Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


227

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

Čl. I

V zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:

㤠4a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst. 2 o státních občanech České republiky

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum, místo a okres úmrtí,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. II

V § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb., se za slova „obsahovat identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST TŘETÍ
Změna občanského zákoníku

Čl. III

V § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova „předmět jeho činnosti“ nahrazují slovy „identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) sdružení poskytnuté správcem základního registru osob2a), předmět činnosti sdružení“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a až 2e se označují jako poznámky pod čarou č. 2b až 2f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. IV

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 28/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 12a odst. 7 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. § 67g zní:

㤠67g

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu zdravotnictví pro výkon působnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

3. V § 67h odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „údaje z informačního systému evidence obyvatel“ nahrazují slovy „údaje ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

4. § 67i zní:

㤠67i

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu zdravotnictví pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   datum narození,
d)   adresa místa trvalého pobytu.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c)   datum narození,
d)   druh a adresa místa pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

5. V příloze k zákonu se v bodech 1 až 12 slovo „organizace“ nahrazuje slovem „osoby“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o znalcích a tlumočnících

Čl. V

V § 7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; krajský soud při zapsání do seznamu znalců a tlumočníků přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud nemá přiděleno identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o hospodářských stycích se zahraničím

Čl. VI

V § 13 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Čl. VII

V zákoně č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., § 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠5

(1) Ministerstvo vede evidenci mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, a organizací zřízených podle § 6 tohoto zákona.

(2) Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.

(3) Název mezinárodní nevládní organizace nebo organizace podle § 6 tohoto zákona, datum jejího vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 2 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“). Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3) ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.

(4) Pro výkon státní správy na úseku povolování organizací s mezinárodním prvkem může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.


3)  § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní památkové péči

Čl. VIII

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 14a odst. 2 větě druhé se slovo „předpisu11i)“ nahrazuje slovem „předpisu11)“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11)  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 11b zní:


11b)  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 14a odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a identifikační číslo osoby; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob11d)“.

Poznámka pod čarou č. 11d zní:


11d)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 11d až 11i se označují jako poznámky pod čarou č. 11e až 11j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 14a se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 11f zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14 a dosavadní poznámky pod čarou č. 11g až 11j se označují jako poznámky pod čarou č. 11f až 11i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

6. V § 35 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c), § 39 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e) se slova „§ 14a odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14a odst. 12“ a slova „§ 14a odst. 12“ se nahrazují slovy „§ 14a odst. 11“.

7. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

㤠43a

(1) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o prohlášení věci za kulturní památku, zrušení prohlášení věci za kulturní památku, udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování, pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování a vedení seznamu osob ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování, pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování a vedení seznamu osob z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje, kterými jsou

a)   rodné přímení,
b)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(3) Ministerstvu kultury poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování, pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování a vedení seznamu osob z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna horního zákona

Čl. IX

V zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., § 42 zní:

㤠42

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. X

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 se za slova „sídlo a identifikační číslo“ a za slova „podnikání a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. § 46a zní:

㤠46a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
e)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o geologických pracích

Čl. XI

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., § 18 zní:

㤠18

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
měna zákona o sdružování občanů

Čl. XII

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 33/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo vede evidenci sdružení a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem.“.

2. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3a znějí:

„(3) Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.

(4) Název sdružení, datum jeho vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 3 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“). Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3a) ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.

(5) Pro výkon státní správy na úseku sdružovacího práva podle tohoto zákona může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.


3a)  § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 9a odst. 2 se slova „§ 9 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 4“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. XIII

V zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 23c zní:

㤠23c

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely ověřování údajů o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního řízení a současně státními občany České republiky,

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e)   datum, místo a okres úmrtí,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. XIV

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15a odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, její název a sídlo,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
m)   rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n)   rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
r)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.“.

2. V § 15a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 15a odst. 9 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

4. V § 15a odst. 10 se slova „odstavců 1 až 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 9“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. XV

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 10a odst. 2 písm. a) se za slovo „identifikačního“ vkládají slova „čísla osoby“.

2. V § 24a odst. 2 se slova „ , které mu na žádost přidělí statistický orgán.10b)“ nahrazují slovy „osoby poskytnutém správcem základního registru osob10b).“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:


10b)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čl. XVI

V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 250/2008 Sb., § 15a zní:

㤠15a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Čl. XVII

V zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Čl. XVIII

V § 4 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění zákona č. 318/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

„(3) Představenstvo Komory současně se zaznamenáním zápisu do seznamu členů Komory přidělí veterinárnímu lékaři, který je podnikatelem podle obchodního zákoníku1c) a který dosud nemá přidělené identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob1d).


1c) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
1d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. XIX

V zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu fondu životního prostředí

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. XX

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách a v politických hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.“.

2. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „strany a hnutí“ nahrazují slovy „osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

4. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. XXI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 28d zní:

„(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob28d).


28d)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

2. V § 17 odst. 5 písm. b) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovem „osoby“.

3. V § 17 odst. 5 písm. d) se za slova „adresu provozovny“ vkládají slova „ , identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno,“.

4. V § 17 odst. 6 se za slova „odstavce 3,“ vkládají slova „přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d), nebylo-li již přiděleno,“ a za slovo „zápisu“ se vkládají slova „a přiděleném identifikačním čísle provozovny“.

5. V § 17 odst. 7 se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy „osoby a identifikačním číslem provozovny“.

6. V § 60 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a písm. e); to neplatí pro mobilní provozovny a automaty,“.

7. V § 60 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříku

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.“.

8. V § 60 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Čl. XXII
Přechodná ustanovení

1. Provozovně zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad příslušný podle § 71 odst. 2 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a to nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí.

2. Podnikatel uvedený v bodě 1 je povinen začít identifikační číslo provozovny přidělené podle bodu 1 užívat nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí lhůty podle bodu 1.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. XXIII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13a odst. 1 se za slovo „čísle“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 35 písm. e) se slova „sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy“ nahrazují slovy „poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru osob2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o obecní policii

Čl. XXIV

V § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,
e)   ministerstva nebo policie:
1.  základního registru obyvatel,
2.  agendového informačního systému evidence obyvatel,
3.  agendového informačního systému cizinců,
4.  registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. XXV

V § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb., se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. § 11a zní:

㤠11a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České správě sociálního zabezpečení pro výkon její působnosti

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum a místo jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
q)   u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   jméno, popřípadě jména, a příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně poznámek pod čarou č. 74 a 74a zní:

㤠11b

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení mohou požádat Ministerstvo vnitra o přidělení rodného čísla fyzické osobě, které do doby zpracování jejích údajů v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení nebo okresních správ sociálního zabezpečení rodné číslo nebylo přiděleno a která o jeho přidělení Ministerstvo vnitra sama nepožádala, zjistí-li důvody pro jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních právních předpisů74), práva Evropských společenství73d) nebo mezinárodních smluv a je-li Ministerstvo vnitra pro takovou fyzickou osobu výdejovým místem rodného čísla podle zvláštního právního předpisu74a). V těchto případech je Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení povinna předložit odůvodněnou žádost o přidělení rodného čísla obsahující náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem74a) a doplněnou adresou fyzické osoby pro doručování.

(2) Ministerstvo vnitra sděluje České správě sociálního zabezpečení údaje, které se týkají fyzických osob starších 15 let,

a)   o přidělení nebo změně rodného čísla,
b)   o změně jména nebo příjmení,

a to bez žádosti do 15 dnů ode dne, kdy se tyto údaje staly součástí agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců.

(3) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna poté, kdy podle veškeré jí dostupné spisové dokumentace a podle jí vedených informačních systémů prověřila správnost údaje, poskytnutého z informačního systému evidence obyvatel, o jehož správnosti měla pochybnosti, a tyto nadále trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto skutečnost a požádat o provedení kontroly tohoto údaje73i); k žádosti je povinna připojit fotokopie spisové dokumentace, z níž vyplývají důvody pochybnosti o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.

(4) Orgány sociálního zabezpečení mohou vést evidenci o občanech pro účely tohoto zákona podle jejich rodných čísel.


74) Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
74a) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 14 odst. 3 písm. n) se slovo „této“ zrušuje.

