Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


319

ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004  Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb. a zákona č. 250/2014  Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.“.

2. V § 2 odst. 8 se slova „podle obchodního zákoníku“ zrušují a slova „jejíž podnik nebo organizační složka podniku umístěná na území České republiky je zapsána v obchodním rejstříku“ se nahrazují slovy „má na území České republiky odštěpný závod“.

3. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:

„(9) Zařízením služeb se rozumí železniční stanice, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která slouží k poskytování služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce.

(10) Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná průjezdnost umožňující rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dráhy v určitém období.

(11) Přidělením kapacity dráhy se rozumí jednání umožňující využití takového dílu z celkové kapacity dráhy, kterého je zapotřebí pro požadovanou trasu vlaku.

(12) Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie a jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“.

4. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   dráha místní, jíž je dráha místního významu oddělená od celostátní nebo regionální dráhy; dráha je oddělená, umožňuje-li přesun drážního vozidla na jinou dráhu jen s použitím zvláštního technického zařízení nebo slouží-li výhradně provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky,“.

Dosavadní písmena c) až d) se označují jako písmena d) až e).

5. V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   zkušební dráha, jíž je dráha, která slouží zejména k provádění zkušebního provozu drážních vozidel nebo zkoušek pro schválení typu nebo změny typu drážních vozidel a drážní infrastruktury,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

6. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Úrovňové přístupové cesty k nástupišti jsou veřejnosti přístupné, s výjimkou přechodu kolejí, když:

a)   je dávána výstraha světelným signálem výstražného zařízení pro přechod kolejí,
b)   je dávána výstraha akustickým signálem výstražného zařízení pro přechod kolejí,
c)   se sklápí, je sklopena, či se zdvihá závora výstražného zařízení pro přechod kolejí,
d)   je již bezprostředně vidět nebo slyšet přibližující se drážní vozidlo, křižující přechod kolejí,
e)   je přechod kolejí zakázán pokyny provozovatele dráhy.

Technické způsoby výstražného zařízení pro přechod kolejí stanoví prováděcí předpis.“.

7. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná.“.

8. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě.

(3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k uskutečnění stavby dráhy celostátní nebo regionální omezuje smlouvou a ocenění tohoto omezení stanovené znaleckým posudkem je nižší než 1 000 Kč, sjedná se úplata ve výši 1 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

 9. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „160 km/h,“ vkládají slova „a u dráhy zkušební“.

10. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „u vlečky“ nahrazují slovy „u dráhy místní a vlečky“.

11. V § 9 odst. 3 a 4 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

12. V § 9 odst. 4 a § 10 odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

13. V § 12 písm. a) a b) se slova „způsobilí k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávní“.

14. § 13a zní:

㤠13a

Pro účely ověření bezúhonnosti si drážní správní úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je drážní správní úřad rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí.“.

Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje.

15. V § 16 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Drážní správní úřad v rozhodnutí o vydání úředního povolení pro zkušební dráhu podle § 3 odst. 1 písm. e) stanoví podmínky, za jakých lze na této dráze provozovat zkušební provoz drážních vozidel nebo zkoušky pro schválení typu nebo změny typu drážních vozidel a drážní infrastruktury.“.

16. V § 22 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

㤠22a

(1) Vlečka je veřejně přístupná, pokud

a)   není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu,
b)   neslouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné osoby, a drážní dopravu na ní provozuje více než jeden dopravce,
c)   jejím hlavním účelem je napojení zařízení služeb na celostátní a regionální dráhu.

(2) Provozovatel veřejně nepřístupné vlečky umožní dopravci nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů užít tuto vlečku nebo její část za účelem přístupu

a)   k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků,
b)   k zařízení služeb, jde-li o vlečku podle odstavce 1 písm. c), nebo
c)   k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

(3) Provozovatel vlečky sdělí údaj o její nepřístupnosti včetně odůvodnění Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Dojde-li Úřad k závěru, že není splněna podmínka pro vyloučení veřejné přístupnosti vlečky podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), uloží z moci úřední provozovateli vlečky, aby ji provozoval jako veřejně přístupnou.

(4) Úřad na žádost dopravce, kterému provozovatel veřejně nepřístupné vlečky užití této vlečky zcela nebo zčásti odepřel v rozporu s odstavcem 2, uloží provozovateli vlečky uzavřít s dopravcem smlouvu umožňující užití vlečky. Žádost lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, v němž bylo užití vlečky odepřeno.“.

18. § 23 zní:

㤠23

(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky je kromě povinností uvedených v § 22 odst. 1 a 2 povinen

a)   umožnit dopravcům využití přidělené kapacity dráhy, a to alespoň poskytnutím služeb souvisejících s užitím dráhy a služeb souvisejících s provozem drážních vozidel na dráze; minimální rozsah a obsah těchto služeb stanoví prováděcí právní předpis,
b)   zajistit dopravcům nediskriminačním způsobem přístup k jím poskytovaným službám,
c)   sjednávat cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity nediskriminačním způsobem,
d)   umožnit dopravci, který splňuje podmínky pro provozování drážní dopravy podle tohoto zákona, provozovat drážní dopravu na dráze za cenu sjednanou podle cenových předpisů,
e)   umožnit dopravci užití dráhy na nezbytnou dobu pro objezdy nesjízdného úseku dráhy, byla-li tato nesjízdnost způsobena živelní událostí nebo nehodou,
f)   vést seznam jím provozovaných drah a jejich součástí; seznam obsahuje alespoň technický a provozní popis dráhy a jejích součástí, údaje o technickém a provozním stavu dráhy a jejích součástí, údaje o probíhající rekonstrukci dráhy a jejích součástí a výši finančních prostředků na rekonstrukci vynaložených,
g)   zpracovat způsob určování nákladů, které mu vznikají při poskytování jednotlivých služeb dopravcům, a způsob přiřazení těchto nákladů k jednotlivým službám.

(2) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky přijme plán obchodní činnosti obsahující alespoň údaje o

a)   zamýšleném rozsahu činnosti a způsobu jejího finančního zajištění,
b)   technické povaze jím provozované dráhy a její kapacitě a
c)   podmínkách přístupu na jím provozovanou dráhu.

(3) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky zveřejní před přijetím plánu obchodní činnosti údaje podle odstavce 2 písm. b) a c) a údaje o plánovaném rozvoji provozované dráhy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý může k těmto údajům uplatnit odůvodněné připomínky. Za tím účelem provozovatel dráhy stanoví přiměřenou lhůtu, kterou oznámí spolu se zpřístupněním údajů.

(4) Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce musí obsahovat ujednání o

a)   ceně za užití dráhy,
b)   sankčních platbách za narušení provozování drážní dopravy zapříčiněné provozovatelem dráhy nebo dopravcem,
c)   způsobu vykazování vzniku, příčin a doby trvání narušení provozování drážní dopravy mezi stranami smlouvy,
d)   nestranném způsobu mimosoudního řešení sporů mezi stranami smlouvy týkajících se sankčních plateb za narušení provozování drážní dopravy; lhůta, v níž má být řešení sporu přijato, činí 10 pracovních dnů.

(5) Byla-li dráha nebo její část prohlášena za přetíženou, zpracuje provozovatel dráhy do 6 měsíců ode dne tohoto prohlášení analýzu kapacity dotčené dráhy, ve které uvede zjištěné příčiny přetížení dráhy a navrhne opatření ke zmírnění nebo odstranění přetížení. Při zpracování analýzy provozovatel dráhy zohlední alespoň technické a provozní vlastnosti přetížené dráhy a druh a intenzitu provozované drážní dopravy. Opatření ke zmírnění nebo odstranění přetížení odpovídají zjištěným příčinám přetížení a zahrnují zejména návrhy na změnu jízdního řádu, změnu rychlosti jízdy na dráze nebo uskutečnění stavby dráhy.

(6) Provozovatel dráhy přijme do 6 měsíců ode dne zpracování analýzy kapacity dráhy na jejím základě plán na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy. Návrh plánu projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na dotčené dráze a rovněž, je-li na dotčené dráze provozována drážní doprava na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, s kraji, v jejichž územním obvodu se dráha nachází, a s Ministerstvem dopravy. Je-li plán přijat, není provozovatel dráhy povinen provádět další analýzu při opětovném prohlášení dotčené dráhy nebo její části za přetíženou. Provozovatel dráhy zpracuje analýzu kapacity dráhy a přijme plán na jejím základě rovněž v případě, že přetížení dráhy nebo její části bezprostředně hrozí.

(7) Provozovatel dráhy, která byla prohlášena za přetíženou, vyzve v souladu s pravidly obsaženými v prohlášení o dráze dopravce užívajícího tuto dráhu nebo její část ke vzdání se přidělené kapacity dráhy, pokud

a)   v průběhu alespoň jednoho měsíce nevyužívá přidělenou kapacitu přetížené dráhy v plném rozsahu a
b)   tato skutečnost je způsobena hospodařením dopravce nebo jinými důvody, které dopravce mohl ovlivnit.

(8) Kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy, minimální rozsah údajů předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce a obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy stanoví prováděcí právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

19. § 23b a 23c včetně nadpisu znějí:

㤠23b
Omezení provozování dráhy

(1) Provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodu

a)   provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy,
b)   provádění činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy, nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, nebo
c)   narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou událostí a provádění činností spojených s obnovením provozuschopnosti.

