Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


417

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2009,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,“.

2. V § 42 odst. 1 se slova „§ 146 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 146 odst. 3“.

3. V § 43 odst. 5 se za slova „§ 118“ vkládají slova „odst. 1“.

4. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny § 57 odst. 1 a § 59 odst. 4.“.

5. V § 53 odst. 1 písm. h) se na konci slovo „a“ zrušuje.

6. V § 53 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.“.

7. V § 53 odst. 2 písm. d) se slova „a i)“ nahrazují slovy „ , i) a j)“.

8. V § 59 odst. 4 větě první se slova „ , s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec“ zrušují.

9. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova „a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty“ zrušují.

10. V § 71 odst. 8 písm. b) se slova „jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány“ nahrazují slovy „je návrh smlouvy podepsán“.

11. V § 71 odst. 9 se za slova „a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8“ vkládají slova „ ; komise může přítomným uchazečům sdělit rovněž informaci o nabídkové ceně“.

12. V § 72 odst. 3 a v § 73 odst. 1 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.

13. V § 81 odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odstavce 1 všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 4, nebo nepodal návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.“.

14. V § 81 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1.“.

15. V § 83 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud zadavatel v případě dynamického nákupního systému neodešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění postupem podle odstavce 1, je povinen jej odeslat souhrnně za předcházející čtvrtletí; souhrn oznámení je zadavatel povinen odeslat do 30 dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.“.

16. V § 83 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V takovém případě zašle zadavatel informaci o všech smlouvách uzavřených na základě rámcové smlouvy provozovateli informačního systému souhrnně za předcházející kalendářní čtvrtletí, a to do 30 dnů od jeho konce; povinný obsah oznámení stanoví prováděcí právní předpis.“.

17. V § 84 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.“.

18. § 110 včetně nadpisu zní:

㤠110
Rozsah a způsob podání námitek

(1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

(2) Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

(3) Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

(4) Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

(5) V případě, že zadavatel uveřejní dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2, lze podat námitky proti záměru uzavřít smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení do 15 dnů od uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu.

(6) Před uplynutím lhůty pro podání námitek podle odstavců 3 až 5 a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu.

(7) Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

(8) Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení písemně vzdát; práva na podání námitek se může zájemce či uchazeč vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal práva na podání námitek, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto zájemci či uchazeči uplynula.“.

19. V § 111 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 114 odst. 4“.

20. V § 111 odst. 5 větě první se slova „či zrušit zadávací řízení“ zrušují.

21. V § 112 odst. 1 se slova „ , při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad podle § 6“ zrušují.

22. V § 112 odst. 2 se za slovo „Úřad“ vkládají slova „při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona“.

23. V § 112 odst. 2 písm. b) se za slovo „zakázky“ vkládají slova „a soutěži o návrh“.

24. § 113 včetně nadpisu zní:

㤠113
Zahájení řízení

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.“.

25. V § 114 odstavce 2 až 6 znějí:

„(2) Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku lze podat návrh pouze proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo proti porušení zákazu uzavření smlouvy, stanovenému tímto zákonem. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání64) musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh na uložení opatření k nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.“.

26. V § 115 odst. 1 větě druhé se za slovo „navrhovatele“ vkládají slova „nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy,“.

27. V § 115 odstavec 2 zní:

„(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 118 odst. 4 písm. a), jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 118 odst. 4 písm. a) rozhodne o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1.“.

28. V § 116 se za slova „nejvhodnější nabídky“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu“ a na konci textu § 116 se doplňují slova „nebo vybraný účastník soutěže o návrh“.

29. V § 117 odst. 1 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „ve správním řízení zahájeném“ a číslo „118“ se nahrazuje číslem „113“.

30. V § 117 odst. 1 písm. b) se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo soutěž o návrh“.

31. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který včetně nadpisu zní:

㤠117a
Zastavení řízení

Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže

a)   návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
b)   nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c)   návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4, nebo
d)   v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a.“.

32. § 118 včetně nadpisu zní:

㤠118
Nápravná opatření a neplatnost smluv

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 114 odst. 2 uloží zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel

a)   dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2 a postupoval v souladu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 a § 111 odst. 5,
b)   dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a současně správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d), nebo
c)   dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a současně postupuje podle § 83 odst. 2.

