Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


403

ZÁKON

ze dne 29. září 2020,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Čl. I

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018  Sb. a zákona č. 237/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci názvu zákona se doplňují slova „(liniový zákon)“.

2. V § 1 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem“ a za slova „zásadami územního rozvoje“ se vkládají slova „a stavby s nimi související“.

3. V § 1 odst. 4 písm. b) se za slovo „instalovaném“ vkládá slovo „elektrickém“.

4. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek“.

5. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

„(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá

a)   ke stavbě pozemní komunikace17) nebo dráhy18), nebo
b)   k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací19).


17) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
19) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 2 odst. 3 se za slovo „platnosti“ vkládá slovo „územního“ a slova „o povolení stavby“ se nahrazují slovy „ , stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“)20),“.
Poznámka pod čarou č.  20 zní:


20) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 2 odstavec 5 zní:

„(5) V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doruču-jí jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.“.

8. V § 2 odst. 6 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“ a slova „podle správního řádu“ se zrušují.

9. V § 2 odst. 7 větě druhé se za slovo „prostředí“ vkládají slova „nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny“.

10. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Vyžaduje-li záměr stavby dopravní nebo energetické infrastruktury vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, může žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona, kterým se má umístit či povolit taková stavba dopravní nebo energetické infrastruktury, místo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury připojit vyjádření těchto vlastníků k vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.“.

11. V § 2b se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

12. V § 2c nadpis zní:
„Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací“.

13. V § 2c odstavec 1 zní:

„(1) Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro vydání rozhodnutí o umístění vybrané stavby energetické infrastruktury nebo stavby infrastruktury elektronických komunikací nebo společného povolení pro takovou stavbu, včetně požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění takové stavby nebo společného povolení pro takovou stavbu.“.

14. V § 2c odst. 2 se slova „společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „vydání rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu“.

15. V § 2c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Stavební úřad řízení přeruší, pokud stavebník požádal dotčený orgán o vydání závazného stanoviska a toto závazné stanovisko nebylo před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení vydáno a marně neuplynula lhůta pro jeho vydání.“.

16. V § 2c odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Stavební úřad, je-li žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu úplná, nařídí společné jednání s dotčenými orgány, je-li nezbytné k zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná.“.

17. V § 2c odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „chybějící“.

18. V § 2c odstavec 4 zní:

„(4) Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek. K později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení § 4 odst. 10 stavebního zákona se použije obdobně.“.

19. V § 2c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla podána žádost, a o této skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož správním obvodu se má stavba též uskutečnit.“.

20. § 2d se včetně nadpisu zrušuje.

21. V § 2f větě první se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní nebo energetické“ a slova „oprávněným investorem“ se nahrazují slovy „vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“)“.

22. V § 2g odst. 1, 4 a 5 se za slova „stavby dopravní“ vkládají slova „nebo vodní“.

23. V § 2h se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.“.

24. V § 2i se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 znějí:

„(3) Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu21), ani závazné stanovisko orgánu státní památkové péče22), pokud

a)   ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a
b)   stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.

(4) Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží.


21) § 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. Za § 2i se vkládá nový § 2j, který zní:

㤠2j

(1) Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, lze zpracovat v omezeném rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

(2) V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby stavebnímu úřadu.

(3) Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou.“.

26. V § 3 odst. 6 se za slovo „dopravní“ vkládá slovo „ , vodní“ a číslo „90“ se nahrazuje číslem „60“.

27. V § 3b odst. 1 písm. b) se číslo „1,15“ nahrazuje číslem „1,5“.

28. V § 3b odst. 2 větě druhé se slova „účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy“ zrušují a slova „k tomuto dni“ se nahrazují slovy „ke dni určení ceny ve znaleckém posudku“.

29. V § 3b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část.“.

30. V § 3b se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni

a)   odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo
b)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.

(4) Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny pozemku8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

31. V § 3b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud právnická osoba podle věty první hospodaří s majetkem státu, je vyloučena možnost poskytnout za práva získaná podle § 3a peněžité nebo jiné plnění.“.

32. V § 3b odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

33. V § 3b odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.

34. V § 3b odst. 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

35. V § 4 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

36. V § 4a odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní nebo energetické“ a za slovo „vymezené“ se vkládají slova „v územním rozvojovém plánu nebo“.

37. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:

㤠4b

Pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně.“.

38. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který zní:

㤠4c

(1) Oprávněný investor může společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) a b), požádat stavební úřad příslušný k vedení řízení podle stavebního zákona o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění takové stavby dopravní infrastruktury.

(2) K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 musí být přiložen znalecký posudek, podle kterého oprávněný investor navrhuje výši náhrady za odnětí vlastnického práva, vyhotovený obdobně podle § 3b s tím, že cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni podání žádosti podle odstavce 1. K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 se nepřikládá rozhodnutí podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění, je-li jeho vydání předmětem žádosti podle odstavce 1.

