Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


18

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. I

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „Generálního ředitelství cel1e),“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „Generální ředitelství cel,“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o metrologii

Čl. III

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a její výnos plyne do státního rozpočtu“.

2. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách

Čl. IV

V § 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., se slova „ , a pokut, uložených celním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. V

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2d se slovo „Kolín“ nahrazuje slovy „pro Středočeský kraj“.

2. V § 3 odst. 5 se slova „ředitelství a celní úřady3a)“ nahrazují slovem „úřady“.

3. Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o komoditních burzách

Čl. VI

V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna celního zákona

Čl. VII

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se mění takto:

1. Hlavy druhá až čtvrtá se včetně nadpisů a poznámek pod čarou zrušují.

2. V § 48 odst. 7 a 8, § 50 odst. 2 a 3, § 51 odst. 2, § 127 odst. 3 a v § 270 odst. 7 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřad“.

3. V § 48 odst. 7 a 8, § 50 odst. 2, § 51 odst. 2, § 127 odst. 3 a v § 270 odst. 7 se slovo „mohou“ nahrazuje slovem „může“.

4. V § 48 odst. 7 se slova „jsou celní orgány povinny“ nahrazují slovy „je celní úřad povinen“ a slova „orgány jsou povinny“ se nahrazují slovy „úřad je povinen“.

5. V § 48 odst. 8, § 127 odst. 2 a 3, § 260 odst. 4 a v § 319a odst. 2 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

6. V nadpisu § 50 a v § 325 se slova „orgány vykonávají“ nahrazují slovy „úřad vykonává“.

7. V § 50 odst. 1 a 2 a v § 51 odst. 1 se slova „celním orgánům“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

8. V § 50 odst. 1 se slovo „jim“ nahrazuje slovem „mu“.

9. V § 50 odst. 2 a 3 a v § 256 odst. 2 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „celního úřadu“.

10. V § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 a v § 325 se slovo „jimi“ nahrazuje slovem „jím“.

11. V § 50 odst. 2 se slovo „nesmějí“ nahrazuje slovem „nesmí“.

12. V § 50 odst. 3, § 51 odst. 1 a v § 127 odst. 3 se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jeho“.

13. V § 50 odst. 5 se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „celním úřadem“.

14. § 51a a § 51b se včetně nadpisů zrušují.

15. V § 95 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Skladné vyměřuje a vybírá celní úřad.

(3) Skladné je splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo vyměřeno.“.

16. V § 102 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

17. V § 127 odst. 3 a v § 325 se slovo „mají“ nahrazuje slovem „má“.

18. V § 127 odst. 3 se slova „jeho náklady“ nahrazují slovy „její náklady“.

19. V § 258 odst. 1, 4 a 5, § 259, § 260 odst. 1, § 264 odst. 2 a 3, § 298 odst. 3, § 319a odst. 1, § 319b odst. 1 a 4 a v § 322a odst. 1, 3 a 4 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

20. V § 260 odst. 3 a 5 se slova „Celní orgány odejmou“ nahrazují slovy „Příslušný celní úřad odejme“.

21. V § 260 odst. 6 písm. b) se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „příslušného celního úřadu“.

22. V § 260a odstavec 1 zní:

„(1) O povolení ručitele a užívání souborné jistoty rozhoduje Celní úřad pro Jihočeský kraj. Rozhodnutí o povolení ručitele a užívání souborné jistoty může být Celním úřadem pro Jihočeský kraj na základě odůvodněné žádosti změněno bez ohledu na právní moc rozhodnutí nebo prodloužena jeho platnost, byla-li platnost rozhodnutí časově omezena.“.

23. V § 260a odst. 2 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „Celní úřad pro hlavní město Prahu“ a slova „Generálním ředitelstvím cel“ se nahrazují slovy „Celním úřadem pro hlavní město Prahu“.

24. V § 260a odst. 4 se slova „Celní orgány jsou oprávněny“ nahrazují slovy „Příslušný celní úřad je oprávněn“ a slova „Celní orgány mohou“ se nahrazují slovy „Příslušný celní úřad může“.

25. V § 260a odst. 5 a v § 260b se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „příslušný celní úřad“.

26. V § 260b a v § 260e odst. 1 se slova „Celní orgán“ nahrazují slovy „Příslušný celní úřad“

27. V § 260b se slova „odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu)“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.

