Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


217

ZÁKON

ze dne 8. července 2022,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000  Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámkách pod čarou č. 4e a 13 se za slova „561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy“ vkládají slova „ , v platném znění“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 35 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

3. V poznámce pod čarou č. 35 se za větu první na samostatný řádek vkládá věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.“ a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/738 ze dne 6. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.“.

4. V § 2 odstavec 15 zní:

„(15) Velkým vozidlem je

a)   vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo,
b)   vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo
c)   vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.“.

5. V § 2 se odstavec 16 zrušuje.
Dosavadní odstavce 17 až 20 se označují jako odstavce 16 až 19.

6. V § 2 odst. 18 se slovo „silničním“ zrušuje.

7. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Povinnosti tuzemského dopravce

(1) Tuzemský dopravce je povinen

a)   provozovat silniční dopravu vozidlem, které je
1. zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu14) a kterému byla přidělena státní poznávací značka České republiky, nebo
2.   registrováno v jiném členském státě a určeno k přepravě zvířat nebo věcí, a
b)   zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokladem o nákladu obsahujícím údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a uchovat tento doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy.

(2) Vozidlem podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 lze provozovat silniční dopravu pouze v případě, že

a)   nejde o provozování silniční dopravy pro vlastní potřeby,
b)   ke dni ohlášení vozidla dopravnímu úřadu podle § 9 odst. 3 písm. b) počet takových vozidel nepřekračoval 25 % vozidel určených k přepravě zvířat nebo věcí a uvedených u tuzemského dopravce v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nebo, je-li u tuzemského dopravce uvedeno více než 1 a méně než 4 vozidla určená k přepravě zvířat nebo věcí, jde o jediné vozidlo podle odstavce 1 písm. a) bodu 2; do počtu vozidel se započítávají rovněž všechna k tomuto dni ohlašovaná vozidla,
c)   je najato na dobu nejvýše 2 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce,
d)   je najato bez řidiče,
e)   jej řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec a
f)   při jeho provozu je v něm smlouva o nájmu s uvedením státní poznávací značky vozidla a doby nájmu vozidla a, řídí-li vozidlo zaměstnanec dopravce, pracovní smlouva nebo jiný doklad prokazující existenci pracovněprávního vztahu.“.

8. V § 3a odst. 5 větě poslední se slovo „zvláštním“ nahrazuje slovem „jiným“.

9. V § 3a odst. 6 písm. a) bodě 2 se za slovo „tachografem“ vkládají slova „ , nebo o přepravu vymezenou v článku 13 odst. 1 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d)“.

10. V § 3a odst. 6 písm. c) a v § 3a odst. 7 písm. c) se slova „tento záznam u sebe“ nahrazují slovy „u sebe tento záznam a kartu řidiče, byla-li mu vydána,“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.

11. Za § 3b se vkládá nový § 3c, který včetně nadpisu zní:

㤠3c

Dočasné výjimky z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

(1) Ministerstvo dopravy může opatřením obecné povahy z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku anebo z důvodu podstatného zhoršení nebo přerušení sjízdnosti pozemní komunikace dočasně určit pozemní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít i v případě, že nejsou dodrženy požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku a popřípadě ani požadavky na vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

(2) V opatření obecné povahy Ministerstvo dopravy stanoví rozsah, v jakém se lze od požadavků podle odstavce 1 odchýlit, a popřípadě další podmínky k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce řidiče a prokazatelného vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

(3) Dotčenými orgány při vydávání opatření obecné povahy jsou Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a krajský úřad, jehož správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Nevyjádří-li se dotčený orgán k návrhu opatření obecné povahy do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení, návrh se s ním neprojedná.

(4) Opatření obecné povahy a jeho návrh zveřejní na své úřední desce pouze Ministerstvo dopravy. Doba zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je nejméně 5 pracovních dnů.

(5) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění podat pouze právnické osoby s celostátní působností sdružující dopravce.

(6) Ministerstvo dopravy vydá opatření obecné povahy pouze se souhlasem Evropské komise. Za tím účelem může návrh opatření obecné povahy upravit podle jejích připomínek.

(7) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

(8) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze opatření obecné povahy vydat bez projednání s dotčenými orgány a bez souhlasu Evropské komise, nejdéle však na dobu 30 dnů. Návrh opatření obecné povahy se v takovém případě nezveřejňuje a připomínky ani námitky se k němu nepodávají. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Vydání opatření obecné povahy oznámí Ministerstvo dopravy Evropské komisi.“.

