Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


264

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Čl. I

V zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se v § 138 odst. 2 bod 3 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 20/1975 Sb.

Čl. II

V zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, se čl. I a II zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům

Čl. III

V zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se § 18 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 188/1988 Sb.

Čl. IV

V zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Čl. V

V zákoně č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se § 4 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 264/1992 Sb.

Čl. VI

V zákoně č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se čl. VIII zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 590/1992 Sb.

Čl. VII

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. III a IV zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 37/1993 Sb.

Čl. VIII

V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb.

Čl. IX

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se čl. V a XIV zrušují.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 287/1995 Sb.

Čl. X

V zákoně č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se čl. II zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 138/1996 Sb.

Čl. XI

V čl. III zákona č. 138/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se bod 1 zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 167/1999 Sb.

Čl. XII

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se čl. IV zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 225/1999 Sb.

Čl. XIII

V zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, se čl. III zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. XIV

V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se část patnáctá zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 155/2000 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se část první zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 220/2000 Sb.

Čl. XVI

V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 364/2000 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb., se část jedenáctá a část třináctá zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru Č eské republiky

Čl. XVII

V zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 586/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. XVIII

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), se část třetí zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XIX

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se část osmá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 177/2001 Sb.

Čl. XX

V zákoně č. 177/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XXI

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 136/2002 Sb.

Čl. XXII

V zákoně č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona č. 202/2002 Sb.

Čl. XXIII

V zákoně č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se část šestá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb.

Čl. XXIV

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se část dvacátá sedmá, část třicátá a část čtyřicátá šestá zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 311/2002 Sb.

Čl. XXV

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o úř ednících územních samosprávných celků

Čl. XXVI

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu.".Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"(3) Ustanovení podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv7a).


7a)   Například § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu se může této funkce též vzdát.".

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Odvolání nebo vzdání se funkce musí být písemné a doručené druhému účastníku, jinak je neplatné. Odvolání z funkce musí navíc obsahovat důvody podle odstavce 1, jinak je neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se funkce, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.".

5. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Odvoláním nebo vzdáním se funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu pracovní poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže územní samosprávný celek nemá pro vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu takovou práci nebo ji vedoucí úředník či vedoucí úřadu odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce; odstupné poskytované vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu při organizačních změnách nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se funkce vedoucího úředníka či vedoucího úřadu.".

6. V § 13 odst. 1 se slova "§ 46 odst. 1" nahrazují slovy "§ 52" a slova "§ 60a až 60c" se nahrazují slovy "§ 67 a 68".

7. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "(§ 70 zákoníku práce)" zrušují.

8. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

9. V § 16 odst. 6 se slova "§ 73" nahrazují slovy "§ 301 a 303".

10. V § 27 odst. 3 se slova "§ 143 odst. 7 a 8" nahrazují slovy "§ 235 odst. 3".

11. § 38 se zrušuje.

12. § 40 zní:

"§ 40
S úředníkem nelze uzavřít konkurenční doložku (§ 310 zákoníku práce).".

13. V § 41 odstavec 1 věta první zní: "Účast členů výběrové komise na jejím jednání, členů akreditační komise na jejím jednání a členů zkušební komise při zkouškách podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu17), při němž náleží členům těchto komisí pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy (platu).".Poznámka pod čarou č. 17 zní:


"17)   § 203 zákoníku práce.".

14. Část druhá se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 274/2003 Sb.

Čl. XXVII

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 362/2003 Sb.

Čl. XXVIII

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část třicátá šestá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 46/2004 Sb.

Čl. XXIX

V zákoně č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se část první zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb.

Čl. XXX

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třetí a část čtrnáctá zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

Čl. XXXI

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 172/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 117/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část patnáctá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 217/2000 Sb.

Čl. XXXII

V zákoně č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se část první zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona č. 257/2004 Sb.

Čl. XXXIII

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 132/2000 Sb.

Čl. XXXIV

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 379/2005 Sb., se část osmá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb.

Čl. XXXV

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb. a zákona č. 59/2006 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 628/2004 Sb.

Čl. XXXVI

V zákoně č. 628/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti, se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 562/2004 Sb.

Čl. XXXVII

V zákoně č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 169/2005 Sb.

Čl. XXXIX

V zákoně č. 169/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona č. 253/2005 Sb.

Čl. XL

V zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona č. 3/1991 Sb.

Čl. XLI

Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se mění takto:

1. Čl. I a II se zrušují.

2. V čl. III se body 1, 3 až 12 zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XLII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 7 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (dále jen "do výše stanovené zvláštním předpisem"), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,

5)   Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.".

2. V § 6 odst. 7 písm. b) se za slova "pracovních prostředků," vkládají slova "pracovních oděvů a obuvi," a za slova "dezinfekčních prostředků" se vkládají slova "a ochranných nápojů".

3. V § 6 odst. 8 se slovo "popř." zrušuje a za slovo "zaměstnavatele" se vkládají slova " , v pracovní nebo jiné smlouvě".

4. V § 6 odst. 9 písm. c) se za slovo "plnění" vkládají slova "ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů".

5. V § 24 odst. 2 písm. j) se na konci textu bodu 1 čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy122),".Poznámka pod čarou č. 122 zní:


"122)   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 včetně poznámek pod čarou č. 110, 110a a 23b zní:

"4. 

provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,


23b)   § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
110)   § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
110a)   § 88 odst. 4 zákoníku práce.".

7. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zní:

"5. 

práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,".

8. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slovo "stravné" nahrazuje slovy "zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b)" a slova "§ 7; pravidelným" nahrazují slovy "§ 7, a to maximálně do výše stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným".Poznámka pod čarou č. 5b zní:


"5b)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".

9. V § 24 odst. 2 písmeno zh) zní:

"zh)   náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),".

10. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova "a dále peněžní plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanoví zvláštní předpis, nebo část tohoto plnění, která překračuje nárok stanovený zvláštním předpisem," zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna občanského zákoníku

Čl. XLIII

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a zákona č. 160/2006 Sb., se mění takto:

1. § 425 a 426 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a až 3e znějí:

" Odpovědnost za š kodu v některých zvláštních případech
§ 425

(1) Každý, pro koho fyzická osoba plnící veřejné funkce a funkcionář odborové organizace byli činní, odpovídá této osobě nebo funkcionáři za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní.

(2) Každý, u koho se provádí příprava pro zaměstnání fyzických osob se zdravotním postižením, které nejsou v pracovním poměru ani nejsou činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, odpovídá těmto osobám za škodu vzniklou úrazem, popřípadě nemocí z povolání při této přípravě.

(3) Odpovídá-li stát nebo územní samosprávný celek podle zvláštního právního předpisu3a) za škodu na zdraví vzniklou

a)   fyzické osobě, která poskytla pomoc fyzické osobě uvedené ve zvláštním právním předpisu3b),
b)   fyzické osobě, které byla zvláštním právním předpisem3c) uložena pracovní povinnost,
c)   fyzické osobě poskytnutím osobní nebo věcné pomoci podle zvláštního právního předpisu3d), nebo
d)   stráži vykonávající pravomoc podle zvláštního právního předpisu3e),

může se této odpovědnosti zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

§ 426

(1) Každý, u koho je zřízen dobrovolný požární sbor a báňský záchranný sbor, odpovídá jeho členům za škodu vzniklou úrazem při činnosti v těchto sborech.

(2) Správní úřad nebo územní samosprávný celek odpovídá za škodu vzniklou úrazem fyzické osobě, která na jeho výzvu nebo výzvu velitele zásahu a podle jeho pokynů, popřípadě s jeho vědomím, osobně napomáhá při zásahu proti živelní události nebo při odstraňování jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(3) Územní samosprávný celek odpovídá za škodu vzniklou úrazem fyzické osobě, která dobrovolně v rámci akce jím organizované vypomáhá při plnění úkolů v zájmu společnosti.

(4) Každý, pro koho byl činný člen družstva, který utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté činnosti pro družstvo, zdravotník Červeného kříže, dárce krve, člen Horské služby a fyzická osoba, která na jeho výzvu a podle jeho pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu, fyzická osoba, která dobrovolně vykonává pečovatelskou službu sociálního zabezpečení, a fyzická osoba, která byla zaměstnavatelem pověřena určitou funkcí nebo činností, jestliže utrpěla úraz při plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti, odpovídá za škodu vzniklou tímto úrazem.


3a)   Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3b)   Například § 49 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č.  60/2001 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.
3c)   Například § 36 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č.  264/2006 Sb.
3d)   Například § 23 odst. 2 písm. a) a § 30 odst. 3 zákona č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
3e)   Například § 39a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č.  238/1999 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a a 3b se označují jako poznámky pod čarou č. 3f a 3g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. Za § 426 se vkládají nové § 426a a 426b, které znějí:

"§ 426a

(1) Příslušná škola odpovídá žákům základních škol a základních uměleckých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu příslušné školské zařízení. Nevystupuje-li škola nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy nebo školského zařízení.

(2) Příslušná škola odpovídá žákům středních škol (gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť), vyšších odborných škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu příslušné školské zařízení. Nevystupuje-li škola nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy nebo školského zařízení.

(3) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

(4) Příslušné školské zařízení odpovídá fyzickým osobám s uloženou ústavní výchovou nebo nařízenou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.

§ 426b

Povinnosti nahradit škodu podle § 425 až 426a se nelze zprostit; ustanovení § 422 tím není dotčeno.".

3. V § 447 odst. 2 se slova "předpisy pracovního práva pro náhradu škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem".

4. V § 447 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší žáku nebo studentu ode dne, kdy měla skončit povinná školní docházka, studium nebo příprava pro povolání,

a)   po dobu, o kterou se následkem úrazu, popřípadě nemoci z povolání prodloužila jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava pro povolání,
b)   po dobu neschopnosti pro úraz nebo nemoc z povolání,
c)   po dobu trvání invalidity vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání,
d)   po dobu trvání částečné invalidity vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání, nebo byl-li v této souvislosti uznán osobou se zdravotním postižením, pokud vlastní vinou nezameškává příležitost k výdělku vykonáváním práce pro něho vhodné.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 551 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3h a 3i zní:

"(1) Uspokojení pohledávky výživného podle zvláštních právních předpisů3h) a jiné pohledávky, o níž tak stanoví zákon, lze zajistit písemnou dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o srážkách ze mzdy. Při provádění srážek se postupuje podle zvláštních právních předpisů3i).


3h)   § 85 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.
3i)   § 147 až 150 zákoníku práce.
§ 276 až 302 občanského soudního řádu.".

