Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


243

ZÁKON

ze dne 14. července 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu

Čl. I

V § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 558/1991  Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 539/2004  Sb., zákona č. 274/2008 Sb., č. 272/2009 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., písmeno d) zní:

„d)   pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením

1. 

celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,
2.  právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky,
3.  daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty,
4.  daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních předpisů,“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 13b zní:


13b)  Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

2. V § 25j odst. 1 se slova „jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce13f)“ nahrazují slovy „v rámci celního řízení jako deklarant13f)“.

Poznámka pod čarou č.  13f zní:


13f)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna notářského řádu

Čl. III

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000  Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.  88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.  344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.  254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 35a odst. 9 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav a paušální roční náhrada hotových výdajů za poskytování údajů prostřednictvím tohoto přístupu orgánům veřejné moci“.

2. V § 35a odst. 9 se věta poslední zrušuje.

3. V § 35a se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši odměn, jednorázové náhrady hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav a paušální roční náhrady hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci náležející Komoře.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna puncovního zákona

Čl. IV

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se před slova „volného oběhu“ vkládají slova „celního režimu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 27 odst. 1 písm. b) se slova „režimu tranzitu5) nebo do režimu s ekonomickým účinkem,5a)“ nahrazují slovy „celního režimu tranzitu,“.Poznámky pod čarou č. 5 a 5a se zrušují.

3. V § 27 odst. 1 písm. c) se před slova „režimu vývozu“ vkládá slovo „celního“.

Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. V

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č.  244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998  Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009  Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 8b se slova „celní dluh“ nahrazují slovem „clo“.

2. V § 8b odst. 1 se slova „celní dluh“ nahrazují slovem „clo“ a slova „celního dluhu“ se nahrazují slovem „cla“.

3. V § 8b odst. 2 se slova „celního dluhu“ nahrazují slovem „cla“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Čl. VI

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   vývoz vojenského materiálu z území České republiky do jiného než členského státu, kterým je

1. 

propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a
2.  zpětný vývoz na základě celního prohlášení, výstupního souhrnného celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu,

b)   dovoz vojenského materiálu na území České republiky z jiného než členského státu, kterým je propuštění zboží do celního režimu volného oběhu včetně zpětného dovozu, aktivního zušlechťovacího styku, konečného užití, dočasného použití, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma.“.

2. Poznámky pod čarou č. 3b a 4 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Čl. VII

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009  Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „propuštěny do“ vkládá slovo „celního“.

2. V § 7 odst. 1 se slova „režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a v případě, že tímto celním úřadem bude vnitrozemský celní úřad, i pohraničnímu celnímu úřadu, u kterého předmět kulturní hodnoty vystupuje do zahraničí a který výstup do osvědčení vyznačí“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „režimu vývozu nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo“ a slova „Pohraniční celní úřad“ se nahrazují slovy „Celní úřad výstupu“.

4. V § 7a odst. 1 se slova „režimu vývozu nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo“.

5. V § 7b se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 6a zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. VIII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009  Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 250/2014  Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „finančními orgány“ nahrazují slovy „orgány Finanční správy České republiky nebo orgány Celní správy České republiky“.

3. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „přidělení celně schváleného určení“ nahrazují slovy „propuštění zboží do navrženého celního režimu“.

5. Poznámky pod čarou č. 5a až 5c se zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. IX

V § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., se slova „zajištění celního odbavení“ nahrazují slovy „provedení celního řízení“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o lihu

Čl. X

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006  Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

2. Poznámky pod čarou č. 1 a 5 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. XI

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č.  407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004  Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009  Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 273/2013  Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 15 písm. a) se slova „ , svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech,7)“ nahrazují slovy „a ve svobodných pásmech,“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

2. V § 22 odst. 4 se slovo „zajištění9)“ nahrazuje slovy „zadržení podle celního zákona“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 22 odst. 5 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

4. V § 22 odst. 6 se slova „režimu volného oběhu nebo do režimu s ekonomickými účinky“ nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu nebo zvláštního celního režimu“.

5. V § 23 odst. 1 se slovo „zajištění“ nahrazuje slovy „zadržení podle celního zákona“.

6. V § 36 odst. 1 písm. r) se slova „ , svobodných celních pásmech nebo svobodných celních skladech“ nahrazují slovy „nebo ve svobodných pásmech“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. XII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014  Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. bb) se slova „ve volném“ nahrazují slovy „v celním režimu volného“.

