Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


424

ZÁKON

ze dne 8. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o základních registrech

Čl. I

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ , informačního systému základních registrů“.

2. V § 5 odst. 1 se za slova „tyto údaje využívat“ vkládají slova „podle tohoto zákona nebo“.

3. V § 5 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(4) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.


3) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 8 odst. 1 se slovo „referenčních“ zrušuje.

5. V § 10 odst. 7 se slovo „základního“ ve všech případech zrušuje.

6. V § 14 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , do datové schránky“.

7. V § 14 odst. 5 se za slovo „výpis“ vkládají slova „referenčních údajů“.

8. V § 17 písm. e) se slova „tato fyzická osoba bude vedena“ nahrazují slovy „tyto fyzické osoby budou vedeny“.

9. V § 18 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„c)   adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,

52) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.“.

10. V § 18 odst. 1 písm. d) a e) se slova „(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese“ nahrazují slovy „(kódu územního prvku) na referenční údaj“.

11. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

12. V § 18 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„h)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka zpřístupněna.

14) § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

13. V § 18 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje den, měsíc, rok a čas výdeje a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,“.

14. V § 18 odst. 4 písm. c) se za slovo „změny“ vkládá slovo „každého“.

15. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).“.

16. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. g).“.

17. V § 19 odst. 5 se slova „Údaj uvedený“ nahrazují slovy „Údaje uvedené“.

18. V § 20 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a 58a“.

19. V § 22 odst. 2 se slova „posledního zápisu údaje nebo jeho změny týkající se“ nahrazují slovy „poslední aktualizace“ a slova „v § 18 odst. 1“ se nahrazují slovy „v § 18“.

20. V § 26 odst. 2 písm. b) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj“.

21. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pro agendu registru osob“.

22. V § 26 odst. 2 písmena g) a h) znějí:

„g)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
h)   statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,“.

23. V § 26 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,“.

24. V § 26 odst. 2 písm. m) se za slovo „provozovny“ vkládají slova „ ; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj“.

25. V § 26 odst. 2 písm. n) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu“.

26. V § 26 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Není-li osobě uvedené v § 25 písm. d) a e) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. n).“.

27. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Správce registru osob zveřejňuje seznam agendových míst způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

28. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

㤠28a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje agendovému místu a správci registru osob pro účely editace údajů do registru osob a jeho vedení

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

29. V § 29 písm. c) se za slovo „nezapisuje“ vkládají slova „ , ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční“ a slova „například podzemní stavba,“ se zrušují.

30. V § 29 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

31. V § 29 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro vedení registru územní identifikace plní v hlavním městě Praze funkci části obce katastrální území.“.

32. V § 32 odst. 1 písm. b) se za slova „adresní místo“ vkládají slova „nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě“.

33. V § 34 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

34. V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.“.

35. V § 42 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní identifikace.“.

36. V § 42 odst. 4 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „1 až 3“.

37. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny podřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek musí být součástí podkladů předaných Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

38. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 61 odst. 2 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „1 roku“.

39. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení“ nahrazují slovy „uživatelské jméno oprávněné“.

40. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„(4) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný podle jiného právního předpisu k přístupu k údaji o uživatelském jménu oprávněné úřední osoby, která učinila přístup53), předá mu orgán veřejné moci uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této úřední osoby.


53) Například § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 153/1994 Sb.“.

41. V § 58 odst. 4 písm. d) se slovo „trvalého“ zrušuje.

42. V § 58 odst. 5 větě druhé se za slovo „musí“ vkládají slova „od 1. ledna 2012“.

43. V § 58 se odstavec 9 zrušuje.

44. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

㤠58a

(1) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické nebo právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů17).

(2) Subjekt údajů, který požádá o poskytnutí svých referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, postupuje podle § 58 odst. 2 a 3.

(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje, které jsou stanoveny v § 58 odst. 4 a týkají se jak žadatele, tak i fyzické osoby, které mají být údaje poskytnuty.

(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli, které jsou stanoveny v § 58 odst. 4, a dále údaje právnické osoby, které mají být údaje poskytnuty, jež jsou stanoveny v § 59 odst. 2.“.

45. V § 60 odst. 1 se za slova „zpřístupnění záznamu“ vkládají slova „o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 4 dalším subjektům nebo záznamu“.

