Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


543

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místních poplatcích
Čl. I

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č.  305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017  Sb. a zákona č. 278/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

2. V § 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   poplatky za komunální odpad.“.

3. V části druhé se hlava VI včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VI.

4. V části druhé se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní:

„Hlava VII
Poplatky za komunální odpad

Díl 1
Obecné ustanovení

§ 10d

(1) Poplatky za komunální odpad jsou

a)   poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
b)   poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

(2) Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků podle odstavce 1.

Díl 2
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

§ 10e
Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je

a)   fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b)   vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

§ 10f
Předmět poplatku

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána

a)   přihlášením v této obci,
b)   vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

§ 10g
Osvobození od poplatku

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a)   poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b)   umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c)   umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d)   umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e)   na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

§ 10h
Výše poplatku

(1) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1 200 Kč. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a)   není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b)   je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci

a)   je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b)   poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c)   je poplatník od poplatku osvobozen.

Díl 3
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

§ 10i
Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

a)   fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b)   vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

§ 10j
Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

§ 10k
Základ poplatku

(1) Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je

a)   hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
b)   objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
c)   kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

(2) Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů podle odstavce 1.

(3) Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadající na poplatníka je

a)   podíl
1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a
2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího období, nebo
b)   hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(4) Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše

a)   10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
b)   60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10l
Sazba poplatku

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše

a)   6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
b)   1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

§ 10m
Výpočet poplatku

(1) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci

a)   měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b)   neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

(2) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento základ.

§ 10n
Plátce poplatku

(1) Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

a)   společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b)   vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(2) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Díl 4
Společná ustanovení

§ 10o
Poplatkové období a dílčí období

(1) Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok.

(2) Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.

§ 10p
Solidární poplatková povinnost

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

§ 10q
Jednotky

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

§ 10r
Nemovitá věc vložená do fondu

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.“.

5. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zvolila v obecně závazné vyhlášce základ dílčího poplatku podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b), vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Není-li takový plátce, vyměří poplatek správce poplatku poplatníkovi. Poplatek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu. Pokud plátce neodvede nebo poplatník nezaplatí tento poplatek včas, může jim správce poplatku vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem zvýšení neodvedeného nebo nezaplaceného poplatku, nebo jejich části, až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku a je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, zvolí jeden z dílčích základů tohoto poplatku a může určit minimální dílčí základ tohoto poplatku.“.

7. V § 16a se slova „podle § 10b“ nahrazují slovy „za obecní systém odpadového hospodářství“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Obec může za poplatkové období roku 2021 vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro poplatkové povinnosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém období roku 2021, se použije zákon č.  565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v dílčím období osvobozuje fyzická osoba, která má na konci tohoto dílčího období bydliště v jiné obci, je v této obci poplatníkem poplatku za komunální odpad podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci.

4. Obec nemůže zavést poplatky za komunální odpad podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za poplatkové období roku 2021, ve kterém

a)   má podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaveden poplatek za komunální odpad, nebo
b)   má podle bodu 2 zaveden poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nebo
c)   vybírá podle § 156 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pro účely jeho placení považuje za poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. III

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996  Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000  Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016  Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 255/2019  Sb., se na konci písmene al) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno am), které zní:

„am)   činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IV

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb., písmeno zc) zní:

„zc)   příspěvky provozovatelů solárních elektráren nebo výrobců podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností plynoucí provozovateli kolektivního systému podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností, pokud jsou použity na zajištění plnění povinností zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny, a příspěvky osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, plynoucí autorizované obalové společnosti, pokud jsou použity na zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů,“.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. VI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č.  244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998  Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009  Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č.  304/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se za slovo „škod15)“ vkládají slova „ , rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady“.

2. V § 10a odst. 1 větě první se slova „v bance se sídlem na území České republiky nebo v případě rezerv vymezených v § 10 odst. 2 se souhlasem příslušného obvodního báňského úřadu, příslušného krajského úřadu nebo Správy úložišť radioaktivního odpadu také na samostatný účet v bance se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy „vedený v České republice u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ a za slova „prostředků rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv vymezených v § 10 odst. 2“ se vkládá čárka.

