Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


199

ZÁKON

ze dne 24. května 2010,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“.

2. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slova „papírů“ vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby“.

3. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , úrokový výnos státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti“.

4. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „nákupu“ nahrazuje slovem „odkupu“ a za slovo „postaveného“ se vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“.

5. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „papíru“ vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“.

6. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 se slovo „trhu,71)“ nahrazuje slovy „trhu71), včetně úrokového výnosu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti,“.

7. V § 35d odst. 5 a 9 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

8. V § 36 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u)   z úrokového výnosu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti.“.

9. V § 36 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, se základ daně a daň připadající na tento státní dluhopis nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích poplatníkovi z těchto státních dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“.

10. V § 38d odst. 3 a 11 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

11. V § 38e odst. 6 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

12. V § 38fa odst. 5 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

13. V § 38j odst. 4 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

ČÁST DRUHÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. II

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 35 zní: „Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu“.

2. V § 35 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

„(1) Ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená podle zvláštního zákona jsou v souvislosti s řízením státního dluhu oprávněny

a)   sjednávat obchody s investičními nástroji a cennými papíry nabývat, zcizovat a právně zatěžovat investiční nástroje a cenné papíry, zejména obchodovat na vlastní účet se státními dluhopisy a dalšími investičními nástroji; tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s tuzemskými či zahraničními osobami, a to samostatně nebo prostřednictvím jiné osoby,
b)   organizovat trh se státními dluhopisy,
c)   provozovat platební systém podle zákona upravujícího platební styk; tento platební systém se nepovažuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování20),
d)   vést evidenci zaknihovaných nebo listinných státních dluhopisů, včetně státních dluhopisů pro fyzické osoby, a provádět související činnosti; tato evidence je samostatnou evidencí podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vede se též v evidenci emise a provozní řád pro její vedení stanoví ministerstvo,
e)   provozovat vypořádací systém podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu pro státní dluhopisy; existence a název tohoto vypořádacího systému se Komisi Evropských společenství nenahlašuje,
f)   provádět úschovu a správu státních dluhopisů a jiných cenných papírů, nebo
g)   zabezpečovat další činnosti spojené s řízením státního dluhu.

(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody s ministerstvem vykonávat tuzemská nebo zahraniční osoba, je-li k výkonu takové činnosti oprávněna; činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody ministerstvo vykonávat také prostřednictvím České národní banky.


20) § 62 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

3. V § 35 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Výkon činností uvedených v odstavci 1, pokud je vykonává ministerstvo nebo právnická osoba zřízená podle jiného právního předpisu ministerstvem, nepodléhá dohledu České národní banky a není k němu třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V § 36 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. III

V části padesáté druhé článku LXXXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se bod 2 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dluhopisech

Čl. IV

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

V § 26 odst. 4 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ , kromě dluhopisů, které podle emisních podmínek mohou nabývat výhradně fyzické osoby, tyto dluhopisy prodává ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. V

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 až 4 včetně nadpisů znějí:

„Územní finanční orgány
§ 1

(1) Zřizuje se soustava územních finančních orgánů jako soustava správních úřadů pro výkon správy daní a pro výkon dalších působností.

(2) Jako součásti soustavy územních finančních orgánů se zřizují Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady (dále jen „územní finanční orgány“), které jsou správními úřady vykonávajícími svoji působnost ve vymezených územních obvodech.

(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Finanční ředitelství jsou podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny finančním ředitelstvím.

§ 2

(1) Územní finanční orgány

a)   vykonávají správu daní, včetně vyhledávací činnosti,
b)   vykonávají finanční kontrolu,
c)   provádějí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru své působnosti,
d)   vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav,
e)   vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty,
f)   z pověření ministerstva poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,
g)   převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
h)   vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
i)   vykonávají kontrolu
1.  dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení vybraných minerálních olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,
2.  značení tabákových výrobků,
3.  dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
j)   vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně,
k)   vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
l)   vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložily,
m)   přijímají a evidují splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
n)   z pověření ministerstva přezkoumávají hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávají dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
o)   vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.

(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až n) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

§ 3
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiných právních předpisů, je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Nelze-li určit místní příslušnost finančního ředitelství podle jiných právních předpisů, je místně příslušné Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.

(2) Kontrolu podle § 2 odst. 1 písm. i) a k) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle jiných právních předpisů nebo podle odstavce 1.