Čl. XLIV
Přechodné ustanovení

Srážky se mzdy na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádějí podle dosavadních právních předpisů; pohledávky zajištěné těmito dohodami nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšovat, jestliže je není možné podle něj zajistit dohodou o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o evropské společnosti

Čl. XLV

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se mění takto:

1. V § 48 odst. 2 se slova "§ 25e odst. 4" nahrazují slovy "§ 290 odst. 4".

2. V § 50 odst. 4 se slova "§ 25c" nahrazují slovy "§ 276 odst. 2".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XLVI

V § 38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova "§ 127" nahrazují slovy "§ 191".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Čl. XLVII

Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo "dále" zrušuje a za slovo "uvedených" se vkládají slova "v zákoníku práce".

2. § 2, 3 a 5 se včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. XLVIII

V § 12 odst. 8 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se slova "§ 73 odst. 2" nahrazují textem "§ 303".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XLIX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. e) bodech 1 a 2 se slova "osobu uvedenou v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě této fyzické osoby".

2. § 13 se zrušuje.

3. V § 41 odst. 3 písm. f) se za slovo "jde-li" vkládá slovo "o".

4. V § 69 odst. 6 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

5. V § 89 se slova "běžných úkolů (§ 13 odst. 2)" nahrazují slovy "úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby".

6. V § 113 odst. 5 se za slova "na sociální zabezpečení a" vkládají slova "příspěvku na".

7. V § 121 odst. 5 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

8. V § 132 odst. 1 se slova "osoby uvedené v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby".

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "tyto osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".

10. V § 139 odst. 2 písm. b) a v § 140 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

11. V § 139 odst. 2 písm. c) a v § 140 odst. 2 písm. c) se za slovo "zákonů," doplňuje slovo "nebo".

12. V § 139 odst. 5 písm. a) se za slovo "pokutu" vkládá slovo "do".

13. V § 140 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

14. V § 140 odst. 4 písm. b) se text "b), c) a d)" nahrazuje textem "b) a c)".

Čl. L
Přechodné ustanovení

Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 220/2005 Sb., zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna občanského soudního řá du

Čl. LI

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 309/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 279 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h)   pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i)   pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory.".

2. V § 279 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.".

3. V § 285 se odstavec 3 zrušuje.

4. V § 286 se za slovo "výplatě" vkládá slovo "dlužné".

5. V § 293 se odstavec 3 zrušuje.

6. V § 294 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.".

7. V § 299 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 80a a 80b zní:

"(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

a)   náhrada mzdy nebo platu,
b)   nemocenské80a),
c)   ošetřovné80a),
d)   vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a),
e)   peněžitá pomoc v mateřství80a),
f)   důchody, s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost,
g)   stipendia,
h)   podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
i)   odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
j)   peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
k)   úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta80b).

80a)   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
80b)   Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

8. V § 299 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.".

9. V § 299 se odstavce 3 až 5 zrušují.f 10. § 300 se zrušuje.

Čl. LII
Přechodné ustanovení

1. Plátci mzdy provedou srážky ze mzdy podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se za příjem, který povinnému nahrazuje odměnu za práci nebo je poskytován vedle ní, uvedený v § 299 odst. 1 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, považuje náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o konkursu a vyrovnání

Čl. LIII

V § 67a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se slova "vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen "vedoucí pracovníci")" nahrazují slovy "vedoucích zaměstnanců6a)".Poznámka pod čarou č. 6a zní:


"6a)   § 11 odst. 4 zákoníku práce.".

Čl. LIV
Přechodné ustanovení

U konkursů, které byly pravomocně prohlášené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při uspokojování pracovních nároků vedoucích zaměstnanců (§ 67a) postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNĺ
Změna služebního zákona

Čl. LV

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. b) a e) se slova "státní zaměstnankyně-matka dítěte mladšího než 9 měsíců" nahrazují slovy "státní zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu".

2. V § 59 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

3. V § 69 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Služební orgán může státnímu zaměstnanci poskytnout peněžitou odměnu, kterou ocení výkon služby při dovršení 50 let věku, poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 69 odst. 4 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".

5. V § 81 odstavec 1 zní:

"(1) Doby výkonu služby státních zaměstnanců a přestávky ve službě se řídí § 78, § 79 odst. 1, odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3, § 80 až 84, 88 a 89 zákoníku práce, s tím, že dobu výkonu služby rozvrhuje a kratší dobu výkonu služby povoluje a začátek a konec doby výkonu služby stanoví služební orgán podle § 90 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a e), § 91 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) až f) a odst. 4 a 5, § 92 odst. 1 až 3 a § 96 zákoníku práce.".

6. § 82 zní:

"§ 82

Služební pohotovost státních zaměstnanců se řídí § 95 zákoníku práce.".

7. § 83 zní:

"§ 83

Služba přesčas a služba v noční době státních zaměstnanců se řídí § 93 a 94 zákoníku práce.".

8. § 84 zní:

"§ 84

(1) Dovolená státních zaměstnanců se řídí § 211 písm. a) a b), § 212 a 213 zákoníku práce s tím, že délka jejich dovolené činí 5 týdnů, § 214, 216 až 223 zákoníku práce.