(3) V případě podání žádostí podle odstavce 1 vede stavební úřad vyvlastňovací řízení společně s řízením o žádosti o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) a b). Stavební úřad rozhodne o žádosti podle stavebního zákona, a pokud žádosti podle stavebního zákona vyhoví, rozhodne zároveň ve společném rozhodnutí o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a. Splnění podmínky podle § 3 odst. 1 věty druhé a § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění se pro vydání mezitímního rozhodnutí podle věty druhé nevyžaduje. Ústní jednání se před vydáním mezitímního rozhodnutí podle věty druhé nenařizuje. Na výrok společného rozhodnutí, kterým bylo vydáno mezitímní rozhodnutí, se § 4a uplatní obdobně. Po nabytí právní moci výroku společného rozhodnutí, kterým bylo vydáno mezitímní rozhodnutí, pokračuje stavební úřad ve vyvlastňovacím řízení o zbytku věci obdobně podle zákona o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak; o zbytku věci se vede s každým vyvlastňovaným samostatné řízení.

(4) Zálohu na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5 uhradí oprávněný investor ve výši podle § 3b. Výši náhrady za vyvlastnění určí stavební úřad podle § 3b. Kromě náhrady uvedené v předchozí větě náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Náhrada za odnětí vlastnického práva se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle odstavce 2, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen. Náhrada za omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě se stanoví ve výši podle znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví ve výši podle § 3b odst. 5 věty první, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen.“.

39. Za § 4c se vkládá nový § 4d, který zní:

㤠4d

(1) Stavebník může společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba energetické infrastruktury uvedená v § 1 odst. 4 písm. a) a b), požádat stavební úřad příslušný k vedení řízení podle stavebního zákona o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění takové stavby energetické infrastruktury. Ustanovení § 4c odst. 3 se použije obdobně.

(2) K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 musí být přiložen znalecký posudek, podle kterého vyvlastnitel navrhuje výši náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu. K žádosti o vydání mezitímního rozhodnutí podle odstavce 1 se nepřikládá rozhodnutí podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění, je-li jeho vydání předmětem žádosti podle odstavce 1.

(3) Zálohu na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5 uhradí vyvlastnitel ve výši stanovené na základě znaleckého posudku podle odstavce 2. Náhrada za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla zaplacena záloha na náhradu za vyvlastnění podle § 4a odst. 5, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle odstavce 2, o tom musí být vyvlastňovaný ve společném rozhodnutí poučen.“.

40. Na konci textu § 5d se doplňují slova „ ; to neplatí, jestliže stavba projektu společného zájmu energetické infrastruktury nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona“.

41. V příloze v bodě 1.2 se text „I/12“ nahrazuje textem „I/9, I/12, I/13, I/23“ a za text „I/49,“ se vkládá text „I/50, I/57,“.

42. V příloze se doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. Elektroenergetická vedení
 vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov
 vedení 400 kV Vítkov – Přeštice
 vedení 400 kV Přeštice – Kočín
 vedení 400 kV Kočín – Mírovka
 vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do elektrické stanice Mírovka
 vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed - Praha Sever
 vedení 400 kV Hradec - Výškov – Babylon – Bezděčín
 vedení 400 kV Hradec – Chrást – Přeštice
 vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov
 vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – Slavětice – Dasný a Slavětice – Čebín
 vedení 400 kV Otrokovice – státní hranice se Slovenskou republikou
 vedení 400 kV Nošovice – Vratimov - Dětmarovice
 vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf

6. Plynárenská vedení
 VTL Plynovod DN 1000 Tvrdonice - Bezměrov

7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více
nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

8. Vodní infrastruktura
vodní dílo Nové Heřminovy
vodní dílo Skalička
vodní dílo Vlachovice
vodní dílo Kryry
vodní dílo Senomaty
vodní dílo Šanov.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě, že stavba dopravní infrastruktury byla umístěna územním rozhodnutím, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést společné řízení a vydat společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání společného povolení bude přiložena dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení stavebního zákona o společném územním a stavebním řízení se použijí obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty první zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu se platnost územního rozhodnutí prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní památkové péči

Čl. III

V § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona

Čl. IV

V § 15 odst. 2 větě první zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991  Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 386/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. V

V § 40 odst. 6 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 451/2016  Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. VI

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992, zákona č.  289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997  Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004  Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009  Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 79 odst. 3 písm. s) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

2. V části sedmé se za hlavu první vkládá nová hlava druhá, která zní:

„Hlava druhá

§ 82a
Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona

(1) Je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, třeba více závazných stanovisek nebo vyjádření vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany přírody na základě žádosti investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen „jednotné závazné stanovisko“); to neplatí v případě stanoviska podle § 45i odst. 1.