(2) Je-li to možné s ohledem na účel činností podle odstavce 1 a na charakter dráhy, provádí provozovatel dráhy tyto činnosti takovým způsobem, aby provozování drážní dopravy na dráze

a)   nebylo omezeno; za tímto účelem provozovatel dráhy přednostně využívá kapacitu dráhy vyhrazenou pro tyto činnosti v prohlášení o dráze, nebo
b)   bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li postupovat podle písmene a).

(3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, překračuje-li předpokládaná doba omezení 24 hodin. Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení časového období, na které je plán zpracován, počtu, umístění a předpokládané doby trvání jednotlivých omezení provozování dráhy a jejich důvodů a předpokládaného rozsahu omezení provozování drážní dopravy na dráze.

(4) Návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části projedná provozovatel dráhy s vlastníkem dráhy, s dopravci, kteří na dotčené dráze provozují drážní dopravu, a s žadateli o přidělení kapacity na této dráze. Je-li na dráze přidělována kapacita dráhy, provozovatel dráhy návrh plánu projedná rovněž s osobou, která kapacitu přiděluje (dále jen „přídělce“), je-li odlišná od provozovatele. S krajem, na jehož území se dráha nebo její část dotčená omezením nachází, a s Ministerstvem dopravy projedná provozovatel dráhy návrh plánu s ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Zaměstnanec Úřadu je oprávněn být přítomen při projednávání návrhu plánu.

(5) Nepodaří-li se provozovateli dráhy při projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části dohodnout se všemi dotčenými dopravci na rozsahu změn a omezení provozované drážní dopravy na dráze, navrhne rozsah změn a omezení i bez dohody provozovatel dráhy. Postupuje při tom takovým způsobem, aby nepříznivé dopady změn a omezení drážní dopravy u jednotlivých dopravců nepřesahovaly přiměřenou míru, a tento návrh odůvodní. Za tímto účelem je provozovatel dráhy oprávněn navrhnout spojení dvou nebo více vlaků jednoho dopravce.

§ 23c

(1) Návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části schvaluje po jeho projednání Úřad na žádost provozovatele dráhy. K žádosti provozovatel dráhy přiloží návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části, dohody s jednotlivými dopravci, byly-li uzavřeny.

(2) Úřad návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části schválí, jsou-li splněny požadavky podle § 23b.

(3) Omezit provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností, které nejsou zahrnuty do schváleného plánu omezení, může provozovatel pouze, jde-li o činnosti spojené s

a)   obnovováním provozuschopnosti dráhy po jejím narušení živelní nebo mimořádnou událostí,
b)   údržbou nebo opravou dráhy, nepřekračuje-li předpokládaná doba omezení 24 hodin nebo nedojde-li k omezení provozování drážní dopravy na dráze, nebo
c)   údržbou nebo opravou dráhy, nejsou-li splněny podmínky podle písmene b), ale provedení těchto činností nesnese odkladu.

(4) Provozovatel dráhy o omezení podle odstavce 3 bez zbytečného odkladu vyrozumí dotčené dopravce, vlastníka dráhy a Úřad. Ve vyrozumění uvede důvody a předpokládanou dobu omezení. Nejsou-li dodrženy podmínky podle odstavce 3, uloží Úřad provozovateli dráhy obnovení provozování dráhy a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(5) Na změny plánu omezení provozování dráhy nebo její části se odstavce 1 a 2 a § 23b odst. 4 a 5 použijí obdobně.“.

20. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

§ 23d

(1) Provozovatel zařízení služeb poskytuje dopravcům prostřednictvím tohoto zařízení služby bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů. Cena za služby bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nesmí být diskriminační; jde-li o dodávky trakční elektrické energie, zohlední provozovatel zařízení služeb při návrhu ceny rovněž způsob provozování drážní dopravy, zejména rychlost jízdy a četnost zastavení drážních vozidel.

(2) Provozovatel zařízení služeb zpřístupní příslušnému přídělci kapacity dopravní cesty alespoň 60 dnů přede dnem zveřejnění prohlášení o dráze

a)   cenu za poskytované služby,
b)   podmínky poskytování služeb a
c)   cenu za užití vlečky sloužící k napojení zařízení služeb na jinou dráhu, je-li provozovatelem této vlečky.

(3) Provozovatel zařízení služeb poskytuje tyto služby bez zbytečného odkladu a v čase odpovídajícím jejich povaze a cíli. Provozovatel zařízení služeb smí poskytnutí těchto služeb odepřít jen tehdy,

a)   může-li být dopravci stejná služba poskytnuta v jiném zařízení služeb,
1.  aniž by tím bylo narušeno využití kapacity dráhy přidělené tomuto dopravci nebo by s tím bylo spojeno navýšení jeho nákladů, a
2.  provozovatel jiného zařízení služeb službu v požadovaném rozsahu poskytne, nebo
b)   nemůže-li poskytnout tyto služby, byť jen v omezeném rozsahu nebo v jiném než požadovaném čase, z důvodu
1.  naplnění provozního objemu zařízení služeb, nebo
2.  rozporu požadavku na poskytnutí služby s technickými nebo provozními podmínkami poskytování služeb.

(4) Úřad na žádost toho, komu provozovatel zařízení služeb poskytnutí těchto služeb zcela nebo zčásti odepřel v rozporu s tímto zákonem, uloží provozovateli zařízení služeb uzavřít s žadatelem smlouvu umožňující tyto služby poskytnout alespoň v omezeném rozsahu nebo v jiném než požadovaném čase. Žádost lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, v němž bylo poskytnutí služeb odepřeno.

(5) Členění zařízení služeb a jejich provozní součásti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23e

Doloží-li dopravce vlastníku zařízení služeb, které není po dobu alespoň 2 let provozováno, potřebu opakovaného poskytování služeb prostřednictvím tohoto zařízení, zajistí vlastník v přiměřené lhůtě jeho provozování. To neplatí, jestliže vlastník

a)   provádí na zařízení služeb úpravy znemožňující jeho využívání k poskytování služeb, nebo
b)   nenalezl provozovatele zařízení služeb ani prostřednictvím veřejné nabídky nebo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na provozování zařízení služeb.

§ 23f

(1) Dopravce, který má dominantní postavení na trhu osobní nebo nákladní železniční dopravy a který je současně provozovatelem zařízení služeb nebo takového provozovatele ovládá, zajistí, aby tyto služby byly poskytovány prostřednictvím pobočky a o jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování. Odepře-li takový provozovatel zařízení služeb jejich poskytnutí, oznámí to písemně zájemci s uvedením důvodů, popřípadě označí provozovatele, který může zájemci poskytnout tutéž službu za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Zařízení služeb, na jejichž provozování se vztahuje povinnost podle odstavce 1, jsou

a)   železniční stanice,
b)   odstavné koleje,
c)   čerpací stanice,
d)   technická zařízení v přístavech.

§ 23g

(1) Ustanovení § 23d odst. 3 a 4, § 23e a 23f se nepoužijí na poskytování doplňkových a pomocných služeb. Ustanovení § 23d odst. 1 a 2 se nepoužije na poskytování pomocných služeb, využívá-li jich provozovatel zařízení služeb výlučně pro svoji potřebu.

(2) Doplňkovými službami jsou

a)   dodávky trakční elektrické energie,
b)   předtápění drážního vozidla určeného pro přepravu osob,
c)   služby související s přepravou nebezpečných věcí nebo s provozem drážního vozidla vykazujícího zvláštní provozně technické charakteristiky.

(3) Pomocnými službami jsou

a)   poskytování informací souvisejících s provozováním drážní dopravy,
b)   přístup k telekomunikačním sítím,
c)   technická kontrola drážního vozidla,
d)   prodej jízdních a přepravních dokladů,
e)   údržba drážních vozidel vykazujících zvláštní provozně technické charakteristiky.“.

Dosavadní části čtvrtá až devátá se označují jako části pátá až desátá.

21. V § 24 se odstavce 5 až 8 zrušují.

22. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠24a

(1) Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může dopravce, který

a)   je usazen

1. 

v členském státě, jde-li o provozování přeshraniční osobní drážní dopravy nebo nákladní drážní dopravy, nebo
2.  na území České republiky, jde-li o provozování ostatní drážní dopravy,
b)   je držitelem platné licence a osvědčení dopravce,
c)   má přidělenu kapacitu dopravní cesty a
d)   má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li totožný s provozovatelem dráhy.

(2) Provozovat drážní dopravu na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové nebo vlečce může dopravce, který

a)   je usazen

1. 

v členském státě, jde-li o provozování nákladní drážní dopravy, nebo
2.  na území České republiky, jde-li o provozování osobní drážní dopravy,
b)   je držitelem platné licence,
c)   má přidělenu kapacitu dopravní cesty, jde-li o veřejně přístupnou vlečku, a
d)   má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li totožný s provozovatelem dráhy.

(3) Provozovat drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové může provozovatel této dráhy.

(4) Provozovat drážní dopravu na dráze místní nebo vlečce může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální. Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze místní nebo vlečce, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

(5) Platnou licencí pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální se rozumí i platná licence vydaná příslušným orgánem jiného členského státu v souladu s předpisem Evropské unie o vytvoření jednotného železničního prostoru13).


13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.“.

23. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

㤠25
Udělení oprávnění k provozování drážní dopravy

(1) Drážní správní úřad udělí na žádost oprávnění k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální, pokud žadatel

a)   je starší 18 let a plně svéprávný, jde-li o fyzickou osobu,
b)   je bezúhonný,
c)   je odborně způsobilý,
d)   je finančně způsobilý,
e)   závažným způsobem neporušil pracovněprávní předpisy,
f)   závažným způsobem neporušil celní předpisy, jde-li o oprávnění k provozování nákladní drážní dopravy,
g)   je ke dni zahájení provozu drážní dopravy pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou tímto provozem a
h)   je usazen na území České republiky.

(2) Drážní správní úřad udělí na žádost oprávnění k provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce, splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) a h). Je-li žadatel o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové nebo trolejbusové provozovatelem této dráhy, považují se tyto podmínky za splněné.

(3) V žádosti podle odstavce 1 nebo 2 žadatel uvede

a)   druh drážní dopravy, kterou hodlá provozovat,
b)   kategorii dráhy, na níž má být doprava provozována, a
c)   trasy linek, které hodlá provozovat, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky, má-li být doprava provozována na dráze speciální, tramvajové nebo trolejbusové.

(4) Je-li žadatel cizincem nebo právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky, přiloží k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem nebo na jehož území má sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, přiloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) Splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 1, vydá drážní správní úřad namísto písemného vyhotovení rozhodnutí licenci pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální. Splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 2, vydá drážní správní úřad namísto písemného vyhotovení rozhodnutí licenci pro provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce.

(6) Licence pro provozování drážní dopravy obsahuje údaje podle odstavce 3. Vzor licence pro provozování drážní dopravy stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Drážní správní úřad si pro ověření splnění podmínek podle odstavce 1 písm. e) a f) vyžádá stanovisko oblastního inspektorátu práce a orgánu celní správy příslušného podle místa usazení žadatele.

§ 26
Bezúhonnost

(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s provozováním drážní dopravy, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za bezúhonnou se rovněž nepovažuje právnická osoba, byl-li člen jejího statutárního orgánu pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s provozováním drážní dopravy, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Pro účely ověření bezúhonnosti si drážní správní úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je drážní správní úřad rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí.“.

24. § 26a se zrušuje.

25. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27
Odborná způsobilost

(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy se za odborně způsobilého považuje ten, kdo

a)   absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program v oblasti technických věd a technologií, dopravy, ekonomie nebo práva a vykonal alespoň 3 roky praxe ve funkci vedoucího zaměstnance v oblasti drážní dopravy, nebo
b)   absolvoval vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s drážní dopravou a vykonal alespoň 5 let praxe ve funkci vedoucího zaměstnance v oblasti drážní dopravy.

(2) Za odborně způsobilou se rovněž považuje právnická osoba, je-li alespoň jeden člen jejího statutárního orgánu odborně způsobilý podle odstavce 1.

(3) Obory související s drážní dopravou stanoví prováděcí právní předpis.“.

26. § 27a se zrušuje.

27. § 28 až 34g včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14 a 15 znějí:

㤠28
Finanční způsobilost

(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy se za finančně způsobilého považuje ten, kdo je schopen finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy po dobu alespoň 12 měsíců.

(2) Za finančně způsobilého se nepovažuje ten,

a)   jehož úpadek je řešen rozhodnutím insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o povolení reorganizace,
b)   u něhož insolvenční soud rozhodl o zrušení konkurzu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, nebo
c)   kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

(3) Finanční způsobilost se prokazuje zejména prostřednictvím roční účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy, nevede-li žadatel doposud účetnictví.

§ 29
Změna oprávnění k provozování drážní dopravy a změna údajů uvedených v licenci

(1) Požádá-li držitel licence o změnu druhu drážní dopravy, pro který bylo oprávnění k provozování drážní dopravy uděleno, drážní správní úřad žádosti vyhoví, splňuje-li žadatel podmínky podle § 25. Drážní správní úřad v takovém případě namísto písemného vyhotovení rozhodnutí zaznamená změnu do již vydané licence; není-li to možné, vydá licenci novou.

(2) Držitel licence je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu změnu údajů uvedených v licenci do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Drážní správní úřad v takovém případě zaznamená změnu do již vydané licence, a není-li to možné, vydá licenci novou.

§ 30
Zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy

(1) Drážní správní úřad rozhodne o zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy, pokud držitel licence

a)   přestal splňovat podmínky podle § 25,
b)   závažným způsobem porušil ustanovení tohoto zákona, nebo
c)   o zrušení oprávnění požádal.

(2) Stal-li se držitel licence finančně nezpůsobilým z důvodu povolení reorganizace a tato skutečnost neohrožuje bezpečnost provozování drážní dopravy, omezí drážní správní úřad dobu oprávnění k provozování drážní dopravy na dobu přiměřenou k opětovnému získání finanční způsobilosti, která nesmí být delší než 6 měsíců. Tuto dobu drážní správní úřad vyznačí v licenci. Drážní správní úřad na žádost držitele licence toto omezení zruší, prokáže-li žadatel, že je finančně způsobilý. Žádost lze podat přede dnem uplynutí doby omezení oprávnění k provozování drážní dopravy; je-li žádost podána, oprávnění k provozování drážní dopravy trvá do doby rozhodnutí ve věci.

(3) Licence pozbývá platnosti dnem zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy nebo zánikem oprávnění k provozování drážní dopravy uplynutím doby, na kterou bylo podle odstavce 2 omezeno. Držitel neplatné licence ji odevzdá drážnímu správnímu úřadu, který rozhodl o zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy nebo dobu tohoto oprávnění omezil, do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo uplynutí doby, na kterou bylo oprávnění omezeno.

§ 31

(1) Zjistí-li drážní správní úřad, že držitel licence vydané příslušným orgánem jiného členského státu v souladu s předpisem Evropské unie o vytvoření jednotného železničního prostoru13) nesplňuje podmínky způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální, oznámí to bezodkladně tomuto orgánu.

(2) Drážní správní úřad bezodkladně oznámí vydání, změnu a pozbytí platnosti licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální Evropské agentuře pro železnice.

§ 32
Přidělování kapacity dráhy

(1) Kapacita dráhy se přiděluje na dráze celostátní a regionální a na veřejně přístupné vlečce. Přídělcem kapacity dráhy je provozovatel dotčené dráhy; je-li dráha ve vlastnictví státu, je přídělcem Správa železniční dopravní cesty.

(2) Kapacita dráhy se přiděluje na dobu platnosti jízdního řádu.

(3) Provozuje-li provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo vlečky jako svoji hlavní činnost rovněž drážní dopravu, obstará za něj činnosti související s přijetím pravidel pro výpočet ceny za užití dráhy a ceny za přidělení kapacity dráhy a činnosti související s přidělováním kapacity dráhy osoba, která drážní dopravu na takové dráze jako svoji hlavní činnost neprovozuje a která je způsobilá vykonávat činnosti přídělce nestranně. Tato osoba při své činnosti nepřihlíží k pokynům provozovatele, které by mohly ohrozit její nestrannost, zejména k pokynům směřujícím k výpočtu určité ceny nebo k přidělení kapacity dráhy určitému žadateli.

(4) Přídělci vzájemně spolupracují za účelem koordinace přidělování kapacity dráhy pro trasy vlaků, které překračují dráhu provozovanou jedním z nich, společného zveřejňování informací souvisejících s přidělováním kapacity dráhy, zejména prohlášení o dráze, a koordinace sjednávání, výběru a výpočtu ceny za užití dráhy a použití sankčních plateb za narušení provozování drážní dopravy. Za účelem koordinace přidělování kapacity dráhy pro mezinárodní trasy vlaků a návrhů těchto tras, sjednávání, výběru a výpočtu ceny za užití dráhy a použití sankčních plateb za narušení provozování drážní dopravy spolupracují též s přídělci z jiných členských států. Přídělci si k těmto účelům zřídí společný koordinační orgán. Návrhy mezinárodních tras vlaků projedná společný koordinační orgán nejpozději 11 měsíců před nabytím platnosti jízdního řádu.

(5) Datum, místo a program jednání společného koordinačního orgánu se v dostatečném předstihu sdělí Evropské komisi a Úřadu; zástupce Evropské komise a Úřadu je oprávněn účastnit se jednání koordinačního orgánu. Byla-li předmětem jednání koordinace přidělování kapacity dráhy pro mezinárodní trasy vlaků a návrhů těchto tras, sdělí přídělce písemně do 60 dnů ode dne jednání společného koordinačního orgánu výsledky jednání Evropské komisi a Úřadu.

(6) Přídělce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup základní údaje o spolupráci podle odstavce 4, zejména o přídělcích, s nimiž spolupracuje, a o způsobu spolupráce.

§ 33
Prohlášení o dráze

(1) Přídělce zpracuje prohlášení o dráze, ve kterém stanoví nediskriminační pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, pro přístup na dráhu, její užití a pro výpočet ceny za toto užití, a zveřejní je nejpozději 12 měsíců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přídělce alespoň 30 dnů přede dnem zveřejnění prohlášení o dráze umožní osobám, které o to mají zájem, aby se vyjádřily k jeho obsahu. Přídělce prohlášení o dráze zveřejní v českém jazyce a v překladu do alespoň jednoho jazyka jiného členského státu. V případě rozporu mezi českým a cizojazyčným zněním prohlášení o dráze je rozhodující české znění.

