Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


296

ZÁKON

ze dne 31. října 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)

Čl. I

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"g) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a),

2a)   Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb.".

2. V § 11 odst. 2 se za slovo "dávat" vkládá slovo "insolvenčnímu".

3. V § 18 odst. 4 se za slova "není přípustné," vkládá slovo "insolvenční".

4. V § 21 odst. 1 se slova "(dále jen "seznam")" zrušují.

5. V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"(2) Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, jeho členění, vedení a podmínky zápisu do něj a vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis9a).

(3) Insolvenčním správcem se pro účely tohoto zákona rozumí i hostující insolvenční správce.


9a)   Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č.  296/2007 Sb.".

6. V § 22 odst. 1 se za slovo "ustanovení" vkládá slovo "insolvenčním".

7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo "seznamu" vkládají slova "insolvenčních správců".

8. V § 23 se slova " ; uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu podle § 21 odst. 1 a pro ustanovení insolvenčního správce podle § 22 odst. 2" zrušují.

9. V § 24 odst. 2 se za slovo "funkci" vkládá slovo "insolvenčního".

10. V § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 se za slovo "slyšení" vkládá slovo "insolvenčního".

11. V § 37 odst. 4 se za slovo "byl" vkládá slovo "insolvenční".

12. V § 38 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

13. V § 47 odst. 2 se slovo "zástupce" nahrazuje slovem "zastupitelství".

14. V § 48 odst. 2 se slova "tohoto správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

15. V § 58 odst. 2 písm. f) se slovo "uzávěrky" nahrazuje slovem "závěrky".

16. V § 62 odst. 1 se slovo "insolvenčních" zrušuje.

17. V § 97 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

18. V § 102 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk1), nebo účastníkem vypořádacího systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu18),".

 19. V § 102 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

20. V § 107 odst. 1 se za slovo "na" vkládá slovo "majetek".

21. V § 107 odst. 3 se za slovo "kdy" vkládá slovo "insolvenční".

22. V § 107 odst. 4 se za slovo "než" vkládá slovo "insolvenční".

23. V § 112 odst. 4 se za slova "lhůtě podal" vkládá slovo "insolvenčnímu".

24. V § 137 odst. 1 se slovo "insolvenčních" zrušuje.

25. V § 137 odst. 3 se za slovo "svolá" vkládá slovo "insolvenční".

26. V § 138 odst. 2 se za slovo "znění" vkládá slovo "zvlášť".

27. V § 161 větě třetí se za slovo "může" vkládá slovo "insolvenční".

28. V § 168 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem,".

29. V § 168 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e). 

30. V § 214 odst. 2 se slova "k soudu" zrušují.

31. V § 216 odst. 1 se slova "§ 213" nahrazují slovy "§ 214".

32. V § 218 odst. 1 se za slovo "doplní" vkládá slovo "insolvenční".

33. V § 224 odst. 1 se za slova "tuto osobu" a za slova "pro který" vkládá slovo "insolvenční".

34. V § 231 odst. 2 se slovo "zástupce" nahrazuje slovem "zastupitelství".

35. V § 235 odst. 2 se za slovo "rozhodnutím" vkládá slovo "insolvenčního".

36. V § 237 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

37. V § 256 odst. 1 se slova "§ 711" zrušují a slova "tím není dotčeno" se nahrazují slovy "o tom, v kterých případech a za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena".

38. V § 266 odst. 2 se slovo "Účastníkem" nahrazuje slovy "Není-li dále stanoveno jinak, účastníkem".

39. V § 267 odst. 2 se slova "§ 202 odst. 5" nahrazují slovy "§ 203 odst. 5".

40. V § 277 odst. 4 se slovo "uzávěrku" nahrazuje slovy "závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích".

41. V § 285 odst. 3 se slova "v případě přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku" nahrazují slovy "při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu".

42. V § 298 odst. 2 se za slovo "odměnu" vkládá slovo "insolvenčního".

43. V § 300 se za slova "na základě rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

44. V § 302 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ke dni sestavení konečné zprávy sestaví insolvenční správce účetní závěrku.".

45. V § 304 odst. 3 větě druhé se za slova "k tomuto jednání" vkládá slovo "insolvenční".

46. V § 304 odst. 4 se za slova "zprávě a vyúčtování" vkládá slovo "insolvenčního".

47. V § 305 odst. 2 se slova "§ 168 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "§ 168 odst. 1 písm. e)".

48. V § 306 odst. 2 se za slovo "předloženého" vkládá slovo "insolvenčním".

49. V § 307 odst. 3 se za slovo "jim" vkládá slovo "insolvenční".

50. V § 307 odst. 4 větě první se za slova "do úschovy u" vkládá slovo "insolvenčního".

51. V § 313 odst. 3 se za slova "odstavce 2" vkládá slovo "insolvenční".

52. V § 316 odst. 1 se za slova "tohoto podniku podle" vkládá slovo "insolvenčním".

53. V § 316 odst. 4 se slova "není též" nahrazují slovem "je", slovo "nedosáhl" slovem "dosáhl", slova "méně než" slovem "nejméně", slovo "hlavním" se zrušuje a na konci textu se doplňují slova " ; ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno".

54. V § 316 odst. 5 se slovo "odstavec" nahrazuje slovy "omezení podle odstavce".

55. V § 321 odst. 1 se slova "§ 67" nahrazují slovy "§ 107".

56. V § 330 odst. 6 se slovo "uzávěrku" nahrazuje slovem "závěrku".

57. V § 339 odst. 4 a § 363 odst. 1 písm. e) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

58. V § 350 odst. 2 se za slovo "rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

59. V § 360 odst. 1 se za slova "právní moci rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

60. V § 363 odst. 1 písm. b) se za slovo "prodloužení" vkládá slovo "insolvenčním".

61. V § 373 odst. 2 písm. b), § 373 odst. 4, § 374 odst. 1 písm. b), § 374 odst. 3, § 385 odst. 2 písm. b) a § 385 odst. 4 se slova "[§ 2 písm. f)]" nahrazují slovy "[§ 2 písm. g)]".

62. V § 374 odst. 2 se za slovo "zasílá" vkládá slovo "insolvenční".

63. V § 382 odst. 1 se slova "§ 380" nahrazují slovy "§ 379".

64. V § 385 odst. 4 se slova "§ 380" nahrazují slovy "§ 379" a slova "§ 387" se nahrazují slovy "§ 386".

65. V § 402 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

66. V § 406 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)  uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem,".

67. V § 411 odst. 2 se za slovo "rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

68. V § 419 se odstavec 5 zrušuje.

69. V § 422 odst. 3 se za slova "odstavců 1 a 2" vkládá slovo "insolvenční".

70. V § 425 odst. 1 se slova "Je-li pravomocně ukončeno insolvenční řízení" nahrazují slovy "Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení".

71. V § 431 písm. a) se slova "náležitosti písemného podání, kterým se popírá pohledávka v reorganizaci," zrušují.

72. V § 431 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

73. V § 432 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 101 odst. 1), pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.

(3) Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rejstřík seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.

(4) V případě postupu podle § 422 odst. 1 a 2 se do 31. prosince 2008 nepřipojují informace o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona směnečného a šekového

Čl. II

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 body 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

"2.  bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, vydáno rozhodnutí o úpadku1) nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu1) pro nedostatek majetku, zastavil-li směnečník své platy nebo byl-li bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetek; 
3.  bylo-li ohledně majetku výstavce směnky, který zakázal její předložení k přijetí, vydáno rozhodnutí o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

1)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 44 odstavec 6 zní:

"(6) Bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať směnku přijal nebo ne, či výstavce směnky, který zakázal její předložení k přijetí, rozhodnuto o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, stačí k výkonu práva postihu předložit příslušná rozhodnutí soudu.".

ČÁST TŘETĺ
Změna trestního zákona

Čl. III

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 320/2006 Sb. a zákona č. 343/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se slova "řízení o konkursu" nahrazují slovy "insolvenčním řízení".

2. V § 89 se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:

"(19) Insolvenčním správcem se rozumí i předběžný insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce, správce konkursní podstaty a vyrovnací správce. Insolvenčním správcem se rovněž rozumí osoba, kterou podle zvláštního právního předpisu insolvenční správce určil, aby jej zastupovala při výkonu jeho pravomocí podle zvláštního právního předpisu na území jiného státu, dále zahraniční insolvenční správce, zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny a osoba, kterou podle zvláštního právního předpisu zahraniční insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny jmenoval, aby mu pomáhala nebo jej zastupovala.

(20) Insolvenčním řízením se rozumí řízení podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání.".

