Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


174

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999  Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004  Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 18 se věty první a devátá zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č.  315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č.  2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů, v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komi- se 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny.“.

3. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou pitné vody, kterou provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh nebo kterou používá v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin podle čl. 3 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy „vypracování druhého odborného stanoviska“.

5. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „a maso krokodýlů“ nahrazují slovy „ , maso krokodýlů a hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků“.

6. V § 2 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:


„za)  
nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie74).“.

Poznámka pod čarou č. 74 zní:


74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

7. Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.“.

8. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a dodržet zvláštní podmínky dovozu pro vybrané potraviny, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zvláštní podmínky dovozu61)“.
Poznámka pod čarou č. 61 zní:


61) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU.“.
 

9. V § 3 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktualizovat
1. své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu právnickou,
2. identifikační číslo osoby,
3. předmět činnosti nebo podnikání a
4. konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku provozuje;

tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,“.

10. V § 3 odst. 1 písm. l) se za slova „bezpečnosti potraviny“ vkládají slova „ , zaznamenat datum rozbalení potraviny“.

11. V § 3 odst. 1 písm. q) úvodní části ustanovení se za slovo „trh“ vkládají slova „ , odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení,“.

12. V § 3 odst. 1 písm. q) bodě 1 se text „e)“ nahrazuje slovy „f) a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné“.

13. V § 3 odst. 1 písm. q) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením“.

14. V § 3 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno s).

15. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „určená místa vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stanoviště hraniční kontroly62) určená Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) nebo přes jiná kontrolní místa, než jsou stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámka pod čarou č. 62 zní:


62) Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

16. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   v případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru část společného zdravotního vstupního dokladu podle čl. 56 tohoto nařízení.“.

17. V § 3d odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

18. V § 3d odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 63 zní:

„(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 nebo 5 o jejich příchodu podle prováděcího právního předpisu, který na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování63).


63) Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu

a)   jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, je-li ustanoven,
b)   jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem,
c)   adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele,
d)   předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, a způsob jejího zabezpečení,
e)   zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin,
f)   analýzu rizik a kritických kontrolních bodů možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  852/2004, v platném znění, a
g)   specifikaci zdrojů ionizujícího záření, sanitační řád a dokumentaci podle odstavce 2 písm. b).

Státní zemědělská a potravinářská inspekce si k žádosti podle odstavce 3 vyžádá od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost kopii povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření a kopii rozhodnutí o schválení typu zdroje ionizujícího záření, je-li vyžadováno.“.

20. V § 4 odstavec 8 zní:

„(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, musí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny dokumentací obsahující jméno a adresu schválené ozařovny, která ozáření provedla, nebo údaji o referenčním čísle a způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin.“.

21. Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184.“.

22. V § 6 odst. 2 se slova „Symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu“ nahrazují slovy „Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může uvést symbol „e“ na obalu pro označení množství potraviny“.

23. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji samoobslužným způsobem.“.

24. V § 9a odst. 1 písm. d) se za slovo „použitelnosti“ vkládají slova „nebo o datu minimální trvanlivosti“.

25. V § 9b odst. 1 písm. a) se za slovo „prvovýroba48),“ vkládají slova „narození, chov,“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

26. V § 9b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.“.

27. Za § 9b se vkládá nový § 9c, který zní.

㤠9c

(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

(2) Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku podle odstavce 1 a jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna:“.“.

28. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 64 znějí:

„f)   obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin64) a
g)   zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.


64) Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.“.

29. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Tato povinnost se nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových.“.

30. V § 11 odst. 2 a 3 se slova „humanitárním nebo charitativním organizacím“ nahrazují slovy „veřejně prospěšným právnickým osobám“.

31. V § 11 odst. 2 větě první a odst. 3 větě první se slova „klientům sociálních služeb“ zrušují.

32. V § 11 odst. 2 a 3 se slova „určené klientům sociálních služeb“ nahrazují slovy „podle věty první“.

33. V § 11 odst. 2 a 3 se za slovo „tyto“ vkládá slovo „neziskové“.

34. V § 11 odst. 4 písm. c) se slova „klientovi sociálních služeb“ nahrazují slovy „osobě, které je potravina poskytována“.

35. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při distribuci potravin je zakázána propagace jiné osoby než neziskové organizace, provozovatele potravinářského podniku poskytujícího bezplatně potraviny nebo veřejně prospěšné právnické osoby podle odstavců 2 a 3.“.

36. V § 12c odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni

a)   požádat v případech uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., (dále jen „Státní tiskárna cenin“) o přidělení jedinečného identifikátoru, jedinečného identifikátoru na úrovni skupinových balení a identifikačního kódu hospodářského subjektu, zařízení a stroje a
b)   zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

37. V § 12c odst. 3 se za slovo „identifikátorem“ vkládají slova „vydaným Státní tiskárnou cenin a“.

38. V § 12c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků poskytnou vzorky tabákových výrobků, které jsou uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské inspekci na základě její žádosti. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu jednotkových balení a musí obsahovat použitý bezpečnostní prvek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zaplatí za poskytnuté vzorky náhradu; postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a 3 kontrolního řádu.

(6) Dojde-li k ohrožení integrity ověřovacího elementu bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576, ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce nařídí nahrazení nebo změnu bezpečnostního prvku výrobci tabákových výrobků, dovozci tabákových výrobků a poskytovateli bezpečnostního prvku. Nařízení náhrady nebo změny bezpečnostního prvku může být prvním úkonem v řízení.“.

39. V § 12h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo vnějším“ nahrazují slovy „a vnějším“.

40. V § 12h odst. 2 písm. a) se slova „až d)“ nahrazují slovy „a c); čisté množství může být uvedeno i v ml“.

41. V § 12h odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „obsahovala“ vkládá slovo „přiložený“.

42. V § 12h odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

43. V § 12i odst. 3 se slovo „může“ nahrazuje slovy „nebo krajské hygienické stanice jsou oprávněny“.

44. Za § 12j se vkládá nový § 12k, který včetně nadpisu zní:

㤠12k
Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení uvedení

a)   údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b)   seznamu všech složek obsažených ve výrobku,
c)   obsahu nikotinu ve výrobku,
d)   množství nikotinu v dávce,
e)   čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,
f)   údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a
g)   zdravotního varování.

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení obsahovala

a)   návod k použití a skladování výrobku,
b)   informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat nekuřáky,
c)   informace o kontraindikacích,
d)   varování pro specifické rizikové skupiny,
e)   informaci o možných nepříznivých účincích,
f)   informace o návykovosti a toxicitě,
g)   kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a
h)   údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě mající sídlo ve členském státě Evropské unie.

(4) Výrobce a dovozce nikotinových sáčků bez obsahu tabáku oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví

a)   informace o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku, které hodlá uvést na trh nebo dovézt, a
b)   informace o trhu s nikotinovými sáčky bez obsahu tabáku.

(5) Při každé podstatné změně výrobku se předkládá nové oznámení podle odstavce 4 písm. a).

(6) Výrobce, dovozce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni

a)   zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví,
b)   neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
c)   v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.“.

45. § 13e včetně nadpisu zní:

㤠13e
Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh

(1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku uváděn na trh na území České republiky, uvádějí se údaje podle § 12d až 12f, § 12h odst. 2 a 3, § 12g odst. 1 a 3, § 12j odst. 2 a § 12k odst. 2 a 3 v českém jazyce.

(2) V případě tabákových výrobků, výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli všechny údaje podle § 12d odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), § 12e písm. a) a b), § 12f písm. a) a b), § 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3, § 12j odst. 2 písm. a) a b) a § 12k odst. 2 písm. a) až d).“.

46. Nad označení § 13f se vkládá nadpis, který zní: „Sledovatelnost tabákových výrobků“.

47. Nadpis § 13f se zrušuje.

48. V § 13f odst. 1, 2 a 7 se slova „dovozce a distributor“ nahrazují slovy „dovozce, distributor a maloobchodní prodejce“.

49. V § 13f odst. 4 písm. a) se slova „dovozcům a distributorům“ nahrazují slovy „dovozcům, distributorům a maloobchodním prodejcům“.

50. V § 13f se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Povinnosti maloobchodního prodejce tabákových výrobků podle odstavců 1, 2 a 7 a povinnost výrobce tabákových výrobků vůči maloobchodnímu prodejci tabákových výrobků podle odstavce 4 písm. a) se nevztahují na místo maloobchodního prodeje tabákových výrobků, kde uvádí tabákové výrobky na trh.

