Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


347

ZÁKON

ze dne 9. září 2009,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,
b)   práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
c)   výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 13 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i)  technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.“.

3. V § 21 odst. 1 větě první se za slovy „jehož největší povolená hmotnost činí“ slova „méně než 12 tun“ nahrazují slovy „nejvýše 3,5 tuny“ a slova „ , nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí méně než 12 tun“ se zrušují.

4. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „kalendářní“ nahrazuje slovem „jeden“.

5. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

6. V § 21 odst. 2 se slovo „kalendářní“ nahrazuje slovem „jeden“.

7. V § 21 odst. 2 se za slova „v systému časového zpoplatnění“ doplňují slova „1 500 Kč“ a písmena a) a b) se zrušují.

8. V § 21 odst. 3 větě první se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

9. V § 21 odst. 3 ve větě první se slova „pro silniční motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich největší hmotnosti“ zrušují.

10. § 21a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11j zní:

㤠21a
Elektronický kupón

(1) Časový poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Úhrada časového poplatku se prokazuje pomocí elektronického zařízení schváleného podle zvláštního zákona11j), které musí být umístěno ve vozidle nebo na vozidle v systému časového zpoplatnění (dále jen „elektronický kupón“).

(2) Elektronický kupón je přenositelný a není vázán na konkrétní osobu nebo na konkrétní vozidlo v systému časového zpoplatnění.

(3) Elektronický kupón je na viditelném místě označen identifikačním číslem, které současně uchovává v elektronické podobě způsobem umožňujícím jeho dálkovou kontrolu. Identifikační číslo přiřazené elektronickému kupónu je jedinečné pro každý elektronický kupón a slouží pro evidenci období, na které byl uhrazen časový poplatek ve vztahu k danému elektronickému kupónu. Ke každému elektronickému kupónu je přidělen bezpečnostní kód.

(4) Vozidlo v systému časového zpoplatnění s výjimkou vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a musí být vybaveno elektronickým kupónem.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podrobnosti o umístění elektronického kupónu ve vozidle nebo na vozidle v systému časového zpoplatnění, o nakládání s elektronickým kupónem, o výdeji, výměně a o vracení elektronických kupónů.

Poznámka pod čarou č. 11j zní:


11j) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 21b odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“ a slovo „sedmého“ se nahrazuje slovem „desátého“.

12. § 21b včetně nadpisu zní:

㤠21b
Doba platnosti elektronického kupónu

(1) Dobou platnosti elektronického kupónu se rozumí doba, na kterou byl k identifikačnímu číslu daného elektronického kupónu uhrazen časový poplatek. Doba platnosti elektronického kupónu počíná dnem určeným při úhradě časového poplatku osobou, která jej uhradila, a končí:

a)   v případě časového poplatku na jeden rok uplynutím dne předcházejícího témuž dni a měsíci bezprostředně následujícího kalendářního roku. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci následujícího kalendářního roku, skončí uvedená doba uplynutím posledního dne tohoto kalendářního měsíce,
b)   v případě časového poplatku na jeden měsíc uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který předchází dni, který se číselně shoduje s prvním dnem období, na které byl časový poplatek uhrazen. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, skončí uvedená doba uplynutím posledního dne tohoto kalendářního měsíce, a
c)   v případě časového poplatku na deset dnů uplynutím devátého dne následujícího po prvním dni období, na které byl časový poplatek uhrazen.

(2) Počátek doby platnosti elektronického kupónu lze stanovit nejdříve na den úhrady časového poplatku a nejpozději na šedesátý den po dni úhrady časového poplatku.“.

13. V § 21c se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

14. § 21c včetně nadpisu zní:

㤠21c
Výdej elektronických kupónů

(1) Výdej elektronických kupónů, výběr časových poplatků a vedení evidence údajů o elektronických kupónech, jejich identifikačních číslech, bezpečnostních kódech, uhrazených časových poplatcích, vybraných kaucích a poskytnutých bonusech zajišťuje Ministerstvo dopravy, které může pověřit těmito činnostmi, včetně výběru časových poplatků, organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy (dále jen „provozovatel systému časového zpoplatnění“). Činnostmi spojenými s výdejem elektronických kupónů a výběrem časových poplatků může provozovatel systému časového zpoplatnění pověřit fyzickou nebo právnickou osobu.

(2) Provozovatel systému časového zpoplatnění vede v evidenci údajů o časových poplatcích záznamy o identifikačních číslech elektronických kupónů a o době, na kterou byl uhrazen časový poplatek k příslušnému identifikačnímu číslu elektronického kupónu, a další údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3) Provozovatel systému časového zpoplatnění nebo jím zmocněná osoba je oprávněna k výběru

a)   časového poplatku,
b)   kauce proti vydání elektronického kupónu,
c)   úplaty za službu dle odstavce 8.

