Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019  Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 1c odst. 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č.  72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č.  450/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020  Sb. a nařízení vlády č. 458/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek1)“ nahrazují slovy „celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce v kalendářním roce je“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 1 se text „1 %“ nahrazuje textem „2 %“ a za slovo „vzděláním4)“ se vkládají slova „dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 10 % nebo podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4)“.

5. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 2 se text „2 %“ nahrazuje textem „3 %“.

6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „mzdou“ vkládají slova „v kraji“ a věta poslední se nahrazuje větou „Celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce se zjišťuje na počet zaměstnanců v místě realizace investiční akce přepočtený na počet zaměstnanců se stanovenou týdenní pracovní dobou6).“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, pokud

a) má být celá investiční akce realizována v okrese uvedeném v odstavci 2 písm. a),
b) má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník, nebo
c) se jedná o strategickou investiční akci s výjimkou strategické investiční akce podle § 5 odst. 2 písm. b).“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Podmínka vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a) bodu 1, odstavce 6 písm. b) bodu 1, odstavce 6 písm. c) bodu 1 a odstavce 6 písm. d) bodu 1 se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

9. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „nařízení“ vkládají slova „nebo výrobek určený k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení“.

10. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst podle odstavců 1, 4 a 5 se nepoužijí, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

11. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

(1) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může činit nejvýše 20 % z celkových způsobilých nákladů.

(2) Má-li být investiční akce realizována v regionu soudržnosti České republiky s přípustnou mírou veřejné podpory nižší než 20 %, nesmí výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci překročit přípustnou míru veřejné podpory stanovenou nařízením vlády upravujícím přípustnou míru veřejné podpory v regionech České republiky.

(3) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci v technologickém centru nebo centru strategických služeb může činit nejvýše 500 000 000 Kč.“.

12. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ se na konci bodu 3 doplňuje podbod 3.1, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 14.0 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 15.2 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

15. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ v bodě 15.4 se slova „č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů“ nahrazují slovy „č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb.“ a text „č. 383/2001 Sb.“ se nahrazuje textem „č. 273/2021 Sb.“.

16. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ se na konci bodu 7.2 doplňují podbody 7.2.3 až 7.2.5, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

17. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ se na konci bodu 10 doplňuje podbod 10.10, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

18. V příloze č. 3 se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se podbody 4.4. až 4.11., které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 221/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na záměry získat investiční pobídku podle zákona o investičních pobídkách podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné ... pokračování

Cena: 439 KčKOUPIT

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ... pokračování

Cena: 705 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.