(9) Výrobce a dovozce tabákových výrobků na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce poskytnou plný přístup k záznamu ověřovacího postupu vytvořeného prostředkem k ověření neoprávněné manipulace podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.“.

51. Za § 13f se vkládá nový § 13g, který zní:

㤠13g

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem úložiště dat pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(2) Státní tiskárna cenin je podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky jediným vydavatelem

a)   jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkového balení podle čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
b)   jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení podle čl. 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
c)   identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
d)   identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 a
e)   identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je oprávněna uzavírat další dohody o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(4) V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Evropskou unii lze povinnosti podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 splnit poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který patří provozovateli logistických nebo poštovních služeb.

(5) Nezávislá třetí strana, která dodala a nainstalovala prostředek k ověření neoprávněné manipulace, předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi prohlášení podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(6) V případě zjištění vážného porušení požadavků na výrobu, dovoz, distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie rozhodne ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o deaktivaci

a)   identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
b)   identifikačního kódu zařízení podle čl. 17 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, nebo
c)   identifikačního kódu stroje podle čl. 19 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574

a Státní tiskárna cenin identifikační kód podle písmene a), b) nebo c) neprodleně deaktivuje a o deaktivaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce s uvedením důvodů informuje o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, distributora, maloobchodního prodejce nebo provozovatele první maloobchodní prodejny, jehož kód byl deaktivován, a o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. c) informuje výrobce nebo dovozce tabákových výrobků.

(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může být prvním úkonem v řízení.“.

52. Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

53. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo předá a aktualizuje kontaktní údaje styčných míst podle čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropské komisi a členským státům Evropské unie.“.

54. V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koordinuje přípravu, zpracování a zveřejnění a zajistí předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy o prováděných kontrolách podle čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

55. V § 15 odst. 8 písmeno d) zní:

„d)   o určení statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,“.

56. Poznámka pod čarou č. 15c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

57. V § 15 odst. 12 se na konci písmene b) doplňují slova „výrobců, dovozců, maloobchodních prodejců a distributorů tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a“.

58. V § 15 odst. 13 se na konci textu věty první doplňují slova „včetně informování o potravinách jiných než bezpečných, jiných než jakostních a o potravinách falšovaných, jejichž charakteristiky jsou upraveny v neprospěch spotřebitele a které jsou uváděné na trh klamavým způsobem“.

59. V § 15a odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

60. V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až s), která znějí:

„e)   určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 stanoviště hraniční kontroly postupem podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
f)   zruší na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční kontroly podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
g)   uvědomí podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení,
h)   pozastaví na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční kontroly, o této skutečnosti uvědomí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie, vyznačí pozastavení v seznamu stanovišť hraniční kontroly na území České republiky a za stanovených podmínek toto pozastavení zruší v souladu s čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
i)   zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam stanovišť hraniční kontroly na území České republiky podle čl. 60 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a informuje Evropskou komisi o kontaktních údajích včetně jejich zpřístupnění podle čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
j)   určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 národní referenční laboratoř a zajistí naplnění požadavků podle čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
k)   zpracuje a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra aktualizuje pohotovostní plány pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
l)   informuje Evropskou komisi podle čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí země provést v České republice,
m)   určuje status nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a je příslušným orgánem při procedurálních krocích podle tohoto nařízení a při provádění konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/456,
n)   podává Evropské komisi žádost o určení statusu nových potravin podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a předkládá Evropské komisi odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti, proti uvedení tradiční potraviny na trh v Evropské unii podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,
o)   vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provádění klasifikace jatečných zvířat podle § 4a a přijímá opatření pro klasifikační stupnici Unie pro jatečně upravená těla podle čl. 10 a přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013,
p)   je příslušným orgánem pro povolování automatizovaných metod klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí a pro informování Evropské komise podle čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, sděluje Evropské komisi metody klasifikace jatečně upravených těl prasat pro účely jejich schválení a použití v České republice podle čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 a oznamuje Evropské komisi informace podle čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182,
q)   zajistí informování výrobců a dovozců tabákových výrobků o kombinacích ověřovacích elementů a typech ověřovacích elementů bezpečnostních prvků podle čl. 3 a 4 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/576,
r)   je ve vztahu k poskytovateli ověřovacích elementů bezpečnostního prvku tabákového výrobku příslušným orgánem podle čl. 8 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 a
s)   podává podle čl. 6 prováděcího rozhodnutí Komise 2011/884/EU Evropské komisi zprávu o výsledcích analytických zkoušek týkajících se kontroly zásilek produktů z rýže, které pocházejí nebo byly zaslány z Číny.“.

