Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


268

ZÁKON

ze dne 15. září 2015,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „a jejich tříd“.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo třídy“.

3. V § 3 odst. 3 se za slova „změna kategorie“ vkládají slova „nebo třídy“.

4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.


2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „ , kterou je zejména rychlostní místní komunikace“ zrušují.

8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 7 odst. 1 se za slova „správní úřad“ vkládají slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

10. V § 7 odst. 1 se slova „příslušným orgánem Policie“ nahrazují slovem „Policií“.

11. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

㤠9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.

(2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných pozemních komunikací.

(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může být

a)   právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou, nebo
b)   kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy.

Vlastník, popřípadě správce mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu2a); tato osoba se nestává správcem dotčené pozemní komunikace.

(4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, musí zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

(5) Sousedící kraje mohou veřejnoprávní smlouvou sjednat převod vlastnictví úseku silnice II. nebo III. třídy, jestliže

a)   po dotčeném úseku silnice probíhá hranice mezi územím obou krajů, nebo
b)   dotčený úsek silnice je vymezen průběhem hranice mezi územím obou krajů a s ním sousedící úseky této silnice jsou na území kraje, který má vlastnictví nabýt.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah, četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních komunikací, členění, rozsah, obsah a způsob provádění údržby a opravy dálnic, silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, formu a způsob vedení evidence dálnic, silnic a místních komunikací.


2a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 10 odst. 3 se slova „a na rychlostní silnici“ nahrazují slovy „ , silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci podle § 6 odst. 3“.

13. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci“ nahrazují slovy „ , místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci“ a slova „předchozí souhlas“ se nahrazují slovem „stanovisko“.

14. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova „předchozí souhlas“ nahrazují slovem „stanovisko“.

15. V § 10 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas“ nahrazují slovy „dálnici, též závazné stanovisko“ a slova „předchozí souhlas příslušného orgánu“ se nahrazují slovy „závazné stanovisko“.

16. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slovo „odpočívky,“ vkládají slova „stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“.

17. V § 13 písm. e) se za slovo „(cestmistrovství)“ vkládají slova „nebo k zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému“.

18. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „ , silniční vegetace“ zrušují.

19. V § 15 odst. 2 se slova „příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním“ nahrazují slovy „Policie České republiky nebo po projednání s ní“ a za slovo „vlastník“ se vkládají slova „ , popřípadě správce“.

20. Nadpis § 16 zní:

„Územní řízení a stavební řízení“.

21. V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

22. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V územním řízení a ve stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci

a)   Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,
b)   Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. § 17 zní:

㤠17

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

(2) Podle zvláštního právního předpisu7) lze odejmout nebo omezit

a)   vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,
b)   vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

(3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou a ocenění tohoto omezení stanovené znaleckým posudkem je nižší než 1 000 Kč, sjedná se úplata ve výši 1 000 Kč.“.

24. V § 18l odst. 2 písm. b) se slova „§ 18i odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 18i odst. 1 písm. a)“.

25. V § 18m odst. 1 se za slova „podle § 29a odst. 1 písm. e),“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

26. V § 18m se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a správcem, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

27. V § 18m se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

28. V § 18m odst. 6 se slova „Při péči o pozemní komunikaci podle § 9 odst. 4 vlastník“ nahrazují slovy „Při správě pozemní komunikace vlastník nebo správce, je-li výkon správy zajišťován prostřednictvím správce,“, slova „péče o síť“ se nahrazují slovy „správy sítě“ a za slova „v jeho vlastnictví“ se vkládají slova „nebo správě“.

29. V § 19 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání.“.

30. V § 19 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„g)   odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“),

10) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

31. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a g).“.

32. V § 19 se odstavce 4 až 6 zrušují.

33. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 37 znějí:

㤠19a
Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel

(1) Silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků. V opatření obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu.