(2) Není-li přídělce současně provozovatelem dráhy, na níž kapacitu přiděluje, poskytne mu tento provozovatel na výzvu a v přiměřené lhůtě informace potřebné pro zpracování prohlášení o dráze.

(3) Prohlášení o dráze obsahuje alespoň

a)   kategorii dráhy, její místní určení a údaje o jejích provozně technických vlastnostech v souladu se seznamem vedeným podle § 23 odst. 1 písm. f),
b)   pravidla pro přístup na dráhu a pro její užití,
c)   cenu za užití dráhy a pravidla pro její výpočet,
d)   cenu za přidělení kapacity dráhy a pravidla pro její výpočet,
e)   vymezení kapacity dráhy, včetně její části vyhrazené pro zamýšlenou údržbu a opravu dopravní cesty,
f)   pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, včetně přidělování kapacity v mimořádné situaci,
g)   označení správního orgánu příslušného k vydání licence pro provozování drážní dopravy a osvědčení dopravce,
h)   podmínky vydání licence pro provozování drážní dopravy a podmínky vydání osvědčení dopravce,
i)   postup a zásady přídělce při mimosoudním řešení sporů mezi ním a žadatelem o přidělení kapacity dráhy a lhůtu pro mimosoudní řešení sporů; tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů,
j)   podmínky přezkumu prohlášení o dráze, přidělování kapacity a smlouvy o provozování drážní dopravy Úřadem,
k)   vzorový návrh ujednání o sankčních platbách za narušení provozování drážní dopravy a nevyužití přidělené kapacity dráhy, včetně nestranného způsobu mimosoudního řešení sporů týkajících se narušení provozování drážní dopravy,
l)   podmínky poskytování služeb prostřednictvím zařízení služeb dostupných z určené dráhy, cenu za poskytnutí těchto služeb a cenu za užití vlečky sloužící k napojení zařízení služeb, podle údajů poskytnutých provozovatelem zařízení služeb nebo vlečky,
m)   vzorový návrh rámcové dohody uzavírané mezi přídělcem a žadatelem o přidělení kapacity dráhy a
n)   údaje o plánovaných změnách ceny za užití dráhy a ceny za přidělení kapacity dráhy v následujících 5 letech, jsou-li takové údaje k dispozici.

(4) Pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy zahrnují alespoň

a)   náležitosti a způsob podání žádosti o přidělení kapacity,
b)   podmínky a výše finanční záruky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kritéria pro žadatele o přidělení kapacity dráhy14), je-li taková záruka požadována,
c)   podmínky a zásady přidělení kapacity, včetně kritérií pro přednostní přidělování kapacity, je-li dráha nebo její část prohlášena za přetíženou,
d)   postup při vyřízení žádosti o přidělení kapacity a lhůty pro její vyřízení,
e)   postup při pravidelné změně platného jízdního řádu, termíny změny platného jízdního řádu a příslušné lhůty,
f)   podmínky a zásady odejmutí, omezení a vzdání se přidělené kapacity a
g)   postup při odejmutí, omezení a vzdání se přidělení kapacity a příslušné lhůty, včetně podmínek vzdání se přidělené kapacity přetížené dráhy při jejím částečném nebo úplném nevyužívání.

(5) Dojde-li ke změně údajů obsažených v prohlášení o dráze, přídělce v něm změnu bezodkladně zaznamená a prohlášení o dráze opětovně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a vyznačí v něm provedené změny. Odstavec 1 věty třetí a čtvrtá se použijí obdobně.

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. h) a l) lze nahradit odkazem na místo, kde se s nimi lze seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce nebo její změně se od obsahu prohlášení o dráze nelze odchýlit.

§ 34
Základní zásady přidělování kapacity dráhy

(1) O přidělení kapacity dráhy žádá žadatel přídělce na dobu platnosti příslušného jízdního řádu. Žádost o přidělení kapacity dráhy pro trasu vlaku vyžadující přidělení kapacity více přídělci může žadatel podat prostřednictvím kteréhokoliv dotčeného přídělce nebo společného koordinačního orgánu.

(2) Není-li žadatel držitelem platné licence pro provozování drážní dopravy na příslušné dráze, předloží přídělci před přidělením kapacity dráhy písemné prohlášení držitele licence o tom, že v případě přidělení kapacity dráhy tuto kapacitu skutečně využije. Takové prohlášení může pro určitý díl kapacity dráhy učinit jen jeden držitel licence. Nepředloží-li žadatel toto prohlášení, přídělce mu kapacitu dráhy nepřidělí.

(3) Přídělce přiděluje kapacitu dráhy nediskriminačním způsobem.

(4) Přídělce požadovaný díl kapacity dráhy přidělí, je-li tento díl dostupný a jsou-li splněny podmínky pro jeho přidělení podle prohlášení o dráze.

(5) Přidělenou kapacitu dráhy smí využít jen žadatel, kterému byla kapacita přidělena a který je držitelem licence, nebo držitel licence, který učinil prohlášení podle odstavce 2. Převedl-li žadatel za úplatu přidělenou kapacitu dráhy na jinou osobu, přídělce tuto kapacitu odejme; v následujících 12 měsících ode dne odnětí kapacity dráhy nelze tomuto žadateli další kapacitu dráhy přidělit.

§ 34a
Přidělování kapacity dráhy při zpracování jízdního řádu a jeho změny

(1) Před přidělením kapacity dráhy žadatelům, kteří podali žádost ve lhůtě počínající dnem zveřejnění prohlášení o dráze a končící ne dříve než 8 měsíců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu, zpracuje přídělce návrh jízdního řádu pro nákladní a osobní drážní dopravu.

(2) Návrh jízdního řádu pro nákladní a neveřejnou osobní drážní dopravu zpřístupní přídělce všem žadatelům nejpozději 4 měsíce po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přidělení kapacity dráhy. Žadatelé mohou k návrhu jízdního řádu uplatnit odůvodněné připomínky ve lhůtě nejméně 1 měsíce ode dne jeho zpřístupnění. Přídělce uplatněné připomínky s žadateli projedná. Návrh jízdního řádu upravený podle výsledků projednání zpřístupní přídělce bez zbytečného odkladu všem žadatelům.

(3) Návrh jízdního řádu pro veřejnou osobní drážní dopravu zpřístupní přídělce všem žadatelům, Ministerstvu dopravy a krajům, v jejichž územním obvodu se dráha nachází, nejpozději 2 měsíce po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přidělení kapacity dráhy. Žadatelé, Ministerstvo dopravy a kraje mohou k návrhu jízdního řádu uplatnit odůvodněné připomínky ve lhůtě nejméně 1 měsíce ode dne jeho zpřístupnění. Přídělce s nimi uplatněné připomínky projedná. Postupuje přitom tak, aby projednání dokončil zpravidla 4 měsíce přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu. Návrh jízdního řádu upravený podle výsledků projednání zpřístupní přídělce bez zbytečného odkladu všem žadatelům, Ministerstvu dopravy a krajům, na jejichž území se dráha nachází.

(4) Požádá-li více žadatelů o přidělení téhož dílu kapacity dráhy, rozvrhne přídělce její přidělení tak, aby mohl vyhovět každému žadateli, a tento rozvrh s dotčenými žadateli projedná. Přídělce se smí v nezbytné míře odchýlit od požadovaného dílu kapacity dráhy; přitom dbá na zachování mezinárodních tras vlaků, je-li to možné. Přídělce poskytne v dostatečném předstihu před projednáním rozvrhu dotčeným žadatelům potřebné informace, zejména údaje o žádostech o přidělení téhož dílu kapacity dráhy, údaje o ostatních žádostech o přidělení kapacity na dotčené dráze a údaje o rozvrženém přidělení kapacity dráhy. Identifikační údaje žadatele přídělce poskytne pouze s jeho souhlasem.

(5) Nepodaří-li se postupem podle odstavce 4 vyhovět všem požadavkům na přidělení kapacity dráhy, prohlásí přídělce dotčenou dráhu nebo její část za přetíženou. Na přetížené dráze nebo její části vyhoví přídělce přednostně žádostem o přidělení kapacity dráhy za účelem provozování drážní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, kombinované dopravy a mezinárodní nákladní drážní dopravy. Přednostní přidělení kapacity dráhy přídělce s příslušnými žadateli projedná; v případě potřeby se přiměřeně použije postup podle odstavce 4. Nepodaří-li se ani po projednání vyhovět všem přednostním žádostem, přídělce přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem provozování drážní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, poté kombinované dopravy a poté mezinárodní nákladní drážní dopravy, zbývá-li dostupná kapacita dráhy. V rámci drážní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přídělce přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem provozování drážní dopravy vlaky nadregionálního nebo mezinárodního charakteru, poté drážní dopravy v územním obvodu kraje a poté drážní dopravy v územním obvodu obce.

(6) Je-li žádost o přidělení kapacity dráhy podána po uplynutí lhůty podle odstavce 1, ale před přidělením kapacity dráhy žadatelům, kteří podali žádost v této lhůtě, (dále jen „pozdní žádost“) přídělce pozdní žádost zohlední při přidělování kapacity a zpracování návrhu jízdního řádu, je-li to možné. Na základě pozdní žádosti lze přidělit pouze kapacitu dráhy zbývající po uspokojení žádostí podaných ve lhůtě podle odstavce 1. Směřuje-li více pozdních žádostí k přidělení téhož dílu kapacity dráhy, přídělce přidělí kapacitu podle jejich pořadí. Při souběhu pozdních žádostí se odstavec 4 použije obdobně.