2. V § 32 odst. 6 se slova „volného oběhu18)“ nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

3. V § 34 odst. 4 se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

4. V § 37 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Živočišné produkty dovážené z třetí země a navržené k propuštění do celního režimu uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma se z hlediska pohraniční veterinární kontroly považují za zboží navržené k propuštění do celního režimu volného oběhu na území České republiky nebo jiného členského státu, pokud nejsou navržené k propuštění do celního režimu konečného užití.“.

Poznámky pod čarou č. 19 a 20 se zrušují.

5. V § 37 odst. 4 se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

6. V § 37 odst. 5 písm. a) se slova „svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad“ nahrazují slovy „propuštění do celního režimu uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma“.

7. V § 38d se slova „zvláštního právního předpisu23) osvobozeno od kontroly prováděné celními orgány“ nahrazují slovy „celního zákona vyňato z celní kontroly“.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

8. V § 48 odst. 1 písm. j) bodě 7 se slova „svobodných celních pásem, svobodných celních skladů“ nahrazují slovy „svobodných pásem“.

9. V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 6 se slova „svobodná celní pásma, svobodné celní sklady“ nahrazují slovy „svobodná pásma“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

Čl. XIII

V § 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

Čl. XIV

Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.  13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „ , a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 19 odst. 2 se slova „deklaranty,7) kteří navrhují k propuštění do“ nahrazují slovy „deklaranty, kteří v celním řízení navrhují k propuštění do celního režimu“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

4. V § 19 odst. 4 písm. e) a v § 19 odst. 6 se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

5. V § 19 se odstavec 10 zrušuje.

6. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

Čl. XV

Zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 se slova „a do celně schváleného určení zpětného vývozu zboží podle zvláštních předpisů.2)“ nahrazují slovy „anebo zpětný vývoz zboží.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. XVI

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 6 větě první se slova „režimu vývozu nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo“.

2. V § 11 odst. 6 větě druhé se za slova „propustil do“ vkládá slovo „celního“.

3. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XVII

V § 84 odst. 6 úvodní části ustanovení zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 223/2013 Sb., se slova „režimu volného oběhu nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu nebo“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. XVIII

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003  Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 239/2013  Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 4 písm. c) se slova „celním odbavení vozidla8a)“ nahrazují slovy „propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

2. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „vystavení jednotné celní deklarace“ nahrazují slovy „podání celního prohlášení“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Čl. XIX

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č.  146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007  Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se slova „volného oběhu10)“ nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

2. V § 11 odst. 2 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

3. Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

4. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „celního odbavení pro kontroly určitého zboží“ nahrazují slovy „pro kontroly určitého zboží při celním řízení“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. XX

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008  Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 229/2014 Sb. a zákona č.  223/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou unii“, slovo „uskladňování“ se nahrazuje slovem „uskladnění“ a slova „ , přepracování pod celním dohledem“ se zrušují.

2. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „dluhy vůči místně příslušnému finančnímu úřadu a vůči místně příslušnému celnímu úřadu“ nahrazují slovy „evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů Celní správy České republiky“.

3. V § 77 odst. 11 úvodní části ustanovení se slova „režimu podle zvláštního právního předpisu,47)“ nahrazují slovy „celního režimu,“.

Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.

4. V § 77 odst. 14 se za slovo „navrženého“ vkládá slovo „celního“.

5. Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o myslivosti

Čl. XXI

V § 6 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 18/2012 Sb., se za slovo „úřadu“ vkládají slova „při propuštění do celního režimu“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o obalech

Čl. XXII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006  Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se za slova „propuštění do“ vkládá slovo „celního“ a slova „do režimu dočasného použití7)“ se nahrazují slovy „dočasného použití“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 písm. f) se slova „do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem“ nahrazují slovy „aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití“.

3. V § 41 se slova „a manipulaci“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. XXIII

Zákon č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 14c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 7 se za slova „jejichž propuštění“ vkládají slova „do celního režimu“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

Čl. XXIV

Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

3. V § 6 odst. 1 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. XXV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 4 se slova „svobodného celního skladu, svobodného celního“ nahrazují slovem „svobodného“.

2. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „dohledu6a)“ nahrazuje slovy „celního dohledu“.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. XXVI

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.  227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 232/2013  Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 31 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. XXVII

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 4 se za slovo „orgánem“ vkládají slova „do celního režimu“.

2. V § 18 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 18 odst. 9 se za slova „propuštění do“ vkládá slovo „celního“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XXVIII

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č.  558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č.  315/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla“.

