Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


484

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 2020,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000  Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006  Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009  Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010  Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015  Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017  Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 2 odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

㤠2a
Rozpočtová skladba

(1) Rozpočtová skladba je jednotným tříděním příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtů a peněžních fondů uvedených v odstavci 2. Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek.

(2) Podle rozpočtové skladby se třídí příjmy, výdaje a financující položky

a)   státního rozpočtu,
b)   státních finančních aktiv,
c)   účtů pro řízení státního dluhu,
d)   rezervních fondů organizačních složek státu,
e)   rozpočtů a peněžních fondů státních fondů a
f)   rozpočtů nebo peněžních fondů jiných veřejných institucí podle zákona upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(3) Podle rozpočtové skladby se příjmy, výdaje a financující položky třídí po schválení, při hospodaření a při uzavření rozpočtu nebo peněžního fondu uvedeného v odstavci 2.

(4) Rozpočtovou skladbu stanoví ministerstvo vyhláškou.

4. V § 3 písm. h) bodě 4 se slova „finančních a celních úřadů“ nahrazují slovy „správců daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění“.

5. V § 3 písm. n) se slova „programy (§ 12 odst. 1)“ nahrazují slovy „dotační investiční akce podle písmene p) a výdajové investiční akce podle písmene r)“.

6. V § 3 písm. o) se na konci bodu 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

„9. vedou věcné, časové a finanční ukazatele programového financování.“.

7. V § 3 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p)   dotační investiční akcí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanoveného cíle realizovaný prostřednictvím výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, případně souvisejících výdajů poskytovaných jako dotace nebo návratné finanční výpomoci,
q)   dotační neinvestiční akcí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanoveného cíle realizovaný výhradně prostřednictvím dotací nebo návratných finančních výpomocí jiných než podle písmene p),
r)   výdajovou investiční akcí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanoveného cíle realizovaný prostřednictvím výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, se kterým hospodaří organizační složka státu, popřípadě souvisejících výdajů.“.

8. V § 6 odst. 1 písm. f) se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „odvody a penále“.

9. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „s výjimkou majetku nabytého Českou republikou z odúmrti“.
10. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podle odstavce 1 písm. d), e), f), h), i) a w) lze poskytovat pouze:

a)   daňovému rezidentovi České republiky podle zákona upravujícího daně z příjmů,
b)   daňovému rezidentovi členského státu Evropské unie jiného, než je Česká republika,
c)   daňovému rezidentovi státu, pokud
1. s ním má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je součástí právního řádu a je prováděna,
2. s ním má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je součástí právního řádu a je prováděna, nebo
3. je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je v tomto státě a v České republice prováděna a je součástí právního řádu, nebo
d)   daňovému rezidentovi jurisdikce, která není státem, pokud
1. s ní má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je součástí právního řádu a je prováděna,
2. s ní má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je součástí právního řádu a je prováděna,
3. je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je v této jurisdikci a v České republice prováděna a je součástí právního řádu, nebo
4. vztahy k ní upravuje zákon o zamezení dvojímu zdanění.“.

11. V § 8 odst. 3 větě šesté se slova „programů (§ 12 odst. 1)“ nahrazují slovy „dotačních investičních akcí“.

12. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Dojde-li v období od rozhodnutí rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny podle odstavce 4 do předložení návrhu zákona o státním rozpočtu Poslanecké sněmovně z důvodu navýšení platů nebo z důvodu předpokládaného přijetí prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů ke změnám v návrhu rozpočtu kapitol uvedených v odstavci 4, může být návrh rozpočtu těchto kapitol změněn po dohodě jejich správců s ministerstvem.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

13. V § 10 odst. 5 větě první se za slovo „dluhu“ vkládají slova „ , s výjimkou výdajů financovaných ze státních finančních aktiv podle zákona o státním rozpočtu“.

14. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Programy

(1) Programem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro konkrétní činnosti směřující k dosažení stanoveného cíle; program může být realizován prostřednictvím

a)   dotací nebo návratných finančních výpomocí,
b)   výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě, že se nejedná o dotace nebo návratné finanční výpomoci podle písmene a), nebo
c)   dalších souvisejících neinvestičních výdajů na základě rozhodnutí správce kapitoly.

(2) Programy se mohou skládat z

a)   dotační investiční akce,
b)   dotační neinvestiční akce, nebo
c)   výdajové investiční akce.

