Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


188

ZÁKON

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. I

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje kolektivní investování.


1) Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
2) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „investiční společnost“ nahrazují slovy „právnická osoba“ a slova „Evropských společenství,2)“ se nahrazují slovy „Evropské unie,“.

3. V § 2 odst. 1 písm. d) a e), § 22 odst. 1 písm. e), § 26 odst. 1 písm. e), § 28 odst. 5 písm. a), § 41 odst. 1 písm. a) a v § 49a odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 2 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až h), která znějí:

„f)   zahraničním fondem kolektivního investování zahraniční právnická osoba srovnatelná s investičním fondem (§ 4) nebo soubor majetku bez právní subjektivity srovnatelný s podílovým fondem (§ 6),
g)   zahraničním standardním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,
h)   zahraničním speciálním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,“.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena i) až q).

5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „vymezená v jeho statutu“.

6. V § 2 odst. 1 písm. m) bodě 2 se za slovo „narození,“ vkládají slova „rodné číslo, bylo-li přiděleno,“.

7. V § 2 odst. 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až y), která znějí:

„r)   vedoucí osobou statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,
s)   kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,
t)   nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,
u)   úzkým propojením
1.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
2.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
3.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo
4.  vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,
v)   domovským státem v případě zahraniční investiční společnosti nebo zahraničního standardního fondu stát, jehož orgán dohledu mu udělil povolení,
w)   hostitelským státem v případě investiční společnosti členský stát Evropské unie, kterým není Česká republika a ve kterém tato investiční společnost hodlá poskytovat nebo poskytuje své služby,
x)   řídícím standardním fondem standardní fond, do jehož cenných papírů investuje jiný standardní fond nebo jiný zahraniční standardní fond alespoň 85 % svého majetku,
y)   podřízeným standardním fondem standardní fond, který investuje alespoň 85 % majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem nebo řídícím zahraničním standardním fondem.“.

8. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Investičním cenným papírem se v tomto zákoně rozumí investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Derivátem se v tomto zákoně rozumí investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a finančním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

9. V § 2a odst. 3 písm. g) se slova „zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

10. V § 3 odst. 2 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „nebo jiným právním předpisem“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „nebo zahraniční investiční společnosti obhospodařujících tento fond“.

11. V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Název nebo obchodní firma fondu kolektivního investování nesmí snižovat důvěryhodnost sektoru kolektivního investování a dohledu nad ním a nesmí být klamavá nebo zavádějící, a to zejména s ohledem na investiční politiku tohoto fondu nebo rizika spojená s investováním do tohoto fondu.

(4) Podmínky pro užívání označení „fond peněžního trhu“ a „krátkodobý fond peněžního trhu“ v názvu nebo obchodní firmě fondu kolektivního investování, v jeho propagačních a jiných sděleních a při veřejném nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování stanoví prováděcí právní předpis. Osoba, která nesplňuje podmínky stanovené tímto prováděcím právním předpisem, nesmí tato označení používat.“.

12. V § 4 odst. 5 se za slovo „o“ vkládá slovo „speciální“.

13. V § 4 odst. 7 se slovo „Změna“ nahrazuje slovy „Pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 97a), změna“.

14. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slovo „zaměstnancům“ vkládají slova „a zaměstnancům, kteří odešli do důchodu,“.

15. V § 5 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo jiné investiční cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky“.

16. V § 5 odst. 4 se slova „ , o nabídce převzetí“ zrušují a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a ustanovení zákona upravujícího nabídky převzetí“.

17. V § 6 odst. 1 se za slovo „společnost“ vkládají slova „nebo zahraniční investiční společnost“.

18. V § 6 odst. 2 se za slovo „podle“ vkládá slovo „hodnoty“.

19. V § 6 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo zahraniční investiční společnost“.

20. V § 7 odst. 2 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

21. V § 8 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   údaj, zda se s podílníkem zachází podle odstavce 3 písm. a) nebo b), vyplývá-li takové rozdílné zacházení s podílníkem ze statutu.“.

22. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Podílové listy stejného podílového fondu a stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva podílníků; porušením této zásady není, jestliže ze statutu vyplývá, že

a)   podílníkům téhož podílového fondu se stanoví rozdílné přirážky, srážky nebo poplatky v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu v závislosti na objemu počáteční investice, délce doby držení podílového listu, nebo jiných statutem určených objektivních kritériích, nebo
b)   podíl na výnosu z hospodaření s majetkem v podílovém fondu se vyplatí pouze některým podílníkům, pokud
1.  se zároveň ostatním podílníkům promítne částka, která by jinak odpovídala jim vyplacenému podílu na výnosu z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, v aktuální hodnotě jejich podílových listů a
2.  statut obsahuje transparentní a spravedlivá pravidla pro takové zacházení s podílníky.“.

23. V § 9 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 2, § 89 písm. a), § 98 odst. 2, § 104 odst. 1 písm. b), § 109 odst. 5 a v § 133 odst. 2 písm. f) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „zákona“.

24. V § 9 odst. 1 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a d), § 30 odst. 1 a 2, § 51 odst. 1 písm. e), § 51 odst. 6, § 51 odst. 8, § 53j odst. 1 písm. b), § 55 odst. 1 až 6, § 60 odst. 2, § 76 odst. 2 a v § 78 odst. 1 písm. h) se slovo „vydaných“ nahrazuje slovem „vydávaných“.

25. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Investiční společnost zajistí vedení

a)   evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných podílovým fondem, jehož majetek obhospodařuje, a podle okolností také evidence o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, jehož majetek obhospodařuje nebo ve kterém majetek obhospodařuje, a
b)   evidence obchodů týkajících se obhospodařovaného majetku fondu kolektivního investování a zahraničního standardního fondu, a to včetně pokynů k neprovedeným obchodům.“.

26. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zajistí vedení evidence obchodů týkajících se jeho majetku, a to včetně pokynů k neprovedeným obchodům.

(4) Evidence podle odstavců 1 až 3 se vedou v elektronické podobě. Investiční společnost a investiční fond jsou pro účely jejich vedení oprávněny vést rodná čísla účastníků transakcí.

(5) Povinnost podle odstavce 2 nemusí investiční společnost plnit pro speciální fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje. Povinnost podle odstavce 3 nemusí plnit speciální fond kvalifikovaných investorů.

(6) Způsob vedení a náležitosti evidencí podle odstavců 1 až 3 stanoví prováděcí právní předpis.“.

27. V § 11 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „u depozitáře“.

28. V § 12 odst. 2 se slova „mohou stanovit“ nahrazují slovy „v tomto případě stanoví“.

29. V § 12 odst. 2 a 12, § 58 odst. 8 písm. a) a b) a v § 82 odst. 2 se slovo „odkup“ nahrazuje slovem „odkoupení“.

30. V § 12 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „okamžikem“ vkládají slova „uvedeným v“.

31. V § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud investiční společnost veřejně nabízí podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě, doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů i orgánu dohledu tohoto státu.“.

32. V § 12 odst. 7 se za slovo „nemovitostí“ vkládají slova „nebo speciální fond kvalifikovaných investorů“.

33. V § 12 odst. 11 se slova „nebo snížena o srážku uvedenou ve statutu“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 nebo snížena o srážku podle odstavce 1“.

34. V § 12 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Došlo-li v souvislosti s odkoupením podílových listů od jednoho podílníka k chybě ve výpočtu, v jejímž důsledku byly podílové listy odkoupeny za jinou částku, než měly být, částku odpovídající kladnému rozdílu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vracet. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.“.

35. V § 13 odst. 1 se slova „§ 100 odst. 6 a § 101 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 13a odst. 3, § 100d odst. 4, § 100f, § 100o odst. 4 a § 100q“.

36. V § 13 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo neurčitou“.

37. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a
Fakultativní právo na odkoupení podílového listu

(1) Statut uzavřeného podílového fondu může určit, že podílník má v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu ve stanovených termínech. V takovém případě vymezí také časový úsek mezi jednotlivými termíny, ve kterých bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat. Tento časový úsek nesmí být kratší než 24 měsíců.

(2) Uzavřený podílový fond, který byl vytvořen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, umožní podílníkům odkoupení podílového listu po 10 letech od vytvoření fondu a dále přinejmenším každých 24 měsíců.

(3) Žádost o odkoupení podílového listu lze podat kdykoliv. Nejbližší termín pro odkoupení podílových listů uveřejní uzavřený podílový fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto termínu uzavřený podílový fond odkoupí všechny podílové listy, o jejichž odkoupení podali podílníci žádost v období od posledního termínu pro odkoupení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.“.

38. V § 14 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo jiné investiční cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky“.

39. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „souvisejících s obhospodařováním fondu kolektivního investování, kterými jsou zejména“ nahrazují slovy „ , které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování; těmito činnostmi jsou zejména“.

40. V § 15 odst. 4 písm. a), § 34 odst. 2, § 51 odst. 7, § 56 odst. 1, § 81a a v § 84 odst. 5 písm. b) se slovo „vydané“ nahrazuje slovem „vydávané“.

41. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „vůči fondu kolektivního investování, který obhospodařuje,“ zrušují, za slovo „statutu“ se vkládají slova „fondu kolektivního investování, který obhospodařuje“, slova „jím vydané“ se zrušují a za slova „cenné papíry“ se vkládají slova „vydávané tímto fondem kolektivního investování“.

42. V § 15 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Investiční společnost obhospodařující majetek řídícího standardního fondu nesmí vůči podřízenému standardnímu fondu nebo podřízenému zahraničnímu standardnímu fondu uplatňovat žádné přirážky nebo srážky za nákup nebo prodej cenných papírů vydávaných tímto řídícím standardním fondem.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

43. V § 15 se na začátek odstavce 7 vkládá věta, která zní: „Činnost uvedenou v odstavci 1 může investiční společnost vykonávat též ve vztahu k majetku zahraničního fondu kolektivního investování nebo majetku v zahraničním fondu kolektivního investování.“.

44. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

㤠16a

Schválení účetní závěrky fondu kolektivního investování, jehož majetek investiční společnost obhospodařuje, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku fondu kolektivního investování, náleží do působnosti statutárního orgánu této investiční společnosti, stanoví-li tak statut takového fondu kolektivního investování. Valná hromada investičního fondu, jehož majetek investiční společnost obhospodařuje, o schválení účetní závěrky ani o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku investičního fondu v takovém případě nerozhoduje.“.

45. V § 17 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   souhlas investičního fondu s pravidly investiční společnosti pro provádění obchodů za nejlepších podmínek [§ 75 odst. 1 písm. h)].“.

46. V § 18 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo „investování“ vkládají slova „nebo jeho části“.

47. V § 18 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   v závislosti na výkonnosti fondu kolektivního investování nad stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

48. V § 18 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

49. V § 18 odst. 1 písm. e) se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , c) a d)“.

50. V § 18 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   jiným způsobem uvedeným ve statutu, pokud jde o speciální fond kvalifikovaných investorů.“.

51. V § 18 odst. 2 se slova „nebo náklady na propagaci a distribuci cenných papírů fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „ , náklady na propagaci a distribuci cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, administrativní náklady a náklady na právní a poradenské služby spojené se splynutím nebo sloučením (§ 100 až 100u)“.

52. V § 20 odst. 3 se za slovo „základě“ vkládá slovo „písemné“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě standardního fondu se depozitářská smlouva řídí právním řádem České republiky.“.

53. V § 20 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „ , pro výplatu částek vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem za odkoupené cenné papíry a pro výplatu podílu vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem při zrušení fondu s likvidací“.

54. V § 20 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „ , likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci investiční společnosti nebo investičního fondu“.

55. V § 20 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

„(11) Ujednání depozitářské smlouvy, která se vztahují na standardní fond obhospodařovaný investiční společností, obsahují alespoň

a)   vymezení jednotlivých činností depozitáře a investiční společnosti a způsob zajištění jejich řádného provádění oběma stranami depozitářské smlouvy,
b)   způsob komunikace mezi stranami depozitářské smlouvy, včetně zajištění opatření na vedení záznamů o komunikaci a na ochranu citlivých a důvěrných informací,
c)   podmínky svěření obhospodařování majetku (§ 78) nebo některé činnosti depozitáře (§ 21) jiné osobě,
d)   určení právního řádu, kterým se podle tohoto zákona řídí depozitářská smlouva, a
e)   způsoby změny nebo zániku závazku z depozitářské smlouvy.

(12) Obsahové požadavky na ujednání depozitářské smlouvy podle odstavce 11 stanoví prováděcí právní předpis.“.

56. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „jeho jiné opatrování s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby“ nahrazují slovy „kontroluje stav tohoto majetku“.

57. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „vydávány“ vkládá slovo „ , rušeny“.

58. V § 21 odst. 1 písm. h) se slovo „pořizován“ nahrazuje slovem „nabýván“.

59. V § 21 odst. 1 písm. i) se slovo „způsob“ nahrazuje slovy „postup při“.

60. V § 21 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   kontroluje plnění podmínek účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti (§ 53d).“.

61. V § 21 odst. 3 se za číslo „1“ vkládají slova „ , případy, kdy může depozitář vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby a způsob provádění oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (§ 78 odst. 2)“.

62. V § 21 odst. 4 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „Speciální fond“.

63. V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo na účet zřízený podle písmene e)“.

64. V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo prostřednictvím účtu zřízeného podle písmene e)“.

65. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „nebo, pokud to povaha věci vylučuje, do jiného opatrování“ nahrazují slovy „a v případě, kdy to povaha věci vylučuje, umožňuje depozitáři kontrolovat stav majetku podle § 21 odst. 1 písm. a)“.

66. V § 22 odst. 1 písm. h) se slova „zamýšlené koupi nebo prodeji“ nahrazují slovy „zamýšleném nabytí nebo zcizení“ a za slovo „papírů“ se vkládají slova „ , účasti v nemovitostní společnosti“.

67. V § 22 odst. 1 písm. i) se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , účasti v nemovitostní společnosti“, slovo „koupit“ se nahrazuje slovem „nabýt“ a slovo „kupní“ se nahrazuje slovem „příslušné“.

68. V § 22 odst. 1 písm. j) se slovo „koupi“ nahrazuje slovem „nabytí“, za slovo „papírů“ se vkládají slova „ , účasti v nemovitostní společnosti“, slovo „jejím“ se zrušuje a na konci textu písmene j) se doplňují slova „příslušné smlouvy“.

69. V § 22 odst. 1 písm. k) se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , účasti v nemovitostní společnosti“ a slovo „koupil“ se nahrazuje slovy „nabyl do svého majetku“.

70. V § 23 odst. 6 se za slovo „zákon,“ vkládají slova „statut,“ a slova „mohou být“ se nahrazují slovem „jsou“.

71. V § 23 odst. 12 se slova „podle § 21 odst. 1 písm. a)“ zrušují.

72. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

㤠23a

(1) Depozitář řídícího standardního fondu bez zbytečného odkladu informuje o každém pochybení řídícího standardního fondu, které zjistí, a o každé situaci týkající se řídícího standardního fondu, která by mohla mít negativní vliv na obhospodařování majetku v podřízeném standardním fondu nebo zahraničním podřízeném standardním fondu,

a)   tento podřízený standardní fond nebo zahraniční podřízený standardní fond, popřípadě také investiční společnost obhospodařující tento podřízený standardní fond nebo zahraniční podřízený standardní fond,
b)   depozitáře tohoto podřízeného standardního fondu nebo zahraničního podřízeného standardního fondu a
c)   Českou národní banku a popřípadě orgán dohledu tohoto zahraničního podřízeného standardního fondu.

(2) Druhy pochybení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.“.

73. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Standardní fond nemusí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti, pokud do jím vydávaných podílových listů investují alespoň 2 standardní fondy nebo zahraniční standardní fondy více než 85 % svého majetku.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

74. § 25 se zrušuje.

75. V § 26 odst. 1 písm. a) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „jsou přijaty k obchodování“.

76. V § 26 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1.  na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

77. V § 26 odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

78. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu“ nahrazují slovy „na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem“, slovo „regulovaném“ se nahrazuje slovy „trhu obdobném regulovanému“ a slova „zahraničních regulovaných trhů“ se nahrazují slovy „zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou“.

79. V § 26 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „regulovaných trhů České národní banky“ nahrazují slovy „trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou“.

80. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „vyhovující požadavkům zvláštního právního předpisu, který upravuje“ nahrazují slovy „ , která je sestavena podle zákona upravujícího“, za slova „k obchodování na“ se vkládá slovo „evropském“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“ se zrušují.

81. V § 26 odst. 1 písm. i) se slova „písmena a)“ nahrazují slovy „písmen a) nebo b)“.

82. V § 26 odst. 2 se slovo „komoditní“ nahrazuje slovy „jiné deriváty než finanční“.

83. V § 26 odstavec 3 zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na kvalitativní kritéria investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond podle odstavce 1 a podřízený standardní fond.“.

84. V § 27 odst. 1 písm. c) a v § 49b odst. 5 písm. c) se slovo „pololetně“ zrušuje.

85. V § 27 odst. 5 a v § 49b odst. 2 se slova „indexových derivátů“ nahrazují slovy „ , jako jsou finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele,“.

86. V § 27 odst. 8 písm. b) a v § 49b odst. 7 se za slova „investováním a způsob“ vkládají slova „ , periodicitu a lhůty“.

87. V § 29 odst. 2 se slovo „materiálech“ nahrazuje slovem „sděleních“.

88. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

㤠30a

(1) Standardní fond může jako podřízený standardní fond investovat až 100 % svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním řídícím standardním fondem, pokud

a)   to má uvedeno ve statutu,
b)   tato investice dosahuje alespoň 85 % hodnoty jeho majetku,
c)   se dohodl s řídícím standardním fondem na skutečnostech podle § 35b,
d)   je zajištěna spolupráce mezi jeho depozitářem a depozitářem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou depozitářů; to se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného depozitáře,
e)   je zajištěna spolupráce mezi jeho auditorem a auditorem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou auditorů; to se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného auditora, a
f)   řídící standardní fond není podřízeným standardním fondem a ani neinvestuje do cenných papírů vydávaných podřízenými standardními fondy.

(2) Dohoda o spolupráci podle odstavce 1 písm. d) a e) se řídí právním řádem státu, jehož právním řádem se řídí dohoda mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem (§ 35b odst. 1). Pokud pravidla jednání mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem upravuje vnitřní předpis investiční společnosti (§ 35b odst. 2), depozitáři a auditoři podřízeného standardního fondu a řídícího standardního fondu v dohodě o spolupráci podle odstavce 1 písm. d) a e) určí, zda se tato dohoda řídí právním řádem domovského státu podřízeného standardního fondu nebo řídícího standardního fondu.

(3) Majetek, který podřízený standardní fond neinvestuje do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem, může investovat pouze do majetkových hodnot uvedených v § 26 odst. 1 písm. e) a za účelem efektivního obhospodařování majetku také do majetkových hodnot uvedených v § 26 odst. 1 písm. f) a g).

(4) Prováděcí právní předpis stanoví kvalitativní požadavky na spolupráci depozitářů podle odstavce 1 písm. d) a auditorů podle odstavce 1 písm. e).“.

89. V § 32 odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje slovem „30a“ a na konci textu se doplňují slova „nebo schválení změny statutu (§ 84a odst. 7)“.

90. V § 35 se slova „cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování a finančních derivátů“ nahrazují slovem „nástrojů“.

91. V části páté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:

„Hlava III
Zvláštní ustanovení týkající se řídícího standardního fondu a podřízeného standardního fondu

§ 35a

(1) Podřízený standardní fond, kterému Česká národní banka schválila změnu statutu (§ 84a odst. 7), uveřejní oznámení, které obsahuje

a)   prohlášení o tom, že standardnímu fondu byla schválena změna statutu (§ 84a odst. 7),
b)   informaci, kde lze nalézt aktualizované sdělení klíčových informací tohoto fondu a aktualizované sdělení klíčových informací řídícího standardního fondu,
c)   den, ke kterému předpokládá překročení limitu podle § 30 odst. 1, a
d)   informaci o právu na odkoupení podílového listu za částku podle odstavce 2 a lhůtu, po kterou jej lze uplatnit.

(2) Informace uvedené v oznámení podle odstavce 1 současně s jejich uveřejněním poskytne podřízený standardní fond rovněž podílníkům.

(3) Uveřejněním oznámení podle odstavce 1 vzniká podílníkům tohoto standardního fondu právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu.

(4) Uplynutím 30 dnů od uveřejnění oznámení podle odstavce 1

a)   zaniká právo na odkoupení podle odstavce 3; podřízený standardní fond může stanovit lhůtu delší, v takovém případě zaniká právo na odkoupení uplynutím této lhůty, a
b)   podřízený standardní fond může začít investovat více než 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem.

(5) Řídící standardní fond může podřízenému standardnímu fondu, pokud se na tom dohodnou, vydávat podílové listy směnou za investiční nástroje, které má podřízený standardní fond ve svém majetku, a odkupovat tyto jím vydávané podílové listy od podřízeného standardního fondu směnou za investiční nástroje, které má ve svém majetku.

(6) Způsob, jakým mají být podílníkům poskytnuty informace podle odstavce 1, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 35b

(1) Podřízený standardní fond a řídící standardní fond se dohodnou na pravidlech jednání mezi nimi.

(2) Dohoda podle odstavce 1 se nevyžaduje, jsou-li oba standardní fondy obhospodařovány stejnou investiční společností. V takovém případě postačí, pokud pravidla jednání mezi nimi upraví vnitřní předpis této investiční společnosti.

(3) Je-li domovským státem podřízeného standardního fondu i řídícího standardního fondu Česká republika, řídí se dohoda podle odstavce 1 právním řádem České republiky.V jiných případech podřízený standardní fond a řídící standardní fond v dohodě podle odstavce 1 určí, zda se tato dohoda řídí právním řádem domovského státu podřízeného standardního fondu nebo řídícího standardního fondu.

