Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


36

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999  Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004  Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 77a odst. 4 písm. f) se slova „Věstníku právních předpisů kraje území, která jsou smluvně chráněná“ nahrazují slovy „Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů54) smlouvy, na základě kterých byla území prohlášena za chráněná“.
Poznámka pod čarou č. 54 zní:


54) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 78 odstavec 7 zní:

„(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se týká. Způsob vyhlášení nařízení Agentury a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů54). Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.“.

3. V § 79 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. II

V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001  Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009  Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č.  84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020  Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., § 16a zní:
㤠16a

Obecně závazná vyhláška vydaná pro účely daně z nemovité věci, s výjimkou vyhlášky vydané podle § 17a, musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna bezprostředně následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o oceňování majetku

Čl. III

V § 10 odst. 6 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 237/2020 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. IV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.  32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 205/2017  Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit

a)   seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a,
b)   postup, který musí povinný subjekt podle § 2 odst. 1 dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností,

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.“.

2. V § 5 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. V

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 238/2020  Sb., se mění takto:

1. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

㤠75a

(1) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se označuje názvem nařízení Státní veterinární správy. Způsob vyhlášení nařízení Státní veterinární správy a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů77).

(2) Nařízení Státní veterinární správy, které se týká územního obvodu kraje nebo jeho části přesahující územní obvod obce, se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Nařízení Státní veterinární správy, které má celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, se vyvěsí na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy podle věty první ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy zveřejnění těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán.

(4) Pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1 se použijí přiměřeně odstavce 2 a 3.


77) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 76 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ŠESTÁ
Změna obecního zřízení

Čl. VI

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.  311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.  501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018  Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto:

1. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

㤠12

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů57).


57) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58).“.
Poznámka pod čarou č. 58 zní:


58) § 52d zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 66b odst. 2 větě poslední se slova „ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58)“.

4. V § 66b odst. 4 větě druhé se slova „uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58)“.

5. V § 66c odst. 2 větě druhé se slova „ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58)“.

6. V § 128 odstavec 1 zní:

„(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti.“.

7. V § 128 odst. 2 se za slova „15 dnů“ vkládají slova „ode dne jeho doručení“.

8. V § 128 odst. 5 se za slova „magistrátu v“ vkládají slova „§ 127 a“.

ČÁST SEDMÁ
Změna krajského zřízení

Čl. VII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008  Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010  Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019  Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto:

1. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

㤠8

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

(2) Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení kraje (dále jen „právní předpis kraje“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů kraje stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů37).


37) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 18 odst. 1 větě první se slovo „desce,2)“ nahrazuje slovy „desce2) krajského úřadu (dále jen „úřední deska“),“.

3. V § 29 odst. 2 větě poslední se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“)“.

4. V § 31 odst. 3 se slovo „Věstníku“ nahrazuje slovy „Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“.

5. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné působnosti.“.

6. V § 85 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. VIII

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008  Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto:

1. § 45 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

㤠45

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy (dále jen „právní předpis hlavního města Prahy“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů hlavního města Prahy stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů40).


40) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Postup Magistrátu podle odstavců 1 až 4 je výkonem přenesené působnosti.“.

3. Na konci § 111 se doplňuje věta „Postup Magistrátu je výkonem přenesené působnosti.“.

4. V § 112 odstavec 1 zní:

„(1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na úřední desce Magistrátu po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu hlavního města Prahy v samostatné působnosti.“.

5. V § 112 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

6. V § 112 odst. 2 se za slova „15 dnů“ vkládají slova „ode dne jeho doručení“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna krizového zákona

Čl. IX

V § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se věta první nahrazuje větou „Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů5).“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. X

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.  274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.  356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006  Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012  Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015  Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 85 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 92 zní:

„(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů92). Nařízení krajské hygienické stanice jsou povinny vyvěsit na své úřední desce obce určené v nařízení.


92) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 85 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009  Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Způsob vyhlášení nařízení Ústavu a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů104). Nařízení Ústavu se neprodleně zveřejní též na internetových stránkách Ústavu, popřípadě též v regionálním nebo celostátním tisku a v rozhlasovém nebo televizním vysílání.“.Poznámka pod čarou č. 104 zní:


5) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.
 

2. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení větě páté se slovo „vyhlášení“ nahrazuje slovem „zveřejnění“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. XII

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č.  167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 51/2020 Sb., se mění takto:

1. § 52d včetně nadpisu zní:

㤠52d
Rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci

(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci. V rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci jsou vedeny dokumenty obsahující úkon nebo právní jednání o převedení výkonu agendy orgánu veřejné moci nebo její části na jiný orgán veřejné moci, kterými jsou

a)   veřejnoprávní smlouva a úkon nebo právní jednání vedoucí k její změně nebo k pozbytí její platnosti,
b)   dohoda mezi organizačními složkami státu a úkon nebo právní jednání vedoucí k její změně nebo k pozbytí její platnosti,
c)   rozhodnutí orgánu veřejné moci a úkon vedoucí k jeho změně nebo k pozbytí jeho právních účinků,
d)   pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy podle písmene a) nebo dohody mezi organizačními složkami státu podle písmene b) s právními předpisy a
e)   pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci o odvolání proti rozhodnutí podle písmene d).

(2) Orgán veřejné moci, který vydal rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) až e), strana veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1 písm. a) nebo strana dohody mezi organizačními složkami státu podle odstavce 1 písm. b) oznámí neprodleně učinění úkonu nebo právního jednání obsažených v dokumentu podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Oznámení podle odstavce 2 obsahuje

a)   identifikátor orgánu veřejné moci, který činí oznámení,
b)   identifikátor orgánu veřejné moci, jehož výkon agendy nebo její části se na základě úkonu nebo právního jednání obsažených v dokumentu podle odstavce 1 převádí na jiný orgán veřejné moci,
c)   identifikátor orgánu veřejné moci, na který se výkon agendy nebo její části na základě úkonu nebo právního jednání obsažených v dokumentu podle odstavce 1 převádí,
d)   identifikátor orgánu veřejné moci, který úkon nebo právní jednání obsažené v dokumentu podle odstavce 1 schválil,
e)   dobu trvání převodu výkonu agendy orgánu veřejné moci nebo její části na jiný orgán veřejné moci na základě úkonu nebo právního jednání obsažených v dokumentu podle odstavce 1,
f)   identifikátor dokumentu podle odstavce 1 obsahujícího měněný úkon nebo právní jednání, pokud úkon nebo právní jednání obsažené v tomto dokumentu mění úkon nebo právní jednání obsažené v tomto dokumentu,
g)   identifikátor dokumentu podle odstavce 1 obsahujícího úkon, který pozbývá právních účinků, nebo právní jednání, které pozbývá platnosti, pokud úkon nebo právní jednání obsažené v tomto dokumentu ruší právní účinky úkonu nebo platnost právního jednání obsažených v tomto dokumentu,
h)   typ úkonu nebo právního jednání obsažených v dokumentu podle odstavce 1 a
i)   text dokumentu podle odstavce 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu.

(4) Ministerstvo vnitra na základě oznámení podle odstavce 2 zapíše dokument podle odstavce 1 do rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci a přidělí dokumentu jednoznačný identifikátor, který zapíše do rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci.“.

2. Za § 52d se vkládá nový § 52e, který včetně nadpisu zní:

㤠52e
Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností

(1) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z registru obyvatel referenční údaje

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a
f)   státní občanství.

(2) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému cizinců tyto údaje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u cizince, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, a
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

3. § 52e se zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů

Čl. XIII

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 větě první se slova „uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „zveřejní ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů21)“.
Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 14 větě třetí se slovo „uveřejnění“ nahrazuje slovem „zveřejnění“ a slova „Věstníku právních předpisů kraje“ se nahrazují slovy „Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o hazardních hrách

Čl. XIV

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 364/2019  Sb., se mění takto:

1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 16 odst. 1 větě poslední se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o právu na digitální služby

Čl. XV

V zákonu č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, se v § 22 bod 91 zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou částí druhé a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024, a s výjimkou části dvanácté čl. XII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. února 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.