3. § 126 včetně nadpisu zní:

"§ 126
Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

4. § 256b včetně nadpisu zní:

"§ 256b
Pletichy v insolvenčním řízení

(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. IV

V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 233/2006 Sb., § 11c až 11e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5 znějí:

"§ 11c
Úpadek finanční instituce

(1) Finanční institucí se pro účely tohoto ustanovení rozumí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, osoba se sídlem na území České republiky oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu1), zahraniční banka, pokud požívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, zahraniční instituce elektronických peněz, která obdržela licenci nebo povolení od orgánu členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, v případě odstavců 2, 5 až 9, 12 až 14 i zahraniční banka nebo zahraniční instituce elektronických peněz z jiného než členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, která má pobočku alespoň ve dvou státech Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

(2) Úpadkem finanční instituce se pro účely tohoto ustanovení rozumí situace řešená

a)   kolektivním řízením vedeným vůči finanční instituci, zahájeným a sledovaným správními nebo soudními orgány členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož cílem je prodej majetku pod dozorem těchto orgánů, včetně případů, kdy je řízení ukončeno oddlužením nebo jiným obdobným opatřením (dále jen "konkursní řízení"), nebo
b)   opatřením, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci finanční instituce a které může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo krácení pohledávek (dále jen "reorganizace").

(3) Reorganizace se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde byla finanční instituci udělena licence nebo obdobné oprávnění, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Konkursní řízení se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde finanční instituci byla udělena licence nebo obdobné oprávnění, pokud není dále stanoveno jinak, zejména jde-li o

a)   majetek, který tvoří součást majetkové podstaty, a nakládání s majetkem, který finanční instituce nabyla po zahájení konkursního řízení,
b)   pravomoci finanční instituce a osoby provádějící konkursní řízení,
c)   podmínky, za nichž lze uplatnit započtení,
d)   účinky konkursního řízení na současné smlouvy, jichž je finanční instituce stranou,
e)   účinky konkursního řízení na soudní a rozhodčí řízení vedená jednotlivými věřiteli, s výjimkou řízení podle odstavce 13,
f)   pohledávky, které musí být přihlášeny za majetkem finanční instituce, a nakládání s pohledávkami, které vznikly po zahájení konkursního řízení,
g)   pravidla upravující přihlašování, ověřování a zjišťování pohledávek,
h)   pravidla upravující rozdělení výnosu z prodeje majetku, stanovení pořadí pohledávek a práva věřitelů, jejichž pohledávky byly částečně uspokojeny po zahájení konkursního řízení na základě věcného práva nebo prostřednictvím započtení,
i)   podmínky pro ukončení konkursního řízení a důsledky ukončení konkursního řízení,
j)   práva věřitelů po ukončení konkursního řízení,
k)   osobu povinnou hradit náklady a výdaje konkursního řízení,
l)   pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních úkonů z důvodu poškozování věřitelů.

(5) Účinky zahájení konkursního řízení a reorganizace na

a)   pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor rozhodným pro pracovní smlouvu,
b)   smlouvu, jíž se uděluje právo užívat nebo nabývat nemovitý majetek, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází, toto právo rovněž určuje, zda se jedná o majetek movitý či nemovitý,
c)   práva k nemovitému majetku, plavidlu nebo letadlu, které podléhají registraci ve veřejném registru, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, v jehož působnosti je tento registr veden.

(6) Uplatnění a vymáhání práv k investičním nástrojům, jejichž existence nebo převod předpokládají jejich zápis v registru, na účtu nebo v centrálním vkladovém systému, který je veden nebo umístěn v některém členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, se řídí právem tohoto státu.

(7) Ujednání o závěrečném vyrovnání se řídí výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.

(8) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 6, řídí se ujednání o repo obchodech výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.

(9) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 6, řídí se obchody prováděné v rámci regulovaného trhu s investičními instrumenty výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tyto obchody.

(10) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na pravidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právních úkonů z důvodu poškozování věřitelů, pokud osoba, která má z těchto úkonů prospěch, prokáže, že

a)   se úkon, který poškozuje věřitele, řídí právem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který vydal finanční instituci licenci nebo obdobné oprávnění, a
b)   toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(11) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na pravidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právních úkonů z důvodu poškozování věřitelů vyplývající z právní úpravy reorganizace, o které rozhodl soud, pokud tyto úkony byly učiněny před jejím přijetím a pokud osoba, v jejíž prospěch byly úkony učiněny, prokáže, že

a)   se úkon, který poškozuje věřitele, řídí právem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který vydal finanční instituci licenci nebo obdobné oprávnění, a
b)   toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(12) Pokud finanční instituce úkonem učiněným po zahájení konkursního řízení nebo přijetí reorganizačního opatření zcizí za protiplnění

a)   nemovitý majetek,
b)   plavidlo nebo letadlo podléhající registraci ve veřejném registru, nebo
c)   investiční nástroje nebo práva k nim, jejichž existence nebo převod předpokládají jejich zápis do registru, na účet nebo do centrálního vkladového systému, který je veden nebo umístěn v některém členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,

řídí se účinnost tohoto úkonu právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází nebo v jehož působnosti se registr, účet nebo vkladový systém vede.

(13) Účinky reorganizace nebo konkursního řízení na probíhající soudní řízení týkající se majetkové hodnoty nebo práva, kterých byla finanční instituce zbavena, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém soudní řízení probíhá.

(14) Možnost požadovat započtení proti pohledávkám dlužníka, se řídí právem, jímž se řídí pohledávka finanční instituce, tím není dotčeno ustanovení odstavce 4 písm. l).

(15) V případech upravených v odstavcích 3 až 9 a 12 až 14 je volba jiného práva vyloučena.

§ 11d
Úpadek pojišťovny nebo zajišťovny

(1) Úpadek pojišťovny nebo zajišťovny může být řešen

a)   kolektivním řízením, jehož součástí je prodej majetku pojišťovny a rozdělení výnosu z prodeje mezi věřitele akcionáře nebo společníky, zahrnujícím nevyhnutelně jakoukoliv intervenci správních nebo soudních orgánů členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, včetně případů, kdy je kolektivní řízení ukončeno vyrovnáním nebo jiným obdobným opatřením, bez ohledu na to, zdali je či není způsobeno platební neschopností nebo zda je dobrovolné nebo povinné (dále jen "insolvenční řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny"), nebo
b)   opatřením, zahrnujícím jakoukoliv intervenci správních nebo soudních orgánů členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci osoby a které může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo krácení pohledávek (dále jen "reorganizační opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny").

(2) Pojišťovnou se pro účely tohoto zákona rozumí i pobočka pojišťovny, jejíž sídlo se nenachází na území některého z členských států Evropského unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, bylo-li této pobočce uděleno povolení k činnosti v souladu s právem Evropských společenství2).

(3) Reorganizační opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde bylo pojišťovně nebo zajišťovně uděleno povolení k provozování činnosti, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Insolvenční řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde bylo pojišťovně nebo zajišťovně uděleno povolení k provozování činnosti, pokud není dále stanoveno jinak, zejména jde-li o

a)   majetek, který tvoří součást majetkové podstaty, a nakládání s majetkem, který pojišťovna nebo zajišťovna nabyla nebo převedla po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,
b)   pravomoci pojišťovny nebo zajišťovny a osoby provádějící konkurs,
c)   podmínky, za nichž lze uplatnit započtení,
d)   účinky insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na současné smlouvy, jichž je pojišťovna nebo zajišťovna stranou,
e)   účinky insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na soudní a rozhodčí řízení vedená jednotlivými věřiteli, s výjimkou řízení podle odstavce 9,
f)   pohledávky, které musí být přihlášeny za majetkem pojišťovny nebo zajišťovny, a nakládání s pohledávkami, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,
g)   pravidla upravující přihlašování, ověřování a zjišťování pohledávek,
h)   pravidla upravující rozdělení výnosu z prodeje majetku, stanovení pořadí pohledávek a práva věřitelů, jejichž pohledávky byly částečně uspokojeny po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na základě věcného práva nebo prostřednictvím započtení,
i)   podmínky pro ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny a důsledky ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny, zejména vyrovnáním,
j)   práva věřitelů po ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,
k)   osobu povinnou hradit náklady a výdaje insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,
l)   pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních úkonů z důvodu poškozování věřitelů.

(5) Účinky reorganizačního opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na

a)   pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy a vztahy tomu odpovídající se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor rozhodným pro pracovní smlouvu,
b)   smlouvu, jíž se uděluje právo užívat nebo nabývat nemovitý majetek, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází,
c)   práva k nemovitému majetku, plavidlu nebo letadlu, které podléhají registraci ve veřejném registru, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, v jehož působnosti je tento registr veden.