(4) Investiční společnosti obhospodařující podřízený standardní fond na vlastní náklady poskytne podílníkovi podřízeného standardního fondu kopii dohody nebo vnitřního předpisu podle odstavců 1 a 2.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví kvalitativní požadavky na dohodu podle odstavce 1 a vnitřní předpis podle odstavce 2.

§ 35c

(1) Česká národní banka informuje podřízený standardní fond o

a)   každém zjištěném porušení povinností řídícího standardního fondu,
b)   každé pokutě, opatření k nápravě nebo jiném opatření podle tohoto nebo jiného právního předpisu, které uložila řídícímu standardnímu fondu, investiční společnosti, která obhospodařuje řídící standardní fond, depozitáři řídícího standardního fondu, a to s uvedením důvodu uložení tohoto opatření nebo pokuty, a
c)   každém kárném opatření, které auditorovi řídícího standardního fondu udělila Komora auditorů České republiky.

(2) Česká národní banka informuje podřízený standardní fond také o tom, že orgán dohledu jiného státu uložil osobě uvedené v odstavci 1 pokutu, opatření k nápravě nebo jiné opatření, pokud se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem tuto informaci dozví, a to s uvedením důvodu uložení tohoto opatření nebo pokuty.“.

Dosavadní hlavy III až VI se označují jako hlavy IV až VII.

92. V § 36 odst. 1 se slova „jiném členském státě Evropské unie (dále jen „hostitelský stát“)“ nahrazují slovy „hostitelském státě“.

93. V § 36 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   popis řídicího a kontrolního systému včetně organizačního uspořádání organizační složky a, pokud investiční společnost hodlá v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční standardní fond, pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů, plnění informačních povinností a popis opatření přijatých pro zajištění výkonu práv investorů v hostitelském státě,“.

94. V § 36 odst. 3 větě první se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „2 měsíců“, slova „odstavce 2 a“ se nahrazují slovy „odstavce 2,“ a na konci textu věty první se doplňují slova „a v případě, že investiční společnost hodlá vykonávat některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, Česká národní banka příslušný orgán hostitelského státu dále informuje o rozsahu povolení investiční společnosti a o případných omezeních, která je investiční společnost povinna při obhospodařování zahraničního standardního fondu dodržovat“.

95. V § 36 odst. 3 větě druhé se za slovo „údajů“ vkládají slova „podle odstavce 2“.

96. V § 36 odst. 4 se slova „a pravidla jednání se zákazníky“ zrušují.

97. V § 36 odst. 7 se slova „o každé změně týkající se podmínek výplat náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry“ nahrazují slovy „ , ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, o tom, že investiční společnost hodlá svěřit obhospodařování majetku zahraničního fondu kolektivního investování nebo některou činnost související s kolektivním investováním jiné osobě (§ 78)“.

98. V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu také o každé změně údajů poskytnutých v souladu s odstavcem 3.“.

99. V § 37 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , včetně popisu řídicího a kontrolního systému, a pokud investiční společnost hodlá v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční standardní fond, pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů, plnění informačních povinností a popis opatření přijatých pro zajištění výkonu práv investorů v hostitelském státě“.

100. V § 37 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a v případě, že investiční společnost hodlá vykonávat některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, Česká národní banka příslušný orgán hostitelského státu dále informuje o rozsahu povolení této investiční společnosti a o případných omezeních, která je investiční společnost povinna při obhospodařování zahraničního standardního fondu dodržovat; § 36 odst. 3 věta druhá se použije obdobně“.

101. V § 37 odst. 5 se slova „nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení; pokud investiční společnost nemůže tuto lhůtu z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „před jejím provedením“.

102. V § 37 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, o tom, že investiční společnost hodlá svěřit obhospodařování majetku tohoto zahraničního standardního fondu nebo některou činnost související s takovým obhospodařováním jiné osobě (§ 78).

(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu o každé změně skutečností podle odstavce 3.“.

103. § 38 zní:

㤠38

Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu, pokud o to požádá, údaje potřebné pro výkon dohledu nad investiční společností, zejména

a)   údaje o každé vedoucí osobě investiční společnosti nebo údaje o vedoucím organizační složky investiční společnosti umístěné na území hostitelského státu,
b)   údaje o každé osobě, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech investiční společnosti,
c)   údaje o vázaných zástupcích, pomocí nichž investiční společnost hodlá v tomto hostitelském státě provádět své činnosti.“.

104. V § 39 odst. 1 písm. a), § 40 odst. 1 a v § 40 odst. 2 písm. a) a b) se slova „ke kolektivnímu investování“ nahrazují slovy „k činnosti“.

105. V § 39 odst. 1 písm. b) a v § 39 odst. 2 se slova „informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky“ nahrazují slovy „které povinnosti, stanovené tímto zákonem (§ 41) a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, je při poskytování těchto služeb povinna dodržovat“.

106. V § 41 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zahraniční investiční společnost může v České republice vytvářet a obhospodařovat standardní fondy. Speciální fondy může vytvářet nebo obhospodařovat pouze osoba založená podle českého práva.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

107. V § 41 odst. 2 písm. b) se slova „informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona o“ nahrazují slovy „povinnosti zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice stanovené zákonem upravujícím“, slova „tato investiční společnost“ se zrušují a slova „obhospodařování majetku zákazníka“ se nahrazují slovy „podle § 15 odst. 3 nebo 4“.

108. V § 41 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v její organizační struktuře“ nahrazují slovy „uvedených v § 36 odst. 2 písm. c) až e)“ a za slovo „dále“ se vkládají slova „rovněž předem“.

109. V § 41 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   dodržovat pravidla jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a pravidla pro sdružování obchodů stanovená tímto zákonem [§ 75 a § 74a odst. 4 písm. d)], pokud poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky.“.

110. V části páté hlava VI včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

„Hlava VI
Veřejné nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem v České republice

§ 43

Zahraniční standardní fond smí v České republice nabízet jím vydávané cenné papíry ode dne, kdy obdrží sdělení orgánu dohledu svého domovského státu, že České národní bance odeslal oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci při dohledu v oblasti kolektivního investování, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (dále jen „nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování“)10).

§ 44

(1) Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v České republice, musí mít uzavřenou smlouvu s bankou, pobočkou zahraniční banky, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou uvedenou v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; smlouva musí upravovat způsob

a)   vyplácení výnosů z cenných papírů vydávaných tímto fondem,
b)   odkupování cenných papírů vydávaných tímto fondem,
c)   vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento fond vydal, pro případ, že se fond zrušuje,
d)   uveřejňování informací, které je tento fond povinen uveřejňovat.

(2) Zahraniční standardní fond informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně smlouvy podle odstavce 1.

§ 45

(1) Zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   statut a sdělení klíčových informací,
b)   výroční zprávu a pololetní zprávu,
c)   údaj o částkách, za které vydává a odkupuje cenné papíry vydané zahraničním standardním fondem.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 plní i zahraniční standardní fond, který v minulosti veřejně nabízel jím vydávané cenné papíry v České republice a svou činnost v České republice ukončil, mají-li investoři v České republice tyto cenné papíry ve svém vlastnictví.

(3) Dokumenty podle odstavce 1 písm. a) a b) a údaj podle odstavce 1 písm. c), jakož i veškeré jejich změny, jsou uveřejňovány stejným způsobem, jakým jsou uveřejňovány srovnatelné dokumenty a údaje standardním fondem podle tohoto zákona, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Sdělení klíčových informací je uveřejňováno v českém jazyce, nebo v jiném jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka povolí. Ostatní dokumenty a údaje uvedené v odstavci 1 mohou být uveřejňovány podle rozhodnutí zahraničního standardního fondu v českém jazyce, v jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka povolí, nebo v anglickém jazyce.

(5) Četnost uveřejňování údaje o částce podle odstavce 1 písm. c) se řídí právem domovského státu tohoto fondu.

(6) Zahraniční standardní fond, uvedený v odstavci 1, České národní bance neprodleně oznámí jakoukoli změnu stanov, statutu či sdělení klíčových informací a sdělí jí, kde lze tyto dokumenty nalézt v elektronické podobě. Oznámení poskytne zahraniční standardní fond písemně České národní bance dříve, než bude příslušná změna provedena.


10) Čl. 1 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

111. V části páté se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

„Hlava VII
Veřejné nabízení cenných papírů vydávaných standardním fondem v jiném členském státě Evropské unie

§ 46

(1) Investiční společnost, která hodlá veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem, který obhospodařuje, v hostitelském státě, je povinna předem oznámit tuto skutečnost České národní bance.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se vyhotovuje v anglickém jazyce, pokud se Česká národní banka s orgánem dohledu hostitelského státu nedohodne jinak. Náležitosti oznámení a způsob oznamování skutečnosti podle odstavce 1 vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování10).

(3) K oznámení podle odstavce 1 se přiloží tyto doklady:

a)   sdělení klíčových informací podílového fondu v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu, a
b)   statut, poslední výroční zpráva a následující pololetní zpráva podílového fondu, jestliže vznikla povinnost ji vyhotovit, a to, podle uvážení investiční společnosti, v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu, nebo v anglickém jazyce.

(4) Česká národní banka ověří, že oznámení podle odstavce 1 splňuje požadavky, které vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování10), a že jsou k němu přiloženy doklady podle odstavce 3. V opačném případě vyzve investiční společnost k doplnění oznámení.

(5) Česká národní banka odešle oznámení podle odstavce 1 a doklady podle odstavce 3 orgánu dohledu hostitelského státu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 1, popřípadě jeho doplnění podle odstavce 4. O odeslání oznámení bez zbytečného odkladu informuje investiční společnost. K oznámení přiloží Česká národní banka potvrzení o tom, že standardní fond splňuje předpoklady, na jejichž základě udělila povolení k jeho vytvoření; potvrzení se vyhotovuje v anglickém jazyce, pokud se s orgánem dohledu hostitelského státu nedohodne Česká národní banka jinak. Postup České národní banky pro odeslání oznámení a dokladů, jakož i náležitosti potvrzení vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování11).

(6) Investiční společnost může začít veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě ode dne, kdy obdrží sdělení České národní banky, že příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu odeslala oznámení podle odstavce 1 a doklady podle odstavce 3.

(7) Veřejné nabízení podílových listů bez umístění organizační složky v hostitelském státě se nepovažuje za poskytování služeb v tomto státě.


11) Čl. 2 až 5 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

V části páté se dosavadní hlava VII označuje jako hlava VIII.

112. V části páté nadpis hlavy VIII zní:

„Informování Evropské komise“.

113. § 47 a 48 znějí:

㤠47

(1) Česká národní banka informuje prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi

a)   o počtu a druzích případů, ve kterých podle § 36 odst. 5 odmítla sdělit orgánu dohledu členského státu Evropské unie údaje o investiční společnosti, která měla zájem poskytovat na jeho území služby prostřednictvím organizační složky,
b)   o počtu a druzích případů, ve kterých neudělila zahraniční investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu nebo nepovolila, aby investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost převedla podílový fond, který obhospodařuje, do obhospodařování zahraniční investiční společnosti, a
c)   o opatřeních k nápravě a sankcích, které uložila zahraniční investiční společnosti podle tohoto zákona (§ 116 odst. 3).

(2) Česká národní banka informuje prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi o faktických i právních obtížích, s nimiž se obvykle setkávají

a)   standardní fondy při veřejném nabízení jimi vydávaných cenných papírů ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo
b)   investiční společnosti při poskytování svých služeb ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.

§ 48

Česká národní banka zašle prostřednictvím Ministerstva financí Evropské komisi seznam druhů dluhopisů a cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, do kterých standardní fond může investovat podle § 28 odst. 2 písm. c), a základní charakteristiky případných záruk za tyto cenné papíry.“.

114. V § 49a odstavec 4 zní:

„(4) Speciální fond může uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, do kterých může investovat podle tohoto zákona, ale které nemá ve svém majetku, pouze za předpokladu, že jejich sjednání slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku. Speciální fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů nebo cenných papírů, do kterých nesmí investovat podle tohoto zákona a které nemá ve svém majetku.“.

115. V § 49a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

116. V § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 55 odst. 1 se slovo „převážně“ zrušuje.

117. V § 51 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   investičních cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmen a) až d) a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují podmínky podle § 26 odst. 1 písm. a) nebo h), a to až do výše 10 % hodnoty majetku speciálního fondu.“.

118. V § 51 odst. 2 se za slova „jmenovité hodnoty“ vkládají slova „nebo celkového počtu“ a slova „ , přičemž pokud tyto investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu nemají jmenovitou hodnotu, stanoví se uvedený limit z jejich počtu“ se zrušují.

119. V § 53 odst. 2 písm. a) a v § 53d odst. 3 písm. b) se slovo „pořizuje“ nahrazuje slovem „nabývá“.

120. V § 53 odst. 5 se slova „takové zatížení bezprostředně souvisí s provozem nebo využitím této nemovitosti a“ nahrazují slovy „to podstatně nesnižuje její využitelnost a pouze“.

121. V § 53 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Statut speciálního fondu nemovitostí stanoví pravidla postupu při oceňování v souvislosti se změnou účelu, za kterým je nemovitost vlastněna.“.

122. V § 53a odst. 1 se slovo „pořizované“ nahrazuje slovem „nabývané“.

123. V § 53a odst. 1 a v § 53b odst. 1 a 3 se slovo „pořízení“ nahrazuje slovem „nabytí“.

124. V § 53a odst. 2 se slova „nelze ocenit výnosovou metodou“ nahrazují slovy „se podle tohoto zákona oceňují porovnávací metodou“.

125. V § 53b odst. 1 až 3 a v § 53e odst. 1 se slovo „pořídit“ nahrazuje slovem „nabýt“.

126. V § 53b odst. 3 se slovo „Pořídit“ nahrazuje slovem „Nabýt“ a slovo „Pořízení“ se nahrazuje slovem „Nabytí“.

127. V § 53b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud se speciální fond nemovitostí pokusí nabýt nebo zcizit nemovitost v rozporu s odstavcem 3, nesmí investiční společnost závazky v souvislosti s tím vzniklé hradit z majetku tohoto fondu.“.

128. V § 53c se za slovo „podnikání“ vkládají slova „nebo činností“ a slovo „pořizování“ se nahrazuje slovem „nabývání“.

129. V § 53d odst. 1 písm. e) se slova „nebo kromě investic do nemovitostí investuje do majetku stanoveného tímto zákonem pro účely zajištění likvidity speciálního fondu nemovitostí [§ 53j odst. 1 písm. a) až d)]“ zrušují.

130. V § 53d odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   která peněžní prostředky ukládá pouze do majetku uvedeného v § 53j odst. 1 písm. a), c) a d) s tím, že nemovitostní společnost může za účelem snížení rizika používat techniky a nástroje efektivního obhospodařování majetku; pravidla pro použití těchto nástrojů speciálním fondem nemovitostí se použijí obdobně.“.

131. V § 53d odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a g)“.

132. V § 53d odst. 3 písm. b) se slovo „pořizovány“ nahrazuje slovem „nabývány“.

133. V § 53d odstavec 4 zní:

„(4) Podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3 musí být splněny po celou dobu trvání účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti. Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c), e) a g) a v odstavci 3 písm. e) nemusejí být splněny ke dni nabytí účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti, pokud speciální fond nemovitostí zajistí jejich splnění do 6 měsíců ode dne nabytí účasti. Jestliže v této lhůtě nejsou podmínky splněny, speciální fond nemovitostí bez zbytečného odkladu prodá svou účast v nemovitostní společnosti. Dojde-li k porušení některé z podmínek podle věty první, speciální fond nemovitostí zajistí neprodleně odstranění nežádoucího stavu; jinak prodá do 6 měsíců ode dne, kdy došlo k tomuto porušení, svou účast v nemovitostní společnosti.“.

134. V § 53d odst. 5 se slovo „pořízení“ nahrazuje slovem „nabytí“.

135. V § 53d odst. 8 písm. b) se slovo „pořizování“ nahrazuje slovem „nabytí“.

136. V § 53d odst. 9 se slovo „v“ nahrazuje slovy „na podnikání“.

137. V § 53e odst. 1 se za větu první vkládá věta „Znalec musí pro ocenění použít metodu v souladu s účelem nabytí nemovitosti podle § 53 odst. 3.“.

138. V § 53f odst. 2 písm. a) se za slovo „sleduje“ vkládají slova „stav, využití a další skutečnosti, které mohou mít vliv na“.

139. V § 53f odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   posuzuje ocenění nemovitosti v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti před učiněním právního úkonu, pro který se ocenění provádí,“.

140. V § 53f odst. 2 písm. c) se slova „jednou ročně“ nahrazují slovy „dvakrát ročně pro účely stanovení aktuální hodnoty podílového listu“.

141. V § 53f odst. 2 písm. d) se slova „jednou ročně stanovuje hodnotu“ nahrazují slovy „dvakrát ročně pro účely stanovení aktuální hodnoty podílového listu zabezpečuje stanovení hodnoty“.

142. V § 53f odstavec 6 zní:

„(6) Členem výboru odborníků může být pouze fyzická osoba, která je nezávislá (§ 53h), důvěryhodná a odborně způsobilá a má zkušenosti se stanovováním hodnoty nemovitostí. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem výboru odborníků nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán investiční společnosti nebo depozitáře. Přestane-li člen výboru odborníků splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem, jeho funkce zaniká.“.

143. V § 53g se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a nemovitostní společnosti a o hodnotě účasti v nemovitostní společnosti“.

144. V § 53i odst. 1 větě druhé se slova „ve smlouvě o úvěru musí být uvedeno, že“ zrušují a slovo „je“ se nahrazuje slovy „musí být“.

145. V § 53i na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „včetně hodnoty nabývaných nemovitostí“.

146. V § 53i odst. 5 větě první se slova „k nemovitosti“ zrušují.

147. V § 53i odst. 5 větě druhé se za slovo „výše“ vkládá slovo „takového“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a 20 % hodnoty majetku fondu“.

148. V § 53i se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Splatnost takového úvěru může být delší než 1 rok.“.

149. V § 53j odst. 2 a v § 55 odst. 7 se slova „Při investování“ nahrazují slovy „Pro investice“.

150. V § 53j se odstavec 4 zrušuje.

151. V § 55 se odstavec 10 zrušuje.

152. V § 56 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), která znějí:

„d)   stanoví druhy majetku, do kterého investuje speciální fond kvalifikovaných investorů,
e)   stanoví limity pro rozložení rizika,
f)   stanoví pravidla pro přijímání úvěrů a půjček,
g)   stanoví pravidla pro nakládání s majetkem fondu.“.

153. V § 56 odst. 3 se slova „může mít nejvýše“ nahrazují slovy „musí mít vždy alespoň 2, nejvýše však“ a slova „uvedeného počtu“ se nahrazují slovy „stanovené hranice 100 akcionářů nebo podílníků“.

154. V § 56 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo odpovídající částka v jiné měně“.

155. V § 56 se odstavec 7 zrušuje.

156. V § 57 odst. 1 se slova „společnosti4), pokud však plní informační povinnost vůči České národní bance podle tohoto zákona, zasílá jí informace formou a způsobem určenými pro výroční a pololetní zprávu investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování stanovenými uvedeným prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovem „společnosti“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

157. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud však plní speciální fond kvalifikovaných investorů informační povinnost vůči České národní bance podle tohoto zákona, zasílá jí informace formou a způsobem stanoveným pro výroční zprávu fondu kolektivního investování prováděcím právním předpisem.“.

158. V § 57 odst. 3 písm. c) se čárka za slovem „republice“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a investory patřící do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka“ se zrušují.

159. V § 57 odst. 3 písm. e) se za slovo „o“ vkládají slova „počtu a“.

160. V části šesté nadpis hlavy III zní: „Veřejné nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem v České republice“.

161. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „papíry“ vkládají slova „vydávané tímto fondem“.

162. V § 58 odst. 1 písm. a) se slova „43 odst. 2“ nahrazují slovy „44 odst. 1“.

163. V § 58 odst. 2, 6, 7 a 8 úvodních částech ustanovení se za slovo „papírů“ vkládají slova „vydávaných tímto fondem“.

164. V § 58 odst. 2 písm. b) se slova „tohoto fondu“ nahrazují slovy „vydávaných tímto fondem“.

165. V § 58 odst. 3 a 5 se slova „zahraničního speciálního fondu“ nahrazují slovy „vydávaných zahraničním speciálním fondem“.

166. V § 58 odst. 3, § 61 a 65 se slova „musí obsahovat údaje a doklady k ní přiložené musejí prokazovat skutečnosti uvedené“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených“.

167. V § 58 odst. 3 a v § 65 se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

168. V § 58 odst. 9 se slova „speciálního fondu“ nahrazují slovy „vydávané zahraničním speciálním fondem“.

169. V § 58 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje, pokud jsou cenné papíry zahraničního speciálního fondu veřejně nabízeny v souladu s požadavky na veřejné nabízení cenných papírů emitentů se sídlem v jiném členském státu Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

170. V § 59 úvodní části ustanovení se za slovo „fond“ vkládají slova „ , jehož cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice,“.

171. V § 59 písm. a) se slova „ , a to způsobem uvedeným ve statutu“ zrušují.

172. V § 59 písmeno b) zní:

„b)   informace, které uveřejňuje speciální fond podle tohoto zákona a které nejsou uveřejňovány podle písmene a).“.

173. V § 59 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 plní i zahraniční speciální fond, který v minulosti veřejně nabízel jím vydávané cenné papíry v České republice a svou činnost v České republice ukončil, mají-li investoři v České republice tyto cenné papíry ve svém vlastnictví.“.

