Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


258

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2011,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Dotovaný zadavatel nepostupuje podle ustanovení tohoto zákona v případě zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti.“.

3. V § 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Sektorový zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení tohoto zákona vztahujících se na veřejného zadavatele; ustanovení § 19 odst. 1 tím není dotčeno.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

4. V § 2 odst. 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

5. V § 4 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „§ 18 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 2 písm. b)“.

6. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a
Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti

(1) Veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti je veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou

a)   dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí,
b)   dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí,
c)   stavební práce, dodávky či služby přímo související s dodávkami uvedenými v písmenech a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu,
d)   stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
e)   citlivé stavební práce či citlivé služby.

(2) Zadavatel postupuje podle ustanovení tohoto zákona platných pro zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti i v případě, pokud předmět veřejné zakázky spadá do této oblasti podle odstavce 1 pouze částečně a zároveň existují objektivní důvody pro zadání pouze jediné veřejné zakázky.

(3) Zadavatel není povinen postupovat podle tohoto zákona v případě, pokud předmět veřejné zakázky spadá do oblasti obrany nebo bezpečnosti podle odstavce 1 pouze částečně, pro zbývající část je možné použít některou z výjimek podle § 18 odst. 1, 2 a 3 nebo § 19 odst. 2, 3 a 7, a zároveň existují objektivní důvody pro zadání pouze jediné veřejné zakázky.“.

7. V § 12 odst. 1 se za slova „kategorie zadavatelů“ vkládá slovo „ , oblasti“.

8. V § 17 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

„q)   vojenským materiálem zbraně, střelivo a další materiál, který je speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben pro vojenské účely; seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis,
r)   citlivým materiálem, citlivými stavebními pracemi a citlivými službami materiál, stavební práce a služby pro bezpečnostní účely, u kterých dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací,
s)   krizí mimořádná situace v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje či omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo; za krizi se považují také ozbrojené a válečné konflikty,
t)   životním cyklem veškeré postupné fáze výrobku, zahrnující jeho výzkum a vývoj, průmyslový vývoj, výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, školení vztahující se k výrobku, testování, stažení z trhu nebo likvidaci.“.

9. V § 17 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže

a)   by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy podle § 38 došlo k vyzrazení utajované informace16),
b)   jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky; tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům,
c)   jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,
d)   jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s takovým nabytím nebo nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření smlouvy na nabytí nebo nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv,
e)   jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby24),
f)   jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,
g)   jejich předmětem je nabytí či nájem podniku, nebo
h)   se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána.“.

Poznámky pod čarou č. 17, 18 a 23 se zrušují.

11. V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 77 znějí:

„(2) S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže

a)   jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření77),
b)   jejich předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů20) nebo jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či kapitálu, popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,
c)   jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů21),
d)   jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času,
e)   jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zvláštního právního předpisu22),
f)   jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního právního předpisu,
g)   jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka25) ustanoveného příslušným orgánem pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního,
h)   jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace, nebo
i)   jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují dodávky, služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními stranami; uzavření takové smlouvy sdělí Česká republika Evropské komisi.

(3) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž tehdy, jestliže

a)   jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji, jež společně provádějí Česká republika a alespoň další členský stát Evropské unie při vývoji nového výrobku, a případně i v pozdějších fázích celého či části životního cyklu tohoto výrobku; při uzavírání smluv o těchto programech spolupráce pouze mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie sdělí Česká republika Evropské komisi podíl nákladů na výzkum a vývoj na celkových nákladech daného programu, sdílení nákladů a rovněž zamýšlený případný podíl na nákupech jednotlivých členských států Evropské unie,
b)   v době nasazení ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních sborů České republiky (dále jen „ozbrojené složky České republiky“) mimo území Evropské unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům umístěným v oblasti těchto operací,
c)   jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) vládě nebo místní správě jiného státu a jejich předmětem jsou
   1.  dodávky vojenského či citlivého materiálu,
   2.  stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1,
   3.  stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
   4.  citlivé stavební práce či citlivé služby,
d)   jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích služeb,
e)   jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb29),
f)   jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie, nebo
g)   jsou zadávány pro účely mezinárodní organizace podle zvláštních postupů či pravidel této mezinárodní organizace.

77) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

12. V § 21 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; otevřené řízení se nepoužije v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.

13. V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.

14. V § 23 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „řízení s uveřejněním“ vkládají slova „ , a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu“.

15. V § 23 odst. 5 písm. b) část věty za středníkem zní: „celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky podle tohoto ustanovení, nesmí v případě veřejného zadavatele přesáhnout dobu 3 let, pokud to není odůvodněno zvláštními okolnostmi, a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti dobu 5 let, kromě výjimečných okolností určených s ohledem na očekávanou provozní životnost dodávek a technické obtíže, které by mohly být změnou dodavatele způsobeny,“.

16. V § 23 odst. 7 písm. b) bod 2 zní:

„2.  původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení a v případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s uveřejněním; v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla původní veřejná zakázka zadána v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení,“.

17. V § 23 odst. 7 písm. b) bod 5 zní:

„5.  jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 5 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti lze zahájit jednací řízení bez uveřejnění i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými zvláštního zřetele.“.

18. V § 23 se doplňují odstavce 10 až 12, které znějí:

„(10) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud

a)   není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení,
b)   předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na něž se nevztahuje § 18 odst. 1 písm. c), nebo
c)   předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení.

(11) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění dále tehdy, jestliže v předchozím užším řízení, soutěžním dialogu nebo zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nabídky podle § 22 odst. 1 věty druhé, nebo nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1 věty třetí, zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezprostředně po zrušení předchozího zadávacího řízení. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat jen těm uchazečům, kteří splňují kvalifikaci a kteří v předchozím zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídky, jež splnily požadavky podle § 69 odst. 5.

(12) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zadavatel povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 řádně odůvodnit zadání této zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.“.

19. V § 43 odst. 3, § 67 odst. 2 písm. a) a b), § 67 odst. 7, § 84 odst. 1 písm. c), § 84 odst. 2 písm. c), § 101 odst. 4 a v § 118 odst. 2 písm. c) se slova „§ 82 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 82 odst. 4“.

20. V § 44 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,
d)   požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena e) až i).

21. V § 44 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti postupovat podle odstavce 6 obdobně nebo požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka obsahovala závazek uchazeče, že v průběhu plnění veřejné zakázky oznámí zadavateli veškeré změny v osobách subdodavatelů. Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci požadovat v případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby vybraný uchazeč

a)   u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II, nebo
b)   zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně ve finančním objemu stanoveném zadavatelem jednomu či více subdodavatelům a aby při výběru subdodavatele postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II; finanční objem stanoví zadavatel formou rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní hodnotou, přičemž maximální procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na veřejnou zakázku a nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

(8) Zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvede požadavky podle odstavců 6 a 7 též v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.

22. V § 46a se za slovo „částic“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 78.

Poznámka pod čarou č. 78 zní:


78) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.“.

23. Za § 46a se vkládají nové § 46b a 46c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 79 znějí:

㤠46b
Bezpečnost utajovaných informací

Pokud předmět veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti obsahuje utajované informace, nebo v rámci jejího plnění dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací, stanoví zadavatel podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace16) opatření, která jsou nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění ochrany utajovaných informací musí splňovat rovněž subdodavatelé, pokud je to nezbytné k ochraně těchto informací.

§ 46c
Zabezpečení dodávek

(1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit své požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč v nabídce předložil

a)   doklady nebo vyjádření pocházející od orgánů České republiky nebo příslušného státu, které prokazují, že uchazeč bude schopen ve vztahu k veřejné zakázce plnit své povinnosti v oblasti dovozu, vývozu, transferu a průvozu výrobků, které jsou předmětem veřejné zakázky79),
b)   sdělení o veškerých omezeních pro zadavatele, která vyplývají z kontroly dovozu, vývozu nebo bezpečnostních opatření.

