Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


135

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.  124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č.  50/2013 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 24a odstavec 2 zní:

„(2) Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení, které provede Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí zadávacích podmínek musí být pro uchazeče závazná pravidla správné pěstitelské praxe, která budou stanovena za účelem vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím ke stálé kvalitě vypěstovaného konopí. Zadávací podmínky musí rovněž stanovit požadovaný obsah účinných látek konopí. Nabídková cena musí mít v rámci kritérií hodnocení váhu nejméně 75 %. Státní ústav pro kontrolu léčiv v zadávacích podmínkách stanoví maximální výši nabídkové ceny, a to na základě průzkumu trhu provedeného v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, a to konopí, jehož parametry budou odpovídat zadávacímu řízení.“.

2. V § 24a odst. 3 větě první se slovo „výběrového“ nahrazuje slovem „zadávacího“.

3. V § 24a odst. 3 větě třetí se slovo „výběrové“ nahrazuje slovem „zadávací“.

ČÁST DRUHÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. II

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č.  493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001  Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.  127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č.  26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009  Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č.  73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 357/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 větě třetí se slova „ze schválených koncesních smluv4e)“ nahrazují slovy „z koncesí podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek“.

Poznámka pod čarou č. 4e se zrušuje.

2. V § 14 odst. 4 písm. j) se slova „veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. III

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.  202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003  Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č.  342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č.  407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015  Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 5 se slova „podle zvláštního právního předpisu,18)“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

2. V § 12 odst. 8 větě třetí se slova „sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a)“ nahrazují slovy „zadávání koncese podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek“.

Poznámka pod čarou č. 18a se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. IV

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č.  361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009  Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 360/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 22a odst. 4 se slova „zadávacím řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu“ nahrazují slovy „zadáváním veřejné zakázky“ a slova „veřejných zakázkách“ se nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.

2. V § 22a se odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Čl. V

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č.  342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006  Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb. a zákona č. 49/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. g), § 7 odst. 4 a v § 8 odst. 5 se slova „veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. VI

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č.  177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č.  303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015  Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 69 odst. 1 písmeno r) včetně poznámek pod čarou č. 49, 50, 51 a 53 zní:

„r)   jako zadavatel, není-li zpravodajskou službou, neprodleně písemně oznámit a doložit Úřadu doklady ke
   1. skutečnosti, že bude zadávat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení z důvodu ochrany utajovaných informací49),
   2. skutečnosti, že v zadávacím řízení stanoví opatření k zajištění ochrany utajované informace50) stupně utajení Důvěrné nebo vyšší,
   3. stanovení požadavku na profesní způsobilost v zadávacím řízení51) spočívající v předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší nebo oprávnění ke vstupu osob dodavatele do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné nebo vyšší anebo jednací oblasti podle tohoto zákona, nebo
   4. stanovení podmínky na uzavření smlouvy v zadávacím řízení spočívající v předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací53) stupně utajení Důvěrné nebo vyšší.


49) § 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
50) § 193 zákona č. 134/2016 Sb.
51) § 195 zákona č. 134/2016 Sb.
53) § 104 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.“.

2. V § 153 odst. 1 písm. ee) se slova „nebo veřejný zadavatel v koncesním řízení“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Čl. VII

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, § 6 odst. 1 větě první, § 9 odst. 1 větě první, § 18 úvodní části ustanovení, § 18 písm. c), § 19 odst. 1, § 19 odst. 3, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 2 a § 25 odst. 2 písm. a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 10 odst. 2 větě první se slova „v informačním systému podle zákona o veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „ve Věstníku veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek“.

3. V § 10 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Pro uveřejňování se dále použije § 213 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že odstavec 3 písm. b) věta za středníkem se nepoužije. Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení stanoví prováděcí právní předpis.“.

4. V § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „obsah dokumentace nabídkového řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně s tím, že objednatel v dokumentaci“ nahrazují slovy „zadávací podmínky nabídkového řízení se použijí § 36 a 37 a pro zadávací dokumentaci § 98 až 102 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že objednatel“.

