Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


149

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2016,

kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  1/2004 Sb. a zákona č. 690/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se do odstavce 2 písm. b), za slova „dotace“ vkládají slova „služeb nebo služeb za zvýhodněnou cenu“.

2. V § 4a se odstavec 4 zrušuje.

3. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠4b

(1) Zřizuje se státní příspěvková organizace Agentura pro podnikání a inovace se sídlem v Praze.

(2) Agentura pro podnikání a inovace vykonává činnost zprostředkujícího subjektu pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6).

(3) V čele Agentury pro podnikání a inovace je generální ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(4) Na zaměstnance Agentury pro podnikání a inovace, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(5) Agentura pro podnikání a inovace se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.

(6) Nadřízeným služebním úřadem Agentury pro podnikání a inovace je ministerstvo.


6) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.  1083/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.“.

4. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „ministerstvo, Agentura, Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade a Design centrum ČR, zřízené ministerstvem,“ nahrazují slovy „ministerstvo, Česká agentura pro podporu podnikání CzechTrade, která byla zřízena ministerstvem, Agentura pro podnikání a inovace a Agentura“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Příslušnost hospodařit s majetkem státu, který je potřebný k zajištění činnosti pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie, které dosud vykonávala státní příspěvková organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jakož i další práva a povinnosti této agentury s tím související, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace.

2. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve státní příspěvkové organizaci Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří zajištovali činnosti související s poskytováním podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace. Činnost zaměstnanců, jejichž práva a povinnosti přecházejí podle věty první dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ze státní příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na státní příspěvkovou organizaci Agentura pro podnikání a inovace a kteří vykonávali činnosti podle § 5 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo činnosti obdobné, se považuje za činnost vykonávanou ve správním úřadu.

3. Systemizace služebních míst a pracovních míst státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace se stanoví s účinností ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Prvního generálního ředitele státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace jmenuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ministr průmyslu a obchodu. Takto jmenovaný generální ředitel se považuje za vedoucího služebního úřadu podle § 14 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve služebním poměru na dobu neurčitou; může vykonávat státní službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

5. Vedoucí zaměstnanci na jednotlivých stupních řízení státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za státní zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představené podle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; mohou vykonávat státní službu na služebním místě představeného, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 1. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za představeného na služebním místě vedoucího oddělení, vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za představeného na služebním místě ředitele odboru a vedoucí zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pracuje jako vedoucí zaměstnanec 3. stupně řízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za ředitele sekce.

6. Generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace složí do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona služební slib před státním tajemníkem Ministerstva průmyslu a obchodu a ostatní představení státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace složí služební slib do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona před generálním ředitelem státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace; nesloží-li služební slib ve lhůtě, odmítnou-li jej složit nebo jej složí s výhradou, služební poměr jim zanikne.

7. Je-li generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace nebo představený osobou podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, učiní neprodleně právní jednání směřující k odstranění překážky podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 234/2014  Sb., o státní službě; neučiní-li tak, postupuje se podle § 33 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

8. Státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlásí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo generálního ředitele státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace; toto výběrové řízení se dokončí do 31. prosince 2016. Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec, který v uplynulých 5 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, územním samosprávném celku, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 odst. 1 zákona č. 234/2014  Sb., o státní službě, nebo činnosti obdobné; ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použije obdobně.

9. Generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace vyhlásí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo ředitele sekce v státní příspěvkové organizaci Agentura pro podnikání a inovace; toto výběrové řízení se zpravidla dokončí do 31. prosince 2016. Na služební místo ředitele odboru a vedoucího oddělení vyhlásí generální ředitel státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace výběrové řízení nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; toto výběrové řízení se zpravidla dokončí do 31. prosince 2017. K výběrovému řízení se mohou přihlásit státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou, kteří vykonávají státní službu na služebním místě ve stejném oboru státní služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno; ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 234/2014  Sb., o státní službě, se použije obdobně.

10. Pro přechod zaměstnanců státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použijí § 190 až 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.