2. V § 3 písmeno b) zní:

„b)   dovozem

1. 

vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny do zvláštního celního režimu s výjimkou celního režimu konečného užití,
2.  propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu,
3.  propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních režimů s výjimkou celního režimu konečného užití, pokud nejde o opětovné propuštění do těchto režimů,“.

3. V § 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až u) se označují jako písmena c) až t).

4. Poznámky pod čarou č. 3b a 3c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 3 písm. c) se slova „režimu vývozu4) nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku5)“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku“.

Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují.

6. V § 3 písm. d) se slova „režim s podmíněným osvobozením od cla“ nahrazují slovy „zvláštní celní režim nebo dočasné uskladnění“.

7. V § 3 písm. j) se slovo „h)“ nahrazuje slovem „g)“.

8. V § 5 odst. 5 a v § 6 odst. 3 se slova „režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení“ nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

9. V § 9 odst. 2 větě první se za slovo „výrobků“ vkládají slova „na daňové území České republiky“.

10. V § 9 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis.13)“ nahrazují slovy „celní předpisy.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

11. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

12. V § 12 odst. 2 se slova „při podání celního“ nahrazují slovy „v celním“ a slova „režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení“ se nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

13. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

14. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „propuštění do“ vkládá slovo „celního“ a slova „nebo do režimu“ se nahrazují slovem „nebo“.

15. V § 18 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

16. V § 19 odst. 1 písm. a) a v § 19 odst. 5 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

17. V § 19 odst. 6 se slova „režim s podmíněným osvobozením od cla“ nahrazují slovy „zvláštní celní režim nebo dočasné uskladnění“.

18. V § 24 odst. 5, § 25 odst. 5 a v § 26 odst. 3 písm. b) se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

19. V § 27 odst. 3 písm. a) se slova „vývozní celní prohlášení podle nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství28a)“ nahrazují slovy „celní prohlášení, kterým bylo zboží propuštěno do celního režimu vývozu“.

Poznámka pod čarou č. 28a se zrušuje.

20. V § 27 odst. 3 písm. b), § 27 odst. 4 a v § 27b odst. 1 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

21. V § 27b odst. 3 se za slova „výrobky do“ vkládá slovo „celního“.

22. V § 27e odst. 1 a v § 28 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

23. V § 28 odst. 7 závěrečné části ustanovení, § 28 odst. 8 závěrečné části ustanovení a v § 28 odst. 9 se za slova „výrobků do“ vkládá slovo „celního“.

24. § 34 se zrušuje.

25. Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26. V § 37 odst. 2 písm. b) a e) se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“

27. V § 39a odst. 1 a v § 43 se slovo „k)“ nahrazuje slovem „j)“.

28. V § 49 odst. 10 a 16 se slovo „r)“ nahrazuje slovem „q)“.

29. V § 59 odst. 7 a 10 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

30. V § 60 odst. 8 se za slova „propuštění do“ vkládá slovo „celního“

31. V § 72 odst. 1 se slova „nebo u celního úřadu při podání písemného celního prohlášení, je-li dovážený líh navržen k propuštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení“ zrušují.

32. V § 78 odst. 3 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

33. V § 134d větě první se slova „režimu vývozu nebo do tranzitního režimu Evropských společenství“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

34. V § 134d větě druhé se slova „neuskutečnění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evropských společenství“ nahrazují slovy „zrušení rozhodnutí o propuštění vybraných minerálních olejů do celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

35. V § 134o větě první se slova „režimu vývozu nebo do tranzitního režimu Evropských společenství“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

36. V § 134o větě druhé se slova „neuskutečnění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evropských společenství“ nahrazují slovy „zrušení rozhodnutí o propuštění některých dalších minerálních olejů do celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

37. V § 135w odst. 3 písm. b) se za slova „propuštění do“ vkládá slovo „celního“.

38. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. XXIX

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.  296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) bodě 1 se slova „Evropských společenství (dále jen „Společenství“)“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 2 písm. d) bodě 2, § 4 odst. 1, § 5 písm. b) a v § 6 odst. 8 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

3. Poznámky pod čarou č. 6 až 10b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 7 se slova „písemně nebo prostřednictvím zařízení pro zpracování dat“ zrušují.

5. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

6. V § 9 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

7. V § 9 odst. 7 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

8. V § 12 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

9. V § 13 odst. 2, § 14 odst. 1, 2 a 4 a v § 15 odst. 1 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

10. V § 16 odst. 1 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie,“ a za slovo „do“ se vkládá slovo „celního“.

11. V § 16 odst. 2 se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“ a slovo „Společenství“ se nahrazuje slovy „Evropské unie“.

