Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


179

ZÁKON

ze dne 18. května 2010,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova „ , a to i tehdy, pokud současně naplňuje předpoklady pro zařazení do jiné kategorie zadavatele podle odstavce 2 nebo 6“ nahrazují slovy „ ; tím není dotčeno ustanovení odstavce 7“.

2. V § 2 odst. 7 se za slovo „zadavatel“ vkládají slova „nebo dotovaný zadavatel“ a slova „veřejného zadavatele“ se zrušují.

3. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „jiné“ nahrazuje slovem „jiného“.

4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Uzavřením písemné smlouvy vzniká centrálnímu zadavateli ve vztahu k dotčeným zadavatelům oprávnění provádět centralizované zadávání.“.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného zadávání podle odstavce 1 písm. a) dodávky či služby i pro sebe.“.

6. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží podle odstavce 1 rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.“.

7. V § 11 odst. 1 se slova „dodávky, služby či stavební práce“ nahrazují slovy „pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění“.

8. V § 13 odst. 3 se slova „§ 12“ nahrazují slovy „tomto zákoně“.

9. V § 13 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil opční právo podle § 99, musí předpokládaná hodnota zahrnovat rovněž předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce požadovaných zadavatelem při využití opčního práva; zadavatel je v takovém případě současně povinen zvlášť stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce a předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací při využití opčního práva.“.

10. V § 13 odst. 8 větě druhé se za slova „To neplatí pro dodávky“ vkládají slova „nebo služby“ a za slova „zadavatel tyto dodávky“ se vkládají slova „nebo služby“.

11. V § 17 písmeno g) zní:

„g)   profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup,“.

12. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

„(2) Za citlivou činnost podle zvláštního právního předpisu15a) se považuje zadání veřejné zakázky, kterou zadává veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 500 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.


15a) § 80 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 18 odst. 1 písm. j) se slovo „převážnou“ nahrazuje slovem „podstatnou“.

14. V § 18 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena o) až q).

15. V § 22 odst. 1 se za slova „užším řízení“ vkládají slova „ , zjednodušeném podlimitním řízení“.

16. V § 23 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „užším řízení“ vkládají slova „ , zjednodušeném podlimitním řízení“.

17. V § 23 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní realizace návrhu. To neplatí v případech, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže o návrh.“.

18. V § 23 odst. 7 písm. b) se slova „ve stavebních pracích nebo službách téhož či podobného druhu, jako v původní veřejné zakázce“ nahrazují slovy „v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce“.

19. V § 23 odst. 7 písm. b) bodu 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „užším řízení“ se vkládají slova „ , nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení“.

20. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním

a)   oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo
b)   výzvy o zahájení zadávacího řízení.“.

21. V § 31 odstavec 6 zní:

„(6) Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení každé fáze jednání.“.

22. V § 34 odst. 2 se na začátek písmene d) vkládají slova „nebude-li jednání vedeno písemně pak i“.

23. V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Povinnost podle odstavce 2 je splněna, pokud veřejný zadavatel uveřejní písemnou výzvu na svém profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému podle § 157. Podrobnější podmínky týkající se způsobu oznámení o profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

24. V § 38 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , pokud nejsou součástí zadávací dokumentace“.

25. V § 38 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván způsobem podle odstavce 1.“.

26. V § 39 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek,“.

27. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) Lhůty začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení.“.

28. V § 40 odst. 2 písm. a) se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „lhůty uvedené v odstavci 1 v případě otevřeného řízení“.

29. V § 40 odst. 5 se slova „odst. 2 věty druhé“ nahrazují slovy „odst. 3“.

30. V § 41 odstavec 7 zní:

„(7) Lhůty začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení.“.

31. V § 43 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený podle odstavce 2 datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.

(5) Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený podle odstavce 2 datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 odst. 1; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.“.

32. V § 44 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   příslušnou dokumentaci podle zvláštního právního předpisu34) nebo jinou technickou dokumentaci zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,“.

33. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 38a zní:

㤠46a
Zvláštní technické podmínky

V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M338a), musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO2 a emise NOx, NMHC a částic. Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis.