(6) Aniž jsou dotčena věcná práva věřitelů a třetích osob k majetku patřícímu dlužníku3), řídí se účinky reorganizačních opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo účinky insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na práva a povinnosti osob na regulovaném trhu právem, které je rozhodné pro tento trh; tím není dotčeno použití ustanovení odstavce 4 písm. l) na právní úkony učiněné za účelem odložení plateb nebo transakcí, řídících se právem rozhodným pro tento trh.

(7) Odstavec 4 písm. l) se nevztahuje na pravidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právních úkonů z důvodu poškozování věřitelů, pokud osoba, která má z těchto úkonů prospěch, prokáže, že

a)   úkon, který poškozuje věřitele, se řídí právem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který pojišťovně vydal úřední povolení k provozování její činnosti, nebo stát, v němž má zajišťovna své sídlo nebo ústředí, a
b)   toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(8) Pokud pojišťovna nebo zajišťovna úkonem učiněným po přijetí reorganizačního opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny zcizí za protiplnění

a)   nemovitý majetek,
b)   plavidlo nebo letadlo podléhající registraci ve veřejném registru, nebo
c)   investiční instrumenty nebo práva k nim, jejichž existence nebo převod předpokládají jejich zápis do registru, na účet nebo do centrálního vkladového systému, který je veden nebo umístěn v některém členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor,

řídí se účinnost tohoto úkonu právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází nebo v jehož působnosti se registr, účet nebo vkladový systém vede.

(9) Účinky reorganizačního opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na probíhající soudní řízení týkající se majetkové hodnoty nebo práva, kterých byla pojišťovna nebo zajišťovna zbavena, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém soudní řízení probíhá.

(10) Možnost požadovat započtení proti pohledávkám dlužníka se řídí právem, jímž se řídí pohledávka dlužníka; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4 písm. l).

(11) V případech upravených v odstavcích 3 až 6 a 8 až 10 je volba jiného práva vyloučena.

§ 11e
Finanční zajištění

(1) Jsou-li jako finanční kolaterál pro finanční zajištění4) poskytnuty zaknihované finanční nástroje nebo jiné finanční nástroje, k nimž se vlastnické nebo jiné věcné právo dokládá zápisem na účtu, řídí se právem státu, v němž je veden tento účet,

a)   právní povaha a věcně právní účinky tohoto finančního kolaterálu,
b)   podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění k takovému finančnímu kolaterálu, pro poskytnutí takového finančního kolaterálu k finančnímu zajištění, jakož i další podmínky toho, aby finanční zajištění k takovému finančnímu kolaterálu nabylo účinků vůči třetím osobám,
c)   pořadí vlastnických nebo jiných věcných práv k finančnímu kolaterálu, který je předmětem takového finančního zajištění, a podmínky nabytí takového finančního kolaterálu od nevlastníka v dobré víře,
d)   podmínky a způsob uspokojení se z finančního kolaterálu, který je předmětem takového finančního zajištění, nastane-li rozhodná skutečnost5).

(2) Účtem podle odstavce 1 se rozumí účet, registr nebo jiná evidence, zápisem do níž je poskytnuto finanční zajištění, jehož předmětem je finanční kolaterál podle odstavce 1.

(3) V případech podle odstavce 1 je volba jiného práva vyloučena.

(4) Má-li se podle odstavce 1 použít práva, jehož ustanovení odkazují zpět na právo české nebo dále na právo jiného státu, nelze takový odkaz přijmout.


1)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.
Čl. 23 směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.
3)   Čl. 20 a 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.
4)   § 323a až 323i obchodního zákoníku.
Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.
5)   § 323a obchodního zákoníku.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5, 5a a 6 se označují jako poznámky pod čarou č. 6, 7 a 8, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. V

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 písm. i) se za slova "fondem a" vkládá slovo "insolvenčním" a slovo "konkursní" se nahrazuje slovem "majetkové".

2. V § 9 odst. 3 se písmena s) a t) zrušují.

Dosavadní písmena u) až x) se označují jako písmena s) až v).

3. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 53c zní:

"(4) Krajské soudy dále rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech53c).


53c)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 35 odst. 1 písmeno k) zní:

"k) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria53c),".

 5. V § 85 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Obecným soudem insolvenčního správce při výkonu jeho funkce je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

6. V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 62f zní:

"(2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby, tvořící s dlužníkem koncern62f), je vedle soudu uvedeného v § 85a k řízení příslušný také soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.


62f)   § 66a obchodního zákoníku.".

7. V § 88 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

8. V § 118b odst. 1 se slova "ve sporech vyvolaných konkursem a vyrovnáním" nahrazují slovy "v incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení53c)".

9. V § 235a odst. 1 se slova "odst. 2 a 3" nahrazují slovy "odst. 2 až 4".

10. V § 238a odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  v insolvenčním řízení53c),".

11. V § 260b odst. 2 písmeno a) zní:

"a) probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného53c) a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného,".

 12. V § 260b odst. 2 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

13. V § 338i odst. 1 se slova "správců konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčních správců".

14. Poznámka pod čarou č. 94 zní:


"94)   § 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

15. V § 338i odst. 2 se slova "správců konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčních správců".

ČÁST ŠESTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VI

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 443/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 175 odst. 2 se slova " , pokud byl proti dlužníku podán návrh na konkurs" nahrazují slovy "zahájením insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka".

2. V § 176 odst. 2 se slova "byl-li proti dlužníkovi podán návrh na konkurs" nahrazují slovy "bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon)

Čl. VII

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 313/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 37a odst. 2 se slova "konkursu vedeného na majetek dlužníka, popřípadě předmětem vyrovnání" nahrazují slovy "zahrnuty do majetkové podstaty".

2. Poznámka pod čarou č. 20b zní:


"20b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 37a odst. 6 se slova "konkursní podstaty" nahrazují slovy "majetkové podstaty".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. VIII

V § 33 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

Čl. IX
Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost stanovená v § 33 odst. 3 vztahuje na správce konkursní podstaty.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. X

V § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se slova "správci konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčnímu správci".

Čl. XI
Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost poskytnout ochranu stanovená v § 44 vztahuje na správce konkursní podstaty.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. XII

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 písmeno f) zní:

"f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.".

 2. V § 12 odst. 4 se slova "navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy "podat insolvenční návrh".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)

Čl. XIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

"§ 8
Překážky provozování živnosti

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

a)   prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu26),
b)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Místně příslušný živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 4), nemůže po dobu trvání zákazu tuto živnost provozovat.


26)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo" za slovem "živnosti," zrušuje.

3. V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

4. V § 13 odst. 2 a 4 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b), c) a e)".

5. V § 13 odst. 2 se za slova "Správce dědictví" vkládají slova "nebo insolvenční správce".

6. V § 13 odst. 3 se za slova "písm. a)" vkládají slova "nebo insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d)".

7. V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "správce dědictví" se vkládají slova "nebo insolvenční správce".

8. V § 60 odst. 2 písmeno k) zní:

"k)  rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,".

9. V § 60 odst. 3 se slova "prohlášení a zrušení konkursu" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu".

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. XV

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 308/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 38g odst. 1 se slova "prohlášení konkursu se jménem a bydlištěm nebo firmou a sídlem správce konkursní podstaty, popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude vykonávat činnost správce konkursní podstaty za právnickou osobu, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k náhradě nákladů konkursu, zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "zahájení insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení konkursu, jméno a bydliště nebo firma a sídlo insolvenčního správce, povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu".

2. V § 38h odst. 1 písm. h) se slova " , povolení vyrovnání" zrušují.

3. V § 38h odst. 2 písm. h) se slova " , povolení vyrovnání" zrušují.

4. V § 38i odst. 1 písm. b) se slova "správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, nuceným správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

5. § 38i odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:

"h)   rozhodnutí soudu vydaná podle insolvenčního zákona1d), a to
1.  usnesení o zahájení insolvenčního řízení,
2.  usnesení o předběžných opatřeních,
3.  rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
4.  usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,
5.  usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn,
6.  usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

1d)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 38l odst. 1 větě druhé se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

7. V § 38l odst. 2 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu" a slova "návrh na prohlášení konkursu" se nahrazují slovy "insolvenční návrh".

8. V § 38l odstavec 3 zní:

"(3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci

a)   usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo
b)   usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.".

9. V § 66b odst. 2 písm. a) se slova "správce konkursní podstaty, vyrovnací" nahrazují slovy "insolvenční správce".

10. V § 68 odst. 2 se slova "nebo g)" zrušují a za slova "vyloučeným z" se vkládá slovo "majetkové".

11. V § 68 odst. 3 písm. f) se slova "úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo" nahrazují slovy "dlužníka je zcela nepostačující.".

12. V § 68 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

13. V § 68 odst. 4 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova "a g)" zrušují.

14. V § 68 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Byla-li společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vykonává statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního správce.".

15. V § 68 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění nakládat s majetkovou podstatou společnosti zcela nebo zčásti přechází na insolvenčního správce.".