(2) V případě, že umístění nebo provedení záměru podle odstavce 1, k němuž má být vydáno jednotné závazné stanovisko, vyžaduje povolení výjimky ze zákazu stanoveného tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, lze povolit takovou výjimku nebo stanovit takový odchylný postup jen na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody se k možnosti povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu vyjádří v jednotném závazném stanovisku a, lze-li povolit výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit další podmínky pro povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu; v případě, že na základě jednotného závazného stanoviska má být povolena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo stanoven odchylný postup, uvede v jednotném závazném stanovisku údaje podle § 5b odst. 3 písm. a) až d). Povolení výjimky ze zákazů stanovených tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu, včetně stanovení případných dalších podmínek, je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení, ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení vedeném podle liniového zákona.

(3) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a pro stanovení odchylného postupu platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 2 obdobně § 5b odst. 3; povinnosti uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany přírody a pro osobu, které byla tato výjimka povolena. V případě výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolené podle odstavce 2 informuje orgán ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení výjimky součástí, s vyznačením právní moci.

(4) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území národního parku nebo jeho ochranného pásma, správa národního parku. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa národního parku Šumava a v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, Správa národního parku České Švýcarsko. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území chráněné krajinné oblasti, na území národní přírodní rezervace nebo jejího ochranného pásma mimo území národního parku, nebo na území národní přírodní památky nebo jejího ochranného pásma mimo území národní parku, Agentura.

(5) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území vojenského újezdu, újezdní úřad.

(6) V ostatních případech vydává jednotné závazné stanovisko krajský úřad. Jsou-li zamýšlenou stavbou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem na území více krajů, Ministerstvo životního prostředí určí, který krajský úřad bude příslušný k vydání jednotného závazného stanoviska.“.
Dosavadní hlava druhá se označuje jako hlava třetí.

Čl. VII
Přechodná ustanovení

1. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nahrazuje jednotné závazné stanovisko pouze ta závazná stanoviska nebo vyjádření, která nejsou vydávána na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní se postup podle § 82a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze na ta rozhodnutí, která nejsou vydávána v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. VIII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015  Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 se za slovo „ploch“ vkládají slova „a koridorů“.

2. V § 7 odst. 5 písm. a) se za slovo „účel“ vkládají slova „platným územním rozvojovým plánem,“.

3. V § 9 odst. 5 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru vymezeném v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
b)   umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).

4. V § 17 písm. a) se za slova „stanovisko k“ vkládají slova „územnímu rozvojovému plánu,“.

ČÁST SEDMÁ
Změna lesního zákona

Čl. IX

V § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č.  186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. X

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.  256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016  Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 162/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 37 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

2. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

㤠37a
Rušení přejezdů

(1) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční správní úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je využívána pozemní komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, která

a)   není delší o více než 5 km a
b)   nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.

(2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází.

(3) Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko

a)   Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy podle odstavce 1, jde-li o zrušení přejezdu na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, a
b)   drážního správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa podle odstavce 1 vést přes přejezd.“.

3. V § 40 odst. 4 písm. b) se za slovo „zřízení“ vkládají slova „nebo zrušení“.

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o vysokých školách

Čl. XII

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000  Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004  Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017  Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; Akreditační úřad vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

2. V § 39a odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; Akreditační úřad vydá stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy mu byla výzva ministerstva doručena“.

3. V § 39a odst. 2 větě třetí se za slova „stanoviska k udělení státního souhlasu“ vkládají slova „a Akreditační úřad toto potvrzení nebo změnu stanoviska vydá do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

4. V § 78 odst. 6 větě druhé a v § 78 odst. 7 větě třetí se slovo „i“ nahrazuje slovem „nebo“.

5. V § 78 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Orgány uvedené ve větách první a druhé vydávají stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.“.

6. V § 78 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Orgány uvedené ve větách první a třetí vydávají povolení do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o povolení doručena.“.

7. V § 83 odst. 2 písm. f) se za slova „souhlasu a“ vkládají slova „k typu vysoké školy podle § 2 odst. 3 a 6,“.

8. V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a v rámci této součinnosti vydává stanoviska podle § 83c odst. 2 písm. h)“.

9. V § 83 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Stanoviska k typu vysoké školy a stanoviska vyžádaná v rámci součinnosti při posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 písm. a) Akreditační úřad vydává do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o stanovisko doručena.“.

10. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

11. V § 93f odst. 4 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

12. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

13. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

14. V § 93h odst. 4 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

15. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XIII

V § 7 odst. 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  186/2006 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „a územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XIV

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.  274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.  356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006  Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012  Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015  Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 80 odst. 1 se písmeno r) ve znění

„r)   uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.“
zrušuje.

2. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za)   uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. XV

V § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna energetického zákona

Čl. XVI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 1/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 20 doplňují slova „ ; těžební plynovod je zřizován a provozován ve veřejném zájmu“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 26 doplňují slova „ ; výrobna zemního plynu je zřizována a provozována ve veřejném zájmu“.

3. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba zemního plynu, provozování těžebního plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Stavby sloužící pro činnosti podle věty první a stavby s nimi související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).“.