(2) Dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle odstavce 1 lze také opatřením obecné povahy vydaným na návrh, který musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat vymezení rozsahu zákazu nebo omezení zastavení nebo stání, jeho předpokládanou délku a popis skutečností prokazujících naplnění důvodu podle odstavce 1.

(3) Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 10 dnů. Dotčenou osobou, která může k tomuto návrhu podávat námitky, je pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat, a jde-li o opatření vydávané na návrh podle odstavce 2, také navrhovatel. Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, vydá silniční správní úřad opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

(4) Bylo-li dočasně zakázáno nebo omezeno stání nebo zastavení silničních vozidel podle odstavců 1 až 3, musí být příslušná dopravní značka na pozemní komunikaci umístěna

a)   nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení, nebo
b)   bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné dodržet lhůtu podle písmene a).

(5) Bylo-li opatření obecné povahy vydáno na návrh podle odstavce 2, zajišťuje umístění dopravního značení na pozemní komunikaci navrhovatel.

§ 19b
Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel.

(3) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od doručení oznámení podle odstavce 1, rozhodne silniční správní úřad, který dočasně zakázal nebo omezil stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle § 19a, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky podle odstavce 1, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn je prodat na náklady jeho provozovatele.

(4) Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37).

(5) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní komunikace povinen předat provozovateli silničního vozidla; za tímto účelem jej vyzve k převzetí částky nebo ke sdělení údajů nezbytných k předání této částky. Pokud si provozovatel silničního vozidla částku nepřevzal nebo nesdělil údaje k jejímu předání do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej vlastník pozemní komunikace opakovaně.

(6) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn z částky získané z prodeje uhradit náklady podle odstavců 2 a 3, nese-li tyto náklady provozovatel silničního vozidla. Částka zbývající po odečtení těchto nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní komunikace, pokud si ji provozovatel silničního vozidla do 1 roku od doručení opakované výzvy nevyzvedl nebo nesdělil údaje nezbytné k jejímu předání.

(7) Oznámení podle odstavce 1 a výzvu podle odstavce 5 doručuje vlastník pozemní komunikace do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo oznámení na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým. Lhůty se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění na úřední desce.

(8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37), oznámí to do 10 dnů ode dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

§ 19c
Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

a)   na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,
b)   na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.


37) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 20a se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11i zrušuje.

35. V § 22a odst. 1 se za slova „Ministerstvem dopravy“ vkládají slova „nebo právnickou osobu, u níž funkci zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo dopravy,“.

36. V § 22a odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo dopravy a provozovatel systému elektronického mýtného spolupracují při provozování systému a výběru elektronického mýtného s Policií České republiky. Za tím účelem vytvoří provozovatel systému elektronického mýtného především na síti dálnic organizační a technické předpoklady pro dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, monitorování a vyhodnocování dopravní situace.“.

37. V § 22c odst. 5 se slova „funkční a“ a slova „funkčního a“ zrušují.

38. V § 22c odstavec 6 zní:

„(6) Kauce a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaném elektronickém zařízení propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli systému elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného v takovém případě elektronické zařízení a příslušné vozidlo odebere z evidence údajů o mýtném. Kauce propadne rovněž tehdy, bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli systému elektronického mýtného poškozené. Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných elektronických zařízeních jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.“.

39. V § 24 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.“.

40. V § 24 odst. 5 písm. a) se slova „příslušným okresním orgánům požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičskému záchrannému sboru České republiky“.

41. V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „okresním orgánům zdravotní služby“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotnické záchranné služby“.

42. V § 24 odst. 5 písm. e) se slova „nebo rychlostní silnice“ zrušují a slova „příslušnému orgánu Policie“ se nahrazují slovem „Policii“.

43. V § 24 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

44. V § 24 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

45. V § 24 se na konci textu odstavce 8 doplňuje věta „Vlastník pozemní komunikace nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu příslušnému ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně poté, co uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl.“.

46. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a
Omezení vjezdu některých vozidel

(1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2), jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.