(3) Dokumentace programu obsahuje

a)   identifikační údaje programu, jeho případné členění na podprogramy a harmonogram jeho přípravy a realizace,
b)   bilanci potřeb a zdrojů financování programu a jeho jednotlivých podprogramů a
c)   specifikaci cílů programu a podprogramu spolu s jejich technicko-ekonomickým zdůvodněním a kritéria vyhodnocení efektivnosti vynaložených peněžních prostředků.

(4) Dokumentace programu nemusí být vypracována, obsahuje-li program výhradně dotační neinvestiční akce.

(5) Věcné, časové a finanční ukazatele konkrétních akcí se evidují v rozpočtovém systému.

(6) Z rozpočtového systému jsou předávány údaje do centrální evidence dotací podle § 75b odst. 1.

(7) Registraci dotační investiční akce a výdajové investiční akce v rozpočtovém systému provádí příslušný správce rozpočtové kapitoly na základě investičního záměru obsahujícího věcné, časové a finanční určení akce, její technicko-ekonomické zdůvodnění a vyjádření efektivnosti vložených prostředků spolu se specifikací požadavků na zabezpečení provozu budované nebo obnovované kapacity.

(8) Registraci akce podle odstavce 7 financované účelově určenými prostředky státního rozpočtu podle § 13 odst. 3 písm. a) nebo c) a změnu závazně určených ukazatelů akce lze provést jen se souhlasem ministerstva.

(9) Evidence dotačních neinvestičních akcí v programech, které obsahují výhradně dotační neinvestiční akce, obsahuje identifikaci programu, do něhož je akce zařazena, údaje podle § 14 odst. 4 písm. a) až e) a stejnopis rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo stejnopis dohody o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.“.Poznámky pod čarou č. 14 a 14a se zrušují.

15. V § 13 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   individuálně posuzované výdaje organizační složky státu, které jsou účelově určené na financování konkrétní akce, vyšší než 300 000 000 Kč,“.

16. V § 13 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   individuální dotace právnickým a fyzickým osobám účelově určené na financování konkrétní akce, vyšší než 300 000 000 Kč,“.

17. V § 13 odst. 4 se slovo „informačním“ nahrazuje slovem „rozpočtovém“.

18. V § 13 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na programy obsahující výhradně dotační neinvestiční akce.

(6) Na dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce uskutečňované v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů se použijí ustanovení týkající se dotačních neinvestičních akcí. Věta první se nevztahuje na dotační investiční akce podle § 54 odst. 1 písm. b).“.

19. V § 14 odst. 2 se slova „Úřad práce České republiky,“ zrušují.

20. V § 14 odst. 4 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a jejich označení podle § 44 odst. 4“.

21. V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

22. V § 14 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „u programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální15b)“ nahrazují slovy „výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální“.
Poznámka pod čarou č. 15b se zrušuje.

23. V § 14 odst. 6 písm. a) se slovo „projektu“ nahrazuje slovy „dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce“, v písmenu b) se za slovem „nákladů“ čárka zrušuje a v písmenu c) se slovo „projektu“ nahrazuje slovy „dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce“.

24. V § 14 odst. 7 se slovo „sankci“ nahrazuje slovem „odvod“.

25. V § 14 odst. 11 větě druhé se za slova „povinna do“ vkládá slovo „jednoho“ a slova „účet finančního vypořádání“ se nahrazují slovy „příjmový účet poskytovatele“.

26. Za § 14d se vkládá nový § 14da, který zní:

㤠14da

(1) Jestliže při koupi obchodního závodu uskutečňované podle občanského zákoníku mají prodávající i kupující zájem, aby byly na kupujícího převedeny práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, je příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinen požádat o souhlas s převodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jejího poskytovatele.

(2) K žádosti podle odstavce 1 přiloží příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci kupní smlouvu a prohlášení, že i po převodu práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci bude účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován.

(3) Poskytovatel si může ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti vyžádat od příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci doplňující informace tak, aby mohl řádně žádost posoudit. Současně stanoví lhůtu, ve které musí být informace poskytnuty. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. Nebudou-li žadatelem poskytnuty požadované informace ve stanovené lhůtě, poskytovatel žádost zamítne. Ustanovení § 14b se použije obdobně.