4. V § 16 písm. g) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

5. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výrobce elektřiny je povinen si zajistit vlastnické právo nebo zřídit věcné břemeno k cizí nemovitosti nebo její části umožňující zřízení nebo provozování výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, a stavby související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník nemovitosti není znám nebo určen nebo je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 24 odst. 4 větě první, § 25 odst. 4 větě první, § 57 odst. 2 větě první, § 58 odst. 2 větě první, § 59 odst. 2 větě první, § 60 odst. 2 větě první a v § 76 odst. 7 větě první se za slova „vlastníkem nemovitosti“ vkládají slova „za jednorázovou náhradu“.

7. V § 28 odst. 5 a v § 91 odst. 2 písm. c) se text „§ 23 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 23 odst. 3“.

8. V § 30a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žadatel je jediným účastníkem řízení.“.

9. V § 30a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracováván“.

10. V § 30a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Autorizace není podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani jiného rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle jiného právního předpisu.“.

11. V § 30b odst. 1 písm. g) se slova „a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů“ zrušují.

12. V § 30b se doplňuje odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li předmětem žádosti o udělení autorizace výstavba jaderné elektrárny, může být údaj o instalovaném výkonu a údaj o energetické účinnosti podle odstavce 1 písm. b) uveden mezní hodnotou. Ministerstvo může vyhláškou stanovit, že v žádosti o udělení autorizace na výstavbu jaderné elektrárny mohou být mezní hodnotou uvedeny rovněž další údaje.“.

13. V § 30c odst. 2 se za slovo „údajů“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) až c)“, slovo „žádosti“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slova „či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci“ se zrušují.

14. V § 30c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případech podle § 30b odst. 2 obsahuje rozhodnutí o udělení autorizace mezní hodnotu údaje takto uvedeného v žádosti o udělení autorizace. V těchto případech držitel autorizace oznámí ministerstvu konkrétní hodnoty daných údajů před zahájením výstavby předmětné výrobny elektřiny. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení autorizace se v těchto případech nevydává, pokud upřesněná hodnota údaje nepřekračuje mezní hodnotu uvedenou v rozhodnutí o udělení autorizace.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

15. V § 30d se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) je v případě podle § 30c odst. 4 rozhodující údaj o maximálním instalovaném výkonu stanovený v rozhodnutí o udělení autorizace. Ustanovení odstavce 1 písm. a) se neuplatní v případě, že držitel autorizace požádal o územní rozhodnutí již před nabytím právní moci rozhodnutí o udělení autorizace.“.

16. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:

„(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona zpracovává znalecký posudek, určí se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu47).


47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. XVII

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.  227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č.  268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017  Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 10i odst. 1 větě první a v § 10i odst. 2 větě první se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „ , územního rozvojového plánu“.

2. V § 21 písm. k) se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „a územního rozvojového plánu“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. XVIII

V § 72 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 184/2014  Sb., zákona č. 223/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se na konci textu písmene s) doplňují slova „a územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna vodního zákona

Čl. XIX

V § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. XX

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „ , územního rozvojového plánu“.

2. V § 4 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „a územní rozvojový plán“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna správního řádu

Čl. XXI

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.  413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.  243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 176/2018 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 149 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

(5) Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

2. V § 149 odst. 7 se za větu druhou vkládají věty „Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“.

3. V § 149 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna školského zákona

Čl. XXII

V § 104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slovo „souhlasem“ nahrazuje slovy „souhlasným stanoviskem“, slova „s předchozím stanoviskem“ se nahrazují slovy „s předchozím souhlasným stanoviskem“, slovo „zda“ se nahrazuje slovem „že“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo příslušný uznávací orgán vydávají stanoviska podle věty první do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XXIII

V § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 194/2017 Sb., se text „1,0 m“ nahrazuje textem „0,5 m“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna stavebního zákona

Čl. XXIV

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. g) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovém plánu“.

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „nebo v zásadách územního rozvoje“ nahrazují slovy „ , zásadách územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:

„k)   plochou změny v krajině plocha vymezená v územním plánu, u které se předpokládá změna ze stávajícího využití nezastavěného území na jiné využití nezastavěného území,
l)   plochou přestavby plocha vymezená v územním plánu ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území,“.

Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena m) až p).

4. V § 2 odst. 1 písm. p) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. územní rozvojový plán;“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

5. V § 4 odstavce 9 až 11 znějí:

„(9) O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

(10) Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

(11) Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu, počínají běžet ode dne, kdy jiný úkon nabyl právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr.“.

6. V § 4 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odstavce 9 a 10 se nepoužijí na závazné stanovisko

a)   k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
b)   orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se
1.   vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení přírodního stanoviště v zájmu Evropských společenství nebo druhů v zájmu Evropských společenství,
2. uděluje souhlas k činnostem podmíněným souhlasem orgánu ochrany přírody v ptačích oblastech,
3. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie a podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
4. uděluje souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit,
5. posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a které je vydáno jako jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny.“.

7. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a územního rozvojového plánu“.

8. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „k tomu potřebné“ zrušují.

9. V § 11 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   pořizuje a vydává územní rozvojový plán,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

10. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovo „vede“ vkládají slova „národní geoportál územního plánování a“.

11. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo může zřídit organizační složku státu, která

a)   řeší koncepční otázky teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, urbanismu a architektury, a
b)   zpracovává návrh politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, jejich aktualizací a úplná znění po jejich aktualizaci a územně plánovací podklady.“.

12. V § 19 odstavec 2 zní:

„(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“.

13. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně nadpisu zní:

㤠23b
Územní rezerva

(1) Územní rezervou je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit.

(2) Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace.

(3) Územní rezerva se při jejím vymezení neposuzuje z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí, ani na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; uvedené vlivy se posuzují následně při aktualizaci nebo změně územně plánovací dokumentace, která má umožnit stanovené využití.

(4) V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

14. V § 24 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.“.

16. V § 31 odst. 2 se za slovo „aktualizaci“ vkládají slova „územního rozvojového plánu a“.

17. V § 31 odst. 4 se za slovo „vydávání“ vkládají slova „územního rozvojového plánu,“.

18. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury budou předmětem řešení územního rozvojového plánu.“.

19. V § 35 odst. 4 se text „§ 35 odst. 2 písm. f)“ nahrazuje slovy „odstavce 2 písm. f)“.

20. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Vláda může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

21. V části třetí hlavě III dílu 3 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 1
Územní rozvojový plán

§ 35a

(1) Na základě politiky územního rozvoje vydá ministerstvo územní rozvojový plán. Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(2) Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

(3) Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky a vydává se formou opatření obecné povahy.

(4) Územní rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

§ 35b
Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu

(1) Územní rozvojový plán obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část územního rozvojového plánu obsahuje zejména

a)   vymezení ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů, které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanovené politikou územního rozvoje a stanovení účelu jejich vymezení, popřípadě podmínky pro rozhodování v území,
b)   vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
c)   je-li to účelné, stanovení pořadí provádění změn v území a
d)   stanovení kompenzačních opatření podle § 35d odst. 6.

(3) Grafická část obsahuje

a)   výkres ploch a koridorů,
b)   výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a
c)   je-li to účelné, výkres pořadí provádění změn v území.

(4) Výkresy grafické části se zpracovávají a vydávají v měřítku 1 : 100 000 a obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna schématy. V případě potřeby lze výkres ploch a koridorů dále členit na samostatné výkresy.

(5) Odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje textovou a grafickou část.

(6) Textová část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména

a)   stručný popis postupu pořízení územního rozvojového plánu,
b)   vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s politikou územního rozvoje a s požadavky tohoto zákona,
c)   vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
d)   vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,
e)   základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
f)   stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno,
g)   sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
h)   komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
i)   kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro navrhované plochy a koridory a
j)   vyhodnocení připomínek.

(7) Grafická část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména

a)   koordinační výkres v měřítku 1 : 100 000 a
b)   je-li to účelné, schéma širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních států.

Projednání návrhu územního rozvojového plánu
§ 35c

(1) Ministerstvo pořizuje územní rozvojový plán na základě aktualizace politiky územního rozvoje nebo na základě rozhodnutí vlády.

(2) Obsah územního rozvojového plánu stanoví

a)   ministerstvo na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle § 32 odst. 1 písm. g),
b)   vláda podle § 35 odst. 6,
c)   vláda, nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci politiky územního rozvoje.

(3) Návrh obsahu územního rozvojového plánu doručí ministerstvo příslušnému orgánu ochrany přírody k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a Ministerstvu životního prostředí.

(4) Ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu obsahu územního rozvojového plánu do 30 dnů od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a na základě stanoviska orgánu ochrany přírody podle předchozího odstavce stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případné požadavky na vyhodnocení variant řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení cílů územního rozvojového plánu. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty první.

§ 35d

(1) Na základě obsahu územního rozvojového plánu a stanovisek podle § 35c odst. 4 zajistí ministerstvo zpracování návrhu územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(2) Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 60 dnů od obdržení návrhu územního rozvojového plánu. Ke stanoviskům a vyjádřením podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a nejméně 30 dnů předem oznámí místo a dobu konání veřejného projednání. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý podat u ministerstva písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh územního rozvojového plánu spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním územního rozvojového plánu významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.

(5) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán vydat i bez jeho stanoviska.

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní rozvojový plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).

§ 35e

(1) Pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty řešení, podle výsledků projednání vybere ministerstvo nejvhodnější variantu.

(2) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, připomínky, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací s nimi, stanoviska, popřípadě výsledky řešení rozporů a zajistí úpravu návrhu územního rozvojového plánu.