(2) Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace

a)   nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče,
b)   složkami integrovaného záchranného systému,
c)   nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.“.

47. V § 25 odst. 1 a v § 29 odst. 2 se slova „a rychlostní silnici“ a slova „příslušného orgánu“ zrušují.

48. V § 25 odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla2) silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis2),“.

49. V § 25 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo správce, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

50. V § 25 odst. 9 větě druhé se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

51. V § 25 odst. 11 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nebo jejího správce, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

52. V § 27 odst. 2 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinen nahradit“.

53. V § 27 odst. 3 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinen nahradit“.

54. V § 27 odst. 4 se slova „odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody“ nahrazují slovy „je povinen nahradit vlastníkům sousedních nemovitostí škody“ a slova „neodpovídá však za“ se nahrazují slovy „není však povinen nahradit“.

55. V § 27 odst. 5 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

56. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, nahradit škodu podle odstavců 2 až 4 je povinen namísto vlastníka pozemní komunikace správce. Vlastník pozemní komunikace v takovém případě ručí za splnění povinnosti k náhradě škody.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

57. V § 28 odst. 1 se za slova „vlastníkovi této pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

58. V § 28 odst. 2 se za slova „vlastníkovi pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“ a za slova „s vlastníkem“ se vkládají slova „nebo správcem“.

59. V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

60. V § 29 odst. 3 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

61. V § 29a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Správní úřad příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2) je povinen zveřejnit údaje o zákazu nebo omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup14a).“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

62. V § 29a odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „nebo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle odstavců 5 až 7“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

63. V § 29a odst. 8 písm. a) se slova „příslušný orgán požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičský záchranný sbor České republiky“.

64. V § 29a odst. 8 písm. b) se slova „příslušný orgán zdravotnické služby“ nahrazují slovy „příslušného poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

65. V § 29a odst. 8 písm. c) se slova „příslušný orgán Policie“ nahrazují slovem „Policii“.

66. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „ , rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace“ zrušují a slova „jejich křižovatek“ se nahrazují slovy „její křižovatky s jinou pozemní komunikací“.

67. V § 30 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,“.

68. V § 31 odst. 4 písm. b) se slova „a rychlostní silnice“ zrušují.

69. V § 31 odst. 4 písm. c) se slova „příslušného orgánu“ a slova „ , s výjimkou rychlostní silnice,“ zrušují.

70. V § 34 odst. 1 se za slovo „Vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

71. V § 34 odst. 2 se za slovo „vlastníka“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

72. V § 34 odst. 3 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

73. V § 36 odstavec 4 zní:

„(4) V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.“.

74. V § 36 odst. 6 se za slova „dotčené pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

75. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v úrovni kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) je možné zřídit na

a)   tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo
b)   jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.“.

76. V § 37 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze,

a)   pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci, a
b)   jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160 km.h-1.

(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení podle odstavce 1 písm. b) opatří závazné stanovisko drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na dráze v případě zřízení přejezdu a závazné stanovisko Policie České republiky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

77. V § 37 odst. 4 se za slovo „dráhy“ vkládají slova „nebo pozemní komunikace“ a slovo „existujícího“ se zrušuje.

78. V § 37 odst. 5 se slova „silnici nebo místní“ a slova „silnice nebo místní“ nahrazují slovem „pozemní“ a slova „silnic a místních komunikací užších“ se nahrazují slovy „silnice a místní komunikace užší“.

79. V § 37 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „II. třídy“ nahrazují slovy „I. a II. třídy“.

80. V § 37 odst. 7 se slova „silnici nebo po místní“ nahrazují slovem „pozemní“.

81. V § 37 odst. 8 se slova „dálnice, silnice a místní“ a slova „silnice a místní“ nahrazují slovem „pozemní“.

82. V § 38a odst. 3 písm. a) bodě 1 a v § 38a odst. 4 písm. a) se slova „s výjimkou rychlostních silnic“ zrušují.

83. V § 38b se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

84. V § 38c odst. 2 se slova „nápravový tlak“ nahrazují slovy „největší povolená hmotnost na nápravu“.

85. V § 38d odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku doklad, který doručí provozovateli vozidla spolu s oznámením o zahájení řízení o správním deliktu a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.“.

