Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


239

ZÁKON

ze dne 14. června 2012,

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o účetnictví

Čl. I

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „účetnictví a“ nahrazují slovem „účetnictví,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností, ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, 2003/38/ES, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách, ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

3. V § 1 odst. 3 se za slovo „jednotek“ vkládají slova „a účetních jednotek, o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis,“.

4. V § 1 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona37) a zajišťuje metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:


37) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „metody“ vkládají slova „ , podmínky předávání a přebírání účetních záznamů“.

6. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ , včetně požadavků na jejich průkaznost, přenos a úschovu“.

7. V § 4 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.“.

8. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Účetní jednotky a ostatní osoby, o kterých tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis, jsou povinny předávat účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu a přebírat účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu, případně přebírat požadavek na předání vyžádaného účetního záznamu, podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek.

(6) V případě, že podle zvláštního zákona schvaluje zřizovatel nebo jiná účetní jednotka účetní závěrku vybrané účetní jednotky, poskytuje tato vybraná účetní jednotka součinnost pro schvalování své účetní závěrky.“.

9. V § 9 odst. 3 písm. c) se za slovo „organizace“ vkládají slova „ , které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona“.

10. V § 9 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 21 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; předmětem ověření je soulad výroční zprávy s účetní závěrkou“.

12. V § 22 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; konsolidovaná účetní závěrka je ověřována auditorem“.

13. V § 22b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a zajistit její ověření auditorem; předmětem ověření je soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou“.

14. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.“.

15. V § 30 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují

a)   fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo
b)   dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

(2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.“.

16. V § 30 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.

(4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

(5) Při průběžné inventarizaci se odstavec 4 použije obdobně.

(6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci

a)   mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,
b)   ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

(7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

a)   skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit,
b)   podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
c)   způsob zjišťování skutečných stavů,
d)   ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
e)   ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
f)   okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
g)   rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
h)   okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 8 až 13.

17. V § 30 odst. 8 se slova „V případě provádění průběžné inventarizace“ nahrazují slovy „Při průběžné inventarizaci“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „7“.

18. V § 30 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 9 až 12.

19. V § 30 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „8“.

20. V § 31 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 2“ zrušují.

21. V § 37a odst. 1 písm. k) se slova „nepředá účetní záznam“ nahrazují slovy „nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních informací státu, ač jí tuto povinnost stanoví zákon nebo jiný právní předpis“.

22. V § 37a odst. 2 písm. c) se slova „§ 20 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 1“ a slova „§ 21 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 22b odst. 2“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není v bodech 2 a 3 stanoveno jinak.

2. Podle § 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou účetní jednotky poprvé postupovat při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2011, nebo později.

3. Vybraná účetní jednotka může použít způsob ocenění majetku podle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro případy nabytí majetku, kdy k úkonům nebo skutečnostem bezprostředně směřujícím k bezúplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo ke svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, k výpůjčce nebo k bezúplatnému převodu nebo přechodu došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. III

V § 1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Rada Fondu schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 1 odst. 10 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. V

V § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 299/2009 Sb., se slova „roční účetní závěrky a výroční zprávy před jejich předložením vládě, jakož i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu“ nahrazují slovy „jakož i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu a schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu před jejich předložením ministrovi zemědělství“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky

Čl. VII

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „zvláštních předpisů2)“ nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čl. IX

Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „zvláštních předpisů2)“ nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XI

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a účetní závěrku Úřadu sestavenou k rozvahovému dni“.

2. V § 21 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   vyžádat si od kontrolované vybrané účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.“.

Čl. XII
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. XIII

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5b odst. 1 se slova „návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy“ nahrazují slovy „roční účetní závěrku a výroční zprávu“.

2. V § 5b odst. 4 se slova „zvláštního zákona6)“ nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „návrh“ zrušuje a slovo „závěrky“ se nahrazuje slovem „závěrku“.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST OSMÁ
Změna obecního zřízení

Čl. XV

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 72/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“.

2. Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

3. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , která vede účetnictví podle zákona o účetnictví“.

4. V § 50 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví“.

5. V § 84 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slova „a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“.

6. V § 102 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.“.

7. V § 102 odst. 4 se slova „a l)“ nahrazují slovy „ , l) a q)“ .

Čl. XVI
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 84 odst. 2 písm. b) a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna krajského zřízení

Čl. XVII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“.

2. Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

3. V § 35 odst. 2 písm. i) se slova „a schvalovat závěrečný účet kraje“ nahrazují slovy „ , schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni“.

4. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.“.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 35 odst. 2 písm. i) a § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XIX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 1 větě druhé se slova „a kontrolovat hospodaření s tímto majetkem“ nahrazují slovy „ , kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a vést účetnictví podle zákona o účetnictví“.

2. V § 35 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

3. Poznámka pod čarou č. 10 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

4. V § 59 odst. 2 písm. e) se slova „a závěrečný účet hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „ , závěrečný účet hlavního města Prahy a účetní závěrku hlavního města Prahy sestavenou k rozvahovému dni“.

5. V § 68 odst. 2 se na konci písmene g) doplňují slova „ , a schvalovat účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou, sestavenou k rozvahovému dni,“.

Čl. XX
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 59 odst. 2 písm. e) a § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. XXI

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 71/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 větě první se slovo „roční“ nahrazuje slovy „k rozvahovému dni“.

2. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova „Roční účetní závěrka Fondu“ nahrazují slovy „Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni“.

3. V § 5 odst. 4 se slova „zvláštního zákona3)“ nahrazují slovy „zákona o účetnictví“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

4. V § 6 odst. 4 písm. b) se slovo „roční“ zrušuje a za slova „závěrku Fondu“ se vkládají slova „sestavenou k rozvahovému dni“.

5. V § 6 odst. 6 úvodní části ustanovení se na konci textu věty druhé doplňují slova „a schvaluje účetní závěrku Fondu“.

Čl. XXII
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. XXIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Zřizovatel organizační složky nebo organizační složka, která vykonává zřizovatelskou funkci vůči organizační složce, schvaluje její účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni.

(2) Pokud organizační složka nemá zřizovatele a zřizovatelskou funkci nevykonává ani jiná organizační složka, pověří vedoucí organizační složky nejméně 3 osoby schválením účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni.“.

2. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:

㤠55a

Účetní závěrku státní příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni schvaluje její zřizovatel nebo ten, kdo vykonává zřizovatelskou funkci.“.

Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5a a § 55a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XXV

V § 16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 253/2011 Sb., se slova „a závěrečného účtu Regionální rady“ nahrazují slovy „ , závěrečného účtu Regionální rady a účetní závěrky Regionální rady sestavené k rozvahovému dni“.

Čl. XXVI
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. XXVII

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 251/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „řádnou účetní závěrku“ nahrazují slovy „účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni“.

2. V § 4 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“.

3. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „přezkoumává účetní závěrku“ nahrazují slovy „schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni“.

Čl. XXVIII
Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XXIX

V § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kontrolní orgán oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Čl. XXX

V § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 199/2010 Sb., se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Při výkonu přezkoumávání podle § 6 až 12 je kontrolor oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.