12. V § 16 odst. 3 se slovo „ve“ nahrazuje slovy „do celního režimu“ a slovo „Společenství“ se nahrazuje slovy „Evropské unie“.

13. V § 20 odst. 2 se za slova „dopraveny v“ vkládá slovo „celním“.

14. Nadpis § 26 zní: „Celní režim tranzitu“.

15. V § 26 odst. 1 větě první se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie,“ a slovo „společného“ se zrušuje.

16. V § 26 odst. 1 větě druhé se slova „režimu společného“ nahrazují slovy „celním režimu“.

17. V § 26 odst. 2 se slova „režimu společného tranzitu“ nahrazují slovy „celního režimu tranzitu“ a slova „zvláštním právním předpisem“ se nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

18. V § 26 odst. 3 se za slovo „navrženého“ vkládá slovo „celního“.

19. V § 26 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

20. V § 26 odst. 5 se slova „ze Společenství“ nahrazují slovy „z Evropské unie“ a slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

21. V § 26 odst. 7 se slova „režimu společného“ nahrazují slovy „celním režimu“.

22. V § 26 odst. 8 se slova „režimu společného“ nahrazují slovy „celním režimu“, slova „zvláštním právním předpisem“ se nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“ a za slovo „pokračování“ se vkládá slovo „celního“.

23. V § 26 odst. 10 se slova „režimu společného“ nahrazují slovy „celním režimu“.

24. V § 27 odst. 2 písm. c), § 27 odst. 3 písm. c) a v § 28 odst. 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

25. V § 34 odst. 1 písm. a) a v § 35 odst. 1 písm. a) se za slova „dopraví v“ vkládá slovo „celním“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Čl. XXX

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 78/2004 Sb., zákona č. 346/2005  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 25 odst. 9 se slova „ , vyvážejí nebo provážejí“ nahrazují slovy „nebo vyvážejí“.

3. V § 26 odst. 2 se slovo „tranzit“ nahrazuje slovem „tranzitu“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rybářství

Čl. XXXI

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. XXXII

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f), g) a i) se za slovo „vyjma“ vkládá slovo „celního“.

2. V § 3a odst. 2 se slova „nebo přidělení příslušného celně schváleného určení“ zrušují.

3. Poznámky pod čarou č. 36, 40 a 41 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 26 odst. 8 větě druhé a v § 26 odst. 9 se za slovo „navrženého“ vkládá slovo „celního“.

5. V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

6. V § 30 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

7. V § 34c odst. 2 písm. k) a v § 34d odst. 2 písm. k) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. Poznámka pod čarou č. 43b se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXXIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.  215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005  Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009  Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č.  262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 113/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „2 až 4“.

2. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie

a)   dočasně uskladněno, nebo
b)   propuštěno do celního režimu

1. 

vnějšího tranzitu,
2.  uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma,
3.  dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo
4.  aktivního zušlechťovacího styku.“.

3. V § 13 odst. 3 písm. c) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

4. V § 13 odst. 7 písm. e) se za slova „propuštěno do“ vkládá slovo „celního“.

5. V § 13 odst. 7 písm. h) se za slovo „vztahoval“ vkládá slovo „celní“.

6. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká

a)   propuštěním zboží do celního režimu

1. 

volného oběhu,
2.  dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo
3.  konečného užití,

b)   nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro

1. 

vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,
2.  dočasné uskladnění,
3.  celní režim tranzitu,
4.  celní režim uskladnění,
5.  celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,
6.  celní režim zušlechtění, nebo
7.  nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,

c)   nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití,
d)   odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo
e)   porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního celního režimu.“.

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

8. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

9. V § 23 odst. 2 se slova „ , b) nebo c)“ zrušují a za slovo „příslušného“ se vkládá slovo „celního“.

10. V § 23 odst. 3 se slovo „c)“ nahrazuje slovy „a) bod 2“ a za slovo „do“ se vkládají slova „celního režimu“.

11. V § 23 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

12. V § 23 odst. 5 se slovo „c)“ nahrazuje slovy „a) bod 2“ a za slovo „do“ se vkládají slova „celního režimu“.

13. V nadpisu § 24 se za slovo „při“ vkládají slova „dodání zboží a“.

14. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinnost přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci, kterému je zboží dodáno, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.“.

15. § 33a včetně nadpisu zní:

㤠33a
Daňový doklad při vývozu

Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a).“.

16. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

17. V § 38 odst. 3 se za slova „zboží do“ vkládá slovo „celního“ slova „aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,“ se zrušují a slova „volného oběhu z“ se nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu z celního“.

18. V § 41 odst. 1 se slova „volný oběh“ nahrazují slovy „volného oběhu“.

19. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nejpozději“ nahrazuje slovy „v období končícím“.

20. V § 44 odstavec 4 zní:

„(4) Věřitel, který provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v tomto daňovém přiznání.“.

21. V § 66 odst. 1 se slova „vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství48b)“ nahrazují slovy „vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno“ a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 48b se zrušuje.

22. V § 66 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

23. V § 66 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropské unie.“.

24. V § 66 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 66 odst. 4 se slova „na daňovém dokladu“ zrušují.

26. V § 68 se odstavec 15 zrušuje.

27. V § 69 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

28. V § 69 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

29. V § 71g odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 71g odst. 2 písm. b) se za slova „propuštění zboží do“ vkládají slova „celního režimu“.

30. V § 71g odst. 3 se za slovo „tohoto“ vkládá slovo „celního“.

31. V § 73 odst. 1 písm. c) a d) se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „2 až 4“.

32. V § 92a odst. 3 se za slovo „poskytnul“ vkládají slova „nebo přijal“.

33. V § 93a odst. 2 se slova „hlavní město Prahu“ nahrazují slovy „Moravskoslezský kraj“.

34. V § 101 odst. 1 písm. d) se slovo „j)“ nahrazuje slovem „k)“.

35. V § 101g odst. 3 se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.

36. Za § 101i se vkládají nové § 101j a 101k, které včetně nadpisů znějí:

㤠101j
Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

§ 101k
Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

(1) Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).

(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.

(3) Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

(4) Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.“.

37. V § 108 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)    plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

38. V § 108 odst. 1 písm. f) se slova „až c)“ zrušují a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

39. V § 108 odst. 2 písm. a) se slova „až c)“ zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.

40. V § 108 odst. 2 písm. b) se slova „d) až h)“ nahrazují slovy „b) až e)“.

41. V § 108 odst. 2 písm. b) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

42. V § 110f se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V případě správy daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby počíná lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa obdrží informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb příslušným daňovým přiznáním.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Čl. XXXIV
Přechodná ustanovení

1. Pokud osobě povinné k dani, která se stala plátcem podle § 6c odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dodala zboží s místem plnění v tuzemsku plátci, vypočte osoba povinná k dani, které vznikla povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, daň ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Správce daně zruší registraci osoby povinné k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která se stala plátcem podle § 6c odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tato osoba požádala do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o zrušení registrace plátce a pokud ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňuje pouze dodání zboží plátci s místem plnění v tuzemsku.

3. Správce daně místně příslušný podle § 93a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u osoby povinné k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu a která byla registrována přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o dni, k němuž přechází místní příslušnost u této osoby na správce daně místně příslušného podle § 93a odst. 2 zákona č.  235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Při posouzení splnění podmínky podle § 101j zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a o které nebylo rozhodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i v případě pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. XXXV

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č.  261/2014 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „ , cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované“ nahrazují slovy „a jiných obdobných peněžitých plnění uskutečňovaných“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. XXXVI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009  Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se za slova „potřebný k“ vkládá slovo „celnímu“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, v platném znění, vyhlášená pod č. 179/1996 Sb.“.

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „přímého“ nahrazuje slovy „celního režimu vnitřního“.

4. V § 2 odst. 2 písm. m) se slova „úřad vstupního místa definovaného pod písmenem s)“ nahrazují slovy „celní úřad, v jehož územní působnosti se nachází vstupní místo“.

5. V § 2 odst. 2 písmeno n) zní:

„n)   celním úřadem určení celní úřad, který rozhodl o propuštění do celního režimu,“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 se písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 4b zrušuje.Dosavadní písmena p) až w) se označují jako písmena o) až v).

7. V § 2 odst. 2 písm. o) se slova „dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Evropské unie, jak je uvedeno v předpisu Evropské unie4c)“ nahrazují slovy „celnímu dohledu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4c)“.