(2) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky požadovat zejména závazek uchazeče, že

a)   organizace uchazeče a umístění subdodavatelů umožní uchazeči vyhovět požadavkům zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci a závazek zajistit, aby případné změny v subdodavatelích, k nimž dojde během plnění veřejné zakázky, neměly nepříznivý vliv na plnění těchto požadavků,
b)   zajistí údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,
c)   bude včas informovat zadavatele o veškerých změnách své organizace, svých dodavatelů nebo výrobní strategie, které mohou ovlivnit závazky uchazeče vůči zadavateli,
d)   pro případ, že nebude schopen provést předmětné dodávky, poskytne zadavateli veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů k použití.

79) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 52 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) může veřejný zadavatel stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení lhůtu pro jeho prokázání odchylně od odstavců 1 a 2 pro dodavatele, kteří příslušným dokladem ještě nedisponují; k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu však musí dojít nejpozději do uzavření smlouvy.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

25. V § 53 odst. 1 písm. a) se slova „přijímání úplatku, podplácení“ nahrazují slovy „přijetí úplatku, podplacení“.

26. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Základní kvalifikační předpoklady při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti splňuje dodavatel, který

a)   splnil kvalifikační předpoklady podle odstavce 1 a
b)   nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin vydírání spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

27. V § 53 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.

28. V § 53 odst. 3 písm. a) se za slova „odstavec 1 písm. a) a b)“ vkládají slova „a odstavec 2 písm. b)“.

29. V § 54 se na konci písmene c) slovo „a“ zrušuje.

30. V § 54 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace16) při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.“.

31. V § 56 odst. 1 písm. a) se za slova „v posledních 3 letech“ vkládají slova „a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech“.

32. V § 62 odst. 2 se slova „§ 53 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 3“.

33. V § 67 odst. 7 se slova „§ 82 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 82 odst. 3 a 4“.

34. V § 81 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , anebo oznámení, že postupuje podle § 82 odst. 3“.

35. V § 81 odst. 5 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), b) a e)“.

36. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě veřejných zakázek zadávaných

a)   v dynamickém nákupním systému,
b)   na základě rámcové smlouvy veřejným zadavatelem, nebo
c)   na základě rámcové smlouvy v oblasti obrany nebo bezpečnosti,

může zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty podle odstavce 1. V takovém případě se § 110 odst. 6 nepoužije.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

37. V § 82 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

38. V § 85 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   zvolený druh zadávacího řízení,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

39. V § 85 odst. 2 se na konci písmene f) slovo „a“ zrušuje.

40. V § 85 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění
   1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
   2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
   3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.“

41. V § 85 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu.“.

42. V § 89 odstavec 5 zní:

„(5) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést dobu trvání rámcové smlouvy. Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než

a)   4 roky, pokud je rámcová smlouva uzavřena veřejným zadavatelem, s výjimkou případů, kdy je delší doba trvání odůvodněna objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy, nebo
b)   7 let, pokud se jedná o rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti, s výjimkou případů, kdy se zohledňuje očekávaná provozní životnost dodávaného zboží a technické obtíže, které by mohly být způsobeny změnou dodavatele; zadavatel je povinen tyto objektivní příčiny řádně odůvodnit a uvést v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1.“.

43. V § 93 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.

44. V § 96 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , pokud se nejedná o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.

45. V § 99 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti i v soutěžním dialogu“.

46. Nadpis části čtvrté zní: „Zvláštní postupy“.

47. Za nadpis části čtvrté se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

„Hlava I
Soutěž o návrh“.

48. V § 102 odst. 2 písm. a) se slova „§ 18 odst. 1 písm. a) až c) a § 18 odst. 1 písm. o) až q)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. a), b) a h) a § 18 odst. 2 písm. a), h) a i)“.

49. V § 102 odst. 2 písm. b) se slova „§ 18 odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 2 písm. h)“.

50. V § 102 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   v oblasti obrany nebo bezpečnosti.“.

51. V části čtvrté se za § 109 vkládá nová hlava II, která včetně nadpisu zní:

„Hlava II
Výběr subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

§ 109a
Postup při výběru subdodavatele

(1) Vybraný uchazeč, není-li zadavatelem podle § 2, postupuje podle této hlavy v řízení o výběru subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud tak stanoví zadavatel v zadávacích podmínkách.