(3) V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků projednání, ministerstvo si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná ministerstvo v rozsahu těchto úprav s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji, které mohou ve lhůtě do 30 dnů od projednání uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které se změnily od projednání podle § 35d odst. 3. Upravený návrh ministerstvo zveřejní po dobu 30 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a v této lhůtě může každý uplatnit písemné připomínky k částem řešení, které se změnily od projednání podle § 35d odst. 3.

(4) Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.

§ 35f
Vydání územního rozvojového plánu

(1) Územní rozvojový plán se oznámí vyvěšením pouze na úřední desce ministerstva.

(2) Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o vydání územního rozvojového plánu.

(3) Územní rozvojový plán se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)   označení správního orgánu, který územní rozvojový plán vydal,
b)   datum nabytí účinnosti územního rozvojového plánu a
c)   jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 35g
Aktualizace územního rozvojového plánu

(1) Na návrh, projednání a vydání aktualizace územního rozvojového plánu se použijí § 35c až 35f obdobně.

(2) Aktualizace územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

(3) V případě aktualizace územního rozvojového plánu v rámci postupu dle § 35c odst. 4 stanoví Ministerstvo životního prostředí také, zda má být návrh jeho aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

(4) Vyhodnocení vlivů aktualizace územního rozvojového plánu na udržitelný rozvoj území se zpracovává pouze, pokud bylo stanoveno, že tento plán má být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

(5) Ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu po jeho aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti.

§ 35h

K řízení o zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho části je příslušný Nejvyšší správní soud.“.
Dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2 až 4.

22. V § 36 odst. 1 se slova „Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva“). V územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje.“ nahrazují slovy „Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor pro územní rezervu.“ a slova „ , stanovené využití územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti neposuzuje“ se zrušují.

23. V § 36 odst. 3 větě první, § 37 odst. 8 větě první, § 40 odst. 1 písm. a) a v § 42b odst. 5 větě první se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „a územním rozvojovým plánem“.

24. V § 39 odst. 3 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „nebo při vydání územního rozvojového plánu“.

25. V § 41 odst. 2, § 50 odst. 7 větě první, § 53 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 2 a v § 55b odst. 4 větě první se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem“.

26. V § 41 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem zásad územního rozvoje nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

27. V § 41 odst. 5 větě první se za slovo „povinen“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“ a na konci textu vět první a druhé se doplňují slova „nebo územním rozvojovým plánem“.

28. V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

29. V § 42 odst. 6 větě první se slova „§ 41 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 41 odst. 4 a 5“ a ve větě třetí se slova „a § 42c“ zrušují a slova „až 42c“ se nahrazují slovy „a 42b“.

30. V § 42 odst. 7 větě druhé se za slova „schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace“ vkládají slova „nebo vydáním územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace“ a slova „příslušná část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje“ se nahrazují slovy „příslušné části politiky územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu nebo jejich aktualizací, které změnu vyvolaly, jsou zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byly přijaty na návrh kraje“.

31. V § 42 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Aktualizaci zásad územního rozvoje včetně aktualizace pořizované zkráceným postupem a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.“.

32. V § 42a odstavec 1 zní:

„(1) Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje se použije v případě, že takto výslovně uvede zastupitelstvo kraje při rozhodnutí o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období; v prvním případě se zpráva o uplatňování ani zadání aktualizace zásad územního rozvoje nepořizují.“.

33. V § 42a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně případného požadavku na zpracování variant řešení,“.

34. V § 42a odst. 5 se věta druhá zrušuje.

35. V § 42b odst. 1 se slova „o pořízení, nebo na základě zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, ve kterých zastupitelstvo výslovně uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem“ nahrazují slovy „podle § 42a odst. 1“.

36. V § 42b se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, uplatňují se stanoviska, námitky a připomínky ke každé variantě samostatně.“.

37. V § 42b odst. 5 větě druhé a v § 55b odst. 4 větě druhé se za slovo „stanovisek“ vkládá slovo „ , námitek“.

38. V § 42b odstavec 8 zní:

„(8) Obsahuje-li návrh aktualizace zásad územního rozvoje varianty řešení, krajský úřad ve spolupráci s projektantem na základě uplatněných stanovisek, popřípadě řešení rozporů, námitek a připomínek navrhne výběr nejvhodnější varianty, ostatní varianty zařadí do odůvodnění včetně informace, jaké k nim byly uplatněny stanoviska, námitky a připomínky. S ohledem na veřejné zájmy krajský úřad zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu nejvhodnější varianty a k invariantním částem návrhu aktualizace zásad územního rozvoje. Návrhy doručí dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy krajského úřadu souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad zajistí úpravu návrhu aktualizace zásad územního rozvoje v souladu s výsledky projednání.“.

39. V § 42b se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Zastupitelstvo kraje je při schvalování výběru nejvhodnější varianty vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.

(10) V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem aktualizace zásad územního rozvoje, vrátí předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě nebo jej zamítne. Jedná-li se o podstatnou úpravu, krajský úřad projedná upravený návrh na opakovaném veřejném projednání.