46. V § 60 odst. 2 se slova „komu byly“ nahrazují slovem „kdo“, slovo „poskytnuty“ se nahrazuje slovem „využil“ a obě slova „poskytnutí“ se nahrazují slovem „využití“.

47. V § 60 odst. 3 se slova „podepsanými zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle jiného právního předpisu“ zrušují.

48. V § 61 odst. 1 se slova „jména, popřípadě jmen, příjmení a místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí u fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d)“ nahrazují slovy „údajů podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a n)“.

49. V § 61 odst. 2 se slovo „žadateli“ nahrazuje slovy „ , které nejsou veřejně přístupné,“.

50. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Záznamy o využívání registru územní identifikace a informačního systému územní identifikace se neposkytují.“.

51. V § 63 odst. 4 se slovo „základním“ zrušuje.

52. V § 63 odst. 5 se slovo „základního“ zrušuje.

53. V § 65 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Správce registru osob provede před naplněním údajů agendových informačních systémů do registru osob ověření jejich správnosti a úplnosti. Za tím účelem poskytnou agendová místa správci registru osob jimi evidované údaje nezbytné pro naplnění registru osob. Pro účely ověření a zajištění správného přidělování identifikačních čísel podnikajícím fyzickým osobám podle § 26 odst. 8 poskytnou agendová místa správci registru osob rovněž osobní údaje podnikajících fyzických osob v rozsahu jména a příjmení, data a místa narození, adresy místa pobytu nebo bydliště, čísla občanského průkazu a rodného čísla, pokud jsou v jejich informačních systémech vedeny. Zjištěné neshody oznámí správce registru osob příslušným agendovým místům, která údaje opraví, nebo zahájí postup podle jiného právního předpisu vedoucí k opravě údajů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. II

V části šesté hlavě II zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., § 78 zní:

㤠78

(1) Živnostenský úřad příslušný obdobně podle § 71 odst. 2 části věty první před středníkem přidělí do 30. června 2012 provozovně zřízené před 1. červencem 2010 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d); v téže lhůtě podnikatele o přiděleném identifikačním čísle provozovny vyrozumí.

(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen začít užívat identifikační číslo provozovny nejpozději od 1. srpna 2012.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky

Čl. III

V zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 6a zní:

㤠6a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu kultury pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čl. IV

V zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., § 6a zní:

㤠6a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu kultury pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Čl. V

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jakož i název mezinárodní nevládní organizace, podle jejíž stanov byly zřízeny“.

2. V § 5 odst. 3 se za slovo „Název“ vkládají slova „a sídlo“ a na konci textu věty první se doplňují slova „včetně údaje o právní formě“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování občanů

Čl. VI

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 33/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jakož i název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny“.

2. V § 9 odst. 4 se za slovo „Název“ vkládají slova „a sídlo“ a na konci textu věty první se doplňují slova „včetně údaje o právní formě“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pobytu cizinců

Čl. VII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 105 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   o ustanovení poručníka nezletilému cizinci, kdy poručníkem nebo manželem poručníka je cizinec, nebo
f)   o svěření nezletilého cizince do náhradní rodinné péče cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu,“.

2. V § 105 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   o rozvodu, zrušení registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) nebo neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství v případech, kdy účastníkem řízení je cizinec,“.

3. V § 158 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)“ nahrazují slovem „partnerství“.

4. V § 158 odst. 11 se slova „ , pokud jsou poskytovány na základě odstavce 9,“ zrušují.

5. V § 158 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu za účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, na jehož území se narodil,
d)   rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e)   státní občanství,
f)   adresa místa pobytu na území,
g)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h)   datum úmrtí,
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.“.

6. Za § 158a se vkládá nový § 158b, který zní:

㤠158b

(1) Matriční úřad oznamuje policii za účelem provozování informačního systému cizinců údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje do matričních knih.

(2) Matriční úřad poskytuje podle odstavce 1 o cizincích údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres, popřípadě stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
m)   datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

7. V § 165a odst. 7 písmeno g) zní:

„g)   číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.“.

8. V § 167 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje ze základního registru obyvatel, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození,
5.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
e)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
f)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů,
g)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.

(8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d)   datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e)   digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f)   číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů,
g)   číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. VIII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠3

(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.

(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b)   úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c)   datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
d)   strojově čitelné údaje zapisované
1.  do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2.  do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.

(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.

(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.

(6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.

(7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

(8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.


21) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku zemí (ČZEM), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve znění sdělení č.  534/2006 Sb.“.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.

(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b)   úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c)   datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
d)   strojově čitelné údaje zapisované
1.  do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2.  do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.

(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.

(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o adrese místa trvalého pobytu anebo údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.

(6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.

(7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

(8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.“.

3. Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje.

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat prostřednictvím základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
b)   rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), které jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru osob,
c)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v evidenci občanských průkazů.

(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1 stanoví zvláštní právní předpis.“.

5. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 zní:

㤠4
Vydávání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává

a)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
b)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
c)   Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit,
d)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4).

(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.


3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby sporné údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem, která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí, pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické podobě. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, předá žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k zajištění vydání dokladu.

(3) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.

(4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.“.

7. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a zní:

㤠5
Vydání prvního občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále stanoveno jinak,

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c)   doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání6a).

(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit

a)   rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d),
b)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c)   doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
c)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d)   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

(4) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům je třeba předložit

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
c)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d)   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.
6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

8. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d)“.

9. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠8a
Bezpečnostní osobní kód

(1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b).

(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit. Změna se provádí na kontaktním místě veřejné správy13).

(3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje.

(4) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti.

(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, jednají za něj osoby uvedené v § 8 odst. 2.


13) § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008  Sb.“.

10. V § 9 odst. 3 se slova „dobu platnosti“ nahrazují slovy „datum skončení platnosti“ a slovo „pouze“ se nahrazuje slovy „místo a“.

11. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.“.

12. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.“.

13. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„(4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a).


22) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.“.

14. V § 12 odst. 1 se slova „povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu“ nahrazují slovy „údajů zapsaných do občanského průkazu“.

15. Poznámky pod čarou č. 13c až 13i se zrušují.

16. § 14 zní:

㤠14

(1) Občan je povinen

a)   s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b)   ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c)   v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,
d)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1.  po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2.  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6.  po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
8.  po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9.  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
e)   odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti,
f)   při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány,
g)   dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až 7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na osoby uvedené v § 8 odst. 2. Má-li občan mladší 15 let nebo občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na osoby uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.“.

17. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23 znějí:

㤠15a
Nakládání s občanským průkazem

(1) Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

(2) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu23) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Je zakázáno shromažďovat, ukládat, upravovat nebo pozměňovat, předávat, šířit, zveřejňovat, uchovávat, kombinovat, blokovat nebo likvidovat strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(4) Do kontaktního elektronického čipu lze zapisovat pouze údaje stanovené zvláštním právním předpisem a se souhlasem držitele.

(5) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou zápisu údajů do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu podle zvláštního právního předpisu na základě žádosti držitele.

§ 15b
Kontrola kontaktního elektronického čipu

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na žádost držitele nebo osoby uvedené v § 8 odst. 2 ověření funkčnosti a obsahu kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu.

(2) Subjekt oprávněný provádět zápis údajů do kontaktního elektronického čipu podle jiného zákona je povinen zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost tohoto čipu a o kontrole vystavit potvrzení.


23) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.“.

18. V nadpisu § 16 se slova „a policie“ nahrazují slovy „ , zastupitelského úřadu a policie“.

19. V § 16 odst. 3 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

20. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

21. V § 16a odst. 1 písm. c) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

22. § 17 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů,
b)   rodné číslo občana,
c)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
d)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
e)   datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
h)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
i)   bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,
j)   hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu,
k)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
l)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
m)   čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
n)   čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
o)   číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
p)   žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
q)   den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů,
r)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona,
s)   hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci,
t)   číslo kontaktního elektronického čipu.

(3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o

a)   přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,
b)   dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c)   agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány,
d)   důvodu přístupu do evidence občanských průkazů.

14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.“.

23. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí:

㤠17a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 3.

(2) Ministerstvo je v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu.

(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení.

(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení.

(5) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 50 let po skončení platnosti občanského průkazu.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede údaje o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to na

a)   žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
b)   tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození držitele.

(7) Údaje podle odstavce 6 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.

§ 17b

(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změnu,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změnu,
f)   státní občanství,
g)   adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), název a sídlo,
k)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n)   datum úmrtí,
o)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním zpracování podoby občana a jeho podpisu.“.