Poznámka pod čarou č. 4c zní:


4c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

8. V § 21 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a“ nahrazují slovem „zušlechtění,“ a za slovo „ukončením“ se vkládá slovo „celního“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

9. V § 21 odst. 2 se slova „přepracování pod celním dohledem,“ zrušují a za slovo „ukončením“ se vkládá slovo „celního“.

10. V § 21 odst. 4 se slova „při řízení o přidělení celně schváleného určení“ nahrazují slovy „v celním řízení“ a slova „Orgán odpovědný za celní projednání zásilky“ se nahrazují slovy „Celní úřad propouštějící zásilku do celního režimu“.

11. V § 21 odst. 5 se slova „pásma nebo svobodného skladu.15)“ nahrazují slovem „pásma.“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

12. V § 21 odst. 7 se slova „umístěny do svobodného pásma nebo svobodného celního skladu15a),“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4c)“ a slova „v celním skladu“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

13. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „předpisu Evropské unie“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie,“.

14. Poznámky pod čarou č. 15b až 15e se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

15. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „ ; tím nejsou dotčena ustanovení předpisu Evropské unie19)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna správního řádu

Čl. XXXVII

V § 126 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se slova „zvláštního právního předpisu.36)“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího oprávnění celníka.“.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Čl. XXXVIII

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 343/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 4 se slova „nebo mu bylo přiděleno celně schválené určení zpětný vývoz a nebo“ nahrazují slovy „nebo bylo celním orgánem přijato oznámení o zpětném vývozu anebo“.

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ve smyslu článku 24 celního kodexu Společenství“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

3. V § 13a odst. 1 větě druhé se za slova „dopravované v“ vkládá slovo „celním“.

4. V § 13b odst. 4 se slova „přidělení celně schváleného určení přípustného pro zboží, které není zbožím Společenství“ nahrazují slovy „propuštění zboží, které není zbožím Unie“.

5. V § 13b odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Zboží, které není zbožím Unie a jehož tranzit byl zakázán, může být propuštěno do jiného celního režimu, než je celní režim vnějšího tranzitu a svobodného pásma.“.

6. Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

7. V § 21 se slova „jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce.38)“ nahrazují slovy „v rámci celního řízení jako deklarant.“.
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XXXIX

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.  553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.  130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006  Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008  Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008  Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009  Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010  Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011  Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012  Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013  Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013  Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014  Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015  Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015  Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:

1. V položce 1 se za slovo „domicilu“ vkládá na samostatný řádek nový text:„Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

2. V položce 1 poznámce 1 se slova „zákona č. 13/1993  Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002  Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.“ nahrazují slovy „celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty“.

3. V položce 123 se za slovo „orgánem“ vkládá na samostatný řádek nový text:„Osvobození

Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Čl. XL

Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012  Sb. a zákona č. 281/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slovo „charakter5)“ nahrazuje slovy „charakter podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí celní kodex Unie5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

2. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Povolení, které je jinak potřebné k propuštění stanovených výrobků do celního režimu nebo ke zpětnému vývozu, se nevyžaduje k propuštění do celního režimu

a)   tranzitu,
b)   uskladnění v celním skladu.“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „umístění stanovených výrobků do svobodného pásma a svobodného skladu“ nahrazují slovy „propuštění stanovených výrobků do celního režimu svobodného pásma“.

4. V § 6 se slova „ , a to sama nebo prostřednictvím zástupce9)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o léčivech

Čl. XLI

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009  Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 písm. e) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

2. V § 24 odst. 4 se slovo „tranzit37)“ nahrazuje slovy „celní režim tranzitu“.

Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 24 odst. 10 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „celního režimu“, za slova „tento souhlas“ se vkládají slova „v rámci celního řízení“ a slova „ , a to sám nebo prostřednictvím přímého zástupce39)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

4. Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

5. V § 77 odst. 8 se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XLII

V § 52 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se slova „ ; postupuje přitom podle ustanovení o celním zástavním právu podle celního zákona“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. XLIII

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 377/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely zákona o státní službě je Generální finanční ředitelství bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.“.

2. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky.“.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumí provádění

a)   vyhledávací činnosti při správě daní, nebo
b)   postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.“.

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kontrolní postup při správě daní provede finanční úřad, který jej zahájil nejdříve.“.

5. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Daňový subjekt má právo se seznámit s obsahem písemnosti zakládané do spisu v souvislosti s výkonem vybrané působnosti, pokud není součástí vyhledávací části spisu, také u finančního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, jde-li o

a)   podání učiněné elektronicky,
b)   úřední záznam,
c)   protokol,
d)   zprávu o daňové kontrole,
e)   rozhodnutí,
f)   další písemnosti, pokud byly finančním úřadem doručeny elektronicky.“.

6. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který včetně nadpisu zní:

㤠13b
Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná u finančního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému finančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost.“.