16. V § 69 odstavec 6 zní:

"(6) Přeměny společností jsou přípustné i v případě, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek společnosti, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti.".

17. § 69h zní:

"§ 69h

Jestliže bylo rozhodnuto o úpadku osoby zúčastněné na přeměně společnosti, může k přeměně společnosti dojít jen za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1d). Smlouva či rozhodnutí o přeměně společnosti nejsou účinné, pokud k nim nebude dán souhlas, požadovaný zvláštním právním předpisem1d).".

18. V § 70 odst. 1, § 72 odst. 2 a § 75 odst. 5 se slova "a g)" zrušují.

19. V § 71 odst. 7 se slova "správců konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčních správců1d)".

20. V § 71 odst. 8 se slova "správci konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčnímu správci".

21. V § 72 odst. 2 se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

22. V § 74 odst. 3 se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

23. V § 88 odst. 1 písm. e), § 148 odst. 2 a § 231 odst. 1 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

24. V § 88 odst. 3 se slova "pro nedostatek majetku,1)" nahrazují slovy "proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující1d),".

25. V § 102 odst. 1 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

26. V § 102 odst. 2 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu" a slova "konkursní podstaty" se nahrazují slovy "majetkové podstaty".

27. V § 102 odst. 3 se slova "pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

28. V § 131 odst. 1 se slova "správce konkursní podstaty, vyrovnací správce" nahrazují slovy "insolvenční správce1d)".

29. V § 148 odst. 3 se slova "konkursní podstaty" nahrazují slovy "majetkové podstaty" a slova "správce konkursní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce1d)".

30. V § 148 odst. 4 se slova "pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,".

31. V § 231 odst. 2 se slova "pro nedostatek majetku,1)" nahrazují slovy "proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,".

32. V § 254 odst. 2 písm. b) se slova "úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "dlužníka je zcela nepostačující".

33. V § 306 odst. 1 se slova " , zejména při prohlášení konkursu" zrušují.

34. V § 652 odst. 2 písm. c) se slova "správce konkursní podstaty či vyrovnací správce" nahrazují slovy "insolvenční správce".

35. V § 679 odst. 1 písm. e) se slova "návrhu na prohlášení tohoto konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu na majetek podnikatele".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. XVI

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

2. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova "která je v konkursu" nahrazují slovy "jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku".

3. V § 11 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)  v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení), s výjimkou incidenčních sporů,".

4. V § 11 odst. 2 písm. r) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce" a slova "konkursní podstaty" za slovy "majetku patřícího do" se nahrazují slovy "majetkové podstaty".

5. V § 11 odst. 4 se čárka za slovem "rozhodnutí" nahrazuje slovem "a" a slova "a o vyrovnací řízení" se zrušují.

6. V položce 1 a 2 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách k položkám 1 a 2 za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

"4.  Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle položky 2 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.".

Dosavadní body 4 až 6 Poznámek k položkám 1 a 2 se označují jako body 5 až 7.

7. V položce 3 přílohy, Sazebník poplatků, se Poznámka zrušuje.

8. V položce 8 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách doplňuje bod 3, který zní:

"3. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.".

 9. Položka 9 přílohy, Sazebník poplatků, zní:

"Položka 9 Za návrh na vyhlášení moratoria 50 000,- Kč".

10. Položka 10 přílohy, Sazebník poplatků, včetně Poznámek zní:

"Položka 10 Za návrh na zahájení řízenív incidenčních sporech 1 000,- Kč

Poznámky:

1.  Poplatek podle této položky se vybere za návrh pouze jednou.
2.  Podle této položky se vybere poplatek také za návrh o vyloučení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty v incidenčních sporech.".

11. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 6 Poznámek za slova "podílového spoluvlastnictví," vkládají slova "v incidenčním sporu,".

12. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 6 Poznámek vkládá nový bod 7, který zní:

"7.  Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle písmene e) této položky pouze jednou.".

Dosavadní bod 7 Poznámek se označuje jako bod 8.

13. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 2 Poznámek za slova "v penězích" vkládají slova "a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč".

14. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 4 Poznámek za slova "podílového spoluvlastnictví," vkládají slova "v incidenčním sporu,".

15. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 4 Poznámek vkládá nový bod 5, který zní:

"5.  Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle písmene b) této položky pouze jednou.".

Dosavadní bod 5 Poznámek se označuje jako bod 6.

Čl. XVII
Přechodné ustanovení

Za řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. XVIII

V § 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. XIX

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 písmena e) až j) znějí:

"e)   ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f)   ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g)   ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h)   ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i)   ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j)   ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis.".

2. V § 17 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

3. V § 17 odst. 2 písmena e) až j) znějí:

"e)   ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f)   ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g)   ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h)   ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i)   ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j)   ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis.".

4. V § 17 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.

5. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud právní předpisy stanoví účetní jednotce povinnost sestavit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a zároveň mezitímní účetní závěrku, mezitímní účetní závěrka se nesestavuje.".

6. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky".

7. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku

a)   sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
b)   sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
c)   pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
d)   pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.".

8. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

9. V § 29 odst. 1 větě druhé se slova "a pro účely podání návrhu na vyrovnání" zrušují.

10. V § 31 odst. 3 písm. a) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

11. V § 31 odst. 3 písm. b) se za slova "písm. d)" vkládají slova "až h)".

Čl. XX
Přechodné ustanovení

Na konkursní řízení zahájená podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se použijí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXI

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se slova "nebo vedou-li tyto orgány řízení o konkurzu a vyrovnání plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy " ; tyto informace poskytnou na žádost též jinému orgánu sociálního zabezpečení, je-li účastníkem insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo soudu, který toto řízení vede anebo v tomto řízení ustanovenému insolvenčnímu správci".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. XXII

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "úpadku".

2. V § 38f odst. 2 se slova "o prohlášení konkursu" nahrazují slovy "o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu".

3. V § 41a odst. 4 se slovo "konkurzních" nahrazuje slovem "insolvenčních".

4. V § 41d odst. 3 se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o komoditních burzách

Čl. XXIII

V § 22 odst. 1 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"b)  osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo soud konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu dvou let po skončení insolvenčního řízení4),

4)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Čl. XXIV

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se za slovy "podle zvláštního právního předpisu,5a)" vkládají slova "insolvenčního správce,".

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova "na základě usnesení o povolení ochranné lhůty v konkursním řízení,7) na základě usnesení o prohlášení konkursu,8) na základě u soudu podaného návrhu na vyrovnání,9)" nahrazují slovy "na základě vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka7),".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

4. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:

"d)  na základě rozhodnutí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce7),
e)   na základě vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku7),
f)   na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu.".

5. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. d) a e), týká-li se majetkové podstaty dlužníka, a pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. f) platí obdobně ustanovení odstavce 3.".

Čl. XXV
Přechodné ustanovení

Pro zápisy poznámek v souvislosti s řízením o konkursu a vyrovnání podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. XXVI

V § 6a odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XXVII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

2. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 9a

Osoby ustanovené podle zákona6a), které v rozsahu svých zmocnění plní povinnosti při správě daní stanovené daňovým subjektům, zejména správce dědictví a insolvenční správce, mají obdobná práva a povinnosti jako daňový subjekt.


6a)   Například § 480a občanského zákoníku, § 9 písm. d) zákona č. 182/2006  Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

3. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova "řízení o konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení".

4. V § 40 odst. 1 se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 23 a poznámka pod čarou č. 23 zrušuje.

5. V § 40 se odstavce 11, 12 a 14 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 11 a odstavce 15 až 17 se označují jako odstavce 12 až 14.

6. Za § 40 se vkládají nové § 40a a 40b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 40a
Nedoplatky v insolvenčním řízení

(1) Pro účely insolvenčního řízení se daňové nedoplatky považují za

b)   daňové pohledávky za majetkovou podstatou,
c)   daňové pohledávky s nárokem na uspokojení ze zajištění, nebo
d)   další přihlášené daňové pohledávky.

(2) Daňové pohledávky uvedené v odstavci 1 písm. a) vznikají v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti, včetně příslušenství daně, které nastaly v době od účinnosti rozhodnutí o úpadku do vydání rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí.

(3) Daňové pohledávky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) vznikají v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti, včetně příslušenství daně, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku.

(4) Pro potřeby úpadku je za majetek daňového subjektu považován vratitelný přeplatek podle § 64 odst. 2, přičemž postup pro zjištění vratitelnosti přeplatku vzniklého na základě skutečností, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, se uplatní pro nedoplatky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) nejpozději do jejich přezkoumání při přezkumném jednání. Po přezkumném jednání se řízení o stanovení této daňové povinnosti zastavuje až do vydání rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí. Postup pro zjištění vratitelnosti přeplatku vzniklého na základě skutečností, které nastaly v době od účinnosti rozhodnutí o úpadku, se uplatní pro nedoplatky uvedené v odstavci 1 písm. a).