28. V § 260j odst. 3 se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „v povolení“.

29. V § 260l odst. 1 se slova „ostatními společnými a nerozdílnými dlužníky uhrazeny ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení“ nahrazují slovy „společnými a nerozdílnými dlužníky uhrazeny ani poté, co byli o jejich úhradu bezvýsledně upomenuti“.

30. V § 260l odst. 2 písm. b) se slovo „výzvy“ nahrazuje slovem „upomínky“, slova „v náhradní lhůtě“ se zrušují a slovo „marné“ se nahrazuje slovem „bezvýsledné“.

31. V § 270 odst. 7 se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

32. V § 293 odst. 1 se na konci písmene i) doplňuje slovo „nebo“.

33. V § 293 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

34. V § 293 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

35. V § 293 odst. 2 se slova „a za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 5 000 Kč“ zrušují.

36. V § 319a odst. 2 se slova „daňového subjektu“ nahrazují slovy „kontrolované osoby“.

37. V § 319a odst. 3 se slovo „unie31)“ nahrazuje slovem „unie34)“.

38. V § 319b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   navzdory předchozímu napomenutí se chová k celníkovi urážlivě,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

39. V § 320 odst. 9 se slova „příslušné kterékoliv celní ředitelství“ nahrazují slovy „příslušný kterýkoliv celní úřad“.

40. V § 320 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o krmivech

Čl. VIII

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 33/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 9 se slova „a vymáhá celní úřad12b)“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. IX

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997 Sb., zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 40 se odstavec 9 zrušuje.

2. V § 43a odst. 1 a v § 43b odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

3. V § 43a odst. 1 a v § 43b odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 43b odst. 1 písm. b) a v § 43c odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o lihu

Čl. X

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 a 3 a v § 13 odst. 4 se slova „Generálního ředitelství cel, které“ nahrazují slovy „celního úřadu, který“.

2. V § 8 odst. 2 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „celní úřad“.

3. V § 12 odst. 1 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřadu“.

4. V § 17 odst. 1 písm. i) a v § 17a odst. 3 písm. h) se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „celního úřadu“.

5. V § 20 odst. 2 se slova „ , celních ředitelství a Generálního ředitelství cel“ zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. XI

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 29 úvodní části ustanovení se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

2. V § 34 odst. 1 písm. e) se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „úřadů“ a slovo „orgány“ se nahrazuje slovem „úřady“.

3. V § 34 odst. 8 se slovo „orgánům“ nahrazuje slovem „úřadům“.

4. V § 40 odst. 7 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

5. V § 40 odst. 11, § 43 odst. 3 a 4 a v § 43a odst. 3 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

6. V § 43a odst. 3 písm. a) se za slovo „informují“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

7. V § 43a odst. 3 písm. b) se za slovo „zasílají“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

8. V § 43a odst. 3 písm. e) se za slovo „poskytují“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. XII

V § 75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. XIII

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „a obec“ nahrazují slovem „ , obec“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají podle zvláštního právního předpisu12a) postavení policejního orgánu“.

2. V § 5 odst. 2 se slova „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

Čl. XIV

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 219/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „ředitelství Hradec Králové, které je příslušné“ nahrazují slovy „úřadu pro Královéhradecký kraj, který je příslušný“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „(dále jen „určený celní úřad“)“.

2. V § 11 se slova „celní ředitelství sdělilo“ nahrazují slovy „určený celní úřad sdělí“.

3. V § 14 odst. 6 a v § 14a odst. 5 se doplňuje věta „Částku do výše 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží.“.

4. V § 14a odst. 1 písm. a) a b), § 14a odst. 3 a v § 14b odst. 5 se slova „Celní ředitelství Hradec Králové“ nahrazují slovy „určený celní úřad“.

5. V § 14b odst. 1 se slova „Celní ředitelství Hradec Králové“ nahrazují slovy „Určený celní úřad“.

6. V § 14b odst. 3 písm. b) se slova „Celního ředitelství Hradec Králové“ nahrazují slovy „určeného celního úřadu“.

7. V § 30a odst. 1 a 2 se slova „orgány“ nahrazují slovy „úřady“.

8. V § 31 odst. 2 se slova „celní ředitelství nebo“ zrušují.

9. V § 31a se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „úřadů“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

Čl. XV

Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 4, § 18 odst. 5 a v § 27 odst. 1 se slova „Ministerstva financí -“ zrušují.