(4) Provozovatel systému časového zpoplatnění je povinen poskytnout bezúplatně elektronický kupón osobě, která o to požádá a současně uhradí časový poplatek. Při úhradě časového poplatku na jeden měsíc nebo na deset dnů je provozovatel systému časového zpoplatnění oprávněn vybrat kauci proti vydání elektronického kupónu ve výši stanovené prováděcím předpisem. Při úhradě časového poplatku na další období k již vydanému elektronickému kupónu se kauce nevybírá. Složení kauce je zárukou, že elektronický kupón bude vrácen nepoškozený. Výše kauce nesmí převýšit pořizovací cenu elektronického kupónu. Výši kauce a bližší podrobnosti o podmínkách výběru a vrácení kauce stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Po převzetí nepoškozeného elektronického kupónu vrátí provozovatel systému časového zpoplatnění kauci v plné výši osobě, která při vrácení nepoškozeného elektronického kupónu uvede bezpečnostní kód přidělený k tomuto elektronickému kupónu.

(6) Uhrazená kauce se nevrací v případě, že provozovateli systému časového zpoplatnění nebude vrácen nepoškozený elektronický kupón spolu s uvedením přiděleného bezpečnostního kódu do 1 roku od skončení období, na které byl k elektronickému kupónu naposled uhrazen časový poplatek. Nevrácené kauce jsou příjmem státního rozpočtu.

(7) V případě vrácení elektronického kupónu před uplynutím doby jeho platnosti se uhrazený časový poplatek ani jeho část nevrací.

(8) Provozovatel systému časového zpoplatnění provede v evidenci údajů o elektronických kupónech záznam o vyřazení poškozeného, zničeného nebo ztraceného elektronického kupónu z evidence na požádání osoby, která uvede identifikační číslo a bezpečnostní kód přidělené k takovému elektronickému kupónu. Provozovatel systému časového zpoplatnění současně převede údaje o době platnosti poškozeného, zničeného nebo ztraceného elektronického kupónu k identifikačnímu číslu nově poskytnutého elektronického kupónu náhradou za poškozený, zničený nebo ztracený elektronický kupón osobě, která o to požádá a uhradí za službu podle tohoto odstavce úplatu, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Výše úplaty za službu související s vyřazením elektronického kupónu z evidence a vydáním nového elektronického kupónu dle odstavce 8 nesmí přesáhnout výši kauce dle odstavce 4. Přijaté úplaty za službu dle odstavce 8 jsou příjmem provozovatele systému časového zpoplatnění.“.

15. § 21d včetně nadpisu zní:

㤠21d
Způsob placení časového poplatku a bonus

(1) Časový poplatek se hradí u provozovatele systému časového zpoplatnění podle § 21c. Uvedením identifikačního čísla elektronického kupónu prokáže řidič vozidla v systému časového zpoplatnění úhradu časového poplatku.

(2) Provozovatel systému časového zpoplatnění může poskytnout slevu (bonus) z časového poplatku při opakované úhradě časového poplatku na jeden rok. Bližší podrobnosti o podmínkách poskytnutí bonusu stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Výše poskytnutého bonusu nesmí převýšit 30 % z výše časového poplatku na jeden rok stanoveného prováděcím právním předpisem ke dni jeho úhrady. Výši bonusu stanoví prováděcí právní předpis.“.

16. § 21e včetně nadpisu zní:

㤠21e
Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění

Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen

a)   uhradit časový poplatek,
b)   umístit elektronický kupón ve vozidle nebo na vozidle na místo určené prováděcím předpisem,
c)   sledovat technickou funkčnost elektronického kupónu,
d)   na požádání umožnit kontrolu úhrady časového poplatku příslušníkem Policie České republiky (dále jen „policista“) nebo celníkem,

a na požádání předložit doklady potřebné ke kontrole podmínek pro uplatnění osvobození podle § 20a odst. 1 policistou nebo celníkem.“.

17. V § 22 odst. 1 se za slovy „jehož největší povolená hmotnost činí“ slova „nejméně 12 tun“ nahrazují slovy „více než 3,5 tuny“ a slova „ , nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun“ se zrušují.

18. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne nebo podle období roku.“.

19. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , s výjimkou podle § 20a odst. 2“.

20. V 22 odstavec 4 zní:

„(4) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle kritérií uvedených v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.“.

21. V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku překročit poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace. Náklady vynaloženými na zpoplatněné pozemní komunikace jsou

a)   náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací,
b)   náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací,
c)   náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací a
d)   náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného.