(4) Rozhodnutí, jímž poskytovatel uděluje souhlas s převodem práv a povinností z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci, musí obsahovat i označení osoby, na kterou se práva a povinnosti z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci převádějí, a označení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jehož se týká souhlas s převodem práv a povinností.

(5) Poskytovatel žádosti vyhoví, není-li koupí obchodního závodu ohrožen účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a nejsou-li tu jiné závažné důvody, které by udělení takového souhlasu bránily.

(6) Ustanovení § 14b, 14c a § 14d odst. 2 se použijí na převod práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace při koupi obchodního závodu obdobně.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují na příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva.“.

27. V § 14e odst. 1 větě poslední se text „písm. j)“ nahrazuje textem „písm. i)“.

28. V § 14f odst. 1 a 3 úvodních částech ustanovení se za slovo „zjištění“ vkládají slova „nebo zjištění z provedeného auditu“.

29. V § 14f odst. 2 se za slovo „dotace“ vkládají slova „ve stanovené lhůtě“, za slovo „vrátil“ se vkládají slova „ve stanovené lhůtě“ a slova „platí, že“ se nahrazují slovy „má se za to, že v období ode dne porušení podmínky podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c), v období ode dne porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem nebo v období ode dne nedodržení účelu dotace do dne provedení opatření k nápravě nebo vrácení dotace ve stanovené lhůtě“.

30. V § 14f odst. 3 písm. a) se text „písm. j)“ nahrazuje textem „písm. i)“.

31. V § 14f odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

32. V § 14j odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   žádost je v rozporu s věcným zaměřením výzvy k podání žádosti.“.

33. V § 14m odst. 2 se slova „a j)“ zrušují.

34. V § 14o se text „j)“ nahrazuje textem „i)“.

35. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „být zahájeno“ nahrazují slovy „poskytovatel zahájit“.

36. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „k porušení rozpočtové kázně“ nahrazují slovy „k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně“.

37. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci byl spáchán trestný čin, nebo
h)   ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s použitím peněžních prostředků získaných dotací nebo návratnou finanční výpomocí byl spáchán trestný čin.“.

38. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Bylo-li poskytovatelem rozhodnuto o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), není možné uložit příjemci vrácení dotace nebo její části nebo předčasné vrácení návratné finanční výpomoci nebo její části, která již byla příjemci z účtu státního rozpočtu odeslána.“.

39. V § 15 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci zaniká příjemci nárok na jejich výplatu.

(5) Při odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci z důvodů podle odstavce 1 písm. b) až h) vzniká příjemci povinnost vrátit poskytovateli z jeho účtu již odeslanou část dotace nebo návratné finanční výpomoci.“.

40. § 18a se včetně poznámek pod čarou č. 36 až 40 zrušuje.

41. V § 19 odst. 2 větě první se za slovo „obcí“ vkládají slova „ , s výjimkou dotačních investičních akcí,“.

42. V § 23 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

43. V § 24 odst. 4 větě první se za slovo „unie“ vkládají slova „ , další výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a výdaje spolufinancované z finančních mechanismů“.

44. V § 24 odst. 4 větě druhé se za slovo „unie“ vkládají slova „ , dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů“.

45. V § 25 odst. 1 písm. c) se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „daňových příjmů v rozsahu stanoveném rozpočtovou skladbou, příjmů z prodeje emisních povolenek,“ a slova „z výnosů daní,“ se zrušují.

46. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   povinny vázat částku, která nebyla ze státního rozpočtu vydána z důvodu započtení nebo směny, nebyl-li rozpočet organizační složky státu sestaven tak, že se započtením nebo směnou počítal.“.

47. V § 25 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 7 až 11.

48. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu na služební příjmy, služební platy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpovídají volným místům

a)   státních zaměstnanců odměňovaných podle zákona o státní službě,
b)   zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce,
c)   příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a
d)   vojáků z povolání odměňovaných podle zákona o vojácích z povolání.

(2) Vázání prostředků státního rozpočtu podle odstavce 1 organizační složka státu provede, bylo-li příslušné místo podle odstavce 1 volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci; prostředky státního rozpočtu podle odstavce 1 se však nevážou za kalendářní měsíc tomuto kalendářnímu měsíci bezprostředně předcházející, ve kterém bylo příslušné místo podle odstavce 1 rovněž volné všechny kalendářní dny.