61. V § 15b se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi jmenování vydavatele jedinečného identifikátoru, identifikačního kódu hospodářského subjektu, identifikačního kódu zařízení a identifikačního kódu stroje podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky a údaje o něm zveřejní podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6 informuje výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků a poskytovatele bezpečnostního prvku o ohrožení bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576.

(8) Generální ředitelství cel bezodkladně informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o narušení integrity tabákové nálepky.“.

62. V § 16 odst. 6 se slova „za účelem zjišťování souladu potravin a tabákových výrobků“ nahrazují slovy „ , nakládání s kontrolními vzorky a posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin, tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“ a za slova „Evropské unie“ se vkládají slova „ , tímto zákonem, zvláštním právním předpisem“.

63. V § 16 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud kontrolovaná osoba požádá o vzorek pro druhé odborné stanovisko a jsou splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, orgán dozoru připraví kontrolní vzorek tak, že jej rozdělí na vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu a vzorek pro druhé odborné stanovisko. Zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko lze provést pouze v laboratořích určených příslušným orgánem dozoru podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. K výsledku zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko orgán dozoru přihlíží pouze tehdy, pokud

a)   byl předložen orgánu dozoru do 30 dnů ode dne sdělení výsledku zkoušky vzorku určeného pro úřední kontrolu kontrolované osobě,
b)   bylo při nakládání s ním a při jeho rozboru postupováno v souladu s právními předpisy, s využitím rovnocenných metod zkoušení vhodných pro zamýšlený účel a
c)   orgán dozoru posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko jako vyhovující.“.

64. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V případě kontroly prodeje na dálku, kontroly mikrobiologických požadavků, nebo je-li prováděno hodnocení na místě, a v dalších případech, kdy nejsou splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a kontroly tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje. Tím není dotčeno právo na získání druhého odborného stanoviska, které opravňuje kontrolovanou osobu požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

65. V § 16 odst. 10 se slova „laboratoře jiného orgánu dozoru nebo orgánu dozoru“ nahrazují slovy „zkoušky poskytnutý jiným orgánem dozoru nebo orgánem dozoru“ a na konci textu odstavce 10 se doplňují slova „nebo výsledek zkoušky z jiné kontroly, kterou orgán dozoru provedl u jiné kontrolované osoby“.

66. V § 16 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Při kontrole navazující na výsledek zkoušky podle věty první u jiné kontrolované osoby se odběr kontrolního vzorku neprovádí.“.

67. Poznámky pod čarou č. 15g a 15h znějí:


15g) Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
15h) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

68. V § 16 odst. 11 větě první se za slovo „dozoru“ vkládají slova „při dodatečné kontrole“ a slova „ve stanovené lhůtě“ se zrušují.

69. V § 16 odst. 11 větě druhé se za slovo „nákladů“ vkládají slova „pro účely výpočtu nákladů“ a na konci textu věty se doplňují slova „podle čl. 82 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

70. V § 16 odst. 13 se slova „ , které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách15j)“ nahrazují slovy „pro účely výpočtu nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24)“.
Poznámka pod čarou č. 15j se zrušuje.

71. V § 16 odst. 14 se za větu první vkládá věta „V případě kontroly dovozu spočívající výhradně v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bodem 41 a čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu, se náklady nehradí.“.

72. V § 16b se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušným orgánem pro postupy podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť.“.

73. V § 17 odst. 1 písm. p) až r) se za slovo „potraviny“ vkládají slova „nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin“.

74. V § 17 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písmena t) až y).

75. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo § 9c“.

76. V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se dále dopustí přestupku tím, že

a)   dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c),
b)   dováží potraviny v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na dovoz potravin, které se týkají bezpečnosti potravin, nebo
c)   jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) nebo b), nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dovoz potravin.“.

77. V § 17b odst. 6 písm. b) se za slovo „fázi“ vkládají slova „jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh“.

