Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


227

ZÁKON

ze dne 14. srpna 2019,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.  256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016  Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   technická zařízení a jejich součásti určená ke kontrole úhrady časového poplatku za užití pozemní komunikace, jsou-li pevně umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.“.

2. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti“.

3. V § 20a odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,“ zrušují.

4. V § 20a odst. 1 písm. h) se slovo „držitelem“ nahrazuje slovem „provozovatelem“.

5. V § 20a odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby,“.

6. V § 20a odst. 1 písm. m) se slova „při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací“ nahrazují slovy „zařazeným do státních hmotných rezerv“.

7. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. *v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.“.

8. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   vybaveným zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.“.

9. § 21 až 21c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 39 znějí:

㤠21

(1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému časového zpoplatnění“), pouze pokud

a)   byl pro dobu užívání pozemní komunikace vozidlem uhrazen časový poplatek, nebo
b)   je vozidlo osvobozeno od zpoplatnění a, jde-li o vozidlo podle § 20a odst. 1 písm. a) až g), j), k), m), n) nebo o), osvobození vozidla od zpoplatnění bylo oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

(2) Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na 30 dnů nebo na 10 dnů. Počátek období, na které se hradí časový poplatek,

a)   nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a
b)   musí následovat nejpozději 3 měsíce po provedení úhrady.

(3) Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis. Výše časového poplatku na 1 rok však nesmí překročit 1 500 Kč, výše časového poplatku na 30 dnů nesmí překročit 600 Kč a výše časového poplatku na 10 dnů nesmí překročit 400 Kč. Jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, nesmí výše časového poplatku na 1 rok překročit 1 000 Kč, výše časového poplatku na 30 dnů nesmí překročit 300 Kč a výše časového poplatku na 10 dnů nesmí překročit 200 Kč. 

§ 21a
Úhrada časového poplatku

(1) Výběr časového poplatku zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury může veřejnoprávní smlouvou pověřit výběrem časového poplatku a činnostmi podle odstavců 4 a 5 třetí osobu.

(2) Časový poplatek se hradí

a)   v hotovosti na místech určených Státním fondem dopravní infrastruktury nebo osobou pověřenou výběrem časového poplatku podle odstavce 1, nebo
b)   bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na příslušný účet Státního fondu dopravní infrastruktury nebo osoby pověřené výběrem časového poplatku podle odstavce 1.

(3) Státní fond dopravní infrastruktury zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup místa určená k úhradě časového poplatku v hotovosti podle odstavce 2 písm. a) a čísla účtů a podmínky, které je nutné dodržet při úhradě časového poplatku bezhotovostním převodem podle odstavce 2 písm. b).

(4) Na základě úhrady časového poplatku se v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenají

a)   státní poznávací značka vozidla,
b)   údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,
c)   počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen,
d)   údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem,
e)   datum a čas provedení úhrady a
f)   adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo, byly-li sděleny.

(5) O úhradě časového poplatku se z evidence vozidel v systému časového zpoplatnění vystaví potvrzení, které se předá osobě, která úhradu provedla.

(6) Způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21b
Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění

(1) Na základě oznámení provozovatele vozidla v systému časového zpoplatnění provede Státní fond dopravní infrastruktury záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. a) až g), j), k), m), n) nebo o) v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění. Oznámení a záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění se neprovádí u vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. b), jde-li o vozidlo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu, u vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. c), má-li přidělenu vojenskou poznávací značku, nebo u vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. o), má-li přidělenu registrační značku elektrického vozidla.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a)   státní poznávací značku vozidla,
b)   údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,
c)   vymezení důvodu pro osvobození vozidla,
d)   údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou jeho
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název,
2. datum narození nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její identifikační číslo,
3. adresa bydliště nebo sídla provozovatele vozidla, není-li vozidlo registrováno v České republice, a
e)   úředně ověřený podpis provozovatele vozidla.

(3) K oznámení podle odstavce 1 se přikládá

a)   kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození, jde-li o osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. o) a není-li vozidlo registrováno v České republice, a
b)   plná moc udělená provozovatelem vozidla opatřená jeho úředně ověřeným podpisem, je-li provozovatel vozidla zastoupen na základě plné moci.

(4) Neobsahuje-li oznámení náležitosti podle odstavce 2 nebo přílohy podle odstavce 3, nahlíží se na něj, jako by nebylo učiněno; Státní fond dopravní infrastruktury o tom neprodleně uvědomí provozovatele vozidla včetně uvedení důvodu.

