Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


441

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010  Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb. a nařízení vlády č. 391/2021  Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 2. části díl 2.19 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.12 ve 13. platové třídě se v bodu 1 za slovo „zásadním“ vkládají slova „významem v rámci odvětví veřejných služeb případně“ a za slovo „zdravotnických,“ se vkládají slova „sociálních, výchovných,“.

3. V písmenu B 1. části dílu 1.04 povolání 1.04.08 se v 8. platové třídě doplňuje bod 8, který zní:

„8. Zajišťování plynulého zásobování a sledování spotřeby jednotlivých druhů energií v organizacích s jejich stabilním a rovnoměrným odběrem.“.

4. V písmenu B 1. části dílu 1.04 povolání 1.04.08 se v 9. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:

„9. Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií ve větším počtu organizací nebo v organizacích s odběrem velkého množství různých druhů odebíraných energií. Nastavování systému hospodaření s energií v rámci organizace nebo organizací. Zajišťování dodržování odběratelské kázně a regulací odběrů energie a mimořádných provozních režimů pro případy havárií a jiných mimořádných událostí. Sledování a vyhodnocování měrné spotřeby energií, provádění měření a výpočtů spotřeby a sledování parametrů dodávaných energií a paliv, sjednávání podmínek velkoodběru a zajišťování jejich plnění, kontrola správnosti fakturovaných částek dodavateli a zpracovávání podkladů pro reklamace.“.

5. V písmenu B 1. části dílu 1.04 povolání 1.04.08 se v 10. platové třídě doplňuje bod 13, který zní:

„13. Zajišťování a koordinace efektivního odběru a spotřeby velkých množství různých druhů energií ve větším počtu organizačních složek nebo ve více organizacích. Navrhování nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií. Sledování dodržování zákonných povinností v oblasti hospodaření s energií ze strany organizace nebo více organizací. Realizace školení a osvěty v oblasti hospodaření s energií. Koordinace úseků energetického hospodářství s ostatními oblastmi činnosti organizace a při jednání s orgány a organizacemi státní správy, samosprávy, hygieny, kontroly apod.“.

6. V písmenu B 1. části dílu 1.04 povolání 1.04.08 se v 11. platové třídě doplňuje bod 13, který zní:

„13. Koncepční činnost v oblasti hospodaření s energií v organizaci, koordinace přípravy a realizace investic v oblasti hospodaření s energií. Navrhování a koordinace implementace koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci nebo organizacích.“.

7. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 v 8. platové třídě se v bodu 1 slova „soudní kanceláře nebo“ zrušují.

8. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 v 8. platové třídě bod 2 zní:

„2. Samostatné posuzování textu soudních rozhodnutí a provádění jeho úprav pro účely jejich veřejné publikace za účelem zajištění důsledné ochrany osobních údajů účastníků řízení a dalších zúčastněných osob a vyloučení jakéhokoliv dalšího možného přímého, případně zprostředkovaného ohrožení zákonem chráněných zájmů fyzických a právnických osob soudními rozhodnutími.“.

9. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se v 8. platové třídě doplňuje bod 4, který zní:

„4. Samostatné centrální vedení jednotných soudních rejstříků a dalších pomůcek podle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.“.

10. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 v 9. platové třídě bod 1 zní:

„1. Samostatné přidělování věcí v souladu s rozvrhem práce soudu na základě právního posuzování obsahu návrhů a žalob s osobní odpovědností za důsledné respektování ústavního principu zákonného soudce nebo dohled nad realizací systému přidělování věcí státním zástupcům a komplexní zajišťování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně metodického řízení soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství s osobní odpovědností za dodržování zákonů a vnitřních předpisů upravujících chod soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně zajišťování kompletnosti a evidence soudních spisů nebo spisů státního zastupitelství v průběhu soudního řízení a odborné vzdělávání zaměstnanců soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství.“.

11. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se v 9. platové třídě doplňují body 8 a 9, které znějí:

„8. Samostatné zajišťování protokolace soudního řízení podle předpisů upravujících trestní řízení a občanské soudní řízení spojené s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace a určování její struktury a rozsahu s ohledem na povahu soudního řízení.
9. Zajišťování komplexní konzultační a poradenské činnosti v oblasti rozhodovací činnosti soudů včetně právních jednání a dalších úkonů účastníků řízení podle procesních předpisů.“.

12. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 v 10. platové třídě se v bodu 1 slovo „dohled“ nahrazuje slovem „dozor“, slovo „kanceláří“ se nahrazuje slovem „oddělení“ a slova „nižších stupňů“ se nahrazují slovy „při aplikaci procesních předpisů“.

13. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se v 11. platové třídě bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

14. V písmenu B 2. části dílu 2.08 povolání 2.08.01 v 6. platové třídě se v bodu 1 slova „ , zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím“ zrušují.

15. V písmenu B 2. části dílu 2.08 povolání 2.08.01 se v 6. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:

„5. Provádění činnosti pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“.