(2) Státní zaměstnanec, který koná službu nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jiných zdravotně obtížných oblastech, má nárok na dodatkovou dovolenou v délce jednoho týdne. Koná-li státní zaměstnanec službu za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odsloužených dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Státní zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité služby v tropických nebo jiných zdravotně obtížných oblastech, má nárok na dodatkovou dovolenou již za tento rok. Stanovení tropických nebo jiných zdravotně obtížných oblastí se řídí § 215 odst. 3 zákoníku práce.

(3) Dobu čerpání dovolené určuje služební úřad.".

9. § 85 zní:

"§ 85

Překážky ve službě státních zaměstnanců pro důležité osobní překážky a překážky ve službě z důvodu obecného zájmu a náhrada platu, s výjimkou výkonu veřejné funkce, náhrada platu za pracovní volno související s brannou povinností se řídí § 191, 199 až 204 a 206 zákoníku práce.".

10. V § 88 odst. 1 se slova "§ 126 odst. 3" nahrazují slovy "§ 232".

11. V § 88 odst. 3 se slova "§ 143 odst. 1 až 5" nahrazují slovy "§ 234".

12. V § 95 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:

"(1) Poskytování náhrad výdajů, které státním zaměstnancům vzniknou v souvislosti s výkonem služby a při výkonu zahraniční služby se služebním působištěm v zahraničí, se řídí § 151 až 155, 173 až 176, 178 až 187 a 189 zákoníku práce47); nelze však použít možnosti ujednání v kolektivní smlouvě ani v jiné smlouvě. Kde se v části sedmé zákoníku práce používá pojmu "určí zaměstnavatel", rozumí se tím stanovení služebním předpisem generálního ředitele.


47)   Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb., nařízení vlády č.  465/2001 Sb. a nařízení vlády č. 214/2003 Sb.".

13. § 96 zní:

"§ 96

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí § 101 až 108 a 323 zákoníku práce.".

14. V § 97 odst. 2 se slova "§ 19" nahrazují slovy "§ 225".

15. V § 97 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Ustanovení § 237 zákoníku práce platí i zde.".

16. V § 97 odstavec 5 zní:

"(5) Bezpečná úschova svršků a osobních předmětů, které státní zaměstnanci obvykle do práce nosí, se řídí § 226 zákoníku práce.".

17. § 99 zní:

"§ 99

Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň se řídí § 238 odst. 2 a 3 zákoníku práce.".

18. § 100 zní:

"§ 100

Převedení těhotné státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu, které vykonávají službu, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány, na jiné služební místo a zařazení těchto zaměstnankyň z noční služby na denní službu se řídí § 239 zákoníku práce.".

19. § 101 zní:

"§ 101

Zařazování státních zaměstnankyň pečujících o děti k výkonu služby ve směnách a omezení výkonu služby přesčas státních zaměstnankyň se řídí § 241 zákoníku práce. Podle věty první se postupuje rovněž u státních zaměstnanců, kteří pečují o dítě.".

20. § 102 zní:

"§ 102

(1) Mateřská dovolená státních zaměstnankyň a rodičoská dovolená státních zaměstnanců se řídí § 195 až 198 zákoníku práce.

(2) Přestávky ke kojení se řídí § 242 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

(3) Přestávky ke kojení se započítávají do doby výkonu služby. Po dobu přestávek ke kojení se plat nekrátí.".

21. Nadpis části sedmé zní: " NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNĺ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNĺ".

22. V § 103 odst. 1 se slova "§ 170" nahrazují slovy "§ 248".

23. V § 103 odst. 2 se slova "§ 171" nahrazují slovy "§ 249".

24. V § 104 odstavec 1 zní:

"(1) Odpovědnost státního zaměstnance za škodu se řídí § 250 až 264 a 272 až 274 zákoníku práce.".

25. V části sedmé nadpis hlavy III zní: "ODPOVĚDNOST SLUŽEBNĺHO ÚŘADU ZA ŠKODU A ZABEZPEČENĺ STÁTNĺHO ZAMĚSTNANCE PŘI SLUŽEBNĺM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNĺ".

26. V § 105 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Odpovědnost České republiky, za niž jedná služební úřad, za škodu se řídí § 265 až 268 zákoníku práce; vnitřním předpisem se rozumí služební předpis. Zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání se řídí zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

(2) Služebním úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí pracovní úraz podle právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců. Jako služební úraz se vždy posuzuje úraz, který státní zaměstnanec utrpěl pro plnění služebních úkolů.".

27. V § 106 odst. 2 se slova "pracovněprávními předpisy jako v případě pracovního úrazu.51)" nahrazují slovy "občanským zákoníkem jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce51).".

Poznámka pod čarou č. 51 zní:


"51)   § 425 občanského zákoníku.".

28. § 107 zní:

"§ 107

Dojde-li k poškození zdraví nebo smrti

a)   osoby blízké28) státnímu zaměstnanci v důsledku útoku jiné osoby pro plnění služebních úkolů státního zaměstnance nebo
b)   fyzické osoby, které státní zaměstnanec poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu,

řídí se náhrada škody občanským zákoníkem jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce51).".

29. § 108 zní:

"§ 108

Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu služebního úřadu se řídí § 269 až 274 zákoníku práce. Zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání se řídí § 275 zákoníku práce.".

30. V § 124 odstavec 1 zní:

"(1) Služební úřad je povinen se státními zaměstnanci projednat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby v rozsahu stanoveném § 101 až 108 zákoníku práce.".