(5) Pominou-li důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění, je provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění, u něhož je v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno osvobození vozidla od zpoplatnění, povinen to oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů Státnímu fondu dopravní infrastruktury, který bez zbytečného odkladu záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění vymaže; oznámení musí obsahovat úředně ověřený podpis provozovatele vozidla.

(6) Podává-li se oznámení o osvobození vozidla od zpoplatnění nebo oznámení o pominutí důvodů pro osvobození vozidla od zpoplatnění elektronicky, musí být podány na elektronickém formuláři, který Státní fond dopravní infrastruktury zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Úředně ověřený podpis podle odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 5 se nevyžaduje, byl-li předmětný úkon podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu39).

§ 21c
Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění

(1) Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění obsahuje údaje o

a)   vozidlech, pro která byl uhrazen časový poplatek, vymezené v § 21a odst. 4,
b)   vozidlech v systému časového zpoplatnění, u nichž bylo oznámeno osvobození vozidla od zpoplatnění, vymezené v § 21b odst. 2 písm. a) až d),
c)   tom, zda jsou vozidla zaevidována do systému elektronického mýtného, zahrnující státní poznávací značku vozidla a údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, a
d)   počtu vozidel v systému časového zpoplatnění, která užila zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového poplatku.

(2) Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění je informačním systémem veřejné správy11m).

(3) Správcem evidence vozidel v systému časového zpoplatnění je Státní fond dopravní infrastruktury.

(4) Státní fond dopravní infrastruktury umožní ověřit způsobem umožňujícím dálkový přístup podle státní poznávací značky vozidla, zda je pro toto vozidlo

1.   uhrazen časový poplatek a počátek a konec období, na které je uhrazen, nebo
2.   v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno osvobození vozidla od zpoplatnění.

(5) Státní fond dopravní infrastruktury zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění Ministerstvu vnitra, Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů a orgánům Celní správy České republiky.

(6) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění uchovávají po dobu 2 let od konce období, pro které byl uhrazen časový poplatek.

(7) Státní fond dopravní infrastruktury sleduje, zda jsou zpoplatněné pozemní komunikace užívány v souladu s § 21 odst. 1, a využívá údaje obsažené v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění ke zvýšení efektivity kontroly úhrady časového poplatku.


39) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“.

10. § 21d a 21e se včetně nadpisů zrušují.

11. V § 22 odst. 1 se doplňuje věta „Mýtné se ukládá za účelem dosažení návratnosti nákladů

a)   vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace,
b)   vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích a
c)   vyvolaných hlukem z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích.“.

12. V § 22 odst. 2 se poslední věta nahrazuje větou „Sazby mýtného jsou rozlišeny podle kategorie vozidla, počtu náprav a hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kategorie pozemní komunikace a

a)   emisní třídy vozidla, jde-li o část mýtného ukládanou za účelem dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. b); tato část mýtného se v případě vozidla, které splňuje nejpřísnější emisní úroveň stanovenou prováděcím právním předpisem, po dobu, kterou tento předpis stanoví, neukládá, a
b)   období dne, jde-li o část mýtného ukládanou za účelem dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. c).“.

13. V § 22 odst. 3 se slova „sleva na mýtném celkově uloženém za časové období stanovené nařízením vlády, pokud výše mýtného uloženého“ nahrazují slovy „za časové období stanovené nařízením vlády sleva z části mýtného celkově uloženého za účelem dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. a), pokud výše této části mýtného uložená“ a slova „mýtného stanoveného u takového vozidla“ se nahrazují slovy „části mýtného uložené podle věty první“.

14. V § 22 odst. 6 se slova „vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

15. V § 22 odst. 7 se slova „uloženého mýtného“ nahrazují slovy „části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. a)“ a slova „nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 6“ se nahrazují slovy „těchto nákladů“.

16. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v odstavci 6“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.

17. V § 22c odst. 3 se doplňuje věta „Provozovatel systému elektronického mýtného poskytuje pro účely sledování a kontroly, zda jsou zpoplatněné pozemní komunikace užívány v souladu s § 21 odst. 1, Státnímu fondu dopravní infrastruktury způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup údaje podle odstavce 2 písm. b).“.

18. V § 22c odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova „maximálně do výše pořizovací ceny elektronického zařízení,“ zrušují.

19. V § 22c odst. 5 se slova „osobě, která kauci složila,“ nahrazují slovy „provozovateli vozidla“.

20. V § 40 odst. 4 písm. c) se slova „s), t), u) a v)“ nahrazují slovy „u), v), w) a x)“.

21. V § 40 odst. 8 písm. c) se za slovo „provozovatelem,“ vkládají slova „a totožnost přepravované osoby, k jejíž přepravě se má vztahovat osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. h) nebo i),“ a za slova „úhrady časového“ se vkládají slova „poplatku nebo naplnění důvodu pro osvobození vozidla od“.