12. V § 4 se slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak“ zrušují.

13. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území České republiky nebo obdobným pobytem na území některého jiného členského státu“ nahrazují slovem „osobě“.

14. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit

a)   právnické osobě, která nemá sídlo na území České republiky,
b)   fyzické osobě, která nesplňuje podmínku pobytu na území České republiky podle živnostenského zákona, je-li jím vyžadována, nebo
c)   osobě, která je oprávněna k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném členském státě než v České republice.“.

15. V § 7 se slova „je bezúhonná“ nahrazují slovy „se považuje za bezúhonnou“.

16. V § 8 odst. 2 větě první se slovo „července“ nahrazuje slovem „srpna“.

17. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

18. V § 8a odst. 3 se slova „vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ nahrazují slovy „velkým vozidlem a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou velkým vozidlem“.

19. V § 8c se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Není-li splněna podmínka bezúhonnosti, živnostenský úřad nežádá dopravní úřad o vydání stanoviska.

(9) Dopravní úřad při vydávání stanoviska podle odstavců 1 až 3 nebo odstavce 6 splnění podmínky bezúhonnosti neposuzuje.“.

20. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Podnikatel v silniční dopravě může provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby pouze vozidlem, jehož

a)   je provozovatelem a které je podle zápisu v registru silničních vozidel14) určeno k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby tímto podnikatelem, nebo
b)   státní poznávací značku, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení ohlásil dopravnímu úřadu; každou změnu těchto údajů je povinen do 1 měsíce ohlásit dopravnímu úřadu.“.

21. V § 9 odst. 5 se slovo „opis“ nahrazuje slovy „stejnopis písemného vyhotovení“.

22. V § 9b odst. 1 větě první se slova „provozované velkými vozidly“ nahrazují slovy „provozuje silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) nebo Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)4), a“.

23. V § 9b odst. 2 větě první se slova „provozované velkými vozidly“ nahrazují slovy „vykonávající činnosti podle odstavce 1“, za slovo „přerušit“ se vkládá slovo „jejich“ a slova „činností podle odstavce 1“ se zrušují.

24. V § 9b odst. 4 větě první se slova „provozované velkými vozidly“ nahrazují slovy „vykonávající činnosti podle odstavce 1“, za slovo „výkonu“ a za slovo „ukončení“ se vkládá slovo „těchto“ a slova „podle odstavce 1“ se zrušují.

25. Za § 9b se vkládá nový § 9c, který včetně nadpisu zní:

㤠9c

Zákaz objednání přepravy

(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba nesmí objednat přepravu zvířat nebo věcí, pokud ví nebo vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla, že by provedením přepravy dopravce porušil

a)   povinnost zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,
b)   některý z pracovněprávních požadavků, které platí při vyslání řidiče k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, nebo
c)   některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy23).

(2) Provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nesmí objednat přepravu osob, pokud ví nebo vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl, že by provedením přepravy dopravce porušil povinnost zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.“.

26. V § 21a odst. 6 písm. b) se slova „malými vozidly“ nahrazují slovy „vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

27. V § 21a odst. 6 písm. d) se slova „písm. i) nebo l)“ nahrazují slovy „písm. j) nebo m)“.

28. V § 21c odst. 2 se věta první zrušuje.

29. V § 21c odst. 2 se za slovo „žádosti“ vkládají slova „podle odstavce 1“ a slovo „rovněž“ se zrušuje.

30. V § 21c odst. 6 se věta poslední zrušuje.

31. V § 21c odst. 8 písm. b) se slova „příslušnému podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby“ nahrazují slovy „ , který rozhodl o odnětí oprávnění řidiče taxislužby v prvním stupni“.

32. V § 21c se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro účely vedení v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a vyhotovení průkazu řidiče taxislužby si dopravní úřad při podání žádosti podle odstavce 1 nebo 6 opatří digitalizovanou fotografii žadatele. Nelze-li digitalizovanou fotografii žadatele získat z registru řidičů, z informačního systému digitálního tachografu, z evidence občanských průkazů, z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému cizinců, pořídí ji dopravní úřad.“.