174. V § 60 odst. 1 písm. g) se slova „vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení investiční společnosti“ nahrazují slovy „splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti (§ 71b odst. 6)“.

175. § 61 zní:

㤠61

(1) Žádost o povolení k činnosti investiční společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující skutečnosti uvedené v § 60 odst. 1. Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující skutečnosti uvedené v § 60 odst. 7 a 8. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(2) O žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího podání.“.

176. V § 62 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „osobou, která má povolení ke kolektivnímu investování“ nahrazují slovy „investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení“.

177. V § 62 odst. 1 písm. a) bodě 3 se za slovo „bankou“ vkládají slova „ , která má povolení vydané tímto orgánem dohledu“.

178. V § 62 odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slova „pojišťovnou“ vkládají slova „nebo zajišťovnou“ a slova „orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie“ se nahrazují slovy „vydané tímto orgánem dohledu“.

179. V § 62 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

180. V § 63 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

181. V § 64 odst. 1 písm. g) se za slovo „pro“ vkládá slovo „speciální“.

182. V § 64 odst. 1 písm. h) se slova „osoby vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení investičního fondu“ nahrazují slovy „osoby splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti (§ 71b odst. 6)“.

183. V § 64 odst. 1 písm. k) a v § 66 odst. 1 písm. f) se na konci textu písmen doplňují slova „ ; vhodnost investičního fondu pro investory se neposuzuje v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů“.

184. V § 64 odst. 2 se slovo „ , stanov“ zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňují věty „Změna depozitáře nebo vedoucí osoby investičního fondu podléhají předchozímu schválení Českou národní bankou. Žádost o schválení změny depozitáře lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující předpoklady k plnění povinností depozitáře stanovených tímto zákonem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

185. V § 64 odstavec 5 zní:

„(5) Před udělením povolení k činnosti investičního fondu požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, má-li být investiční fond

a)   ovládán
1.  zahraniční investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení vydané tímto orgánem dohledu,
2.  zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb vydané tímto orgánem dohledu,
3.  zahraniční bankou nebo zahraniční institucí elektronických peněz, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo
4.  pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo
b)   ovládán stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmeni a).“.

186. V § 64a odst. 1 písm. b) se slova „ , obchodní plán investiční společnosti“ zrušují.

187. V § 64a odst. 2 se slova „2, 3 a 5 se použijí obdobně“ nahrazují slovy „2 a 3 se použijí obdobně; součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního fondu je i schválení investiční společnosti, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu“.

188. V § 64a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Před udělením povolení k činnosti investičního fondu požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, je-li investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, nebo má-li být investiční fond

a)   ovládán nebo ovládaná
1.  zahraniční investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení vydané tímto orgánem dohledu,
2.  zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb vydané tímto orgánem dohledu,
3.  zahraniční bankou nebo zahraniční institucí elektronických peněz, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo
4.  pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo
b)   ovládán nebo ovládaná stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmeni a).“.

189. V § 65 se na konci textu věty první vkládají slova „nebo v § 64a odst. 1“.

190. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

㤠65a

Předmětem podnikání investičního fondu může být pouze kolektivní investování.“.

191. V § 66 odst. 1 písm. c) se slovo „obdobné“ zrušuje.

192. V § 66 odst. 1 písm. d) se slovo „depozitář“ nahrazuje slovy „osoba, která bude depozitářem,“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „stanovených tímto zákonem“.

193. V § 66 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   jsou splněny předpoklady uvedené v § 30a odst. 1, pokud má být otevřený podílový fond podřízeným standardním fondem.“.

194. V § 66 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Česká národní banka neudělí povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu, který je standardním fondem,

a)   jehož podílové listy nemají být veřejně nabízeny v České republice,
b)   pokud o povolení žádá zahraniční investiční společnost, která nemá povolení orgánu dohledu domovského státu k obhospodařování zahraničního fondu kolektivního investování, který je srovnatelného druhu, jako má být otevřený podílový fond.

(3) Žádost o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(4) O žádosti o povolení k vytvoření standardního fondu rozhodne Česká národní banka do 2 měsíců ode dne jejího doručení.“.

195. V § 66 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Při posuzování žádosti zahraniční investiční společnosti o povolení k vytvoření standardního fondu může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu zahraniční investiční společnosti o stanovisko. O toto stanovisko požádá Česká národní banka vždy před vydáním rozhodnutí, kterým se tato žádost zamítá. Při posuzování žádosti nepřezkoumává Česká národní banka u žádající zahraniční investiční společnosti splnění předpokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).

(6) Česká národní banka odpoví na žádost orgánu dohledu jiného členského státu věcně srovnatelnou se žádostí o stanovisko podle odstavce 5 do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

196. V § 66 odst. 7 se slovo „uzavřeného“ zrušuje a slova „pouze na dobu určitou, nejdéle však na 10 let“ se nahrazují slovy „na dobu určitou nebo neurčitou“.

197. V § 66 odst. 8 větě druhé se slova „a změna statutu podléhají“ nahrazují slovem „podléhá“.

198. V § 66 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Žádost o schválení změny depozitáře lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující předpoklady k plnění povinností depozitáře stanovených tímto zákonem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

199. V § 67 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost o povolení převodu obhospodařování podílového fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínky uvedené v odstavci 4.“.

200. V § 67 odst. 2 větě poslední a v § 68 odst. 2 větě druhé se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

201. V § 67 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) O žádosti o povolení převodu obhospodařování podílového fondu rozhodne Česká národní banka do 2 měsíců ode dne jejího doručení.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

202. V § 68 odst. 1 se slova „žádost investiční společnosti“ nahrazují slovy „její žádost“.

203. V § 68 odst. 2 větě první se slova „musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti nezbytné pro posouzení ochrany podílníků“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínky uvedené v odstavci 1“.

204. V § 69 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Částka, o kterou je investiční společnost povinna navýšit vlastní kapitál, může být až do výše 50 % kryta zárukou banky, zahraniční banky nebo pojišťovny, pokud mají sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná.“.

205. V § 69 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

206. V části osmé hlava II včetně nadpisu zní:

„Hlava II
Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu a jejich ovládnutí

§ 71
Stanovení a výpočet kvalifikované účasti

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

a)   k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu,
b)   ke zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo
c)   k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na investiční společnosti nebo investičním fondu nevykonávají nebo významný vliv na jejich řízení neuplatňují; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob, neuplatňováním vlivu nedochází ke změně na možnosti těchto ani jiných osob jej na řízení uplatnit.

(2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu hlasovací práva uvedená v § 122 odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; § 122 odst. 7 až 14 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu platí obdobně.

(3) Česká národní banka po přijetí žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 postupuje obdobně podle § 62, § 64 odst. 6 nebo § 64a odst. 4, pokud o udělení souhlasu žádá osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie působit jako investiční společnost, investiční fond, poskytovatel investičních služeb, banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna nebo zajišťovna, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

§ 71a
Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení

(1) Souhlas podle § 71 odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutím.

(2) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo je ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle § 71 odst. 1.

(3) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na investiční společnosti nebo investičním fondu došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána nebo získaný vliv na jejich řízení nesmí být uplatňován, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

§ 71b
Posuzování kvalifikované účasti

(1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 71 odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo investiční společnost či investiční fond ovládnout, údaje o investiční společnosti nebo investičním fondu, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této investiční společnosti nebo na tomto investičním fondu nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6.

(2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle § 71a odst. 2.

(3) Je-li podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

a)   má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo
b)   nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo zahraničními standardními fondy.

(4) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 6. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 6 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

(6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu jsou splněny tyto podmínky:

a)   osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
b)   osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené tímto zákonem (§ 72 odst. 2),
c)   dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u investiční společnosti nebo investičním fondu,
d)   investiční společnost nebo investiční fond budou i nadále schopny plnit pravidla obezřetného obhospodařování majetku fondu kolektivního investování (§ 74a),
e)   struktura konsolidačního celku, do kterého má být investiční společnost nebo investiční fond zahrnut,
1.  nebrání účinnému dohledu nad investiční společností nebo investičním fondem,
2.  nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo
3.  neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku,
f)   v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a
g)   jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 71a odst. 2.

(7) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)   může určit lhůtu pro nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu podle § 71 odst. 1,
b)   uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle § 62 před vydáním rozhodnutí.

(8) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady investiční společnosti nebo investičního fondu, na kterých byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo které byly ovládnuty osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. Ustanovení obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti se použijí obdobně.

§ 71c
Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

a)   snižují svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo
b)   snižují svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že je přestávají ovládat.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo o osobě nebo osobách přestávajících je ovládat, údaje o investiční společnosti, na které je tato účast snížena nebo pozbyta nebo která přestane být ovládána, nebo údaje o investičním fondu, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na této investiční společnosti nebo tomto investičním fondu po jejím snížení nebo údaj o rozsahu vlivu na řízení na této investiční společnosti nebo tomto investičním fondu po jeho snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na investiční společnosti nebo investičním fondu nabývají nebo zvyšují, nebo osobách, které získávají vliv na řízení investiční společnosti nebo investičního fondu.

§ 71d

Ustanovení § 71 až 71c se nepoužijí, jde-li o účast na investičním fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování.“.

207. V části osmé se za § 71d vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

„Hlava III
Schvalování vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu“.

Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.

208. Nadpis nad § 72 se zrušuje.

209. § 72 a 73 znějí:

㤠72

(1) Vedoucí osoba investiční společnosti nebo investičního fondu musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky.

(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě, která

a)   má tyto předpoklady k výkonu své funkce:
1.  dosáhla věku 18 let,
2.  je plně způsobilá k právním úkonům,
3.  nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona,
4.  je důvěryhodná,
5.  je odborně způsobilá,
b)   je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného výkonu činností investiční společnosti nebo investičního fondu, ve kterých má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,
c)   má dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním, investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, nebo s výkonem příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 odst. 3 a 4.

(3) V investiční společnosti nebo investičním fondu musí působit alespoň 1 vedoucí osoba, která splňuje požadavek na dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním podle odstavce 2, a alespoň 2 vedoucí osoby, které splňují požadavek na dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti podle odstavce 2.

(4) Při posuzování skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání investiční společnosti nebo investičního fondu a celkové personální vybavení investiční společnosti nebo investičního fondu.

(5) Vedoucí osoba investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, nemusí mít k výkonu své funkce souhlas podle odstavce 1, pokud s výkonem její funkce vyslovila písemný předchozí souhlas obhospodařující investiční společnost. Podmínkou takového souhlasu je, že posuzovaná osoba má znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu. V případě závažné změny ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen, investiční společnost souhlas písemně odvolá. Udělení i odvolání souhlasu zasílá investiční společnost na vědomí České národní bance.

(6) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 73

(1) Osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 72 odst. 2 nebo skončení výkonu své funkce.

(2) Nezačne-li osoba uvedená v odstavci 1 vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl předchozí souhlas udělen, nebo nevykonává-li z jakýchkoliv důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká.“.

210. V části osmé nadpisu hlavy IV se slovo „jednání“ nahrazuje slovy „činnosti a hospodaření“.

211. § 74 včetně nadpisu zní:

㤠74
Odborná péče

Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, vykonává činnosti podle tohoto zákona s odbornou péčí.“.

212. Za § 74 se vkládají nové § 74a a 74b, které včetně nadpisů znějí:

㤠74a
Obezřetný výkon činnosti investiční společnosti a investičního fondu

(1) K zajištění obezřetného výkonu činnosti investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zavede a udržuje

a)   řídicí a kontrolní systém,
b)   postupy pro zjišťování a řízení střetů zájmů mezi
1.  investiční společností a obhospodařovanými fondy kolektivního investování,
2.  fondy kolektivního investování a investory, fondy kolektivního investování obhospodařovanými investiční společností navzájem a mezi investory těchto fondů navzájem,
3.  investiční společností nebo obhospodařovanými fondy a jinými zákazníky investiční společnosti nebo takovými zákazníky navzájem,
4.  investiční společností nebo investičním fondem a osobami se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle odstavce 5 a
5.  osobou, která ovládá investiční společnost nebo investiční fond, je ovládána investiční společností nebo investičním fondem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako investiční společnost nebo investiční fond a vedoucími osobami investiční společnosti nebo investičního fondu, investory fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností nebo investory investičního fondu, popřípadě jinými zákazníky investiční společnosti.

(2) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje

a)   organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení investiční společnosti nebo investičního fondu, a to vždy
1.  zásady a postupy řízení,
2.  organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovací pravomoci, v jehož rámci se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a
3.  řádné administrativní a účetní postupy,
b)   systém řízení rizik, který vždy zahrnuje
1.  pravidla přístupu investiční společnosti nebo investičního fondu k rizikům, kterým jsou nebo mohou být vystaveny investiční společnost, jí obhospodařované fondy kolektivního investování nebo investiční fond, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,
2.  postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,
3.  postupy sledování, vyhodnocování a aktualizace pravidel podle bodu 1 a postupů podle bodu 2,
4.  postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,
c)   pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí jsou vždy
1.  vnitřní audit,
2.  průběžná kontrola dodržování povinností investiční společnosti nebo investičního fondu plynoucích z tohoto zákona, z jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů investiční společnosti nebo investičního fondu, včetně statutu a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
3.  kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění jejich charakteru a
4.  pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, pomocí kterých investiční společnost nebo investiční fond poskytuje své služby.

(3) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných činností investiční společnosti nebo investičního fondu v jeho celku i jednotlivých součástech.

(4) Součástí organizačních předpokladů podle odstavce 2 písm. a) jsou vždy

a)   postupy k ochraně vnitřních informací,
b)   postupy k předcházení manipulace s trhem,
c)   postupy pro uzavírání obchodů s investičním nástrojem osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu (odstavec 5), jestliže tato osoba jedná nad rámec svých pracovních povinností nebo jestliže se obchod uzavírá na účet
1.  této osoby,
2.  osoby blízké této osobě podle občanského zákoníku,
3.  osoby, se kterou je tato osoba úzce propojena, nebo
4.  jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu má přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, který není poplatkem ani odměnou za provedení obchodu,
d)   pravidla pro sdružování obchodů,
e)   pravidla o účtování o obhospodařovaném majetku fondu kolektivního investování a pro vedení evidence cenných papírů,
f)   pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů,
g)   zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě a
h)   systém vnitřní komunikace.

(5) Osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu se rozumí

a)   jejich vedoucí osoba,
b)   jejich zaměstnanec, který se podílí na obhospodařování majetku fondu kolektivního investování,
c)   fyzická osoba jiná než uvedená v písmenech a) a b), která se podílí na obhospodařování majetku fondu kolektivního investování podle příkazů investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo
d)   fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem investiční společnost nebo investiční fond pověřily jinou osobu v souvislostech s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování.

(6) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

(7) Investiční společnost nebo investiční fond zavedou v rámci svého řídicího a kontrolního systému opatření a postupy zajišťující řádný a plynulý výkon činnosti.

(8) Způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného výkonu činnosti podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 74b
Personální vybavení

(1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musejí mít personální vybavení přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jimi prováděných činností.

(2) U svých zaměstnanců, investičních zprostředkovatelů, jejich zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých provádí své činnosti, investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny investiční společnosti nebo investičnímu fondu prokázat příslušnými doklady.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby osoby uvedené v odstavci 2 měly znalosti o postupech a předpisech nezbytných pro plnění jejich povinností souvisejících s činností investiční společnosti nebo investičního fondu.

(4) Investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby rozsah a povaha činností prováděných osobami uvedenými v odstavci 2 nebránily řádnému výkonu jednotlivých činností těchto osob.“.

213. Nadpis nad označením § 75 se zrušuje a pod označení § 75 se vkládá nadpis „Pravidla jednání při výkonu činnosti investiční společnosti a investičního fondu a při poskytování jiných služeb“.

214. V § 75 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, jednají kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, zejména plní tyto povinnosti:

a)   řádně vydávají a odkupují cenné papíry a o výsledku informují investory,
b)   provádějí platby bezhotovostně, pokud to nevylučuje povaha věci,
c)   nemanipulují s trhem,
d)   nezneužívají vnitřní informace a zamezují přístup k vnitřním informacím,
e)   nešíří nesprávné nebo zavádějící informace,
f)   nenarušují celistvost trhu,
g)   nenabízejí výhody, jejichž spolehlivost nelze zaručit,
h)   provádějí obchody za nejlepších podmínek,
i)   zpracovávají obchody spravedlivě a bez zbytečných průtahů,
j)   dokumentují způsob provedení obchodu, kontrolují objektivnost evidovaných údajů a předcházejí riziku finančních ztrát,
k)   provádějí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací,
l)   neprovádějí nadbytečné obchody za účelem dosažení vlastního zisku bez ohledu na nejlepší zájmy vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a
m)   porovnávají kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů a prodejů vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných na regulovaných trzích.

(2) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené v odstavci 1.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění pravidel jednání investiční společnosti a investičního fondu podle odstavce 1 a požadavky na kvalitativní charakter přípustných poplatků, odměn nebo nepeněžitých výhod podle odstavce 2.

(4) Povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě má investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, i vůči potenciálnímu investorovi.“.

215. V § 76 odst. 1 se slova „zvláštních právních předpisů upravujících“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravující“ a slova „zvláštních právních předpisů upravujících činnost obchodníka s cennými papíry“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

216. V § 76 odst. 3 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovem „zákonem“, slovo „konkursu“ se nahrazuje slovem „úpadku“ a slova „zvláštní právní předpis“ se nahrazují slovem „zákon“.

217. V § 76 odst. 4 se slovo „zvláštního“ zrušuje.

218. V § 78 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „společností“ vkládají slova „nebo zahraniční investiční společností“ a slovo „zákazníků,“ se nahrazuje slovy „zákazníků a“.

219. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Banka nebo pobočka zahraniční banky, která pro fond kolektivního investování vykonává funkci depozitáře, může provádět oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty podílového listu, pokud má banka nebo pobočka zahraniční banky vytvořeny organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu těchto činností v rámci výkonu činnosti depozitáře.“.

220. V § 78 odst. 3 se slova „činnost související s kolektivním investováním“ nahrazují slovy „z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, nebo správu věci patřící do majetku fondu kolektivního investování“.

221. V § 78 odst. 4 se slova „činnosti související s kolektivním investováním“ nahrazují slovy „některé z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování,“.

222. V § 78 odst. 6 se slova „činnosti související s kolektivním investováním“ nahrazují slovy „z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování,“.

223. Nadpis nad označením § 79 zní: „Propagační sdělení fondu kolektivního investování“.

224. § 79 zní:

㤠79

(1) Propagační sdělení fondu kolektivního investování nesmějí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace a z jejich obsahu a formy musí být zřejmé, že jde o propagační sdělení.

(2) Každé propagační sdělení týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování musí obsahovat informaci o tom, že byl nebo bude uveřejněn statut nebo sdělení klíčových informací, a kde a v jakém jazyce je nebo bude možné je získat. Propagační sdělení šířené společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelné a vhodným způsobem odděleno od jiného sdělení.

(3) Každé propagační sdělení i jiné oznámení v písemné či ústní formě, týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, musí být v souladu s informacemi obsaženými ve statutu nebo sdělení klíčových informací.

(4) Všichni investoři musejí mít neupřednostňující přístup k informacím o nabízených investicích. Informace musejí být pravdivé, nezkreslené a musejí umožňovat posouzení kvality cenného papíru vydávaného fondem kolektivního investování.

(5) Každé důležité tvrzení a varování, které může ovlivnit rozhodování investora, musí být v propagačním sdělení týkajícím se cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování dostatečně zdůrazněno a nesmí být zakryto skutečností, která od něj odvrací pozornost.“.

225. V § 80 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Veřejná nabídka akcií nebo podílových listů fondu“ nahrazují slovy „Každé propagační sdělení týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem“.

226. V § 80 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „veřejná nabídka akcií nebo podílových listů fondu“ nahrazují slovy „propagační sdělení, týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem“.

227. V § 80 odst. 3 se slova „ve veřejné nabídce akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „v propagačním sdělení, týkajícím se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování,“.

228. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Podřízený standardní fond uvádí ve svých propagačních sděleních informaci o tom, že investuje nejméně 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem nebo řídícím zahraničním standardním fondem, a název tohoto fondu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

229. V § 80 odst. 5 se slova „akcií nebo podílových listů fondu“ nahrazují slovy „cenných papírů vydávaných fondem“ a slova „zvláštního zákona o smlouvách uzavřených při použití výhradně jednoho nebo více prostředků komunikace“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných“.

230. V § 81 úvodní části ustanovení se slovo „materiály“ nahrazuje slovem „sdělení“.

231. V § 81a se slova „Všechny osoby oprávněné veřejně nabízet“ nahrazují slovy „Osoby veřejně nabízející“ a slova „na které byla tato činnost uvedenými subjekty delegována“ se nahrazují slovy „které byly touto činností pověřeny“.

232. V § 82 odst. 1 větě druhé se za slovo „o“ vkládá slovo „speciální“.

233. V § 82 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Speciální fond kvalifikovaných investorů, který má formu otevřeného podílového fondu, a speciální fond nemovitostí, pokud mají stanovené termíny pro podání žádosti o odkoupení podílových listů, musejí stanovit lhůtu tak, aby ocenění bylo provedeno ke dni, který nepředchází příslušnému termínu pro podání žádosti o odkoupení podílových listů o více než 3 dny.“.

234. V § 82 odst. 2 se slova „k těmto termínům“ nahrazují slovy „ke dni, který nepředchází příslušnému termínu pro podání žádosti o odkup podílových listů o více než 2 týdny“.

235. V § 82 odst. 4 se slova „v případech, které neupravuje zvláštní právní předpis upravující účetnictví,“ zrušují.

236. V § 83 úvodní části ustanovení se slova „tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „nejde o speciální fond kvalifikovaných investorů“.