2. V § 19 odst. 5, § 26 odst. 3, § 27 odst. 4, § 28 odst. 4 a v § 29 odst. 2 se slova „Ministerstvu financí -“ zrušují.

3. V § 19 odst. 9 se slova „Ministerstvo financí -“ zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna autorského zákona

Čl. XVI

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.

2. V § 42a odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Náklady jsou příjmem státního rozpočtu.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Čl. XVII

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. c) se slova „ozbrojených složek celní správy,“ zrušují.

2. V § 22b odst. 6 se věta druhá zrušuje.

3. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. XVIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   s majetkem, který na základě rozhodnutí celních orgánů propadl, byl zabrán nebo přenechán ve prospěch státu, přísluší Generálnímu ředitelství cel,“.

2. Poznámky pod čarou č. 8 až 8c se zrušují.

3. V § 18 písm. b) se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „Celní správy České republiky“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. XIX

V § 2 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. XX

V § 12a odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „Generálním ředitelstvím cel“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. XXI

V § 79 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se za slovo „Policista“ vkládají slova „ , celník“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XXII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   celními orgány při plnění jejich úkolů, s výjimkou správy cel, daní a jiných peněžitých plnění a správního řízení,“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

2. V § 3 odst. 4 se slova „až j)“ nahrazují slovy „až k)“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. XXIII

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 7 se slova „používaný pro účely celních orgánů“ nahrazují slovy „používaných pro účely Celní správy České republiky“.

2. V § 84 odst. 5 se slova „Celní správy České republiky“ nahrazují slovy „celní úřady“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Čl. XXIV

V § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 490/2009 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. XXV

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb. a zákona č. 77/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 46 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

2. V § 81 odst. 3 se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „úřadů“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. XXVI

V § 6 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova „celním orgánům“ nahrazují slovy „celnímu úřadu vývozu“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obalech

Čl. XXVII

V § 31 písm. j), nadpisu § 41 a v § 41 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XXVIII

V § 3a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 172/2010 Sb., se slova „nebo celnímu ředitelství“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

Čl. XXIX

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 136/2010 Sb., zákona č. 342/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

2. V § 24 odst. 1 písm. j), § 30, § 31a odst. 1 a v § 33 odst. 4 a 7 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

3. V § 30 se písmena b) a f) zrušují.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

4. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Generální ředitelství cel

a)   vede evidenci dovezených biocidních přípravků a umožní ministerstvu, České inspekci životního prostředí, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, obci v přenesené působnosti nebo krajské hygienické stanici do této evidence nahlížet, pořizovat si z ní opisy, výpisy, případně kopie nebo umožní digitální přenos dat,
b)   zasílá ministerstvu každoročně k datu 30. září souhrnnou zprávu o provedených státních kontrolách a opatřeních podle odstavce 1 písm. c) a pokutách podle písmena d) uložených vykonatelným rozhodnutím, a to za předchozích 12 měsíců k datu 31. srpna každého kalendářního roku.“.

5. V § 33 odst. 4 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. XXX

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

2. V § 25 odst. 1 a v § 26 odst. 1 písm. e) se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřad“.

3. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu těchto svých oprávnění postupují podle celního zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

4. V § 31 odst. 11 se slova „1 až 7“ nahrazují slovy „3 až 8“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Čl. XXXI

V § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, se slova „celnímu orgánu“ nahrazují slovy „Generálnímu ředitelství cel“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XXXII

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb. a zákona č. 221/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. g), § 13 odst. 4 až 6, 9 až 15, 19, 20 a 23, § 20 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, § 21 odst. 11 až 13 a 16, § 22 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, § 33a odst. 13, § 36 odst. 6, § 60a odst. 4, 6 až 12, 16 a 18, § 78 odst. 6 a 7, § 134g odst. 1, § 134h odst. 1 až 5, § 134i odst. 3, § 134j odst. 2, § 134r odst. 1, § 134s odst. 1 až 5, § 134t odst. 3 a v § 134u odst. 2 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřad“.

2. V § 13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „O vydání zvláštního povolení rozhoduje na návrh celní úřad.“.