31. V § 124 odst. 2 se slova "§ 136a" nahrazují slovy "§ 108".

32. V § 129 se slova "§ 25a a 25b" nahrazují slovy "§ 283 až 285".

33. V § 133 odst. 2 se slova "zákonem o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech61a) (dále jen "zákon o platu")" nahrazují slovy "zákoníkem práce".

34. Poznámka pod čarou č. 61a se zrušuje.

35. V § 133 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí,".Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n).

36. V § 133 odst. 3 se slova "§ 19 zákona o platu s tím, že výše odměny se určuje rovněž z poměrné části příplatku za službu" nahrazují slovy "§ 140 zákoníku práce".

37. V § 134 větě druhé se slova "ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (§ 135)" nahrazují slovy "a pro platový stupeň, do kterého byl zařazen".

38. § 135 včetně nadpisu zní:

"§ 135
Platové tarify

(1) Platové tarify se stanoví ve dvanácti platových třídách a v každé z nich ve dvanácti platových stupních. Platový tarif ve dvanácté platové třídě činí nejméně 2,4násobek platového tarifu v první platové třídě. Platový tarif ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1,5násobek platového tarifu v prvním platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému stupni zvyšují o shodný procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na desítky korun nahoru.

(2) Výši platových tarifů pro jednotlivé platové třídy a způsob jejich určení pro státní zaměstnance stanoví vláda nařízením. Pro platové třídy platí tyto minimální platové tarify:

platová třída minimální platový tarif v Kč měsíčně
1.  10 240
2. 11 140
3. 12 040
4. 13 070
5. 14 170
6. 15 390
7. 16 700
8. 18 090
9. 19 650
10. 21 320
11. 23 100
12. 25 230.".

39. § 137 včetně nadpisu zní:

"§ 137
Platový stupeň

(1) Státní zaměstnanec se zařadí do příslušného platového stupně v závislosti na získaných odborných zkušenostech, době péče o dítě a době výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná praxe").

(2) Způsob, rozsah a podmínky pro určení započitatelné praxe stanoví vláda nařízením.".

40. V § 138 se slova "ve výši, kterou stanoví vláda nařízením" nahrazují slovy "nejméně ve výši 25 % jejich platového tarifu".

41. V § 138 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Výši příplatku za službu podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.".

42. V § 141 se slova "§ 10 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 127 zákoníku práce".

43. V § 141a se slova "§ 8 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 126 odst. 1 zákoníku práce".

44. V § 141a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Při výkonu služby v zahraničí lze státnímu zaměstnanci poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za službu v sobotu a v neděli, za službu ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.".

45. V § 142 se slova "§ 7 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 125 zákoníku práce".

46. V § 143 odst. 2 se slova "§ 14 odst. 2 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 135 odst. 2 a 3 zákoníku práce".

47. Za § 143 se vkládá nový § 143a, který včetně nadpisu a poznámky po čarou č. 68 zní:

"§ 143a
Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Státnímu zaměstnanci, který koná službu ve ztíženém pracovním prostředí, přísluší příplatek ve výši a za podmínek stanovených na základě zákoníku práce68).

(2) Služební předpis vydaný generálním ředitelem stanoví pravidla pro konkrétní výši příplatku podle odstavce 1.

(3) Výši příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí pro služební místa ve služebním úřadě stanoví služební předpis.


68)   § 117 věta druhá a § 128 zákoníku práce.".

48. § 144 včetně nadpisu zní:

"§ 144
Zvláštní příplatek

(1) Státnímu zaměstnanci, který vykonává službu spojenou s neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví a obtížnými režimy služby nebo jinými závažnými riziky při ochraně zájmů státu, přísluší zvláštní příplatek za podmínek a ve výši, které stanoví vláda nařízením.

(2) Služební předpis vydaný generálním ředitelem stanoví pravidla pro konkrétní výši zvláštního příplatku podle odstavce 1.

(3) Výši zvláštního příplatku pro služební místa ve služebním úřadě stanoví služební předpis.".

49. V § 147 odst. 2 se slova " , kterou stanoví vláda nařízením" nahrazují slovy "50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které byl státní zaměstnanec jmenován".

50. V § 147 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává službu na služebním místě, pro které byla stanovena šestá až dvanáctá platová třída, lze určit osobní příplatek až do výše 80 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které byl jmenován.".

51. V § 148 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

52. V § 149 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Jestliže to neumožňuje technika výpočtu platů, poskytne služební úřad státnímu zaměstnanci přiměřenou část platu a zbývající část mu vyplatí v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení dovolené.".

53. V § 150 odst. 5 se slova "nebo pobočky zahraniční banky58)" zrušují a za slova "úvěrního družstva59)" se vkládá slovo "nejpozději".

54. V § 150 odst. 6 větě první se slova "devizového trhu nebo přepočítací poměr" zrušují.

55. V § 150 odst. 7 se slova "devizového trhu nebo přepočítací poměr" zrušují.

56. § 151 včetně nadpisu zní:

"§ 151
Srážky z platu

Srážky z platu se řídí § 145 až 150 zákoníku práce.".

57. V § 154 odstavec 1 zní:

"(1) O zařazení státního zaměstnance do platového stupně a o výši platového tarifu, příplatku za službu, příplatku za vedení, příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštního příplatku a příplatku za výchovu čekatele a o změnách uvedených složek platu vydá služební orgán rozhodnutí, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.".