3. V § 10a odst. 4 písm. b) se slova „pro rekultivace a sanace skládek25)“ nahrazují slovy „na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady“.
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

Čl. VII
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u rezerv za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VIII

V § 19b odst. 4 a 8 a v § 19c odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se slova „ , výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37)“ nahrazují slovy „vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností“.
Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. IX

V § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003  Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019  Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. X

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008  Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 52/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „autovraků23)“ nahrazuje slovy „vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností“.

2. Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.“.

3. V § 13 odst. 1 písm. c) a v § 13 odst. 2 se slovo „autovraků“ nahrazuje slovy „vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností“.

4. Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 105 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
§ 19b odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.“.

5. V § 13 odst. 5 se slova „evidenci podle zvláštního právního předpisu23)“ nahrazují slovy „informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XI

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 122 zní:

„Položka 122

a)   Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech Kč 1 000
b)   Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo povolení k obchodování s odpady podle zákona o odpadech Kč 500
c)   Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle zákona o odpadech Kč 1 000
d)   Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle zákona o odpadech Kč 10 000
e)   Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle zákona o odpadech Kč 6 000
  Osvobození

Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.“.Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.
 

ČÁST DEVÁTÁ
Změna chemického zákona

Čl. XII

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013  Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.“.

2. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Dovozce nebo následný uživatel23), který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí21).

(2) Distributor, který na území České republiky uvádí na trh směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí21), pokud tyto informace nebyly poskytnuty podle odstavce 1 nebo distributor mění označení této směsi. Povinnost podle předchozí věty může za distributora splnit dodavatel, pokud se tak dohodnou; odpovědnost za splnění této povinnosti má nadále distributor.“.

3. V § 22 odstavec 5 zní:

„(5) Dovozce, následný uživatel nebo distributor podle odstavců 1 a 2 je v případě, že dojde ke změně podle oddílu 4.1 části B přílohy VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí21), povinen provést před uvedením směsi v pozměněné podobě na trh aktualizaci informací poskytnutých podle odstavce 1 nebo 2 v rozsahu a způsobem stanoveným v této příloze. Výrobce nebo distributor podle odstavců 3 a 4 je povinen každou změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změny informací.“.

4. V § 22 odst. 6 se slova „1 až 4“ nahrazují slovy „3 a 4“.

5. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 zní:

„(7) Dodavatel předmětu je povinen před uvedením předmětu na trh poskytovat informace podle čl. 33 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek29) do databáze vedené Evropskou agenturou pro chemické látky30).


29) Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.  793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
  Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018.“.

6. V § 25 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „přijímá a“.

7. V § 34 odst. 5 písm. e) se za slovo „neuvede“ vkládají slova „příslušné třídy nebo kategorie nebezpečnosti v nabídce nebezpečné látky nebo“ a slova „nebezpečné látky nebo“ se zrušují.

8. V § 34 odst. 12 se slovo „dodavatel“ nahrazuje slovem „distributor“ a za slovo „neposkytne“ se vkládají slova „ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem“.

9. V § 34 odst. 14 se slovo „dodavatel,“ zrušuje a za slovo „neoznámí“ se vkládají slova „ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem“.

10. V § 34 se za odstavec 20 vkládají nové odstavce 21 až 23, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:

„(21) Dodavatel předmětu se dopustí přestupku tím, že neposkytne informace do databáze Evropské agentury pro chemické látky podle § 22 odst. 7.

(22) Osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel v rozporu s čl. 35 přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neumožní zaměstnancům a jejich zástupcům přístup ke stanoveným informacím.

(23) Osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách25) neposkytne Ministerstvu životního prostředí informace o zásobách obsahujících látky uvedené v příloze I nebo II tohoto předpisu.


25) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.“.

Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 24.

11. V § 34 odst. 24 písm. e) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavců 21 až 23.“.

Čl. XIII
Přechodná ustanovení

1. V případě směsi, která byla uvedena na trh po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytují dovozce, následný uživatel nebo distributor ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě směsi, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a informace o této směsi nebo jejich změny nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnou dovozce, dodavatel nebo následný uživatel Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V případě směsi, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a informace o této směsi nebo jejich změny byly ke dni účinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnou dovozce, následný uživatel nebo distributor Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 1. ledna 2025, pokud je směs k tomuto datu stále na trhu. Změny týkající se této směsi, které nastaly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytují dovozce, následný uživatel nebo distributor ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 309/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit52).


52) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. července 2017 o pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.
Pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, část III materiálu čj. 781/17, schválená vládou na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí.“.

2. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p)   sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
q)   environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
r)   inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.