§ 40b
Účinky insolvenčního řízení

(1) Při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku daňové přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování, za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno. Zjistí-li insolvenční správce nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit splnění povinnosti podle věty první, zaniká mu povinnost učinit tato podání; o tom insolvenční správce vyrozumí správce daně ve stejné lhůtě a poskytne mu nezbytnou součinnost ke stanovení daně podle pomůcek.

(2) Lhůty pro podání přiznání, hlášení nebo vyúčtování v průběhu insolvenčního řízení zůstávají zachovány.

(3) Po účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení zahájit a v něm pokračovat. Daňovou exekuci lze nařídit, nelze ji však provést.

(4) Ke dni předložení konečné zprávy, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku je daňový subjekt povinen zpracovat a současně podat daňové přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, a přiznanou daň zahrnout do příslušného dokumentu.

(5) V průběhu insolvenčního řízení nevznikají vůči přihlášeným daňovým pohledávkám sankce.

(6) Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně, je ten, kdo dosud byl oprávněn nakládat s tímto majetkem, povinen ke dni přechodu zpracovat a současně podat daňové přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno.

(7) Ve lhůtách podle odstavců 1, 4 a 6 vzniká povinnost podat daňová přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování, která nebyla dosud podána za předcházející zdaňovací období, i v případě, kdy původní lhůta pro jejich podání dosud neuplynula, a to včetně dodatečných přiznání, vyúčtování a následných hlášení. Obdobně se postupuje při podání daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro jejich podání, a u daní vyměřovaných na zdaňovací období, jakož i u daní uplatňovaných jednorázově, pokud nebyla dosud podána.".

7. V § 59 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Postup podle odstavce 5 se uplatní odděleně pro

a)   daňové nedoplatky uhrazené ručitelem,
b)   daňové nedoplatky uhrazené při vymáhání,
c)   daňové nedoplatky uhrazené na základě přihlášení do insolvenčního řízení,
d)   běžné platby daní na úhradu daňové povinnosti podle § 40a odst. 1 písm. a).".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

8. V § 70 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

"(3) K promlčení se přihlédne jen tehdy, je-li to daňovým dlužníkem namítáno, a jen v rozsahu uplatňované námitky. Po dobu výkonu rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem anebo do uspokojení z výtěžku veřejné dražby lhůta podle odstavců 1 a 2 neběží, a to až do právní moci rozhodnutí o ukončení těchto řízení nebo jeho ukončení; lhůta rovněž neběží po dobu přihlášení nedoplatku v insolvenčním řízení30).


30)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 70 se odstavec 6 zrušuje.

Čl. XXVIII
Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i v případě správy daní související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. XXIX

V § 13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb. a zákona č. 576/2002 Sb., se slova "na jehož majetek byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení19)".

Poznámka pod čarou č. 19 zní:


"19)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. XXX
Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, postupuje se při podávání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XXXI

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "konkursu, vyrovnání, vydržení" nahrazují slovy "vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku".

2. V § 10 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)  v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení cena dosažená prodejem nemovitosti.".

3. V § 18 odst. 2 se slova "[§ 21 odst. 2 písm. a) až d)]" zrušují.

4. V § 20 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.".

 5. V § 20 odst. 6 písm. e) se za větu třetí vkládá věta "Osvobození zůstává rovněž zachováno, zanikne-li účast společníka za trvání konkursu, podle soudem schváleného reorganizačního plánu nebo podle soudem schváleného oddlužení.".

6. V § 21 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu2aa).".

 Čl. XXXII
Přechodná ustanovení

1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z převodu nemovitostí související s tímto řízením ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

2. Dojde-li po účinnosti tohoto zákona v konkursním nebo vyrovnacím řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, při prodeji nemovitosti mimo dražbu k právním účinkům vkladu práva do katastru nemovitostí nebo k nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, použije se pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí § 10 odst. 1 písm. j) tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o notářích a jejich činnosti
(notářský řád)

Čl. XXXIII

V § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb., odstavec 3 zní:

"(3) Notář může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení.".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXXIV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:

"x) příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zvláštního právního předpisu19a),

19a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 4 odst. 1 písm. zn) se slova "ve dvou zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období" nahrazují slovy "v jednom zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období", slovo "úpadci" se nahrazuje slovem "dlužníkovi" a slova "v nich" se nahrazují slovy "v něm".

3. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

"d)   příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu19a).".

4. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova "vyrovnání nebo při nuceném vyrovnání,19a)" nahrazují slovy "oddlužení nebo reorganizaci provedené podle zvláštního právního předpisu19a),".

5. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

"zo)   příjem podle § 18 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a v jednom zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace.".

6. V § 24 odst. 2 písm. y) body 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 26i znějí:

"1.  u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
 2.  který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního řízení,

26i)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se za slova "prohlášení konkursu" vkládají slova " , povolení reorganizace nebo schválení plánu oddlužení".

8. V § 26 odst. 7 písm. c) se slova "na kterého byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy "který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí".

9. V § 26 odst. 7 písm. d) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

10. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo "konkursní" nahrazuje slovem "majetkové".

11. V § 35a odst. 2 písm. b) se za slova "zvláštního právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 19a.

12. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "insolvenční".

13. § 38gb včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41d zní:

"§ 38gb
Daňové přiznání v insolvenčním řízení

(1) Poplatník uvedený v § 2 při rozhodnutí o způsobu řešení jeho úpadku, při předložení konečné zprávy, při podání návrhu na zrušení konkursu, při zrušení konkursu nebo při splnění jiného způsobu řešení úpadku19a) podává daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu41d), ve kterém neuplatní nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani ani daňové zvýhodnění. Při stanovení základu daně za uplynulou část zdaňovacího období se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady). Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a).

(2) Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), poplatník podá daňové přiznání41d) za celé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

(3) Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a současně k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), podá poplatník daňové přiznání41d) za celé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Dojde-li k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a) k poslednímu dni zdaňovacího období, podává poplatník daňové přiznání za celé zdaňovací období s tím, že splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a).

(4) Daňová povinnost vzniklá na základě daňového přiznání podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daňové povinnosti podle daňového přiznání podaného podle odstavců 2 a 3.

(5) Ve zdaňovacích obdobích, která následují po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku a zároveň nebyla předložena konečná zpráva, nebyl podán návrh na zrušení konkursu, nebyl zrušen konkurs nebo nebyl splněn jiný způsob řešení úpadku19a), podává poplatník daňové přiznání za každé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.


41d)   § 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

14. Poznámka pod čarou č. 41c se zrušuje.

15. V § 38m se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

16. Poznámka pod čarou č. 102 se zrušuje.

17. V § 38m odst. 2 písm. c) se slovo "předchází" nahrazuje slovem "předcházející".

18. V § 38m odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

19. V § 38m odst. 7 písmeno c) zní:

"c)   zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného dne přeměny70) do dne zápisu přeměny70) do obchodního rejstříku.".

Čl. XXXV
Přechodná ustanovení

1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

2. Na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv uzavřených před 1. lednem 2008, u nichž nebyly po 31. prosinci 2007 sjednány dodatky, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, se za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008 a 2009 použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007. Za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2008, na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXXVI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 3 větě třetí se slova "od prohlášení konkursního řízení či vyrovnacího řízení na jeho majetek podle zvláštního zákona45) anebo ode dne právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy "ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného nebo rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

2. V § 20 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

"e) za dobu ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu, kterým se konkurs ruší45),

45)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 20 odst. 5 písmeno g) zní:

"g)  za dobu od právní moci usnesení soudu, kterým byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek plátce pojistného nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo kterým byl zrušen konkurs po zjištění soudu, že majetek plátce pojistného je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.".

4. V § 20a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, jestliže došlo k jeho zrušení s likvidací nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného; tyto skutečnosti je plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů ode dne, kdy nastaly.".

5. V § 20a odst. 6 písm. b) se slova "je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení a jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy "bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o cenných papírech

Čl. XXXVII

V § 34 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 21b zní:

"(11) Probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek schovatele v případě hromadné úschovy zastupitelných cenných papírů, nejsou tyto papíry součástí majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu21b). Po prohlášení konkursu je insolvenční správce povinen učinit potřebná opatření k jejich vydání a vydat je jednotlivým uschovatelům v souladu s jejich podíly podle odstavce 3. Nepodaří-li se vydat papíry všem uschovatelům, uloží nevrácené papíry u jiného schovatele za obdobných podmínek s přihlédnutím k ochraně zájmů uschovatelů. Insolvenční správce má právo na náhradu nákladů spojených s uvedenými opatřeními proti dlužníku. Uschovatelé ručí za úhradu takto vzniklých nákladů podle poměru svých podílů.