38a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 48 odstavec 1 zní:

„(1) Neposkytne-li zadavatel v otevřeném řízení nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, předá zadávací dokumentaci v listinné podobě dodavateli na jeho žádost bezodkladně. Na žádost dodavatele odešle zadavatel dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické podobě v otevřeném řízení nejpozději do 6 dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.“.

35. V § 48 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „ , pokud byla zadávací dokumentace umístěna na veřejně přístupném elektronickém nástroji“ zrušují.

36. V § 48 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případě, že zadavatel v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním a veřejný zadavatel v soutěžním dialogu nezveřejnil kvalifikační dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup ke kvalifikační dokumentaci, předá či odešle kvalifikační dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli bezodkladně, nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost dodavatele o poskytnutí kvalifikační dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

37. V § 49 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

38. V § 49 odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. a) bodu 3, § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 nebo 3 nebo podle § 41 odst. 5, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku podle odstavce 1. Dodatečné informace k požadavkům na kvalifikaci odešle zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 2 písm. a) bodu 2 nebo podle § 39 odst. 2 písm. b), nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1.“.

39. V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

40. V § 49 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.“.

41. V § 49 odst. 5 větě první se za slova „v otevřeném řízení,“ vkládají slova „ve zjednodušeném podlimitním řízení,“, slova „ , ve zjednodušeném podlimitním řízení“ se zrušují a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „U zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele.“.

42. V § 50 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

43. V § 51 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a)   doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b)   smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).“.

44. V § 51 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.“.

45. V § 53 odst. 1 písm. c) se za slovo „který“ vkládají slova „v posledních 3 letech“.

46. V § 53 odst. 1 písm. d) se za slovo „neprobíhá“ vkládají slova „nebo v posledních 3 letech neproběhlo“.

47. V § 53 odst. 1 písm. i) se na konci písmene i) slovo „a“ nahrazuje čárkou, tečka na konci písmene j) se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k), l) a m), která znějí:

„k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,
l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.“.

48. V § 53 odst. 2 písm. d) se slova „a j)“ nahrazují slovy „až l)“.

49. V § 56 odst. 1 písm. c) a § 56 odst. 2 písm. c) se slova „ ; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4“ zrušují.

50. V § 56 odst. 2 písm. f) a § 56 odst. 3 písm. d) se slova „ ; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5“ zrušují.

51. V § 56 odst. 5 se slova „podle odstavce 2 písm. f) nebo podle odstavce 3 písm. d)“ zrušují.

52. V § 56 odst. 9 se slovo „doručit“ nahrazuje slovem „odeslat“.

53. V § 56 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Předložil-li zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení vzorky, je zadavatel povinen mu tyto vzorky na jeho písemnou žádost po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení bezodkladně vrátit.“.

54. V § 57 odstavec 1 zní:

„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, povinen je předložit.“.

55. V § 59 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace, a seznam dodavatelů, kteří splnění kvalifikace neprokázali, spolu s uvedením důvodu. Ustanovení § 73 odst. 4 se použije obdobně.

(6) V případě, že posouzení kvalifikace provedla zvláštní komise ustanovená veřejným zadavatelem podle odstavce 2 nebo hodnotící komise, sepíše protokol o posouzení kvalifikace komise. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Zastává-li člen komise odlišný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor s odůvodněním.

(7) Veřejný zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace umožnit všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a umožnit pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Ustanovení § 73 odst. 4 věty páté platí obdobně.“.

56. V § 61 odst. 4 se na konci textu druhé věty doplňují slova „prostřednictvím mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování“.

57. V § 66 odst. 4 se na konci textu druhé věty doplňují slova „prostřednictvím mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování“.

58. V § 61 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zadavatel je povinen umožnit zájemcům zkontrolovat před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

59. V § 61 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě, že veřejný zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení přesný počet zájemců, které vyzve k podání nabídky, je povinen stanovit tento počet před provedením výběru a písemně o tom informovat všechny zájemce, kteří řádně prokázali splnění požadované kvalifikace.“.