(6) Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem z uloženého mýtného poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 5, sazby mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného nepřesáhl výši těchto nákladů.

(7) Strukturu, popis, způsob výpočtu nákladů uvedených v odstavci 5 a způsob stanovení sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis.“.

22. V § 22b odst. 3 se ve větě druhé za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ , Celní správě České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon působnosti podle tohoto zákona“.

23. § 22c se odstavec 6 zrušuje.

24. Za § 22d se vkládá nový § 22e, který zní:

㤠22e

Nezaplatí-li dlužné mýtné provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného ani na základě výzvy provozovatele systému elektronického mýtného, ve kterém bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel elektronického mýtného oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.“.

25. § 38a odstavec 1 včetně nadpisu zní:

„Kontrolní vážení vozidel
§ 38a

(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen „kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“).“.

26. V § 38a odstavec 2 zní:

„(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení:

a)   kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „vysokorychlostní kontrolní vážení“), a
b)   kontrolní vážení vozidla všemi jinými technickými zařízeními, než jaká jsou uvedena v písmenu a) výše, při kterém dochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „nízkorychlostní kontrolní vážení“).“.

27. V § 38a odstavec 3 zní:

„(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení

a)   zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady,
b)   provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně.“.

28. V § 38a se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

„(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení

a)   zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní úřad kraje,
b)   zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní úřad obce,
c)   provádí Policie České republiky nebo celní úřady v součinnosti s místně příslušným silničním správním úřadem kraje anebo obce.

(5) Místní příslušnost silničního správního úřadu kraje k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. g).

(6) Místní příslušnost silničního správního úřadu obce k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d).“.

29. V § 38a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav10).“.

30. V § 38a se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla10).“.

31. § 38b zní:

㤠38b

(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší než 16 kilometrů.

(2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.

(3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též provozovateli vozidla.

(4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla stanovených zvláštním právním předpisem10), může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. V tomto případě není možné účtovat řidiči žádné náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.

(5) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.

(6) Způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením, náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.

32. § 38c zní:

㤠38c

(1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho celková hmotnost přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním předpisem10), může řidič pokračovat v další jízdě pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za podmínky, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích1).

(2) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že nápravový tlak překračuje míru stanovenou zvláštním právním předpisem10), nesmí řidič pokračovat v jízdě.

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník.“.

33. Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní:

㤠38d

(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla, bez ohledu na to, je-li řidič obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu vážení.

(2) Řidič vozidla nesmí měnit trasu vozidla tak, aby se vědomě vyhýbal místu, kde se vysokorychlostní vážení provádí.

(3) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení.

(4) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví příslušný silniční správní úřad provádějící vysokorychlostní kontrolní vážení doklad, který doručí provozovateli vozidla a následně jeho řidiči. Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, platí pro doručování dokladu příslušná ustanovení správního řádu19).

(5) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady vážení.

(6) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je provozovatel vozidla povinen vždy na žádost příslušného silničního správního úřadu poskytnout údaje o totožnosti řidiče přetíženého vozidla.

(7) Způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením, náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.

34. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39
Mimořádné změny dopravního významu

Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud.“.

35. V § 40 odst. 3 se doplňují písmena g) a h), která znějí:

„g)  zajišťuje a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na silnicích, které se nacházejí v územním obvodu kraje,
h)   projednává správní delikty podle § 42a odst. 4 písm. e) a podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t), které byly spáchány na silnicích nacházejících se v územním obvodu kraje.“.

36. V § 40 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)  projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad17), s výjimkou správních deliktů podle § 42a odst. 2 až 4 a § 42b odst. 2, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad, a s výjimkou správních deliktů, které projednává krajský úřad podle § 40 odst. 3 písm. h).“.

37. V § 40 odst. 5 písmeno b) zní:

„b)  projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad nebo krajský úřad.“.

38. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)  zajišťují a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí v územním obvodu obce.“.

39. V § 40 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

„a)  zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b)   nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit mu v další jízdě použitím technického prostředku, odmítne-li podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení nebo překročí-li vozidlo při nízkorychlostním kontrolním vážení podle § 38a povolenou hmotnost,“.

40. V § 40 odst. 7 písm. c) se za slovy „zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením,“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zda je evidováno v systému elektronického mýtného“ se vkládají slova „a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného“.

41. V § 40 odst. 7 písmeno d) zní:

„d)  zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo kontrole vybavení elektronickým kupónem a úhrady časového poplatku,“.