3. V § 13 odst. 2 písm. l), § 37 odst. 3 a v § 60a odst. 2 písm. g) se slovo „ředitelstvím“ nahrazuje slovem „úřadem“.

4. V § 13 odst. 8, § 20 odst. 7, § 22 odst. 7, § 60a odst. 5, § 134g odst. 4 a v § 134r odst. 4 se slova „nebo celního ředitelství“ zrušují.

5. V § 13 odst. 12, § 20 odst. 13, § 21 odst. 13, § 22 odst. 13, § 60a odst. 9, § 134h odst. 3 a v § 134s odst. 3 se slova „nejblíže vyšší nadřízený orgán“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

6. V § 13 odst. 13 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „třech“, slova „celnímu úřadu příslušnému pro uživatele, třetí“ se zrušují a slovo „čtvrté“ se nahrazuje slovem „třetí“.

7. V § 13 odst. 18, § 21a odst. 8, § 60a odst. 15, § 134i odst. 2 a v § 134t odst. 2 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřadu“.

8. V § 15 odst. 12 písm. f) a g) a v § 27a odst. 2 a 3 se slova „celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1“ nahrazují slovy „Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu“.

9. V § 15a odst. 6 se slova „u celního úřadu, do jehož územní působnosti patří městská část Praha 1“ nahrazují slovy „Celního úřadu pro hlavní město Prahu“.

10. V § 20 odst. 1 se slova „vydává celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh vydává celní úřad“.

11. V § 20 odst. 15 se slova „místně příslušnému daňovému skladu celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „ , v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází (dále jen „celní úřad místně příslušný daňovému skladu“)“.

12. V § 20 odst. 22 písm. a) se za slovo „úřad“ doplňují slova „místně příslušný daňovému skladu“.

13. V § 21 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 2, § 41 odst. 8, § 42 odst. 1 až 5, § 42a odst. 2, § 42c odst. 1 a 2, § 42d odst. 1, § 42e odst. 1 a 2 a v § 135l odst. 4 písm. d) se slova „nebo celní ředitelství“ zrušují.

14. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „celní ředitelství nebo“ zrušují.

15. V § 21 odst. 6, § 41 odst. 4, § 42 odst. 4 a v § 99 odst. 6 se slova „nebo celnímu ředitelství“ zrušují.

16. V § 21 odst. 11 se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „místně“.

17. V § 21 odst. 15 se věta druhá zrušuje.

18. V § 21a odst. 1 se slova „celním ředitelstvím nebo“ zrušují.

19. V § 21a odst. 3 se slova „ředitelství, které“ nahrazují slovy „úřad, který“.

20. V § 21a odst. 6 se slova „ředitelství nebo celní“ zrušují.

21. V § 21a odst. 7 se slova „ředitelství nebo celní úřad jsou oprávněny“ nahrazují slovy „úřad je oprávněn“.

22. V § 21a odst. 10 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

23. V § 22 odst. 1 se slova „celním ředitelstvím na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh celním úřadem“.

24. V § 22 odst. 15 se slova „prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“ a věta druhá se zrušuje.

25. V § 26 odst. 3 písm. a) a v § 59 odst. 9 se slova „pro daňový sklad“ nahrazují slovy „daňovému skladu“.

26. V § 29 odst. 6 se slova „správce daně“ nahrazují slovy „celní úřad“.

27. V § 36 odst. 8 se slova „nejblíže vyšší nadřízený orgán“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.

28. V nadpisu § 41 a § 65 a v § 41 odst. 10 se slova „a celních ředitelství“ zrušují.

29. V § 41 odst. 1, 3 a 4 a v § 65 odst. 1 se slova „nebo celní ředitelství jsou oprávněny“ nahrazují slovy „je oprávněn“.

30. V § 41 odst. 3 se slova „nebo celní ředitelství jsou také oprávněny“ nahrazují slovy „je oprávněn“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.

31. V § 41 odst. 4 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny“ nahrazují slovy „je celní úřad oprávněn“.

32. V § 41 odst. 5 se slova „nebo celních ředitelství“ zrušují.

33. V § 41 odst. 6 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny“ nahrazují slovy „může celní úřad“.

34. V § 42b odst. 1 a v § 42c odst. 3 se slova „nebo celní ředitelství, které rozhodlo“ nahrazují slovy „ , který rozhodl“.