60. V § 61 odst. 7 se slova „až 5“ nahrazují slovy „až 6“.

61. V § 61 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „a pořídit si z protokolu výpis nebo jeho opis“.

62. V § 63 odst. 8 se slova „a třetí“ zrušují.

63. V § 66 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě, že zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení přesný počet zájemců, které vyzve k podání nabídky, je povinen stanovit tento počet před provedením výběru a písemně o tom informovat všechny zájemce, kteří řádně prokázali splnění požadované kvalifikace.“.

64. V § 66 odst. 6 se slova „odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „odst. 5, 7 a 8“.

65. § 67 se zrušuje.

66. V části druhé hlavě V se za díl 2 vkládá díl 3, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53a zní:

„Díl 3
Jistota

§ 67

(1) Zadavatel může u veřejné zakázky v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, zjednodušeného podlimitního řízení nebo soutěžního dialogu požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu nelze požadovat při zavedení dynamického nákupního systému. Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky53a).

(2) Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči,

a)   jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3, do 7 dnů po uzavření smlouvy,
b)   jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3, do 7 dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3,
c)   který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 7 dnů po odeslání oznámení o vyloučení,
d)   pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 7 dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8.

(3) Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

(4) Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 7 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

(5) Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43. Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny a originál záruční listiny vrátit uchazeči ve lhůtě podle odstavce 2.

(6) Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 7 pojistné plnění.

(7) Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3 nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.


53a) § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.“.

67. V § 69 odst. 2 se slova „jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.“ nahrazují slovy „jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.“.

68. V § 69 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.“.

69. V § 71 odst. 1 větě druhé se za slova „veřejnou zakázku“ vkládají slova „v jednacím řízení bez uveřejnění nebo“.

70. V § 71 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud však zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.“.

71. V § 71 odst. 9 se slovo „může“ zrušuje a slovo „sdělit“ se nahrazuje slovem „sdělí“.

72. V § 73 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít elektronickou aukci, je povinen v protokolu o otevírání obálek uvést identifikační údaje uchazečů odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků elektronické aukce.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

73. V § 73 odst. 4 větě třetí se za slova „otevírání obálek“ vkládají slova „a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis“ a na konci se doplňuje věta „Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů.“.

74. V § 77 odst. 3 se slovo „doručí“ nahrazuje slovem „odešle“.

75. V § 78 odstavec 4 zní:

„(4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.“.

76. V § 78 odst. 5 se za slova „v procentech“ vkládají slova „ , nebo stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii“.

77. V § 79 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty.“.

78. V § 80 odst. 1 větě první se slova „údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií“ nahrazují slovy „popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií“.

79. V § 80 odstavec 3 zní:

"(3) Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.“.

80. V § 81 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud nebyla nabídka hodnocena podle § 79 odst. 6, zadavatel rozhodne o výběru této nabídky. Tím není dotčeno ustanovení § 84 odst. 3 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

81. V § 81 odst. 4 písmeno c) zní:

"c)   odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis a odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem spatřuje porušení postupu stanoveného tímto zákonem hodnotící komisí,“.

82. V § 81 odst. 5 větě první a druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

83. V § 83 odst. 2 se za slova „nákupního systému“ vkládají slova „a v případě smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy“ a odstavec 3 se zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

84. V § 84 odst. 1 písm. c) se za slovo „smlouva“ vkládají slova „nebo rámcová smlouva“.

85. V § 84 odst. 3 písm. b) se slova „podány či by měly být hodnoceny pouze nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1“ nahrazují slovy „všechny nabídky kromě jedné vyřazeny“.

86. V § 84 odst. 4 se slova „ , zjednodušené podlimitní řízení“ zrušují.

87. V § 84 odst. 7 se za slovo „neplatí“ vkládá slovo „pouze“.

88. V § 84 odst. 8 se slovo „doručit“ nahrazuje slovem „odeslat“ a slova „do 5 dnů ode dne“ nahrazují slovy „do 2 pracovních dnů po“.

