Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


84

ZÁKON

ze dne 19. března 2015,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.

2. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 4 slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23),

23) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 1a odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce
1.  zahájení stavebních prací,
2.  zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo
3.  právní jednání zavazující k pořízení strojního zařízení16),“.

5. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 2 se číslo „120“ nahrazuje číslem „100“.

6. V § 1a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   rozšířením výroby zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

7. V § 1a odst. 1 písm. f), g), h) a i) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.

8. V § 1a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:

„j)   datovým centrem obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů a s nimi souvisejících prvků,
k)   centrem zákaznické podpory obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).

9. V § 1a odst. 1 písm. l) se slova „nebo centrum sdílených služeb“ nahrazují slovy „ , centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory“.

10. V § 1a odst. 1 písm. m) se slova „bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

11. V § 1a odst. 2 se slova „služby datových center,“ zrušují.

12. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který zní:

㤠1b

(1) Zvýhodněnou průmyslovou zónou je vládou schválená průmyslová zóna určená k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje České republiky.

(2) Ministerstvo navrhuje zvýhodněné průmyslové zóny vládě na základě průběžné analýzy volných ploch ve stávajících státem podporovaných průmyslových zónách a s ohledem na aktuální hospodářský vývoj v jednotlivých částech území České republiky.“.

13. V § 2 odst. 1 se slovo „předpisy12),13)“ nahrazuje slovem „předpisy12),13),23)“.

14. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Investiční pobídku na investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR lze poskytnout pouze za předpokladu, že byla na investiční akci povolena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Evropskou komisí (dále jen „Komise“).“.

15. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

16. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „s výjimkou sektorů, na které se přímo použitelný předpis Evropské unie1) nevztahuje“ zrušují.

17. V § 2 odst. 3 písm. b) se čárka za slovem „cenu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a které nebylo předmětem odpisů“ se zrušují.

18. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst,“.

19. V § 2 odst. 4 písm. a) se čárka za slovem „cenu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a které nebylo předmětem odpisů“ se zrušují.

20. V § 2 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

21. V § 2 odst. 4 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje číslem „20“.

22. V § 2 odst. 5 se číslo „40“ nahrazuje číslem „20“, za slovo „softwaru“ se vkládají slova „a datových center“, číslo „100“ se nahrazuje číslem „70“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ , nebo vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst v případě center zákaznické podpory“.

23. V § 2 odst. 7 větě první se za slovo „vláda“ vkládají slova „ , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón“ a slova „a c)“ se zrušují.

24. V § 2 odst. 8 se slova „a 5“ nahrazují slovy „ , 5 a 6“.

25. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

26. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „podniku20)“ nahrazuje slovem „žadatele20)“ a slova „ , v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených osob21)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

27. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „a o“ nahrazují slovy „ , jejím umístění, termínu jejího zahájení a ukončení a o“.

28. V § 3 odst. 2 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„h)   údaje o dalších investičních akcích zahájených v předcházejících 3 letech přede dnem podání záměru získat investiční pobídku na území jednoho kraje žadatelem nebo osobami považovanými za jeden podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis24).

24) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

29. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   požadovanou výši veřejné podpory.“.

30. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   jde-li o právnickou osobu, zakladatelské právní jednání nebo jeho úředně ověřenou kopii, stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, a výpis z veřejného rejstříku; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru,“.

31. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „ , účetní závěrku, nebo doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky“ zrušují.

32. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

33. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 2 zní:

„2. je nebo není malým nebo středním podnikatelem20),“.

34. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova „se společným“ nahrazují slovy „s vnitřním“.

35. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

„6. neukončil v předcházejících dvou letech přede dnem podání záměru získat investiční pobídku v Evropském hospodářském prostoru činnost, která spadá do stejné třídy Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) vydané Českým statistickým úřadem jako činnost, kterou bude vykonávat po realizaci investiční akce, která je předmětem záměru získat investiční pobídku, a neplánuje ukončit takovou činnost do dvou let od dokončení investiční akce,“.

36. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „2 měsíců“.

37. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „doklad, kterým prokáže způsob“ nahrazují slovy „popis způsobu“.

38. V § 3 odst. 5 se slova „a c)“ a slova „a b)“ zrušují, slova „odst. 2 a 5“ se nahrazují slovy „odst. 2, 3 a 6“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „a 6“.

39. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

40. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Zahraniční osoba může předložit zakladatelské právní jednání a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, v anglickém jazyce.“.

41. V § 4 odst. 1 větě druhé se za slovo „akci“ vkládají slova „nebo investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“.

42. V § 4 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Soulad investiční akce s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nehodnotí, jde-li o investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR.“.

43. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slova „ , vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), a k posudku připojí“ nahrazují slovy „s výjimkou investiční akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR, připojí k posudku“.

44. V § 4 odst. 1 větě poslední se za slovo „unie1)“ vkládají slova „s výjimkou investiční akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“.

45. V § 4 odst. 2 se za slova „před vydáním rozhodnutí o nabídce“ vkládají slova „na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

46. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že jde o investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR, podá ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a Komisi žádost o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Do doby vydání rozhodnutí Komise o žádosti lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

47. V § 4 odst. 4 se za slovo „financí“ vkládají slova „ , Ministerstvo zemědělství“, věta třetí se nahrazuje větami „Obec nebo kraj, v jejichž vlastnictví je pozemek, na kterém bude realizována investiční akce (dále jen „vlastník pozemku“), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Obec, na jejímž katastrálním území bude realizována investiční akce (dále jen „obec“), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „ ; pokud nebyl ve lhůtě uvedené ve větě třetí nebo čtvrté vyjádřen souhlas, má se za to, že vlastník pozemku nebo obec nesouhlasí“.

48. V § 4 odst. 5 větě první se slova „na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“ zrušují, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“, za větu druhou se vkládají věty „Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ , a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci“.

49. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Zájemcem může být právnická osoba, která bude realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o nabídce, která nebyla založena dříve než 6 měsíců přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku a žadatel má v této osobě stoprocentní majetkovou účast.“.

50. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

51. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   mechanismus případné kompenzace mezi jednotlivými formami investiční pobídky.“.

52. V § 5 odst. 7 se slova „uvedeným v § 4 odst. 3 a místně příslušnému správci daně“ nahrazují slovy „ , správci daně z příjmů zájemce, a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci“.

53. V § 5a se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“ a na konci § 5a se doplňují věty „Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.“.

54. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:

„(4) Oblasti, ve kterých nemůže být investiční pobídka poskytnuta, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie25).

(5) Investiční pobídku nelze poskytnout, pokud příjemce investiční pobídky nemá vypořádané navrácení podpory, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná s vnitřním trhem.


25) Čl. 1 a čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

55. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

56. V § 6a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   v případě investiční akce ve výrobě hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů lze zahrnout pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout
1.  majetek, který již byl předmětem odpisů, s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku ve formě staveb, který byl nabyt za tržních podmínek od jiných než spojených osob a u kterého příjemce doloží při kontrole podle § 7 písemné prohlášení předchozího vlastníka, že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že majetek byl součástí obchodního závodu nebo jeho části, jejichž provoz byl přede dnem převodu vlastnických práv ukončen,
2.  majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce, nebo
3.  majetek pořízený po dokončení investiční akce,“.

57. V § 6a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.

58. V § 6a odst. 2 se za slova „písm. a) bodu 1“ vkládají slova „nebo 6“, slovo „nová“ se zrušuje, slova „odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 3, 4“, za slovo „neučiní“ se vkládají slova „do uplynutí 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu“ a slova „investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů 500 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „strategické investiční akce“.

59. V § 6a odst. 3 se slovo „nová“ zrušuje, slovo „c)“ se nahrazuje slovem „b)“ a za slova „bodu 1“ se vkládají slova „nebo 6“.

60. V § 6a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Za splnění povinnosti zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavců 2 a 3 se považuje také nahrazení majetku z důvodu jeho zničení, poruchy nebo zastarání majetkem, který je ve stejné nebo vyšší hodnotě, slouží ke stejnému účelu a je způsobilým nákladem podle odstavce 1.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

61. V § 6a odst. 5 se slova „prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3“ nahrazují slovy „připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky“.

62. V § 6a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) V případě strategické investiční akce musí být do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

a)   u investiční akce ve výrobě
1.  investována částka způsobilých nákladů ve výši minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení16) určeného pro výrobní účely, a
2.  vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,
b)   u investiční akce v oblasti technologických center
1.  investována částka způsobilých nákladů ve výši minimálně 200 000 000 Kč, z nichž alespoň 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
2.  vytvořeno alespoň 100 nových pracovních míst.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

63. V § 6a se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Ministerstvo předkládá Komisi zprávu o hodnocení poskytování investičních pobídek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1); k tomu je příjemce investiční pobídky povinen poskytnout na žádost ministerstva údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory.“.