58. § 157 zní:

"§ 157

Plat a jeho složky stanovené za hodinu služby přísluší státnímu zaměstnanci i za zlomky hodin výkonu služby v období, za které se plat poskytuje.".

59. V § 158 odstavec 1 zní:

"(1) Při poskytování platu představenému na služebním místě generálního ředitele, zástupce generálního ředitele, státního tajemníka, zástupce státního tajemníka nebo vedoucího služebního úřadu, postupuje příslušný personální útvar obdobně podle § 134, § 136 odst. 1, § 137, 138, § 139 odst. 5, § 143 a 157. Výši platového tarifu, výši příplatku za vedení, poskytnutí odměny a její výši a přiznání a výši osobního příplatku, její zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku představenému na služebním místě generálního ředitele, zástupce generálního ředitele, státního tajemníka, zástupce státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu v ústředních správních úřadech a vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební orgán, určí orgán, který tohoto představeného na služební místo jmenoval (§ 53 odst. 2, odst. 4 věta první a odst. 5 věta první a třetí), na návrh příslušného personálního útvaru. U vedoucích ostatních služebních úřadů rozhodne o platových věcech uvedených ve větě druhé nadřízený služební orgán.".

60. V § 159 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí,".Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

61. § 161 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 zní:

"§ 161
Plat a náhradní volno za práci přesčas

Za hodinu práce přesčas73) přísluší čekateli plat nebo náhradní volno, jejichž výše nebo rozsah a podmínky nároku se řídí § 127 zákoníku práce.


73)   § 93 zákoníku práce.".

62. V § 161a se slova "§ 8 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 126 odst. 1 zákoníku práce" a na konci paragrafu se doplňuje věta "U čekatele, který se připravuje na službu v zahraničí, lze použít § 126 odst. 2 zákoníku práce.".

63. § 162 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 zní:

"§ 162
Příplatek za noční práci

Čekateli přísluší za hodinu noční práce74) příplatek ve výši stanovené v § 125 zákoníku práce.


74)   § 94 zákoníku práce.".

64. V § 163 odst. 2 se slova "§ 14 odst. 2 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 135 odst. 2 a 3 zákoníku práce".

65. § 164 včetně nadpisu zní:

"§ 164
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Čekateli, který koná práci ve ztíženém pracovním prostředí, přísluší příplatek ve výši a za podmínek stanovených v § 143a odst. 1 a služebním předpisem vydaným generálním ředitelem podle § 143a odst. 2 pro státní zaměstnance.".

66. § 165 včetně nadpisu zní:

"§ 165
Zvláštní příplatek

Čekateli, který koná práci spojenou s rizikem ohrožení života a zdraví, obtížnými pracovními režimy nebo jinými závažnými riziky při ochraně zájmů státu, přísluší zvláštní příplatek ve výši a za podmínek, které stanoví vláda nařízením a generální ředitel ve služebním předpise vydaném podle § 144 odst. 2 pro státní zaměstnance.".

67. § 165a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 75 zní:

"§ 165a
Odměna za pracovní pohotovost

Za hodinu pracovní pohotovosti75) přísluší čekateli odměna ve výši stanovené v § 140 zákoníku práce.


75)   § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce.".

68. § 168 zní:

"§ 168

Služební úřad je povinen v den nástupu do práce písemně informovat čekatele o jeho platu formou platového výměru. Platový výměr obsahuje informaci o platové třídě, do které je čekatel zařazen, o výši platového tarifu, popřípadě příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí i zvláštního příplatku. O změnách ve výši platového tarifu, popřípadě příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku, a jejich důvodech, informuje nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti, služební úřad čekatele formou změny platového výměru.".

69. V § 169 se slova "zákonem o platu" nahrazují slovy "zákoníkem práce".

70. V § 172 se slova "§ 4 odst. 1 zákona o platu stanovených v katalogu prací podle § 4 a 23 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 123 odst. 2 zákoníku práce stanovených v nařízení vlády podle § 123 odst. 6 písm. c) zákoníku práce".

71. V § 173 se slova "§ 4 a 23 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 123 odst. 5 a odst. 6 písm. e) zákoníku práce".

72. V § 181 se slova "§ 12 a 23 zákona o platu" nahrazují slovy "§ 131 zákoníku práce".

73. V § 192 odstavec 1 zní:

"(1) Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem a k právním úkonům a zastoupení podle tohoto zákona se řídí § 6 odst. 1 zákoníku práce a § 10, 22, 23, 31, 32, 33, 33a a 33b občanského zákoníku.".

74. § 193 zní:

"§ 193

(1) O služebním poměru státního zaměstnance vede služební orgán osobní spis, který smí obsahovat jen písemnosti nezbytné pro služební poměr a hodnocení státního zaměstnance.

(2) Do osobního spisu mohou nahlížet představení, kteří jsou státnímu zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu, jakož i právo na zapůjčení osobního spisu má generální ředitelství, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.

(3) Státní zaměstnanec a státní zaměstnanec, jehož služební poměr skončil, má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něj výpisy a na náklady služebního úřadu z něho požadovat stejnopisy listin.".

75. V § 226 odstavec 1 zní:

"(1) Právní úkony pro účely tohoto zákona se řídí § 34 až 39, § 40 odst. 3 až 5, § 41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku a § 19 až 29 zákoníku práce.".

