Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


236

ZÁKON

ze dne 13. června 2012,

kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Evropskou komisí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.


1) Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory.
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.“.

2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   veřejnou podporou podpora vymezená v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,
b)   podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na základě přímo použitelných právních předpisů Evropské unie o podpoře de minimis7),
c)   poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel“) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,
d)   poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu,
e)   příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“) fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,
f)   příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,
g)   koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,
h)   dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci podpory malého rozsahu na tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem právního nároku se rozumí den, kdy nabyl právních účinků právní úkon, na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta.

7) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.“.

3. V § 3 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných podporách na území České republiky,“.

4. V § 3 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která znějí:

„h)   vydává poskytovatelům stanovisko k podpoře malého rozsahu před jejím poskytnutím, zejména zda jde o podporu malého rozsahu a zda jsou naplněny podmínky pro její poskytnutí,
i)   přezkoumává splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 a ukládá opatření k nápravě,
j)   vede řízení podle § 8c odst. 2,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena k) a l).

5. V § 3 odst. 3 písm. k) a v § 3a odst. 3 písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

6. V § 3a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „Poskytovatel“ vkládají slova „podpory malého rozsahu“.

7. V § 3a odst. 3 písm. a) se za slovo „příjemci“ vkládají slova „podpory malého rozsahu“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

8. V § 3a odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovatel podpory malého rozsahu uvede v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla podpora malého rozsahu poskytnuta7); do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamená poskytovatel podpory malého rozsahu do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.“.

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „mimo oblast zemědělství a rybolovu“ zrušují a slova „mimo oblast zemědělství a rybolovu; podrobnosti o plnění této povinnosti stanoví prováděcí právní předpis“ se nahrazují slovy „ ; informace, které je poskytovatel povinen koordinačnímu orgánu předložit, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie8)“ a doplňuje se věta „Informace je poskytovatel povinen koordinačnímu orgánu zaslat i v případě, že v daném roce nevyplatil v rámci oznámené veřejné podpory žádné prostředky,“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) Příloha III nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.“.

10. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Mlčenlivost

Zaměstnanci koordinačního orgánu vykonávající činnost, při níž se dozví skutečnost tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovněprávního vztahu. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže zaměstnanci podávají o takových skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není poskytnutí informací a údajů Komisi, Úřadu, ministerstvu nebo jiným správním orgánům pro účely výkonu jejich působnosti nebo povinností. V takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti informací a údajů jako předávající. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí koordinačního orgánu nebo jím pověřený pracovník.“.

11. Nadpis nad § 8a zní: „Správní delikty“.

12. V § 8a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „se jako poskytovatel“ vkládají slova „nebo poskytovatel podpory malého rozsahu“.

13. V § 8a odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neuvede název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

14. V § 8a odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou opatřením k nápravě podle § 8c.“.

16. V § 8a odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo b)“.

17. V § 8a odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

18. V § 8a odst. 3 písm. c) se slovo „b)“ nahrazuje slovem „c)“.

19. V § 8a odst. 3 písm. d) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.

20. Za § 8b se vkládá nový § 8c, který včetně nadpisu zní:

㤠8c
Opatření k nápravě

(1) Jestliže koordinační orgán zjistí, že poskytovatel podpory malého rozsahu neuvedl název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu nebo nezaznamenal do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře a o jejím příjemci podle § 3a odst. 4, může uložit poskytovateli opatření k nápravě, a to

a)   povinnost dodatečně označit poskytnutou podporu jako podporu malého rozsahu, nebo
b)   povinnost provést záznam do centrálního registru;

k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě.

(2) Řízení o přezkoumání splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 může koordinační orgán zahájit nejdéle do 3 let ode dne poskytnutí podpory malého rozsahu.“.

21. V § 8b se odstavec 6 zrušuje.

22. V § 9 odst. 1 se slova „Koordinační orgán“ nahrazují slovy „Ministerstvo zemědělství a Úřad“ a slova „formu a obsah plnění informační povinnosti poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a)“ se nahrazují slovy „obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání“.

23. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře, se zrušuje.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.