(3) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji Generální finanční ředitelství.

Generální finanční ředitelství
§ 4

(1) Generální finanční ředitelství je správním úřadem s celostátní územní působností se sídlem v Praze.

(2) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel Generálního finančního ředitelství (dále jen „generální ředitel“). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

(3) Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí. Zástupce generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí na návrh generálního ředitele.

(4) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze současný nebo bývalý zaměstnanec v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který má v územních finančních orgánech, v orgánech, které jsou jejich právními předchůdci, nebo v ministerstvu, odbornou praxi v činnosti těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.

(5) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Generální finanční ředitelství

a)   se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti,
b)   se podílí v oboru své působnosti na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích,
c)   se podílí na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů v oboru své působnosti; spolupracuje s ministerstvem na tvorbě daňové politiky i v dalších oblastech,
d)   řídí finanční ředitelství,
e)   vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), c) a n),
f)   přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení, nestanoví-li tento zákon jinak,
g)   na základě pověření ministerstva zajišťuje úkoly ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v oblasti své působnosti, včetně mezinárodní koordinace řešení zjištěných případů daňových úniků, a vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. f),
h)   v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jiných územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
i)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů a vede centrální evidence, registry a statistiky nezbytné pro plnění úkolů územních finančních orgánů, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů, a poskytuje tyto údaje ministerstvu,
j)   vykonává další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.

(2) Generální finanční ředitelství může v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný územní finanční orgán.“.

3. V § 5 odst. 1 se za slovo „vymezeny“ vkládají slova „v § 9a a“.

4. V § 6 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“, slova „§ 1“ se nahrazují slovy „§ 2“ a slova „h), i), l) a n)“ se nahrazují slovy „i), l), n) a o)“.

5. V § 6 odst. 2 se slova „§ 1 odst. 1 písm. j), k) a m)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m)“.

6. § 7 zní:

㤠7

Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu. Ředitele finančního úřadu jmenuje a odvolává generální ředitel na návrh ředitele finančního ředitelství.“.

7. § 7a se zrušuje.

8. V § 8 odst. 1 se za slovo „vymezeny“ vkládají slova „v § 9a a“.

9. V § 8 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Finanční ředitelství řídí ředitel finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství zastupuje zástupce ředitele finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství a jeho zástupce jmenuje a odvolává generální ředitel.

(4) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný finanční úřad.“.

10. § 9 zní:

㤠9

Finanční ředitelství

a)   řídí finanční úřady,
b)   vykonávají působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) a n),
c)   přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,
d)   v odůvodněných případech provádějí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jimi řízených finančních úřadů, anebo se mohou na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
e)   zpracovávají údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů,
f)   vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.“.

11. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Specializovaný finanční úřad

(1) Specializovaný finanční úřad je finanční úřad s celostátní územní působností se sídlem v Praze, který je příslušným finančním úřadem pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních úřadů podle § 6.

(2) Specializovaný finanční úřad je podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu je finančním ředitelstvím s celostátní územní působností, které je příslušným finančním ředitelstvím pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních ředitelství podle § 9. Územní působnost Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu pro jiné než vybrané subjekty tím není dotčena.

(3) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   banka a pobočka zahraniční banky,
b)   pojišťovna a zajišťovna,
c)   právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč. 

(4) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu pro účely zákona o účetnictví dosažený za zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím se pro účely tohoto zákona rozumí zdaňovací období pro účely zákona o daních z příjmů.

(5) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 3 písm. c) právnickou osobou založenou za účelem podnikání se považuje za změnu podmínek pro určení příslušnosti územních finančních orgánů počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.

(6) Pokles obratu právnické osoby založené za účelem podnikání pod hranici uvedenou v odstavci 3 písm. c) se považuje za změnu podmínek pro určení příslušnosti územních finančních orgánů počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K poklesu obratu podle věty první se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, právnická osoba založená za účelem podnikání znovu dosáhne obratu uvedeného v odstavci 3 písm. c).

(7) Pro změnu příslušnosti územních finančních orgánů na základě změn podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6 se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti územních finančních orgánů podle § 2. Ustanovení daňového řádu o změně místní příslušnosti se použijí obdobně též pro změnu příslušnosti územních finančních orgánů pro vybrané subjekty uvedené v odstavci 3 písm. a) a b), a to pro celý rozsah působnosti územních finančních orgánů podle § 2.