35. V § 60a odst. 1 se slova „celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh celní úřad“.

36. V § 60a odst. 10 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „třech“, slova „celnímu úřadu příslušnému pro navrhovatele, třetí“ se zrušují a slovo „čtvrté“ se nahrazuje slovem „třetí“.

37. V § 65 odst. 1 se slova „Dále jsou oprávněny“ nahrazují slovy „Celní úřad je dále oprávněn“.

38. V § 65 odst. 2 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství rovněž oprávněny“ nahrazují slovy „může celní úřad“.

39. V § 99 odst. 4 se za slovo „přítomnosti“ vkládají slova „úřední osoby“.

40. V § 103 odst. 2 se slovo „Kolín“ nahrazuje slovy „pro Středočeský kraj“.

41. V § 115 odst. 1 písm. a), § 134k odst. 1 písm. a) a v § 134v odst. 1 písm. a) se slova „a celní ředitelství“ zrušují.

42. V § 115 odst. 3 a v § 134 odst. 2 se slova „při kontrole jejich držiteli“ nahrazují slovy „osobě, u níž byly zjištěny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje, je-li tato osoba neznámá.“.

43. V § 118 odst. 6, § 122 odst. 2, 3 a 5 a v § 131 písm. i) se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „Generálního ředitelství cel“.

44. V § 134 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

45. V § 134g odst. 1 a v § 134r odst. 1 se slova „prostřednictvím celního úřadu“ zrušují.

46. V § 134h odst. 4 a v § 134s odst. 4 se slova „příslušnému pro navrhovatele“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. XXXIII

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 187/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

„e)   ředitelstvím Generální ředitelství cel,
f)   určeným úřadem Celní úřad Praha Ruzyně,
g)   příslušným pracovníkem ředitelství celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v ředitelství a plní úkoly v systému certifikace surových diamantů,
h)   příslušným pracovníkem úřadu celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v určeném úřadu a který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů.“.

2. V § 4 odst. 1 a 4, § 11 odst. 1, § 14 odst. 1 a 2, § 16 odst. 4, § 20 odst. 3 a v § 26 odst. 6 a 9 se slovo „Generální“ a slovo „cel“ zrušují.

3. V § 4 odst. 2 a § 5 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovem „Ředitelství“.

4. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 4 odst. 4, § 5 písm. f), § 9 odst. 6, § 16 odst. 5, § 28 odst. 3 a v § 32 odst. 1 se slovo „Generálnímu“ a slovo „cel“ zrušují.

6. V § 6 odst. 1 a 2 a v § 15 odst. 1 se slova „zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.

7. V § 6 odst. 1 se slova „zaměstnanec i příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.

8. V § 6 odst. 3 se slova „zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.

9. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   vůči Policii a zpravodajským službám za podmínek stanovených v § 4 odst. 3.“.

10. V § 6 odst. 6, § 10 odst. 1 a v § 13 odst. 2 se slova „celník a příslušný zaměstnanec“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.

11. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství8a), lze dopravit na území České republiky

a)   letecky pouze na vybraná mezinárodní letiště Společenství, kterými jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov, nebo
b)   poštovní přepravou.

(2) Osoba, která surové diamanty dopravila poštovní přepravou nebo letecky na vybrané mezinárodní letiště, je povinna je neprodleně předložit na určený celní úřad. To neplatí, pokud jsou surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu.“.

12. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Jsou-li surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu, předloží se neprodleně tomuto úřadu (dále jen „vybraný celní úřad“).“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

13. V § 11 odst. 1 se slova „Řízení o shodě“ nahrazují slovy „Kontrolu shody“.

14. V § 11 odst. 3 a v § 14 odst. 4 se slovo „zaměstnanec“ nahrazuje slovy „pracovník ředitelství“.

15. V § 16 odst. 3 se slova „vybraném celním úřadu“ nahrazují slovy „určeném celním úřadu nebo na celním úřadu, v jehož územní působnosti se nacházejí vybraná mezinárodní letiště uvedená v § 9 odst. 1“.

16. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „Vybraný celní úřad“ nahrazují slovy „Celní úřad uvedený v odstavci 3“.