237. V § 83 písmeno b) zní:

„b)   sdělení klíčových informací,“.

238. V § 83 písm. e) se slova „za prvních 6 měsíců účetního období“ zrušují.

239. V nadpise § 84 se slova „zjednodušený statut“ nahrazují slovy „sdělení klíčových informací“.

240. V § 84 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

241. V § 84 odst. 3 se slova „ , a pokud umožňuje jejich nabízení v jiném státě, musí být podílové listy současně nabídnuty v členském státě Evropské unie“ zrušují.

242. V § 84 odst. 4 se slova „zjednodušeného statutu“ nahrazují slovy „sdělení klíčových informací“.

243. V § 84 se doplňují odstavce 6 až 11, které včetně poznámky pod čarou č. 12 znějí:

„(6) Sdělení klíčových informací je dokument obsahující klíčové informace pro investory. Obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

(7) Sdělení klíčových informací standardního fondu vždy obsahuje

a)   zřetelné označení, z něhož je patrné, že obsahuje klíčové informace pro investory,
b)   označení standardního fondu, ke kterému se vztahuje,
c)   popis
1.  investičních cílů standardního fondu,
2.  způsobu investování standardního fondu,
3.  historické výkonnosti standardního fondu, popřípadě její kvalifikovaný odhad,
4.  nákladů a poplatků souvisejících s investicí do standardního fondu,
d)   rizikový profil, včetně popisu jednotlivých rizik spojených s investicí do standardního fondu,
e)   upozornění, kde a jak lze na žádost bezplatně získat další informace týkající se dané investice, včetně statutu, výroční zprávy a pololetní zprávy standardního fondu, a v jakém jazyce jsou tyto informace dostupné.

(8) Sdělení klíčových informací

a)   nesmí obsahovat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace,
b)   musí být v souladu s informacemi uvedenými ve statutu a
c)   musí být srozumitelné bez nutnosti seznámit se s jinými dokumenty uveřejněnými fondem kolektivního investování.

(9) Fond kolektivního investování zasílá sdělení klíčových informací a každou jeho změnu bez zbytečného odkladu České národní bance.

(10) Za správnost a úplnost údajů uvedených ve sdělení klíčových informací fond kolektivního investování odpovídá pouze v případě, jsou-li údaje v něm uvedené nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu. Sdělení klíčových informací obsahuje upozornění na tuto skutečnost.

(11) Náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací standardního fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující klíčové informace pro investory, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (dále jen „nařízení o sdělení klíčových informací“)12).


12) Čl. 1 až 37 nařízení Komise (EU) č. 583/2010.“.

244. V § 84a odst. 1 se slova „ , zjednodušený statut“ zrušují, slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“ a věta druhá se zrušuje.

245. V § 84a odst. 2 se slovo „Valná“ nahrazuje slovy „Pokud statut nebo stanovy nestanoví jinak, valná“.

246. V § 84a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   rozdílného zacházení s podílníky podle § 8 odst. 3 písm. a) nebo b), vyplývá-li ze statutu.“.

247. V § 84a odst. 3 se slova „nebo zjednodušeném statutu“ nahrazují slovy „a sdělení klíčových informací“.

248. V § 84a odst. 4 se za větu první vkládá věta „Schválení změny statutu se provádí schválením jeho nového úplného znění.“.

249. V § 84a odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „bankou,“ vkládají slova „jde-li o statut speciálního fondu kvalifikovaných investorů, nebo“.

250. V § 84a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) O změně statutu podle § 99b odst. 1 písm. b) a § 99c odst. 1 písm. b) rozhodne Česká národní banka do 15 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o schválení změny statutu. Je-li tato žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti. Dnem odeslání výzvy se běh lhůty pro rozhodnutí o žádosti přerušuje.

(7) Má-li se v důsledku změny statutu standardní fond stát podřízeným standardním fondem, rozhodne o změně statutu Česká národní banka do 15 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o změnu statutu, ke které žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v § 30a odst. 1. O vydání rozhodnutí informuje standardní fond bez zbytečného odkladu řídící standardní fond nebo zahraniční řídící standardní fond.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

251. V § 84a odst. 8 se slova „a povinné náležitosti zjednodušeného statutu“ zrušují.

252. V § 84a se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

253. V § 84a se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Žádosti o schválení změn statutu uvedených v odstavcích 4, 6 nebo 7 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady potřebné pro posouzení, zda statut obsahuje všechny předepsané náležitosti a zda by mohly být změnou statutu ohroženy zájmy podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování. Vzor tiskopisu, obsah jeho příloh a způsob jejich zasílání stanoví prováděcí právní předpis.“.

254. Za § 84a se vkládá nový § 84b, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠84b

(1) Každému investorovi musí být

a)   s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací a
b)   na žádost poskytnuty bezúplatně statut, poslední uveřejněná výroční zpráva fondu kolektivního investování a pololetní zpráva fondu kolektivního investování, pokud ji fond vypracovává, a jedná-li se o podřízený standardní fond, tak i statut řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu, poslední uveřejněná výroční zpráva řídícího standardního fondu a pololetní zpráva řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu, pokud ji fond vypracovává.

(2) Statut a sdělení klíčových informací musejí být každému investorovi poskytnuty v listinné podobě a současně uveřejněny na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje standardní fond, zahraniční standardní fond nebo speciální fond, anebo na internetových stránkách speciálního fondu, který je investičním fondem a nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování; za podmínek, které vymezuje nařízení o sdělení klíčových informací13), pokud se jedná o standardní fond a zahraniční standardní fond, nebo podmínek, které stanovuje nařízení vlády [§ 139 odst. 1 písm. b)], pokud se jedná o speciální fond, lze statut a sdělení klíčových informací namísto v listinné podobě poskytnout investorovi

a)   na nosiči informací, který nemá listinnou podobu a umožňuje
1.  investorovi uchování informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a
2.  reprodukci informací v nezměněné podobě, nebo
b)   pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje standardní fond, zahraniční standardní fond nebo speciální fond, nebo na internetových stránkách speciálního fondu, který je investičním fondem a nemá uzavřenu smlouvu o obhospodařování.

(3) Každý investor má právo vyžádat si statut a sdělení klíčových informací v listinné podobě.


13) Čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 583/2010.“.

255. V § 85 odst. 1 větě první se slova „zaslat České národní bance“ nahrazují slovy „uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a slova „uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovy „zaslat je České národní bance“.

256. V § 85 odst. 1 větě druhé se slovo „zvláštního“ zrušuje.

257. V § 85 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Povinnost uveřejnit výroční zprávu za podílový fond a zaslat ji České národní bance má také zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond.“.

258. V § 85 odst. 2 větě první se slova „zaslat České národní bance“ nahrazují slovy „uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a slova „uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovy „zaslat je České národní bance“.

259. V § 85 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

260. V § 85 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud tak stanoví statut podílového fondu, investiční společnost může vyplatit podílníkům podíl na výnosech z hospodaření s majetkem v podílovém fondu bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

261. V § 86 se slova „zaslat České národní bance v elektronické podobě“ nahrazují slovy „uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a slova „uveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovy „zaslat ji České národní bance v elektronické podobě“.

262. § 87 zní:

㤠87

(1) Investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond zašle na žádost České národní bance bez zbytečného odkladu statut a každou jeho změnu, výroční zprávu a pololetní zprávu zahraničního standardního fondu.

(2) Podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných zahraničním řídícím standardním fondem, zašle bez zbytečného odkladu České národní bance každou změnu statutu, sdělení klíčových informací a každou výroční zprávu a pololetní zprávu tohoto zahraničního řídícího standardního fondu.

(3) Řídící standardní fond zašle bez zbytečného odkladu České národní bance údaje o každém podřízeném standardním fondu nebo zahraničním podřízeném standardním fondu, který začal investovat do jím vydávaných podílových listů. Česká národní banka o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu domovského státu zahraničního podřízeného standardního fondu.“.

263. V § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „uveřejňuje“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období“.

264. V § 88 odst. 1 písm. a) se slova „odkup (§ 12 odst. 2)“ nahrazují slovy „podání žádosti o odkoupení podílových listů podle § 12 odst. 2“, za slovo „před“ se vkládá slovo „tímto“, slova „stanoveným pro podání žádosti o odkup podílových listů“ se zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ ; tím není dotčena povinnost uveřejnit údaj o aktuální hodnotě i častěji, je-li to v zájmu ochrany podílníků“.

265. V § 88 odstavec 2 zní:

„(2) Investiční fond nebo uzavřený podílový fond uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   nejméně jednou za 2 týdny údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu a o aktuální hodnotě akcie nebo podílového listu; speciální fond kvalifikovaných investorů uveřejňuje tyto údaje ve lhůtách stanovených statutem, nejméně však jednou za rok,
b)   nejméně jednou měsíčně údaj o struktuře majetku v investičním fondu nebo v uzavřeném podílovém fondu.“.

266. V § 88 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

267. V § 88 odst. 4 se slova „ve stejném rozsahu“ nahrazují slovy „v rozsahu a lhůtách, stanovených ve statutu,“.

268. V § 89 písm. c) se slova „a 2“ nahrazují slovy „písm. c) a § 88 odst. 2 písm. b)“.

269. V § 89 písm. f) se slova „a způsob jejich zasílání České národní bance“ nahrazují slovy „a údajů uvedených v § 88 odst. 1 písm. a) a b) a v § 88 odst. 2 písm. a)“.

270. V § 89 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   způsob poskytování výroční zprávy a pololetní zprávy fondu kolektivního investování investorům.“.

271. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 91 odst. 1 písm. a) se za slovo „společnost“ vkládají slova „ , zahraniční investiční společnost“.

272. V § 91 odst. 2 se slova „ , a to ve formě a způsobem stanoveným pro zasílání výroční a pololetní zprávy investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování“ zrušují.

273. V § 91 odst. 4 se za slovo „skutečnost“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.

274. V § 91 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Investiční společnost zasílá České národní bance údaje o své osobě, finanční situaci a výsledcích svého hospodaření, jakož i údaje o finanční situaci a výsledcích hospodaření každého obhospodařovaného investičního nebo podílového fondu, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, a o skladbě a struktuře jeho majetku. Obdobné údaje zasílá České národní bance také investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování a není speciálním fondem kvalifikovaných investorů. Údaje o finanční situaci a výsledcích hospodaření každého obhospodařovaného standardního fondu a o skladbě a struktuře jeho majetku zasílá České národní bance také zahraniční investiční společnost.“.

275. Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

㤠91a

Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, strukturu, formu a způsob zasílání informací uvedených v § 91 odst. 2 a 5 České národní bance, a dále periodicitu a lhůty pro zasílání informací uvedených v § 91 odst. 5.“.

276. V § 92 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; rozhodnutí o zrušení investiční společnosti, která obhospodařuje podílový fond, s likvidací nabude účinnosti uplynutím 30 dnů ode dne jeho přijetí“.

277. V § 92 odst. 10 se za větu první vkládá věta „I po odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu se postupuje při stanovení náhrady a odměny likvidátora podle pravidel pro stanovení náhrady a odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu.“.

278. V § 92 odst. 11 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „insolvenčního zákona“.

279. Na konci § 95 se doplňuje věta „Zrušuje-li se zahraniční investiční společnost způsobem srovnatelným s likvidací, má tuto povinnost osoba pověřená její likvidací podle právního řádu jejího domovského státu, ledaže Česká národní banka rozhodne, z důvodu porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování zahraniční investiční společností, o převodu obhospodařovaní podílového fondu na jinou investiční společnost [§ 107 odst. 1 písm. c)].“.

280. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který včetně nadpisu zní:

㤠95a
Některá ustanovení o likvidaci investičního fondu

(1) Akcionářům zrušeného investičního fondu lze poskytnout zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, pokud to připouštějí stanovy, nebo s tím vyslovila souhlas valná hromada. Poskytnuté zálohy budou po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace zúčtovány proti podílům jednotlivých akcionářů na likvidačním zůstatku.

(2) Plnění uvedené v odstavci 1 lze poskytnout vždy až poté, kdy byly uspokojeny nároky všech známých věřitelů investičního fondu.

(3) Zúčtování záloh uvedených v odstavci 1 se provádí až po uplynutí lhůty, po kterou mají akcionáři investičního fondu možnost domáhat se, aby soud přezkoumal výši podílu na likvidačním zůstatku, kterou mají podle návrhu rozdělení likvidačního zůstatku obdržet.“.

281. V § 96 odst. 2 větě první se slova „obsahuje údaje a“ nahrazují slovy „lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží“.

282. V § 96 odst. 2 větě druhé se slova „Náležitosti žádosti a její přílohy“ nahrazují slovy „Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh“.

283. V § 96 se doplňuje odstavec 6 , který zní:

„(6) Účastníky řízení o povolení fúze nebo rozdělení investičního fondu jsou investiční fondy, které se fúze nebo rozdělení účastní, a jejich depozitáři.“.

284. V části desáté hlavě I se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3
Přípustnost změny předmětu podnikání speciálního fondu kvalifikovaných investorů

§ 97a

(1) Česká národní banka odejme speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů, který je akciovou společností, povolení k činnosti investičního fondu na jeho žádost, jestliže se valná hromada speciálního fondu kvalifikovaných investorů usnesla na změně předmětu podnikání této akciové společnosti. K přijetí takového usnesení valné hromady je potřebný souhlas všech akcionářů. Rozhodnutí valné hromady nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti investičního fondu.

(2) Speciální fond kvalifikovaných investorů může rozhodnout o změně předmětu podnikání až po uplynutí 6 let od svého vzniku.

(3) Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního fondu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu podle odstavce 1, se považuje za investiční fond až do zápisu změny obchodní firmy a předmětu podnikání do obchodního rejstříku.“.

285. V části desáté se za nadpis hlavy II vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:

„Díl 1
Základní ustanovení“.

286. Nadpisy § 98 a 99 se zrušují.

287. V § 98 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo splynutím nebo sloučením standardního fondu a zahraničního standardního fondu“.

288. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:

㤠98a

(1) Pokud se zrušuje podílový fond, který je řídícím standardním fondem, lze podílový fond zrušit nejdříve uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno oznámení o tom, že se tento podílový fond zrušuje.

(2) Oznámení podle odstavce 1 zašle podílový fond současně s jeho uveřejněním podřízeným standardním fondům a orgánům dohledu jejich domovských států.“.

289. V části desáté hlavě II se za § 98a vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:

„Díl 2
Zrušení s likvidací“.

290. V § 99 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tato lhůta se neuplatní, pokud investiční společnost rozhodne poskytnutí podílů na likvidačním zůstatku po částech“.

291. V § 99 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Zrušuje-li se zahraniční investiční společnost, použijí se na zrušovaný obhospodařovaný podílový fond odstavce 1 až 6 přiměřeně. Pokud bylo vydáno rozhodnutí se srovnatelnými účinky jako rozhodnutí o úpadku ohledně zahraniční investiční společnosti, která obhospodařuje podílový fond, Česká národní banka rozhodne o odejmutí povolení k vytvoření podílového fondu nebo o převedení obhospodařování takového podílového fondu na jinou investiční společnost. Osoba, která má postavení srovnatelné s postavením insolvenčního správce, plní povinnosti uložené insolvenčnímu správci tímto zákonem.“.

292. Za § 99 se vkládají nové § 99a až 99c, které včetně nadpisů znějí:

㤠99a
Plnění likvidačního zůstatku po částech

Podíly na likvidačním zůstatku lze podílníkům zrušeného podílového fondu poskytnout také po částech, pokud to připouští statut a současně upravuje maximální délku lhůty, ve které je investiční společnost povinna podíly vyplatit podílníkům a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy (§ 99 odst. 4), a pokud byly uhrazeny závazky vůči známým věřitelům. V takovém případě investiční společnost není povinna prodat majetek v podílovém fondu ve lhůtách stanovených v § 99 odst. 1 až 3; povinnost investiční společnosti vypořádat v těchto lhůtách pohledávky a závazky podílového fondu tím není dotčena.

§ 99b
Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu s likvidací

(1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. a), c) nebo d) nebo pokud se zahraniční řídící standardní fond zrušuje podle zahraniční právní úpravy s likvidací, podřízený standardní fond, požádá o předchozí schválení změny statutu s tím, že hodlá

a)   investovat svůj majetek jako podřízený standardní fond do cenných papírů vydávaných jiným řídícím standardním fondem nebo zahraničním řídícím standardním fondem (§ 84a odst. 7), nebo
b)   nadále investovat svůj majetek jako standardní fond, který není podřízeným standardním fondem.

(2) Nepožádá-li podřízený standardní fond o schválení změny statutu podle odstavce 1 do 2 měsíců ode dne, kdy obdržel oznámení podle § 98a odst. 2, nebo srovnatelné oznámení podle zahraniční právní úpravy, platí, že povolení k jeho vytvoření bylo s účinností k poslednímu dni této lhůty odňato.

(3) Do uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do schválení změny statutu podle odstavce 1 může podřízený standardní fond investovat peněžní prostředky pouze za účelem zachování svého majetku.

§ 99c
Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu bez likvidace

(1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. b) nebo pokud se účastní sloučení nebo jiné přeměny, kterou připouští zahraniční právní úprava, anebo pokud se zahraniční řídící standardní fond zrušuje podle zahraniční právní úpravy bez likvidace nebo pokud se účastní sloučení nebo jiné srovnatelné přeměny, kterou připouští zahraniční právní úprava, podřízený standardní fond požádá o předchozí schválení změny statutu s tím, že hodlá

a)   investovat svůj majetek jako podřízený standardní fond do cenných papírů vydávaných stávajícím zahraničním řídícím standardním fondem anebo jiným řídícím standardním fondem nebo jiným zahraničním řídícím standardním fondem (§ 84a odst. 7), nebo
b)   nadále investovat svůj majetek jako standardní fond, který není podřízeným standardním fondem.

(2) Nepožádá-li podřízený standardní fond o udělení výjimky nebo schválení změny statutu podle odstavce 1 do 1 měsíce ode dne, kdy obdržel oznámení podle § 98a odst. 2 nebo srovnatelné oznámení podle zahraniční právní úpravy, platí, že povolení k jeho vytvoření bylo s účinností k poslednímu dni této lhůty odňato.

(3) Do uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do udělení výjimky nebo schválení změny statutu podle odstavce 1 může podřízený standardní fond investovat peněžní prostředky pouze za účelem zachování svého majetku.“.

293. V části desáté hlavě II se za § 99c vkládají označení dílu 3 a oddílu 1, která včetně nadpisů znějí:

„Díl 3
Zrušení bez likvidace

Oddíl 1
Splynutí“.

294. § 100 včetně nadpisu zní:

㤠100
Přípustné formy splynutí

(1) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů, v jeden nový speciální fond, který má formu podílového fondu. Na základě dohody je možné rovněž splynutí speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový speciální fond, který má formu podílového fondu.

(2) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí obhospodařovaného speciálního fondu, který má formu podílového fondu, a obhospodařovaného standardního fondu, v jeden nový standardní fond. Na základě dohody je možné rovněž splynutí speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, a standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový standardní fond.

(3) Investiční společnost může rozhodnout o

a)   splynutí standardních fondů, které obhospodařuje, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond, nebo
b)   splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu, které obhospodařuje, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond.

(4) Na základě dohody je možné

a)   splynutí standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond, nebo
b)   splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu obhospodařovaných různými investičními společnostmi nebo splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond.“.

295. Za § 100 se vkládají nové § 100a až 100j, které včetně nadpisů znějí:

㤠100a
Projekt splynutí

(1) Splynutí podle § 100 se provádí podle schváleného projektu splynutí.

(2) Projekt splynutí vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se splynutí účastní. Projekt splynutí musí mít písemnou formu.

(3) Projekt splynutí musí být schválen ve stejném znění každou investiční společností, musí obsahovat stanovené údaje a musí být schválen ve znění, v jakém bude předložen České národní bance.

(4) Projekt splynutí obsahuje s ohledem na formu splynutí alespoň

a)   určení formy splynutí,
b)   název podílového fondu a zahraničního standardního fondu, které se splynutím zrušují, a název podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu, který má splynutím nově vzniknout,
c)   důvody pro splynutí,
d)   pravděpodobné dopady splynutí na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem, které se splynutím zrušují,
e)   kritéria pro ocenění majetku v podílovém fondu a zahraničním standardním fondu převáděného na nově vznikající podílový fond nebo nově vznikající zahraniční standardní fond,
f)   postup pro výpočet výměnného podílu (§ 100i),
g)   rozhodný den splynutí,
h)   pravidla pro převod majetku podle písmene e) a výměnu cenných papírů vydaných zrušovaným podílovým fondem a zrušovaným zahraničním standardním fondem za cenné papíry vydávané nově vznikajícím podílovým fondem nebo nově vznikajícím zahraničním standardním fondem a
i)   návrh statutu nově vznikajícího podílového fondu nebo nově vznikajícího zahraničního standardního fondu.

§ 100b
Žádost o povolení splynutí

(1) Ke splynutí podle § 100 se vyžaduje povolení České národní banky.

(2) Žádost o povolení splynutí podává v případě forem splynutí uvedených v § 100 odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který má být splynutím zrušen. V ostatních případech podává žádost o splynutí investiční společnost, která má obhospodařovat podílový fond, který splynutím vznikne.

(3) Žádost o povolení splynutí lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží projekt splynutí a další doklady nezbytné pro posouzení splnění zákonných předpokladů pro splynutí, a podle okolností také sdělení o splynutí pro vlastníky cenných papírů vydaných každým zrušovaným standardním fondem a každým zrušovaným zahraničním standardním fondem (dále jen „sdělení o splynutí“). Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu a obsah jeho příloh.