64. V § 6a odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 8b zní:

„(9) V případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 5 pozbývá investiční pobídka platnosti při nesplnění

a)   povinností podle odstavce 2, s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu,
b)   povinností podle odstavce 3 nebo 6,
c)   povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8,
d)   všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2, nebo
e)   povinností podle odstavce 7 v případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5;

příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory poskytovateli investiční pobídky, a to včetně penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.


8b) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.“.

65. V § 6a odst. 10 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „povinnosti“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

66. V § 6a odst. 11 se za slova „odst. 2“ vkládají slova „nebo při nesplnění povinností uvedených v odstavci 2 s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, odstavci 3 nebo 6 nebo při nesplnění povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8“ a slovo „předpisu12),13)“ se nahrazuje slovem „předpisu12),13),23)“.

67. V § 6a odst. 12 větě první se za slovo „fúze“ vkládají slova „ , rozdělení nebo převodu jmění na společníka“, slova „společnost nebo zanikající družstvo“ se nahrazují slovem „korporace“ a na konci textu věty první se doplňují slova „a v žádosti uvést právního nástupce, na něhož mají práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu přejít“, ve větě druhé se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ve spolupráci s dotčenými orgány“, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „a zanikající obchodní korporace je povinna postupovat podle odstavců 9 až 11“ a poslední věta se zrušuje.

68. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 3 písm. a)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a), c)“, slova „odst. 4 písm. c)“ se nahrazují slovy „odst. 4 písm. b)“ a slova „uvedené v § 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3“.

69. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

70. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodech 1 a 6“, slova „a c)“ se zrušují a slova „a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5“ se nahrazují slovy „ , u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 6“.

71. V § 7 odst. 4 se slova „uvedené v § 6a odst. 2“ nahrazují slovy „zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3“, slova „majetku podle § 6a odst. 2“ se nahrazují slovy „majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3“, za slova „bodu 1“ se vkládají slova „nebo 6“ a slova „uvedené v § 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3“.

72. V § 7 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3“ se nahrazují slovy „připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky“.

73. V § 11a odst. 5 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“, ve větě druhé se slova „navýšena až na 7“ nahrazují slovy „zvýšena až na 12,5“ a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých nákladů.“.

74. Příloha zní:

„Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.

3. Ustanovení § 6a odst. 2 věta poslední zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investičních pobídek, kterým byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 35a odst. 2 písm. a) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona upravujícího investiční pobídky,“.

2. V § 35a odst. 2 písm. c) se slova „nebude vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nesloučí se s jiným subjektem, nebo nepřevezme jmění obchodní společnosti, jenž bude zrušena bez likvidace (převod jmění na společníka)69)“ nahrazují slovy „nebude vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku“.

Poznámka pod čarou č. 69 se zrušuje.

3. V § 35a odst. 2 písm. d) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona upravujícího investiční pobídky,“ a slova „ , nebo převodem majetku nebo jeho části výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty“ se zrušují.

4. V § 35a odst. 4 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční pobídky“.

5. V § 35a odst. 6 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d)“ a za slovo „předpisem,“ se vkládají slova „nebo některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti,“.

6. V § 35a odst. 6 větě třetí se za slova „písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“.

7. V § 35a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Pokud se poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zúčastní fúze nebo rozdělení sloučením jako nástupnická obchodní korporace nebo jako přejímající společník převezme jmění obchodní korporace zrušené s převodem jmění na společníka, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím podle § 21a písm. c), uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena.

(8) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zvýší základ pro výpočet slevy na dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém skutečnost nastala, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena.

(9) Pokud poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, oznámí správci daně, že již nebude uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1, nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém byla skutečnost správci daně oznámena, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník také Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena.“.