4. V § 16c odst. 2 písm. k) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „číslo osoby zaměstnavatele“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. XXVII

V § 12b odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XXVIII

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se za § 75 vkládá nový § 75a, který zní:

㤠75a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany přírody

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Čl. XXIX

V § 11 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob12a)“.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:


12a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a se označuje jako poznámka pod čarou č. 12b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o komoditních burzách

Čl. XXX

V § 8 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, se na konci textu písmene b) doplňují slova „osoby poskytnuté správcem základního registru osob3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b zní:


3b)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čl. XXXI

V zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 6a zní:

㤠6a

(1) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv, ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z agendového informačního sytému evidence obyvatel údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
e)   datum a místo úmrtí.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XXXII

V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za § 18a vkládá nový § 18b, který zní:

㤠18b

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany zemědělského půdního fondu

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna katastrálního zákona

Čl. XXXIII

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům zeměměřickým a katastrálním pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   rodné číslo otce, matky; v případě, že jim rodné číslo nebylo přiděleno, jejich jména, příjmení a datum narození,
j)   rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
k)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

2. V § 6a se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, jejich jméno, příjmení a datum narození,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
l)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna notářského řádu

Čl. XXXIV

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 35b odst. 2 písm. c) se slova „rodného čísla nebo data narození, popřípadě identifikačního čísla, a místa trvalého pobytu“ nahrazují slovy „data narození, popřípadě identifikačního čísla osoby (dále jen „identifikační číslo“), a bydliště“.

2. V § 63 písm. c) se slova „rodné číslo, není-li,“ zrušují.

3. V § 74 odst. 2 písm. b) se slova „ , rodné číslo, není-li, nebo nelze-li je zjistit,“ nahrazují slovem „a“.

4. V § 80b odst. 1 písm. f) se slova „rodné číslo, a není-li,“ zrušují.

5. V § 85 odst. 1 písm. a) se slova „rodné číslo nebo“ zrušují.

6. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 9 zní:

„ČÁST DEVÁTÁ
Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

§ 109a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje notářům pro potřeby úkonů, které vykonávají z pověření soudu podle jiného právního předpisu2),

a)   ze základního registru obyvatel6) referenční údaje o subjektech údajů7), a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel8) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c)   z registru rodných čísel9) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou údaje o

a)   příjmení,
b)   jménu, popřípadě jménech,
c)   adrese místa pobytu,
d)   datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,
e)   datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, o dni, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datu nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech České republiky a o bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě také adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného prvního předpisu,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
j)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
l)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
n)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
o)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli, a to

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení,
c)   rodné číslo; není-li přiděleno rodné číslo, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


6) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Čl. XXXV

V § 3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb., se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

„n)   vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. XXXVI

V § 7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „hodnost daňového poradce,“ vkládají slova „identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob3e),“.

Poznámka pod čarou č. 3e zní:


3e)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna puncovního zákona

Čl. XXXVII

V § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003 Sb., se za slova „identifikačního čísla“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XXXVIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 23a odstavec 4 zní:

„(4) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce 1 ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

2. V § 23a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce 1 z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „registrovaný partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   záznam o poskytnutí údajů.

(6) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely evidence podle odstavce 1 z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
 1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
v)   záznam o poskytnutí údajů.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 23a odst. 8 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 6“.

4. V § 23a se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXXIX

V § 38l odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se slova „(občanským průkazem)“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XL

V § 27a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., se v první a druhé větě slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo osoby“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o cenných papírech

Čl. XLI

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 42 odst. 3 písm. b) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „číslo osoby“.

3. V § 42 odst. 3 písm. d) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XLII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo osoby“.

2. V § 25 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo osoby“.

3. § 27a zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b)   rodné příjmení,
c)   datum narození,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   státní občanství,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození matky,
i)   datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b)   rodné příjmení,
c)   datum narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. XLIII

V § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna celního zákona

Čl. XLIV

V zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se § 51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Čl. XLV

V zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 157/2006 Sb., § 7a zní:

㤠7a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Puncovnímu úřadu pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní inspekce4) a vedení registru výrobců a obchodníků16a)

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
e)   datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
f)   datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Čl. XLVI

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9a odst. 2 písm. a) bodě 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a
Poskytování a porovnávání údajů

(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum, místo a okres úmrtí,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
g)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   rodné číslo,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
h)   rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
i)   datum, místo a okres úmrtí,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a)   příjmení a rodné příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   druh a adresa pobytu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j)   datum, místo a okres úmrtí,
k)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými

a)   v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:
1.  příjmení,
2.  jméno, popřípadě jména,
b)   v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:
1.  příjmení, rodné příjmení,
2.  jméno, popřípadě jména,
3.  rodné číslo,
4.  datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území České republiky,
5.  datum úmrtí,
c)   v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:
1.  příjmení,
2.  jméno, popřípadě jména,
3.  rodné číslo,
4.  druh pobytu,
5.  datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
6.  datum úmrtí.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XLVII

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:

㤠4a

(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona referenční údaje ze základního registru obyvatel, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména a příjmení opatrovníka.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. XLVIII

V zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 25a zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o státním zastupitelství

Čl. XLIX

V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., § 12j včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a zní:

㤠12j
Poskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů

a)   ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel3a),
c)   z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o

a)   příjmení,
b)   jménu, popřípadě jménech,
c)   adrese místa pobytu,
d)   datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,
e)   datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan nepřežil,
r)   záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli, a to

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení,
c)   rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.


3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Čl. L

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. LI

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se za § 45a vkládá nový § 45b, který zní:

㤠45b

(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum úmrtí.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   rodné číslo,
d)   datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
e)   datum úmrtí.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   rodné číslo,
d)   druh pobytu,
e)   datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
f)   datum úmrtí.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo je oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené v odstavcích 1 až 3. Prověření údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem elektronického přenosu dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o vlastnictví bytů

Čl. LII

V § 10 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 451/2001 Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou č. 5b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. LIII

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova „osobními údaji“ nahrazují slovy „osobním dokladem a sdělil osobní údaje“.

2. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu,12) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem“ nahrazují slovy „osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č.  7/2009 Sb.“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. LIV

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3h zní:

„(2) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené v základním registru obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí3a), v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností3a), agendovém informačním systému obyvatel3b), registru rodných čísel3b), informačním systému cizinců3c), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů3d), agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů3e), agendovém informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů3e), registru silničních vozidel3f), centrálním registru silničních vozidel3f), registru historických a sportovních vozidel3f), evidenci údajů o mýtném3g), registru řidičů3h) a v centrálním registru řidičů3h), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.


3a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
3b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
3c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
3e) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
3f) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3g) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3h) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů vedených v registrech, informačních systémech a evidencích uvedených v odstavci 2.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

3. § 11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3j zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách

Čl. LV

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 37 odst. 4 písm. d) část věty za středníkem zní: „osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování6h)“.

Poznámka pod čarou č. 6h zní:


6h) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č.  7/2009 Sb.“.

3. V § 37 odst. 5 písm. b) se slova „nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě“ nahrazují slovy „ , nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)]“.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. LVI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. § 6a včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

㤠6a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje

a)   ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel2c),
c)   z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o

a)   příjmení,
b)   jménu, popřípadě jménech,
c)   adrese místa pobytu,
d)   datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,
e)   datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení,
c)   rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Policie České republiky poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje o cizincích, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje podle odstavců 2 až 6 se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích 2 až 6, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.

(9) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 2 až 6 pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje.


2c) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 11a odst. 3 větě druhé se slova „v evidenci obyvatel“ nahrazují slovy „v základním registru obyvatel“.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. LVII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. k) se za slova „účetní jednotkou2c),“ vkládají slova „podílový fond,“.

2. V § 2 písmeno l) zní:

„l)   identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,“.

3. V § 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem,“.

Dosavadní písmena m) až v) se označují jako písmena n) až w).

4. V § 4 odst. 1 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 2i zní:

„o)   využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených zvláštním zákonem2i) je přiděluje,

2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

5. V § 4 se doplňuje odstavce 4, který zní:

„(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i).“.

6. § 9a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j zní:

㤠9a
Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:
1.  příjmení,
2.  jméno, popřípadě jména,
3.  druh a adresa místa pobytu,
4.  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
5.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
6.  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel5e) o státních občanech České republiky5f) tyto údaje:
1.  rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2.  rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  předchozí adresy místa trvalého pobytu,
5.  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6.  rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
8.  registrované partnerství5g), datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství5h),
9.  rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
10.  rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
c)   z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České republiky5i) a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu5j), tyto údaje:
1.  rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2.  rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh,
5.  počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
6.  rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,
7.  registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství,
8.  rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,
9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
10.  jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
11.  kategorie pobytu,
12.  účel pobytu,
13.  stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 9e zní:

„u)   agendový identifikátor fyzické osoby9e).

9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9e až 9k se označují jako poznámky pod čarou č. 9f až 9l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

8. V § 20 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   identifikační číslo provozovny.“.

9. Poznámka pod čarou č. 9g zní:


9g) § 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

10. V § 20a odst. 5 písm. a) se slovo „oblast“ nahrazuje slovy „území České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního samosprávného celku“.