(4) Žádost a doklady podle odstavce 3 mohou být rovněž v jiném jazyce než českém, jestliže v něm lze předkládat dokumenty České národní bance. Pokud se jedná o splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4, žádost a doklady podle odstavce 3 musí být také v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který se splynutím zrušuje, a v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který má splynutím nově vzniknout, anebo v jazyce, který přijímají orgány dohledu těchto států.

(5) Účastníky řízení o povolení splynutí podle odstavce 1 jsou investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, které mají být splynutím zrušeny, jejich depozitáři a v případě splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 též zahraniční standardní fond, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond.

(6) Nemá-li žádost o povolení splynutí, u kterého se vypracovává sdělení o splynutí, předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Česká národní banka žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 6 nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

§ 100c

(1) Česká národní banka nepovolí splynutí

a)   mající formu, kterou nepřipouští § 100,
b)   otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu,
c)   podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování,
d)   ohrožující zájmy podílníků, nebo
e)   speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 Česká národní banka nepovolí splynutí v případech, kdy se zpracovává sdělení o splynutí, jestliže nově vznikající standardní fond nebo nově vznikající zahraniční standardní fond nehodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v týchž členských státech Evropské unie, ve kterých je veřejně nabízel každý ze standardních fondů, jež se splynutím zrušují.

(3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky nebo kteréhokoliv příslušného orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se splynutí nepovoluje, se projekt splynutí ruší; to neplatí, pokud bylo takové rozhodnutí orgánu veřejné moci zrušeno rozhodnutím soudu.

§ 100d
Sdělení o splynutí a důsledky jeho uveřejnění

(1) Pokud se má splynutím zrušit standardní fond a vzniknout standardní fond nebo zahraniční standardní fond anebo pokud se má splynutím zrušit standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v hostitelském státě, investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond zpracuje a uveřejní sdělení o splynutí, v němž musí objasnit a odůvodnit důsledky splynutí. Zúčastněné investiční společnosti mohou zpracovat společné sdělení o splynutí; jinak se sdělení o splynutí zpracovávají vždy samostatně za každý zrušovaný standardní fond, popřípadě také za každý zrušovaný zahraniční standardní fond. Jde-li o splynutí, jímž se mají zrušit pouze standardní fondy a zároveň nově vzniknout pouze standardní fond, zpracuje se vždy společné sdělení o splynutí.

(2) Sdělení o splynutí musí obsahovat alespoň dopady splynutí na zájmy podílníků a podle okolností i na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných zahraničními standardními fondy, rozhodný den splynutí, informaci, zda podílníkovi, a podle okolností i vlastníkovi cenného papíru vydaného zahraničním standardním fondem, vzniká právo na odkoupení nebo právo na nahrazení podle odstavce 4 a vysvětlení podstaty tohoto práva. Rozsah sdělení o splynutí, způsob jeho uveřejnění a způsob jeho poskytnutí podílníkům stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Sdělení o splynutí může být uveřejněno až po dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se splynutí povoluje poslednímu z žadatelů o povolení splynutí.

(4) Uveřejněním sdělení o splynutí vzniká podílníkovi zrušovaného standardního fondu nebo zrušovaného speciálního fondu

a)   právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu, nebo
b)   právo na nahrazení podílového listu cenným papírem vydávaným jiným standardním fondem nebo jiným zahraničním standardním fondem, který obhospodařuje stejná investiční společnost nebo investiční společnost, která je zahrnuta do konsolidačního celku, do kterého je zahrnuta investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který vydává cenné papíry, za něž mají být podílové listy nahrazeny.

(5) Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 4 písm. a) nebo b) musí být stanovena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o splynutí a skončila nejméně 5 pracovních dnů před rozhodným dnem splynutí. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

§ 100e

(1) Investiční společnost, která má obhospodařovat standardní fond, který vznikne splynutím, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku lze udělit nejdéle na dobu 6 měsíců od rozhodného dne splynutí.

(2) Investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který vznikl splynutím, oznámí každému depozitáři zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu, že převod majetku zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu do majetku v nově vzniklém standardním fondu byl ukončen. Stejnou oznamovací povinnost splní i vůči depozitáři zrušeného zahraničního standardního fondu, pokud se jedná o převod majetku tohoto zahraničního standardního fondu.

(3) Depozitář zrušeného podílového fondu zkontroluje, zda majetek ve zrušeném podílovém fondu byl oceněn v souladu s kritérii stanovenými v projektu splynutí a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem splynutí. O výsledku kontroly zpracuje zprávu, kterou poskytne bezplatně na požádání vlastníkům cenných papírů vydávaných standardními fondy nebo zahraničními standardními fondy, které se splynutí účastní, a též České národní bance a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu.

§ 100f

Nejedná-li se o splynutí, kdy se zpracovává sdělení o splynutí, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který má být splynutím zrušen, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení splynutí a statut podílového fondu, který vznikne splynutím, do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům splývajících podílových fondů právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

§ 100g
Rozhodný den splynutí

(1) Splývající podílové fondy, popřípadě splývající standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky nově vzniklého podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni splynutí.

(2) Rozhodný den splynutí je rovněž den, od něhož se majetek v jednotlivých zrušených podílových fondech, popřípadě také ve zrušených zahraničních standardních fondech, považuje z účetního hlediska za majetek v nově vzniklém podílovém fondu.

(3) Rozhodný den splynutí nesmí předcházet dni, v němž rozhodnutí o splynutí vydané Českou národní bankou nebo orgánem dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu nabude právní moci.

(4) Pokud se splynutím zrušuje standardní fond a vzniká zahraniční standardní fond, stávají se podílníci standardního fondu vlastníky cenných papírů vydávaných nově vzniklým zahraničním standardním fondem ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského státu tohoto zahraničního standardního fondu.

(5) Pokud se splynutí účastní řídící standardní fond, rozhodný den splynutí může nastat nejdříve 60 dnů ode dne uveřejnění oznámení podle § 98a odst. 2.

§ 100h

Po rozhodném dni splynutí nemůže být projekt splynutí změněn ani zrušen a splynutí nemůže být prohlášeno za neplatné.

§ 100i
Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané nově vzniklým podílovým fondem

(1) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond je povinna do 3 měsíců od rozhodného dne splynutí vyměnit vlastníkovi cenný papír vydaný zrušeným podílovým fondem, popřípadě i zrušeným zahraničním standardním fondem, za podílový list nově vzniklého podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu k rozhodnému dni splynutí.

(2) V případě, že se splynutím zrušuje podílový fond a vzniká zahraniční standardní fond, vymění se podílový list za cenný papír vydaný zahraničním standardním fondem ve lhůtě a v poměru stanoveném ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského členského státu zahraničního standardního fondu.

§ 100j
Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu

(1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100i výměnný poměr uvedený v projektu splynutí přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý standardní fond, poskytne vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem a zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů vydaných zrušeným standardním fondem nebo cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem.

(2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem splynutí.“.

296. V části desáté hlavě II dílu 3 se za § 100j vkládá nový oddíl 2, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 2
Sloučení

§ 100k
Přípustné formy sloučení

(1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, obhospodařovaných různými investičními společnostmi.

(2) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení obhospodařovaného speciálního fondu, který má formu podílového fondu, a obhospodařovaného standardního fondu, je-li přejímajícím fondem standardní fond. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, a standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, je-li přejímajícím fondem standardní fond.

(3) Investiční společnost může rozhodnout o

a)   sloučení standardních fondů, které obhospodařuje, nebo
b)   sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, které obhospodařuje.

(4) Na základě dohody je možné

a)   sloučení standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, nebo
b)   sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu obhospodařovaných různými investičními společnostmi nebo sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.

(5) Standardní fond nebo speciální fond, který sloučením zaniká, se zrušuje bez likvidace a majetek v něm se podle okolností stává součástí přejímajícího speciálního fondu, který má formu podílového fondu přejímajícího, standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

§ 100l
Projekt sloučení

(1) Sloučení podle § 100k se provádí podle schváleného projektu sloučení.

(2) Projekt sloučení vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se sloučení účastní. Projekt sloučení musí mít písemnou formu.

(3) Projekt sloučení musí být schválen ve stejném znění každou investiční společností, musí obsahovat stanovené údaje a musí být schválen ve znění, v jakém bude předložen České národní bance.

(4) Projekt sloučení obsahuje s ohledem na formu sloučení alespoň

a)   určení formy sloučení,
b)   název podílového fondu a zahraničního standardního fondu, které se sloučení účastní,
c)   důvody pro sloučení,
d)   pravděpodobné dopady sloučení na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem, které se sloučením zrušují, a na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem,
e)   kritéria pro ocenění majetku v podílovém fondu a zahraničním standardním fondu, který se stává součástí majetku přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu,
f)   postup pro výpočet výměnného podílu (§ 100t),
g)   rozhodný den sloučení,
h)   pravidla pro převod majetku podle písmene e) a výměnu cenných papírů vydaných zrušovaným podílovým fondem a zrušovaných zahraničním standardním fondem za cenné papíry vydávané přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem a
i)   návrh nového nebo aktualizovaného statutu přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

§ 100m
Žádost o povolení sloučení

(1) Ke sloučení podle § 100k se vyžaduje povolení České národní banky, ledaže jde o sloučení podle § 100k odst. 4 písm. b), při kterém se nezrušuje standardní fond.

(2) Žádost o povolení sloučení podává v případě sloučení podle § 100k odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který má být sloučením zrušen. V ostatních případech podává žádost o sloučení investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond.

(3) Žádost o povolení sloučení lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží projekt sloučení a další doklady nezbytné pro posouzení splnění zákonných předpokladů pro sloučení a podle okolností také sdělení o sloučení pro vlastníky cenných papírů vydaných každým zrušovaným standardním fondem a podle okolností i každým zrušovaným zahraničním standardním fondem a vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím standardním fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem (dále jen „sdělení o sloučení“). Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Žádost a doklady podle odstavce 3 mohou být rovněž v jiném jazyce než českém, jestliže v něm lze předkládat dokumenty České národní bance. Pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, žádost a doklady podle odstavce 3 musí být také v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který se sloučením zrušuje, a domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu, anebo v jazyce, který přijímají orgány dohledu těchto států.

(5) Účastníky řízení o povolení sloučení podle odstavce 1 jsou investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, které se slučují, jejich depozitáři a v případě sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 též zahraniční standardní fond, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, anebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond.

(6) Nemá-li žádost o povolení sloučení, u kterého se vypracovává sdělení o sloučení, předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Česká národní banka žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil.

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 5 nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

§ 100n

(1) Česká národní banka nepovolí sloučení

a)   mající formu, kterou nepřipouští § 100k,
b)   otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu,
c)   podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování,
d)   ohrožující zájmy podílníků, nebo
e)   speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 Česká národní banka nepovolí sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, jestliže

a)   přejímající standardní fond nebo přejímající zahraniční standardní fond není oprávněn k veřejnému nabízení cenných papírů, které vydává, v týchž členských státech Evropské unie, ve kterých k tomu byl oprávněn každý ze slučovaných standardních fondů, nebo
b)   orgán dohledu domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu do vydání rozhodnutí České národní banky, jímž se sloučení povoluje, České národní bance neoznámil, že jeho výhrady, které ji ke sloučení sdělil, již netrvají.

(3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky nebo kteréhokoliv příslušného orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení nepovoluje, se projekt sloučení ruší; to neplatí, pokud bylo takové rozhodnutí orgánu veřejné moci rozhodnutím soudu zrušeno.

§ 100o
Sdělení o sloučení a důsledky jeho uveřejnění

(1) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo pokud se sloučení účastní standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v hostitelském státě, investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond zpracuje a uveřejní sdělení o sloučení, v němž musí objasnit a odůvodnit důsledky sloučení. Zúčastněné investiční společnosti mohou zpracovat společné sdělení o sloučení; jinak se sdělení o sloučení zpracovávají vždy samostatně za každý zrušovaný standardní fond, popřípadě také za každý zrušovaný zahraniční standardní fond, a za přejímající standardní fond nebo za přejímající zahraniční standardní fond. Jde-li o sloučení, jímž se mají zrušit pouze standardní fondy a majetek v nich se má stát součástí pouze standardního fondu, zpracuje se vždy společné sdělení o sloučení.

(2) Sdělení o sloučení musí obsahovat alespoň dopady sloučení na zájmy podílníků standardních fondů, které se sloučení účastní, a podle okolností i na zájmy vlastníků cenných papírů vydávaných zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní, rozhodný den sloučení, informaci, zda podílníkovi, a podle okolností i vlastníku cenných papíru vydaného slučovaným zahraničním standardním fondem, vzniká právo na odkoupení nebo právo na nahrazení podle odstavce 4 a vysvětlení podstaty tohoto práva. Rozsah sdělení o sloučení, způsob jeho uveřejnění a způsob jeho poskytnutí podílníkům stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Sdělení o sloučení může být uveřejněno až po dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení povoluje poslednímu z žadatelů o povolení sloučení.

(4) Uveřejněním sdělení o sloučení vzniká podílníkovi slučovaného standardního fondu nebo zrušovaného speciálního fondu

a)   právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu, nebo
b)   právo na nahrazení podílového listu cenným papírem vydávaným
1.  jiným standardním fondem,
2.  jiným zahraničním standardním fondem, pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4,
který obhospodařuje stejná investiční společnost nebo investiční společnost, která je zahrnuta do konsolidačního celku, do kterého je zahrnuta investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který vydává cenné papíry, za něž mají být podílové listy nahrazeny.

(5) Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 4 písm. a) nebo b) musí být stanovena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o sloučení a skončila nejméně 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

§ 100p

(1) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku lze udělit nejdéle na dobu 6 měsíců od rozhodného dne sloučení.

(2) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, oznámí každému depozitáři zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu, že převod majetku zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu do majetku přejímajícího standardního fondu byl ukončen. Stejnou oznamovací povinnost splní i vůči depozitáři zrušovaného zahraničního standardního fondu, pokud se jedná o převod majetku tohoto zahraničního standardního fondu.

(3) Depozitář zrušeného podílového fondu zkontroluje, zda majetek ve zrušeném podílovém fondu byl oceněn v souladu s kritérii stanovenými v projektu sloučení a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem sloučení. O výsledku kontroly zpracuje zprávu, kterou poskytne bezplatně na požádání vlastníkům cenných papírů vydávaných standardními fondy nebo zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní a též České národní bance a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu.

§ 100q

Nejedná-li se o sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který se sloučením zrušuje, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení a statut přejímajícího podílového fondu do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům podílového fondu, který se sloučením zrušuje, právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

§ 100r
Rozhodný den sloučení

(1) Slučované podílové fondy, popřípadě slučovaný standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni sloučení.

(2) Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se majetek v jednotlivých zrušených podílových fondech, popřípadě také ve zrušených zahraničních standardních fondech, považuje z účetního hlediska za majetek v přejímajícím podílovém fondu.

(3) Rozhodný den sloučení nemůže předcházet dni, v němž rozhodnutí o sloučení vydané Českou národní bankou a orgánem dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu nabude právní moci.

(4) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, stávají se podílníci zrušovaného standardního fondu vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím zahraničním standardním fondem ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského státu zahraničního standardního fondu.

(5) Pokud se sloučení účastní řídící standardní fond, rozhodný den sloučení může nastat nejdříve 60 dnů ode dne uveřejnění oznámení podle § 98a odst. 2.

§ 100s

Po rozhodném dni sloučení nemůže být projekt sloučení změněn ani zrušen a sloučení nemůže být prohlášeno za neplatné.

§ 100t
Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané přejímajícím podílovým fondem

(1) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond je povinna do 3 měsíců od rozhodného dne sloučení vyměnit vlastníkovi cenného papíru vydaného zrušeným podílovým fondem, popřípadě i zrušeným zahraničním standardním fondem, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu nebo zrušeného zahraničního standardního fondu k rozhodnému dni sloučení.

(2) V případě, že se sloučením zrušuje podílový fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, vymění se podílový list za cenný papír vydaný zahraničním standardním fondem ve lhůtě a v poměru stanovenému ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského členského státu zahraničního standardního fondu.

§ 100u
Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu

(1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100t výměnný poměr uvedený v projektu sloučení přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, poskytne podílníkům zrušeného podílového fondu a vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů zrušeného podílového fondu nebo cenného papíru vydaného zrušeným zahraničním standardním fondem.

(2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem sloučení.“.

297. V části desáté hlavě II dílu 3 se za § 100u vkládá označení oddílu 3, které včetně nadpisu zní:

„Oddíl 3
Zvláštní ustanovení o spolupráci České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu v řízeních o povolení splynutí nebo sloučení“.

298. § 101 zní:

㤠101

(1) Jakmile žádost o povolení splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 splňuje požadavky vyplývající z § 100b odst. 3, Česká národní banka zašle bezodkladně její kopii a kopie dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu nově vznikajícího zahraničního standardního fondu.

(2) Jakmile žádost o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 splňuje požadavky vyplývající z § 100m odst. 3, Česká národní banka zašle bezodkladně její kopii a kopie dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu a požádá jej o vyjádření, zda má výhrady ke sdělení o sloučení z hlediska informací v něm uvedených ve vztahu k vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto přejímajícím zahraničním standardním fondem.

(3) Jestliže v souvislosti s rozhodováním o žádosti o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 obdrží Česká národní banka od orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, který se účastní sloučení, kopii sdělení o sloučení, k němuž má po jeho posouzení výhrady z hlediska ochrany zájmů podílníků standardního fondu, který se sloučení účastní, s povahou těchto výhrad seznámí orgán dohledu, který ji kopii sdělení o sloučení zaslal; současně také může tyto výhrady sdělit do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla kopie sdělení o sloučení doručena, investiční společnosti obhospodařující tento standardní fond a vyzvat ji, aby obsah sdělení o sloučení na základě výhrad České národní banky upravila.

(4) Česká národní banka oznámí orgánu dohledu podle odstavce 3, že její výhrady trvají, má-li za to, že úprava obsahu sdělení o sloučení provedená investiční společností na základě výzvy České národní banky podle odstavce 3 není dostatečná. Oznámení, že její výhrady trvají, zašle Česká národní banka orgánu dohledu do 20 pracovních dní ode dne, kdy přijala podání investiční společnosti o úpravě obsahu sdělení o sloučení na základě výhrad České národní banky.

(5) O vydání rozhodnutí o povolení splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 a o vydání rozhodnutí o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, jakož i tom, že rozhodný den splynutí a rozhodný den sloučení nastal, informuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu orgán dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, který se splynutí nebo sloučení účastní.“.

299. V § 101a odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „fondu kolektivního investování“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

300. V § 101a odst. 6 se věta první zrušuje.

301. V § 101b písm. b) se slova „a c)“ nahrazují slovy „až d)“.

302. V § 102 odst. 1 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, nařízením o sdělení klíčových informací, nařízením o dohledu v oblasti kolektivního investování“.

303. V § 102 odst. 1 a 2 písm. j) a § 103 odst. 1 se slova „§ 43 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 1“.

304. V § 102 odst. 2 písm. j) se za slovo „banky,“ vkládají slova „obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,“.

305. V § 102 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo obhospodařování standardního fondu“.

306. V § 102 se odstavce 4 a 5 zrušují.

307. V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákon,“ vkládají slova „právní předpis jej provádějící, nařízení o sdělení klíčových informací, nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona,“, čárka za slovem „smlouvu“ se nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo“ se nahrazují slovem „anebo“.

308. V § 103 odst. 1 písm. e) a § 107 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

309. V § 103 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu.“.

310. V § 107 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

„c)   zahraniční investiční společnost porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky,
d)   se zahraniční investiční společnost zrušuje způsobem srovnatelným s likvidací, nebo
e)   bylo ohledně zahraniční investiční společnosti vydáno podle cizího práva rozhodnutí srovnatelné s rozhodnutím o úpadku nebo bylo řízení srovnatelné s insolvenčním řízením zastaveno pro nedostatek majetku.“.

311. V § 113 odst. 3 se za slovo „papírů“ vkládají slova „vydávaných tímto fondem“.

312. V § 114 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   investiční fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře,
i)   do 1 roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu nedosáhl jeho vlastní kapitál 50 000 000 Kč,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena j) a k).

313. V § 114 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Česká národní banka si vyžádá stanovisko orgánu dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, předtím, než odejme povolení k činnosti investiční společnosti.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

314. V § 114 odstavec 7 zní:

„(7) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investičního fondu, jestliže investiční fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře.“.

315. V § 115 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

316. V § 115 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

317. V § 115 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   do 1 roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu vlastní kapitál podílového fondu nedosáhl výše 50 000 000 Kč, nebo
e)   podílový fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka.“.

318. Nadpis pod označením § 116 zní: „Dohled nad zahraniční investiční společností poskytující služby v České republice“.

319. V § 116 odst. 1 se slova „má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a“ zrušují, slova „informační povinnosti nebo pravidla jednání se zákazníky podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a požádá o zjednání nápravy; současně na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu“.

320. V § 116 odst. 3 se za slova „opatření k nápravě“ vkládají slova „nebo jiné opatření“ a číslo „122“ se nahrazuje slovy „121, 122, 125 nebo 127“.

321. V § 116 odst. 4 větě první se za slovo „nápravě“ vkládají slova „nebo jiné opatření“.

322. V § 116 odst. 4 větě druhé se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisi“.

323. V § 116 odst. 4 větě poslední se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropská komise“.

324. V § 116 se odstavce 6 a 7 zrušují.

325. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který včetně nadpisu zní:

㤠116a
Dohled nad zahraničním standardním fondem nabízejícím veřejně v České republice jím vydávané cenné papíry

(1) V případě, že se Česká národní banka dozví, že zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice, nedodržuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu tohoto zahraničního standardního fondu.