89. V § 84 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.“.

90. V § 85 se odstavce 3 a 4 zrušují.

91. V § 86 odst. 2 písm. a) a b) se slova „přesáhne částku“ nahrazují slovy „dosáhne alespoň částky“.

92. V § 89 odst. 2 větě první se za slova „nižší než 3“ vkládají slova „ ; v takovém případě je zadavatel v zadávacích podmínkách povinen rovněž uvést objektivní způsob, kterým bude stanoven konkrétní počet uchazečů, s nimiž bude rámcová smlouva uzavřena.“.

93. V § 89 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zadavatel je v odůvodněných případech oprávněn upravit nabízené podmínky plnění jednotlivých uchazečů v samostatných přílohách rámcové smlouvy, a to zejména pokud to odůvodňuje povaha podmínek plnění, ochrana obchodního tajemství či nutnost zachování soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy.“.

94. V § 89 odstavec 6 zní:

„(6) Veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy jsou zadávány

a)   postupem podle § 92, jde-li o veřejného zadavatele, nebo
b)   v jednacím řízení bez uveřejnění, jde-li o sektorového zadavatele; ustanovení § 34 odst. 2 písm. c), d), e), f), h) a i) se v tomto případě nepoužijí. V případě, že veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, může sektorový zadavatel použít postupy podle § 92 odst. 1 písm. a) nebo § 92 odst. 2 obdobně.“.

95. V § 89 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „ , vyjma případu uvedeného v odstavci 12“.

96. V § 89 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Pokud je rámcová smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok, je zadavatel od uchazečů, kteří jsou účastníky rámcové smlouvy, po uplynutí každého roku účinnosti rámcové smlouvy oprávněn požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení na rámcovou smlouvu. Zadavatel je povinen uchazečům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání rámcové smlouvy. Uchazeče, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není zadavatel oprávněn vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.“.

97. V § 90 odst. 1 se slova „oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení“ nahrazují slovy „zadávacích podmínkách“.

98. § 91 včetně nadpisu zní:

㤠91
Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy

(1) V případě, že zadavatel zvolí při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy stejná hodnotící kritéria, jako při uzavírání rámcové smlouvy, je uchazeč povinen zadavateli nabídnout pro plnění veřejné zakázky alespoň takové podmínky, jaké nabídl při uzavírání rámcové smlouvy.

(2) Zadavatel může při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy změnit základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídek na základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny, zúžit rozsah nebo použít odlišnou váhu dílčích hodnotících kritérií, než která byla zvolena při uzavírání rámcové smlouvy.

(3) Právo na změnu hodnotících kritérií podle odstavce 2 má zadavatel pouze v případě, že jiná hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy jsou vymezena alespoň obecným způsobem již v zadávací dokumentaci.“.

99. V § 92 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, postupuje veřejný zadavatel při uzavírání smlouvy na realizaci veřejné zakázky tak, že

a)   písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento uchazeč návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí, nebo
b)   písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče postupně pro každou jednotlivou veřejnou zakázku podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání rámcové smlouvy; tento způsob výběru může veřejný zadavatel použít pouze ve zvláště odůvodněných případech s ohledem na povahu předmětu plnění rámcové smlouvy, zejména je-li plnění zcela či částečně stanoveno na základě zvláštního právního předpisu.

Veřejný zadavatel je povinen v návrhu rámcové smlouvy podle § 89 odst. 4 uvést jeden ze způsobů výběru uchazeče pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy uvedený v písmenu a) nebo b). Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá veřejný zadavatel přijetím návrhu na uzavření smlouvy předloženého vybraným uchazečem. Veřejný zadavatel není povinen vyzvat k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče, který by měl být vyzván podle zvoleného způsobu výběru podle písmen a) a b), pokud je zřejmé, že vybraný uchazeč není z objektivních důvodů schopen plnění veřejné zakázky veřejnému zadavateli poskytnout.

(3) Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku vybranému uchazeči po předchozí písemné výzvě k podání nabídek na základě hodnotících kritérií stanovených v souladu s § 91.“.

100. V § 92 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy nesmějí strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této rámcové smlouvě.“.

101. V § 97 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Výchozím stavem elektronické aukce jsou výsledky podle odstavce 1.“.