22. V § 40 odst. 9 se text „§ 42b odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) a odst. 2“.

23. V § 40 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje celnímu úřadu podezření ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t).“.

24. § 41a zní:

㤠41a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje silničním správním úřadům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a provozovateli systému elektronického mýtného pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
c)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
d)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c)   datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d)   právní forma,
e)   statutární orgán,
f)   adresa sídla,
g)   datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   omezení svéprávnosti,
h)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   místo a stát narození,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h)   omezení svéprávnosti,
i)   datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

25. V § 42a odstavec 2 zní:

„(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění.“.

26. V § 42a odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo k zaevidování vozidla poskytne nesprávné údaje“.

27. V § 42a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění dopustí přestupku tím, že

a)   oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 21b odst. 1, aniž by byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,
b)   jím provozovaným vozidlem, které je osvobozeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná pozemní komunikace, aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1 písm. b) oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nebo
c)   nesplní oznamovací povinnost podle § 21b odst. 5.“.

28. V § 42a odst. 8 písm. d) se slova „a odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „ , odstavce 3 a odstavce 7 písm. a)“.

29. V § 42a odst. 8 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až g), která znějí:

„e)   do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
f)   do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) a c),
g)   příkazem na místě do 1 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b),“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena h) až k).

30. V § 42b odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 21b odst. 1, aniž by byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,“.

31. V § 42b odst. 1 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:

„s)   jím provozovaným vozidlem, které je osvobozeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná pozemní komunikace, aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1 písm. b) oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury,
t)   jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění nesplní oznamovací povinnost podle § 21b odst. 5,“.

Dosavadní písmena s) až w) se označují jako písmena u) až y).

32. V § 42b odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , k zaevidování poskytne nesprávné údaje nebo“.

33. V § 42b odst. 6 písm. a) se slova „s), t) a v)“ nahrazují slovy „u), v) a x)“.

34. V 42b odst. 6 písm. b) se slova „ , q) a r)“ nahrazují slovy „a q)“.

35. V § 42b odst. 6 písm. d) se slova „u) a w)“ nahrazují slovy „r), w) a y)“.

36. V § 42b se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. s) a t).“.

37. V § 43 odst. 1 a 3, § 43a odst. 1 písm. b) a v § 43a odst. 2 písm. b) se text „§ 42b odst. 1 písm. s)“ nahrazuje textem „§ 42b odst. 1 písm. u)“.

38. V § 46 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 3, výši bonusu podle § 21d odst. 3“ nahrazují textem „§ 21 odst. 3“ a za slovo „stanovit“ se vkládají slova „nejpřísnější emisní úroveň vozidel a dobu, po kterou se u těchto vozidel podle § 22 odst. 2 písm. a) neukládá příslušná část mýtného, a“.

39. V § 46 odst. 2 se text „§ 21d odst. 2, § 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2,“ nahrazuje textem „§ 21a odst. 6“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do 31. ledna 2021 lze úhradu časového poplatku prokázat rovněž způsobem podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost kupónů prokazujících úhradu časového poplatku podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

3. Do 31. ledna 2021 lze zpoplatněnou pozemní komunikaci užít vozidlem osvobozeným od zpoplatnění bez úhrady časového poplatku, aniž by bylo osvobození vozidla od zpoplatnění oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. III

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se za slova „sportovních vozidel3f),“ vkládají slova „evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění3g),“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. IV

V § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 129/2016 Sb., se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo pořízení vybavení potřebného ke kontrole úhrady časového poplatku“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008  Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „a i)“ nahrazují slovy „ , i) a k)“.

2. V § 5 odst. 5 písm. a) bodu 1 se za slovo „účely“ vkládají slova „ověřování údajů vedených v evidenci údajů o mýtném a“.

3. V § 5 odst. 5 písm. a) bodu 2 se slova „Celní správě“ nahrazují slovy „orgánům Celní správy“.

4. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „zákona a“ nahrazují slovem „zákona,“.

5. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   podle § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 3 písm. b), f) a i) a § 4 odst. 4 písm. a)
1. Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro účely ověřování údajů v oznámení o osvobození vozidla od zpoplatnění podle zvláštního zákona a
2. orgánům Celní správy České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností řidičů a provozovatelů vozidel v systému časového zpoplatnění podle zvláštního zákona.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 24, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.