(2) V případě, že zahraniční standardní fond i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu nebo proto, že opatření nebyla přijata v přiměřené lhůtě, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů v České republice, Česká národní banka podle povahy porušení

a)   po informování orgánu dohledu domovského státu uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nezbytné k ochraně zájmů investorů,
b)   podle okolností upozorní na tuto skutečnost Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

(3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2 písm. a).

(4) Zahraničnímu standardnímu fondu, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice a který nedodržuje povinnosti podle tohoto zákona, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, může Česká národní banka uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci za správní delikt podle § 127 odst. 1 písm. d).“.

326. V § 117 odst. 1 se slovo „své“ nahrazuje slovy „jím vydávané“.

327. § 119 až 128 včetně nadpisů znějí:

㤠119
Správní delikty investiční společnosti

(1) Investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některé z pravidel účtování o majetku v podílovém fondu podle § 16 nebo § 18 odst. 2,
b)   stanoví úplatu za obhospodařovaní majetku fondu kolektivního investování v rozporu s § 18 odst. 1,
c)   začne poskytovat služby na území hostitelského státu v rozporu s § 36 odst. 4 nebo § 37 odst. 4,
d)   vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 60 odst. 6, nebo
e)   v rozporu s § 76 odst. 1 poruší při činnostech podle § 15 odst. 3 nebo 4 některou z povinností podle ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravujících deník obchodníka s cennými papíry, odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky nebo informační povinnosti obchodníka s cennými papíry s výjimkou hlášení obchodů.

(2) Investiční společnost, která obhospodařuje uzavřený podílový fond, který byl založen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 13a odst. 2 neumožní podílníkům odkoupení podílového listu po 10 letech od vytvoření fondu nebo dále nejpozději každých 24 měsíců.

(3) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 2 neinformuje Českou národní banku.

(4) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území hostitelského státu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 36 odst. 2 písm. b), c), d) nebo e).

(5) Investiční společnost, která poskytuje služby na území hostitelského státu bez umístění organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 37 odst. 5 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 37 odst. 2 písm. b).

(6) Investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 53, 53a, 53b, 53d, 53i nebo 53j,
b)   poruší některé z pravidel pro stanovení hodnoty majetku uvedené v § 53e nebo 53g, nebo
c)   v rozporu s § 53f odst. 7 neoznámí České národní bance ustanovení výboru odborníků, nebo nedoloží splnění předpokladů navrhovaných členů.

(7) Investiční společnost, vykonávající činnost podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 1 nezavede ve vztahu k této činnosti pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně pravidel pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jinou pověřenou osobou nebo pravidel pro ochranu majetku zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(8) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 2 bez výslovného souhlasu zákazníka investuje jeho majetek do akcií nebo podílových listů vydávaných fondem kolektivního investování, který sama obhospodařuje.

(9) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 3 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

(10) Investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 1 nezašle na žádost České národní bance statut, jeho změnu, výroční zprávu nebo pololetní zprávu zahraničního standardního fondu.

(11) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 10,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), nebo odstavce 6 písm. a) nebo b), odstavce 7, 8 nebo 9.

§ 120
Správní delikty investiční společnosti a investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

(1) Investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 74 nevykoná činnost podle tohoto zákona s odbornou péčí,
b)   v rozporu s § 74a nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém nebo postupy pro zjišťování a řízení střetů zájmů,
c)   poruší některou z povinností podle § 74b,
d)   v rozporu s § 75 odst. 1 nebo 4 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě nebo v nejlepším zájmu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování,
e)   v rozporu s § 75 odst. 2 přijme, nabídne nebo poskytne poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která by mohla vést k porušení povinnosti stanovené v § 75 odst. 1, nebo
f)   při svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jiné osobě poruší některou z povinností podle § 78.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč. 

§ 121
Správní delikty investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

(1) Investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 1 nebo 2.

(2) Investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některou z povinností podle § 11, 12 nebo § 13 odst. 3 a 4 nebo odst. 5,
b)   v rozporu s § 22 odst. 2 nezajistí stejného depozitáře pro všechny podílové fondy, které obhospodařuje, s výjimkou speciálních fondů kvalifikovaných investorů, speciálních fondů nemovitostí a podílových fondů jiné investiční společnosti,
c)   v rozporu s § 85 odst. 1 nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, výroční zprávu za obhospodařovaný podílový fond, s výjimkou speciálního fondu kvalifikovaných investorů, nebo informaci o skutečnostech podle § 85 odst. 1 věty třetí,
d)   neoznámí České národní bance skutečnost podle § 91 odst. 4,
e)   v rozporu s § 98 odst. 2 nesestaví ke dni zrušení podílového fondu mimořádnou účetní závěrku,
f)   v rozporu s § 99 odst. 1 nebo 2 neprodá majetek nebo nevypořádá pohledávky a závazky podílového fondu, nebo
g)   v rozporu s § 99 odst. 4 nevyplatí podílníkům jejich podíly nebo je neuloží do soudní úschovy.

(3) Investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některé z pravidel upravujících způsob investování standardního fondu uvedené v § 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34 nebo 35,
b)   začne veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě v rozporu s § 46 odst. 1 nebo 6, nebo
c)   neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení o sdělení klíčových informací.

(4) Investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, nebo zahraniční investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   udělí předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou druhou,
b)   neodvolá předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou třetí, nebo
c)   v rozporu s § 72 odst. 5 větou poslední nezašle udělení nebo odvolání souhlasu České národní bance.

(5) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 2 nezašle České národní bance změnu statutu, sdělení klíčových informací, výroční zprávu nebo pololetní zprávu tohoto zahraničního standardního fondu.

(6) Investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance údaje podle § 87 odst. 3.

(7) Investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaj podle § 88 odst. 1.

(8) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, se dopustí správního deliktu tím, že investuje peněžní prostředky tohoto fondu v rozporu s § 99b odst. 3 nebo § 99c odst. 3.

(9) Investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neuveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí podle § 100d odst. 1 nebo § 100o odst. 1,
b)   uveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí v rozporu s § 100d odst. 3 nebo § 100o odst. 3, nebo
c)   neuveřejní rozhodnutí, statut nebo oznámení podle § 100f nebo 100q.

(10) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100e odst. 2,
b)   nevymění cenný papír podle § 100i odst. 1, nebo
c)   neposkytne dorovnání v penězích podle § 100j odst. 1.

(11) Investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100p odst. 2.

(12) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nevymění cenný papír podle § 100t odst. 1, nebo
b)   neposkytne dorovnání v penězích podle § 100u odst. 1.

(13) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2, odstavce 3 písm. b) nebo c), odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a).

§ 122
Správní delikty investičního fondu, investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

(1) Investiční fond, investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   použije název nebo obchodní firmu fondu kolektivního investování v rozporu s § 3 odst. 3,
b)   po zániku depozitářské smlouvy poruší některou z povinností podle § 20 odst. 8,
c)   poruší vůči depozitáři některou z povinností podle § 22 odst. 1,
d)   poruší některé z pravidel pro oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování uvedené v § 82,
e)   v rozporu s § 84a odst. 9 nedodrží statut fondu kolektivního investování,
f)   neposkytne na žádost investorovi informaci podle § 90, nebo
g)   v rozporu s § 91 odst. 1, 2, 3 nebo 4 neinformuje Českou národní banku.

(2) Investiční fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některou z informačních povinností podle § 83, § 84 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5, § 84a odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7 nebo 8 nebo § 84b, nebo
b)   v rozporu s § 86 nevypracuje, nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou pololetní zprávu.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) nebo písm. g) nebo odstavce 2,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

§ 123
Správní delikty investičního fondu a investiční společnosti

(1) Investiční fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 49a nebo 49b, nebo
b)   neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení vlády vydaného podle § 139 odst. 1.

(2) Investiční fond, který je speciálním fondem, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50 neinformuje Českou národní banku o svém záměru veřejně nabízet akcie nebo podílové listy v zahraničí.

(3) Investiční fond, který je speciálním fondem cenných papírů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 51 nebo 52.

(4) Investiční fond, který je speciálním fondem fondů nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem fondů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 55.

(5) Investiční fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   přijme vstupní investici v rozporu s § 56 odst. 4,
b)   v rozporu s § 57 neinformuje Českou národní banku,
c)   v rozporu s § 88 odst. 2 větou druhou neuveřejní údaj o aktuální hodnotě, ledaže se podle jeho statutu v souladu s § 88 odst. 4 neuveřejňuje, nebo
d)   v rozporu s § 88 odst. 4 neposkytne některému z podílníků nebo akcionářů neuveřejněnou informaci.

(6) Investiční fond nebo investiční společnost obhospodařující uzavřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní údaj podle § 88 odst. 2 věty první.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2, 5 nebo 6,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo 4.

§ 124
Správní delikty investičního fondu

(1) Investiční fond se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 5 odst. 5 neinformuje Českou národní banku o zřízení organizační složky,
b)   v rozporu s § 64 odst. 2 větou druhou změní svého depozitáře, svou vedoucí osobu nebo svůj statut bez předchozího schválení Českou národní bankou,
c)   vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 65a,
d)   v rozporu s § 85 odst. 2 větou první nezašle České národní bance svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, nebo
e)   nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o skutečnosti podle § 85 odst. 2 věty třetí.

(2) Investiční fond, který má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje Českou národní banku.

(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 3.

(4) Investiční fond, který není fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 64 odst. 4 větou třetí před udělením souhlasu České národní banky zahájí shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nebo
b)   v rozporu s § 85 odst. 2 větou první neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 125
Správní delikty zahraniční investiční společnosti poskytující služby v České republice

(1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neuveřejní informaci nebo dokument podle § 41 odst. 2 písm. a), nebo
b)   v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v plánu obchodní činnosti.

(2) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje v České republice investiční službu podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 41 odst. 2 písm. b) poruší některou z povinností zahraniční osoby poskytující v České republice investiční služby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v údajích o organizační složce podle § 36 odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo
b)   v rozporu s § 41 odst. 2 písm. d) poruší některé z pravidel pro sdružování obchodů plynoucí z § 74a odst. 4 písm. d) nebo některé z pravidel jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování plynoucí z § 75.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 126
Správní delikty depozitáře

(1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší některé z pravidel činnosti depozitáře uvedené v § 20 odst. 1 nebo § 21 odst. 1,
b)   v rozporu s § 20 odst. 7 neinformuje Českou národní banku nebo fond kolektivního investování o právní skutečnosti, jejímž důsledkem je zánik závazku z depozitářské smlouvy,
c)   poruší některé z pravidel jednání depozitáře uvedené v § 23 odst. 1, 4, 5, 7 nebo 11,
d)   neoznámí České národní bance skutečnost podle § 23 odst. 2, 3 nebo 6, nebo
e)   v rozporu s § 78 odst. 2 provede ocenění majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty podílového listu, aniž má vytvořeny efektivní organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu těchto činností v rámci výkonu činnosti depozitáře.

(2) Depozitář řídícího standardního fondu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 23a odst. 1 neinformuje osobu uvedenou v § 23a odst. 1.

(3) Depozitář zrušeného podílového fondu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 100e odst. 3 nebo § 100p odst. 3.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 127
Další správní delikty

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,
b)   uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,
c)   použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,
d)   veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,
e)   nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 71 odst. 1,
f)   v rozporu s § 71a odst. 2 neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas, nebo
g)   neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1.

(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která přestala pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu tím, že umožní nakládat nebo nakládá s peněžními prostředky nebo majetkem tohoto fondu kolektivního investování v rozporu s § 20 odst. 9 nebo 10.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,
b)   v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo
c)   neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí správního deliktu tím, že neinformuje Českou národní banku podle § 103 odst. 5.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6,
b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), f) nebo g), odstavce 2, 3 nebo 5,
c)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 4.

(8) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

§ 128
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,
b)   uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,
c)   použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,
d)   veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,
e)   vykonává funkci vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu nebo funkci vedoucího organizační složky zahraničního speciálního fondu bez předchozího souhlasu podle § 58 odst. 4, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1 nebo § 72 odst. 5,
f)   neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas podle § 71a odst. 2, nebo
g)   neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1 nebo § 73 odst. 1.

(2) Fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,
b)   v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo
c)   neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

(3) Člen výboru odborníků se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53f odst. 3 nejedná s odbornou péčí.

(4) Likvidátor investiční společnosti nebo osoba pověřená likvidací zahraniční investiční společnosti podle právního řádu jejího domovského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 95 nezajistí zrušení obhospodařovaných podílových fondů nebo výplatu podílů podílníkům.

(5) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

(6) Fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 103 odst. 5 neinformuje Českou národní banku.

(7) Nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)   postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo s rozhodnutím o zavedení nucené správy, nebo
b)   v rozporu s § 109 odst. 10 si nevyžádá předchozí souhlas České národní banky.

(8) Fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

(9) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

(10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let.“.

328. V § 129 odst. 3 se za slovo „zaniká“ vkládají slova „a přestupek fyzické osoby nelze projednat“.

329. V § 129 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „v prvním stupni“.

330. V § 129 odst. 6 větě první se slova „obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „investiční společnosti při výkonu činnosti podle § 15 odst. 3 nebo 4“.

331. § 130 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠130

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kolektivním investováním; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být bez jejího souhlasu poskytnuty nikomu dalšímu.

(2) Česká národní banka je povinna podrobně informovat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o každém důvodném podezření na porušení povinností při kolektivním investování osobou, která nepodléhá dohledu České národní banky, v tomto členském státě.

(3) Jestliže Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie oznámení o podezření na porušení povinnosti při kolektivním investování na území České republiky osobou, která podléhá dohledu České národní banky, průběžně informuje oznamovatele o přijatých opatřeních a sdělí mu výsledek své činnosti.

(4) Případy, kdy Česká národní banka poskytuje informace orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie bez předchozí žádosti, vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování14).


14) Čl. 12 až 13 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

332. Za § 130 se vkládají nové § 130a až 130c, které včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

㤠130a

(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

(2) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům. V případě, že Česká národní banka provádí požadovanou činnost sama, umožní účast pověřeným osobám žádajícího orgánu dohledu. V případě, že Česká národní banka umožní tomuto orgánu dohledu, aby provedl požadovanou činnost sám, může požadovat, aby se jí pověřené osoby této činnosti zúčastnily.

(3) V dalším vymezuje postup České národní banky podle odstavců 1 a 2 nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování15).

§ 130b

(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 130a odst. 2 nebo o poskytnutí informací podle § 130 odst. 1, pokud

a)   by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,
b)   bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo
c)   nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

§ 130c

Česká národní banka informuje orgán dohledu zahraničního podřízeného standardního fondu o každém rozhodnutí nebo opatření týkajícím se řídícího standardního fondu, jej obhospodařující investiční společnosti, jeho depozitáře nebo jeho auditora, o kterém se dozví ze své činnosti nebo které sama učiní nebo uloží, a dále o každé skutečnosti, o které se dozvěděla od investiční společnosti obhospodařující řídící standardní fond.


15) Čl. 6 až 11 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

333. V § 131 odst. 2 se číslo „35“ nahrazuje slovem „35c“ a na konci se doplňuje věta „Pokud tento zákon hovoří v § 74 až 75 o fondu kolektivního investování, rozumí se tím i zahraniční standardní fond, který není právnickou osobou a který je obhospodařován investiční společností, nebo zahraniční standardní fond, který je právnickou osobou a jehož majetek je obhospodařován investiční společností.“.

334. V § 131 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Ustanovení § 56 odst. 3 se nepoužije, je-li akcionářem nebo podílníkem stát, mezinárodní finanční instituce nebo právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy.

(5) Pokud tento zákon hovoří o představenstvu zahraniční investiční společnosti, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady, jednatel nebo jiný orgán právnické osoby, který má obdobnou působnost, v závislosti na právní formě této osoby. Pokud tento zákon hovoří o dozorčí radě zahraniční investiční společnosti, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.

(6) Pokud tento zákon hovoří v § 7 odst. 1 až 3, § 8 odst. 2 písm. e), § 8 odst. 4, § 9 odst. 1, 2 a 4, § 10 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1 až 7, § 12 odst. 9 až 12, § 15 odst. 5 a 6, § 16 odst. 1 a 2, § 16a větě první, § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, 4 a 11, § 21 odst. 1 písm. e), § 22 odst. 2, § 23 odst. 1, 2, 4 až 6 a 12, § 23a odst. 1 písm. a), § 35b odst. 2 a 3, § 35c odst. 1 písm. b), § 46 odst. 1, § 46 odst. 3 písm. b), § 46 odst. 4 až 6, § 67 odst. 1, 2 a 5, § 84a odst. 2 písm. c), § 84a odst. 9, § 84b odst. 2, § 85 odst. 4 a 5, § 91 odst. 1 písm. c), § 91 odst. 4, § 98 odst. 1 písm. d), § 98 odst. 2, § 99 odst. 7, § 99a, § 100 odst. 3, § 100a odst. 2 a 3, § 100b odst. 2, § 100d odst. 1 a 4, § 100e odst. 1 a 2, § 100f, § 100i odst. 1, § 100j odst. 1, § 100k odst. 3, § 100k odst. 4 písm. a), § 100l odst. 2 a 3, § 100m odst. 2, § 100o odst. 1 a 4, § 100p odst. 1 a 2, § 100q, § 100t odst. 1, § 100u odst. 1, § 101 odst. 3 a 4, § 103 odst. 3, § 105, 106, 107 a 115 o investiční společnosti, rozumí se tím i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice nebo obhospodařující standardní fond.

(7) Účastníkem řízení, kterého se podle tohoto zákona účastní investiční fond, je vždy i investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost, která majetek investičního fondu obhospodařuje podle smlouvy o obhospodařování.“.

335. V § 132 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak“.

336. V § 132 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Česká národní banka může po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly informace podle § 45 odst. 4 uveřejněny v jiném jazyce, než je v tomto ustanovení uvedeno, je-li to v zájmu investorů.“.

337. V § 133 odst. 2 písm. d) se slova „a poplatků“ zrušují.

338. V § 133 odst. 2 písm. f) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „Ministerstvu financí“.

339. V § 133 odst. 2 písm. g) a k) se slova „zvláštního právního předpisu, který upravuje“ nahrazují slovy „zákona upravujícího“.

340. V § 133 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   kontroly a ukládání sankcí organizátorem regulovaného trhu.“.

341. V § 134 úvodní části ustanovení se slova „zvláštního právního předpisu, kterým se upravuje“ nahrazují slovy „zákona upravujícího“.

342. V § 135 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

343. § 139 včetně nadpisu zní:

㤠139
Zmocnění

(1) Vláda stanoví nařízením

a)   náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací speciálního fondu, podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování,
b)   podmínky, za kterých lze statut a sdělení klíčových informací speciálního fondu poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a podmínky, za kterých lze statut a sdělení klíčových informací speciálního fondu poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo na internetových stránkách speciálního fondu, který je investičním fondem a nemá uzavřenu smlouvu o obhospodařování.

(2) Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 3 odst. 4, § 9 odst. 6, § 20 odst. 12, § 21 odst. 3, § 23 odst. 6, § 23a odst. 2, § 26 odst. 3, § 27 odst. 8, § 28 odst. 11, § 30a odst. 3, § 35a odst. 6, § 35b odst. 4, § 49b odst. 7, § 55 odst. 5, § 57 odst. 1, § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3, § 66 odst. 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 odst. 6, § 74a odst. 8, § 75 odst. 3, § 82 odst. 4, § 84a odst. 5, 8 a 10, § 89, § 91a, § 92 odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 99 odst. 6, § 100b odst. 3, § 100d odst. 2, § 100m odst. 3, § 100o odst. 2 a § 109 odst. 11.

(3) Česká národní banka stanoví formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky jazyk, v němž lze pro účely § 45 odst. 4, § 46, § 100b odst. 4 a § 100m odst. 4 předkládat dokumenty České národní bance.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Investiční společnost uvede své poměry a poměry fondů kolektivního investování, které obhospodařuje, do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v § 74, 74a, 74b, § 75 odst. 1 až 4, § 78 odst. 4, § 79 a v § 80 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

2. Investiční fond uvede své poměry do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v § 74, 74a, 74b, § 75 odst. 1 až 4, § 78 odst. 4, § 79 a v § 80 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

3. Povolení k vytvoření uzavřeného podílového fondu na dobu určitou, které bylo uděleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze prodloužit na dobu delší než 10 let ode dne udělení tohoto povolení.

4. Investiční společnost a depozitář uvedou obsah smlouvy o výkonu činnosti depozitáře uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s prováděcím předpisem vydaným na základě § 20 odst. 11 a 12 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu udělené podle § 71 odst. 1 a § 72 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu udělené podle § 71 odst. 1 a § 72 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení o udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

7. Do okamžiku změny zjednodušeného statutu, nejdéle však do 30. června 2012, může investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k vytvoření podílového fondu před 1. červencem 2011, uveřejňovat a bezplatně poskytovat namísto sdělení klíčových informací zjednodušený statut podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Do 30. června 2012 může investiční společnost, která hodlá ve státě Evropského hospodářského prostoru, kterým není Česká republika, veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem, ohledně kterého bylo vydáno povolení k jeho vytvoření před 1. červencem 2011, namísto sdělení klíčových informací tohoto standardního fondu přiložit k oznámení podle § 46 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zjednodušený statut.

9. Do 30. června 2012 může zahraniční standardní fond, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, namísto sdělení klíčových informací uveřejňovat podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zjednodušený statut.