11. V § 20a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která včetně poznámky pod čarou č. 9k znějí:

„t)   kód stavebního objektu9k),
u)   kód adresního místa9k),
v)   počet obyvatel evidovaných v budově.

9k) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9k a 9l se označují jako poznámky pod čarou č. 9l a 9m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 20b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   agendový identifikátor fyzické osoby9e).“.

13. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

14. § 21a včetně nadpisu zní:

㤠21a
Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů

Správa základních registrů zpřístupní Českému statistickému úřadu pro aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a), c) až g) a k) tohoto zákona.“.

15. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje.

16. V § 24 se slova „identifikačního čísla a“ zrušují a slova „a na změny evidovaných údajů podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „vnitřní jednotky“.

17. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

18. V § 26 odst. 2 se slova „a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč“ zrušují.

19. V § 26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. LVIII

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., § 48a zní:

㤠48a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. LIX

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 63 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní sociální podpory poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
n)   rodné číslo dítěte,
o)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

2. V § 63 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 11, které znějí:

„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo.

(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 12.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna devizového zákona

Čl. LX

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby poskytnuté správcem základního registru osob11a)“.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:


11a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se označuje jako poznámka pod čarou č. 11b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o obecně prospěšných společnostech

Čl. LXI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 5 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„a)   název, sídlo a identifikační číslo osoby obecně prospěšné společnosti; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru osob2),

2) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna lesního zákona

Čl. LXII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 2 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

3. V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní správy podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o advokacii

Čl. LXIII

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

„(2) Komora současně se zaznamenáním zápisu do seznamu advokátů sdělí advokátovi identifikační číslo osoby, které mu bylo přiděleno správcem registru podle jiného zákona1c); to neplatí, pokud je advokát zaměstnaným advokátem nebo pokud bylo advokátovi identifikační číslo osoby již přiděleno.


1c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 25a odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu, a datum narození jednající osoby,“.

3. V § 25a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně označení druhu a čísla dokladu“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o krmivech

Čl. LXIV

V § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., se v části věty před středníkem za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Čl. LXV

V zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., § 10f zní:

㤠10f

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu obrany a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti podle § 4 až 6 tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   rodné číslo,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. LXVI

V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 97/2009 Sb., § 41a zní:

㤠41a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu dopravy pro výkon působnosti podle tohoto zákona o státních občanech České republiky

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté údaje pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona a ověřování údajů o státních občanech České republiky v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 a 3 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje Ministerstvo vnitra.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna atomového zákona

Čl. LXVII

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. § 46c zní:

㤠46c

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky Úřadu pro výkon působnosti podle § 3 odst. 2 písm. i) a o) zákona poskytuje

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Čl. LXVIII

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy „osoby poskytnuté správcem základního registru osob2d)“.

Poznámka pod čarou č. 2d zní:


2d)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2d se označuje jako poznámka pod čarou č. 2e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. LXIX

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 39e odst. 3 a § 39f odst. 5 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 40 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími pojištěnci, v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

(8) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru rodných čísel o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození.

(9) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 7 a 8, může využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti. Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z registru rodných čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
měna zákona o civilním letectví

Čl. LXX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 62 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně identifikačního čísla osoby poskytnutého správcem základního registru osob9a)“.

Poznámka pod čarou č. 9a zní:


9a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. LXXI

V § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Čl. LXXII

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 5 odst. 1 větě první se slovo „nadačního“ zrušuje.

3. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; identifikační číslo poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru osob2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

4. V § 23 odst. 11 větě první se slovo „nadačním“ zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. LXXIII

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2f odst. 3 písm. e) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 2f odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání

a)   příslušný orgán státní statistické služby,
b)   příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů,
c)   příslušnou správu sociálního zabezpečení,
d)   příslušný úřad práce a
e)   toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede Centrální registr pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.“.

3. V § 2f odstavec 14 zní:

„(14) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.“.

4. V § 2f se doplňují odstavce 15 až 19, které znějí:

„(15) Poskytovanými údaji podle odstavce 14 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(16) Poskytovanými údaji podle odstavce 14 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum, místo a okres úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(17) Poskytovanými údaji podle odstavce 14 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum, místo a okres úmrtí,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(18) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(19) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. LXXIV

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., § 13a zní:

㤠13a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České národní bance pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o hnojivech

Čl. LXXV

V § 3a odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za slova „případně identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. LXXVI

V § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. LXXVII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o osobu, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajská veterinární správa identifikační číslo osoby současně s vydáním povolení podle odstavců 1 až 3; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob25j).“.

Poznámka pod čarou č. 25j zní:


25j)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25j se označuje jako poznámka pod čarou č. 25k, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o vydání povolení osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajská veterinární správa identifikační číslo osoby současně s vydáním povolení podle odstavce 1; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob25j).“.

3. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Nemá-li dosud žadatel podle odstavce 1 přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí mu krajská veterinární správa identifikační číslo osoby současně s vydáním rozhodnutí o registraci podle odstavce 1; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob25j).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

4. V § 66c odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovem „osoby“ a za slova „sídlo a identifikační číslo“ se vkládá slovo „osoby“.

5. V § 72 odst. 2 písm. b) se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

6. V § 78 se slova „§ 64 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 6“.

7. V § 78a se slova „§ 64 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 5“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Čl. LXXVIII

V § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o azylu

Čl. LXXIX

V § 77 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 350/2005 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. LXXX

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb. a zákona č. 197/2009 Sb., se mění takto:

1. § 158 zní:

㤠158

(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky. Dále se v informačním systému cizinců o cizinci vedou

a)   údaje v rozsahu
1.  žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
2.  žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§ 87x),
3.  žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4.  výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b)   údaje o
1.  dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu a době platnosti,
2.  dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,
3.  dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4.  dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,
5.  zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení platnosti,
6.  hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo odepření vycestování,
7.  důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území,
8.  důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9.  zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil,
10.  dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání,
11.  dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
12.  dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,
13.  druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,
c)   údaje
1.  umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
2.  umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
3.  vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,
d)   údaje o
1.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
2.  rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
3.  datu a místu vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4.  datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datu úmrtí,
5.  dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2),
e)   údaje o
1.  stupni osvojení,
2.  původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení dítěte,
3.  původním a novém rodném čísle dítěte,
4.  datu a místu narození,
5.  rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2),
f)   údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1.  zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
g)   záznam o poskytnutí údajů.

(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a to v rozsahu údajů uvedených v odstavci 9; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo.

(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit policii nebo ministerstvu.

(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační systémy obsahující údaje o

a)   dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, jehož pachatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,
b)   zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,
c)   číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně důvodu neplatnosti.

(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.

(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou být obsaženy i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je v tomto informačním systému evidován.

(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.

(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a odstavce 4 písm. c) údaje získané v rámci plnění úkolů ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1, 4 a 5 využívat pro svou činnost.

(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g)   druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
l)   zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s udělenou mezinárodní ochranou,
m)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
r)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem:
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.

(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9 zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii známa.

(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců, pokud jsou poskytovány na základě odstavce 9, se provede záznam o datu a hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné moci, kterému byly poskytnuty.

(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s udělenou mezinárodní ochranou.

(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního právního předpisu poskytnuty údaje za účelem zajišťování

a)   bezpečnosti státu,
b)   obrany,
c)   veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d)   předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e)   významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f)   ochrany subjektu údajů

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu.

(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je povinen policii oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu uvedeného v odstavci 13, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce 13 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní údaje podle odstavce 9,

a)   nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou zvláštním právním předpisem a
b)   jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(16) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.“.

2. V § 159 odst. 3 větě první se za slova „svých úkolů“ vkládají slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ a ve větě druhé se slova „uchovávané v“ nahrazují slovy „vedené v“ a za slova „informačních systémech“ se vkládají slova „podle věty první“.

3. V § 160 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1 vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 9 se uchovávají na technických nosičích dat.“.

4. V § 160 odst. 4 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.

5. V § 160 odst. 5 se slova „odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „odst. 4 a 5“.

6. V § 165a se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 24b znějí:

„(4) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence občanských průkazů tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d)   doba platnosti občanského průkazu,
e)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
f)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů,
g)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.

(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence cestovních dokladů tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d)   doba platnosti cestovního dokladu,
e)   digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f)   o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního dokladu,
g)   o cestovním dokladu, který má být zadržen.

24b)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 24b se označuje jako poznámka pod čarou č. 24c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

7. V § 180 odst. 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. LXXXI

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova „(dále jen „občan“)“ vkládají slova „ , způsob prokazování totožnosti“ a slova „evidence občanských průkazů“ se nahrazují slovy „agendového informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“)“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „rodné číslo,“ zrušují.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Občanovi se vydává

a)   občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
b)   občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
c)   občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.“.

4. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 14 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2).“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo jiný zákonný zástupce“.

6. V § 2 odstavec 7 zní:

„(7) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).“.

7. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

8. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:

㤠3

(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.

(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav. U občanů narozených v cizině se zapisuje místo a stát narození; název místa, okresu a stát narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
b)   doba platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
c)   strojově čitelné údaje zapisované
1.  do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2.  do 2D kódu: agendový identifikátor fyzické osoby3b) pro agendu občanských průkazů a číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.

(3) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.

(4) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíšou.

(5) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.


3a) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
3b) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

9. Poznámky pod čarou č. 3c, 6b a 6c se zrušují.

10. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat prostřednictvím základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
b)   rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), které jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru osob,
c)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum vydání, doba platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v evidenci občanských průkazů.

(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1 stanoví zvláštní právní předpis.“.

11. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 zní:

㤠4
Vydávání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává

a)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
b)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
c)   Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit,
d)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb4).

(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

(4) Za občana mladšího 14 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 14 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 14 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.


3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

12. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, rozpory mezi údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem, která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí, pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické podobě. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, předá žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k zajištění vydání dokladu.

(3) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.

(4) Občanský průkaz vydaný podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz vydaný podle § 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.“.

13. § 5 a 6 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a znějí:

㤠5
Vydání prvního občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále stanoveno jinak,

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c)   doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li oprávněné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání6a).

(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit

a)   rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d),
b)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c)   doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
c)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d)   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

(4) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům je třeba předložit

a)   rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b)   rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
c)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d)   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

§ 6
Vydání nového občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d), je povinen předložit rodný list5).

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit

a)   potvrzení o občanském průkazu (§ 9),
b)   další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.
6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

14. V § 7 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

15. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d)“.

16. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

(2) Za občana mladšího 14 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.“.

17. V § 8 odst. 3 se slova „ , potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu“ zrušují.

18. V § 8 odst. 3 se slova „nebo matriční úřad, předává-li občanský průkaz podle § 4 odst. 6“ nahrazují slovy „ , není-li příslušný k vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle odstavce 4“.

19. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.“.

20. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠8a
Bezpečnostní osobní kód

(1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b).

(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit. Změna se provádí na kontaktním místě veřejné správy13).

(3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje.

(4) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti.

(5) Je-li držitelem občan mladší 14 let nebo občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, jednají za něj osoby uvedené v § 8 odst. 2.


13) § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008  Sb.“.

21. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,“.

22. V § 9 odst. 3 se slova „rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana,“ zrušují a slovo „pouze“ se nahrazuje slovy „místo a“.

23. V § 9 odst. 4 se slova „občanského průkazu (dále jen „držitel“)“ zrušují.

24. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Doba platnosti občanského průkazu

(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je 10 let nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 14 let.

(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) je

a)   6 měsíců při jeho vydání
1.  z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
2.  v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,
kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) (§ 24a),
b)   3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením (§ 24b),
c)   1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu (§ 24c).“.

25. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,“.

26. V § 11 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).

27. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   uplynutím 60 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu, s výjimkou údaje o místu narození.“.

28. V § 11 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

29. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3,“ zrušují.

30. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu.“.

31. § 12 se včetně poznámek pod čarou č. 13a až 13i zrušuje.

32. Nadpis části čtvrté zní: „POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM“.

33. V § 14 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1.  po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2.  ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu, s výjimkou údaje o místu narození,“.

34. Poznámka pod čarou č. 13j se zrušuje.

35. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „ukončil trvalý pobyt na území České republiky,“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , anebo občanský průkaz pozbyl platnost“.

36. V § 14 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, pokud mu byly vydány,“.

37. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „nebo matričnímu úřadu“ zrušují.

38. V § 14 odst. 2 větě první se za slovo „občana“ vkládají slova „mladšího 14 let nebo občana“, slovo „opatrovníka“ se nahrazuje slovy „osoby uvedené v § 8 odst. 2“, ve větě druhé se za slovo „občan“ vkládají slova „mladší 14 let nebo občan“ a slova „opatrovník má“ se nahrazují slovy „osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají“.

39. V § 15 odst. 1 se čárka za slovy „cizí občanský průkaz“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,“ se zrušují.

40. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

41. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13a znějí:

㤠15a
Nakládání s občanským průkazem

(1) Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

(2) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu13a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Je zakázáno shromažďovat, ukládat, upravovat nebo pozměňovat, používat, předávat, šířit, zveřejňovat, uchovávat, kombinovat, blokovat nebo likvidovat strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(4) Do kontaktního elektronického čipu lze zapisovat pouze údaje stanovené zvláštním právním předpisem a se souhlasem držitele.

(5) V občanském průkazu a v potvrzení o občanském průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou ukládání údajů do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu podle zvláštního právního předpisu na základě žádosti držitele.

§ 15b
Kontrola funkčnosti kontaktního elektronického čipu

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na žádost držitele nebo osoby uvedené v § 8 odst. 2 ověření funkčnosti kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu.

(2) Subjekt oprávněný provádět zápis údajů do kontaktního elektronického čipu podle jiného zákona je povinen zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost tohoto čipu a o kontrole vystavit potvrzení.


13a)  § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.“.

42. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „ , adresy trvalého pobytu držitele“ zrušují.

43. Nadpis části páté zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

44. Nadpis § 16a zní: „Přestupky“.

45. V § 16a odst. 1 písm. f) se čárka za slovy „opravy v občanském průkazu“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,“ se zrušují.

46. V § 16a odst. 1 písm. j) se slovo „poskytne“ nahrazuje slovem „požaduje“.

47. V § 16a odst. 1 písm. k) se slova „§ 2 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 15a odst. 2“.

48. V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až p), která znějí:

„m)  neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n)   prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o)   neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p)   neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.“.

49. V § 16a odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) až n)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.“.

50. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

51. Za § 16a se vkládají nové § 16b a 16c, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13b znějí:

㤠16b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu13b) není dotčena.

§ 16c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá obecný správce daně.


13b)  Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

52. § 17 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů,
b)   rodné číslo občana,
c)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
d)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
e)   datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g)   dobu platnosti občanského průkazu,
h)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
i)   bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,
j)   hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické identifikace občanského průkazu,
k)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
l)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
m)   číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
n)   žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
o)   den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů,
p)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona,
q)   hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci.

(3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o

a)   přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,
b)   dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c)   agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány,
d)   důvodu přístupu do evidence občanských průkazů.

14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.“.

53. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí:

㤠17a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 3.

(2) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení.

(3) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení.

(4) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 50 let po skončení platnosti občanského průkazu.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede údaje o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to

a)   na žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a důvod jejich vydání,
b)   na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození držitele.

(6) Údaje podle odstavce 5 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.

§ 17b

(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v něm vedené.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změnu,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změnu,
f)   státní občanství,
g)   adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), název a sídlo,
k)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l)   datum úmrtí,
m)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním zpracování podoby občana a jeho podpisu.“.

54. V § 18 odst. 2 se za slova „souhlasu ministerstva“ vkládají slova „v souvislosti s výrobou dokladů“.

55. V § 18 odst. 3 se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

56. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.“.

57. V § 18a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. o) se poskytuje za období posledních 2 let.“.

58. Poznámka pod čarou č. 16c se zrušuje.

59. V § 18a odstavec 4 zní:

„(4) Za občana mladšího 14 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.“.

60. V § 18a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb4).“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

61. V § 18a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje a subjektu, který údaje poskytl“.

62. V § 20 odst. 1 se za slovo „průkazů“ vkládají slova „nebo poskytování údajů“.

63. V § 20 odst. 2 se slova „anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem,“ zrušují.

64. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

65. § 22 zní:

㤠22

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

66. V § 23a se slova „obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik“ nahrazují slovy „matričnímu úřadu“.

67. § 24a a 24b včetně nadpisů znějí:

㤠24a
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, jestliže

a)   došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
b)   v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

§ 24b
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 4 odst. 1 písm. d). Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.“.

68. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně nadpisu zní:

㤠24c
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.“.

69. § 25 se zrušuje.

70. § 26 zní:

㤠26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
b)   vzor potvrzení o občanském průkazu,
c)   vzor žádosti,
d)   podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,
e)   technické parametry digitální fotografie.“.

Čl. LXXXII
Přechodná ustanovení

1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o místu narození.

2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. července 2011.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. června 2010. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 31. května 2010.

4. V době od 15. června 2010 do 30. června 2010 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede dnem 1. července 2010, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.

Čl. LXXXIII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. LXXXIV

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004, zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 197/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „evidencí cestovních dokladů“ nahrazují slovy „agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“) a agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence diplomatických a služebních pasů“)“.