76. § 227 zní:

"§ 227

Zajištění práv a povinností ze služebního poměru se řídí § 544 odst. 1 a 2, § 545 až 550, 552, 151n, 151o, 151p, 152 až 180 občanského zákoníku.".

77. § 228 zní:

"§ 228

Zánik práv a povinností ze služebního poměru se řídí § 559 až 573, § 574 odst. 1, § 575 až 578, § 580, 581, 584 až 587 občanského zákoníku.".

78. Nadpis dílu 4 v části jedenácté hlavě VII zní:

"Promlčení a zánik práva".

79. V § 229 odstavec 1 zní:

"(1) Promlčení se řídí § 329 odst. 2 a § 333 odst. 2 zákoníku práce a § 100 odst. 1 a 2, § 101, 103, 106 a 107 občanského zákoníku s tím, že vrácení neprávem vyplacených částek může služební úřad na státním zaměstnanci požadovat jen tehdy, jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let od jejich výplaty, a dále § 109 až 112 a 122 občanského zákoníku.".

80. V § 229 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené době uplatněno, dochází též v případech uvedených v § 267 odst. 2 zákoníku práce.".

81. V § 230 se slova " , § 111" zrušují a za slova "příplatku za vedení," se vkládají slova "příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí,".

82. V § 231 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Pro pojem ohrožení nemocí z povolání se použije § 347 odst. 1 zákoníku práce.

(2) Právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby se rozumějí předpisy a pokyny uvedené v § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce.".

83. § 232 zní:

"§ 232

Zjišťování a používání průměrného výdělku se řídí § 352, 353, § 354 odst. 1 až 3, § 355 až 362 zákoníku práce s tím, že nelze použít možnosti ujednání v kolektivní dohodě. Plat podle § 40 odst. 2 a 3, § 44 věty druhé, § 87 odst. 2 a § 222 odst. 3 se pro účely zjišťování průměrného výdělku nezahrnuje do hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a doba, po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období.".

84. § 248 se zrušuje.

85. Příloha č. 2 zní:

" Příloha č. 2 k zákonu č. 218/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. LVI
Přechodné ustanovení

Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se řídí odpovědnost služebního úřadu při služebních úrazech a nemocech z povolání § 365 až 393 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Čl. LVII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o kolektivním vyjednávání

Čl. LVIII

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., zákona č. 255/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1
Úvodní ustanovení

Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.".

2. § 2 až 6 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 2, 3, 4, 17 a 18 zrušují.

3. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.".

4. V § 8 odstavec 4 zní:

"(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.".

5. V § 9 odst. 1 se slova "ministerstvu práce a sociálních věcí republiky, příslušnému podle sídla této organizace" nahrazují slovy "Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo")".

6. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů. O oznámení o uložení požádá ministerstvo. Ministerstvo tyto smlouvy bez odkladu po oznámení uložení ve Sbírce zákonů zpřístupní na svých internetových stránkách.".

7. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo je povinno na žádost a za stanovený poplatek poskytnout žadateli stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně.".

8. V § 9 se odstavce 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Přijetím žádosti zprostředkovatelem je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Smluvní strany a zprostředkovatel jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.".

10. V § 11 odst. 2 se za slova "určí zprostředkovatele" vkládají slova "ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem" a slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" se nahrazují slovem "ministerstvo".

11. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele je řízení před zprostředkovatelem zahájeno.".

12. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.".

13. V § 12 odst. 1 se slova "ode dne, kdy byl seznámen s předmětem sporu" nahrazují slovy "ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele" a za slovo "strany" se vkládají slova "se zprostředkovatelem".

14. V § 12 odst. 2 se slova "do 30 dnů ode dne, kdy byl zprostředkovatel seznámen s předmětem sporu" nahrazují slovy "do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele" a za slovo "strany" se vkládají slova "se zprostředkovatelem".

15. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, mohou smluvní strany společně požádat ministerstvo o určení zprostředkovatele nového.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

16. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Smluvní strany a rozhodce jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.".

17. V § 13 odst. 2 se za slova "určí rozhodce" vkládají slova "ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem" a slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" se nahrazují slovem "ministerstvo".

18. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Rozhodcem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky, pokud je zapsána v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.".

19. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran.".

20. V § 13 odst. 7 se slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" nahrazují slovem "ministerstvo".

21. V § 14 odst. 1 se za slovo "zruší" vkládají slova "nebo změní".

22. V § 14 odst. 2 a 4 se za slovo "zrušení" vkládají slova "nebo změnu".

23. § 15 odst. 1 se slova "Ministerstva práce a sociálních věcí republik" nahrazují slovy "Ministerstvo práce a sociálních věcí".

24. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.".

25. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat.".

26. V § 17 odst. 4 se slova "Příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "Odborová organizace".

27. V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

"c) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.".

28. V § 17 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

29. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

30. V § 17 odst. 5 se slova "příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "odborová organizace".

31. V § 18 odst. 2 se slova "Zástupci příslušného odborového orgánu, kteří jsou oprávněni zastupovat" nahrazují slovy "Odborová organizace, která je oprávněna jednat za".

32. V § 19 odst. 1 se slova "Příslušný odborový orgán, který rozhodl o zahájení stávky, je povinen" nahrazují slovy "Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, je povinna".