10. Kdo užívá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ a nesplňuje přitom podmínky, které pro užívání těchto označení stanoví jiný právní předpis vydaný k provedení § 3 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může tato označení užívat nejdéle do 31. prosince 2011.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. III

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu citace směrnice 2003/71/ES doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU“ a v textu citace směrnice 204/109/ES se slova „ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 208/22/ES“ nahrazují slovy „ , ve znění směrnic 2008/22/ES a 2010/73/EU“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „1725/2003 ze dne 29. září 2003“ nahrazují slovy „1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „výkonný“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   úzkým propojením
1.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
2.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
3.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo
4.  vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

6. V poznámce pod čarou č. 2c se číslo „3“ nahrazuje číslem „9“ a slova „č. 1725/2003“ se nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

7. V § 2b odst. 1 písm. b) bodě 1, § 3 odst. 1 písm. h) a k), § 15k odst. 2 písm. a), § 15k odst. 2 písm. f) bodě 1, § 15o odst. 1 písm. e), § 36 odst. 1, 2, 6 až 8, § 36c odst. 5, § 118 odst. 1 písm. a), § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 118 odst. 5 písm. a), § 119b odst. 1, § 121a a v § 123 odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „ , se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu)“ nahrazují slovy „peněžního trhu“.

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Cennými papíry kolektivního investování jsou zejména akcie investičního fondu a podílové listy.

(4) Nástroji peněžního trhu jsou nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu a které mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

10. V § 4 odst. 7 v úvodní části ustanovení, § 34 odst. 1 a § 69 odst. 1 se slova „se rozumí“ nahrazují slovem „je“.

11. V § 4b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povolení nevyžaduje též obchodování na účet jiných účastníků trhu s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo vytváření cen pro tyto účastníky, pokud vypořádání těchto obchodů je zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

12. V § 4b odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“, na konci písmene c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

13. V § 4b odst. 4 se slova „se v tomto zákoně rozumí“ nahrazují slovem „je“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

14. V § 4b odst. 4, § 16c a v § 17a odst. 1 se slova „regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropský regulovaný trh“.

15. V § 9b odst. 2 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „g)“.

16. V § 10d odst. 2 a v § 10d odst. 6 písm. g) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

17. V § 10d odst. 8 větě první se za slova „účast nebo“ vkládá slovo „který“.

18. V § 12 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

„4.  investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a jejich zákazníky,“.

19. V § 12c odst. 1 písm. a) a b) se slova „o úschově investičních nástrojů a“ nahrazují slovy „o vedení majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka“ a slovo „vedeny“ se nahrazuje slovy „současně evidovány“.

20. V § 12c odst. 1 písm. b) se slova „samostatnou evidenci cenných papírů“ nahrazují slovy „evidenci investičních nástrojů“.

21. V § 15 odst. 2, § 53, § 119a odst. 4, § 120 odst. 1, § 162 odst. 2 písm. a) a v § 167 odst. 10 písm. a) se slova „regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropského regulovaného trhu“.

22. V § 15 odst. 4 se slovo „15a“ nahrazuje číslem „15“.

23. V § 15d odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova „úvěrové instituce“ nahrazují slovem „osoby“.

24. V § 15g se za slovo „f)“ vkládají slova „bodech 1 až 3“.

25. V § 15t odst. 1 se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „nástroji“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

26. V § 16a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „papírů“ se vkládají slova „ , přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

27. V § 16a odst. 8 se slova „auditor nebo auditorská společnost6) ověřila“ nahrazují slovy „auditor6) ověřil“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. V § 16a odst. 9 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona“.

29. V § 16c se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „akciemi“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

30. V § 17a odst. 2, § 17b odst. 5 a 6 a v § 17c odst. 1, 2, 5 a 6 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

31. V § 17b odst. 1 se slovo „kótované“ zrušuje, za slovo „akcie“ se vkládají slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“, slovo „kótovaných“ se zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

32. V § 17b odst. 7 se slova „kótované akcie,“ nahrazují slovy „akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

33. V § 17b odst. 8 písm. a) a b) a v § 17b odst. 9 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

34. V § 17b odst. 9 se slovo „kótované“ nahrazuje slovy „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

35. V § 22a odst. 1 se za slovo „účastníkem“ vkládá slovo „zahraničního“, slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují, za slovo „na“ se vkládá slovo „zahraničním“ a slova „v tomto státě“ se nahrazují slovy „ve státě, v němž má tento zahraniční regulovaný trh sídlo“.

36. V § 34 odst. 2 písm. a) se slova „tyto převoditelné“ nahrazují slovem „tyto“.

37. V § 34 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

38. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se kvalifikovaným investorem rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 1 a 2. Kvalifikovaným investorem se rozumí také jiná osoba, kterou obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 považuje podle § 2b za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem, v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se nabízených cenných papírů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

39. V § 34 odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

40. V § 34 odst. 4 písm. e) a f) se slova „obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „obdobnou činností“.

41. V § 34 odst. 4 písm. f) bodě 4 se slova „prodejní cenu nebo emisní kurz nižší než částka odpovídající 50 000 000 EUR“ nahrazují slovy „hodnotu protiplnění nižší než částka odpovídající 75 000 000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

42. V § 34 odst. 4 písm. g) se slova „nepřesáhne částku odpovídající 200 000 EUR“ nahrazují slovy „je nižší než částka 1 000 000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

43. V § 34 odst. 4 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   cenné papíry vydávané otevřeným podílovým fondem podle zákona upravujícího kolektivní investování nebo obdobným fondem kolektivního investování podle zahraniční právní úpravy.“.

44. V § 34 odst. 5 se slova „3 písm. a), c), f) a g)“ nahrazují slovy „4 písm. a), c), f), g) a i)“.

45. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo „žádném“ zrušuje, slovo „státu“ se nahrazuje slovem „státě“, za slova „Evropská unie“ se vkládají slova „ , kde je tato nabídka činěna,“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „150“.

46. V § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2 a v § 36g odst. 5 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „stanovenému limitu v eurech“.

47. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) a c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností oznámí na základě žádosti emitenta nebo osoby hodlající veřejně nabízet cenné papíry, zda považuje svého zákazníka za profesionálního, a to v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se cenných papírů emitenta, které mají být předmětem nabídky.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

48. V § 35 odst. 4 písm. b) a v § 57 odst. 3 se za slovo „fúzí“ vkládají slova „ , rozdělením nebo na základě schváleného reorganizačního plánu“.

49. V § 35 odst. 4 písm. c) se slova „akcií nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům a“ zrušují.

50. V § 35 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   cenných papírů vydaných a nabízených nebo přidělovaných současným nebo bývalým zaměstnancům nebo osobám s řídící pravomocí jejich zaměstnavatelem nebo osobou ze stejné skupiny jako zaměstnavatel, pokud je doručen České národní bance a je k dispozici adresátům nabídky dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, pokud jde o zaměstnavatele nebo osobu ze stejné skupiny jako zaměstnavatel,
1.  se sídlem nebo skutečným sídlem v členském státě Evropské unie, nebo
2.  se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, za předpokladu, že zaměstnavatel nebo osoba ze stejné skupiny jako zaměstnavatel vydává cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise uznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem (§ 35a),“.

51. V § 35 se odstavec 5 zrušuje.

52. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně nadpisu § 35b znějí:

㤠35a

(1) Osoba uvedená v § 35 odst. 4 písm. d), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise neuznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, může Evropské komisi prostřednictvím České národní banky podat žádost o uznání tohoto trhu za srovnatelný s evropským regulovaným trhem.

(2) Žádost podle odstavce 1 se může týkat pouze trhu s cennými papíry organizovaného na základě povolení vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má jeho organizátor sídlo, podléhá dohledu tohoto orgánu dohledu, a pokud právní řád státu sídla tohoto organizátora alespoň

a)   vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel obchodování na tomto trhu s cennými papíry, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanovují objektivní kritéria pro provádění pokynů,
b)   vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel přijetí k obchodování na tento trh, která zajišťují, že jsou přijímané cenné papíry, které jsou volně obchodovatelné a u kterých jsou předpoklady spravedlivého, řádného a účinného obchodování,
c)   vyžaduje zavedení a udržování opatření zabraňujících manipulaci s trhem a využití vnitřní informace,
d)   stanovuje emitentům cenných papírů přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry pravidelnou a průběžnou informační povinnost,
e)   zajišťuje účastníkům takového trhu s cennými papíry přístup k veřejně dostupným informacím o cenných papírech přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry.

(3) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel dokumenty osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

(4) Pokud Česká národní banka doporučuje, aby byl trh s cennými papíry, kterého se žádost týká, uznán Evropskou komisí za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, postoupí žádost se svým stanoviskem Evropské komisi do 30 dnů ode dne přijetí žádosti osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

§ 35b
Následná veřejná nabídka cenných papírů

Obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo osoba uvedená v § 28 odst. 6, kteří činí následnou veřejnou nabídku cenných papírů upsaných od emitenta nebo koupených od osoby nabízející tyto cenné papíry, nemusí prospekt uveřejnit, pokud

a)   je po dobu trvání následné veřejné nabídky adresátům veřejné nabídky k dispozici prospekt vyhotovený v souvislosti s původní veřejnou nabídkou,
b)   je tento prospekt platný v souladu s § 36i a
c)   všechny osoby, které původní prospekt vypracovaly, v něm výslovně umožnily jeho použití v následné veřejné nabídce.“.

53. V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Prospekt nemusí obsahovat údaje o ručiteli, je-li ručitelem členský stát Evropské unie.“.

54. V § 36 odst. 4 se slova „osmé nebo na dokument podle § 120 odst. 7“ nahrazují slovy „čtvrté nebo osmé hlav II až IV“.

55. V § 36 odstavec 5 zní:

„(5) Shrnutí prospektu je strukturovaný stručný a srozumitelný dokument v jazyce, ve kterém byl vyhotoven prospekt, přičemž pro jeho vyhotovení nelze použít postup podle odstavce 4 a odstavec 2 věta poslední se použije obdobně; shrnutí prospektu obsahuje

a)   upozornění na to, že
1. toto shrnutí představuje úvod k prospektu,
2. rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek,
3. v případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak, a
4. osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v odstavci 5 písm. b), a
b)   strukturovaný přehled informací nezbytných k posouzení povahy cenného papíru a rizik s ním spojených tak, aby na jejich základě a při zvážení prospektu jako celku mohl adresát nabídky usoudit, zda je cenný papír pro něj vhodný; tento přehled obsahuje alespoň
1.  stručnou charakteristiku emitenta cenného papíru a případného ručitele, včetně rizik spojených s majetkem, závazky a finanční situací těchto osob,
2. stručný popis podstatných rizik emitenta cenného papíru a případného ručitele,
3. stručný popis podstatných rizik souvisejících s investicí do daného cenného papíru, základní charakteristiku investice do tohoto cenného papíru a popis práv spojených s tímto cenným papírem,
4. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů, rovněž důvody veřejné nabídky, způsob, jakým emitent nebo osoba činící veřejnou nabídku použije výnosy veřejné nabídky, a obecné podmínky veřejné nabídky, včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které jsou předmětem veřejné nabídky, a
5. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s přijetím cenného papíru k obchodování na evropském regulovaném trhu, podrobnosti o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které mají být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“.

56. V § 36 odst. 8 větě druhé se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „rovněž“, slova „nebo dodatku prospektu“ se zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a které nebyly obsaženy v dodatku prospektu schváleném Českou národní bankou“.

57. V § 36a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a v bodě 2 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

58. V § 36a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „splatného kapitálu“ nahrazují slovy „splatné jistiny“.

59. V § 36a odst. 3 větě první se za slovo „sděleny“ vkládá slovo „emitentem“ a slova „co nejdříve, nejpozději na počátku veřejné nabídky, je-li to možné“ se nahrazují slovy „a každému orgánu dohledu členského státu, ve kterém má být cenný papír veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, před počátkem veřejné nabídky a před přijetím k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

60. V § 36b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b)“.

61. V § 36g odst. 2 písm. b) se za slovo „více“ vkládá slovo „zahraničních“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ se zrušují.

62. V § 36g odst. 3 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „zahraničním“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie s výjimkou regulovaného trhu (§ 55)“ se zrušují.

63. V § 36g odst. 5 a § 123 odst. 1 se slova „regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trzích“.

64. V § 36g odst. 5 se slova „českém jazyce“ nahrazují slovy „jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance,“.

65. V § 36h odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

66. V § 36h odst. 1 písm. a) a c) se za slova „cennými papíry“ vkládají slova „nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

67. V § 36h odst. 1 písm. a), d) a e) se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

68. V § 36h odstavec 3 zní:

„(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze na internetových stránkách, musí emitent, předkladatel nabídky, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, na požádání investorovi bezplatně doručit listinnou kopii prospektu.“.

69. V § 36h odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

70. V § 36h odst. 5 písm. c) se za slovo „dostupný“ vkládají slova „v nezměněné podobě“.

71. V § 36i odst. 1 se slova „od prvního uveřejnění“ nahrazují slovy „ode dne jeho schválení Českou národní bankou“.

72. V § 36i odst. 4 se za slova „v souladu s“ vkládají slova „§ 36 odst. 8 nebo“.

73. V § 36i se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Podoba, obsah a forma prospektu nesmí být po celou dobu platnosti prospektu měněny, s výjimkou postupu podle § 36 odst. 8 a § 36j.“.

74. V § 36j odstavec 3 zní:

„(3) V případě veřejné nabídky je investor, který před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním cenných papírů a který k těmto cenným papírům ještě nenabyl vlastnické právo, oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 2 pracovních dnů po dni uveřejnění dodatku, neurčí-li osoba činící veřejnou nabídku v dodatku prospektu lhůtu delší.“.

75. V § 36j se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podoba, obsah a forma dodatku prospektu nesmí být po celou dobu platnosti dodatku prospektu měněny.“.

76. V § 36k odst. 3 a § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

77. V § 36l se na konci textu věty první doplňují slova „ , a ve stejné lhůtě vyrozumí o vydání osvědčení emitenta nebo osobu odpovědnou za vyhotovení prospektu“.

78. V § 43 odst. 5 se za slova „jiného organizátora“ vkládá slovo „evropského“ a slova „se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

79. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na organizátora regulovaného trhu použijí přiměřeně.“.

80. V § 55 odst. 2 se slova „Regulovaným trhem se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropským regulovaným trhem“.

81. V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zahraničním regulovaným trhem je evropský regulovaný trh, který není regulovaným trhem podle odstavce 1.“.

82. V § 56 odst. 5 se slovo „kótovaný“ nahrazuje slovy „přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu“.

83. V § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

84. V § 57 odst. 2 písm. d) se slova „ , jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel a nabízených“ nahrazují slovy „nebo osobou ze stejné skupiny a nabízené“ a slova „vedoucím osobám“ se nahrazují slovy „osobám s řídící pravomocí u“.

85. V § 59 odst. 1 se slova „kótovaným investičním nástrojem“ nahrazují slovy „přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

86. V § 63 odst. 7 se za slovo „Organizátor“ vkládá slovo „zahraničního“ a slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

87. V § 72 se slova „ke kótovaným akciím“ nahrazují slovy „k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu“.

88. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který zní:

㤠83a

Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“

89. V § 92 odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

90. V § 92 odst. 3 písm. d), § 93 odst. 2 písm. e) a § 93 odst. 3 písm. e) se slova „předmět podnikání“ nahrazují slovem „činnost“.

91. V § 93 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

92. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na centrálního depozitáře použijí přiměřeně.“.

93. § 116 zní:

㤠116

Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna.“.

94. V § 117 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

95. V § 117 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „uvedené v § 116“.

96. V § 117 odst. 2 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „§ 116“.

97. V § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „ , s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně“ zrušují.

98. V § 118 odst. 1 písm. b) bodě 3, § 118 odst. 1 písm. c) bodech 1 až 4 a § 127c odst. 2 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ nahrazují slovy „zahraničním regulovaném trhu“.

99. V § 118 odst. 4 písm. f) a h) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

100. V § 118 odst. 4 písm. g) se slova „ , včetně osob těmto osobám blízkým“ a slova „a souhrnně za osoby těmto osobám blízké“ zrušují.

101. V § 118 odst. 4 písm. h) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovy „jména a příjmení“.

102. V poznámce pod čarou č. 12e se slova „č. 1725/2003“ nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

103. V § 119a odst. 3 se za slovo „emitenta“ vkládají slova „uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a)“.

104. V § 119a odst. 4 se slova „čtvrtletně informace rovnocenné informacím uvedeným v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž tyto informace musejí vyhovovat požadavku stanovenému v odstavci 3“ nahrazují slovy „zprávu za první a třetí čtvrtletí účetního období splňující rovnocenné požadavky stanovené v odstavcích 1 až 3“.

105. V § 119c odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   emitenta uvedeného v § 34 odst. 4 písm. a) a“.

106. V § 119c odst. 1 písm. b) se slova „částce alespoň 50 000 EUR“ nahrazují slovy „alespoň částce odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

107. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

108. V § 120 odst. 2 písm. b) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností“.

109. V § 120 se odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 12f a 13 zrušují.

110. V § 120a odst. 2 se slova „finanční instituci“ nahrazují slovy „osobě“.

111. V § 120b odst. 1 písm. b) se za slovo „obchodního“ vkládají slova „ , bankovního nebo podobného“ a slovo „skutečností“ se nahrazuje slovem „informaci“.

112. V § 120b odstavec 3 zní:

„(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci 1 akcionářům nebo vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi a uveřejní údaje uvedené v odstavci 2 bezplatně na svých internetových stránkách. Povinnost uveřejnit oznámení nebo pozvánku na valnou hromadu podle obchodního zákoníku tím není dotčena.“.

113. V § 120c odst. 1 se slova „Způsobem, kterým emitent“ nahrazují slovem „Emitent“, slovo „uveřejňuje“ se nahrazuje slovy „je povinen uveřejnit nebo zaslat“, slova „svolává obdobné“ se nahrazují slovem „obdobného“ a slovo „částky,“ se nahrazuje slovy „částky; stejným způsobem“.

114. V § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

115. V § 122 se na konci odstavce 2 na samostatném řádku doplňují věty „Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabudou nebo pozbudou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.“.

116. V § 122 odst. 9 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností“.

117. V § 124 odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“ a slova „členského státu Evropské unie“ se zrušují.

118. V § 124 odst. 4 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

119. V § 126 odst. 5 se za slova „České republice,“ vkládají slova „osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice,“ a za slova „pobočky“ se vkládají slova „nebo bez založení pobočky“.

120. V § 127 odst. 1 se za slova „§ 120a odst. 2 a 3“ vkládají slova „ , § 120b odst. 1 písm. a)“ a slova „§ 120b odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 120b odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2“.

121. V § 127c odst. 4 se slova „regulovaném trhu se sídlem v jednom nebo více členských státech Evropské unie“ nahrazují slovy „jednom nebo více evropských regulovaných trzích“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „ , v nichž mají tyto evropské regulované trhy sídlo“.

122. V § 127d se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

123. V § 127d odst. 2 se slovo „standardy17b)“ nahrazuje slovem „standardy12e)“.

Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.

124. V § 130 odst. 3 a odst. 4 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

125. V § 130 odst. 5 písm. a) se slova „5 písm. g)“ nahrazují slovy „4 písm. e)“.

126. V § 130 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

127. V § 130 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

128. V § 130 odst. 9 a 11 se slova „8 a 9“ nahrazují slovy „7 a 8“.

129. V § 130 odst. 12 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.

130. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem,“ vkládají slova „právními předpisy jej provádějícími,“.

131. V § 135 odst. 1 písm. q) se za číslo „1“ vkládají slova „nebo emitent finančního nástroje“.

132. V § 135a odst. 9 se za slovo „že“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „z jiného členského státu“ se zrušují.

133. § 137 zní:

㤠137

(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování,

a)   hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo
b)   pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů.

(2) Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

a)   se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu,
b)   se všemi investičními nástroji na části regulovaného trhu, nebo
c)   s určitým investičním nástrojem na regulovaném trhu.

(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) také na žádost orgánu dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení orgánu dohledu z členského státu Evropské unie, že přijal srovnatelné opatření, pokud tím nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.

(4) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

(5) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

(6) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) uložit organizátorovi regulovaného trhu, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, a aby o výsledku informoval Českou národní banku.“.

134. V § 145 odst. 7 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.

135. V § 146 odst. 3 a v § 148 odst. 2 se slovo „přijme“ nahrazuje slovem „uloží“.

136. V § 146 odst. 3, 5 a 6 a § 148 odst. 2 se slova „podle § 136“ nahrazují slovy „nebo jiné opatření“.

137. V § 146 se odstavec 7 zrušuje.

138. § 147 zní:

㤠147

(1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

(2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím organizační složky, nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.“.

139. V § 148 odst. 1 se slova „stanovené tímto zákonem na základě“ nahrazují slovy „vyplývající z“.

140. V § 148 se odstavec 3 zrušuje.

141. V části desáté hlavě I se doplňují díly 7 až 10, které včetně nadpisů znějí:

„Díl 7
Dohled nad organizátorem regulovaného trhu organizujícím regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie

§ 149a

Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností organizátora regulovaného trhu vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

Díl 8
Dohled nad zahraniční osobou, která provozuje v České republice na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie mnohostranný obchodní systém

§ 149b

(1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice provozuje mnohostranný obchodní systém na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie.

(2) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní tento orgán dohledu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

Díl 9
Dohled nad provozovatelem mnohostranného systému, provozujícím mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie

§ 149c

Provozovateli mnohostranného obchodního systému, který provozuje mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

Díl 10
Informování Evropské komise

§ 149d

Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2.“.

142. V § 151 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento postup České národní banky není správním řízením.“.

143. V § 157 odst. 1 písm. e) se slovo „kótace“ nahrazuje slovem „kotace“.

144. V § 157 odst. 1 písm. g) se slovo „kótacím“ nahrazuje slovem „kotacím“.

145. V § 162 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo
b)   v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

146. V § 162 odst. 9 písm. a) se slova „nebo odstavce 7“ nahrazují slovy „ , odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b)“.