102. V § 99 odst. 1 se za slova „zadávacích podmínkách“ vkládají slova „původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, užším řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení“ a za slovo „zadal“ se vkládá slovo „původní“.

103. V § 99 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zadat veřejnou zakázku na základě využití opčního práva může zadavatel pouze v jednacím řízení bez uveřejnění; takto však nelze zadat veřejnou zakázku na dodávky. Jde-li o využití opčního práva veřejného zadavatele navazujícího na rámcovou smlouvu uzavřenou s jedním uchazečem, je možné zadat veřejnou zakázku na základě využití opčního práva rovněž postupem podle § 92 odst. 1, a to za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky.

(3) Zadavatel není oprávněn opčního práva využít, pokud

a)   cena bez daně z přidané hodnoty, kterou by byl povinen uhradit za plnění předmětu veřejné zakázky nebo jeho části při využití opčního práva, převyšuje o více než 30 % předpokládanou hodnotu plnění odpovídajícího opčnímu právu nebo jeho části, která byla stanovena před zahájením původního zadávacího řízení v zadávacích podmínkách, nebo
b)   cena plnění odpovídající opčnímu právu bez daně z přidané hodnoty činí více než 30 % ceny původní veřejné zakázky.“.

104. V § 101 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

105. V § 101 odst. 4 se slova „otevřeného nebo užšího řízení“ nahrazují slovy „otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení“ a slova „musí být nabídková cena tohoto dodavatele hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %“ se nahrazují slovy „je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Ustanovení § 82 odst. 3 tím není dotčeno.“.

106. V § 102 odst. 2 písm. a) se slova „p) až r)“ nahrazují slovy „o) až q)“.

107. V § 103 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh.“.

108. V § 103 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Tento zákon upravuje tyto druhy soutěže o návrh

a)   otevřenou soutěž o návrh,
b)   užší soutěž o návrh.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

109. V § 103 odst. 5 písm. a) a b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

110. V § 103 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

„(7) Podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh mohou být stanovena v soutěžním řádu vydaném v souladu se zvláštním právním předpisem60a). Soutěžní řád musí odpovídat podmínkám stanoveným tímto zákonem.


60a) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

111. V § 104 odst. 1 větě první se za slova „soutěže o návrh“ vkládají slova „podle § 146 a 147“.

112. V § 104 odst. 2 se za slova „návrh stanoví“ vkládají slova „v případě otevřené soutěže o návrh“ a slovo „nebo“ se nahrazuje slovy „a v případě užší soutěže o návrh“.

113. V § 104 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel je oprávněn v oznámení soutěže o návrh nebo soutěžních podmínkách stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace zájemců o účast nebo účastníků soutěže o návrh. Pro stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace se použije hlava V části druhé zákona obdobně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

114. V § 104 odstavec 4 zní:

„(4) Zadavatel může v případě užší soutěže o návrh omezit počet zájemců o účast, které písemně vyzve k podání návrhu, a to stanovením nejnižšího či nejvyššího počtu účastníků soutěže o návrh; pro omezení počtu zájemců o účast se § 61 a 66 v případě sektorového zadavatele použije obdobně. Počet zájemců o účast vyzvaných k podání návrhu musí být uveden v oznámení soutěže o návrh a musí být dostačující pro zajištění skutečné soutěže, pokud to není objektivními skutečnostmi vyloučeno. Pro obsah písemné výzvy k podání návrhů se použije § 28 odst. 5 obdobně.“.

115. V § 105 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Pro poskytování soutěžních podmínek, dodatečné dotazy k nim a prohlídku místa plnění platí § 48 a 49 obdobně s tím, že se použijí ustanovení platná pro otevřené řízení, v němž nebyly lhůty změněny podle § 40 a 42. V případě užší soutěže o návrh mohou být soutěžní podmínky rovněž přílohou výzvy k podání návrhů.“.

116. V § 105 odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Návrhy se podávají písemně ve lhůtě pro podání návrhu. Návrh musí být podán v řádně uzavřené obálce označené způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách. Ustanovení § 69 odst. 1, 3 a 4 se použijí obdobně.