2. V § 12 odst. 3 se slova „informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“)“ nahrazují slovy „evidenci cestovních dokladů“.

3. V § 17 odst. 4 větě první a v § 22 odst. 1 písm. b) se za slova „ústavní výchovy“ vkládají slova „anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ a slovo „pečuje“ se nahrazuje slovem „pečují“.

4. V § 20 odst. 2 se slova „v informačním systému evidence obyvatel11a)“ nahrazují slovy „v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“)11a)“.

5. V § 20 odst. 4 se slova „§ 30 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 2 až 4“ a slova „informačního systému“ se zrušují.

6. Nadpis nad § 29 se zrušuje.

7. V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.

8. V § 29 odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. rodné číslo držitele,“.

Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 3 až 12.

9. V § 29 odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.

10. V § 29 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.

11. V § 29 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

12. V § 29 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

13. V § 29 odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 6“.

14. V § 29 odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy „agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.

15. V § 29a odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů“.

16. V § 29a odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. rodné číslo držitele,“.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 3 až 11.

17. V § 29a odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů“.

18. V § 29a odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů“.

19. V § 29a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

20. V § 29a odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

21. V § 29a odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 6“.

22. V § 29a odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy „agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů“.

23. V § 29a odst. 3 písm. d) se slova „cestovních dokladů“ nahrazují slovy „diplomatických a služebních pasů“.

24. V § 30 odst. 1 se slova „bodů 3 a 4“ nahrazují slovy „bodů 4 a 5“.

25. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 16a zní:

„(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností referenční údaje ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

16a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

26. V § 30 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „informačního systému“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

27. V § 30a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaj vedený v § 29 odst. 2 písm. g) se poskytuje za období posledních 2 let.“.

28. V § 30a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 16b znějí:

„(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb16b).


16b)  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

29. V § 30a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje a orgánu, který údaje poskytl“.

30. V § 30a odst. 8 se slova „1 až 5“ nahrazují slovy „1 až 7“.

31. V § 30b odst. 1 se v obou případech slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 6“.

32. § 39 zní:

㤠39

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

Čl. LXXXV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. LXXXVI

V zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 198/2009 Sb., § 16a zní:

㤠16a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
j)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
k)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. LXXXVII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 42l odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 49 odst. 4 písm. b) se za slovo „bydliště“ vkládají slova „ , identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“.

3. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:

㤠53a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
q)   u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   jméno, popřípadě jména, a příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. LXXXVIII

V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., odstavec 16 zní:

„(16) Ministerstvo vnitra poskytuje pojišťovnám pro účely související s pojišťovací a zajišťovací činností

a)   ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení,
2.  datum narození,
3.  adresu místa trvalého pobytu,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení,
2.  datum narození,
3.  adresu místa trvalého pobytu.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna tiskového zákona

Čl. LXXXIX

V § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se za slova „a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XC

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 310/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 se slovo „právnické“ zrušuje, za slovo „lodě,“ se vkládají slova „jde-li o právnickou osobu,“, slovo „fyzické“ se nahrazuje slovy „ , popřípadě identifikační číslo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , jde-li o fyzickou osobu“.

2. § 80a zní:

㤠80a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   státní občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

Čl. XCI

V § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se za slova „formu a identifikační číslo“ a za slova „jméno a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XCII

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 52/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. § 29a zní:

㤠29a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon působnosti stanovené tímto zákonem a dalšími právními předpisy

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Čl. XCIII

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům uvedeným v § 10

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V příloze k zákonu se v bodu 1 písm. b) za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna autorského zákona

Čl. XCIV

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

㤠26a

(1) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv, ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z agendového informačního sytému evidence obyvatel údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
e)   datum a místo úmrtí.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 74 se slova „a 26“ nahrazují slovy „až 26a“.

3. V § 98 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. XCV

V § 6 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se na konci textu písmene e) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zdravotnických prostředcích

Čl. XCVI

V § 32 odst. 4 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna obecního zřízení

Čl. XCVII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o tom, že se obec stala městem nebo městysem, neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

2. V § 19 odst. 6 a v § 22 odst. 6 se za slova „Ministerstvu financí,“ vkládají slova „Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,“.

3. V § 20 odst. 5 a v § 28 odst. 2 se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „ , Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu“.

4. V § 26 se za slova „Ministerstvu financí“ vkládají slova „ , příslušnému katastrálnímu úřadu“.

5. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

„(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do registru uzemní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu12a).


12a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

6. V § 29 odst. 1 větě druhé se za slovo „nepojmenovávají“ vkládají slova „shodnými názvy a ani“.

7. V § 31 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 13a znějí:

„(2) Evidenčními čísly se označují

a)   stavby pro rodinnou rekreaci,
b)   stavby dočasné,
c)   budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1.  staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2.  zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3.  přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy13a), která jsou součástí jednoho celku.


13a)  § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou č. 13b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 31 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větami „Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.“.

9. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně poznámky pod čarou č. 13b zní:

"§ 31a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad

a)   v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu13b),
b)   v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).

(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.

(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v zanikající části obce.

(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu12a).


13b)  § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b se označuje jako poznámka pod čarou č. 13c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

10. V § 34a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

11. V § 142 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky městského obvodu nebo městské části neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

Čl. XCVIII
Přechodná ustanovení

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XCIX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákonač. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 zrušuje.

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich přejmenování nebo zániku dochází zápisem do registru územní identifikace adres a nemovitostí5).


5) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 14 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Evidenčními čísly se označují

a)   stavby pro rodinnou rekreaci,
b)   stavby dočasné,
c)   budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu s výjimkou
1.  staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2.  zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3.  přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy6), která jsou součástí jednoho celku.“.

4. V § 14 odst. 5 se za slovo „popisnými“ vkládají slova „a evidenčními“ a na konci odstavce se doplňují věty „Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci každého katastrálního území jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užít opakovaně, a to ani v případě přečíslování budov podle odstavce 7. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.“.

5. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 14 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

7. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

㤠14a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Praha

a)   v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu6a),
b)   v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 14 odst. 2 písm. c).

(2) Hlavní město Praha sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k městské části, název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá Magistrát hlavního města Prahy vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy hlavní město Praha přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.

(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu5).

§ 14b

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.


6a) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou č. 6b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o udělení znaku nebo vlajky městské části neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. C

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006, zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b)   osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,
c)   cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.“.

2. Poznámky pod čarou č. 1a, 2 a 3 se zrušují.

3. V § 2 písm. c) a d) se slova „ve městech Brno, Ostrava a Plzeň“ nahrazují slovy „v územně členěných statutárních městech“.

4. V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „systém je“ vkládá slovo „agendovým“.

5. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

6. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu a která je mimo území České republiky, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl“.

7. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy5e), vede se název a adresa sídla, a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob“.

Poznámka pod čarou č. 5e zní:


5e)  § 27 občanského zákoníku.“.

8. V § 3 odst. 3 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r).

9. V § 3 odst. 3 se na začátek písmene j) vkládají slova „jméno, popřípadě jména, příjmení“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob“.

10. V § 3 odst. 3 písm. k) se slova „a místo“ nahrazují slovy „ , místo a okres“ a za slova „uzavření manželství,“ se vkládají slova „došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a stát,“.

11. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ ; uvedené místo vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

13. V § 3 odst. 3 se na začátek písmen m) a n) vkládají slova „jméno, popřípadě jména, příjmení a“ a na konci textu písmen m) a n) se doplňují slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen“.

14. V § 3 odst. 3 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

„o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
4.  datum, místo a okres narození; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
5.  rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen,
6.  rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 3 odst. 3 písm. p) se číslo „6“ nahrazuje číslem „10“.

16. V § 3 odst. 3 písm. q) se za slova „datum úmrtí“ vkládá slovo „ , místo“.

17. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ ; uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

18. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,
t)   poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až s).“.

19. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení,
c)   rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum narození.“.

20. Poznámka pod čarou č. 5o se zrušuje.

21. V § 3 odst. 5 se slova „evidence obyvatel“ zrušují.

22. V § 3 odst. 8 se slova „§ 3a až 5 a § 8 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8“.

23. V § 3 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují,“.

24. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova „rodné číslo obyvatele, jehož“ nahrazují slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, jejíž“.

25. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

26. Nad § 3a se vkládá skupinový nadpis, který zní: „Zápis a užívání údajů z informačního systému“.

27. V § 3a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo

a)   k nabytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f),
b)   k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. f).“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

28. V § 3a odstavec 2 zní:

„(2) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3,s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

29. V § 3a odst. 3 se slova „věty první“ zrušují.

30. § 4 zní:

㤠4

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v informačním systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu údajů vedených v § 3 odst. 3 písm. j) až n).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.“.

31. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. j) až o) a písm. q) a r).“.

32. § 5 zní:

㤠5

(1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).

(2) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu příslušného obecního úřadu. Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3,s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

33. § 6 zní:

㤠6

Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. i) a písm. k) a l), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství.“.

34. § 6a včetně poznámek pod čarou č. 6a a 7 se zrušuje.

35. § 7 zní:

㤠7

(1) Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6 zapisují údaje do informačního systému (dále jen „zapisovatel údajů“), jsou povinny zapsat údaje do informačního systému bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

(2) Zapisovatel údajů do informačního systému odpovídá za správnost zapisovaného údaje. Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy, při níž využívá zapisovatel údajů údaje z informačního systému, pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako nesprávný a předá informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát města Brna.

(3) Vznikne-li při využívání údajů z informačního systému uživatelem, který je oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu, pochybnost o jejich správnosti, je povinen informovat o této skutečnosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, informuje Magistrát města Brna. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako nesprávný.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v odstavcích 2 a 3 provede zjišťování správnosti údajů. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou povinni poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost předáváním potřebných údajů.

(5) Po ukončení zjišťování správnosti údajů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností opravu údaje, jestliže byl údaj nesprávný. Po ukončení zjišťování správnosti údajů vždy odstraní označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování správnosti údajů informuje zapisovatele údajů nebo uživatele, který pochybnost o správnosti uplatnil.

(6) Správce informačního systému vede přehled probíhajících zjišťování správnosti údajů a kontroluje proces zjišťování správnosti údajů.“.

36. V nadpisu § 8 se slovo „osobních“ zrušuje.

37. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.“.

38. V § 8 odst. 2 se slovo „osobní“ zrušuje.

39. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Obyvateli staršímu 14 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. o), který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. q). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.“.

40. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které včetně poznámek pod čarou č. 8 až 8c a 9 znějí:

„(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8), nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a) a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b). V tomto případě musí provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c) a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.

(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9).

(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud je mu znám, nebo rodné číslo,
c)   číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného dokladu,
d)   adresa místa pobytu.

8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
8b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8c) § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.  227/2009 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 8 až 16.

41. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Za obyvatele mladšího 14 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo jiná osoba, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.“.

42. V § 8 odstavec 10 zní:

„(10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.“.

43. V § 8 odst. 11 písm. f) se slova „podle odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „podle odstavců 3 až 6 a 8“.

44. V § 8 odst. 12 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“.

45. V § 8 odst. 13 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „12“.

46. V § 8 odstavec 14 včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

„(14) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d) poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje z informačního systému o občanech, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera, pokud jsou v době poskytnutí údajů naživu.

9d)  Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.“.

47. V § 8 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informačního systému v rozsahu adresy trvalého pobytu.“.

48. V § 8a odst. 1 se slovo „aktuálnímu“ zrušuje a za slovo „stavu“ se vkládají slova „ , ve kterém byly zapisovatelem předány“.

49. V § 8a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Ministerstvo v případě oprávněných pochybností o správnosti údajů vedených v informačním systému zajistí označení takového údaje jako nesprávného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k provedení zjišťování správnosti údaje. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

(3) Pokud obyvatel požádá o provedení opravy nebo doplnění údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly správné, má rovněž právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které nejsou správné, byly označeny jako nesprávné.“.

50. V § 8a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému.“.

51. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:

㤠8b
Zprostředkování kontaktu

(1) Na základě písemné žádosti občana staršího 14 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

(3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen9); to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.

(4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8). Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a), musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8b) a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2.

(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.“.

52. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠9
Uchovávání údajů

(1) Po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje v informačním systému uchovávají po dobu 75 let.

(2) Údaje o fyzických osobách uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se vedou v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí státního občanství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu 75 let ode dne pozbytí státního občanství.

(3) Při vyřazování údajů podle odstavců 1 a 2 a dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu10).


10)  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

53. V nadpisu hlavy II se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „občanů“.

54. V § 10 odst. 1 se za slova „v České republice,“ vkládají slova „která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,“ a slova „podle zvláštního právního předpisu12)“ se zrušují.

55. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

56. V § 10 odst. 6 písm. b) se slova „ , u něhož není oddělena jeho vyznačená část13) v důsledku změny místa trvalého pobytu“ zrušují.

57. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

58. V § 10 odst. 7 se věty první a druhá zrušují.

59. V § 10 odst. 9 se za slova „s údaji“ vkládají slova „v základním registru obyvatel nebo“.

60. V § 10b se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.“.

61. § 11 se zrušuje.

62. V § 13 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

63. V § 13a se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

„h)   cizincem s povolením k pobytu na území České republiky cizinec s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občan Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce14a) (dále jen „cizinci s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu14b).

14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.
14b) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14a až 14g se označují jako poznámky pod čarou č. 14c až 14i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

64. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , jejich případné změny“.

65. V § 14 se na konci písmene c) odkaz na poznámku pod čarou č. 2 zrušuje a doplňují se slova „kterým toto povolení podle zvláštního právního předpisu vydala14b),“.

66. V § 14 písm. d) bodě 4 se slovo „ochrany3)“ nahrazuje slovem „ochrany14f)“.

Poznámka pod čarou č. 14f zní:


14f)  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14f až 14i se označují jako poznámky pod čarou č. 14g až 14j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

67. V § 14 písm. d) bodě 5 se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.

68. V § 15 písm. a) se za slova „oddací list“ vkládají slova „ , doklad o partnerství“.

69. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud je v něm uvedeno rodné číslo“.

70. V § 16 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.

71. V § 16 písm. d) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 14f.

72. V § 17 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

73. V § 17 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného rodného čísla podle odstavce 2 písm. a).

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy 2 nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud každá z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.“.

74. V § 17 odst. 7 se slova „ , a to na základě nového nebo opraveného rodného listu“ zrušují.

75. V § 17a odst. 4 větě první se slova „doklad o datu a místě narození a státním občanství“ nahrazují slovy „kopii dokladu o datu a místě narození a státním občanství“.

76. V § 17b odst. 1 písm. f) a v § 17c odst. 2 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 9 zrušuje.

77. V § 17b odstavec 2 zní:

„(2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření.“.

78. V § 17c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o státním občanství.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

79. Za § 17c se vkládá nový § 17ca, který včetně nadpisu zní:

㤠17ca
Potvrzení změny rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla provedena změna jemu přiděleného rodného čísla, písemně požádá ministerstvo o potvrzení této změny.

(2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
b)   adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,
c)   důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,
d)   podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,
e)   podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele rodného čísla, popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.

(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla nositeli rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak nositeli rodného čísla potvrdí, že

a)   byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod provedení této změny a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje zjistit z archivních materiálů, nebo
b)   nebyla provedena změna jeho rodného čísla.

(5) Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli o potvrzení změny rodného čísla doručeno do vlastních rukou.“.

80. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:

㤠20

Ministerstvo a ohlašovny poskytují údaje vedené v manuálních evidencích souvisejících s agendou evidence obyvatel a rodných čísel notářům v souvislosti s vedením dědického řízení15a) a Ministerstvu zahraničních věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, do zahraničí15b). Ostatním subjektům se tyto údaje poskytují v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.


15a) Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15b) Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.“.

81. V § 22a se slova „městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně“ nahrazují slovy „magistrátům územně členěných statutárních měst, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst“.

82. V § 22c se slovo „písemné“ a slova „narozených před 1. lednem 1969“ zrušují.

83. V § 22c se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně jeho případných změn“.

84. V § 22c se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   datum úmrtí.“.

85. § 23a včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠23a

(1) Ministerstvo využívá pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel údaje vedené v informačních systémech provozovaných policií21) o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství cizince, rodné číslo, fotografie, místo, okres a stát narození, druh a místo pobytu.

(2) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel referenční údaje ze základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností, základního registru osob a ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a dále údaje vedené v informačním systému katastru nemovitostí v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách.


21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.“.

86. § 24 zní:

㤠24

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

Čl. CI
Přechodná ustanovení

1. Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2011.

2. Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve lhůtě do 30. června 2011 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

Čl. CII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna plemenářského zákona

Čl. CIII

V § 23b odst. 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se slova „z informačního systému evidence obyvatel7e)“ nahrazují slovy „z informačních systémů veřejné správy“.

Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států

Čl. CIV

V § 7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. CV

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. CVI

V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., § 64a zní:

㤠64a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro výkon působnosti na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. CVII

V § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. CVIII

V § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. CIX

V § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., se za slova „její identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. CX

V § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby poskytnuté správcem základního registru osob16d)“.