(3) Za volné místo se pro účely tohoto zákona

a)   považuje místo, které lze obsadit státním zaměstnancem, zaměstnancem, příslušníkem bezpečnostního sboru nebo vojákem z povolání a které je rozpočtově zabezpečeno,
b)   nepovažuje místo neobsazené z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, dočasné neschopnosti k výkonu služby nebo neschopnosti ke službě.

(4) Vázání prostředků státního rozpočtu podle odstavce 1 organizační složka státu provede do patnáctého pracovního dne v měsíci, který následuje po skončení kalendářního čtvrtletí. Vázání za měsíce říjen a listopad se provede do patnáctého pracovního dne v prosinci. Za měsíc prosinec se vázání neprovádí.

(5) Vázání prostředků státního rozpočtu organizační složka státu provede podle odstavce 1 písm. a) až c), a to ve výši odpovídající prvnímu platovému stupni platové třídy odpovídající volnému místu. U volných míst podle odstavce 1 písm. d) provede organizační složka státu vázání prostředků státního rozpočtu na služební platy odpovídající druhému nejnižšímu služebnímu tarifu stanovenému vládou podle zákona o vojácích z povolání.

(6) Vázané prostředky uvedené v odstavci 1 mohou být použity na základě rozhodnutí ministra financí na jiné účely, než byly původně rozpočtovány. Vázané prostředky podle odstavce 1 rozpočtované na služební příjem, služební platy nebo platy související s financováním programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů mohou být použity na základě rozhodnutí ministra financí i na účely, na které byly původně rozpočtovány. O použití prostředků podle vět první a druhé v kapitolách uvedených v § 8 odst. 4 rozhoduje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.“.

49. V § 26 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   aktualizované údaje rozpočtového systému.“.

50. V § 30 odst. 2 větě čtvrté se slova „programů (§ 12)“ nahrazují slovy „dotačních investičních akcí“.

51. V § 30 odstavec 6 zní:

„(6) Je-li schodek státního rozpočtu odlišný od schodku stanoveného v zákoně o státním rozpočtu, rozhodne o úhradě schodku na návrh vlády Poslanecká sněmovna. Přebytek státního rozpočtu se použije na snížení státního dluhu.“.

52. V § 33 odst. 2 větě druhé se slovo „služby41)“ nahrazuje slovy „služby podle zákona upravujícího platební styk“.
Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.

53. V § 33 odst. 2 větě třetí se za slovo „pokladny“ vkládají slova „ , pokud jsou souhrnné účty zřízeny“.

54. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

㤠33a

(1) Ministerstvo využívá pro výkon státní správy na úseku řízení státní pokladny a státního dluhu ze základního registru obyvatel údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.

(2) Ministerstvo využívá pro výkon státní správy na úseku řízení státní pokladny a státního dluhu z informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, podle zvláštního právního předpisu.

(3) Ministerstvo využívá pro výkon státní správy na úseku řízení státní pokladny a státního dluhu z informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ministerstvu jsou poskytována pro výkon státní správy na úseku řízení státní pokladny a státního dluhu od organizačních složek státu čísla účtů příjemců prostředků ze státního rozpočtu společně s identifikací příjemců těchto plateb.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

55. V § 34 odstavec 4 zní:

„(4) Před vydáním peněžních prostředků státního rozpočtu rezervuje organizační složka státu příslušná k platbě předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. Takto stanovenou výši rezervovaných peněžních prostředků může organizační složka státu měnit nebo může rezervaci zrušit.“.

56. V § 34 odst. 8 větě druhé se slova „nejdéle za jeden měsíc,“ nahrazují slovy „v rámci rozpočtového roku“.

57. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo právnická osoba jím zřízená podle zvláštního zákona jsou“ nahrazují slovem „je“ a slovo „oprávněny“ se nahrazuje slovem „oprávněno“.

58. V § 35 odst. 1 písm. d) se za slova „samostatnou evidencí“ vkládají slova „vedenou na účtech vlastníků“.

59. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Činnost podle odstavce 1 písm. d) může na základě dohody s ministerstvem vykonávat osoba oprávněná vést centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo samostatnou evidenci investičních nástrojů.“.

60. V § 36 odstavec 5 zní:

„(5) O použití státních finančních aktiv rozhoduje vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí. To platí i pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv. Na poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv a jejich odnětí se § 14 až 15 s výjimkou § 14j použijí obdobně.“.

