Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


417

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. I

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 277/2019  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 325/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu, přerušuje se běh promlčecí doby jeho doručením“.

2. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce 1.“.

3. V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,“ zrušují.

4. V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li to s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné, jeho dodržování kontrolují též orgán Policie České republiky, v jehož územním obvodu má omezující opatření účinky, a obecní policie, která vykonává působnost ve správním obvodu obce, v němž má omezující opatření účinky. Správní orgán, který omezující opatření uložil, a správní orgán stejného druhu, v jehož správním obvodu má omezující opatření účinky, informují o uloženém omezujícím opatření orgán Policie České republiky a obecní policii.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 52 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Náklady spojené s účastí pachatele v programu pro zvládání agrese nebo násilného chování je pachatel povinen uhradit poskytovateli tohoto programu, není-li tento program poskytován bezplatně.“.

6. V § 60 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

7. V § 61 odst. 1 větě druhé se za slovo „správě“ vkládají slova „spáchané porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.

8. V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „§ 4 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 4 nebo § 4 odst. 5 písm. c), anebo osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a) a b)“.

9. V § 71 se za slovo „souhlas“ vkládají slova „ , jakož i v řízení, které lze zahájit nebo v již zahájeném řízení pokračovat bez takového souhlasu“ a slova „potřebných ke zpětvzetí souhlasu“ se zrušují.

10. Za § 72 se vkládají nové § 72a a 72b, které včetně nadpisů znějí:

㤠72a

Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku

(1) Správní orgán vyloučí z nahlížení do spisu údaje o místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání osob vystupujících v řízení o přestupku na jejich žádost, vyžaduje-li to ochrana jejich soukromí nebo bezpečnosti. O žádosti podle věty první rozhodne správní orgán usnesením.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vyloučeny z nahlížení do spisu, pokud byl přístup k těmto údajům omezen v předcházejícím trestním řízení o totožném skutku, je-li tato skutečnost správnímu orgánu známa. O vyloučení z nahlížení do spisu se učiní záznam do spisu.

§ 72b

Nepřípustné zastoupení

Správní orgán usnesením rozhodne o tom, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení o přestupcích v různých věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu podle jiného zákona.“.

11. V § 74 odst. 1 písm. b) se slova „z nedbalosti“ zrušují.

12. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.

13. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , nejde-li o přestupek provozovatele vozidla podle § 125f“.

14. V § 74 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

15. V § 75 větě první se slova „Orgán policie nebo jiný správní orgán“ nahrazují slovy „Orgán veřejné moci“ a ve větě druhé se slova „orgán policie nebo jiný správní orgán“ nahrazují slovy „orgán veřejné moci“.

16. V § 75 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Na žádost příslušného správního orgánu mu orgán veřejné moci bez zbytečného odkladu poskytne informace potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí.

(3) Byl-li přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu spáchán na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší 18 let svědkem přestupku vykazujícího znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu, příslušný správní orgán o tom vyrozumí bez zbytečného odkladu orgán sociálně-právní ochrany dětí a zároveň jej informuje o všech podstatných skutečnostech, které zjistil.“.

17. V § 76 odst. 1 písm. c) a v § 86 odst. 1 písm. e) se slova „nebo je senátorem nebo poslancem, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona“ zrušují.

18. V § 76 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle tohoto zákona proti téže osobě jiný správní orgán,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).

19. V § 76 odst. 3 větě druhé se slova „přímo postiženou spácháním přestupku“ nahrazují slovy „dotčenou jednáním podezřelého z přestupku“.

20. V § 76 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; usnesení se pouze poznamená do spisu a osoba přímo postižená spácháním přestupku se o něm vhodným způsobem vyrozumí“.

21. V § 76 odst. 5 závěrečná část ustanovení zní: „usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku; správní orgán o odložení věci vyrozumí osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu známa. Pokud by vyrozumění osoby dotčené jednáním podezřelého z přestupku bylo spojeno s neúměrnými obtížemi nebo náklady, doručí je správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije.“.

22. V § 82 odst. 3 větě druhé a v § 97 odst. 1 větě druhé se slova „která dala souhlas se zahájením nebo pokračováním řízení“ nahrazují slovy „která má v řízení práva podle § 71“.

