Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


458

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019  Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č.  192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „ , s výjimkou investiční akce ve výrobě, kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení,“ zrušují, částka „500 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „2 000 000 000 Kč“, částka „250 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 000 000 000 Kč“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „250“.

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:

„(2) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počet nových pracovních míst uvedené v odstavci 1 se nepoužijí, pokud se jedná o investiční akci ve výrobě,

a)   kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo
b)   která bude realizována v odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení11), a která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 3 odst. 1 písm. b), kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Klíčovými umožňujícími technologiemi podle odstavce 2 jsou

a)   technologie pokročilých materiálů, jako jsou pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery, pokročilá keramika, nové kompozity, pokročilé biopolymery a jiné pokročilé materiály,
b)   nanotechnologie, jíž se rozumí technologie pro struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů alespoň v jednom rozměru,
c)   pokročilá výrobní technologie, jíž se rozumí výrobní systémy a související služby, procesy, provozy a zařízení pro ostatní klíčové umožňující technologie, zahrnující automatizaci, robotiku, měřicí systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy,
d)   biotechnologie, jíž se rozumí průmyslové biotechnologie využívající mikroorganismy nebo enzymy pro průmyslové zpracování a výrobu bioproduktu v chemickém průmyslu, materiálové výrobě, energetice (biopaliva), potravinářství, zdravotní péči, textilním a papírenském průmyslu a technologie z oblasti lékařských a přírodních věd, jako jsou genomika, genové inženýrství, buněčné a tkáňové inženýrství, syntetická biologie, biosensory, bioaktivátory a neurotechnologie,
e)   fotonika, jíž se rozumí technologie zahrnující generaci světla, vedení světla, manipulaci se světlem, detekci světla, zesilování světla a využívání světla v aplikacích,
f)   mikroelektronika, jíž se rozumí vysoce miniaturizované polovodičové komponenty a elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů,
g)   nanoelektronika, jíž se rozumí vysoce miniaturizované polovodičové komponenty a elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů, se strukturou na úrovni nanometrů, a
h)   technologie umělé inteligence, jíž se rozumí analýza velkých dat, strojové učení, neuronové sítě, genetické algoritmy, softwarové technologie, inteligentní roboti, virtuální agenti, distribuované systémy a autonomní dopravní prostředky.


11) Oddíly 21 a 26 a skupina 30.3 přílohy Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

3. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) V případě investiční akce ve výrobě, která je realizována v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji nebo Moravskoslezském kraji, může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 20 % z celkových způsobilých nákladů. V případě investiční akce ve výrobě, která je realizována v jiném kraji, může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 10 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 1 500 000 000 Kč.“.

4. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ na konci bodu 7 se doplňuje podbod č. 7.2, který zní:

„7.2 Označte křížkem, zda se bude jednat o investiční akci
7.2.1 jejímž předmětem výroby bude výrobek uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády;
pokud ano, uveďte číslo a označení výrobku podle přílohy č. 2 nařízení vlády:
 
7.2.2 která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie uvedený v příloze č. 3 nařízení vlády;
pokud ano, uveďte číslo a označení výzkumu a vývoje s využitím klíčové umožňující technologie podle přílohy č. 3 nařízení vlády a popište využitou technologii i prováděný výzkum a vývoj:
 

V případě investiční akce podle bodu 7.2.2 vyplňte i body 14.1 až 14.9 v části II.“.

5. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.