61. V § 36 odst. 7 písm. a) se slova „ , který vede ministerstvo v příslušné evidenci“ nahrazují slovy „státu jako jejich emitenta v příslušné evidenci“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , vlastní dluhopisy poskytnuté státem jako jejich emitentem v rámci zápůjček poskytnutých v cenných papírech a vlastní dluhopisy, které jsou předmětem finančního zajištění nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu“.

62. V § 36 odst. 7 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   dluhy státu odpovídající původní výši jmenovité hodnoty dříve vydaných státních dluhopisů po datu jejich splatnosti nebo po datu, ke kterému vlastník státních dluhopisů požádal o jejich splacení před stanoveným datem splatnosti v souladu s příslušnými emisními podmínkami a způsobem těmto emisním podmínkám odpovídajícím, a to maximálně po dobu, než dojde k promlčení práva spojeného s dluhopisy ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy platnými v době, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

63. V § 36 odstavec 8 zní:

„(8) Státní dluh v cizí měně se oceňuje kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro daný výkazní den, avšak s výjimkou státního dluhu, s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů, kdy korunová hodnota tohoto dluhu musí odpovídat smluvnímu měnovému kurzu.“.

64. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „svěřuje Evropské“ nahrazují slovy „svěřuje Evropská“ a za slovo „Evropského“ se vkládají slova „námořního a“.

65. V poznámce pod čarou č. 4a se věta poslední zrušuje.

66. V § 37 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   peněžních prostředků svěřených České republice z Fondu solidarity Evropské unie.“.

67. V § 37 odst. 6 větě první se slova „a 15“ nahrazují slovy „až 15“.

68. V § 44 odst. 1 písm. g) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

69. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu kraje v rámci finančního vypořádání, na účet cizích prostředků příslušného správce kapitoly nebo na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75.“.

70. V § 44a odst. 2 se doplňuje věta druhá, která zní: „Státní fond, který porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a), je povinen provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.“.

71. V § 44a odst. 4 písm. a) se slova „uložené sankce“ nahrazují slovy „uloženého odvodu“.

72. V § 44a odst. 10 větě první se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,4“.

73. V § 44a odst. 11 větě třetí se slova „Finanční úřad poskytuje“ nahrazují slovy „Orgány Finanční správy České republiky poskytují“.

74. V § 45 odst. 3 se věty druhá a poslední nahrazují větami „Mimorozpočtové zdroje, s výjimkou prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb určených na jiné účely než na financování reprodukce dlouhodobého hmotného majetku, se používají prostřednictvím rozpočtu. Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb určené na jiné účely než na financování reprodukce dlouhodobého hmotného majetku se používají přímo; přímo se používají i prostředky zvláštních účtů k účelům stanoveným zákonem upravujícím činnost Správy státních hmotných rezerv.“.

75. V § 45 odst. 6 větě první se slovo „složky“ nahrazuje slovem „složka“ a slovo „zřizují“ se nahrazuje slovem „zřizuje“.

76. V § 45 odstavec 7 zní:

„(7) Organizační složka státu může po předchozím souhlasu ministerstva uděleném na základě odůvodněné žádosti zřizovat účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a je povinna informovat ministerstvo do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z těchto účtů.“.

77. V § 45 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Pomine-li důvod, pro který byly účty podle odstavce 7 zřízeny, převede organizační složka státu neprodleně veškeré peněžní prostředky na svůj příjmový účet a účty neprodleně zruší. Ustanovení § 49 odst. 7 není dotčeno.“.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

78. V § 45 odst. 10 se slova „mzdy pracovníků“ nahrazují slovy „platy zaměstnanců a státních zaměstnanců“ a slova „za měsíc prosinec, vyplácené v lednu následujícího roku“ se zrušují.

79. V § 48 odst. 2 písm. a) se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „ , prostředky poskytnuté územními samosprávnými celky“.

80. V § 48 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „s výjimkou majetku nabytého z odúmrti“.

81. V § 48 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „ , prostředky poskytnuté územními samosprávnými celky“.

82. V § 48 odst. 8 větě první se slova „interním vědeckým aspirantům a“ zrušují a ve větě čtvrté se slova „interním vědeckým aspirantům,“ zrušují.

83. V § 49 odst. 1 větě první se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a ve větě druhé se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.

84. V § 49 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Při financování potřeb výdajových investičních akcí je výše záloh a období, na které se zálohy poskytují, stanovena správcem rozpočtové kapitoly.“.