21b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 21b a 21c se označují jako poznámky pod čarou č. 21c a 21d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 21b a 21c se označují jako poznámky pod čarou č. 21c a 21d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XXXVIII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 3 se slova "konkursním řízení nebo potvrzena ve vyrovnávacím řízení.39a)" nahrazují slovy "insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu39a).".

2. Poznámka pod čarou č. 39a zní:


"39a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 23 odst. 6 písm. b) se slova "řízení o konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek".

4. Poznámka pod čarou č. 41 zní:


"41)   Například zákon č. 182/2006 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. XXXIX

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 větě třetí se za slova "nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti" vkládají slova "rozhodnutí o".

2. V § 5a odst. 1 se slova "průběhu konkursu" nahrazují slovy "průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu".

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

"c)  procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu12b) a jejichž vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

12b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova "v konkursním a vyrovnacím řízení.23)" nahrazují slovy " , vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu12b).".

5. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

6. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1), mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků podle zvláštního právního předpisu12b). K pohledávkám přihlášeným po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) podle tohoto ustanovení.

(2) Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis12b) těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.

(3) Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a.".

7. Poznámky pod čarou č. 13c, 13d a 13e se zrušují.

8. Poznámka pod čarou č. 13h zní:


"13h)   Správní řád.".

9. V § 10a odst. 6 se slova "konkursní podstaty23)" nahrazují slovy "majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení12b)".

Čl. XL
Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna celního zákona

Čl. XLI

V § 260l odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb., písmeno c) zní:

"c) jakmile zjistí, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek některého ze společných a nerozdílných dlužníků a v němž nemá právo na uspokojení ze zajištění.".

 ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o dani silniční

Čl. XLII

V § 15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 143/1996 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se slova "který je v konkurzním řízení" nahrazují slovy "jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení".

Čl. XLIII
Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLIV

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se slova "konkurzu, po potvrzení vyrovnání a nuceného vyrovnání či rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

2. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby,".

 ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. XLV

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se § 53 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů)

Čl. XLVI

V zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., § 30a včetně poznámky pod čarou č. 27a zní:

"§ 30a

Ustanovení tohoto zákona týkající se vlastníka budovy, jednotky nebo pozemku, popřípadě spoluvlastnického podílu na pozemku, popřípadě bytového družstva, platí i pro insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu27a).


27a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Čl. XLVII

V zákoně č. 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se článek IV zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLVIII

V zákoně č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o vyšších soudních úřednících

Čl. XLIX

V § 10 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb., písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"k) úkony v insolvenčním řízení2a), s výjimkou jednání a s výjimkou rozhodnutí o
1.  ustanovení insolvenčního správce,

2. 

odvolání insolvenčního správce z funkce,

3. 

zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,

4. 

ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

5. 

návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,

6. 

úpadku,

7. 

zamítnutí insolvenčního návrhu,

8. 

tom, že dlužník není v úpadku,

9. 

prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

10. 

schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,

11. 

povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,

12. 

schválení plánu oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do plánu oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení plánu oddlužení,

13. 

ukončení provozu dlužníkova podniku,

14.

 věci samé v incidenčních sporech.


2a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Čl. L

V § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se slova "sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání" nahrazují slovy "incidenčních sporů".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

Čl. LI

V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., ve znění zákona č. 179/2005 Sb., se článek III zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o dráhách

Čl. LII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 27a odst. 3 se slova "byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,".

2. Poznámka pod čarou č. 6b zní:


"6b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LIII

V zákoně č. 84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 257/2004 Sb., se článek III zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LIV

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 7 písmeno c) zní:

"c)  ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,".

2. V § 2a odst. 7 písm. d) se slova "návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

3. V § 2a odst. 8 písmeno a) zní:

"a)  soud
1.  konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
2.  zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

4. V § 5a odst. 4 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce" a slova "správcem konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

5. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 22 odstavec 5 zní:

"(5) Česká národní banka neprodleně informuje o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny příslušný orgán dohledu členského státu Evropské unie, ve kterém má družstevní záložna pobočku5a). Česká národní banka usiluje o koordinaci své činnosti s orgány dohledu všech členských států Evropské unie, v nichž má družstevní záložna pobočku.".

7. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo "konkursu" nahrazuje slovem "úpadku".

8. V § 27a odst. 6 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce".

9. V § 27c odst. 2 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. LV

V § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se slova "správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. LVI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"f)  prohlášením konkursu na její majetek5).

5)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 9 odst. 5 se v první větě slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu" a věta druhá se nahrazuje větou "Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu5).".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o advokacii

Čl. LVII

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7b odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e)  vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,
f)   kdo je společníkem právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

2. V § 8b odst. 1 písmena a) a b) znějí:

"a)   vůči kterému byl prohlášen konkurs, je pozastaven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,
b)   který je společníkem právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je pozastaven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,".

3. V § 9 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)   bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek advokáta nebo právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), jíž je společníkem.".

4. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pouze veřejná obchodní společnost může mít zapsán výkon činnosti insolvenčního správce jako předmět podnikání.".

5. V § 56 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

"(1) Advokát je oprávněn spravovat cizí majetek, včetně výkonu funkce insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu17).


17)   § 36 až 40 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

6. V § 56 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Advokát však nemá povinnost mlčenlivosti podle § 21 ohledně skutečností, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce; ustanovení zvláštního právního předpisu17b) o povinnosti mlčenlivosti insolvenčního správce tím nejsou dotčena.".Poznámka pod čarou č. 17b zní:


"17b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LVIII

V zákoně č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se články I a VI zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. LIX

V § 17 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., písmeno l) zní:

"l)  bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahájení insolvenčního řízení,".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. LX

V § 53a odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/2002 Sb., se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh47b)".

Poznámka pod čarou č. 47b zní:


"47b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o státním podniku

Čl. LXI

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 5 se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)    Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. LXII

V zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se poznámka pod čarou č. 3 zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku)

Čl. LXIII

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)

Čl. LXIV

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Likvidace se rovněž neprovede, je-li insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo je konkurs zrušen proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu je zcela nepostačující, nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu žádný majetek.".

2. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

 ČÁST PADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. LXV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova "správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

2. V § 26 odst. 2 písm. g) se slovo "konkursním" nahrazuje slovem "insolvenčním" a slovo "úpadce" slovem "dlužníka".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o vysokých školách

Čl. LXVI

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova "vyhlášení nebo ukončení konkursu podle obecných předpisů o konkursu a vyrovnání,13)" nahrazují slovy "prohlášení nebo ukončení konkursu podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho řešení13),".Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 101 odst. 6 se slova "o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "upravující úpadek a způsoby jeho řešení".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Čl. LXVII

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b) a c) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu22c) hledí jako na přihlášenou.".

Poznámka pod čarou č. 22c zní:


"22c)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 26 odst. 1 větě poslední se slova " , je-li tato osoba v konkursu, správce konkursní podstaty" zrušují.

3. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka vozidla, vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona po svém ustanovení insolvenční správce, jestliže na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou vlastníka vozidla.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojišťovnictví)

Čl. LXVIII

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 10b odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.".

2. V § 10b odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu nepovažuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže insolvenční soud konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek této právnické osoby je zcela nepostačující.".

3. V § 21c odst. 4, 5 a 6 se slovo "konkursního" nahrazuje slovem "insolvenčního".

4. V § 21c odst. 6 a 7 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

5. V § 33 odst. 9 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

6. V § 39 odst. 8 písmeno b) zní:

"b) orgány a osobami působícími při likvidaci nebo úpadku pojišťovny,".

 ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. LXIX

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(2) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby2), osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.


2)   Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 17 odst. 4 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

3. V § 18 odst. 3 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

4. V § 22 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

"e)  bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,

14a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 46 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,".

 ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Čl. LXX

V zákoně č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 499/2004 Sb., se část desátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LXXI

V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LXXII

V zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu a čl. VII zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Čl. LXXIII

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 73/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. a) a c) a § 5 odst. 1 se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

2. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 4 odst. 4 se slova "nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení soudu o podání návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "neprodleně poté, co jej soud vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení,".

4. V § 4 odst. 5 se slova "3 měsíců" nahrazují slovy "1 měsíce" a slova "návrh na prohlášení konkursu odmítne5c) nebo zamítne, toto řízení zastaví6) nebo konkurs zruší,7)" se nahrazují slovy "rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),".

5. Poznámky pod čarou č. 5c, 6 a 7 se zrušují.

6. V § 5 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 7 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

7. V § 7 odst. 1 se slova "do 7 dnů" nahrazují slovem "neprodleně" a číslo "14" se nahrazuje číslem "7".

8. V § 7 odst. 2 se slova "prohlášení konkursu" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku" a slova "správce konkursní podstaty10)" se nahrazují slovy "insolvenčního správce5)".

9. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

10. V § 9 odst. 4 se slova "návrhu na prohlášení konkursu.11)" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu11).".

11. V § 11 odst. 2 se slova "konkursním řízení.14)" nahrazují slovy "insolvenčním řízení5).".

12. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

13. V § 11 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele, uplatní úřad práce pohledávky jednotlivých zaměstnanců v insolvenčním řízení5).".

14. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

15. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Není-li dále stanoveno jinak, zaniká povinnost zaměstnavatele uhradit úřadu práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona, a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny v insolvenčním řízení, dnem právní moci usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

(2) Zaměstnavatel je povinen uhradit úřadu práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud

a)   rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),
b)   rozhodl o tom, že dlužník není v úpadku,
c)   zrušil konkurs z jiného důvodu než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.".

16. Poznámky pod čarou č. 16 až 18 se zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů

Čl. LXXIV

V § 17 odst. 2 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, písmeno c) zní:

"c) rozhodnutím o úpadku, zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek oprávněné osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. LXXV

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. § 33 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

"§ 33

Na poměrné uspokojení pohledávky je možno přistoupit pouze v rámci reorganizace nebo při oddlužení56).


56)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 43 odst. 1 se slova "konkursu ani vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

3. V § 56 odst. 6 se za slovo "jejíž" vkládá slovo "všechny" a slova "konkursu ani vyrovnání" se nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

4. V § 60c odst. 1 se slova "konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "ohledně jehož majetku je vedeno insolvenční řízení".

Čl. LXXVI
Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, je možné v takovém řízení přistoupit na poměrné uspokojení pohledávky pouze v rámci vyrovnání.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXXVII

V § 16 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, písmeno b) zní:

"b)  je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační dodávky, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek dodavatele mobilizační dodávky nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "řízení o konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení".

2. V § 11 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu auditorů nebo ze seznamu auditorských společností ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

 3. V § 18 odst. 2 písm. f) se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

4. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova "správcem konkurzní podstaty, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

5. V § 18 odst. 4 písm. e) se slova "správcem konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXXIX

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 83d odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek držitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstupem držitele autorizace do likvidace.".

2. Poznámka pod čarou č. 59 zní:


"59)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXXX

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 4 písm. b) se slova "konkurz nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovem "konkurs".

2. V § 32 odst. 1 se slovo "konkurz" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu10a)".Poznámka pod čarou č. 10a zní:


"10a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 32 odst. 2 větě první se slova "Správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce" a slovo "majetku" se nahrazuje slovy "majetkové podstaty".

4. V § 32 odst. 3 větě první se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce" a věta druhá se nahrazuje větou "Neuspokojená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LXXXI

V zákoně č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se část šestá včetně nadpisu a čl. IX včetně nadpisu zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Čl. LXXXII

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 6 se slovo "konkurz" za slovy "3 let soud zrušil" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy "zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

2. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do likvidace,".

 3. V § 37, 42, § 67 odst. 13 a § 85 písmeno c) zní:

"c) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách)

Čl. LXXXIII

V § 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova "nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku,".

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Čl. LXXXIV

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb. a zákona č. 253/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

2. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Čl. LXXXV

V § 12 odst. 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., se slova "správce konkursní podstaty.9)" nahrazují slovy "insolvenčního správce9).".

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Čl. LXXXVI

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 37n odst. 2 se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "majetkové".

2. V § 49 odst. 3 se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "majetkové".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Čl. LXXXVII

V § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb., se slova "nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek nebylo zahájeno řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku".

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.".

 2. V § 25 odst. 2 se slova "navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy "podat insolvenční návrh".

3. V § 28 odst. 3 písmeno h) zní:

"h)  zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o obalech

Čl. LXXXIX

V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb., poznámka pod čarou č. 20 zní:


"20)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)

Čl. XC

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g) se slova "prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce".

2. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "zrušením" nahrazuje slovy "ke zrušení" a slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

3. V § 23 se slova "návrhu na konkurs" nahrazují slovy "insolvenčním návrhu".

4. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


"16)   Obchodní zákoník.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

6. V § 26 odst. 7 se slova "ni podán návrh na konkurs" nahrazují slovy "její majetek podán insolvenční návrh".

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XCI

V § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 695/2004 Sb., se slova "správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Čl. XCII

V zákoně č. 125/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Čl. XCIII

V § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

"c)   není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení24),

24)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

Čl. XCIV

V § 4 odst. 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

"d)   vůči ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku podle zvláštního právního předpisu5b),

5b)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Čl. XCV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) prohlášením, že ohledně majetku právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek této osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 2. V § 13 písmeno f) zní:

"f) bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahájení insolvenčního řízení.".

 ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XCVI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

2. Poznámka pod čarou č. 20 zní:


"20)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 13 odst. 21 písmeno e) zní:

"e)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek uživatele, nebo".

4. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení20), je upraveno v § 136a.".

5. V § 20 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

6. V § 20 odst. 17 písmeno c) zní:

"c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek plátce, nebo".

7. V § 22 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

8. V § 22 odst. 17 písmeno c) zní:

"c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek oprávněného příjemce, nebo".

9. V § 23a odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

10. V § 23a odst. 15 písmeno c) zní:

"c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek daňového zástupce,".

11. V § 36 odstavec 6 zní:

"(6) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

12. V § 36 odst. 12 písmeno c) zní:

"c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

13. V § 60a odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

14. V § 60a odst. 17 písmeno d) zní:

"d)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení, nebo".

15. V § 72 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Po prohlášení konkursu na majetek uživatele či zániku podniku uživatele může být líh osvobozený od daně poskytnut jinému uživateli.".

16. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který včetně nadpisu zní:

"§ 136a
Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení

(1) Jde-li o plátce, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Další zdaňovací období plátce začíná dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo toto rozhodnutí insolvenčním soudem vydáno. Pro další období trvání insolvenčního řízení je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc.

(2) Dnem, kdy je ukončeno insolvenční řízení, končí probíhající zdaňovací období plátce. Další zdaňovací období plátce začíná dnem následujícím po dni ukončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo ukončeno insolvenční řízení.

(3) Daňová přiznání za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1 a 2 je insolvenční správce, případně jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu20) oprávněna účinně nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty, povinen podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

(4) Daň za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1 a 2 je splatná do 40. dne od skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.".

Čl. XCVII
Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro spotřební daň související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Čl. XCVIII

V § 6 odst. 2 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se slova "řízení o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení".

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách)

Čl. XCIX

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se slova "konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu6a)".Poznámka pod čarou č. 6a zní:


"6a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 53 se slova "konkurzního řízení, řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Čl. C

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , nebo datum zveřejnění rozhodnutí o úpadku příslušné osoby v insolvenčním rejstříku".

2. V § 13 odst. 8 a v § 15 odst. 7 se za slova "prohlášení a zrušení konkursu" vkládají slova " , rozhodnutí o úpadku".

3. V § 19 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)   ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
c)   která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,".

4. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 5. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.".

6. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu považuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

7. V § 28 odst. 2 se slova "konkursní podstaty podle zvláštního právního předpisu.14)" nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14).".

Poznámka pod čarou č. 14 zní:


"14)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. CI

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 92 odst. 11 se slova "správci konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčnímu správci".

2. V § 99 odst. 5 se slova "investiční společnost je v konkurzu" nahrazují slovy "bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti" a slova "správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce".

3. V § 99 odstavec 6 zní:

"(6) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost podle odstavce 5 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou investiční společnosti v úpadku; v případě, že majetková podstata nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.".

4. V § 109 odst. 10 písmeno b) zní:

"b)   podat insolvenční návrh na majetek investiční společnosti nebo na majetek investičního fondu, zjistí-li, že jsou předluženy.".

5. V § 111 odst. 1 písm. b) se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu".

6. V § 114 odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

7. V § 124 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo" a písmeno e) se zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

8. V § 127 odst. 1 se na konci písmene g) doplňuje slovo "nebo" a písmeno h) se zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

9. V § 133 odst. 1 se slova "správcem konkurzní podstaty, vyrovnacím" nahrazují slovem "insolvenčním".

10. V § 133 odst. 2 písm. j) se slovo "konkurzního" nahrazuje slovem "insolvenčního".

11. V § 139 písm. j) se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o dluhopisech

Čl. CII

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. o) bod 2 zní:

"2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta,".

2. V § 7 odst. 2 písm. o) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

3. V § 34 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo".

4. V § 34 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. CIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 87 odst. 7 se slova "v konkursním řízení či vyrovnacím řízení" nahrazují slovy "neprobíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek navrhovatele".