(11) Při pořizování a vydání aktualizace zásad územního rozvoje se v částech neupravených v odstavcích 1 až 10 postupuje obdobně podle § 39 odst. 4 až 6, § 40, 41 a § 42 odst. 9 a 10.“.

40. § 42c se včetně nadpisu zrušuje.

41. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje a slova „vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“)“ se nahrazují slovem „přestavby“.

42. V § 43 odst. 3 větě první se slova „kraje a“ nahrazují čárkou a za slova „politikou územního rozvoje“ se vkládají slova „a s územním rozvojovým plánem“.

43. V § 52 odst. 2 větě druhé se slova „1 a“ zrušují.

44. V § 52 odst. 4 se slovo „vydání“ nahrazuje slovy „schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu,“.

45. V § 54 odst. 5 se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovém plánu“.

46. V § 54 odst. 6 větách první a druhé se za slovo „krajem“ vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem“.

47. V § 54 se odstavec 7 zrušuje.

48. V § 55 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami, které zní: „Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh územního plánu nebo návrh změny územního plánu. V takovém případě se dále postupuje podle ustanovení § 50 až 54 obdobně.“.

49. V § 55 odst. 3 větě třetí se za slovo „kraje“ vkládají slova „nebo s územním rozvojovým plánem“.

50. V § 55 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Změnu územního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

51. V § 55a odstavec 1 zní:

„(1) Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije v případě, že takto výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období; v prvním případě se zpráva o uplatňování ani zadání změny územního plánu nepořizují.“.

52. V § 55a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně případného požadavku na zpracování variant řešení,“.

53. V § 55a odst. 5 se věta druhá zrušuje.

54. V § 55b odst. 1 se slova „o pořízení změny územního plánu, nebo na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ve kterém zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným postupem“ nahrazují slovy „podle § 55a odst. 1“.

55. V § 55b se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, uplatňují se stanoviska, námitky a připomínky ke každé variantě samostatně.“.

56. V § 55b odstavec 7 zní:

„(7) Obsahuje-li návrh změny územního plánu varianty řešení, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem na základě uplatněných stanovisek, popřípadě řešení rozporů, námitek a připomínek navrhne výběr nejvhodnější varianty, ostatní varianty zařadí do odůvodnění včetně informace, jaké k nim byly uplatněny stanoviska, námitky a připomínky. S ohledem na veřejné zájmy pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu nejvhodnější varianty a k invariantním částem návrhu změny územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu změny územního plánu v souladu s výsledky projednání.“.

57. V § 55b se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Zastupitelstvo obce je při schvalování výběru nejvhodnější varianty vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.

(9) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem změny územního plánu, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě nebo jej zamítne. Jedná-li se o podstatnou úpravu, pořizovatel projedná upravený návrh na opakovaném veřejném projednání.

(10) Při pořizování a vydání změny územního plánu se v částech neupravených v odstavcích 1 až 9 postupuje obdobně podle § 53, 54 a § 55 odst. 4 až 7.“.

58. § 55c se včetně nadpisu zrušuje.

59. V § 61 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

60. V § 62 odst. 2 písm. d) se číslo „75“ nahrazuje číslem „74“.

61. V § 69 se odstavec 6 zrušuje.

62. V § 71 odst. 4 větě první a v § 71 odst. 5 větě první se slovo „následně“ zrušuje.

63. V § 71 odst. 4 větě první se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem“.

64. V § 71 odst. 5 větě první se za slovo „a“ vkládají slova „územním rozvojovým plánem nebo schválenou“ a ve větě druhé se slova „nebo politikou územního rozvoje“ nahrazují slovy „ , politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem“.

65. V § 71 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Změna regulačního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

(11) Změnu regulačního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné znění regulačního plánu po této změně obec nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.“.

66. V § 72 věta první zní: „Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu se použije v případě, že takto výslovně uvede zastupitelstvo obce nebo kraje příslušné k vydání regulačního plánu při rozhodnutí o pořízení změny regulačního plánu a o jejím obsahu.“.

67. V § 72 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně případného požadavku na zpracování variant řešení,“.

68. V § 73 odst. 1 se slova „o pořízení změny regulačního plánu a jejím obsahu, ve kterém zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem,“ nahrazují slovy „podle § 72 odst. 1“.

69. V § 73 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Obsahuje-li posuzovaný návrh změny regulačního plánu varianty řešení, uplatňují se stanoviska, námitky a připomínky ke každé variantě samostatně. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem na základě uplatněných stanovisek, popřípadě řešení rozporů, námitek a připomínek navrhne výběr nejvhodnější varianty, ostatní varianty zařadí do odůvodnění včetně informace, jaké k nim byly uplatněny stanoviska, námitky a připomínky. S ohledem na veřejné zájmy pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu nejvhodnější varianty a k invariantním částem návrhu změny regulačního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu změny regulačního plánu v souladu s výsledky projednání.

(5) Zastupitelstvo je při schvalování výběru nejvhodnější varianty vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.