85. V § 49 odst. 10 větě poslední se slovo „poskytovatel“ nahrazuje slovy „správce kapitoly“.

86. V § 50 odst. 1 se slovo „programy“ nahrazuje slovy „výdajové investiční akce“.

87. V § 50 odst. 2 větě poslední se za slovo „státu“ vkládají slova „z příjmového nebo výdajového účtu státního rozpočtu“.

88. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tato povinnost se netýká příjmů, které organizační složka státu přijala v hotovosti poslední pracovní den rozpočtového roku a které nelze připsat na její příjmový rozpočtový účet ze závažných provozních důvodů.“.

89. V § 53 odst. 3 větě druhé a v § 54 odst. 7 větě první se za text „písm.“ vkládá text „b),“.

90. V § 53 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Příspěvková organizace může po předchozím souhlasu ministerstva uděleném na základě odůvodněné žádosti zřizovat účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a je povinna informovat ministerstvo do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z těchto účtů. Stejně postupuje také příspěvková organizace mající zastoupení v zahraničí, pokud jde o účty u zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb.

(8) Pomine-li důvod, pro který byly účty podle odstavce 7 zřízeny, převede příspěvková organizace neprodleně veškeré peněžní prostředky do České národní banky na účet, na který přijímá peněžní prostředky plynoucí z její hlavní činnosti, a účty zruší.“.

91. V § 54 odst. 1 písm. b) se slova „programů a akcí“ nahrazují slovy „dotačních investičních akcí“.

92. V § 60 větě první se slova „interním vědeckým aspirantům a“ zrušují a ve větě čtvrté se slova „interním vědeckým aspirantům,“ zrušují.

93. V § 62 odst. 3 větách první a druhé se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

94. V § 62 odst. 3 větě druhé se slovo „programů“ nahrazuje slovy „výdajových investičních akcí“.

95. V § 68 odst. 3 se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b)“.

96. V § 68 odst. 4 se za text „50 %“ vkládají slova „z částky vypočítané podle odstavce 3“.

97. V § 68 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obdobně se postupuje i v případě, kdy zaměstnanec organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace je ubytován v ubytovacím zařízení, se kterým hospodaří jiná organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace než jeho zaměstnavatel.“.

98. § 75b zní:

㤠75b

(1) Centrální evidence dotací je evidenční systém, v němž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv nebo z Národního fondu. Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, popřípadě tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Součástí údajů o příjemci, který je fyzickou osobou, je rodné číslo. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Centrální evidenci dotací vede Generální finanční ředitelství. Generální finanční ředitelství správnost ani úplnost zaznamenaných nebo přenesených údajů neprověřuje.

(3) Údaje evidované v centrální evidenci dotací jsou uchovávány po dobu 20 let od 1. ledna roku následujícího po dni poskytnutí prostředků příjemci. Po uplynutí této lhůty jsou údaje odstraněny.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Údaje, které Ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových stránkách podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, odstraní z těchto internetových stránek do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Majitelé účtů zřízených podle § 45 odst. 7 a § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat Ministerstvo financí o souhlas s jejich vedením u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést na příjmové účty státního rozpočtu vedené organizačními složkami státu nebo na účty, na které přijímají státní příspěvkové organizace peněžní prostředky plynoucí z jejich hlavní činnosti, a tyto účty neprodleně zrušit. Stejně se postupuje i v případě, kdy Ministerstvo financí nevysloví s vedením účtů souhlas. Na účty zřízené podle § 45 odst. 7 a § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje pravidelná informační povinnost podle § 45 odst. 7 a § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Poskytování dotací obcím na projekty trvající déle než 1 rok, pro které bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se včetně finančního vypořádání dokončí podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, které nebylo pravomocně uloženo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu podle § 25a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém tento zákon nabyde účinnosti.

6. Na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, další výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finanční mechanismy v programovém období 2014 až 2020, které jsou uskutečňované podle § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

7. Na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, další výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie programového období 2021–2027 nebo z finančních mechanismů se nepoužijí ustanovení § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném v roce 2021. Věta první se nevztahuje na výdaje organizačních složek státu a dotace poskytované podle § 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném v roce 2021.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. III

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006  Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2, § 4 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a v § 20 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí se uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

3. V § 3 odst. 3 větě páté, § 11 odst. 3 větě páté, § 11a odst. 1 větě páté, § 11a odst. 3 větě páté, § 17 odst. 6 větě čtvrté, § 17a odst. 1 větě čtvrté, § 28a odst. 1 až 4 větách druhých, § 39 odst. 4 větě čtvrté, v § 39 odst. 6 větě čtvrté a v § 39 odst. 9 větě čtvrté se slovo „schválení“ nahrazuje slovem „zveřejnění“.