(7) Přídělce stanoví alespoň jeden termín pravidelné změny platného jízdního řádu a lhůtu pro podávání žádostí o změnu kapacity dráhy přidělené podle odstavců 1 až 6, která nesmí být kratší než 15 dnů. Návrh změny platného jízdního řádu pro nákladní a neveřejnou osobní drážní dopravu zpřístupní přídělce všem žadatelům a projedná s nimi jejich připomínky. Návrh změny platného jízdního řádu pro veřejnou osobní drážní dopravu zpřístupní přídělce všem žadatelům, dopravcům provozujícím tuto dopravu na příslušné dráze, Ministerstvu dopravy a krajům, v jejichž územním obvodu se příslušná dráha nachází, a projedná s nimi jejich připomínky. Lhůta pro uplatnění připomínek a jejich projednání činí nejméně 15 dnů. Při pravidelné změně lze přidělit pouze zbývající dostupnou kapacitu dráhy a kapacitu, která je dostupná v důsledku požadovaných změn; odstavce 4 až 6 se použijí obdobně.

§ 34b
Přidělování kapacity dráhy po nabytí platnosti jízdního řádu

(1) Nejde-li o pravidelnou změnu jízdního řádu podle § 34a odst. 7, přiděluje přídělce po nabytí platnosti jízdního řádu zbývající dostupnou kapacitu dráhy na základě žádostí doručených po dni nabytí platnosti jízdního řádu a pozdních žádostí, které nebylo možné vyřídit postupem podle § 34a. Přídělce přiděluje kapacitu dráhy podle pořadí, ve kterém mu byly žádosti doručeny. Při souběhu žádostí se § 34a odst. 4 použije obdobně. Přijetí žádosti přídělce potvrdí žadateli do 5 pracovních dnů od jejího doručení.

(2) Přídělce poskytne na žádost údaje o zbývající dostupné kapacitě dráhy do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí těchto údajů.

§ 34c
Rámcová dohoda

(1) Přídělce a žadatel o přidělení kapacity dráhy mohou uzavřít rámcovou dohodu vymezující vlastnosti a rozsah kapacity dráhy požadované na časové období přesahující jedno období platnosti jízdního řádu. Uzavřít rámcovou dohodu lze na dobu nejvýše 5 let a o stejnou dobu lze její platnost prodloužit. Uzavřít rámcovou dohodu nebo prodloužit její platnost na dobu delší než 5 let je možné, pokud žadatel má po tuto dobu povinnost zabezpečovat přepravu na základě uzavřené smlouvy nebo vynaložil investice velkého rozsahu do drážních vozidel na zajištění přepravy.

(2) Rámcová dohoda nesmí vyloučit přidělení kapacity dráhy jiným žadatelům nebo obsahovat ujednání, které by vyloučilo změnu dohody.

§ 34d
Posuzování přeshraniční osobní drážní dopravy a hospodářské vyváženosti

(1) Úřad postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nové služby v osobní železniční dopravě15) rozhodne, zda převažujícím účelem osobní drážní dopravy je přeprava osob mezi dvěma nebo více členskými státy.

(2) Úřad postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nové služby v osobní železniční dopravě15) rozhodne, zda může být osobní drážní dopravou překračující státní hranici České republiky a provozovanou bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ohrožena hospodářská vyváženost osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách.

(3) Úřad rovněž rozhodne, zda může být osobní drážní dopravou nepřekračující státní hranici České republiky a provozovanou bez smlouvy o veřejných službách ohrožena hospodářská vyváženost osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících; na tento postup se ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nové služby v osobní železniční dopravě15) o posuzování hospodářské vyváženosti použijí obdobně.

(4) Osoba, která není usazena na území České republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování přeshraniční osobní drážní dopravy, oznámí tuto skutečnost nejpozději 2 měsíce před podáním žádosti Úřadu. Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, oznámí tuto skutečnost nejpozději 2 měsíce před podáním žádosti Úřadu.

(5) Rozhodne-li Úřad o tom, že hospodářská vyváženost je na určitém úseku dráhy ohrožena, přídělce kapacitu dráhy na takovém úseku pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nepřidělí nebo ji přidělí tak, aby na takovém úseku nebyl umožněn nástup nebo výstup cestujících. Je-li kapacita již přidělena, přídělce ji na daném úseku dráhy odejme nebo ji omezí tak, aby na takovém úseku nebyl umožněn nástup nebo výstup cestujících.

§ 34e

(1) Úřad na návrh žadatele o přidělení kapacity dráhy nebo z moci úřední rozhodne, zda některá z částí zveřejněného prohlášení o dráze není v rozporu s tímto zákonem. Bylo-li prohlášení o dráze zveřejněno z důvodu změn údajů v něm obsažených, návrh lze podat jen ohledně těchto změn.

(2) Návrh musí obsahovat údaje o tom, která část prohlášení o dráze je v rozporu s tímto zákonem, v čem je tento rozpor spatřován, a označení důkazů potřebných k jeho prokázání.

(3) Rozhodne-li Úřad, že některá z částí prohlášení o dráze je v rozporu s tímto zákonem, stanoví v rozhodnutí přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí nelze takovou část použít. Přídělce část, která je v rozporu s tímto zákonem, nahradí částí novou, kterou zaznamená do prohlášení o dráze a prohlášení o dráze opětovně zveřejní.

(4) Úřad je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 40 dnů ode dne zahájení řízení.

§ 34f

(1) Úřad na návrh žadatele o přidělení kapacity dráhy nebo z moci úřední rozhodne, zda rozsah přidělené kapacity nebo postup při jejím přidělení není v rozporu s tímto zákonem.

(2) Návrh musí obsahovat údaje o tom, v čem je rozpor rozsahu přidělené kapacity dráhy nebo postupu při jejím přidělení s tímto zákonem spatřován, a označení důkazů potřebných k jeho prokázání.

(3) Jde-li o řízení na návrh, jsou jeho účastníky pouze žadatel o přidělení kapacity dráhy a přídělce.

(4) Rozhodne-li Úřad, že rozsah přidělené kapacity dráhy je v rozporu s tímto zákonem, uloží přídělci nově přidělit kapacitu dráhy a stanoví mu způsob tohoto přidělení.

(5) Úřad je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 40 dnů ode dne zahájení řízení.

§ 34g

(1) Úřad na návrh některé ze smluvních stran smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce nebo z moci úřední rozhodne, zda taková smlouva není v rozporu s tímto zákonem.

(2) Návrh musí obsahovat údaje o tom, která část smlouvy je v rozporu s tímto zákonem, v čem je tento rozpor spatřován a označení důkazů potřebných k jeho prokázání.

(3) Účastníky řízení jsou pouze smluvní strany dotčené smlouvy.

(4) Rozhodne-li Úřad, že některá z částí smlouvy je v rozporu s tímto zákonem, stanoví v rozhodnutí přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí nelze takovou část použít.

(5) Úřad je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 40 dnů ode dne zahájení řízení.

(6) Úřad na návrh některé ze stran, která se účastní jednání o uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce, nebo z moci úřední posoudí, zda návrh na uzavření smlouvy není v rozporu s tímto zákonem. Odstavce 2 a 4 se použijí obdobně. Byl-li Úřadu podán návrh na posouzení návrhu na uzavření smlouvy, nelze tuto smlouvu až do ukončení řízení podle věty první uzavřít.


14) Prováděcí nařízení Komise (EU) 10/2015 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014.
15) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě.“.

Poznámky pod čarou č. 6b, 6c a 6e se zrušují.

28. V § 34h odst. 5, § 43 odst. 3, § 43b odst. 1 až 3, § 46b odst. 2, § 46p odst. 1 až 5 a § 49d odst. 4 se slova „Evropské unie“ zrušují.

29. § 34i a 34j se zrušují.

30. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   přijmout plán obchodní činnosti obsahující alespoň údaje o zamýšleném rozsahu činnosti a způsobu jejího finančního zajištění; to neplatí pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové.“.

31. V § 35 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

„d)   ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování drážní dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné,
e)   na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy,“.

32. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Dopravce provozující veřejnou drážní dopravu, u nějž vynaložené náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu z důvodu omezení provozování dráhy plánovaného podle § 23b odst. 3 přesáhly úspory související s přerušením drážní dopravy a případné nároky na úhradu těchto nákladů na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, má nárok na náhradu tohoto rozdílu vůči provozovateli příslušné dráhy. Provozovatel dráhy tento rozdíl uhradí, doloží-li mu žadatel prokazatelně výši jím vynaložených nákladů přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy a výši úspor spojených s přerušením drážní dopravy. Má-li dopravce nárok na úhradu vynaložených nákladů přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, prokazatelně doloží rovněž výši tohoto nároku.

(3) Prostředky, které provozovatel dráhy vynaložil na úhradu podle odstavce 2, lze zahrnout do nákladů údržby, opravy nebo uskutečňování stavby dráhy, kvůli kterým došlo k přerušení veřejné osobní drážní dopravy.

(4) Náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení stanoví prováděcí právní předpis.“.

33. V § 37 odstavec 6 zní:

„(6) Výše přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1 500 Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 500 Kč.“.

34. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Provozovatel dráhy je oprávněn provozovat takovou dráhu v omezeném rozsahu. Provozovatel dráhy v rámci omezeného provozování dráhy zajistí pravidelné prohlídky a kontrolu stanovených technických parametrů součástí dráhy podle pravidel pro provozování dráhy.“.

