Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


293

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. I

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005  Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) § 2976 občanského zákoníku.“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) § 580 občanského zákoníku.“.

3. V § 12 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se dále považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

(3) Částí soutěžitele se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž soubor jmění soutěžitele, který slouží k provozování jeho činnosti a kterému lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou pobočku závodu.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

4. V § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „soutěžitele“ vkládají slova „nebo jeho část“.

5. V § 12 odst. 4 písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“ a slova „jeho části“ se nahrazují slovy „k části kontrolovaného soutěžitele“.

6. V § 12 odst. 5 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „soutěžitel“.

7. V § 12 odst. 6 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „soutěžitele“ a slovo „následek“ se nahrazuje slovem „výsledek“.

8. Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 189 občanského zákoníku.“.

9. V § 13 písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

10. V § 13 písm. b) bodě 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a za slovo „soutěžitelem“ se vkládají slova „nebo jeho částí“.

11. V § 13 písm. b) bodě 3 se slova „kontrolovaný podnik“ nahrazují slovy „kontrolovaného soutěžitele“.

12. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

13. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

14. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) Společný návrh na povolení spojení jsou povinni podat všichni soutěžitelé, kteří podle § 12 odst. 1, 2 a 5 se hodlají spojit fúzí, mají získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část nebo zakládají společně kontrolovaného soutěžitele.“.

15. V § 15 odst. 3 písm. b) se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem“ se nahrazují slovy „ ; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis“.

16. V § 16a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „podle § 15 odst. 3 písm. b)“.

17. V § 16a odst. 1 písm. b) se slova „společným podnikem“ nahrazují slovy „jiným soutěžitelem nebo jeho částí“.

18. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Nepodléhá-li spojení povolení Úřadu, vydá o tom do 20 dnů od zahájení řízení rozhodnutí ve věci. V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu, ale nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá v téže lhůtě rozhodnutí, kterým spojení povolí; odůvodnění rozhodnutí obsahuje označení spojujících se soutěžitelů, relevantního trhu, případně sektoru, v němž spojující se soutěžitelé působí, a důvody, pro které rozhodnutí bylo vydáno ve zjednodušeném řízení. Zjistí-li Úřad, že by spojení mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, vyzve do 20 dnů účastníky řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení; lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 16 odst. 2 začíná běžet ode dne doručení úplného návrhu na povolení spojení Úřadu.“.

19. V § 16a odst. 4 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „o tom, že spojení nepodléhá jeho povolení nebo rozhodnutí“ a za slova „o povolení spojení“ se vkládají slova „anebo nevyzve účastníky řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení“.

20. V § 16a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Úřad může účastníka řízení písemně vyzvat, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se do lhůty podle odstavce 3 nezapočítává.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

21. V § 18 odst. 5 se slova „podíly, převést podnik nabytý spojením“ nahrazují slovem „soutěžitele“ a za slova „nebo jeho část,“ se vkládají slova „nad nímž získali možnost kontroly,“.

22. V § 19a odstavec 1 zní:

„(1) Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že

a)   zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,
b)   vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo
c)   vyloučí soutěž na relevantním trhu.“.

23. V § 19a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„(2) Úřad nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné správy podle odstavce 1, která je

a)   prováděna ve formě rozhodnutí nebo jiných úkonů podle správního řádu nebo daňového řádu, nebo
b)   poskytováním veřejné podpory, včetně podpory malého rozsahu22).


22) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

24. V § 19a odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

25. V § 20 odst. 3 se slova „písm. a) a“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b) a při“.

26. V § 20 odst. 4 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 18 odst. 1“ se vkládají slova „nebo § 19a odst. 1“.

27. V § 20 odst. 4 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty se doplňují slova „anebo § 22aa odst. 1 písm. b)“.

28. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Úřad může na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, poskytnout soutěžnímu úřadu dožadujícího státu na jeho žádost podklady a informace, včetně informací, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, za účelem prosazování soutěžního práva v dožadujícím státě, za podmínky, že úroveň ochrany takových informací je v dožadujícím státě srovnatelná s ochranou v České republice.“.

29. V § 21a odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „15“.

30. V § 21c se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; pokud tak neučiní, má se za to, že jí předložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné zákonem chráněné tajemství neobsahují“.

31. V § 21c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V řízeních o porušení povinnosti nebo zákazu podle § 3 odst. 1, § 11 odst. 1, § 18 odst. 1 nebo § 19a odst. 1 může po sdělení výhrad účastník řízení nebo jeho zástupce nahlížet do těch částí spisu, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobným způsobem chráněné tajemství a kterými byl nebo bude prováděn důkaz, a to za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

32. V § 21c se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „To platí i pro výzvy a sdělení Úřadu, které Úřad žadatelům v souvislosti s jejich žádostí zaslal.“.