7. V § 14 odst. 2 se slova „a v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců v orgánech finanční správy“ zrušují.

8. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

㤠16a
Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení

Státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy náleží náhrada obvyklých nákladů na právní zastoupení, pokud tyto náklady vznikly pro plnění jeho služebních úkolů a nebyly státnímu zaměstnanci nahrazeny třetí osobou z důvodu odpovědnosti za náhradu těchto nákladů.“.

9. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   z centrálního registru zbraní,
p)   z Rejstříku zástav.“.

10. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Orgány finanční správy mohou žádat od Rejstříku trestů poskytnutí údajů z jím vedených evidencí v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu působnosti orgánů finanční správy, pokud je to nezbytné pro posouzení

a)   možnosti stanovit daň v návaznosti na běh lhůty pro stanovení daně,
b)   důvodů pro zajištění daně, nebo
c)   důvodů pro registraci k dani z přidané hodnoty.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

11. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „s výjimkou poskytnutí údajů z Rejstříku zástav“.

12. V § 18 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

Čl. XLIV
Přechodné ustanovení

Údaje z Rejstříku zástav podle § 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup od prvního dne sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla Notářské komoře České republiky poskytnuta jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení tohoto dálkového a nepřetržitého přístupu.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. XLV

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „jde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu,“ zrušují.

2. V § 4 odst. 4 písm. d) bodě 1 se slova „kterému bylo přiděleno celně schválené určení“ nahrazují slovy „které bylo propuštěno do celního režimu“.

3. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Celní úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky.“.

4. V § 8 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

5. V § 8 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   zabezpečuje sběr a zpracování informací do centrálního informačního systému orgánů celní správy.“.

6. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumí provádění

a)   vyhledávací činnosti při správě daní nebo správě cel, nebo
b)   postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní nebo správě cel.“.

7. V § 9 odst. 1 se slova „závazné informace o sazebním zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje“ nahrazují slovy „rozhodnutí týkající se závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a tato rozhodnutí zrušuje nebo prohlašuje za neplatné“.

8. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)    prohlašuje část území České republiky za svobodné pásmo,“.

9. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „budov“ zrušuje.

10. V § 9 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „pozastavuje“ vkládá slovo „ , mění“.

11. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „povolení“.

12. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

13. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slovo „vydání“ vkládají slova „povolení nebo“.

14. V § 9 odst. 3 písmena c) a d) znějí:

„c)   rozhoduje o povolení zprostit povinnosti poskytnout jistotu a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto povolení,
d)   rozhoduje o povolení ručitele, povolení uživatele souborné jistoty a povolení uživatele souborné jistoty se sníženou částkou jistoty, a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto povolení.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. V § 9 odst. 4 se slovo „schválení“ nahrazuje slovem „povolení“.

16. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kontrolní postup při správě daní nebo správě cel provede celní úřad, který jej zahájil nejdříve.“.

17. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Daňový subjekt má právo se seznámit s obsahem písemnosti zakládané do spisu v souvislosti s výkonem vybrané působnosti, pokud není součástí vyhledávací části spisu, také u celního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, jde-li o

a)   podání učiněné elektronicky,
b)   úřední záznam,
c)   protokol,
d)   zprávu o daňové kontrole,
e)   rozhodnutí,
f)   další písemnosti, pokud byly celním úřadem doručeny elektronicky.“.

18. V § 11a se slova „určený generálním ředitelem“ zrušují.

19. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu zní:

㤠11b
Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná u celního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému celnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost.“.

20. V § 20 odst. 3 se za slovo „průkazem“ vkládají slova „nebo služebním odznakem“ a za slovo „průkazu“ se vkládají slova „a služebního odznaku“.

21. V § 20 odst. 4 se slova „nebo služebním průkazem“ nahrazují slovy „ , služebním průkazem nebo služebním odznakem“ a za slova „prokáže služebním průkazem“ se vkládají slova „nebo služebním odznakem“.

22. V § 35 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

23. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní:

㤠35a
Oprávnění k osobní prohlídce

(1) Při kontrole osob a dopravních prostředků a jejich nákladů je celník oprávněn provádět osobní prohlídku.

(2) Osobní prohlídka může být provedena teprve tehdy, je-li důvodný předpoklad, že kontrolovaná osoba má u sebe věc, kterou je povinna celníkovi vydat, a výzva celníka, aby kontrolovaná osoba věc vydala, je bezvýsledná.