5. V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) Objednatel použije obdobně pro

a)   zadávací lhůtu § 40 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b)   kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace § 73 až 75, § 77 a 78 zákona o zadávání veřejných zakázek,
c)   technické podmínky § 89 zákona o zadávání veřejných zakázek,
d)   vyloučení z účasti v nabídkovém řízení § 48 zákona o zadávání veřejných zakázek,
e)   jistotu § 41 zákona o zadávání veřejných zakázek,
f)   podání nabídek a jejich obsah § 103 a 107 zákona o zadávání veřejných zakázek a
g)   elektronické nástroje § 214 a 215 zákona o zadávání veřejných zakázek.“.

6. V § 10 se odstavce 5 a 6 zrušují.

7. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Pro průběh jednání se použije § 61 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

8. V § 12 odst. 1 se slova „a hodnotící komisi se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „se použije § 108 až 110 zákona o zadávání veřejných zakázek“.

9. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Pro posouzení nabídek se použije § 39 odst. 4 a 5 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro hodnocení nabídek se použije § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny se použije § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

10. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Pro oznámení o výběru dopravce se použije § 123 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 124 a 125 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

11. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 242 až 247 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

12. V § 14 větě první se slova „použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zrušení zadávacího řízení“ nahrazují slovy „použije § 127 a 128 zákona o zadávání veřejných zakázek“.

13. § 16 zní:

㤠16

(1) Pro změnu závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že pro účely podle odstavce 4 písm. a) se použije limit pro veřejné zakázky na služby pro dotčeného zadavatele.

(2) Pro uveřejňování smluv o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 220 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

14. V § 19 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Na způsob vyřízení námitek a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 246 a 247 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.

(5) Pro uveřejňování smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené na základě přímého zadání se postupuje podle § 16 odst. 2.“.

15. V § 21 odst. 2 se slova „veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.

16. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 25 odst. 2 písm. a) se slovo „právním“ zrušuje.

17. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Dohled nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).“.

18. V § 26 se slovo „zadavatele“ nahrazuje slovem „objednatele“.

19. V § 26 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

20. V § 26 se slova „(dále jen „navrhovatel“)“ zrušují.

21. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro zákaz uzavření smlouvy se použije § 247 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně; to neplatí v případě přímého zadání podle § 18 písm. b).“.

22. § 27 zní:

㤠27

(1) Pro řízení o přezkoumání úkonů objednatele se dále použijí § 251 až 253 a § 256 až 267 zákona o zadávání veřejných zakázek; § 256 odst. 1 a § 265 zákona o zadávání veřejných zakázek se nepoužijí.

(2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce. Kauci složí navrhovatel ve výši 1 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo 100 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit.

(3) V případě řízení týkajícího se přímého zadání podle § 18 písm. b) nelze nařídit předběžné opatření.“.

23. § 28 až 32 se zrušují.

24. § 33 včetně nadpisu zní:

㤠33
Správní delikty objednatele

(1) Objednatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
b)   stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
c)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,
d)   odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,
e)   nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,
f)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18,
g)   neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 odst. 2,
h)   neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 5,
i)   neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) se uloží pokuta do 5 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo do 20 000 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za správní delikty podle odstavce 1 písm. d), e) nebo i) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. Nabídková řízení podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a řízení o správních deliktech před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č.  194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č.  194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Čl. IX

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb., zákona č.  141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 písm. f), nadpisu § 21, § 21 odst. 1 až 3, § 24 písm. a) až c), nadpisu § 39 a v § 39 se slova „ , účasti v koncesním řízení nebo“ nahrazují slovy „nebo účasti“.

2. V § 21 odst. 1 se slova „o veřejných zakázkách, koncesním řízení“ zrušují.

3. V § 21 odst. 3 se slova „o veřejných zakázkách, koncesního řízení“ zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Jiří Janák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.