(3) Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 2, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy. Ekonomický zájem na plnění smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění smlouvy.

(4) Úřad návrh zamítne, pokud

a)   nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2,
b)   byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3,
c)   návrh nebyl podán oprávněnou osobou, nebo
d)   návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

(5) Smlouva na plnění veřejné zakázky je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle odstavce 2. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena.“.

33. V § 119 odst. 2 větě první se za slova „podle § 118“ vkládají slova „odst. 1“.

34. § 120 včetně nadpisu zní:

㤠120
Správní delikty zadavatelů

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,
b)   nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147,
c)   uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d)   uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5 anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,
e)   zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f)   nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155, nebo
g)   odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.“.

35. Za § 120 se vkládá nový § 120a, který včetně nadpisu zní:

㤠120a
Správní delikty dodavatelů

(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138, nebo
b)   nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč. 

(3) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.“.

36. § 121 včetně nadpisu zní:

㤠121
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby65) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

37. Nadpis části šesté zní: „SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“.

38. V části šesté hlava IV včetně nadpisu zní:

Hlava IV
Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek

§ 144
Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík vede ministerstvo.

(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek, sdělí identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění veřejných zakázek začíná, a den, kdy končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.

(3) Úřad uvědomí ministerstvo o případném zrušení rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Ministerstvo zapsanou osobu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sdělení Úřadu údaje podle odstavce 2 z rejstříku vymaže.

(4) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

39. V § 146 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, může uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

40. V § 146 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

41. V § 159 odstavec 4 zní:

„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 83 odst. 3, § 119 odst. 2 a § 146 odst. 3 a 6.“.

42. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Elektronické nástroje, které zajišťují elektronický přenos a příjem nabídek nebo elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh, elektronickou aukci nebo dynamický nákupní systém, atestované podle dosavadních předpisů, jsou zadavatelé oprávněni používat do 31. prosince 2010. Ostatní elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června 2010.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Čl. III

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a
Zásady postupu zadavatele

Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“.

2. V § 5 odst. 2 se za slovo „hodnoty“ doplňují slova „ , zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 3a“.

3. § 12 zní:

㤠12

(1) Na základě výsledků koncesního řízení vybere zadavatel pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

(2) Pro oznámení o výběru koncesionáře se použijí ustanovení o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření koncesní smlouvy se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(4) Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.“.

4. § 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 14a zní:

㤠24
Dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona

a)   vydává předběžná opatření,
b)   rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto zákonem,
c)   ukládá nápravná opatření a sankce,
d)   projednává správní delikty,
e)   kontroluje úkony zadavatele podle jiného právního předpisu14); tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů14a),
f)   plní další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis.

14) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
14a) Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:

㤠24a
Zahájení řízení

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se u Úřadu zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.

§ 24b
Návrh

(1) Návrh lze podat proti všem postupům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 3a a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a)   zadávacím podmínkám,
b)   obsahu oznámení o zahájení koncesního řízení,
c)   vyloučení uchazeče z koncesního řízení,
d)   rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
e)   použití druhu koncesního řízení.

(2) Po uzavření koncesní smlouvy lze podat návrh pouze proti uzavření koncesní smlouvy bez předchozího uveřejnění koncesního řízení nebo proti porušení zákazu uzavření koncesní smlouvy.

(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání15) musí obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o složení kauce podle § 24c a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením koncesní smlouvy rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o výsledku koncesního řízení způsobem podle § 31 odst. 3 s uvedením důvodu pro uzavření koncesní smlouvy bez uveřejnění oznámení koncesního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této koncesní smlouvy.

(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 12 odst. 4 lze návrh na uložení opatření k nápravě podat a doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci koncesní smlouvy. V případě návrhu na zákaz plnění koncesní smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii koncesní smlouvy a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 25 odst. 3.

§ 24c
Kauce

(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad řízení zahájené na návrh pravomocným rozhodnutím zastaví podle § 25 odst. 4 písm. a), jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 25 odst. 4 písm. a) rozhodne o spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1.

§ 24d
Účastníci řízení

Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč. 

§ 24e
Předběžné opatření

(1) Úřad může před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 24a v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

a)   zakázat uzavřít koncesní smlouvu v koncesním řízení, nebo
b)   pozastavit koncesní řízení.