4. V § 3 odst. 4, § 11a odst. 2 a v § 39 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Tímto způsobem musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.“.

5. V § 6 odst. 1 se slovo „jeho“ zrušuje.

6. V § 10a odst. 1 písm. b) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 7“.

7. V § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a v § 39 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Tímto způsobem musí být zveřejněn až do zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok, alespoň však do konce rozpočtového roku, na který byl schválen.“.

8. Nadpis § 12 zní:
„Závazné ukazatele“.

9. V § 12 odst. 1 se za slovo „skladby“ vkládají slova „podle § 2 odst. 3“ a slova „ , kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou“ se zrušují.

10. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit“ nahrazují slovy „ ; schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se povinně řídí“.

11. V § 13 odstavec 6 zní:

„(6) Územní samosprávný celek a regionální rada regionu soudržnosti zveřejní pravidla rozpočtového provizoria na svých internetových stránkách nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího rozpočtovému roku, na který jsou schválena. Současně oznámí na své úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněna až do zveřejnění rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena. Při pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, zveřejní územní samosprávný celek pravidla rozpočtového provizoria v den následující po dni doručení rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení.“.

12. V § 13 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Svazek obcí zveřejní pravidla rozpočtového provizoria nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího roku, na který jsou schválena, na svých internetových stránkách nebo na stránkách členských obcí. Současně na úředních deskách členských obcí oznámí, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněna až do zveřejnění rozpočtu na rozpočtový rok, na která jsou schválena.“.

13. V § 16 odst. 4 se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžní“ a text „odst. 12“ se nahrazuje textem „odst. 15“.

14. V § 16 odstavec 5 zní:

„(5) Rozpočtové opatření zveřejní územní samosprávný celek a regionální rada regionu soudržnosti na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení, svazek obcí zveřejní rozpočtové opatření ve stejné lhůtě na svých internetových stránkách nebo na stránkách členských obcí. Současně územní samosprávný celek a regionální rada regionu soudržnosti oznámí na své úřední desce a svazek obcí na úředních deskách členských obcí, kde je rozpočtové opatření zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněno po dobu zveřejnění rozpočtu, který je rozpočtovým opatřením změněn.“.

15. V § 17 odst. 8, § 17a odst. 2 a v § 39 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Tímto způsobem musí být zveřejněn až do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.“.

16. V § 22 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „poskytovatele.“ a písmena a) až d) se zrušují.

17. V § 22 odst. 5 se za větu šestou vkládá věta „Při stanovení výše odvodu přihlédne orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.“.

18. V § 22 odst. 8 větě první se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,4“.

19. V § 22a odst. 1 písm. a) se slova „rozpočtový výhled“ nahrazují slovy „střednědobý výhled rozpočtu“.

20. V § 22a odst. 1 písm. d) se za text „§ 13 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.

21. V § 22a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a 4“.

22. V § 22a odst. 2 písm. d), § 22a odst. 3 písm. d) a v § 22a odst. 4 písm. d) se slova „ , návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria“ zrušují.

23. V § 22a odst. 2 písm. e), § 22a odst. 3 písm. e) a v § 22a odst. 4 písm. e) se slova „rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,“ zrušují.

24. V § 22a odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   § 13 odst. 6 nezveřejní pravidla rozpočtového provizoria,
g)   § 16 odst. 5 nezveřejní rozpočtové opatření,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).

25. V § 22a odst. 3 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   § 13 odst. 6 nezveřejní pravidla rozpočtového provizoria,
g)   § 16 odst. 5 nezveřejní rozpočtové opatření,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).

26. V § 22a odst. 4 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   § 13 odst. 7 nezveřejní pravidla rozpočtového provizoria,
g)   § 16 odst. 5 nezveřejní rozpočtové opatření,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).