(6) V případě, že zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem změny regulačního plánu, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě nebo jej zamítne. Jedná-li se o podstatnou úpravu, pořizovatel projedná upravený návrh na opakovaném veřejném projednání.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

70. V § 73 odst. 7 se slovo „dále“ nahrazuje slovy „v částech neupravených v odstavcích 1 až 6“.

71. § 75 se včetně nadpisu zrušuje.

72. V § 79 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u)   dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem, splňující podmínky zvláštního právního předpisu1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.“.

73. V § 102 odst. 5 větě první se slova „obec nebo kraj“ nahrazují slovy „obec, kraj nebo stát“ a slova „její změnu“ se nahrazují slovy „její aktualizaci nebo změnu“.

74. V § 102 odst. 6 větě první se slova „obec nebo kraj“ nahrazují slovy „obec, kraj nebo stát“.

75. V § 122a odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

76. V § 152 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.“.

77. V § 163 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „uplatňování“ se vkládají slova „ , územní rozvojový plán a aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu včetně dokladů o jejich pořizování“.

78. V § 163 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Územní rozvojový plán, jeho aktualizace a úplné znění územního rozvojového plánu po jeho aktualizaci se zveřejňují v digitální formě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán, jeho aktualizaci a úplné znění územního rozvojového plánu po jeho aktualizaci v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve vektorové podobě.“.

79. V § 178 odst. 2 písm. k) se text „§ 152 odst. 1, 3 nebo 4“ nahrazuje textem „§ 152 odst. 1, 3, 4 nebo 6“.

80. V § 184 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „úřad“ vkládají slova „a orgán územního plánování“.

81. V § 192 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Územně plánovací dokumentaci nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.

(4) Územní rozvojový plán nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního řádu.“.

82. § 193 zní:

㤠193

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 20a odst. 4, § 21 odst. 4, § 24 odst. 3, § 26 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst. 8, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4, § 161a odst. 7 a § 162 odst. 7.“.

83. V nadpisu přílohy se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „ , územního rozvojového plánu“.

84. V příloze body 2 a 9 zní:

„2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.

 9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.“.

Čl. XXV
Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) prověří záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje, které jsou zároveň obsažené v politice územního rozvoje a současně se jedná o veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, které dosud nebyly provedeny a u kterých již uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního. Záměry vyhovující uvedeným hlediskům ministerstvo převezme ze zásad územního rozvoje bez věcné změny do prvního územního rozvojového plánu, přitom jiný způsob grafického vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu.

2. Záměry přebírané do prvního územního rozvojového plánu podle bodu 1 nepodléhají projednání a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 35c až 35f zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona, ani nejsou přezkoumatelné podle správního řádu nebo soudního řádu správního.

3. Aktualizace a změny územně plánovací dokumentace, o jejichž pořízení rozhodlo příslušné zastupitelstvo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů, kdy příslušné zastupitelstvo na návrh pořizovatele rozhodne, že se na dosavadní postup pořízení naváže zkráceným postupem.

4. Povinnost vést stavební deník v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, se použije, je-li zadávací řízení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o vyvlastnění

Čl. XXVI

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ zrušuje.

3. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek.“.

4. V § 6 se za slova „k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě,“ vkládají slova „jakož i účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se vyvlastňovaného pozemku nebo stavby,“.

5. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „břemenu8)“ nahrazuje slovy „břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně se postupuje pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.“.

7. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.“.

8. V § 22 odst. 1 se slova „o něm byli účastníci řízení a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat.“ nahrazují slovy „se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním.“.

9. V § 24 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „do 30 dnů ode dne konání ústního jednání“.

10. V § 24 odst. 2 se za slovo „splněny,“ vkládají slova „do 30 dnů ode dne konání ústního jednání“.

Čl. XXVII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti se posoudí podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XXVIII

V § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu rozvojovému plánu“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Čl. XXIX

V § 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud oprávněná osoba uzavřela dohodu o přípoloži podle liniového zákona8), nahrazuje tato dohoda smlouvu o koordinaci stavebních prací.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna atomového zákona

Čl. XXX

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 117 odstavec 3 zní:

„(3) Každá obec obdrží jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši

a)   1 000 000 Kč, pokud Správa podala žádost o stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v katastrálním území obce; příspěvek nelze poskytnout opakovaně,
b)   60 000 000 Kč, pokud na jejím katastrálním území bylo stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech; v kalendářním roce, v němž byl obci poskytnut tento příspěvek, nelze poskytnout příspěvek podle odstavce 1 písm. b).“.

2. V § 117 odst. 4 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

Čl. XXXI
Přechodná ustanovení

1. Příspěvek podle § 117 odst. 3 písm. a) náleží obci, pokud Správa podala žádost o stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v katastrálním území obce ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2018.

2. Tento příspěvek převede Správa obci do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. XXXII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví (životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění), ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil ... pokračování

Cena: 133 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.