86. V § 38d se odstavec 4 zrušuje

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

87. V § 38d odst. 4 se za slovo „náležitosti“ vkládají slova „vážního lístku a“.

88. V § 40 odst. 1 se slova „a celní úřad“ nahrazují slovy „ , celní úřad a újezdní úřad“ a věta druhá se zrušuje.

89. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova „a rychlostních silnic“ zrušují.

90. V § 40 odst. 2 písm. g) se slova „ , rychlostních silnic“ zrušují.

91. V § 40 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo třídy,“.

92. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:

„e)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

93. V § 40 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)   vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
b)   vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
c)   projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních deliktů podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,
d)   uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

(5) Obce

a)   rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
b)   vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.

(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

94. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků může uložit v řízení na místě nebo v řízení zahájeném z moci úřední na základě protokolu o kontrole povinnosti k odstranění těchto nedostatků. Rozhodnutí vydané na základě protokolu o kontrole je prvním úkonem v řízení.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

95. V § 42a odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b)   v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
c)   jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d)   odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 9 nebo 10,
e)   v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f)   v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g)   znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h)   poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání,
i)   na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána,
j)   na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána,
k)   bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l)   neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m)   v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n)   v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o)   v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p)   jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo přírodními vlivy, nebo
q)   jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání.“.

96. V § 42a odst. 5 písm. a) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

97. V § 42a odst. 5 písm. b) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

98. V § 42a odstavec 7 zní:

„(7) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4,
b)   do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a q),
c)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6,
d)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3,
e)   v blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3,
f)   v blokovém řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),
g)   v blokovém řízení do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),
h)   v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).“.

99. V § 42b odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b)   v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
c)   jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d)   odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 9 nebo 10,
e)   v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f)   v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g)   znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h)   poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání,
i)   na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána,
j)   na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána,
k)   bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l)   neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m)   v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n)   v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o)   v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p)   jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo přírodními vlivy,
q)   jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,
r)   jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek doby platnosti kupónu podle § 21c,
s)   jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
t)   jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
u)   jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
v)   jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav, nebo
w)   jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2).“.

100. V § 42b odst. 3 písm. a) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

101. V § 42b odst. 3 písm. b) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

102. V § 42b odst. 4 se slova „(§ 31 odst. 3)“ zrušují.

103. V § 42b odstavec 6 zní:

„(6) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), s), t), u) a v) a odstavce 5,
b)   do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o), q) a r),
c)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 3 a 4,
d)   do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a w) a odstavce 2.“.

104. V § 43 odst. 2 se slova „r) a s), činí výměra pokuty 7 000,- Kč“ nahrazují slovy „s) a u), činí výměra pokuty 9 000 Kč“ a za větu druhou se vkládá věta „Není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč.“.

105. V § 43 odst. 4 se slova „nebo obec,“ zrušují, slova „ , odst. 3 písm. b)“ se nahrazují slovy „a 3“ a slova „ , d) a f)“ se nahrazují slovy „a d)“.

106. V § 43 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) může projednat v blokovém řízení obecní policie.“.

107. V § 43 odst. 6 se slova „a náhrady nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“ zrušují, slova „r), s) a t)“ se nahrazují slovy „s), t) a u)“ a věta poslední se zrušuje.

108. V § 43 odst. 7 se slova „a náhrada nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“ zrušují.

109. V § 43a odst. 1 písm. b) se za slova „uvedeného v“ vkládají slova „§ 42b odst. 1 písm. s) nebo t) nebo“.

110. V § 43a odstavec 2 zní:

„(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla

a)   který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, nebo
b)   v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu uvedeného v § 42b odst. 1 písm. s) nebo t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu.“.