24. V § 18a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. q) se poskytuje za období posledních 2 let.“.

25. V § 18a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4).“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

26. § 26 zní:

㤠26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
b)   vzor potvrzení o občanském průkazu,
c)   vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
d)   vzor žádosti,
e)   podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,
f)   technické parametry digitální fotografie.“.

Čl. IX
Přechodná ustanovení

1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.

3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu,

a)   nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo zrušení místa trvalého pobytu,
b)   nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území České republiky podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)   nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
d)   v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,

a)   nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
b)   v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. X

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004, zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 4,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 6 odst. 3 písm. d), § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2 písm. d) se slovo „doba“ nahrazuje slovy „datum skončení“.

3. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do cestovního dokladu druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. § 7 se zrušuje.

5. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

6. V § 17 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 9 až 12.

7. V § 20 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

8. V § 21 odst. 1 a v § 26 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

9. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

10. V § 21a odst. 2 se slova „bod 7“ nahrazují slovy „bod 9“.

11. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(5) Má-li držitel cestovního dokladu zpřístupněnu datovou schránku26), ministerstvo a v případě diplomatických a služebních pasů Ministerstvo zahraničních věcí 60 dnů před skončením platnosti cestovního dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a).


26) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.“.

12. V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 7 a v § 29a odst. 2 písm. b) bodě 7 se slovo „dobu“ nahrazuje slovy „datum skončení“.

13. V § 29 odst. 2 písm. b) se bod 10 zrušuje.

Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10.

14. V § 29a odst. 2 písm. b) se bod 10 zrušuje.

15. V § 30 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 16a zní:

„(7) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů se neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a).


16a) § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

16. V § 30a odst. 1 se číslo „18“ nahrazuje číslem „15“.

17. V § 30a odst. 4 se za slova „Za občana“ vkládají slova „mladšího 15 let, za občana“.

18. V § 32 odst. 2 větě první se za slovo „popřípadě“ vkládají slova „kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,“.

19. V § 32 odst. 2 větě první a v § 32 odst. 3 větě první se za slovo „odcizení“ vkládá slovo „ , zničení“.

20. V § 32 odst. 2 větě druhé se slova „nebo odcizení“ nahrazují slovy „ , odcizení nebo zničení“.

21. V § 32 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna autorského zákona

Čl. XI

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:

1. § 26a se zrušuje.

2. V § 74 se slova „až 26a“ nahrazují slovy „a 26“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o obcích

Čl. XII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 28 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje.

2. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

„(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí42).


42) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 31a se odstavec 7 zrušuje.

4. V § 31a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí42).“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XIII

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„(4) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich přejmenování nebo zániku dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí24).


24) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 14a se odstavec 6 zrušuje.

4. V § 14a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí24).“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XIV

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. g) se slova „a která je“ nahrazují slovy „ , kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa“.

2. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; datum podle § 10b odst. 3, jeho změna nebo zrušení“.

3. V § 3 odst. 3 písm. i) se za slova „jeho narození“ vkládají slova „a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“ a slova „ , a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob“ se nahrazují slovy „ ; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru osob“.

4. V § 3 odst. 3 písm. j) se slova „příjmení, rodné“ nahrazují slovy „příjmení a rodné“.

5. V § 3 odst. 3 písm. k), l), o) a q) se slova „(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese“ nahrazují slovy „(kódu územního prvku) na referenční údaj“.

6. V § 3 odst. 3 písm. l) se slova „a místo“ nahrazují slovy „ , místo a okres“, za slova „vzniku partnerství5l)“ se vkládají slova „ , došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České republiky, vede se místo a stát“ a za slova „uvedené místo“ se vkládají slova „a okres“.

7. V § 3 odst. 3 písm. o) bodě 4 se za slova „datum, místo a okres narození“ vkládají slova „a u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát, kde se narodilo“.

8. V § 3 odst. 3 písm. o) se na začátek bodů 5 a 6 vkládají slova „jméno, popřípadě jména, příjmení a“.

9. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“.

10. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen.“.

11. V § 3 odst. 8 písm. c) se slovo „ , jejíž“ nahrazuje slovy „obyvatele, jehož“.

12. V § 3a odst. 2 se věta první zrušuje.

13. V § 4 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo „těchto“ zrušuje.

14. V § 4a se na konci textu doplňují slova „ , pokud nejsou tyto údaje zapsány podle § 6, a § 3 odst. 4“.

15. V § 5 odst. 2 se věta první zrušuje.

16. V § 6 se slova „a písm. k) a l)“ nahrazují slovy „ , k), l) a r)“.

17. V § 7 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22).“.Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.“.

18. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22).“.

19. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Údaje z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23).“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

20. V § 8 odst. 3 se slova „který poskytuje“ nahrazují slovy „které poskytuje“ a slova „poskytuje pouze údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. q)“ se nahrazují slovy „poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. q) a r)“.

21. V § 8 odst. 5 větě druhé se za slovo „musí“ vkládají slova „od 1. ledna 2012“.

22. V § 8 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti podle věty první.“.

23. V § 8 odst. 7 písmena b) a c) znějí:

„b)   rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
c)   číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou autentizaci pro informační systémy veřejné správy; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,“.

24. V § 8 odst. 17 se slova „a údaje z informačního systému v rozsahu adresy trvalého pobytu“ zrušují.

25. V § 8a odst. 2 se za větu první vkládá věta „V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22).“.

26. V § 8b odst. 4 se slova „bezpečnostního osobního kódu8b) a“ zrušují.

27. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému se uchovávají po dobu 10 let.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

28. V § 10 odst. 3 se slova „ , pokud se rodiče nedohodnou jinak“ zrušují a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.“.

29. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.“.

30. V § 10 odst. 6 písm. b) se za slovo „průkaz“ vkládají slova „ , u něhož není oddělena jeho vyznačená část24) v důsledku změny místa trvalého pobytu“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.“.

31. V § 10 se na začátek odstavce 7 vkládají věty „Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.“.

32. V § 10 se na konci odstavce 12 doplňují věty „Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a).“.

33. V § 10b odst. 1 se slova „Na žádost obyvatele“ nahrazují slovy „Na písemnou žádost občana“.

34. V § 10b odst. 2 se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „občan“.

35. V § 10b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a). Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu5o), byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

36. V § 10b odst. 4 se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „ , krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

37. V § 13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Rodným číslem podle tohoto zákona se rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo musí splňovat definici rodného čísla uvedenou v odstavcích 3 a 4 a současně musí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 6.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

38. V § 13b odst. 3 písm. h) se za slova „v cizině,“ vkládají slova „místo a“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „ ; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

39. V § 13b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel.“.

40. V § 13b odst. 4 písm. f) se slovo „nezrušitelného“ zrušuje.

41. V § 14 písm. c) se slovo „policie“ nahrazuje slovy „Policie České republiky (dále jen „policie“)“.

42. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Výdejové místo je zapisovatelem údajů do registru o rodném čísle, které přidělilo.“.

43. V § 15 písm. c) se slova „ , pokud je v něm uvedeno rodné číslo“ zrušují.

44. V § 16 písm. a) se slovo „nezrušitelném“ zrušuje.

45. V § 17b odst. 4 a 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

46. V § 17c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nositele rodného čísla“.

47. V § 17c odst. 5 a 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

48. V § 17d odst. 1 písm. d) a v § 17e odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

49. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

㤠20a

(1) Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2012.

(2) Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do 1. července 2010, se ve lhůtě do 30. června 2012 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.“.

50. V § 22d se slovo „občana“ nahrazuje slovem „obyvatele“.

51. V § 23a odst. 2 se za slova „a dále údaje vedené“ vkládají slova „v informačním systému a“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Uvedené údaje lze z jednotlivých informačních systémů využít pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu.“.

52. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:

㤠23b

(1) V informačním systému se pro účely poskytování těchto údajů podle odstavce 2 vedou nejpozději do 30. června 2012 údaje o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu na území,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, vedou se údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   záznam o poskytnutí údajů,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(2) Údaje o cizincích podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo nejpozději do 30. června 2012 orgánům veřejné moci, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny získávat tyto údaje z informačního systému cizinců.

(3) Policie nejpozději do 30. června 2012 předává ministerstvu údaje o cizincích tak, aby byly v informačním systému vedeny v aktuálním stavu.

(4) Údaje o cizincích vedené v informačním systému podle odstavce 1 se nejpozději ke dni 1. července 2012 převedou do samostatného datového souboru, který ministerstvo předá policii; tyto údaje může policie využívat pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jí vedených informačních systémech.“.