(3) Osobní prohlídku vykoná u osoby, u které má být tato prohlídka provedena, celník stejného pohlaví.

(4) Osobní prohlídka může být na žádost kontrolované osoby provedena pouze za přítomnosti osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný.

(5) Ustanovení odstavců 2, 3 a 4 se nepoužijí, pokud jde o nutný zákrok pro hledání zbraně.

(6) Způsob provádění osobní prohlídky stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

24. V § 58 odst. 1 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) až x), která znějí:

„r)   z centrálního registru zbraní,
s)   z evidence údajů o mýtném,
t)   z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění,
u)   z registru pojištěnců důchodového pojištění,
v)   z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,
w)   z registrů zaměstnavatelů,
x)   z Rejstříku zástav,“.

Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno y).

25. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Orgány celní správy mohou žádat od Rejstříku trestů poskytnutí údajů z evidence přestupků v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu působnosti orgánů celní správy, pokud je to nezbytné pro posouzení důvodů pro

a)   zajištění daně,
b)   registraci, nebo
c)   povolení podle zákona upravujícího spotřební daně nebo daň z přidané hodnoty.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

26. V § 58 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „s výjimkou poskytnutí údajů z Rejstříku zástav“.

27. V § 67 odst. 2 se slova „zahájení trestního stíhání“ nahrazují slovy „přípravnému řízení nebo v jeho rámci“.

28. V části šesté se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:

„Hlava V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY

§ 73a
Zvláštní ustanovení o výměně operativních informací

Ustanovení hlav III a IV se přiměřeně použijí při výměně operativních informací s jinými než členskými státy v rámci policejní spolupráce na základě mezinárodní smlouvy nebo jiného mezinárodního ujednání, nestanoví-li toto ujednání jinak.“.

Dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI.

Čl. XLVI
Přechodné ustanovení

Údaje z Rejstříku zástav podle § 58 odst. 1 písm. x) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup od prvního dne sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla Notářské komoře České republiky poskytnuta jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení tohoto dálkového a nepřetržitého přístupu.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XLVII

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „ze“ nahrazuje slovy „z celního režimu“ a slova „nebo svobodného skladu“ se zrušují.

2. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „umístění“ nahrazuje slovem „propuštění“, za slova „lihu do“ se vkládají slova „celního režimu“ a slova „nebo svobodného skladu“ se zrušují.

3. V § 11 písm. c) a v § 15 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slova „umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu“ nahrazují slovy „propuštěn do celního režimu uskladnění“.

4. V § 15 odst. 3 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

5. V § 15 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)    který

1. 

se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení v prostoru, ve kterém v souladu s právními předpisy probíhá konečný prodej lihu, a
2.  je vzhledem ke všem okolnostem určen k bezúplatnému převodu fyzické osobě pro její přímou osobní spotřebu výlučně za reklamním nebo propagačním účelem, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

6. V § 34 odst. 1 písm. a) se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

7. V § 39 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „24“.

8. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „písm. c)“ se vkládají slova „a správní orgán nebo organizační složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona“.

9. V § 42 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

10. V § 42 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   správního orgánu nebo organizační složky státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona.“.

11. V § 42 odst. 3 se slova „lihu nebo“ nahrazují slovem „lihu,“ a za slova „písm. c)“ se vkládají slova „nebo správní orgán nebo organizační složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona“.

12. V § 42 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Jde-li o líh prodávaný v rámci daňové exekuce, může osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu nabývat líh ve spotřebitelském balení od neregistrované osoby povinné značit líh, neregistrovaného distributora lihu, nebo konečného prodejce lihu.

(5) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použijí obdobně také v případě prodeje lihu ve spotřebitelském balení

a)   správním orgánem nebo organizační složkou státu podle tohoto nebo jiného zákona,
b)   v rámci daňové exekuce; oznamovací povinnost přitom plní orgán veřejné moci, který daňovou exekuci provádí.“.

13. V § 62 odst. 1 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

14. V § 62 odst. 1 písm. l) se číslo „ , 2“ zrušuje.

15. V § 62 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)  v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.“.

16. V § 62 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 62 odst. 2 písm. c) bodě 2 se číslo „ , 2“ zrušuje.

18. V § 62 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m).“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

Čl. XLVIII

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č.  136/2010 Sb., zákona č. 342/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 9 se slova „nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení“ zrušují.

2. V § 30 odst. 1 písm. c) se za slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Účinnost

Čl. XLIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou

a)   ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016, a
b)   ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.