33. V § 27 větě první se za slovo „dopravci“ vkládají slova „provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) nebo Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)4),“, za slovo „řidiči“ se vkládá slovo „řádně“ a za slova „době řízení“ se vkládá slovo „vozidla“.

34. V § 27 větě druhé se za slova „aby ve“ vkládá slovo „velkém“ a slova „a § 9 odst. 1 písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu Evropské unie, kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka“ se zrušují.

35. V § 27 větě druhé, v § 35 odst. 1 písm. b) a v § 41 odst. 2 se za text „§ 3“ vkládá text „odst. 1“.

36. V § 27 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a § 9 odst. 1 písm. a)“.

37. V § 27 větě poslední se slova „§ 3 písm. c) a“ zrušují.

38. Na konci § 27 se doplňuje věta „Provozuje-li zahraniční dopravce silniční dopravu najatým vozidlem, je povinen zajistit též splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. d) až f).“.

39. V § 33a odstavec 1 zní:

„(1) Provozovat silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy23) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy18), lze pouze na základě licence Společenství podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie20) (dále jen „eurolicence“) a za podmínek stanovených tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie20).“.

40. V § 33a odst. 3 se slova „nahlásil dopravnímu úřadu podle § 9 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „je podle § 9 odst. 3 určeno nebo ohlášeno k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby“.

41. V § 33a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; jde-li o vozidlo podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2, dopravní úřad v opisu eurolicence uvede státní poznávací značku vozidla a dobu platnosti tohoto opisu, která odpovídá době nájmu vozidla a nepřekročí dobu uvedenou v § 3 odst. 2 písm. c)“.

42. V § 33a odstavec 4 zní:

„(4) Neprokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost ve lhůtě stanovené dopravním úřadem podle § 35b odst. 3, odevzdá dopravnímu úřadu do 1 měsíce od jejího marného uplynutí eurolicenci a všechny její opisy.“.

43. V § 33a odst. 5 se slova „60 dnů“ nahrazují slovy „1 měsíce“.

44. V § 33a odst. 6 se slova „nahlásí dopravnímu úřadu podle § 9 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „byla podle § 9 odst. 3 určena nebo ohlášena k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby“.

45. V § 33a odst. 7 větě první se slovo „koncese“ nahrazuje slovy „živnostenského oprávnění k provozování silniční dopravy velkými vozidly“.

46. V § 33b odst. 1 se slova „mezinárodní dopravy velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí“ nahrazují slovy „silniční dopravy velkými vozidly, na kterou se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy23),“ a za slovo „podle“ se vkládá slovo „tohoto“.

47. Za § 33e se vkládají nové § 33f až 33i, které včetně poznámek pod čarou č. 41 a 42 znějí:

㤠33f

(1) Ustanovení § 319 zákoníku práce se nepoužije na řidiče, jehož zaměstnavatelem je dopravce usazený v jiném členském státě a který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, jde-li o silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby,

a)   při níž leží výchozí a cílové místo na území 2 států, z nichž v 1 je dopravce usazen, a na území dalších států nedochází k nakládce ani vykládce,
b)   při níž leží výchozí a cílové místo na území 2 států, z nichž v 1 je dopravce usazen, a na území dalších států dochází nanejvýš k 1 nakládce, vykládce nebo vykládce spojené s nakládkou, nebo
c)   při níž
1. leží výchozí místo na území státu, v němž je dopravce usazen, cílové místo leží na území jiného státu a na území dalších států nedochází k nakládce ani vykládce, a
2.   v návaznosti na dopravu provedenou podle bodu 1 leží cílové místo na území členského státu, v němž je dopravce usazen, a na území dalších států dochází nanejvýš ke 2 nakládkám, vykládkám nebo vykládkám spojeným s nakládkami.

(2) Ustanovení § 319 zákoníku práce se nepoužije na řidiče, jehož zaměstnavatelem je dopravce usazený v jiném členském státě a který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, jde-li o linkovou nebo příležitostnou osobní dopravu nebo mezinárodní kyvadlovou dopravu, při níž

a)   leží výchozí a cílové místo na území 2 států, z nichž v 1 je dopravce usazen, a na území dalších států nedochází k nástupu ani výstupu cestujících,
b)   leží výchozí i cílové místo na území státu, v němž je dopravce usazen, v jiném státě dopravce provádí místní výlety podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy18) a na území dalších států nedochází k nástupu ani výstupu cestujících,
c)   leží výchozí a cílové místo na území 2 států, z nichž v 1 je dopravce usazen, a na území dalších států dochází nanejvýš k 1 nástupu, výstupu nebo výstupu spojenému s nástupem cestujících, nebo
d)   leží výchozí i cílové místo na území státu, v němž je dopravce usazen, v jiném státě dopravce provádí místní výlety podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy18) a na území dalších států dochází nanejvýš k 1 nástupu, výstupu nebo výstupu spojenému s nástupem cestujících.