23. V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Výslech svědka, který je osobou mladší 15 let, správní orgán provádí pouze v nezbytných případech; správní orgán při výslechu postupuje zvlášť šetrně a současně tak, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. Výslechu mohou být přítomni zákonný zástupce nebo opatrovník vyslýchané osoby, nebude-li jejich přítomnost na újmu práv vyslýchané osoby. K výslechu správní orgán přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou osobu mající zkušenosti s výchovou mládeže, pokud by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Svědkovi, který je osobou mladší 15 let, lze klást otázky jen prostřednictvím oprávněné úřední osoby.“.

24. V § 91 odst. 2 písm. a) se slova „v působnosti Policie České republiky“ nahrazují slovy „spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.

25. V § 91 odst. 2 písm. b) se za text „§ 3“ vkládají slova „písm. b) nebo c)“.

26. V § 92 odst. 2 písmeno i) zní:

„i)   jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby, nebo služební číslo anebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby,“.

27. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou správní orgán neuloží, bylo-li o přestupku rozhodnuto příkazem na místě.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

28. V § 96 odst. 1 písm. c) se slova „a o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení“ nahrazují slovy „ , o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a o náhradě nákladů řízení“.

29. § 110 se včetně nadpisu zrušuje.

30. V § 111 odstavec 1 zní:

„(1) Úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupku (dále jen „oprávněná úřední osoba“) musí prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra, pokud nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice; zajištěním zkoušky může Ministerstvo vnitra pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou organizaci.“.

31. V § 111 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce 1 nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

32. V § 111 odst. 3 větě druhé se za slovo „přestupek“ vkládá slovo „příkazem“.

33. V § 111 odst. 4 větě první se slova „věty druhé“ zrušují.

34. V § 111 odst. 5 větě druhé se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“.

35. V § 112 odst. 9 se slova „v oblasti právo nebo“ nahrazují slovy „právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia anebo“.

36. V § 112 odst. 9 se ve větě první číslo „2022“ nahrazuje číslem „2023“ a ve větě druhé se slova „starší 50 let, pokud nejméně 10 let“ nahrazují slovy „ , která nejméně 5 let“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zahájená řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 250/2016  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V zahájených řízeních o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, správní orgán neuloží povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, je-li o přestupku rozhodnuto příkazem na místě.

3. Lhůta podle § 111 odst. 2 zákona č. 250/2016  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na oprávněné úřední osoby, které začaly provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Posledním kalendářním rokem, pro který je zpracováván přehled přestupků podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je kalendářní rok 2020.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002  Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010  Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 89/2018  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 192/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 219/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 45d odst. 1 se slova „ , jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich“ zrušují.

2. V § 45d se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. IV

V § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) lze uložit omezující opatření.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. V

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005  Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 293/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 262/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 22b odst. 8 se slova „h) a k)“ nahrazují slovy „i) a l)“ a text „§ 95 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

2. V § 22b se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím nebo hromadném přestupku spočívajícím v narušení hospodářské soutěže, i po zahájení tohoto řízení, považuje se toto jednání až do sdělení výhrad za jeden skutek.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Čl. VII

V § 8b odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se text „§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. VIII

V § 142 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „přímo postižené spácháním přestupku“ nahrazují slovy „dotčené jednáním podezřelého z přestupku“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Čl. IX

V § 8 odst. 4 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se text „§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

ČÁST OSMÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. X

V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 114/2020 Sb., písmeno d) zní:

„d)   opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa,“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Čl. XI

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016  Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 254/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 8 se slova „h) a k)“ nahrazují slovy „i) a l)“ a text „§ 95 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

2. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím nebo hromadném přestupku podle tohoto zákona, i po zahájení tohoto řízení, považuje se toto jednání až do sdělení výhrad za jeden skutek.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 395/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XIII

V § 270 odst. 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se text „§ 95 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 95 odst. 3“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o některých přestupcích

Čl. XIV

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. a zákona č. 327/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije.“.

3. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),
b)   do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),
c)   do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b),
d)   do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo
e)   od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupků podle odstavce 1 písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta

a)   do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),
b)   do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b),
c)   do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo
d)   od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).“.

4. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. k) je trestný.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 7 odst. 7 se slova „anebo odstavce 2 písm. b)“ zrušují.

6. V § 7 odst. 8 větě druhé se slova „usnesením zastaví“ nahrazují slovy „zastaví usnesením, proti kterému se nelze odvolat“.

ČÁST DVANÁCTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XV

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996  Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., se zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Jiří Janák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ... pokračování

Cena: 479 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.