78. V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo 3“.

79. V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo 4“.

80. V § 17c odst. 2 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje.

81. V § 17c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:

„o)   neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
p)   nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2,
q)   neuchovává údaje podle § 13f odst. 7, nebo
r)   jiným jednáním poruší povinnost stanovenou prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574.“.

82. V § 17c odst. 3 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

83. V § 17c se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   neposkytne vzorky tabákových výrobků podle § 12c odst. 5, nebo
g)   neposkytne na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce plný přístup k záznamu ověřovacího postupu podle § 13f odst. 9.“.

84. V § 17c odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   nezajistí, aby elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich splňovaly některý z požadavků podle prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

85. V § 17c odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

86. V § 17c se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   nezajistí, aby bylinné výrobky určené ke kouření splňovaly požadavky podle prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.“.

87. V § 17d odstavec 5 zní:

„(5) Nezávislá třetí strana se dopustí přestupku tím, že

a)   neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5, nebo
b)   nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Evropské komisi prohlášení podle § 13g odst. 5.“.

88. V § 17d odstavec 6 zní:

„(6) Výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků nebo poskytovatel bezpečnostního prvku se dopustí přestupku tím, že nenahradí nebo nezmění bezpečnostní prvek na základě rozhodnutí podle § 12c odst. 6.“.

89. § 17f zní:

㤠17f

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h) nebo w), § 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), § 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b), e), f) nebo g), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2, § 17d odst. 4 písm. a) nebo § 17e,
b)   3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), t) nebo y), § 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo d), § 17c odst. 2 písm. o), p) nebo q), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b) nebo § 17d odst. 5,
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o), r), u) nebo v), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17 odst. 4 písm. c), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo r), § 17c odst. 4 nebo 6 nebo § 17d odst. 3 písm. b) nebo e) nebo § 17d odst. 6, nebo
d)   50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p) nebo x), § 17 odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17 odst. 4 písm. b) nebo § 17b odst. 6 písm. c).“.

90. V § 17i odst. 1 písm. c) se slova „v), x) a y)“ nahrazují slovy „u), w) a x)“.

91. V § 18 odst. 1 písm. m) bodu 3 se za slovo „na“ vkládají slova „nakládání s kontrolními vzorky a“.

92. V § 18 odst. 1 písm. m) se doplňuje bod 4, který zní:

„4. způsob posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků,“.

93. V § 18 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c),“.

94. V § 18 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena r) až u) se označují jako písmena q) až t).

95. V § 19 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   nikotinové sáčky bez obsahu tabáku
1. požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti,
2. požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,
3. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak nejsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

2. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh nejpozději do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 31. prosince 2021.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Inspektorát neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je podle tohoto zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry správního trestu.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, zemědělských výrobků nebo tabákových výrobků prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní působnost inspektorátu, v jehož územní působnosti podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má provozovatel sídlo; není-li sídlo provozovatele známo nebo je mimo území České republiky, je dána územní působnost inspektorátu, jehož inspektor ve věci učinil úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon podle kontrolního řádu jako první.“.

3. V § 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

4. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , který je určen ke konzumaci člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat“.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „mezinárodními smlouvami“ nahrazují slovy „vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“)“.

6. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

„b)   přijímá opatření podle čl. 137 odst. 2 a 3 nebo čl. 138 odst. 2 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/62546), popřípadě dalšími opatřeními podle § 4c odst. 1 nebo 2 nebo § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kontroly,


46) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č.  396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č.  1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

7. V § 3 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení a v bodě 3 se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy „vypracování druhého odborného stanoviska“.

8. V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1 a 3 se slova „pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31)“ nahrazují slovy „určených podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“ a slova „v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32)“ se nahrazují slovy „v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámky pod čarou č. 31 a 32 se zrušují.

9. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

10. V § 3 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a bod 4, který zní:

„4. vzorků odebraných obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami a obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami, které již jsou ve styku s potravinami, v laboratořích určených podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,“.

11. V § 3 odst. 3 písm. f) se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

12. V § 3 odst. 3 písmeno n) zní:

„n)   určuje úřední laboratoře podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby, organizuje audity úředních laboratoří podle čl. 39 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, navrhuje ministerstvu národní referenční laboratoře a vede seznam externích určených úředních laboratoří, který zveřejní na svých internetových stránkách,“.