(3) Ustanovení § 319 zákoníku práce se nepoužije na řidiče, jehož zaměstnavatelem je dopravce usazený v jiném členském státě a který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, jde-li o silniční dopravu, při níž vozidlo územím České republiky pouze projíždí, aniž by na něm docházelo k

a)   nakládce nebo vykládce, nebo
b)   nástupu nebo výstupu cestujících.

(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jde-li o přepravu osob, zvířat nebo věcí mezi místy ležícími na území státu, do něhož byl řidič vyslán.

(5) K ověření splnění podmínek podle odstavců 1 a 2 mohou orgány Policie České republiky a osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru vyžadovat pouze předložení dokladu prokazujícího provádění přepravy v rámci mezinárodní silniční dopravy a záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

§ 33g

(1) Dopravce usazený v jiném členském státě, který vysílá řidiče k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, je povinen, nejde-li o vyslání podle § 33f,

a)   oznámit Ministerstvu dopravy prostřednictvím k tomu určeného formuláře v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu41)
1. nejpozději při zahájení vyslání údaje o plánovaném vyslání a
2.   neprodleně každou změnu údajů oznámených podle bodu 1,
b)   zajistit, aby řidič měl u sebe a předložil při kontrole
1. oznámení podle písmene a) a
2.   doklad o prováděné přepravě, a
c)   poskytnout prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu41) po ukončení vyslání
1. dopravnímu úřadu nebo, jde-li o mezinárodní linkovou osobní dopravu, Ministerstvu dopravy do 8 týdnů ode dne doručení jeho žádosti kopii dokladu o prováděné přepravě a záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a
2.   Státnímu úřadu inspekce práce nebo oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „orgán inspekce práce“) do 8 týdnů ode dne doručení jeho žádosti kopii dokladu prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu, dokladu o odměně řidiče za práci nebo cestovních náhradách při zahraniční pracovní cestě vztahujících se na dobu vyslání a evidence pracovní doby.

(2) Na dopravce usazeného v jiném členském státě, který vysílá řidiče k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, se § 87, § 102 odst. 3 a § 136 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nepoužijí.

(3) Dopravce usazený v České republice, který nevyhověl žádosti příslušného orgánu jiného členského státu o poskytnutí kopií dokladů prokazujících vyslání řidiče a splnění pracovněprávních požadavků na vyslání, je povinen kopie těchto dokladů poskytnout orgánu inspekce práce do 10 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti. Dokladem prokazujícím vyslání řidiče a splnění pracovněprávních požadavků na vyslání je doklad o prováděné přepravě, záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, doklad o odměně řidiče za práci nebo cestovních náhradách při zahraniční pracovní cestě vztahujících se na dobu vyslání nebo evidence pracovní doby. Kopie těchto dokladů předá orgán inspekce práce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu41) příslušnému orgánu jiného členského státu do 25 pracovních dnů ode dne obdržení jeho žádosti o součinnost.

§ 33h

Dopravce usazený v jiném než členském státě, který vysílá řidiče k výkonu práce na území České republiky, je povinen zajistit, aby řidič měl u sebe a předložil při kontrole kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka.

§ 33i

(1) Ministerstvo dopravy poskytne prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu41) orgánu jiného členského státu na jeho žádost informace týkající se plnění

a)   podmínky usazení v České republice podnikatelem v silniční dopravě provozujícím dopravu velkými vozidly, a to ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie15), nebo
b)   povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku tuzemským dopravcem provozujícím silniční dopravu velkými vozidly, a to ve lhůtě stanovené předpisem Evropské unie42).