Poznámka pod čarou č. 16d zní:


16d)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. CXI

V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb., § 12b včetně nadpisu zní:

㤠12b
Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum, místo a okres úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum, místo a okres úmrtí,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. CXII

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 5a zní:

㤠5a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační a mediační službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. CXIII

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. § 47b zní:

㤠47b

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje zdravotnickým zařízením oprávněným provádět pravidelná nebo zvláštní očkování podle § 47a o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit se očkování (§ 46 odst. 1),

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 83b odst. 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. CXIV

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odstavec 4 zní:

„(4) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a), pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků a lze jej pořídit i fotokopií matričního zápisu.“.

2. V § 33 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze základního registru obyvatel,“.

3. V § 84 odstavec 2 zní:

„(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo a matriční úřady způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel.“.

4. V § 84 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,
b)   příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,
c)   rodné číslo, datum a důvod jeho změny,
d)   datum a místo narození,
e)   adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   osobní stav, datum a místo všech jeho změn,
h)   u ženy - datum a místo narození všech jejích dětí,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,
k)   datum a místo osvojení.

(5) Údaji podle odstavce 2 písm. c), které ministerstvu a matričním úřadům poskytuje Policie České republiky, jsou

a)   jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,
b)   příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,
c)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d)   datum a místo narození,
e)   adresa místa pobytu,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   osobní stav, datum a místo jeho změny,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,
j)   datum a místo osvojení.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   důvod přidělení rodného čísla,
e)   den, měsíc a rok narození,
f)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 8.

5. V § 84 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slova „občanských průkazů“ vkládají slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

Čl. CXV

V § 16 odst. 5 písm. a) zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. CXVI

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 480/2008 Sb., § 122a zní:

㤠122a

(1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   pohlaví,
e)   státní občanství,
f)   místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky narodil v cizině,
g)   adresa místa trvalého pobytu,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   pohlaví,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   místo a stát narození,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
k)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. CXVII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se za slova „a zpřístupnění,“ vkládají slova „provozní údaje“.

2. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci vazby podle písmene d)“.

3. V § 6d odst. 1 písm. b) se slova „uděleným pověřením“ zrušují.

4. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště, rodné číslo, nemá-li rodné číslo,“ nahrazují slovy „datum narození a dále“ a slova „datum narození osoby,“ se nahrazují slovy „jméno, příjmení a datum narození osoby,“.

5. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození, a adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště“ nahrazují slovy „datum narození“.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. CXVIII

V § 19a odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se za slova „a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna energetického zákona

Čl. CXIX

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. § 17a zní:

㤠17a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu pro výkon jeho působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření poskytnutých údajů a pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona poskytnuté údaje dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informují.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. CXX

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 4 se odstavce 9 až 11 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3d zrušují.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu k zápisu osobních údajů o provozovateli vozidla, o vlastníku vozidla a uživateli zvláštní registrační značky trvale manipulační, zvláštní registrační značky pro historická vozidla nebo uživateli zvláštní registrační značky pro zkušební účely, do registru vozidel

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   datum narození,
d)   adresa místa trvalého pobytu.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   datum narození,
d)   druh a adresa místa pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo může poskytnuté údaje v rozsahu a pro účely uvedené v § 4 odst. 8 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informuje.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

4. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

5. V § 56 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a identifikační číslo“.

6. V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo, přidělí jí krajský úřad identifikační číslo současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne správce základního registru osob9c).


9c)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

7. V § 64 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

8. V § 65 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a identifikační číslo“.

9. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo, přidělí jí obecní úřad obce s rozšířenou působností identifikační číslo současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne správce základního registru osob9c).“.

10. V § 83a odst. 1 písm. j) se za slova „§ 56“ vkládají slova „odst. 1“.

11. V § 83a odst. 1 písm. k) se za slova „§ 65“ vkládají slova „odst. 1“.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. CXXI

V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který zní:

㤠20a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách

Čl. CXXII

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., se slova „identifikační číslo právnické“ nahrazují slovy „své identifikační číslo“.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna exekučního řádu

Čl. CXXIII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 183/2009 Sb., se mění takto:

1. § 33a zní:

㤠33a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
k)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
l)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
m)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
n)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 33b písm. a) bodě 4 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna lázeňského zákona

Čl. CXXIV

V § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), se za slova „nebo identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. CXXV

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 6 se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 37i odst. 3 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

3. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:

㤠71a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. CXXVI

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 18 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně identifikačního čísla poskytnutého správcem základního registru osob9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna vodního zákona

Čl. CXXVII

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 88 odst. 1 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 104 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   adresa místa pobytu,
c)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

3. V § 104 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 8 a 9.

4. V § 104 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pohřebnictví

Čl. CXXVIII

V § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se slova „obchodní jméno, nebo název firmy“ nahrazují slovy „název nebo obchodní firmu“ a za slova „identifikační číslo“ se vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna knihovního zákona

Čl. CXXIX

V § 5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

Čl. CXXX

V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., § 23a zní:

㤠23a

(1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční kontroly ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční kontroly z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   záznam o poskytnutí údajů,
q)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční kontroly z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4 pro účely výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 21d a 21e se zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. CXXXI

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 3 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 28 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

„(5) Identifikační číslo osoby přiděluje honebnímu společenstvu orgán státní správy myslivosti; identifikační číslo osoby poskytne orgánu státní správy myslivosti správce základního registru osob21a).


21a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

㤠60a

(1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e)   adresa místa pobytu,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o obalech

Čl. CXXXII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

㤠31a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

Čl. CXXXIII

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16a odst. 3 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1 identifikační číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce základního registru osob15).


15)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 27 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

4. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠27a

(1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční údaje, a to

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   pohlaví,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému cizinců údaje, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


19)  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. CXXXIV

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., § 175a včetně nadpisu zní:

㤠175a
Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje soudům pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů

a)   ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel,
c)   z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou údaje o

a)   příjmení,
b)   jménu, popřípadě jménech,
c)   adrese místa pobytu,
d)   datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,
e)   datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státním občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, a to

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, popřípadě jejich změny,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   záznam o poskytnutí údajů.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení,
c)   rodné číslo, nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o integrované prevenci

Čl. CXXXV

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

㤠28a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. CXXXVI

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 3 písm. a) a v § 24 odst. 2 písm. a) se za slova „příjmení, identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:

㤠42a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany ovzduší vykonávajícím správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. CXXXVII

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „osoby“.

2. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 5 odst. 5 se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy „odstavci 6“.

4. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pozemkovým úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
g)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
h)   rodné číslo dítěte,
i)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
g)   datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. CXXXIX

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků

Čl. CXL

V § 30 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Čl. CXLI

V § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. CXLII

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Orgánům veřejné správy jsou poskytovány pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zoologických zahradách

Čl. CXLIII

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 141/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

„c)   identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem základního registru osob10a),

10a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

㤠19a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Inspekci

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. CXLIV

V § 3a odst. 3 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se za slova „firmu4), identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. CXLV

V § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Antarktidě

Čl. CXLVI

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Čl. CXLVII

V zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 371/2008 Sb., se za § 30 vkládá nový § 30a, který zní:

㤠30a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti uvádění látek a přípravků do oběhu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum,místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. CXLVIII

V § 27 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pojistné smlouvě

Čl. CXLIX

V § 4 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb., se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Čl. CL

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. i) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „poskytnuté správcem základního registru osob5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou č. 5b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Čl. CLI

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 větě druhé se za slova „podnikání a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správním orgánům na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Čl. CLII

V § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče

Čl. CLIII

V § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o rybářství

Čl. CLIV

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 7, které znějí:

„(2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona jsou poskytovány

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. CLV

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. CLVI

V zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 136/2008 Sb., § 5a zní:

㤠5a

(1) Celním orgánům jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Celním orgánům jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a sídlo,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)   o osvojení dítěte,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Celním orgánům jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru rodných čísel o fyzických osobách údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich případné změny,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   datum, místo a okres narození; u nositele rodného čísla narozeného v cizině stát, na jehož území se narodil.

(4) Celním orgánům jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Údaje podle odstavců 1 až 4 se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.“.

ČÁST STO PADESÁTÁ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. CLVII

V § 2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o dluhopisech

Čl. CLVIII

V § 6 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. CLIX

V § 2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. CLX

V § 26 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. CLXI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 72 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 52a zní:

„(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel52a) referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.

52a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 52a a 52b se označují jako poznámky pod čarou č. 52b a 52c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

2. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 11“.

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o patentových zástupcích

Čl. CLXII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté správcem základního registru osob3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „ , identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob3)“.

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. CLXIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňuje slovo „osoby“.

2. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo „osoby“.

3. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob41a)“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:


41a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

4. Za § 147b se vkládá nový § 147c, který zní:

㤠147c

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a úřadům práce pro výkon státní správy na úseku zaměstnanosti

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změna,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
s)   jméno, popřípadě jména, a příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. CLXIV

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 37 odst. 4 se za slova „údajů z“ vkládá slovo „agendového“.

3. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o dotčené osobě, a to

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

4. V § 37 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 10 až 13.

Čl. CLXV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ
Změna správního řádu

Čl. CLXVI

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 se za slova „doručování (§ 19 odst. 3),“ vkládají slova „na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti17a),“.

Poznámka pod čarou č. 17a zní:


17a)  § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č.  7/2009 Sb.“.

2. V § 37 odst. 2 větě třetí a čtvrté se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osob“.

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna školského zákona

Čl. CLXVII

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 125 odst. 3 písm. b) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 154 odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno,“ nahrazují slovy „poskytnuté správcem základního registru osob35a)“.

Poznámka pod čarou č. 35a zní:


35a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 35a se označuje jako poznámka pod čarou č. 35b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 183a odstavce 3 až 6 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříku

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.“.

4. V § 183a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(9) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení školského rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále předávat, třídit nebo kombinovat49c), popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informuje.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. CLXVIII

V § 26 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna branného zákona

Čl. CLXIX

V § 18 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), se za slovo „získaných“ vkládají slova „ze základního registru obyvatel a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o evropské společnosti

Čl. CLXX

V § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. CLXXI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se čárka na konci písmene i) nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

2. V příloze v části I položce 3 se v písmenu b) na konci textu doplňují slova „ , anebo osvědčení o rodném čísle“.

3. V příloze v části I položce 3 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

„e)   Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c) za každou kontaktovanou osobu   Kč 500

2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

4. V příloze v části I položce 8 se vkládají nová písmena a) až g), která znějí:

„a)   Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem   Kč 500
b)   Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100  
c)   Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce   Kč 100
d)   Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 14 let Kč 50
e)   Vydání občanského průkazu občanu staršímu 14 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky  Kč 100 
f)   Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100  
g)   Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč 100“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena h) až j).

5. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.“.

Dosavadní text se označuje jako bod 2.

6. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Zmocnění“ se slovo „c)“ nahrazuje slovem „j)“.

7. V příloze v části I položce 8 se za ustanovení „Zmocnění“ doplňuje ustanovení „Poznámka“, které zní:

„Poznámka

Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.“.

8. V příloze v části I položce 16 se písmeno b) zrušuje a současně se zrušuje označení písmene a).

9. V příloze v části I položce 16 se ustanovení „Předmětem poplatku není“ zrušuje.

10. V příloze v části I položce 16 v ustanovení „Poznámky“ bodě 2 se slova „písmene a)“ zrušují.

11. V příloze v části IX položce 116 v ustanovení „Osvobození“ bodě 1 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a j)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Čl. CLXXII

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 písm. a) se za slova „sídlo, identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

㤠15a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. CLXXIII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 14 odst. 1 větě první se za slova „podle § 13“ vkládají slova „ , a současně jí přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno; identifikační číslo poskytne Úřadu správce základního registru osob10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:


10a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 14 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „bylo-li přiděleno,“ zrušují.

4. § 134 zní:

㤠134

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro účely plnění úkolů státní správy stanovených mu zákonem

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
e)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c)   druh a adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
e)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Čl. CLXXIV

V § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. CLXXV

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 110/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 7 odst. 2 se slova „na základě sdělení orgánu vykonávajícího státní statistickou službu8) veřejné výzkumné instituci identifikační číslo“ nahrazují slovy „veřejné výzkumné instituci identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:


7a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. CLXXVI

V § 8 odst. 3 písm. b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů

Čl. CLXXVII

V § 5 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CLXXVIII

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odst. 4 písm. c) se za slova „identifikačním číslem“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. § 138a zní:

㤠138a

(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)   pohlaví,
c)   rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
g)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
h)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
i)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
l)   o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum, místo a okres narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
m)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
n)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q)   o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu,
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3.  původní a nové rodné číslo dítěte,
4.  datum a místo narození,
5.  rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.  rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) K údajům podle odstavců 2 až 4 vedených v agendových informačních systémech jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. CLXXIX

V zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se za § 27 vkládá nový § 27a, který zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu na úseku prevence závažných havárií

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. CLXXX

V § 14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c)   z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d)   z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) nebo c).

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, jejichž použití je v daném případě nezbytné.

(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. CLXXXI

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 30 odstavce 3 až 6 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje ministerstvu, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j)   rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
k)   rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození,
l)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
m)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
l)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
m)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
n)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
o)   jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
p)   jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
q)   jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
r)   jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.“.

2. V § 30 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 79 odst. 5 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

4. V § 81 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 31a zní:

„b)   identifikační číslo přidělené poskytovateli sociálních služeb; pokud poskytovateli sociálních služeb dosud nebylo identifikační číslo přiděleno, poskytne ho registrujícímu orgánu správce základního registru osob31a),

31a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

5. V § 85 odst. 4 se za slova „a) až d)“ vkládají slova „ , identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b)“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. CLXXXII

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., § 53 zní:

㤠53

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v hmotné nouzi poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
l)   rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum jeho narození,
n)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
o)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát narození,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   druh a adresa místa pobytu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
k)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l)   jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o)   vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   jméno, popřípadě jména, příjmení
1.  nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem, popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
2.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
3.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým příbuzným manžela, popřípadě partnera občana Evropské unie,
4.  rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu8), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   den, měsíc a rok narození,
c)   místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d)   rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. CLXXXIII

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze základního registru obyvatel“.

2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

㤠29a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství příslušnému matričnímu úřadu o osobách, které chtějí vstoupit do partnerství,

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo všech jejich změn,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo, datum a místo všech jeho změn,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,
f)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
g)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
f) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. CLXXXIV

V § 17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se za slova „forma, identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna koncesního zákona

Čl. CLXXXV

V § 32 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), se na konci textu písmen a), b) a c) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. CLXXXVI

V § 15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), se slova „a identifikační číslo autorizované osoby“ nahrazují slovy „autorizované osoby, její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:


7a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. CLXXXVII

V § 88 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ
Změna stavebního zákona

Čl. CLXXXVIII

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 121 se za slova „kolaudačního souhlasu,“ vkládají slova „údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a),“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:


41a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

2. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 41b zní:

„(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční41b), stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.


41b)  § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009  Sb.“.

3. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a). Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 123 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.“.

5. Za § 131 se vkládá nový § 131a, který zní:

㤠131a

Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu.“.

6. V § 193 se za slova „§ 122 odst. 6,“ vkládají slova „§ 123 odst. 5,“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. CLXXXIX

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. § 118 včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:

㤠118

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům nemocenského pojištění pro výkon jejich působnosti

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,
d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
l)   rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m)   rodné číslo dítěte,
n)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát narození,
e)   rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
k)   rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
l)   jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n)   u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze svých informačních systémů60) na žádost v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o

a)   jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle, bydlišti a zaměstnání konkrétních pojištěnců,
b)   názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců;

údaje se sdělují těm orgánům nemocenského pojištění, které jsou příslušné k provádění pojištění těchto pojištěnců.


60)  § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.“.

2. V § 122 odst. 3 písm. k) a v § 123 odst. 3 písm. c) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „číslo osoby zaměstnavatele“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých druzích podpory kultury

Čl. CXC

V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech

Čl. CXCI

V § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

Čl. CXCII

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „číslo organizační“ nahrazují slovy „číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) organizační“.

2. V § 28 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „poskytnuté správcem základního registru osob15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o evropské družstevní společnosti

Čl. CXCIII

V § 8 písm. c) zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem

Čl. CXCIV

V § 7 odst. 2 a v § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. CXCV

V § 6 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. CXCVI

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo „pobytu“ vkládají slova „ , a identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b)“.

Poznámka pod čarou č. 4b zní:


4b)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Čl. CXCVII

V zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se za § 8 vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ
Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Čl. CXCVIII

V § 70 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Čl. CXCIX

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, se za § 16 vkládá nový § 16a, který zní:

㤠16a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy, které vykonávají působnost podle tohoto zákona,

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. CC

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 5 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 10 odst. 5 písm. b) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

3. V § 30 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c)   z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d)   z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b) nebo c).“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. CCI

V § 4 odst. 4 písm. f), § 5 odst. 4 písm. b) a v § 14 odst. 3 písm. f), g) a i) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se slova „ekonomického subjektu“ nahrazují slovem „osoby“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o auditorech

Čl. CCII

V § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy „osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté správcem základního registru osob15a)“.

Poznámka pod čarou č. 15a zní:


15a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Účinnost

Čl. CCIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 31. května 2010, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.