35. § 40 zní:

㤠40

(1) Jízdní řád veřejné osobní drážní dopravy na dráze celostátní a regionální zpracovává přídělce při přidělování kapacity dráhy podle § 34a.

(2) Údaje z platného jízdního řádu a jeho změn předá provozovatel dráhy bezúplatně Ministerstvu dopravy pro účely vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech.“.

Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje.

36. V § 41 odst. 1 větě první se slova „podle platné licence“ a slova „podle úředního povolení“ zrušují.

37. V § 41 odst. 1 větě druhé se slovo „licence“ nahrazuje slovy „oprávnění k provozování drážní dopravy nebo o vydání úředního povolení“.

38. V § 42 odst. 1 se slova „a jejich změny nabývají platnosti dnem stanoveným dohodou evropských železničních správ“ nahrazují slovy „nabývá platnosti druhou sobotu v prosinci o půlnoci“.

39. V § 42 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců. Pravidelná změna platného jízdního řádu nabývá platnosti druhou sobotu v červnu o půlnoci nebo v jiném termínu uvedeném v prohlášení o dráze.“.

40. V § 42 odst. 3 se za slova „a jeho změn“ vkládají slova „a organizaci Celostátního informačního systému o jízdních řádech a rozsah a formát údajů předávaných do tohoto informačního systému“.

41. V § 43b odst. 5 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

42. V části šesté hlavě druhé se v nadpisu dílu I za slovo „dráze“ vkládá slovo „místní,“.

43. V § 45 odst. 1 se za slovo „dráze“ vkládá slovo „místní,“ a slova „ , lanové a vlečce“ se nahrazují slovy „nebo lanové anebo na vlečce“.

44. V § 45 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo s platnou licencí strojvedoucího, jde-li o dráhu místní nebo vlečku“.

45. V § 46a se slova „podle zvláštního právního předpisu5b)“ zrušují a slova „z Rejstříku trestů a výpis z“ se nahrazují slovy „a výpis z evidence“.

46. V § 46b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální může i držitel platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní nebo na vlečce, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.“.

47. V § 46h se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud se strojvedoucí dozví o skutečnostech vzbuzujících pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti, neprodleně o tom uvědomí dopravce nebo provozovatele dráhy, který je jeho zaměstnavatelem.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

48. V § 46h odst. 5 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

49. V § 46m odst. 1 větě druhé se slova „Držitel osvědčení“ nahrazují slovem „Dopravce“ a slova „a předá osvědčení strojvedoucího dopravci, který je vydal“ se zrušují.

50. V § 46m odst. 2 se slova „předá dopravce“ nahrazují slovy „vrátí držitel osvědčení strojvedoucího toto osvědčení dopravci, který je vydal, a dopravce mu předá“.

51. V § 46p odst. 4 se za slova „v dalších“ vkládá slovo „členských“.

52. Za hlavu druhou se vkládá nová hlava třetí, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

„HLAVA TŘETÍ
Podmínky pro odbornou způsobilost zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy

§ 46s

(1) K dosažení a udržení odborné způsobilosti musí být zaměstnanci zajišťující obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel školeni a jejich odborná způsobilost musí být ověřena odbornou zkouškou.

(2) Podmínky pro dosažení a udržování odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel a určení okruhu těchto osob, které vykonávají pracovní činnosti zajišťující bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, stanovuje provozovatel dráhy a dopravce ve vnitřním předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy. Předpis stanoví způsob získání odborné způsobilosti, tj. průběh přípravy k odborné zkoušce a průběh vlastní zkoušky, i systém pravidelného školení, a to podle pracovních činností.

(3) Ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy zajišťuje provozovatel dráhy nebo dopravce v rámci své podnikatelské činnosti, nebo na základě soukromoprávního smluvního vztahu u k tomu účelu akreditované právnické nebo fyzické osoby, nebo pro profese, pro které jsou vydány kvalifikační a hodnotící standardy, u osoby akreditované podle zvláštního zákona15). Přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení zajišťuje akreditovaná právnická nebo fyzická osoba.

(4) Akreditaci podle odstavce 3 udělí drážní správní úřad právnické nebo fyzické osobě, která doloží, že:

a)   je držitelem živnostenského oprávnění,
b)   má vytvořen plán pro zajištění teoretické i praktické části školení, ve které vymezí organizaci, rozsah a způsob provádění školení, včetně systému kontroly,
c)   teoretické a praktické části školení budou zajišťovat osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí a praxí,
d)   má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení,
e)   uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek.

(5) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, je povinna

a)   zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,
b)   zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a
c)   mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici.

(6) Drážní správní úřad odejme akreditaci k poskytování školení osobě, která opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 5.

(7) Drážní správní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam osob, kterým udělil akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.


16) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní hlavy třetí a čtvrtá se označují jako hlavy čtvrtá a pátá.

53. V § 47 odst. 1 se slova „nebo lyžařských“ nahrazují slovy „anebo lyžařských nebo vodních“.

54. V § 49 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily

a)   bezpečnost drážní dopravy,
b)   bezpečnost osob,
c)   bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d)   životní prostředí.

(2) Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma. Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými následky. Incidentem je jiná událost podle odstavce 1 než nehoda.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

55. V § 49 odst. 3 písm. a) se slova „závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě“ nahrazují slovy „vážnou nehodu a nehodu, jejímž následkem je značná škoda podle trestního zákoníku,“.

56. V § 49 odst. 3 písm. e) se slova „a ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí“ zrušují.

57. V § 49a odst. 3 se slovo „Komisí“ nahrazuje slovy „Evropskou komisí“ a slovo „Komise“ se nahrazuje slovy „Evropská komise“.

58. V § 49c odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „Komise“ nahrazuje slovy „Evropská komise“.

59. V § 49d odst. 1 se slova „nebo místem podnikání, je-li odlišné od bydliště,“ zrušují.

60. V § 49e odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Komise“ nahrazuje slovy „Evropské komise“.

61. V § 50 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

62. V § 50 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h)   v rozporu s § 30 odst. 3 neodevzdá drážnímu správnímu úřadu neplatnou licenci, nebo
i)   v rozporu s § 53d odst. 2 neumožní inspektorům Drážní inspekce výkon jejich oprávnění bez zbytečného odkladu.“.

63. V § 50 odst. 5 písm. a) se slova „e) nebo g)“ nahrazují slovy „e), g) nebo h)“.

64. V § 50 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

65. V § 51 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   v rozporu s § 24a odst. 1 písm. b) nebo § 24a odst. 2 písm. b) provozuje drážní dopravu bez platné licence,“.

66. V § 51 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.

67. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   v rozporu s § 30 odst. 3 neodevzdá drážnímu správnímu úřadu neplatnou licenci, nebo
l)   v rozporu s § 53d odst. 2 neumožní inspektorům Drážní inspekce výkon jejich oprávnění bez zbytečného odkladu.“.

68. V § 51 odst. 4 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

69. V § 51 odst. 4 písmeno i) zní:

„i)   v rozporu s § 22a odst. 2 neumožní dopravci užití veřejně nepřístupné vlečky nediskriminačním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze, k zařízení služeb, k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu,“.

70. V § 51 odst. 4 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až q), která znějí:

„j)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) neumožní dopravcům využití přidělené kapacity dráhy,
k)   nezajistí dopravcům přístup k poskytovaným službám podle § 23 odst. 1 písm. b),
l)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c) sjedná cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity diskriminačním způsobem,
m)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d) neumožní dopravci provozovat drážní dopravu na dráze,
n)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e) neumožní dopravci užití dráhy pro objezd nesjízdného úseku,
o)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f) nevede seznam provozovaných drah a jejich součástí,
p)   v rozporu s § 23 odst. 5 nezpracuje analýzu kapacity přetížené dráhy,
q)   v rozporu s § 23 odst. 6 nepřijme plán na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy, nebo“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena r) a s).

71. V § 51 odst. 5 se písmena e) až g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena e) až i).

72. V § 51 odst. 5 písm. g) se slova „nebo jej neprojedná s Ministerstvem dopravy, s kraji nebo s dopravci na dráze podle § 40 odst. 2,“ zrušují.

73. V § 51 odst. 5 písm. h) se slova „§ 40 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 40 odst. 2“ a slova „do celostátního“ se nahrazují slovy „Ministerstvu dopravy pro účely vedení Celostátního“.

74. V § 51 odst. 5 písm. i) se slova „prostředků k jiným účelům“ nahrazují slovy „rozpočtů k jiným účelům nebo nevede oddělené účetnictví“.

75. V § 51 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení služeb dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 23d odst. 1 neposkytne dopravci službu bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nebo ji poskytne diskriminačním způsobem, nebo
b)   v rozporu s § 23f nezajistí, aby byly služby poskytovány prostřednictvím pobočky a o jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

76. V § 51 odstavec 8 zní:

„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k),
b)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l),
c)   200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. o), p) nebo q),
d)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo j), odstavce 4 písm. a), b), e), f), i) nebo r), odstavce 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 7,
e)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), g), h) nebo i), odstavce 2, odstavce 3, odstavce 4 písm. c), d), g), h), j), k), l), m) nebo n), odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6.“.

77. V § 52 odst. 1 písm. a) se slova „§ 24 odst. 5 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 24a odst. 1 písm. a) nebo § 24a odst. 2 písm. a)“.