(2) Je-li za účelem poskytnutí informace podle odstavce 1 nezbytné provést kontrolu tuzemského dopravce, na žádost Ministerstva dopravy ji bezodkladně provede dopravní úřad; protokol o kontrole dopravní úřad bezodkladně zašle Ministerstvu dopravy. Kontrolu tuzemského dopravce provozujícího mezinárodní linkovou osobní dopravu provede Ministerstvo dopravy.

(3) Žádost dopravního úřadu o poskytnutí informací týkajících se plnění podmínky usazení nebo povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku dopravcem usazeným v jiném členském státě předá Ministerstvo dopravy prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu41) orgánu jiného členského státu, v němž je dopravce usazen; poskytnuté informace Ministerstvo dopravy bezodkladně zašle dopravnímu úřadu.


41)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“), v platném znění.
42) Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení (ES) č.  561/2006 a (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES, pokud jde o předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě, a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, v platném znění.“.

48. V § 33f se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Odstavec 1 písm. b) a c) a odstavec 2 písm. c) a d) se použijí, pouze pokud je silniční doprava prováděna vozidlem vybaveným inteligentním tachografem zaznamenávajícím překročení hranic a doplňkové činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě4e).“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

49. V § 34 odst. 3 se věty první až šestá nahrazují větami „Dopravní úřady vykonávají státní odborný dozor v silniční dopravě ve všech věcech, s výjimkou dozoru nad dodržováním povinností v mezinárodní linkové osobní dopravě, povinností podle § 9c odst. 1 písm. b) a § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2 a odst. 3 a povinností provozovatelů cestovních kanceláří a cestovních agentur podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29). Ministerstvo dopravy vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě ve všech věcech, s výjimkou dozoru nad dodržováním povinností v taxislužbě, povinností podle § 9c odst. 1 písm. b) a § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2 a odst. 3 a povinností provozovatelů cestovních kanceláří a cestovních agentur podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29). Orgány inspekce práce vykonávají kontrolu nad dodržováním povinností podle § 9c odst. 1 písm. b) a § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2 a odst. 3. Obecní živnostenské úřady vykonávají státní odborný dozor nad dodržováním povinností provozovatelů cestovních kanceláří a cestovních agentur podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29). Předmětem státního odborného dozoru je dodržování povinností stanovených tímto zákonem, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami.“.

50. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Nahrazuje-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru nebo orgán Policie České republiky plombu umístěnou na tachografu novou plombou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě4e), opatří ji jedinečnou zvláštní značkou, jejíž podobu stanoví prováděcí právní předpis.“.

51. V § 34 odst. 7 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.

52. V § 34b odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   údaj o počtu zaměstnanců,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

53. V § 34b odst. 2 písm. g) se text „písm. b)“ a slovo „silničního“ zrušují.

54. V § 34b odst. 2 písm. h) se slova „unie20) a“ nahrazují slovy „unie20),“.

55. V § 34b odst. 2 písmeno i) zní:

„i)   identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl uložen správní trest za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti39), nebo sankce za protiprávní jednání uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti39), byla-li tato sankce uložena orgánem jiného členského státu než České republiky, a dále druh a výše správního trestu nebo sankce a právní kvalifikace protiprávního jednání a“.

56. V § 34b odst. 2 se doplňuje písmeno j), které zní:

„j)   hodnocení rizika podnikatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.

57. V § 34b odst. 3 písm. a) se slova „a adresa místa pobytu“ nahrazují slovy „ , adresa místa pobytu a datum úmrtí“.

58. V § 34b odst. 5 se slovo „malými“ nahrazuje slovy „jinými než velkými“ a slova „a), b), d), f), g) a h)“ se nahrazují slovy „a), b), e), g), h) a i)“.

59. V § 34b odst. 6 písm. a) se za slovo „narození“ vkládají slova „ , digitalizovaná fotografie“.

60. V § 34b odst. 6 písm. d) se slovo „přestupku“ nahrazuje slovy „protiprávního jednání“.

61. V § 34b odst. 7 písm. b) se slovo „silničního“ zrušuje.

62. V § 34b odst. 8 se text „h)“ nahrazuje textem „i)“ a za slovo „tohoto“ se vkládají slova „nebo jiného“.

63. V § 34d odst. 1 se text „§ 34b odst. 4“ nahrazuje slovy „§ 34b odst. 2 písm. d) a § 34b odst. 4“.

64. V § 34d odst. 2 větách druhé a třetí se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. i)“.

65. V § 34d odst. 3 větě první se text „a), b), d)“ nahrazuje slovy „a), b) a e)“.

66. V § 34d se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo dopravy poskytne orgánům inspekce práce způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje vedené v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě podle § 34b odst. 2 písm. a), b), i) a j), pokud

a)   se podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopustil některého z vybraných závažných porušení povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, nebo
b)   podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly představuje zvýšené riziko podle hodnocení rizika provedeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