111. V § 43a odst. 5 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

112. V nadpisu § 43b se slovo „propadnutí“ nahrazuje slovem „započtení“.

113. V § 43b odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 43a odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo § 43a odst. 2 písm. a)“.

114. V § 43b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo § 43a odst. 2 písm. b)“.

115. V § 43b se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

116. V § 43b odst. 4 se slova „odstavců 1 až 5“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

117. V § 44 odst. 1 se slova „podle správního řádu19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení“ nahrazují slovy „ , s výjimkou stanoviska podle § 16 odst. 2“.

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

118. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:

㤠44b

Obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území i v případě, že není jejich vlastníkem.“.

119. V § 46 odst. 2 se slova „§ 9 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 6“, slova „§ 16 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 4“, slova „§ 27 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 27 odst. 7“, slova „§ 29a odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 29a odst. 9“, slova „§ 38b odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 38b odst. 5“, slova „§ 38d odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 38d odst. 4“ a slova „§ 41 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 41 odst. 4“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie dálnice podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice I. třídy.

2. Silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy, pokud

a)   mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo
b)   jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Doba 1 roku podle § 22c odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se počítá nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013, zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 249/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 7 až 12.

2. V § 6 odst. 9 a v § 6 odst. 10 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

3. V § 6 odst. 11 se slova „odstavců 8 a 9“ nahrazují slovy „odstavců 7 a 8“ a slova „odstavce 8“ se nahrazují slovy „odstavce 7“.

4. V § 18 odst. 3 se slova „na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1“ nahrazují slovy „na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1“.

5. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.“.

6. V § 18 odstavec 7 zní:

„(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.“.

7. V § 41 odst. 8 se slova „a rychlostní silnici“ nahrazují slovy „nebo silnici pro motorová vozidla“.

8. V § 67 odst. 6 se slova „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ nahrazují slovy „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

9. V § 76 odst. 5 se slova „světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním zařízením“ nahrazují slovy „přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích“.

10. § 77 včetně nadpisu zní:

㤠77
Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví

a)   na dálnici ministerstvo,
b)   na silnici I. třídy krajský úřad,
c)   na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d)   drážní správní úřad11), jde-li o užití dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.

(2) Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou

a)   Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice,
b)   policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
c)   drážní správní úřad11), jde-li o užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ před železničním přejezdem a dopravní značky „Železniční přejezd se závorami“, „Železniční přejezd bez závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“ a „Dej přednost v jízdě tramvaji!“,
d)   krajský úřad, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici I. třídy, a
e)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.

(3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1 projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

(5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(6) Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

(7) Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.“.

11. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní:

㤠77a
Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídí odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá stanovisko policie.

(3) Od místní a přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, se účastník silničního provozu může odchýlit na základě předchozího souhlasu vlastníka účelové komunikace, není-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu.“.

12. V § 124 odst. 2 písm. b) se slova „a rychlostní silnici1)“ zrušují a slova „dálnici a rychlostní silnici,1)“ se nahrazují slovem „dálnici,“.

13. V § 124 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy; místně příslušný je krajský úřad, v jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází,“.

14. V § 124 odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází.“.

15. V příloze se slova „překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu

3“ zrušují.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Bylo-li Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky vydáno písemné vyjádření ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace nebo byla-li podána žádost o souhlas příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Dodatková tabulka MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY užitá před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. V

V příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se v kategorii I v bodě 9.3 slova „rychlostních silnic“ nahrazují slovy „pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

V položce 36 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 329/2011 Sb., se v písmenu b) slova „rychlostní silnice anebo“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. VII

Zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 406/2010 Sb., se mění takto:

1. V části první čl. I se body 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60 a 68 zrušují.

2. Část druhá se zrušuje.

3. V části čtvrté čl. V se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60, 68 a části druhé čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4, která nabývají účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.