42. V § 42a odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo „nebo“.

43. V § 42a odst. 1 se na konci textu písmene p) slovo „nebo“ zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.

44. V § 42a odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

45. V § 42a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) neumístí ve vozidle nebo na vozidle na místě stanoveném prováděcím právním předpisem elektronický kupón.“.

46. V § 42a odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.

47. V § 42a odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)  nezajistí úhradu mýtného.“.

48. V § 42a odstavec 4 zní:

„(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že

a)   neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu anebo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b)   neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo
c)   vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), nebo
d)   pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo“.

49. V § 42a odst. 4 se doplňují písmena e) a f), která znějí:

„e)  vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), nebo
f)   bez vážného důvodu změní trasu vozidla tak, aby se vědomě vyhnul místu, kde se vysokorychlostní vážení provádí.“.

50. V § 42a odst. 7 písm. a) se slova „ , odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), c), d)“ zrušují.

51. V § 42a odst. 7 písmeno b) zní:

„b)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n) a p),“.

52. V § 42a odst. 7 písmeno d) zní:

„d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) a odstavců 2 a 3,“.

53. V § 42a odst. 7 písmeno e) zní:

„e)  v blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až e) a odstavce 4 písm. f),“.

54. V § 42a odst. 7 se doplňují písmena f), g) a h), která znějí:

„f)  v blokovém řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),
g)   v blokovém řízení do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),
h)   v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).“.

55. V § 42a se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za přestupek podle odstavce 7 písm. g) a h), je stanoveno zvláštním právním předpisem.“.

56. V § 42b odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo „nebo“.

57. V § 42b odst. 1 se na konci textu písmene p) slovo „nebo“ a písmeno q) zrušují.

58. V § 42b odst. 1 se doplňují písmena r), s) a t), která znějí:

„r)  jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10),
s)   jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
t)   jako provozovatel vozidla neoznámí na žádost příslušného správního úřadu obce nebo kraje totožnost řidiče vozidla, které překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10).“.

59. V § 42b odst. 5 písmeno a) zní:

„a)  do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), r) a s),“.

60. V § 42b odst. 5 písmeno b) zní:

„b)  do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n) a p),“.

61. V § 42b odst. 5 písmeno d) zní:

„d)  do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), t) a odstavce 2,“.

62. V § 42b odst. 5 se doplňuje písmeno e), které zní:

„e)  v příkazním řízení do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r) a s).“.

63. V § 42b se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za správní delikt podle odstavce 5 písm. e), je stanoveno zvláštním právním předpisem.“.

64. V § 43 odstavec 2 zní:

„(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán, s výjimkou správního deliktu podle § 42b odst. 1 písm. r), kde určení výměry pokuty stanoví zvláštní právní předpis.“.

65. V § 43 odstavec 4 zní:

„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec, anebo krajský úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 3 písm. h), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 4, 5, 7 a 8. Správní delikty podle § 42a odst. 2, odst. 3 písm. b) a § 42a odst. 4 písm. a), b), c), d) a f) může projednat v blokovém řízení Policie České republiky nebo celní úřad.“.

66. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona, je-li řidič současně provozovatel vozidla, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), je odpovědnost za správní delikt posuzována pouze podle příslušných ustanovení § 42a tohoto zákona.“.

67. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 10 odst. 5,“ vkládají slova „§ 12a odst. 3,“, za slova „§ 21e odst. 2,“ se vkládají slova „§ 22 odst. 4 a 7,“ a slova „§ 22a odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 22a odst. 4“.

68. V § 46 odst. 2 se slova „§ 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2“ nahrazují slovy „§ 21a odst. 5, § 21c odst. 2, 4 a 8, § 21e písm. b)“.

69. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 38b odst. 6“ vkládají slova „§ 38d odst. 7“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny a méně než 12 tun, které bylo v roce 2008 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2008 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2008, podléhá úhradě mýtného ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů, nejpozději dnem 1. února 2009. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny, které bylo v roce 2009 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2009 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2009, podléhá úhradě časového poplatku a povinnosti vybavení elektronickým kupónem podle tohoto zákona ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2010. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.

3. Nedojde-li od účinnosti tohoto zákona v systému elektronického mýtného provozovaného ke dni účinnosti tohoto zákona k podstatné změně systému, stanoví se sazby mýtného v tomto systému elektronického mýtného podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. III

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a systému časového zpoplatnění“.

2. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)  převody výnosů z časového poplatku5) a nevrácených kaucí5),“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

„(4) Ministerstvo zajistí správním orgánům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností výdej požadovaných informací z centrálního registru vozidel způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, pokud došlo k porušení zvláštního zákona4a).


4a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60, 68, čl. II bodu 1 poslední věty, čl. II bodu 2 a části druhé čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.