16. V písmenu B 2. části dílu 2.08 povolání 2.08.01 se v 7. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:

„5. Provádění aktivizační činnosti pod dohledem sociálního pracovníka u osob s ohrožením nebo ztrátou soběstačnosti, s mentálním postižením nebo s kombinovaným postižením a využívání prvků terapeutických technik při udržování a rozvíjení životních aktivit.“.

17. V písmenu B 2. části dílu 2.08 povolání 2.08.01 se v 8. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:

„5. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování služby sociální péče.“.

18. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.01 se v 11. platové třídě doplňují body 19 až 21, které znějí:

„19. Komplexní koordinace řízení o přestupcích.
20. Zastupování opatrovance před soudy při soudních sporech.
21. Vyslovování ústní a písemné formy informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče pro opatrovance.“.

19. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.30 v 10. platové třídě se na konci textu bodu 4 doplňují slova „ , správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR“.

20. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.30 v 11. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ , správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR“.

21. V písmenu B 2. části díl 2.19 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. II

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb. a nařízení vlády č. 391/2021 Sb., se mění takto:

1. V části 2. dílu 20. se v 11. platové třídě doplňují body 6 až 8, které znějí:

„6. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.
7. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně samostatného zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami.
8. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.“.

2. V části 2. dílu 28. v 9. platové třídě bod 2 zní:

„2. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů nebo odborných podkladů účastníků řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníků v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany včetně provádění pohovorů.“.

3. V části 2. dílu 29. se ve 12. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:

„2. Operativní koordinace ministerstev a dalších orgánů prostřednictvím Ústředního krizového štábu při realizaci opatření vlády k zamezení vzniku nebo k řešení krizové nebo jiné závažné situace.“.

4. V části 2. dílu 45. se ve 13. platové třídě doplňuje bod 8, který zní:

„8. Provádění specializovaných odborných činností v rámci státního veterinárního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání, zahrnujících diagnostiku a vyhodnocení zdraví zvířat a plnění veterinárních požadavků na prostředí, v němž jsou zvířata chována, včetně zpracování podnětů a odborných vyjádření pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, je-li k výkonu těchto činností nezbytné získání specializačního vzdělání.“.

5. V části 2. dílu 65. se ve 12. platové třídě v bodu 1 slovo „ucelených“ zrušuje, slova „radioaktivním odpadem a“ se nahrazují slovy „radioaktivními odpady,“, slova „radioaktivní nebo štěpné látky“ se nahrazují slovy „jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů“, slovo „spojených“ se nahrazuje slovem „spojené“ a slovo „kontroly“ se nahrazuje slovy „státní správy“.

6. V části 2. dílu 65. se ve 13. platové třídě v bodu 1 slova „komplexní metodické a kontrolní“ nahrazují slovy „systémových specializovaných činností v rámci dozorové“, slovo „metodických“ se zrušuje, slovo „kontroly“ se nahrazuje slovy „státní inspekce (dozoru)“, slova „radioaktivní nebo štěpné látky“ se zrušují, slova „zabezpečením a dohledu“ se nahrazují slovy „zabezpečením, a pro výkon dohledu“, za slovo „látkami“ se vkládají slova „a biologickými agens a toxiny“ a za slovo „zbraní“ se vkládá čárka.

7. V části 2. dílu 65. ve 14. platové třídě bod 1 zní:

„1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a systémové specializované činnosti při kontrole mezinárodních požadavků v rozsahu působnosti tohoto úřadu včetně zpracování metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivními odpady a s jadernými položkami, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Čl. III

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb., nařízení vlády č. 450/2008 Sb., nařízení vlády č. 460/2011 Sb., nařízení vlády č.  399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 604/2020 Sb., se mění takto:

1. V části 1. dílu 1.3. v 6. tarifní třídě se na konci textu bodu 19 doplňují slova „anebo policejního prezidia“.

2. V části 1. dílu 1.3. v 7. tarifní třídě se v bodu 7 za slova „vykonávaných v rámci“ vkládají slova „útvaru s celostátní působností nebo“.

3. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě se v bodu 11 za slova „policejním prezidiu“ vkládají slova „nebo útvaru s celostátní působností“.

4. V části 2. dílu 2.3. se na začátek oddílu 2.3.11. vkládá 3. tarifní třída, která včetně nadpisu zní:

„3. tarifní třída - asistent

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.“.

5. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.11. se za 6. tarifní třídu vkládají 7. a 8. tarifní třída, které včetně nadpisů znějí:

„7. tarifní třída - komisař

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
2. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.“.

6. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.11. se v 9. tarifní třídě doplňuje bod 3, který zní:

„3. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.“.

7. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.11. se v 10. tarifní třídě doplňuje bod 2, který zní:

„2. Tvorba koncepce zdravotnických činností a strategie soustavy zdravotnických zařízení v podmínkách Ministerstva vnitra.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ... pokračování

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.