17. V § 20 odst. 1 se slova „vybraných celních úřadech“ nahrazují slovy „celních úřadech uvedených v § 16 odst. 3“.

18. V § 20 odst. 2 se slova „než vybraném celním úřadu“ nahrazují slovy „celním úřadu než uvedeném v odstavci 1“.

19. V § 26 odst. 1 se slova „určený celní úřad a vybrané celní úřady“ nahrazují slovy „celní úřady uvedené v § 16 odst. 3“ a slova „pouze vybrané celní úřady“ se nahrazují slovy „celní úřady uvedené v § 16 odst. 3“.

20. V § 26 odst. 3 se slovo „vybraný“ zrušuje.

21. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3 oznámí neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu ředitelství.“.

22. V § 26 odst. 5 až 7 se slova „Výstupní vybraný celní úřad“ nahrazují slovy „Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3“.

23. V § 26 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „To neplatí, je-li výstupním celním úřadem určený celní úřad.“.

24. V § 26 odst. 7 a 10 se slova „určenému celnímu úřadu a Generálnímu“ a slovo „cel“ zrušují.

25. V § 26 odst. 9 se za větu druhou vkládá věta „To neplatí, je-li tranzitním celním úřadem určený celní úřad.“.

26. V § 28 odst. 3 se za slova „skutečnost byla“ vkládají slova „určenému celnímu úřadu nebo“.

27. V § 28 odst. 4 a v § 29 odst. 6 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „určený celní úřad“.

28. V § 29 odst. 1 se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „určeného celního úřadu“.

29. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27 nebo v § 28, určený celní úřad provede registraci, v opačném případě žádost zamítne.“.

30. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

31. V § 29 odst. 4 se za slovo „dnů“ vkládají slova „od jejich vzniku“ a slova „Generálnímu ředitelství cel“ se nahrazují slovy „určenému celnímu úřadu“.

32. V § 29 odst. 6 se za slovo „písemně“ vkládají slova „určený celní úřad“ a slova „na Generálním ředitelství cel“ se zrušují.

33. V § 31 odst. 4 se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „určeného celního úřadu nebo ředitelství“.

34. V § 32 odst. 2 se slovo „Generálním“ a slovo „cel“ zrušují.

35. V § 33 odst. 1 se slova „celník a příslušný zaměstnanec“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu (dále jen „kontroloři“)“.

36. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Kontroloři se při kontrole podle odstavce 1 prokazují průkazem podle zvláštního právního předpisu a předložením pověření ke kontrole, jehož součástí je určení vedoucího kontrolní skupiny.“.

37. V § 33 odst. 3 se slova „příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka“ nahrazují slovy „kontrolorů“.

38. V § 33 odst. 4 písm. b), c), e) a f) se slova „příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi“ nahrazují slovy „kontrolorům“.

39. V § 33 odst. 5 a 6 se slova „příslušný zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „kontroloři“.

40. V § 33 odst. 5 se slova „příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „kontroloři“.

41. V § 33 odst. 6 se slova „sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „sepíší kontroloři“.

42. V § 33 odst. 8 písm. a) se slova „příslušného zaměstnance a příslušného celníka provádějícího kontrolu“ nahrazují slovy „a pověření ke kontrole podle § 12 odst. 2“.

43. V § 33 odst. 8 písm. d) a v § 33 odst. 10 písm. a) se slova „příslušného zaměstnance a příslušného celníka“ nahrazují slovy „kontrolorů“.

44. V § 33 odst. 8 písm. f) se slovo „Generálního“ a slovo „cel“ zrušují.

45. V § 33 odst. 9 se slova „zaměstnance nebo příslušného celníka“ nahrazují slovy „pracovníka ředitelství nebo příslušného pracovníka úřadu“.

46. V § 33 odst. 10 se slova „sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „sepíší kontroloři“.

47. V § 37 odst. 4 a 5 se slova „Celní ředitelství Praha“ nahrazují slovy „určený celní úřad“.

48. V § 41 se slova „rozhodnutím, proti němuž nemá odvolání odkladný účinek“ zrušují a slova „doručení rozhodnutí“ se nahrazují slovy „nabytí právní moci rozhodnutí o jejich uložení“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Čl. XXXIV

V § 32 písm. c) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se slova „poskytnutí této evidence na technickém nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou“ nahrazují slovy „umožnění dálkového přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rybářství

Čl. XXXV

V § 19 odst. 1 písm. h), § 22 odst. 8 a v § 29 odst. 1 a 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. XXXVI

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1, § 26 odst. 4 a v § 34 odst. 1 a 3 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

2. V § 22 odst. 1, § 25 odst. 1 písm. d), § 25 odst. 4 písm. j), § 25 odst. 5 a v § 26 odst. 4 a 8 až 10 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

3. V § 22 odst. 1, § 25 odst. 6 písm. b) a c) a v § 25 odst. 7 písm. b) a c) se slovo „orgánům“ nahrazuje slovem „úřadům“.