8. V § 35b odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   S2 se rovná aritmetickému průměru částek daně vypočtených podle odstavce 2 za tři zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé. U poplatníka, od jehož registrace k dani z příjmů uplynula doba kratší než tři zdaňovací období, se vypočítá aritmetický průměr částek daně za všechna zdaňovací období. V případě, že příslušné zdaňovací období bude kratší nebo delší než 12 měsíců, bude částka daně vypočtená podle odstavce 2 pro účely výpočtu aritmetického průměru částek daně přepočtena na období 12 měsíců. Tento aritmetický průměr částek daně bude upraven o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se k poslednímu zdaňovacímu období z těch, za která byl aritmetický průměr částek daně vypočten; aritmetický průměr částek daně se nesnižuje, je-li za příslušná zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost.“.

9. V § 35b odstavec 3 zní:

„(3) Pokud vykázal poplatník za příslušné zdaňovací období, za které byl vypočten aritmetický průměr částek daně podle odstavce 1 písm. b), daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost nevznikla, použije se za příslušné zdaňovací období pro účely výpočtu aritmetického průměru částek daně podle odstavce 1 písm. b) nulová hodnota.“.

10. V § 35b odst. 5 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční pobídky“.

11. V § 35b odst. 6 se slova „a 5“ nahrazují slovy „ , 5, 7, 8 a 9“.

12. V § 35b odst. 7 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d)“ a za slovo „předpisem,“ se vkládají slova „nebo některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti,“.

13. V § 35b odst. 7 větě třetí se za slova „písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“.

14. V § 38r odst. 1 se za slova „v němž“ vkládají slova „nastaly skutečnosti uvedené v § 35a odst. 7, 8 nebo 9, nebo v němž“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 35a odst. 2 písm. a), c) a d), § 35a odst. 6, 7, 8 a 9, § 35b odst. 6 a 7 a § 38r odst. 1, pro které se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. V

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 111 odst. 3 větě první se číslo „50“ nahrazuje číslem „25“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zvláštního právního předpisu55)“.

2. V § 111 odst. 3 větě poslední se slova „ode dne“ nahrazují slovy „po dni“.

3. V § 111 odst. 4 větě poslední se slova „ode dne“ nahrazují slovy „po dni“.

4. V § 111 odst. 5 se slova „bodu 3“ zrušují.

5. V § 111 odst. 6 písm. b) se slova „a profesní strukturu“ nahrazují slovem „nových“.

6. V § 111 odst. 6 písm. i) se slova „bodu 3“ zrušují.

7. V § 111 odst. 7 písm. k) se slova „bodu 3“ zrušují.

8. V § 111 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Závazky zaměstnavatele sjednané v dohodě o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a v dohodě o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců musí být splněny do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu55).“.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

9. V § 111 odst. 11 se slova „ , nebo spádová oblast“ a věta druhá zrušují.

10. V § 111 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 12 a 13.

11. V § 111 odst. 13 se slova „s ministerstvem nebo“ zrušují.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. VII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 23/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.“.

2. V § 4 odst. 4 se slovo „w)“ nahrazuje slovem „x)“.

3. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené nebo zřízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné stavby ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.“.

4. V § 9 odst. 5 se slova „a v)“ nahrazují slovy „až w)“.

5. Za § 12c se vkládá nový § 12d, který včetně nadpisu zní:

㤠12d
Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách

(1) Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně nesmí ve zdaňovacím období překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky podle zákona upravujícího investiční pobídky.

(2) Částečné osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně určí obec v obecně závazné vyhlášce procentem.

(3) V obecně závazné vyhlášce obec vymezí pozemky zvýhodněné průmyslové zóny jejich parcelním číslem s uvedením katastrálního území, ve kterém leží.“.

6. Za § 13b se vkládá nový § 14, který včetně nadpisu zní:

㤠14
Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a stanovení daně

(1) Nedodrží-li poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně, některou ze všeobecných podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky nebo některou z povinností, jejichž nesplněním pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti, nárok na osvobození pozemků nebo zdanitelných staveb zaniká.

(2) Zanikl-li nárok na osvobození podle odstavce 1, je poplatník povinen podat dodatečná daňová přiznání na všechna zdaňovací období, ve kterých uplatnil nárok na toto osvobození.

(3) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou osvobození podle odstavce 1, lhůta pro stanovení daně na zdaňovací období, ve kterém nárok na toto osvobození vznikl, i pro všechna zdaňovací období, na která lze toto osvobození uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně na zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na toto osvobození.“.

7. V § 16a odst. 1 se slova „ , § 6,“ nahrazují slovy „a x), § 6, § 9 odst. 1 písm. w), §“.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.