(3) Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže o návrh až do okamžiku uveřejnění výsledků hodnocení návrhů anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby porota při hodnocení návrhů nebyla schopna k návrhu přiřadit účastníka soutěže o návrh, který jej podal. Způsob zajištění anonymity uvede zadavatel v soutěžních podmínkách. Nedodrží-li účastník soutěže o návrh požadavky zadavatele týkající se anonymity, zadavatel tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyloučí a tuto skutečnost účastníkovi soutěže o návrh písemně oznámí a vyzve jej k převzetí jeho návrhu.

(4) Zadavatel zajistí, aby se členové poroty seznámili s obsahem návrhů, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhů.

(5) Zadavatel odmítne žádosti o účast nebo návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast nebo lhůty pro podání návrhů a vyzve zájemce o účast nebo účastníky soutěže o návrh k převzetí jejich návrhů.“.

117. V § 106 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Posuzování a hodnocení návrhů provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky a jejich jména zveřejní nejpozději v den oznámení soutěže a zveřejnění soutěžních podmínek. Pro posouzení návrhů porotou se § 76 odst. 1, 2 a 6 použijí obdobně. Porota vyřadí návrh rovněž tehdy, pokud nesplňuje požadavky na zajištění anonymity. V oznámení o vyloučení zadavatel vyzve účastníka soutěže o návrh k převzetí jeho návrhu.

(2) Porota musí být sestavena výhradně z fyzických osob, které musí být ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh nepodjaté. Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném. O své nepodjatosti a nezávislosti učiní členové poroty před zahájením své činnosti písemné prohlášení.

(3) Je-li od účastníků soutěže o návrh vyžadována určitá kvalifikace, musí mít nejméně polovina členů poroty obdobnou nebo rovnocennou kvalifikaci. Všechny návrhy musí být hodnoceny stejnými členy poroty či jejich náhradníky, ledaže to není ve zvláště odůvodněných případech možné.

(4) Porota hodnotí podané návrhy na základě hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení soutěže o návrh a případně podrobněji specifikována v soutěžních podmínkách, a to způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách.“.

118. V § 106 odstavec 6 zní:

„(6) Porota může v protokolu o hodnocení návrhů podle odstavce 5 uvést dodatečné dotazy a doporučení k určitým aspektům některých návrhů.“.

119. V § 106 odst. 7 větě druhé se za slova „výsledků hodnocení návrhů“ doplňují slova „ , a to nejméně 5 pracovních dnů předem“ a ve větě třetí se slova „či zadavatel“ zrušují.

120. V § 106 odstavec 8 zní:

„(8) O průběhu uveřejnění výsledků, hodnocení návrhů a případném projednání dodatečných dotazů podle odstavce 7 zadavatel vyhotoví písemný protokol s uvedením podmínek zveřejnění návrhů. Umožňuje-li to jejich povaha, musí být návrhy vystaveny.“.

121. V § 106 odstavec 9 zní:

„(9) Zadavatel je vázán hodnocením poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů. Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení návrhů, pokud zjistí, že porota při posuzování a hodnocení návrhů porušila postup stanovený tímto zákonem nebo soutěžními podmínkami; za tím účelem může ustanovit novou porotu. Důvody pro nové posouzení a hodnocení návrhů připojí k původnímu protokolu o posouzení a hodnocení návrhů.“.

122. V § 107 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo návrhů činí zadavatel. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, a to do 5 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Pro možnost podání námitek platí § 110 a 111 obdobně.

(2) V oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich převzetí.“.

123. V § 107 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Zadavatel odešle výsledek soutěže o návrh k uveřejnění způsobem uvedeným v § 146 a 147, a to ve lhůtě 48 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.“.

124. § 108 včetně nadpisu zní:

㤠108
Zrušení soutěže o návrh

Vyhradil-li si to zadavatel v oznámení soutěže o návrh nebo v soutěžních podmínkách a stanovil-li současně podmínky odškodnění účastníků soutěže, může zrušit soutěž o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. V takovém případě odešle všem známým zájemcům o účast nebo účastníkům soutěže o návrh oznámení o zrušení do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí s uvedením důvodu a vyzve je k převzetí jejich návrhů. Oznámení o zrušení soutěže o návrh odešle k uveřejnění v informačním systému do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Pro uveřejnění oznámení o zrušení soutěže o návrh použije zadavatel formulář stanovený prováděcím právním předpisem.“.