67. V § 34d odst. 6 úvodní části ustanovení, § 34d odst. 7 písm. b) a v § 34d odst. 8 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

68. V § 34d odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   dopravcům provozujícím silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby usazeným v jiném členském státě než v České republice, kterým
1. pravomocným rozhodnutím uložil správní trest za přestupek podle tohoto zákona, nebo
2.   byl uložen správní trest za přestupek podle jiného zákona pravomocným rozhodnutím, jehož kopii obdržel, a“.

69. V § 34d odst. 7 písm. a) se slovo „a“ zrušuje.

70. V § 34d se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   činnosti podle odstavce 5 ve vztahu k dopravcům provozujícím silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby usazeným v jiném členském státě než v České republice, jímž byl uložen správní trest za přestupek podle jiného zákona pravomocným rozhodnutím orgánu inspekce práce, který má sídlo v jeho správním obvodu a ve vztahu k tomuto rozhodnutí postupoval podle § 38 odst. 3.“.

71. V § 34d odst. 8 větě první se za slovo „působností“ vkládají slova „nebo úřad městské části“, za slovo „vozidla,“ se vkládají slova „nebo úřad městské části, který uložil správní trest uvedený v § 9 odst. 2 písm. a) nebo d),“ a za text „odst. 4“ se vkládají slova „nebo odst. 6 písm. d)“.

72. V § 34d odst. 8 větě druhé se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem „úřad“.

73. V § 34d se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „a vymezí vybraná závažná porušení povinností podle odstavce 4 písm. a)“.

74. V § 35 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   je tuzemským dopravcem a provozuje silniční dopravu v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2,“.

75. V § 35 odst. 1 písm. j) se za text „písm. c)“ vkládají slova „nebo § 27“.

76. V § 35 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   je zahraničním dopravcem a v rozporu s § 27 provozuje silniční dopravu najatým vozidlem, aniž by splňoval některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. d) až f),“.

77. V § 35 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy23) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy18) provádí přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky, aniž by byl v České republice usazen, nebo nezajistí, aby řidič předložil při kontrole doklady o prováděné přepravě,“.

Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písmena j) až z).

78. V § 35 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

79. V § 35 odst. 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až f), která znějí:

„b)   neoznámí Ministerstvu dopravy údaje o plánovaném vyslání nebo jejich změnu podle § 33g odst. 1 písm. a),
c)   v rozporu s § 33g odst. 1 písm. b) nezajistí, aby řidič měl u sebe a předložil při kontrole oznámení údajů o plánovaném vyslání a doklad o prováděné přepravě,
d)   neposkytne kopie dokladů podle § 33g odst. 1 písm. c) bodu 1,
e)   neposkytne kopie dokladů podle § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2,
f)   neposkytne kopie dokladů podle § 33g odst. 3, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno g).

80. V § 35 odst. 3 písm. g) se text „§ 27“ nahrazuje textem „§ 33h“ a slova „byly ve vozidle“ se nahrazují slovy „řidič měl u sebe a předložil při kontrole“.

81. V § 35 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Podnikající fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 9c odst. 1 písm. a) nebo c) objedná přepravu zvířat nebo věcí, nebo
b)   v rozporu s § 9c odst. 1 písm. b) objedná přepravu zvířat nebo věcí.

(8) Provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 9c odst. 2 objedná přepravu osob.“.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.

82. V § 35 odst. 9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , 7 nebo 8“.

83. V § 35 odst. 11 větě první se slovo „opis“ nahrazuje slovy „stejnopis písemného vyhotovení“.

84. V § 35 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Dopravní úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým uložil správní trest za přestupek podle odstavce 3 písm. b), do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci Státnímu úřadu inspekce práce.“.

85. V § 35a odst. 3 větě první se slova „za protiprávní jednání uvedené v příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě39)“ nahrazují slovy „za nejzávažnější protiprávní jednání uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti39)“.

