

„HLAVA TŘETÍ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ÚČASTÍ NA ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŘIDIČŮ

§ 52j

Školení začínajících řidičů

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří se v období do 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění dopustili závažného porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích2a), spočívá v účasti na školení začínajících řidičů.

(2) Předmětem výuky v rámci školení začínajících řidičů je získání a prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy. Výuka probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodiny.

(3) Předmětem výcviku v rámci školení začínajících řidičů je praktická jízda pod dohledem učitele výuky a výcviku. Výcvik probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Výcvik lze provést na dvoukolovém vozidle jen v případě, že účastníkovi výcviku nebylo uděleno řidičské oprávnění pro řízení jiného vozidla. Na výcvik navazuje vyhodnocení chování řidiče při výcviku, které provádí učitel výuky a výcviku v rozsahu 1 vyučovací hodiny.

(4) Školení začínajících řidičů provádí provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly je povinen

a) provádět školení začínajících řidičů prostřednictvím učitele výuky a výcviku,
b) provádět praktickou jízdu výcvikovým vozidlem podle § 9 a 10,
c) vést evidenci o uskutečněných školeních začínajících řidičů, včetně seznamu účastníků, a
d) před zahájením výuky zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly seznam přihlášených účastníků a místo, datum a čas zahájení výuky.

(5) Účastník školení začínajících řidičů předloží provozovateli autoškoly výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

(6) O absolvování školení začínajících řidičů vydá provozovatel autoškoly potvrzení.

(7) Obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů, nejvyšší počet účastníků školení začínajících řidičů, vzor potvrzení o jeho absolvování a způsob vedení evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů stanoví prováděcí právní předpis.“.

10. V nadpisu § 56 se slova „právnických a podnikajících fyzických osob“ zrušují.

11. V § 56 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování autoškoly,
b) v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez akreditace k provozování výuky a výcviku,
c) v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy,
d) v rozporu s § 52j provádí školení začínajících řidičů bez registrace k provozování autoškoly.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

12. V § 56 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) v rozporu s § 4 poskytuje výuku a výcvik v rozsahu, který neodpovídá registraci k provozování autoškoly,“.

13. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až n), která znějí:

„i) v rozporu s § 52j neprovádí školení začínajících řidičů prostřednictvím učitele výuky a výcviku,
j) v rozporu s § 52j provádí praktickou jízdu neschváleným výcvikovým vozidlem,
k) v rozporu s § 52j nedodrží stanovený obsah nebo rozsah školení začínajících řidičů,
l) v rozporu s § 52j nevede evidenci o uskutečněném školení začínajících řidičů, včetně seznamu účastníků,
m) v rozporu s § 52j nezašle před zahájením výuky seznam přihlášených účastníků a místo, datum a čas zahájení výuky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly,
n) v rozporu s § 52j nevydá potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů.“.

14. V § 56 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

15. V § 56 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

16. V § 56 odst. 5 písm. a) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „ , odstavce 2“, slova „a), b), d), e) a f)“ se nahrazují slovy „a), b), d), e), f), i), j) a k)“, slova „odstavce 2 písm. a), b), c), d), i) a j)“ se nahrazují slovy „odstavce 3 písm. a), b), c), h) a i)“ a slova „odstavce 3 písm. a), b) a c)“ se nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a) a b)“.

17. V § 56 odst. 5 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. c), g) a h)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. c), g), h), l) a m)“, slova „odstavce 2 písm. e), f) a g)“ se nahrazují slovy „odstavce 3 písm. d), e) a f)“ a slova „odstavce 3 písm. d), e), f) a h)“ se nahrazují slovy „odstavce 4 písm. c), d), e) a g)“.

18. V § 56 odst. 5 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 2 písm. n),“, slova „odstavce 2 písm. h)“ se nahrazují slovy „odstavce 3 písm. g)“ a slova „odstavce 3 písm. g)“ se nahrazují slovy „odstavce 4 písm. f)“.

19. V § 62 se za text „§ 52i odst. 3“ vkládá text „ , § 52j odst. 7“.

20. V příloze č. 2 písm. c) se číslo „395“ nahrazuje číslem „250“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Položka 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. Za písmeno r) se vkládají písmena s) a t), která znějí:

„s) podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče  Kč 100
t) zápis mentora do registru řidičů Kč 100“.

2. V ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3. Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče, je-li podání učiněno způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Ministerstvem dopravy.

4. Zápis mentora do registru řidičů na žádost podanou spolu se žádostí o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění osobě, ve vztahu k níž má být mentor zapsán.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Čl. V

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č.  270/2021 Sb. a zákona č. 89/2022 Sb., se mění takto:

1. V části sedmdesáté třetí čl. LXXIX se body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 a 13 zrušují.

2. V části sto sedmdesáté čl. CLXXXIII se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 155, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, a
b) čl. V, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.