27. V § 28 odst. 10 písm. f) se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

28. V § 28a odst. 1 až 4 větách prvních se za slova „internetových stránkách,“ vkládá slovo „nebo“.

29. V § 30 odst. 1, 2 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

30. V § 30 odst. 2 písm. c) se slovo „sankcí“ nahrazuje slovy „odvodů a penále“.

31. V § 37 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

32. V § 37b odst. 1 a 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

33. V § 39a odst. 4 se text „37a“ nahrazuje textem „37b“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, které nebylo pravomocně uloženo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zemědělství

Čl. V

V § 3 odst. 9 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb., se slova „§ 12 a 13 zákona o rozpočtových pravidlech“ nahrazují slovy „rozpočtových pravidel o programech s výjimkou ustanovení rozpočtových pravidel o evidování dotačních neinvestičních akcí, která se použijí na evidování údajů o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných podle tohoto zákona“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Čl. VI

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č.  41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 146/2017 Sb., zákona č. 367/2017  Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 50/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Na veškeré výdaje podle tohoto zákona se nevztahují ustanovení o programech podle rozpočtových pravidel s výjimkou toho, že na evidování údajů o dotacích a návratných finančních výpomocí podle tohoto zákona se použijí ustanovení o evidování dotačních neinvestičních akcí.“.
Poznámka pod čarou č.  6 se zrušuje.

2. V § 31 odst. 11 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   Ministerstvu financí údaje do rozpočtového systému v rozsahu stanoveném rozpočtovými pravidly pro dotační neinvestiční akce,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí

Čl. VII

V § 5 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, odstavec 2 zní:

„(2) Na dotace a návratné finanční výpomoci poskytované podle tohoto zákona se nepoužijí ustanovení rozpočtových pravidel o programech, s výjimkou ustanovení rozpočtových pravidel o evidování dotačních neinvestičních akcí, která se použijí na evidování údajů o poskytnutých dotacích a návratných finančních výpomocích.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. VIII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a zaměstnanců na služebních místech“.

2. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Změna systemizace

(1) Změnou systemizace se rozumí změna údajů podle § 17 odst. 1 provedená poté, co systemizace nabyla účinnosti.

(2) Změna systemizace, která spočívá ve změně počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech nebo změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo, o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je přípustná, jen dojde-li ke změně působnosti služebního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.

(3) Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se na vypracování návrhu změny systemizace a jeho předložení tomu, kdo změnu systemizace schvaluje, použije obdobně.

(4) Změnu systemizace schvaluje vláda.

(5) Změnu systemizace schvaluje Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, spočívá-li změna systemizace ve

a)   změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo,
b)   zřízení služebního místa na dobu určitou,
c)   změně počtu služebních míst v souvislosti s postupem podle § 171,
d)   změně počtu služebních míst na základě rozhodnutí vlády,
e)   změně počtu služebních míst, která nemá dopad na počet služebních míst přepočtených na celou stanovenou služební dobu, nebo
f)   změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech.

(6) Neschválí-li Ministerstvo vnitra změnu systemizace postupem podle odstavce 5 a ústřední správní úřad, jehož prostřednictvím byl návrh změny systemizace předložen, na návrhu změny systemizace trvá, ministr vnitra předloží návrh změny systemizace k rozhodnutí vládě do 15 dnů od obdržení stanoviska služebního orgánu.“.

3. V § 25 odst. 4 se slova „Vláda může v rámci systemizace stanovit“ nahrazují slovy „Služební orgán stanoví podle systemizace služebním předpisem“.

4. V § 83 odst. 1 větě první se slova „Vláda může v rámci systemizace stanovit“ nahrazují slovy „Služební orgán může stanovit podle systemizace služebním předpisem“.

5. V § 83 odst. 1 větě druhé se slova „Vláda může v rámci systemizace dále stanovit“ nahrazují slovy „Služební orgán může stanovit podle systemizace služebním předpisem“.

6. V § 145 odst. 3 se slova „stanoví služební orgán se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí“ nahrazují slovy „navrhne služební orgán v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí při vypracování návrhu systemizace nebo její změny“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o registru smluv

Čl. IX

V § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny

Čl. X

V § 106 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se věta první nahrazuje větou „Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po skončení čtení druhého, a to pouze za podmínky, že Sněmovna ukončila projednávání státního závěrečného účtu za rozpočtový rok předcházející roku, který předchází roku, na který se rozpočet schvaluje.“.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, a čl. I bodů 43, 44 a 48, čl. II bodů 5 a 7 a části šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ... pokračování

Cena: 323 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.