(2) Za subdodavatele se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, vůči které je vybraný uchazeč ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního právního předpisu13), nebo osoba, která je společně s vybraným uchazečem osobou ovládanou jinou osobou podle zvláštního právního předpisu13); uchazeč v takovém případě uvede úplný seznam těchto osob ve své nabídce a aktualizuje ho bez zbytečného odkladu po každé změně vztahů mezi těmito osobami.

(3) Vybraný uchazeč je povinen při výběru subdodavatele dodržet zásady uvedené v § 6.

§ 109b
Oznámení o subdodávce

(1) V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, uveřejní vybraný uchazeč oznámení o subdodávce. Ustanovení § 13 až 16 pro stanovení předpokládané hodnoty části veřejné zakázky se použijí obdobně.

(2) Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadavky na kvalifikaci subdodavatele podle § 50 odst. 1 písm. a) až d), uvede je vybraný uchazeč v oznámení o subdodávce. Vybraný uchazeč je oprávněn uvést v oznámení o subdodávce jakékoliv další požadavky, které umožní objektivní posouzení kvalifikace subdodavatele. Tyto kvalifikační předpoklady a další požadavky musí být objektivní, nediskriminační, v souladu s kvalifikací požadovanou zadavatelem při zadávání veřejné zakázky a musí bezprostředně a přiměřeně souviset s předmětem plnění poskytovaného subdodavatelem.

(3) Pokud jsou pro část veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, vybraný uchazeč není povinen uveřejnit oznámení o subdodávce.

(4) Vybraný uchazeč nemá povinnost vybrat subdodavatele postupem podle této hlavy, pokud zadavateli prokáže, že žádný ze subdodavatelů účastnících se řízení nebo jejich nabídky nesplňuje požadavky uvedené v oznámení o subdodávce, a proto by mu tento postup znemožnil splnit veřejnou zakázku.“.

52. V § 114 odstavec 2 zní:

„(2) Po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze

a)   proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,
b)   proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo
c)   v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.“.

53. V § 115 odst. 2 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

54. V § 118 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy, pokud by důsledky tohoto zákazu závažným způsobem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

55. V § 125 odst. 2 se slova „písm. a) až j)“ nahrazují slovy „nebo 2, s výjimkou předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)“.

56. V § 125 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „písm. a) až d)“.

57. V § 127 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a) až j)“ nahrazují slovy „nebo 2, s výjimkou předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l),“.

58. V § 127 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 54“ vkládají slova „písm. a) až d)“.

59. V § 129 odst. 1 se za slova „§ 53 odst. 1 písm. a) a b)“ vkládají slova „a § 53 odst. 2 písm. b)“.

60. V § 138 odst. 1 se za slova „základních kvalifikačních předpokladů“ vkládají slova „podle § 53 odst. 1 nebo 2“, slova „§ 53 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 53 odst. 3“ a za slova „§ 54“ se vkládají slova „písm. a) až d)“.

61. V § 143 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“.

62. V § 143 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „písm. a) až d)“.

63. V § 146 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „oznámení soutěže o návrh,“ vkládají slova „oznámení o subdodávce“.

64. V § 147 odst. 6 větě první se za slova „informačním systému“ vkládají slova „nebo na profilu zadavatele“.

65. Za § 157 se vkládá nový § 157a, který včetně nadpisu zní:

㤠157a
Citlivá činnost

(1) Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se při zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 300 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, pro účely tohoto zákona považuje

a)   schválení zadávacích podmínek,
b)   zadání veřejné zakázky,
c)   výkon funkce člena hodnotící komise, nebo
d)   posuzování a hodnocení nabídek osobami určenými zadavatelem, pokud tuto činnost vykonává sám zadavatel podle § 79 odst. 5.

(2) Fyzická osoba vykonávající citlivou činnost podle odstavce 1 musí splňovat podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.“.

66. V § 159 odst. 2 se slova „§ 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. i)“.

67. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Fyzická osoba, která po nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává citlivou činnost uvedenou v § 157a odst. 1 a nesplňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti, je povinna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit zadavateli platný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platné osvědčení fyzické osoby. Do doby splnění povinnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona tato fyzická osoba považuje za fyzickou osobu splňující předpoklady pro výkon citlivé činnosti za předpokladu, že již požádala o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třináctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.