Čl. XV
Přechodná ustanovení

1. Údaje o doručovací adrese cizinců, které byly nahlášeny na ohlašovně v místě jejich pobytu, budou z agendového informačního systému evidence obyvatel nejpozději do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převedeny do agendového informačního systému cizinců vedeného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Do doby zprovoznění základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, které umožní zapisovat do tohoto registru údaje o pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství a dále o přidělení nebo přečíslování čísla popisného, případně orientačního, nebo evidenčního čísla u stavby určené k bydlení nebo rekreaci, zapisuje tyto údaje do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst. Údaj o vzniku, změně názvu nebo zániku obce nebo její části a údaj o zřízení, změně názvu nebo zrušení městského obvodu nebo městské části nebo připojení k jinému městskému obvodu nebo jiné městské části zapisuje do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra.

3. Údaje podle bodu 2 předává správním orgánům příslušným podle tohoto bodu k jejich zápisu do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad.

4. Ministerstvo vnitra předává minimálně jednou týdně údaje zapsané podle předchozích bodů do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem aktualizace údajů vedených v jeho informačních systémech.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. XVI

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 101/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se slova „poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém z členských států Evropské unie, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán“ zrušují.

2. V § 11 odst. 2 se za slova „důvěryhodných certifikačních služeb“ vkládají slova „podle právního předpisu Evropských společenství3a)“.

3. V § 16 odst. 1 se za slovo „unie“ vkládají slova „ , jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci“.

4. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „než členském státu Evropské unie“ nahrazují slovy „státu, než který je uveden v odstavci 1“.

5. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci“.

6. V § 16 odst. 2 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „ , jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci“.

7. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní:

㤠17b

(1) Data pro vytváření elektronických podpisů lze spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu.

(2) K zápisu dat a kvalifikovaného certifikátu podle odstavce 1 je oprávněn držitel občanského průkazu. Ustanovení § 15b odst. 2 zákona o občanských průkazech se nepoužije.“.

8. V § 20 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. XVII

V § 122a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se slova „z informačního systému evidence obyvatel“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. XVIII

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 5 závěrečné části ustanovení se věta „Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ nahrazuje větou „Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

2. V § 63 odst. 2 se za slova „odstavci 1“ vkládá slovo „ , školy“ a slova „§ 64 odst. 1 až 4“ se nahrazují slovy „§ 64 odst. 1 až 3 a 8“.

3. V § 63 odst. 3 se slova „a obce“ nahrazují slovy „ , obce a školy“.

4. V § 64 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 33 znějí:

„(4) Samostatnou funkční částí evidence dokumentu může být jmenný rejstřík určený pro vyhledávání, ověřování a automatické zpracovávání údajů o adresách odesílatelů a adresátech dokumentů evidovaných v této evidenci.

(5) Ve jmenném rejstříku jsou vedeny adresné údaje o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidencích dokumentů, a to v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, obchodní firma nebo název, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobu, a adresa pro doručování podle jiného právního předpisu33),
b)   identifikační číslo osoby, pokud bylo odesílateli přiděleno,
c)   identifikátor datové schránky, pokud byla odesílateli zřízena.

(6) Pokud je ze spisu nebo dokumentu známo datum narození, popřípadě rodné číslo odesílatele nebo adresáta, mohou být tyto údaje rovněž vedeny ve jmenném rejstříku podle odstavce 5.

(7) Pro účely vyhledávání ve jmenném rejstříku jsou určení původci oprávněni využívat datum narození, popřípadě rodné číslo, odesílatele nebo adresáta dokumentu, pokud je jeho zdrojem spis, jehož součástí je dokument, který má být adresátovi odeslán.


33) Například § 46b zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 7/2009 Sb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 8.

5. V § 68 odst. 1 se slova „§ 64“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 1 až 3 a 8“.

6. V § 68a odst. 5 se slova „§ 64“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 1 až 3 a 8“.

7. V § 70 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   vedení jmenných rejstříků a využívání údajů v nich vedených,“.

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m).

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna stavebního zákona

Čl. XIX

V § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „nebo evidenční41b)“ vkládají slova „ , případně číslo orientační“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ , případně orientačního“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Čl. XX

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb. a zákona č. 159/2010 Sb., se mění takto:

1. V části dvacáté první se článek XXII zrušuje.

2. V části osmdesáté čl. LXXXI se body 8, 10 až 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35 až 39, 41, 42, 45, 52, 53, 57, 60 a 70 zrušují.

3. V části osmdesáté čl. LXXXI se část bodu 13, pokud jde o § 5, zrušuje.

4. V části devadesáté páté se článek CI zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ... pokračování

Cena: 945 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.