Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 405/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 144, ze dne 7. 12. 2017

405

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o dokumentaci staveb

Čl. I

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „(dále jen „stavba“)“.

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „společné“ a slova „územního rozhodnutí a stavebního“ zrušují.

3. V § 1 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládá slovo „projektové“.

4. V § 1 odst. 3 se slova „a na dráze včetně zařízení na dráze“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“.

5. V nadpisu § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.

6. V § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují.

7. V § 1a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

8. V nadpisu § 1b se číslo „7“ nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.

9. V § 1b se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.

10. V nadpisu § 1c se číslo „7“ nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.

11. V § 1c se číslo „3“ nahrazuje číslem „7“.

12. § 1d včetně nadpisu zní:

㤠1d
Dokumentace pro vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

13. V nadpisu § 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

14. V § 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „12“.

15. V nadpisu § 3 se slovo „Dokumentace“ nahrazuje slovy „Projektová dokumentace“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

16. V § 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „13“.

17. V § 4 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „14“.

18. V § 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „15“.

19. V § 6 se číslo „9“ nahrazuje číslem „16“.

20. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.

(2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(3) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nebo dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru staveb zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.“.

21. Přílohy č. 1 až 8 včetně poznámek pod čarou č.  1 až 7 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Za přílohu č. 8 se vkládají nové přílohy č. 9 až 15, které znějí:

Dosavadní příloha č. 9 se označuje jako příloha č. 16.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Čl. III

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „projektové“ a slova „přílohy č. 6 k vyhlášce“ se nahrazují slovem „vyhlášky“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „přílohy č. 3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce“ nahrazují slovem „vyhlášky“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „přílohy č. 8 k vyhlášce“ nahrazují slovem „vyhlášky“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.