125. V § 109 se za slova „návrhy podle“ vkládají slova „§ 105 odst. 3, § 105 odst. 5, § 106 odst. 1,“.

126. V § 111 odst. 5 se slova „nebo zrušit zadávací řízení“ zrušují.

127. V části páté se hlava III včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 68 zrušuje.

128. V § 118 odst. 2 písm. c) se slova „§ 83 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 82 odst. 3“.

129. V § 129 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dodavatel je povinen pro účely zápisu do seznamu sdělit osobní údaje, které jsou nutné k získání elektronického výpisu z evidence rejstříku trestů.“.

130. V § 135 odst. 1 se slovo „spravuje“ nahrazuje slovy „hodlá spravovat“.

131. V § 144 odst. 1 se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „a je součástí informačního systému“.

132. V § 148 odst. 2 se za slova „elektronickými prostředky“ vkládají slova „prostřednictvím datové schránky,“.

133. V § 148 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud to povaha písemností umožňuje, doručují se písemnosti podle tohoto zákona prostřednictvím datové schránky podle jiného právního předpisu76).“.

Poznámka pod čarou č. 76 zní:


76) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

134. V § 149 odst. 2 se ve větě první slova „technické zařízení nebo“ zrušují, slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“ a věty třetí až osmá se zrušují.

135. V § 149 odstavec 8 zní:

„(8) Podrobnější podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis.“.

136. V § 149 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu51). Podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody stanoví prováděcí právní předpis.“.

137. § 150 se včetně nadpisu zrušuje.

138. V § 155 odst. 1 se slova „elektronických úkonech“ nahrazují slovy „úkonech učiněných elektronicky“.

139. V § 155 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tím není dotčeno ustanovení § 67 odst. 5.“.

140. § 156 včetně nadpisu zní:

㤠156
Ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky

(1) Veřejný zadavatel je povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí (dále jen „stanovisko“), jestliže předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let, nebo na dobu neurčitou. Vyžádání stanoviska je podmínkou pro platnost smlouvy.

(2) Žádost o stanovisko obsahuje kromě obecných náležitostí podání64) ekonomický rozbor dopadů veřejné zakázky na ekonomickou situaci žadatele, včetně údajů o stavu zadluženosti žadatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti dostát závazkům z veřejné zakázky; náležitosti obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo financí při posuzování žádosti nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti, než ty, které jsou podle odstavce 3 rozhodné pro posouzení žádosti.

(3) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve veřejné zakázce a jejich vlivu na ekonomickou situaci žadatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.

(4) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 60 dnů od doručení, platí, že Ministerstvo financí nemá námitek.“.

141. § 159 včetně nadpisu zní:

㤠159
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 154.

(2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. i).

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 38 odst. 3, § 46a, 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 149 odst. 8 a 9.

(4) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 156 odst. 2.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června 2011.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. III

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

1. V čl. II se bod 3 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Čl. IV

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 2 a 3 zrušují.

2. V § 24b odst. 3 poslední věta zní: „Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o složení kauce podle § 24c a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením koncesní smlouvy rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.“.

3. V § 24b odst. 5 se slova „§ 12 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3“.

4. V § 25 odstavec 3 zní:

„(3) Úřad zákaz plnění koncesní smlouvy dle odstavce 2 neuloží, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele vyžadují pokračování plnění koncesní smlouvy. Ekonomický zájem na plnění koncesní smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění koncesní smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou koncesní smlouvou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění koncesní smlouvy, náklady spojené se zahájením nového koncesního řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího koncesní smlouvu a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění koncesní smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění koncesní smlouvy.“.

5. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova „§ 12 odst. 4 a § 12 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3 a § 12 odst. 4“.

6. V § 27 odst. 1 písm. g) se slova „§ 12 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3“.

7. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 26 odst. 2.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. září 2010, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 15. června 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.