4. V § 22 odst. 2 se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

5. V § 24 odst. 1, § 29c písm. e) a v § 30 odst. 1 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „celního úřadu“.

6. V § 25 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a v § 35 odst. 6 se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.

7. V § 25 odst. 6 písm. a) a v § 25 odst. 7 písm. a) se slovo „orgánech“ nahrazuje slovem „úřadech“.

8. V § 25 se odstavec 9 zrušuje.

9. V § 26 odst. 3 se slova „Celní orgány“ nahrazují slovy „Celní úřady“.

10. V § 26 odst. 5, 6, 8 a 9, § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 2 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

11. V § 34 odst. 2 a 3 se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

12. V § 34e odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou „Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.

13. V § 35 odst. 6 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „celní úřady“.

14. V § 40 odst. 1 se slova „celním orgánům“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXXVII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 3 se slova „postupují celní orgány“ nahrazují slovy „postupuje celní úřad“.

2. V § 23 odst. 2 až 4 a 6, § 30 odst. 4 písm. a) a b), § 30 odst. 5, § 42 odst. 8, § 71a odst. 2, § 71g odst. 2 a v § 84 odst. 6 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

3. V § 30 odst. 2, 3 a 4 písm. a), § 66 odst. 4 až 6 a v § 84 odst. 5 a 7 písm. a) a b) se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

4. V § 42 odst. 8 a v § 84 odst. 6 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

5. V nadpisu § 93 a v § 93 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. XXXVIII

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 6a se slova „celní orgány4)“ nahrazují slovy „celní úřady“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. XXXIX

V zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., § 38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 zní:

㤠38
Celní úřady

Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je celní úřad.


70)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. XL

V § 25 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „celním úřadem“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XLI

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 289/2009 Sb. a zákona č. 59/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „ředitelstvím“ nahrazuje slovem „úřadem“.

2. V § 7 odst. 2 a 15 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřadu“.

3. V § 7 odst. 3 a 14, § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 2 se slova „Příslušné celní ředitelství“ nahrazují slovy „Příslušný celní úřad“.

4. V § 7 odst. 3 se slova „rozhodne celní ředitelství“ nahrazují slovy „celní úřad rozhodne“.

5. V § 7 odst. 4, 8, 10 a 13 a v § 10 odst. 1 se slova „příslušné celní ředitelství“ nahrazují slovy „příslušný celní úřad“.

6. V § 16 odst. 1 a 2 a v § 18 odst. 4 se slova „ředitelství a celní“ zrušují.

7. V § 16 odst. 2 se slova „ředitelství nebo celnímu“ a slova „ředitelství nebo celní“ zrušují.

8. V § 18 odst. 1, § 18 odst. 7 písm. a) a v § 18 odst. 8 až 10 se slova „ředitelství nebo celního“ zrušují.

9. V § 18 odst. 4 a 5 a v § 18 odst. 7 písm. d) se slova „ředitelství a celního“ zrušují.

10. V § 18 odst. 7 písm. f) se slova „nebo celního ředitelství“ zrušují.

11. V § 23 odst. 3 se slovo „doručení“ nahrazuje slovy „nabytí právní moci“ a věta druhá se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XLII

V § 100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „Celní správy České republiky“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Čl. XLIII

V § 10 odst. 1 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. XLIV

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 91/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 4a se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo v evidenci čerpacích stanic“.

3. V § 9 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo v evidenci čerpacích stanic“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XLV

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 a 3 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

2. V § 42 odst. 1 a 2 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

3. V § 42 odst. 3 se za slovo „úřady“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XLVI

V § 93 odst. 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Čl. XLVII

V § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, se slova „Generální ředitelství cel“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Účinnost

Čl. XLVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.