(2) Návrh na nařízení předběžného opatření vedle obecných náležitostí podání obsahuje přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli bezprostředně hrozí újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel předběžným opatřením domáhá. Nemá-li návrh stanovené náležitosti, předběžné opatření Úřad nenařídí.

(3) Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí podle § 25 nabylo právní moci.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.

§ 24f
Zastavení řízení

Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže

a)   návrh nemá předepsané náležitosti podle § 24b odst. 3 nebo § 24e odst. 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
b)   nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 24c odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c)   návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 24b odst. 4,
d)   návrh nebyl podán oprávněnou osobou,
e)   návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v koncesním řízení, nebo
f)   v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 25 nebo pro uložení sankce podle § 27 nebo § 27a.

15) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

6. Nadpis nad § 25 se zrušuje.

7. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Nápravná opatření a neplatnost smluv

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření koncesní smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší koncesní řízení nebo jednotlivý úkon zadavatele.

(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 24b uloží zákaz plnění koncesní smlouvy, pokud se zadavatel

a)   dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 31 odst. 3 a postupoval v souladu s § 12 odst. 4 a § 12 odst. 5, nebo
b)   dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. a) a současně správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. d).

(3) Úřad zákaz plnění koncesní smlouvy dle odstavce 2 neuloží, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele vyžadují pokračování plnění koncesní smlouvy. Ekonomický zájem na plnění koncesní smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění koncesní smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou veřejnou koncesní zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění veřejné koncesní zakázky, náklady spojené se zahájením nového koncesního řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího veřejnou koncesní zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění koncesní smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění koncesní smlouvy.

(4) Úřad návrh zamítne, pokud

a)   nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b)   byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3.

(5) Koncesní smlouva je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle odstavce 2.“.

8. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Náklady řízení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nesou Úřad i účastníci řízení své náklady řízení.

(2) Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 25 odst. 2 je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti uhradit náklady řízení podle odstavce 2 zcela nebo zčásti upustit.

(4) Pro náklady řízení platí dále ustanovení zákona o veřejných zakázkách.“.

9. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27
Správní delikty zadavatelů

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nedodrží postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře koncesní smlouvu,
b)   nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 31 odst. 4,
c)   uzavře koncesní smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení podle § 31 odst. 4,
d)   uzavře koncesní smlouvu v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 12 odst. 4 a § 12 odst. 5 anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 24e odst. 1,
e)   zruší koncesní řízení v rozporu s § 6 odst. 2,
f)   nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního řízení podle § 33, nebo
g)   odmítne námitky v rozporu s § 12 odst. 4 a nebo postupuje při přezkoumávání námitek v rozporu s § 12 odst. 4.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   5 % z předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.“.

10. Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které včetně nadpisů znějí:

㤠27a
Správní delikty dodavatelů

(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v koncesním řízení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let.

(3) Zákazem plnění koncesní smlouvy se rozumí zákaz účasti v koncesním řízení a zákaz plnění koncesní smlouvy, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění koncesní smlouvy ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění koncesní smlouvy, nabylo právní moci.

§ 27b
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 25 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

11. § 28 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:

㤠28
Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství

(1) Zaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření15a). Povinností mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno poskytování údajů a informací Úřadem podle jiných právních předpisů15b).

(2) Dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.


15a) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
15b) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29
Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu

Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese.“.

13. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení koncesního řízení, může uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

㤠31a
Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv

(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 27a odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv. Rejstřík vede ministerstvo.

(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 27a odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv, sdělí identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění koncesních smluv začíná, a den, kdy končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.

(3) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Zahájená koncesní řízení, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na koncesní řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Návrh na zahájení řízení podle věty první je zpoplatněn podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čl. V

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

V § 1 odst. 10 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VI

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

V § 49 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Z příjmových účtů státního rozpočtu je možné vracet daně podle vymezení v § 1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků a pokuty, případně jejich části, existuje-li k vracení právní důvod. Takto je možné vracet daně a pokuty, případně jejich části i v letech, která následují po rozpočtovém roce, ve kterém došlo k jejich přijetí do státního rozpočtu.“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VII

1. Část první a druhá tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

2. Část třetí a čtvrtá tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.