13. V § 3 odst. 3 písm. p) se slovo „předpisu,3)“ nahrazuje slovy „předpisu3) (dále jen „rozhodnutí o schválení ozařovny“),“.

14. V § 3 odst. 3 písm. q) se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „zrušení“.

15. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , přičemž je oprávněna využívat postupy a opatření uvedené v hlavě II kapitole V oddílu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.

16. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 47 a 48 zní:

„(4) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3) dále

a)   neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol,
b)   provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
c)   je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů v souladu s požadavky podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625; pravidla ratingu zveřejní na svých internetových stránkách,
d)   rozhoduje o nahrazení nebo změně bezpečnostního prvku podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích47) a
e)   rozhoduje o deaktivaci identifikačního kódu podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích48).


47) § 12c odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48) § 13g odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 5 až 13.

17. V § 3 odst. 6 se slova „ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu zakoupen“ zrušují a za větu první se vkládají věty „Pokud vzorek odebraný při kontrolním nákupu splňuje kontrolované požadavky právních předpisů, jeho povaha to umožňuje, je neporušený a již není potřebný k provedení kontroly, lze od smlouvy uzavřené jednáním při kontrolním nákupu odstoupit. Inspekce rozhodne, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši, za kterou byl vzorek při kontrolním nákupu zakoupen, poté co kontrolovaná osoba vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít.“.

18. V § 3 odst. 8 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14j)“ nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámka pod čarou č. 14j se zrušuje.

19. V § 3 odst. 9 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14l)“ nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.Poznámka pod čarou č. 14l se zrušuje.

20. Poznámka pod čarou č. 14m zní:


14m) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014.“.

21. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního řízení, ve kterých bylo zjištěno porušení právního předpisu, provést úřední překlad shromážděných podkladů, které inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského státu, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady úředního překladu. Náhrada nákladů úředního překladu je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.“.

22. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkonů.“.

23. V § 4 odst. 6 se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

24. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:

㤠4a

(1) Pokud inspektor provádí kontrolní úkony na místě nebo na místě doručuje písemnost, činí úkony jménem kontrolované osoby též člen jejího statutárního orgánu, zaměstnanec kontrolované osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.

(2) Zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 zákona o potravinách a tabákových výrobcích lze provést pouze v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a to v rozsahu úkolů určených inspekcí. Pokud není možné provést zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v rámci rozsahu určení podle věty první, lze jej provést v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 i mimo rozsah úkolů určených inspekcí. Pokud není možné provést zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v laboratoři určené inspekcí, lze jej provést v jiné vhodné laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Nezbytnost zadání zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v jiné než určené laboratoři prokazuje kontrolovaná osoba.

§ 4b

(1) Osoba, které je uloženo opatření, je povinna je splnit. Povinnost uložená opatřením trvá i po lhůtě v něm stanovené do splnění uložené povinnosti nebo do vydání souhlasu podle § 5a odst. 1 nebo 2.

(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. a).

(3) Provozovatel, který provozuje poštovní službu nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objednal s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4 odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se tomuto provozovateli prokázat průkazem inspekce a listinou, která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.

§ 4c

(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti49) uloží povinnost zřetelně zobrazovat varování pro spotřebitele při přístupu k online rozhraní, pokud je obsah internetových stránek v rozporu s požadavky právních předpisů, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Toto opatření se vydává jako první úkon v řízení.

(2) Dochází-li prostřednictvím internetových stránek k uvádění nebezpečné potraviny na trh nebo pokud obsah internetových stránek závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná, a není-li možné nebo účelné dosáhnout odstranění protiprávního stavu prostřednictvím kontrolované osoby, inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti uloží povinnost pozastavit fungování internetových stránek nebo jejich části. Souhlas s obnovením fungování internetové stránky nebo její části vydává inspektor postupem podle § 5a odst. 1.

(3) Pro podání odvolání proti opatření podle odstavců 1 a 2 a pro jeho vyřízení platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně. Ustanovení § 5 odst. 8 a § 5a odst. 4 se použijí obdobně.

(4) Opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit i opatřením obecné povahy postupem podle § 5 odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 5 se použijí obdobně.


49) § 2 písm. d) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

25. V § 5 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a bod 6, který zní:

„6. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami a v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci,“.

26. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   pozastaví
1. uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36),
2. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, nebo manipulaci s potravinami osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami, při podezření, že došlo k nedodržení požadavku na osobní hygienu osob manipulujících s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci, nebo
3. fungování internetových stránek nebo jejich části, které provozuje nebo využívá, jestliže nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami,“.s

27. Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

28. V § 5 odst. 1 písm. g) bodě 1 se za slova „tabákových výrobků“ vkládají slova „ , nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo obalů a obalových materiálů přicházejících do styku s potravinami“ a slova „nebo tabákové výrobky“ se nahrazují slovy „ , tabákové výrobky nebo obaly a obalové materiály přicházející do styku s potravinami“.

29. V § 5 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 14q zní:

„h)   v případě zjištění protiprávního jednání14q), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, takové jednání zakáže nebo uloží jinou povinnost, která povede k nápravě protiprávního stavu,


14q) Čl. 105 a 106 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2017/625.“.

Poznámka pod čarou č. 14r se zrušuje.

30. V § 5 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),“.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

31. V § 5 odst. 1 písm. k) se slova „§ 23a zákona upravujícího ochranu spotřebitele“ nahrazují slovy „zákona upravujícího ochranu spotřebitele50)“.
Poznámka pod čarou č. 50 zní:


50) Například § 23a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   nařídí
1. stažení zemědělských výrobků nebo potravin z trhu anebo tabákových výrobků z distribuce nebo trhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), nebo
2. převzetí zpět od spotřebitelů zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), a o důvodu převzetí zpět spotřebitele účinně a přesně informovat.“.

33. V § 5 odst. 2 se za slovo „orgánu“ vkládají slova „ , fyzické osobě podnikající“ a slova „vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu“ se nahrazují slovy „učiní se o této skutečnosti záznam do spisu“.

34. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opatření informovat způsobem podle věty třetí, pokud bylo opatření oznámeno přímo členovi statutárního orgánu kontrolované osoby nebo kontrolované podnikající fyzické osobě.“.

35. V § 5 odst. 4 se slovo „poslední“ nahrazuje slovem „třetí“.

36. V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

37. V § 5a odstavec 2 zní:

„(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, s distribucí nebo uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, nebo se vstupem nebo s manipulací s potravinami u osob, kterým byly vstup nebo manipulace s potravinami pozastaveny podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 2, nebo s fungováním internetových stránek nebo jejich části, které byly pozastaveny podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 3, a to

a)   neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže, že výrobky nebo potraviny jsou bezpečné nebo že osoba, které byl vstup nebo manipulace s potravinami pozastaveny, splňuje požadavky na osobní hygienu podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin nebo že internetové stránky splňují požadavky právních předpisů, nebo
b)   pokud inspekce shromáždí podklady odůvodňující vydání souhlasu.“.

38. V § 5a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud kontrolovaná osoba neprokáže ve lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení opatření podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, že pozastavené potraviny, zemědělské výrobky nebo tabákové výrobky jsou bezpečné, nebo inspekce neshromáždí podklady odůvodňující vydání souhlasu, nelze tyto potraviny nebo zemědělské výrobky uvádět na trh nebo tyto tabákové výrobky distribuovat nebo uvádět na trh.

(4) Inspektor může vydané opatření změnit, byl-li podán kontrolovanou osobou podnět k prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti, nebo z vlastního podnětu, jsou-li důvody pro změnu lhůty ke splnění uložené povinnosti nebo je-li opatření zapotřebí změnit z jiného důvodu. Prvním úkonem v řízení o změně opatření je vydání opatření postupem podle § 5 odst. 2. Pro podání odvolání a pro jeho vyřízení platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

39. V § 5b odst. 6 se slova „V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků“ nahrazují slovy „Inspektor může zajistit zničení nebo znehodnocení zemědělských výrobků, potravin, tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné“.

40. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:

„(3) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení ozařovny podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích51) a přidělí schválené ozařovně registrační číslo. Inspektorát může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích.


51) § 4 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

41. § 7 zní:

㤠7

(1) Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění do celního režimu volného oběhu bylo celním úřadem pozastaveno, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního úřadu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí inspektorát v této lhůtě místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po dokončení kontrolních úkonů. Kontrola je zahájena doručením sdělení celního úřadu inspekci o pozastavení propuštění zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků podle věty první do celního režimu volného oběhu. Je-li provedena pouze kontrola dokladů, nahrazuje závazné stanovisko protokol o kontrole.