33. V § 21c odst. 5 se za slovo „předloženy;“ vkládají slova „to platí i pro výzvy a sdělení Úřadu, které Úřad žadatelům v souvislosti s jejich žádostí zaslal;“.

34. § 21e zní:

㤠21e

(1) Každý, kdo poskytuje Úřadu podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení (dále jen „obchodní záznamy“), je povinen poskytovat je úplné, správné a pravdivé.

(2) Každý je povinen poskytnout Úřadu na jeho písemnou výzvu a ve stanovené lhůtě obchodní záznamy. Ve výzvě Úřad uvede ustanovení zákona, o které výzvu opírá, jaké obchodní záznamy požaduje, lhůtu, ve které mají být poskytnuty, a účel, pro který je požaduje, a upozorní na to, že za nesplnění povinnosti podle předchozí věty může uložit pořádkovou pokutu podle § 22c.“.

35. V § 21f se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Proti šetření v obchodních prostorách soutěžitelů lze podat žalobu.

(8) Odstavce 1 až 7 se použijí obdobně i pro šetření v prostorách orgánů veřejné správy.“.

36. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

37. V § 21g se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a odst. 8“.

38. V § 21h odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

39. Za § 21h se vkládá nový § 21i, který včetně nadpisu zní:

㤠21i
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a stát narození,
c)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

40. V § 22 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

41. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g)   neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1,
h)   neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3, nebo
i)   poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4.“.

42. V § 22 odst. 2 se za slova „podle odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „ , g), h) nebo i)“.

43. V § 22a odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

44. V § 22a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g)   neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1,
h)   neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3, nebo
i)   poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4.“.

45. V § 22a odst. 2 se za slova „podle odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „ , g), h) nebo i)“.

46. V § 22a odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek může Úřad spolu s pokutou podle odstavce 2 uložit zákaz plnění veřejných zakázek na dobu nejdéle 3 let, není-li dále stanoveno jinak.

(5) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení, zákaz podání žádosti o účast v dynamickém nákupním systému a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Běh doby, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.

(6) Úřad vede veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do kterého se zapisují identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, které byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, den, od kterého výkon tohoto zákazu začíná, a den, kdy končí, identifikace rozhodnutí ukládajícího zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

47. V § 22aa odst. 1 se slova „naruší hospodářskou soutěž v rozporu s § 19a odst. 1“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují písmena a) až f), která znějí:

„a)   poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e),
b)   v rozporu s § 19a odst. 1 naruší hospodářskou soutěž,
c)   nesplní opatření k nápravě uložené rozhodnutím Úřadu podle § 20 odst. 4 nebo jinou povinnost stanovenou rozhodnutím Úřadu,
d)   neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1,
e)   neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě podle § 21f odst. 3, nebo
f)   poruší povinnost strpět šetření na místě podle § 21f odst. 4.“.

48. V § 22aa odstavec 2 zní:

„(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), e) nebo f) se uloží pokuta do 300 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokuta do 10 000 000 Kč.“.

49. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) § 420 a 421 občanského zákoníku.“.

50. V § 22b odst. 2 větě první se za slovo „správy“ vkládají slova „a při ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek“.

51. V § 22ba odst. 3 se slova „nebo zákaz plnění koncesní smlouvy“ zrušují.

52. V § 22ba se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Jestliže Úřad uzná orgán veřejné správy vinným ze správního deliktu podle § 22aa odst. 1 písm. b), sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se orgán veřejné správy ke spáchání správního deliktu přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu je takový postih dostatečný. Odstavce 4, 6 a 7 se na postup orgánu veřejné správy při podávání žádosti o snížení pokuty užijí obdobně.“.

53. V § 22c odstavec 1 zní:

„(1) Za nesplnění povinnosti podle § 21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.“.

54. V § 22c odst. 2 se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „1 000 000“.

55. V § 25a se slova „ustanovení o tom, komu lze uložit pořádkovou pokutu a do jaké výše ji lze uložit18a)“ včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušují.

56. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“.

57. V § 26 se slova „obsah a formu návrhu na povolení spojení“ nahrazují slovy „podrobnosti odůvodnění a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení“ a za slova „podle § 15 odst. 3“ se vkládají slova „písm. b)“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. III
Část čtvrtá zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2 a § 22ba odst. 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Jiří Janák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.