78. V § 52 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   v rozporu s 24a odst. 1 písm. b) provozuje drážní dopravu bez platného osvědčení dopravce,“.

79. V § 52 odst. 2 písm. e) se slova „odpovědnosti za škody z provozu“ nahrazují slovy „pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem“.

80. V § 52 odst. 4 se slova „prostředků k provozování veřejné drážní osobní dopravy k jiným účelům“ nahrazují slovy „rozpočtů k provozování veřejné drážní osobní dopravy k jiným účelům nebo o těchto finančních prostředcích nevede oddělené účetnictví“.

81. V § 52 odst. 7 písm. a) se za slova „o dráze“ vkládají slova „nebo neumožní vyjádřit se k jeho obsahu“ a slova „§ 34c odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 33 odst. 1“.

82. V § 52 odst. 7 písmeno b) zní:

„b)   nepřidělí kapacitu dráhy podle § 34, 34a nebo 34b.“.

83. V § 52a odst. 6 písmeno a) zní:

„a)   přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a správních deliktů podle § 51 odst. 1 písm. l), které projednává Drážní inspekce,“.

84. V § 52a odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   správních deliktů podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g) a i), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 4 a 7, které projednává Úřad, a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

85. § 53b zní:

㤠53b

(1) Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku vážných nehod na dráze železniční, vyjma speciální dráhy. Příčiny a okolnosti vzniku jiných mimořádných událostí na dráhách může Drážní inspekce šetřit, je-li to vhodné s ohledem na jejich závažnost, opakovanost, souslednost nebo jejich dopady na provozovatele dráhy a dopravce.

(2) Do probíhajícího šetření nesmí Ministerstvo dopravy ani jiné orgány zasahovat.

(3) Drážní inspekce zahájí šetření příčin vážné nehody na dráze železniční, vyjma speciální dráhy, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o nehodě dozvěděla. Šetří-li Drážní inspekce příčiny jiné mimořádné události, použije se věta první obdobně. O zahájení šetření podá Drážní inspekce do 7 dnů zprávu Evropské železniční agentuře. Při šetření postupuje Drážní inspekce tak, aby provozování drážní dopravy narušené mimořádnou událostí mohlo být obnoveno co nejdříve. Drážní inspekce se při šetření nezabývá odpovědností za trestný čin nebo správní delikt.

(4) O zahájení a průběhu šetření Drážní inspekce informuje

a)   Drážní úřad,
b)   dotčeného provozovatele dráhy,
c)   dotčeného dopravce,
d)   dotčeného výrobce drážního vozidla nebo jiného drážního zařízení,
e)   odborovou organizaci působící u dotčeného provozovatele dráhy nebo dopravce,
f)   osoby s újmou na zdraví nebo majetku a příbuzné obětí nehody, jsou-li Drážní inspekci známy.

(5) Drážní inspekce přijímá podněty a vyjádření od subjektů podle odstavce 4 a jejich obsah zohledňuje při svém šetření.

(6) Náležitosti zprávy o zahájení šetření podávané Evropské železniční agentuře stanoví prováděcí právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 8g se zrušuje.

86. Za § 53b se vkládají nové § 53c až 53e, které znějí:

㤠53c

(1) Je-li toho pro účely šetření třeba, Drážní inspekce může dožádat příslušný orgán jiného členského státu nebo Evropskou železniční agenturu o provedení úkonu směřujícího k objasnění příčiny mimořádné události (dále jen „zjišťovací úkon“), který by sama mohla provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohla provést vůbec. Je-li Drážní inspekce dožádána příslušným orgánem jiného členského státu, provede dožádaný zjišťovací úkon bez zbytečného odkladu. Drážní inspekce odmítne provést dožádaný zjišťovací úkon, je-li dožádání v rozporu s právními předpisy. Drážní inspekce může odmítnout provést dožádaný zjišťovací úkon, ohrožuje-li jeho provedení plnění jejích vlastních úkolů, nebo vyžaduje-li jeho provedení vynaložení neúměrných nákladů.

(2) Projeví-li se následky mimořádné události kromě území České republiky také na území jiného členského státu, spolupracuje Drážní inspekce s příslušným orgánem tohoto státu na šetření jejích příčin. Drážní inspekce může v takovém případě přizvat příslušný orgán jiného členského státu k provedení svých zjišťovacích úkonů. Drážní inspekce přizve příslušný orgán jiného členského státu k provedení svých zjišťovacích úkonů, je-li účastníkem mimořádné události dopravce, který je držitelem licence pro provozování drážní dopravy vydané tímto členským státem.

§ 53d

(1) Při šetření příčin mimořádných událostí jsou inspektoři Drážní inspekce oprávněni

a)   vstupovat na místo nehody nebo incidentu, na související prostor dráhy a do drážního vozidla,
b)   kontrolovat odstraňování trosek drážního vozidla, součástí dráhy a dalších drážních zařízení,
c)   zajišťovat trosky drážního vozidla, součástí dráhy a dalších drážních zařízení pro účely jejich dalšího zkoumání,
d)   zajišťovat výstupy ze záznamových zařízení umístěných v drážním vozidle,
e)   vyžadovat výsledky pitvy těl obětí a výsledky zkoušek provedených na vzorcích odebraných z těl obětí,
f)   vyžadovat výsledky výslechů dotčených osob,
g)   vyžadovat výsledky zkoušek zaměřených na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky a případných dalších lékařských vyšetření u dotčených osob,
h)   vyžadovat vysvětlení od dotčených osob a
i)   zajišťovat další důkazy pro šetření a vyžadovat přístup k veškerým dalším informacím týkajícím se nehody nebo incidentu.

(2) Každý je povinen umožnit inspektorům Drážní inspekce výkon jejich oprávnění bez zbytečného odkladu.

(3) Při šetření příčin mimořádných událostí jsou inspektoři Drážní inspekce povinni prokázat se při výkonu své funkce průkazem inspektora Drážní inspekce.

(4) V mimořádných nebo skutkově složitých případech může Drážní inspekce využít pomoci odborného konzultanta, který má znalost speciálního oboru, nebo nechat provést odborné posouzení znalcem. Se souhlasem inspektora Drážní inspekce může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce nahlížet do spisu o nehodě nebo incidentu a být přítomen výkonu oprávnění inspektorů Drážní inspekce. Do výkonu oprávnění inspektorů Drážní inspekce nesmí konzultant zasahovat. O všech skutečnostech, o nichž se konzultant v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl, je povinen zachovávat mlčenlivost. Této povinnosti jej může zprostit Drážní inspekce. Na vyloučení konzultanta se přiměřeně použijí předpisy o znalcích a tlumočnících.

(5) Při šetření příčin mimořádných událostí a odstraňování jejich následků spolupracuje Drážní inspekce se stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Při provádění záchranných a likvidačních prací na místě mimořádné události spolupracují inspektoři Drážní inspekce s velitelem zásahu zejména za účelem zachování důkazů nezbytných pro šetření.

(6) Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 53e

(1) Nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné události došlo, zpracuje Drážní inspekce závěrečnou zprávu o výsledcích šetření a po odstranění osobních údajů ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li to s ohledem na předcházení mimořádným událostem vhodné, obsahuje závěrečná zpráva rovněž bezpečnostní doporučení určené Drážnímu úřadu, jinému správnímu orgánu nebo příslušnému orgánu jiného členského státu. Drážní úřad a jiný správní orgán využijí bezpečnostní doporučení k přijetí odpovídajících opatření, včetně návrhu na změnu právní úpravy. Návrh závěrečné zprávy Drážní inspekce projedná s Drážním úřadem, dotčeným provozovatelem dráhy a dotčeným dopravcem.

(2) Nelze-li šetření mimořádné události dokončit do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné události došlo, zpracuje a zveřejní Drážní inspekce závěrečnou zprávu o výsledcích šetření bez zbytečného odkladu po jeho dokončení.

(3) Drážní inspekce závěrečnou zprávu zašle

a)   Drážnímu úřadu,
b)   Evropské železniční agentuře,
c)   jinému správnímu orgánu, týká-li se bezpečnostní doporučení obsažené v závěrečné zprávě jeho působnosti,
d)   příslušnému orgánu jiného členského státu, týká-li se bezpečnostní doporučení obsažené v závěrečné zprávě jeho působnosti,
e)   dotčenému provozovateli dráhy,
f)   dotčenému dopravci,
g)   dotčenému výrobci drážního vozidla nebo jiného drážního zařízení,
h)   odborové organizaci působící u dotčeného provozovatele dráhy nebo dopravce,
i)   osobám s újmou na zdraví nebo majetku a příbuzným obětí nehody, jsou-li Drážní inspekci známy.

(4) Drážní úřad a jiný správní orgán sdělí Drážní inspekci ve lhůtě 12 měsíců ode dne zveřejnění závěrečné zprávy obsahující jim určená bezpečnostní doporučení, jaká opatření v souvislosti s tímto doporučením přijaly. Pro bezpečnostní doporučení příslušného orgánu jiného členského státu se věta první použije obdobně.

(5) Drážní inspekce zpracuje a do 30. září příslušného kalendářního roku zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu o šetření mimořádných událostí, vydaných bezpečnostních doporučeních a opatřeních přijatých na jejich základě za předchozí kalendářní rok. Výroční zprávu zašle Drážní inspekce rovněž Evropské železniční agentuře.