86. V § 35a odst. 4 písm. b) se slova „prohlásí odpovědného zástupce za nezpůsobilého“ nahrazují slovy „rozhodne současně o jeho nezpůsobilosti“.

87. V § 35a odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nejméně však na dobu 1 roku; ztratil-li dobrou pověst dopravce, který je současně ustanoven odpovědným zástupcem, dopravní úřad rovněž rozhodne o jeho nezpůsobilosti k řízení dopravní činnosti“.

88. V § 35b odst. 3 větě první se za slovo „usazení“ vkládají slova „nebo finanční způsobilosti“.

89. V § 35b odst. 4 písm. b) bodě 3 se slovo „trvání“ nahrazuje slovy „splnění podmínky“ a text „§ 8 odst. 2“ se nahrazuje slovy „odstavce 3“.

90. V § 35i odst. 2 větě druhé se za slovo „nařídil“ vkládají slova „ , bezprostředně poté, co k tomu byl vyzván řidič, který pro tyto účely zastupuje dopravce“.

91. V § 35i se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Neuhradil-li dopravce náklady na provedení kontroly tachografu bezprostředně poté, co k tomu byl řidič vyzván, jsou orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru oprávněny přikázat řidiči jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a)   zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku, nebo
b)   zakázat pokračovat v jízdě s vozidlem a zadržet řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(4) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

(5) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru poučí řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a předá řidiči potvrzení o zabránění v jízdě nebo o zadržení dokladů. V potvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů.

(6) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru zajistí neprodleně uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů, uhradil-li dopravce náklady na provedení kontroly tachografu.“.

92. V § 35j odstavec 4 zní:

„(4) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru neprodleně zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů, pokud jde o podezření ze spáchání přestupku podle

a)   § 34e odst. 3 písm. b) nebo c),
1. odpadne-li nebezpečí dalšího nedodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, nejpozději však po uplynutí 24 hodin od zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů, nebo
2.   bude-li v jízdě pokračovat jiný způsobilý řidič, nebo
b)   § 34e odst. 3 písm. e) nebo f), upustí-li řidič od jednání, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku.“.

93. V § 36 odst. 3 se text „y)“ nahrazuje textem „z)“.

94. V § 36 odst. 5 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

95. V § 36 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , a “ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   přestupků podle § 35 odst. 3 písm. e) a f) a § 35 odst. 7 písm. b), které projednává orgán inspekce práce.“.

96. V § 36 odst. 6 větě poslední se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo dopravy“.

97. V § 37 odst. 1 větě první se slova „nebo celní úřady“ zrušují.

98. V § 37 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a požadavky podle § 9b“.

99. V § 37 odst. 1 větě druhé se slova „a umožnit jim přístup k tachografu nebo jinému záznamovému zařízení“ zrušují.

100. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

101. § 38 zní:

㤠38

(1) Při provádění kontroly nebo státního odborného dozoru na pozemní komunikaci nebo jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce orgány Policie České republiky nebo osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru rovněž kontrolují prostřednictvím záznamu z tachografu, zda dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly zajistil dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem36) na týdenní pracovní dobu a přestávky na jídlo a oddech řidičů.

(2) Obdržel-li orgán inspekce práce údaje podle § 34d odst. 4, provede kontrolu v provozovně podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, při níž kontroluje, zda podnikatel zajistil dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem36) na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích.

(3) Pokud orgán inspekce práce rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti39), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby, poskytne orgán inspekce práce dopravním úřadům prostřednictvím Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl za tento přestupek dopravci uložen správní trest, a dále údaje o druhu a výši správního trestu a právní kvalifikaci protiprávního jednání.

(4) Česká správa sociálního zabezpečení poskytne každoročně nejpozději do 31. března na žádost Ministerstva dopravy z registru pojištěnců nemocenského pojištění nebo registru zaměstnavatelů do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě údaj o počtu zaměstnanců podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly k 31. prosinci předchozího roku.

(5) Státní úřad inspekce práce poskytne každoročně nejpozději do 31. března Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem36) na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest.

(6) Vzor oznámení, kterým jsou poskytovány údaje podle odstavce 5, stanoví prováděcí právní předpis.“.

102. V § 38a odst. 2 se slova „a karet podniku a“ nahrazují slovy „ , karet podniku a průkazů řidiče taxislužby,“.

103. V § 38a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a na základě požadavků dopravních úřadů distribuci průkazů řidiče taxislužby“.