(8) Je-li to účelné nebo jsou-li pro výkon působnosti územních finančních orgánů podle § 2 potřebné mimořádné odborné znalosti, může Generální finanční ředitelství v odůvodněných případech rozhodnout o tom, že fyzická nebo právnická osoba se považuje za vybraný subjekt, i když se nejedná o osobu uvedenou v odstavci 3. Generální finanční ředitelství rovněž může rozhodnout o tom, že právnická osoba, která je osobou uvedenou v odstavci 3, se za vybraný subjekt nepovažuje. Pro vydání rozhodnutí podle věty první a druhé se přiměřeně použijí ustanovení daňového řádu o delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti územních finančních orgánů podle § 2.“.

12. § 10 a 11 včetně nadpisů znějí:

㤠10
Společná ustanovení o územních finančních orgánech

(1) Územní finanční orgány jsou organizačními složkami státu. Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají finanční ředitelství a finanční úřady postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství. Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly ministerstva.

(2) Úkoly územních finančních orgánů plní zaměstnanci vykonávající službu ve služebním poměru podle služebního zákona nebo zaměstnanci v pracovním poměru.

(3) Generální ředitel je v územních finančních orgánech oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech.

(4) Představení a vedoucí zaměstnanci mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní pouze na základě písemného pověření generálního ředitele.

(5) Generální ředitel schvaluje organizační řád územních finančních orgánů. Pobočky územních finančních orgánů, které jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami, mohou být zřízeny nebo zrušeny pouze rozhodnutím generálního ředitele.

§ 11
Ministerstvo

Ministerstvo

a)   řídí Generální finanční ředitelství,
b)   vykonává správu daní, včetně vyhledávací činnosti,
c)   přezkoumává rozhodnutí Generálního finančního ředitelství vydaná ve správním řízení; přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. b) a e); přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími v rámci přezkoumávání rozhodnutí finančních úřadů vydaných při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. h),
d)   může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek územní finanční orgány,
e)   může pověřit územní finanční orgány přezkoumáním hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a výkonem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
f)   v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
g)   v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích, nebo výkonem dalších působností,
h)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů.“.

13. Nadpis nad § 12 „Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů“ se nahrazuje nadpisem „Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech“.

14. § 13 zní:

㤠13

Zaměstnanci v územních finančních orgánech, kteří plní úkoly při výkonu působnosti územních finančních orgánů podle tohoto zákona a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí

a)   výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro osoby, které mají podle daňového řádu postavení daňových subjektů, a pro příjemce dotací,
b)   být auditory, revizory účtů, prokuristy, likvidátory a správci konkursních podstat, vyrovnacími správci, zvláštními správci, insolvenčními správci, předběžnými insolvenčními správci, zvláštními insolvenčními správci a oddělenými insolvenčními správci,
c)   být statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů obchodních společností nebo družstev nebo členy jejich dozorčích nebo správních rad.“.

15. V § 13a se slova „Zaměstnanci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly podle § 1 odst. 1“ nahrazují slovy „Zaměstnanci v územních finančních orgánech, kteří plní úkoly podle tohoto zákona“.

16. V § 13b odst. 1 se slova „zaměstnanci finančního ředitelství“ nahrazují slovy „zaměstnanci v územním finančním orgánu“, slova „podle § 1 odst. 1“ se nahrazují slovy „podle tohoto zákona“ a slovo „příslušné“ se nahrazuje slovem „Generální“.

17. V § 13b odst. 3 a 4 se slova „Finanční ředitelství“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“.

18. V § 13b odst. 5 se za slovo „Jestliže“ vkládá slovo „Generální“.

19. § 15 se zrušuje.

20. V § 15a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona“.

21. V § 15a odst. 3 a 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu“.

22. V § 15a odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Ministerstvo vnitra nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů údaje o státních občanech České republiky.“.

23. V § 15a se za odstavec 9 vkládají odstavce 10 až 13, které znějí:

„(10) Ministerstvo dopravy poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje z centrálního registru silničních vozidel.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 10 jsou

a)   vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),
b)   provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),
c)   státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen „registrační značka“), datum přidělení a odebrání registrační značky,
d)   číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum a místo jeho vydání,
e)   druh a kategorie silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
f)   výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,
g)   identifikační číslo silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
h)   výrobce motoru, typ, výkon, zdvihový objem motoru a palivo,
i)   výrobce karoserie, typ, výrobní číslo, barva, počet míst k sezení a stání,
j)   největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
k)   datum první registrace silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
l)   stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika,
m)   zástavní práva váznoucí na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle.