(6) Náležitosti závěrečné zprávy stanoví prováděcí právní předpis.“.

87. V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž Drážní inspekce a Úřad.“.

88. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který zní:

㤠54a

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci tyto referenční údaje:

a)   obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c)   datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d)   právní forma,
e)   statutární orgán a
f)   adresa sídla právnické osoby nebo adresa sídla fyzické osoby.

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství a
e)   adresa místa trvalého pobytu.

(4) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad z agendového informačního systému cizinců tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b)   datum narození,
c)   místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa pobytu na území České republiky a
f)   datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců jen tehdy, jsou-li ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

89. V § 55 odst. 1 se slova „rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo obce“ nahrazují slovy „tak činí Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce, Úřad nebo obce“.

90. V § 56a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Drážní správní úřad vydává závazné stanovisko v řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jde-li o kácení dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Pokud by pozastavením, omezením nebo zákazem kácení došlo k ohrožení tohoto účelu, vydá drážní správní úřad nesouhlasné závazné stanovisko.“.

91. V § 57 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

92. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:

㤠57a

(1) Drážní úřad uvědomí bez zbytečného odkladu Úřad o zahájení řízení a umožní mu v přiměřené lhůtě vyjádřit se v řízení, je-li předmětem řízení

a)   vydání, změna, odnětí nebo zrušení

1. 

úředního povolení k provozování dráhy,
2.  osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy,
3.  oprávnění k provozování drážní dopravy, nebo
4.  osvědčení dopravce,
b)   omezení a zastavení veřejné drážní dopravy, nebo
c)   schválení technické způsobilosti drážního vozidla.

(2) V řízeních podle odstavce 1 je Úřad dotčeným orgánem.

(3) Zahájí-li Úřad řízení podle tohoto zákona, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu Drážní úřad a umožní mu v přiměřené lhůtě se v řízení vyjádřit. Drážní úřad je v tomto řízení dotčeným orgánem.

(4) V řízeních vedených Úřadem, která se týkají mezinárodní drážní dopravy, si Úřad vyžádá vyjádření příslušného orgánu jiného státu, jehož území je takovou dopravou dotčeno. V případě potřeby si Úřad rovněž vyžádá vyjádření společného koordinačního orgánu přídělců kapacity dráhy. Vyžádá-li si vyjádření Úřadu příslušný orgán jiného státu v řízení, které se týká mezinárodní drážní dopravy, Úřad své vyjádření poskytne bez zbytečného odkladu.

(5) Úřad svá rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona po nabytí právní moci a po odstranění osobních údajů a informací, které jsou obchodním tajemstvím, trvale zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Úřad pravidelně projednává situaci při provozování dráhy a drážní dopravy s provozovateli dráhy, dopravci a zástupci odesílatelů a cestujících a zjištěné údaje zohledňuje při své činnosti. Projednání Úřad koná alespoň každé 2 roky.“.

93. § 58 a 59 včetně nadpisu znějí:

㤠58
Státní dozor

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, v oblasti drah a podmínek stanovených v rozhodnutích vydaných podle tohoto zákona vykonávají v rozsahu své působnosti drážní správní úřad a Úřad. V rozsahu své působnosti vykonávají státní dozor také obce; jde o výkon přenesené působnosti.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru má formu průkazu.

(3) Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni osobu pověřenou k výkonu státního dozoru při výkonu státního dozoru bezplatně dopravit po dráze a umožnit mu bezplatné užití dráhy, drážního vozidla a drážních sdělovacích zařízení.

(4) Zjistí-li osoba pověřená k výkonu státního dozoru při výkonu státního dozoru porušení povinností nebo podmínek podle odstavce 1, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků uloží způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

(5) Vzor průkazu k výkonu státního dozoru stanoví prováděcí právní předpis.

§ 59

Kontrolu výkonu státní správy ve věcech drah Drážním úřadem, Drážní inspekcí a obcemi vykonává Ministerstvo dopravy; to neplatí, jde-li o výkon působnosti Drážní inspekce při šetření nehod a incidentů.“.

94. V § 62 odst. 4 se za slova „v účetních okruzích“ vkládají slova „za provozování dráhy,“.

95. V § 62 odst. 4 se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „rozpočtů“.

96. V § 64 odst. 1 se věta první zrušuje.

97. V § 64 odst. 1 se slova „a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení“ zrušují.

98. V § 64 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

99. V § 66 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 3a odst. 1, § 4a odst. 3, § 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 20 odst. 4, § 23 odst. 1 písm. a), § 22 odst. 5, § 23 odst. 8, § 23a odst. 7, § 23d odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 34h odst. 9, § 35 odst. 4, § 36 odst. 4, § 37 odst. 7, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 7, § 43a odst. 5, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1 a 2, § 45 odst. 3 a 7, § 46c odst. 3, § 46d odst. 2, § 46e odst. 5, § 46f odst. 3, § 46j odst. 5, § 47 odst. 2, § 48 odst. 1, § 49 odst. 3, § 49a odst. 4, § 49d odst. 1, § 49e odst. 6, § 53b odst. 6, § 53d odst. 6, § 53e odst. 6 a § 58 odst. 5.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky přijme plán obchodní činnosti podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být uvedeny do souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Držitel licence pro provozování drážní dopravy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za držitele licence podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vyhoví-li drážní správní úřad po nabytí účinnosti tohoto zákona žádosti o změnu druhu drážní dopravy nebo je-li mu oznámena změna údajů uvedených v licenci, vydá novou licenci podle § 25 zákona č. 266/1994  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Na přidělování kapacity v kalendářním roce, ve kterém nabude účinnosti tento zákon, se použijí § 34b až § 34f a § 40 zákona č.  266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 34e až § 34f zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení podle § 34g a 34j zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Provozovatel veřejně přístupné vlečky přijme a zveřejní prohlášení o dráze podle § 33 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby přidělení kapacity na základě přijatého prohlášení o dráze umožní dopravcům užití veřejně přístupné vlečky nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

8. Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, přijme plán obchodní činnosti podle § 35 odst. 1 písm. i) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Železniční dráhu, zařazenou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do kategorie drah regionálních, lze zařadit do kategorie drah místních jen tehdy, požádá-li o to její vlastník nebo provozovatel a jsou-li splněny podmínky pro zařazení do kategorie drah místních podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

V § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996  Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 57/2006  Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

„15. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. IV

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.  151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003  Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009  Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2b odst. 1 se slova „a spojů“ zrušují.

2. V § 2b se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. V

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č.  16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005  Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 39/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se slova „a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem6a)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.

2. V § 8 odst. 2 se za slova „těchto soustav“ vkládají slova „ , k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze“.

3. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VI

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.  256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 22h odst. 1 až 3 se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy „Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

2. V § 40 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

3. V § 43 odst. 4 se slova „§ 40 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 40 odst. 2 písm. i)“.

Čl. VII
Přechodné ustanovení

Řízení podle § 22h zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. VIII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000  Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014  Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 42d odst. 2 a v § 42i odst. 1, 2 a 4 se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy „Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

2. V § 42g odst. 2 se slova „Ministerstvu dopravy“ nahrazují slovy „Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

3. V § 42i se odstavec 6 zrušuje.

4. V § 87 odst. 1 se slova „Úřad a Ústav“ nahrazují slovy „Úřad, Ústav a Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

5. V § 88 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   vydává rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti,“.

6. V § 88 odst. 1 se písmena d) až f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena d) až n).

7. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

㤠89a

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

a)   vydává rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e,
b)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, a
c)   kontroluje plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI.“.

8. V § 94 odst. 6 písm. a) bodu 2 se za slova „s výjimkou správních deliktů podle“ vkládají slova „§ 93 odst. 2 písm. d) bodu 1,“.

9. V § 94 odst. 6 písm. c) se slova „cestovní agentury, nebo“ nahrazují slovy „cestovní agentury,“.

10. V § 94 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o správní delikt podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 1.“.

Čl. IX
Přechodné ustanovení

Řízení podle § 42i zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů

Čl. X

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994  Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., zákona č. 293/2004 Sb., zákona č. 179/2008  Sb. a zákona č. 194/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

2. V § 10 odst. 1 se slova „ ; finanční prostředky z činnosti provozování železniční osobní dopravy hrazené z veřejných prostředků nemůže převádět do jiných činností“ zrušují.

3. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009  Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009  Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010  Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011  Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011  Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013  Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:

1. V položce 58 písm. b) se slova „nebo vlečky“ nahrazují slovy „nebo místní anebo vlečky“.

2. V položce 58 písm. e) se slova „nebo vlečce“ nahrazují slovy „nebo místní anebo vlečce“ a slova „- lanové Kč 1 000“ se zrušují.

3. V položce 58 písm. l) se za slova „osvědčení strojvedoucího“ vkládají slova „nebo akreditace k ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy“.

4. Za položku 59 se vkládá nová položka 59a, která zní:

„Položka 59a

a) Posouzení
- převažujícího účelu osobní drážní dopravy   Kč 1 000
- ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy  Kč 1 500 
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách  Kč 1 000 
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách Kč 1 000  
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách Kč 1 000“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. XII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. 195/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.“.

2. V § 11 odst. 4 se za slova „Český statistický úřad“ vkládají slova „ , Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

3. V § 19 odst. 4 se za slova „Českého statistického úřadu“ vkládají slova „ , Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře“.

4. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)  předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.“.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, ... pokračování

Cena: 1 275 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.