104. V § 38a odst. 3 se písmena i) a j) zrušují.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena i) a j).

105. V § 38a odst. 3 se čárka na konci písmene h) nahrazuje slovem „a“ a písmeno i) se zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

106. V § 40c se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „působností“ se vkládají slova „a úřadům městských částí“.

107. V § 41 odst. 2 se text „§ 34 odst. 3, § 34 odst. 6, § 34d odst. 8“ nahrazuje textem „§ 34 odst. 3, 4 a 7, § 34d odst. 9, § 38 odst. 6“.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. II

Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 206/2015  Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění takto:

1. V prvním sloupci se slova „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ nahrazují slovy „Silniční motorová doprava

-   nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

2. Ve druhém sloupci se slova „odborná způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ nahrazují slovy „odborná způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u silniční motorové dopravy

-   nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- nákladní mezinárodní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“.

3. Ve čtvrtém sloupci se slova „dopravní úřad, s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové dopravy osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ nahrazují slovy „dopravní úřad, jde-li o žádost o koncesi k provozování silniční motorové dopravy

-   nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- nákladní mezinárodní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

2. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“. Živnostenský úřad zapíše změnu názvu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“. Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a nebyl oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a hodlá po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení je žadatel oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy. Splňuje-li žadatel podmínku usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti, živnostenský úřad změní v rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“. Není-li žádosti vyhověno, živnostenský úřad změní v rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“. Není-li žádost podána do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, živnostenský úřad neprodleně zapíše do živnostenského rejstříku změnu rozsahu předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“ a vydá výpis z živnostenského rejstříku. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.

5. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání koncese pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, o níž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, a žadatel ani na výzvu živnostenského úřadu nedoložil doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo nesplňuje podmínku dobré pověsti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad o vydání koncese pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. IV

V § 28 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 37 a 38 zní:

„(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti37), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě38) nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zákona o silniční dopravě38), v jehož správním obvodu

a)   je sídlo dopravce, jde-li o dopravce, který je usazen v České republice, nebo
b)   má tento obecní úřad obce s rozšířenou působností sídlo, jde-li o dopravce, který není usazen v České republice.


37)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.
38) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.  256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016  Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020  Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021  Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova „označníky zastávek“ nahrazují slovy „zařízení pro zveřejnění jízdních řádů“.

2. V § 43 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

„(6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti28), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zákona o silniční dopravě, v jehož správním obvodu

a)   je sídlo dopravce, jde-li o dopravce, který je usazen v České republice, nebo
b)   má tento správní orgán sídlo, jde-li o dopravce, který není usazen v České republice.


28)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. VI

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007  Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., § 125i včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

㤠125i

Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti43), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě21) nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zákona o silniční dopravě21), v jehož správním obvodu

a)   je sídlo dopravce, jde-li o dopravce, který je usazen v České republice, nebo
b)   má tento správní orgán sídlo, jde-li o dopravce, který není usazen v České republice.


43)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. VII

V § 84 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 zní:

„(4) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti36), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě37) nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zákona o silniční dopravě37), v jehož správním obvodu

a)   je sídlo dopravce, jde-li o dopravce, který je usazen v České republice, nebo
b)   má tento správní orgán sídlo, jde-li o dopravce, který není usazen v České republice.


36)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.
37)   Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

Položka 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 304/2017  Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění takto:

1. Bod 5 se zrušuje.
Dosavadní body 6 až 14 se označují jako body 5 až 13.

2. Bod 10 zní:

„10.   Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v elektronické podobě Kč 50“.

3. Za bod 10 se vkládá nový bod 11, který zní:

„11.   Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v listinné podobě za každou i započatou stránku Kč 50“.

Dosavadní body 11 až 13 se označují jako body 12 až 14.

4. Za bod 12 se vkládají nové body 13 a 14, které znějí:

„13.   Vydání osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci Kč 200
14. Vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí Kč 200“.

Dosavadní body 13 a 14 se označují jako body 15 a 16.

5. V oddílu „Zmocnění“ se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, které nabývá účinnosti dnem 21. srpna 2023, a ustanovení čl. I bodů 3, 7, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 59, 74, 76, 102, 103 a 105, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ... pokračování

Cena: 945 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.