147. V § 162 odst. 9 písm. b) se slova „nebo odstavce 4“ nahrazují slovy „ , odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a)“.

148. V § 164 odst. 4 větě první, v § 166 odst. 4 a v § 167 odst. 12 se slovo „do“ nahrazuje slovy „až na“.

149. V § 165 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

150. V § 165 odst. 7 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 6“.

151. V § 167 odst. 3 se číslo „117“ nahrazuje číslem „116“ a na konci textu se doplňují slova „a 117“.

152. V § 167 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.

153. V § 167 odst. 12 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 11“.

154. V § 194 odst. 2 se slovo „přestupcích“ nahrazuje slovem „přestupku“.

155. V § 194 se odstavec 5 zrušuje.

156. V § 199 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 115 odst. 5.“.

157. V § 199 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 4“, slova „ , § 118 odst. 7“ a slova „ , § 119 odst. 4“ zrušují.

158. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vláda nařízením stanoví limity v eurech pro účely § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2, § 36g odst. 5, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 podle právního aktu Rady a Evropského parlamentu nebo Evropské komise.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Prospekt cenného papíru schválený nebo uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle § 36c zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o schválení prospektu nebo dodatku prospektu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o dodatku prospektu schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Do 30. června 2021 se § 118 odst. 1, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50 000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11c odst. 9 se za slovo „rámci“ vkládá slovo „evropského“.

2. V § 11d odst. 6 se za slova „osob na“ vkládá slovo „evropském“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. VI

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 87 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, jde-li o spor z obchodu
1.  na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, nebo
2.  v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu,“.

2. V § 87 odst. 1 písm. f) se za slovo „sídlo“ vkládá slovo „komoditní“ a slova „burzovního obchodu“ se nahrazují slovy „obchodu na komoditní burze“.

3. V § 328 odst. 1 písm. b) se slova „kótovaného investičního nástroje“ nahrazují slovy „investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu101)“.

Poznámka pod čarou č. 101 zní:


101) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. VII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 2 se slova „českém nebo zahraničním regulovaném trhu s investičními nástroji (dále jen „regulovaný trh“)“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu19) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“ a slova „s investičními nástroji“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 59 odst. 7, § 161b odst. 1 písm. c), § 186 odst. 3, § 186a odst. 1, 2 a 5, § 196a odst. 4 a v § 652 odst. 3 písm. b) se slova „českém nebo zahraničním“ nahrazují slovem „evropském“.

3. V § 59 odst. 7, § 181 odst. 2, § 183a odst. 8, § 183j odst. 3, § 183n odst. 1 a 2, § 186 odst. 3, § 186a odst. 1, 2 a 5, § 196a odst. 4, § 214 odst. 4 a § 652 odst. 3 písm. b) se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

4. V § 59a odst. 1 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „zákona“ a za slova „nástrojem na“ se vkládá slovo „evropském“.

5. V § 59a odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího účetnictví“.

6. V § 161b odst. 1 písm. c) se slova „podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu5)“ zrušují.

7. V § 178 odst. 9 a v § 183n odst. 1 a 4 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

8. V § 181 odst. 2 větě třetí, § 183j odst. 3, § 183n odst. 2 a v § 184 odst. 3 větě třetí se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

9. V § 183a odst. 8 se za slova „výlučně na“ vkládá slovo „evropském“.

10. V nadpisu § 183n se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

11. V § 183n odst. 4 větě první se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

12. V § 183n odst. 4 větě druhé se slova „se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu organizátora regulovaného“ nahrazují slovy „s požadavky zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo se srovnatelnými požadavky zahraničního právního předpisu organizátora evropského regulovaného trhu nebo zahraničního trhu obdobného regulovanému“.

13. V § 186a odst. 2 se slovo „regulovaného“ nahrazuje slovy „evropského regulovaného trhu nebo zahraničního trhu obdobného regulovanému“.

14. V § 187 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)    rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování,“.

15. V § 193 odst. 2 se slovo „kótované“ zrušuje a za slovo „papíry“ se vkládají slova „ , které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

16. V § 209a odst. 1 se slovo „kótované“ nahrazuje slovy „přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“ a slovo „regulovaném“ se nahrazuje slovem „tomto“.

17. V § 214 odst. 4 větě první se za slova „osoby na“ vkládá slovo „evropském“ a slovo „kótované“ se nahrazuje slovy „přijaté k obchodování na tomto trhu“.

18. V § 214 odst. 4 větě třetí se za slova „akcie na“ vkládá slovo „evropském“.

19. V § 216c odst. 1 se slova „kótovaných akcií jejich ceně na regulovaném“ nahrazují slovy „akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému jejich ceně na tomto“.

20. V § 263 odst. 1 se slova „až 323f“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. VIII

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 19a odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu36)“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 19a odst. 2 a 6, § 22a odst. 2 a § 23a odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

3. V § 19a odst. 2, 3, 5 a 6 a § 23a odst. 1 se slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

4. V § 19a odst. 3 a 5 se za slovo „z“ vkládá slovo „evropských“.

5. V § 19a odst. 5 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

6. V § 22a odst. 2 se slova „cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

7. V § 27 odst. 5 větě první se slova „tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

8. V § 27 odst. 5 větě třetí se slova „tuzemské burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu“, slovo „zavírací“ se nahrazuje slovem „závěrečná“ a slova „burzou cenných papírů“ se nahrazují slovy „na regulovaném trhu“.

9. V § 27 odst. 5 větě čtvrté se slova „veden na tuzemské burze cenných papírů a je kótován na zahraničních burzách cenných papírů“ nahrazují slovy „přijat k obchodování na regulovaném trhu a je přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“, slovo „zavíracích“ se nahrazuje slovem „závěrečných“ a slova „schválených trzích zahraničních burz cenných papírů“ se nahrazují slovy „zahraničních regulovaných trzích, nebo na zahraničních trzích obdobných regulovanému trhu“.

10. V § 27 odst. 5 se věta pátá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. IX

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o bankách

Čl. X

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 26bb odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2,

a)   je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému a pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné, nebo
b)   pokud již stabilita bankovního nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro zmírnění následků tohoto narušení účelné.“.

3. V § 26bb odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

(4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze banky nebo pobočky zahraničních bank. Tyto osoby jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. XI

V § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu22)“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 348/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. zd) se slova „tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

2. V § 17 odst. 1 se slova „a i“ zrušují a za slovo „předpisu30b)“ se vkládají slova „a podílové fondy“.

3. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky, má se za to, že podílový fond má na území České republiky své sídlo.“.

4. V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Došlo-li k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, je investiční společnost, která převádí podílový fond, povinna tuto změnu oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastala.“.

5. V § 20a úvodní části ustanovení se slova „a § 20 odst. 8“ zrušují.

6. V § 20a písm. a) se za slovo „připadající“ vkládají slova „na část zdaňovacího období“ a slovo „předpisu,19d)“ se nahrazuje slovem „předpisu16),“.

7. V § 20a se věta poslední zrušuje.

8. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 20 odst. 3“ nahrazují slovy „o položky podle § 34“.

9. V § 21 odst. 5 se slova „ukončil činnost,19d)“ nahrazují slovy „změnil předmět podnikání a ukončil činnost jako investiční fond16),“ a věta poslední se zrušuje.

10. V § 25 odst. 3 se slova „burzu cenných papírů28a)“ nahrazují slovy „organizátora regulovaného trhu“.

11. Poznámka pod čarou č. 28a se zrušuje.

12. V § 36 odst. 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   z příjmů plynoucích fyzickým osobám z podílu na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

13. V § 36 odst. 3 se za větu čtvrtou vkládá věta „Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“.

14. V § 36 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Za dividendový příjem z podílových listů se nepovažuje podíl na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

15. V § 38d odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti zprostit v odůvodněných případech povinnosti podat hlášení.“.

16. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „40“ nahrazuje číslem „25“.

17. V § 38m odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje,
f)   za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

18. V § 38m odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „konce“ vkládá slovo „třetího“.

19. V § 38m odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování,
f)   který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

20. V § 38m odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Investiční společnost, která obhospodařuje podílové fondy, je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy.“.

21. V § 38m odst. 5 větě poslední se slova „s rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázanými jednotlivými podílovými fondy“ nahrazují slovy „s daňovými ztrátami jednotlivých podílových fondů“.

22. V § 38m se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, přechází daňová povinnost za zrušený podílový fond na nově vznikající nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování. Práva a povinnosti zrušeného podílového fondu vykonává nástupnický obhospodařovatel fondu. Nástupnickým obhospodařovatelem fondu se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování,
b)   zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování, nebo
c)   nově vzniklý nebo přejímající zahraniční fond kolektivního investování, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.“.

23. V § 38n odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „U investiční společnosti, která obhospodařuje podílové fondy, se daňová ztráta stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.“.

24. V § 38n se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Daňovou ztrátu podílového fondu lze uplatnit i v případě, kdy došlo k převodu podílového fondu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti.“.

25. § 38o zní:

㤠38o

(1) Práva a povinnosti podílového fondu při správě daně vykonává investiční společnost, která ho obhospodařuje. Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, vykonává práva a povinnosti převedeného podílového fondu investiční společnost, která podílový fond obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

(2) Zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, postupuje při stanovení základu daně, daně, daňové ztráty podílového fondu a při správě daně obdobně jako investiční společnost.“.

26. V § 38r odst. 2 se slova „nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na otevřený podílový fond“ zrušují.

Čl. XIII
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 17 odst. 1 a 3, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2 písm. b), § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3, § 38m odst. 5, § 38n odst. 1 a § 38o zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

2. Rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšují příjmy upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o který nebyl snížen základ daně podílového fondu do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, lze snížit základ daně podílového fondu nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které byl tento rozdíl vykázán, obdobně jako při uplatnění vyměřené daňové ztráty.

3. Ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XIV

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

„b)   členové orgánů jiného penzijního fondu, pojišťovny1c), banky, osoby s povolením k poskytování investičních služeb, členové orgánů organizátora regulovaného trhu a členové orgánů investičních fondů3) a investičních společností3a); to neplatí pro členy orgánů osob, se kterými penzijní fond tvoří koncern,
c)   zaměstnanci jiného penzijního fondu, depozitáře, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře4) a osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

4. V § 33 odst. 2 písm. d) se slova „s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

5. V § 33 odst. 7 se slovo „veřejném“ nahrazuje slovy „evropském regulovaném“ a slova „regulovaných trzích“ se nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o oceňování majetku

Čl. XV

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

㤠19
Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu

(1) Cenné papíry

a)   tuzemské nebo zahraniční, obchodované na regulovaném trhu19) se oceňují závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v den ocenění, a pokud
1.  nebyl v den ocenění cenný papír na regulovaném trhu obchodován, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění,
2.  nebyl cenný papír na regulovaném trhu obchodován v den ocenění a nebyl na tomto trhu obchodován ani v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění, ocení se nejnižším dosaženým závěrečným kurzem vyhlášeným ve stejném období na jiném převodním místě v České republice,
b)   tuzemské nebo zahraniční, obchodované pouze na zahraničním regulovaném trhu20) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se ocení, pokud se cenným papírem
1.  obchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu ke dni ocenění, a není-li k dispozici, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu v období uvedeném v písmeni a),
2.  neobchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v období uvedeném v písmeni a) ve státě, v němž byl cenný papír přijat k obchodování na příslušném trhu; pokud byl ve stejný den vyhlášen kurz na trhu ve více státech, ocení se nejnižším vyhlášeným závěrečným kurzem.

(2) Při postupu podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 se přednostně uplatní kurz vyhlášený na trzích určených opatřením Ministerstva financí po dohodě s Českou národní bankou. Kurz cenného papíru v zahraniční měně se přepočte kurzem devizového trhu České národní banky platným ke dni ocenění. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz amerického dolaru k této měně vyhlášený ústřední bankou státu s touto měnou.

(3) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnů přede dnem ocenění na žádném trhu, ocení se cenný papír podle § 20.


19) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
20) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

3. Nadpis § 20 zní: „Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích“.

4. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Cenné papíry, které nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a cenné papíry, které nebyly přijaty k obchodování na těchto trzích, se oceňují takto:“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Čl. XVI

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 158/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „kótovány na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu8) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu9)“.

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 znějí:


8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 23 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Cenné papíry vydávané akciovými společnostmi, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, může nadace nakupovat a prodávat pouze na evropském regulovaném trhu.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. XVII

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se slova „ , nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e)“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 24e se zrušuje.

3. V § 13 odst. 1 písm. k) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

4. V § 13 odst. 1 písm. n) a v § 13 odst. 2 písm. b) se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.

5. V § 13 odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu,“.

6. V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

7. V § 13 odst. 1 písm. zb) a zc) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

8. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie,“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trhů“.

9. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností v oblasti kapitálového trhu a umisťování peněžních prostředků penzijních fondů, a úředních sdělení České národní banky k nim.“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna exekučního řádu

Čl. XVIII

V § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se slova „Burza cenných papírů a“ nahrazují slovy „organizátor regulovaného trhu27),“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27) § 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. XIX

V § 18 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se slovo „veřejné“ zrušuje a slova „kótovanými cennými papíry“ se nahrazují slovy „cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu19)“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XX

V části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., položky 65 a 66 znějí:

„Položka 65

1.  Přijetí žádosti o udělení
a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky Kč 200 000
b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky Kč 200 000
c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou Kč 200 000
d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky Kč 200 000
e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky Kč 200 000
2.  Přijetí žádosti o povolení
a) ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky Kč 200 000
b) k činnosti centrálního depozitáře Kč 200 000
c) k činnosti obchodníka s cennými papíry Kč 100 000
d) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie Kč 100 000
e) k činnosti organizátora regulovaného trhu Kč 100 000
f) k provozování vypořádacího systému Kč 100 000
g) k činnosti investiční společnosti nebo k činnosti investičního fondu Kč 100 000
h) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování Kč 100 000
i) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva Kč 100 000
j) ke vzniku a činnosti penzijního fondu Kč 100 000
k) k činnosti platební instituce Kč  50 000
l) k činnosti instituce elektronických peněz Kč  50 000
3.  Přijetí žádosti o registraci
a) pojišťovacího zprostředkovatele Kč  10 000
b) samostatného likvidátora pojistných událostí Kč  10 000
c) investičního zprostředkovatele Kč  10 000
d) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu Kč  10 000
e) vydavatele elektronických peněz malého rozsahu Kč  10 000
f) směnárenské činnosti Kč  10 000
4.  Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincíKč   10 000
5.  Přijetí žádosti o změnu
a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky Kč  70 000
b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě Kč  70 000
c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny Kč  70 000
d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu Kč  70 000
e) povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč  70 000
f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Kč  35 000
g) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie Kč  35 000
h) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Kč  35 000
6.  Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému Kč  35 000
7.  Přijetí žádosti o změnu
a) povolení k činnosti investiční společnosti Kč  35 000
b) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování Kč  35 000
c) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva Kč  35 000
d) registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu Kč   5 000
e) registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu Kč   5 000
f) povolení k činnosti platební instituce Kč  20 000
g) povolení k činnosti instituce elektronických peněz Kč  20 000
8.  Přijetí žádosti
a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí Kč  20 000
b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí Kč  20 000
c) o povolení převodu obhospodařování podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti Kč  20 000
d) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený Kč  20 000

Položka 66

1.  Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku Kč  20 000
b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí Kč  20 000
c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí Kč  20 000
d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu Kč  20 000
e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry Kč  20 000
f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře Kč  20 000
g) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond Kč  20 000
h) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo Kč  20 000
2.  Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny Kč   5 000
b) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu Kč   5 000
c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu Kč   5 000
d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Kč   5 000
e) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie Kč   5 000
f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře Kč   5 000
g) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu Kč   5 000
h) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby Kč   5 000
3.  Přijetí žádosti o schválení
a) osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby Kč   5 000
b) osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva Kč   5 000
c) osoby v orgánech penzijního fondu Kč   5 000
4.  Přijetí žádosti o udělení
a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí Kč  20 000
b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka Kč  20 000
c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty Kč  20 000
d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny Kč  20 000
5.  Přijetí žádosti o povolení
a) k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti Kč  20 000
b) k fúzi nebo rozdělení investičního fondu Kč  20 000
c) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry Kč  20 000
d) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu Kč  20 000

e)

k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému

Kč  20 000

f)

k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře

Kč  20 000

6. 

Přijetí žádosti o udělení

a)

souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva

Kč  20 000

b)

souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva

Kč  20 000

c)

souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva

Kč  20 000

d)

souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva

Kč  20 000

7. 

Přijetí žádosti

a)

o povolení k splynutí podle § 100 zákona upravujícího kolektivní investování

Kč  20 000

b)

o povolení k sloučení podle § 100k zákona upravujícího kolektivní investování

Kč  20 000

c)

o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu

Kč  20 000

d)

o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů

Kč  20 000

8. 

Přijetí žádosti

a)

o povolení k vytvoření podílového¨fondu

Kč  30 000

b)

o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu

Kč  30 000

c)

o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu

Kč  10 000

d)

o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu

Kč  10 000

e)

o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky

Kč  50 000

f)

o změnu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky

Kč  50 000

g)

o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů

Kč  3 000

h)

o schválení změny depozitáře investičního fondu nebo podílového fondu

Kč   5 000

i)

o schválení změny depozitáře penzijního fondu

Kč   5 000

j)

o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti

Kč   1 000

k)

o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením  limitů pro jednotlivé položky finanční skladby

Kč   5 000

9. 

Přijetí žádosti

a)

o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu nebo dluhopisového programu včetně kombinované žádosti

Kč  10 000

b)

o schválení dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu nebo změny emisních podmínek dluhopisu

Kč   5 000

c)

o povolení zúžení prospektu cenného papíru

Kč   5 000

d)

o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí

Kč   5 000

e)

o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti

Kč   3 000

f)

o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti

Kč   1 000

g)

o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu

Kč   1 000

h)

o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu

Kč   1 000

i)

o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí

Kč   1 000

j)

o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu  nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí

Kč   3 000

k)

o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí

Kč   3 000

l)

o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí

Kč   3 000

m)

o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti

Kč   3 000

n)

o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti

Kč   3 000

o)

o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti

Kč   3 000

p)

o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

Kč  10 000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. XXI

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 69/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 254 se slova „nebo burzovní“ zrušují.

2. V § 345 odst. 1 se slova „kótované, podle zvláštního právního předpisu18)“ nahrazují slovy „přijaty k obchodování na regulovaném trhu18)“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o nabídkách převzetí

Čl. XXII

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 420/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „trhu v České republice“ nahrazují slovem „trhu6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

2. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 5 odst. 1 se slova „regulovaném trhu v jednom anebo v několika členských státech kromě České republiky“ nahrazují slovy „jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

4. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „v České republice“ zrušují.

5. V § 5 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky, ledaže jsou přijaty též na“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích8) včetně regulovaného trhu, ledaže jsou přijaty k obchodování též na evropském“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

6. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích včetně regulovaného trhu“ a slova „regulovaných trhů v těchto členských státech“ se nahrazují slovy „těchto evropských regulovaných trhů“.

7. V § 10 odst. 1 písm. h) se za slovo „označení“ vkládá slovo „evropského“.

8. V § 13 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „V případě, že jsou předmětem nabídky převzetí účastnické cenné papíry přijaté k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, uveřejňuje se nabídkový dokument též v členském státě, v němž je tento zahraniční trh organizován, způsobem, jaký pro uveřejnění nabídkového dokumentu stanoví právní řád tohoto členského státu.“.

9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „trhu podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „trhu9)“ a slova „veřejném trhu cenných papírů“ se nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) § 3b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

10. V § 25 odst. 1 se za slova „převzetí na“ vkládá slovo „evropském“.

11. V § 25 odst. 2 a v § 44 odst. 1 písm. c) se za slovo „mimo“ vkládá slovo „evropský“.

12. V § 27 odst. 1, § 28, § 30 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 1 větě třetí, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 2 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

13. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slova „uzavřený na“ vkládá slovo „evropském“.

14. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

15. V § 35 odst. 1 a v § 49 odst. 1 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

16. V § 38 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „veřejném trhu s cennými papíry“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

17. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího dohled nad kapitálovým trhem“.

18. V § 43 odst. 2 se za slova „obchodované na“ vkládá slovo „evropském“.

19. V § 44 odst. 5 se za slovo „usnesením“ vkládají slova „ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký“.

20. V § 64 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Cílová společnost, jejíž účastnické cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve státě jejího sídla a jejíž účastnické cenné papíry byly přijaty současně k obchodování na více evropských regulovaných trzích, které orgán dohledu členského státu do 20. června 2006 nesdělil, že je příslušným pro dohled nad nabídkami převzetí, sama určí, který z orgánů dohledu členských států, v nichž jsou tyto evropské regulované trhy organizovány, bude příslušný vykonávat dohled nad nabídkou převzetí.“.

21. V § 64 odst. 3 větě poslední se za slovo „organizátorům“ vkládá slovo „evropských“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o auditorech

Čl. XXIII

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. m) se slova „regulovaném trhu kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

2. V § 47 odst. 1 se slova „v České republice“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXIV

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 1 písm. c), e) a j) se slovo „kótované“ zrušuje a na konci textu písmen c), e) a j) se doplňují slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 70 odst. 1 písm. p) se slovo „nekótované“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „ , které nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

3. V § 70 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaném trhu8) členských států“ nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v členských státech“.

4. V § 73 odst. 4 písm. c) se slova „regulovaném finančním trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

5. V § 128 odst. 6 se slova „osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu“ nahrazují slovy „pojišťovny nebo zajišťovny nebo osob pro ni činných“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Účinnost

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.