2. V § 87 odst. 12 písmeno c) zní:

"c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

3. V § 99 odstavec 11 zní:

"(11) Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období plátce začíná dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku. Pro období po dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, ve kterém probíhá insolvenční řízení, je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc. Dojde-li k ukončení insolvenčního řízení, končí zdaňovací období dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, a následující zdaňovací období začíná dnem následujícím po dni, ve kterém došlo k ukončení insolvenčního řízení. Po ukončení insolvenčního řízení je do konce kalendářního roku zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pro následující kalendářní rok se určí zdaňovací období podle odstavců 1 až 3.".

4. V § 101 odstavec 2 zní:

"(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku je 30 dnů od skončení zdaňovacího období. Za zdaňovací období v době probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání daňového přiznání 25 dnů od skončení zdaňovacího období.".

5. V § 105 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

Čl. CIV
Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro daň z přidané hodnoty související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. CV

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 80 odst. 4 se slova "konkurzní podstaty" nahrazují slovy "majetkové podstaty" a slova "V případě konkurzu je správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "V případě rozhodnutí o úpadku je insolvenční správce".

2. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "Rozhodnutím o úpadku".

3. V § 86 odst. 2 písm. a) se slova "prohlášením konkurzu" nahrazují slovy "rozhodnutím o úpadku".

4. V § 86 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   v okamžiku rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření nebo po rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření a byly vypořádány v den rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření, prokáží-li všichni účastníci vypořádacího systému podle § 82 odst. 5, že jim rozhodnutí o úpadku nebo uložení jiného opatření České národní banka neoznámila a ani jim nebylo jinak známo.".

5. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "Rozhodnutím o úpadku".

6. V § 89 odst. 2 a 3 se slova "prohlášení konkurzu na majetek" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku".

7. V § 107a odst. 1 se slova "prohlášení konkursu na jeho majetek, je správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce".

8. V § 107a odst. 2 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce".

9. V § 107a odst. 4, 6, 7 a 9 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

10. V § 107a odst. 5 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

11. Poznámka pod čarou č. 1f zní:


"1f)   § 291 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

12. V § 108 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

"3.  o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení.".

13. V § 109 odstavec 6 zní:

"(6) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,

a)   které byla povolena reorganizace, a to po dobu 5 let od skončení reorganizace,
b)   na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 5 let od zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
c)   jejíž plán oddlužení soud schválil, a to po dobu 5 let od splnění plánu oddlužení,
d)   zamítl-li soud insolvenční návrh, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

14. V § 115 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,".

15. V § 115 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g) a dosavadní písmena k) a k) se označují jako písmena h) a i).

16. V § 117 odst. 1 se slova "konkurzním správcem, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

17. V § 117 odst. 2 písm. j) se slovo "konkurzního" nahrazuje slovem "insolvenčního".

18. V § 130 odst. 1 písm. b) se slova "prohlásil konkurz na majetek" nahrazují slovy "vydal rozhodnutí o úpadku".

19. V § 130 odst. 11 se slovo "konkurz" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce".

20. V § 131 odst. 1 se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu", slovo "konkurzním" se nahrazuje slovem "konkursním" a slova "správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce".

21. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   § 189 insolvenčního zákona.".

22. V § 131 se odstavec 4 zrušuje.

23. V § 132 nadpis zní: "

Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry".

24. V § 132 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(1) Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu4a), a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům.


4a)   § 205 insolvenčního zákona.".

25. V § 132 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 4b a 4c zní:

"(4) V rozsahu, ve kterém nárok na vydání majetku zákazníka nemůže být uspokojen postupem podle odstavce 2 nebo 3, jde o pohledávku, kterou je insolvenční správce povinen uplatnit v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu4b) přihláškou; dokud není znám rozsah uspokojení tohoto nároku, lze pohledávku uplatnit jako vázanou na podmínku4c).


4b)   Insolvenční zákon.
4c)   § 173 odst. 3 insolvenčního zákona.".

26. V § 132 odstavec 5 zní:

"(5) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost podle odstavců 1 až 4 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou; v případě, že majetková podstata na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny nepostačuje, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.".

27. V § 141 písm. b) se slova "prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "vydáním rozhodnutí o úpadku".

28. V § 145 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek takové osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo".

29. V § 145 odst. 6 písmeno a) zní:

"a) ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo".

30. V § 189 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. V § 189 odst. 2 se slova "a 2" zrušují.

32. V § 199 odst. 2 písm. r) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Čl. CVI

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se části jedenáctá a třicátá devátá včetně nadpisů zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

Čl. CVII

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení), se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se slova "konkursního správce, vyrovnacího správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

2. V § 12 se slova "anebo z důvodu zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu na majetek společníka pro nedostatek majetku" nahrazují slovy " , nebo z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo z důvodu zrušení konkursu proto, že majetek společníka je zcela nepostačující".

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Čl. CVIII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. f) se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu" a slova "zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy " , že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo z důvodu, že konkurs byl zrušen proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

2. V § 14 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

"f) byl-li prohlášen konkurs na jeho majetek, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,
g)   je-li společníkem nebo akcionářem společnosti patentových zástupců (§ 10), na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu.".

3. V § 15 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem.".

 4. V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, a to ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Čl. CIX

V zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

Čl. CX

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 624/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 126 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)   zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek školské právnické osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek školské právnické osoby je zcela nepostačující, nebo po splnění rozvrhového usnesení,".

2. V § 147 odst. 1 písmeno n) zní:

"n)   čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a jejich statutární orgány,".

3. V § 154 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)   rozhodnutí o úpadku a jméno, příjmení (obchodní firma) nebo název, místo trvalého pobytu a adresa sídla insolvenčního správce,".

4. V § 154 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

5. V § 155 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 35a zní:

"f)   rozhodnutí soudu podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení35a), a to usnesení o zahájení insolvenčního řízení, usnesení o předběžných opatřeních, rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy, usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn, usnesení o schválení plánu oddlužení a jeho změn, usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

35a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který zní:

"§ 159a

Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je povinna neprodleně oznámit orgánu, který vede školský rejstřík, že bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že bylo rozhodnuto o jejím úpadku.".

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o evropské společnosti

Čl. CXI

V § 46 odst. 8 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se slova "konkursem, vyrovnáním či" nahrazují slovy "insolvenčním řízením nebo".

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. CXII

V § 8 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, písmeno c) zní:

"c)  dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu proto, že majetek registrované osoby je zcela nepostačující, nebo rozhodnutí soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek registrované osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

Čl. CXIII

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. CXIV

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 633/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 písm. o) se slova "konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky" nahrazují slovy "nebo firma insolvenčního správce a jeho sídlo".

2. V § 6 odst. 3 písm. q) se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

3. V § 6 odst. 3 se písmena r) a s) zrušují.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena r) až t).

4. V § 8 písm. i) se slova "o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení".

5. V § 10 odst. 2 písm. e) se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu" a slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu" se nahrazují slovy "je zcela nepostačující".

ČÁST STÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CXV

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb. a zákona č. 177/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

"b)   u kterého soud vyhlásil moratorium15),
c)   vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku15),

15)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

3. V § 17 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 97 písmena n) až p) znějí:

"n)   údaje o podání insolvenčního návrhu,
o)   údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
p)   údaje o způsobu řešení úpadku,".

ČÁST STÁ PRVNĺ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. CXVI

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 5 písmeno d) zní:

"d)   jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo".

2. V § 53 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

"d)   vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

41)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST STÁ DRUHÁ
Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Čl. CXVII

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 21 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

2. Část sedmá včetně nadpisu se zrušuje.

ČÁST STÁ TŘETĺ
Změna zákoníku práce

Čl. CXVIII

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 5 se slova "byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy "bylo vydáno rozhodnutí o úpadku21a)".

Poznámka pod čarou č. 21a zní:


"21a)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 63 se slova "byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovy "bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku21a) zaměstnavatele".

3. V § 289 odst. 1 se slova "konkursu a vyrovnání81)" nahrazují slovy "insolvenčního řízení21a)".

4. Poznámka pod čarou č. 81 se zrušuje.

ČÁST STÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem

Čl. CXIX

V § 9 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

ČÁST STÁ PÁTÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. CXX

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1 a § 31 písm. c) se za slova "obchodníkem s cennými papíry," vkládá slovo "centrálním".

2. V § 34 se za slovo "opakovaně" vkládá slovo "nebo".

3. V § 39 se slova "a § 8 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy " , § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b)".

ČÁST STÁ ŠESTÁ
Zmocňovací ustanovení

Čl. CXXI

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST STÁ SEDMÁ
Účinnost

Čl. CXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.