(2) Inspekce v případě potravin, u kterých jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, zaznamená do společného zdravotního vstupního dokladu výsledek provedených úředních kontrol a opatření přijatých na jejich základě. Je-li provedena pouze kontrola dokladů, nahrazuje záznam inspekce do společného zdravotního vstupního dokladu protokol o kontrole. Kontrola je zahájena doručením oznámení kontrolované osoby o příchodu zásilky inspekci zadáním společného zdravotního vstupního dokladu do Systému pro správu informací o úředních kontrolách.“.Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

42. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ústřední inspektorát postupuje podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, a rozhoduje podle tohoto nařízení.“.

43. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:

㤠10

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od banky a zahraniční banky vykonávající na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen „banka“) požadovat poskytnutí údaje o

a)   číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech a
b)   majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),

přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí.

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 podává Státní zemědělská a potravinářská inspekce prostřednictvím ministerstva. Žádost obsahuje odůvodnění, v němž je popsáno splnění podmínek podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce odpovídá za správnost údajů uvedených v jí podané žádosti.

(3) Ministerstvo ověří, zda žádost splňuje podmínky podle odstavců 1 a 2. V případě splnění těchto podmínek předá ministerstvo žádost bance. Banka poskytne údaje podle odstavce 1 Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce do 24 měsíců ode dne podání žádosti vyrozumí klienta banky, že o něm požadovala údaje podle odstavce 1.“.

44. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „povinnost podle § 4b odst. 1 splnit opatření“.

45. V § 11 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

46. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   jako provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby nepředá inspektorovi zásilku podle § 4b odst. 3.“.

47. V § 11 odst. 2 se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

48. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a), b), c) nebo e)“ nahrazují slovy „písm. a), c) nebo d)“.

49. V § 11 odst. 3 písm. b) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. b)“.

50. V § 11c se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném inspekcí v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání získané nejméně v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo na veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České republice nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání. Oprávněná úřední osoba s vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu podle věty první musí dále prokázat odbornou způsobilost zkouškou odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích provedenou u Ministerstva vnitra52) nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku.


52) § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“.

51. V § 14 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 146/2002  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na informace o skutečnostech vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o bankách

Čl. V

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992  Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998  Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006  Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008  Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009  Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012  Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015  Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017  Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5a odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2. V § 5a odst. 6 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

3. V § 36e odst. 5 písm. d) se slova „3 až 5 a 7“ nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.

4. V § 36g odst. 1 písm. l) se slova „3 až 5 a 7“ nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.

5. V § 36h odst. 3 písm. l) se slova „3 až 5 a 7“ nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.

6. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout Státní zemědělské a potravinářské inspekci na písemné vyžádání za podmínek stanovených zákonem o Státní zemědělské a potravinářské inspekci39) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, který vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem tohoto účtu, a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu.


39) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.

7. V § 38 odst. 10 se slova „2 až 8“ nahrazují slovy „2 až 9“ a slova „1 až 8 a 11“ se nahrazují slovy „1 až 9 a 12“.

8. V § 39 odst. 1 se slova „2 až 5 a 7“ nahrazují slovy „2 až 6 a 8“.

9. V § 41b se slova „2 až 5 a 7“ nahrazují slovy „2 až 6 a 8“ a text „§ 38 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 38 odst. 7“.

10. V § 41f odst. 9 se slova „2 až 5 a 7“ nahrazují slovy „2 až 6 a 8“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. VI

V zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 309/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č.  527/2020 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se za § 37 vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53 zní:

㤠37a
Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání

a)   místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,
b)   potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin53), nebo
c)   potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.


53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. VII

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 5n odst. 1 se za slova „ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro,“ doplňují slova „ani potravinou pro zvláštní lékařské účely,“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova „nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely“.

2. V § 5n odst. 2 se za slova „diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro“ doplňují slova „ , potravinou pro zvláštní lékařské účely“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)   čl. I bodů 10 a 11, která nabývají účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
b)   čl. I bodů 25 a 27, která nabývají účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a
c)   části čtvrté, čl. VI, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.