(12) Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje ohledně zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

(13) V případě údajů podle odstavců 1 až 12 se poskytují též údaje o jejich změně.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 14.

24. V § 15a odst. 14 se slova „odstavců 1 až 9“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 13“, slova „evidenci osob“ se nahrazují slovy „evidence uvedené v odstavcích 1 až 13“ a slova „podle zvláštního zákona upravujícího správu daní a poplatků“ se nahrazují slovy „podle daňového řádu“.

25. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 531/1990 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu a příslušnost k plnění jiných závazků přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z finančních ředitelství na Generální finanční ředitelství.

2. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud byl tento majetek využíván výlučně k výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

3. Generální finanční ředitelství jako příslušná organizační složka státu za stát vykonává práva a plní povinnosti a závazky týkající se majetku uvedeného v bodech 1 a 2 anebo s tímto majetkem související, je za stát účastníkem smluvních vztahů, které se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí, a vystupuje za stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v řízeních, která se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí. Totéž platí obdobně pro plnění jiných závazků podle bodu 1.

4. O předání a převzetí majetku a závazků uvedených v bodech 1 a 2, včetně dokumentace týkající se tohoto majetku, závazků i smluvních vztahů a řízení, pořídí Generální finanční ředitelství protokol, jehož přílohou budou seznamy předávaného majetku, závazků a dokumentace. Protokol je zároveň listinou, kterou Generální finanční ředitelství zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit k provedení záznamu do katastru nemovitostí.

5. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve finančních ředitelstvích přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

6. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v Ministerstvu financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito zaměstnanci podíleli na výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.

7. Zaměstnanci v Generálním finančním ředitelství, v jejichž případě přešel výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na Generální finanční ředitelství podle bodu 5 nebo 6, jsou povinni plnit povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počínaje nejpozději prvním dnem sedmého měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Řízení, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství v případech, kdy je pro tato řízení příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Spisovou agendu Ministerstva financí převezme Generální finanční ředitelství v případech, kdy je příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VII
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 492/2009 Sb., o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
2.  Vyhláška č. 516/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. VIII

V § 85 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se slova „finančního úřadu“ nahrazují slovy „celního úřadu“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. IX

V § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. X

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 21 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Daňové přiznání k dani dědické, k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím.“.

2. V § 25 odst. 7 se slova „Ministerstvo financí České republiky“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o dani silniční

Čl. XI

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

2. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Daňové přiznání k dani silniční se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím. Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Generálním finančním ředitelstvím, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Generálním finančním ředitelstvím.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 30 odst. 6 se slova „ ; penále vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků9)“ zrušují.

2. V § 43c odst. 8 se věta první zrušuje.

Čl. XIII
Přechodné ustanovení

Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z finančních úřadů na celní úřady, zahájená před finančními úřady do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí tyto finanční úřady.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o krajích

Čl. XIV

V § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit územní finanční orgán.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XV

V § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministerstvo financí může v případech, kdy je příslušné k přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy podle odstavců 1 a 2, pověřit tímto přezkoumáním územní finanční orgán.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XVI

Na konci § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se doplňuje věta „Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb.

Čl. XVII

Část pátá zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zní:

„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. V

V zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se § 13a a 13b zrušují.“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Čl. XVIII

V § 2 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo může pověřit podřízený orgán s celostátní působností, který vykonává správu daní, prováděním působnosti ministerstva podle tohoto zákona.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XIX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 489/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 47a odst. 1 se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“.

2. V § 80 odst. 7, § 82 odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, § 88 odst. 4 a 9 a § 101 odst. 1 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Čl. XX

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slova „v tomto ministerstvu,“ vkládají slova „územní finanční orgán státní zaměstnance zařazené v tomto orgánu,“.

2. V § 5 odst. 3 se za slova „Ministerstvo financí,“ vkládají slova „územní finanční orgán,“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XXI

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se slova „příslušné finanční ředitelství“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“.

2. V § 39 odst. 1 písm. d) se slova „příslušnému finančnímu ředitelství“ nahrazují slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a části páté čl. V bodů 3, 8 a 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.