33. V § 19 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 zrušuje.

34. V § 21 se slova "příslušný orgán, proti němuž" nahrazují slovy "odborová organizace, proti níž".

35. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"(4) Zaměstnanci, který není účastníkem stávky, umožní zaměstnavatel výkon práce. Pokud tento zaměstnanec nemůže v důsledku stávky konat práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku; koná-li práci podle § 19, za kterou přísluší nižší mzda nebo plat, poskytne mu zaměstnavatel doplatek do výše průměrného výdělku8).


8)   § 40 a 208 zákoníku práce.".

36. V § 23 odst. 3 se slova "jejíž orgán rozhodl" nahrazují slovy "která rozhodla" a slovo "hospodářského" se nahrazuje slovem "občanského".

37. V § 23 odst. 4 se slova "jejíž orgán stávku vyhlásil" nahrazují slovy "která stávku vyhlásila" a slovo "hospodářského" se nahrazuje slovem "občanského".

38. V § 26 se slova "rozhodl odborový orgán, který stávku vyhlásil nebo rozhodl" nahrazují slovy "rozhodla odborová organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla" a slova "příslušný odborový orgán" se nahrazují slovy "odborová organizace".

39. V § 27 odst. 3 se slova "příslušnému odborovému orgánu" nahrazují slovy "odborové organizaci".

40. V § 29 se slova "Příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "Odborová organizace".

41. V § 30 odst. 3 větě druhé se slovo "zabezpečení" nahrazuje slovem "pojištění" a slova "průměrného měsíčního výdělku" se nahrazují slovy "osobního vyměřovacího základu17)".Poznámka pod čarou č. 17 zní:


"17)   § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".

42. V § 31 se slova "příslušnému odborovému orgánu" nahrazují slovy "odborové organizaci".

43. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

Čl. LIX
Přechodné ustanovení

Řízení před zprostředkovatelem nebo rozhodcem, řízení o zrušení rozhodnutí rozhodce, řízení o zrušení stávky nebo výluky, vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o nezákonnosti stávky, zahájená u krajského soudu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou.

Čl. LX
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o inspekci práce

Čl. LXI

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "§ 21" nahrazují slovy "§ 305".

2. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle § 322 odst. 3 zákoníku práce,".

3. V § 6 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,".Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

4. V § 6 odst. 4 písmeno d) zní:

"d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy26),".

5. V § 10 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova "z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1" nahrazují slovy "z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1".

6. V § 11 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 1 písm. b) se slova "§ 1 odst. 4" nahrazují slovy "§ 16".

7. V § 13 odst. 1 a v § 26 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,".

8. V § 15 odst. 1 písm. o) a § 28 odst. 1 písm. o) se slova "§ 96 odst. 1" nahrazují slovy "§ 93 odst. 2".

9. V § 17 odst. 1 písm. b) a § 30 odst. 1 písm. b) se slova "§ 132 odst. 4" nahrazují slovy "§ 108 odst. 2 a 3".

10. V § 17 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 1 písm. f) se slova "§ 133" nahrazují slovy "§ 101 až 103".

11. V § 17 odst. 1 písm. q) a § 30 odst. 1 písm. q) se slova "v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59)" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí59), nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky59a) a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu59b)".

Poznámky pod čarou č. 59, 59a a 59b znějí:


"59)   Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
59a)   Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
59b)   Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.".

12. V § 17 odst. 1 písm. r) a § 30 odst. 1 písm. r) se slova "v § 134a zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59c),".Poznámka pod čarou č. 59c zní:


"59c)   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.".

13. V § 17 odst. 1 písm. s) a § 30 odst. 1 písm. s) se slova "v § 134e zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise".

14. V § 17 odst. 1 písm. v) a v § 30 odst. 1 písm. v) se slova "§ 136" nahrazují slovy "§ 322".

15. V § 17 se na konci odstavce 1 a v § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y), z) a za), která znějí:

"y) nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
z)   neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
za)   neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).".

16. V § 17 odst. 2 písm. a) a v § 30 odst. 2 písm. a) se slova "a x)" nahrazují slovy " , x), z) a za)".

17. V § 17 odst. 2 písm. b) a v § 30 odst. 2 písm. b) se slova "a p)" nahrazují slovy " , p) a y)".

18. V § 18 odst. 1 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) se slova "§ 154" nahrazují slovy "§ 240".

19. V § 18 odst. 1 písm. d) a § 31 odst. 1 písm. d) se slova "§ 157 až 160" nahrazují slovy "§ 195 až 198".

20. V § 18 odst. 1 písm. e) a § 31 odst. 1 písm. e) se slova "§ 161" nahrazují slovy "§ 242".

21. V § 18 odst. 1 písm. f) a § 31 odst. 1 písm. f) se slova "§ 165" nahrazují slovy "§ 244 až 246".

22. V § 18 odst. 1 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. g) se slova "§ 168 odst. 1" nahrazují slovy "§ 247".

23. V § 20 odst. 2 písm. c) a v § 33 odst. 2 písm. c) se za slovo "oprávnění" vkládají slova "nebo osvědčení".

24. V § 38 písm. b) se slova "zdravotním dozorem26)" nahrazují slovy "zdravotním dozorem27)".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Čl. LXII

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 492/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 421/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost vojákům z povolání1) (dále jen "zaměstnanec").


1)   Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 2 se včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

3. V § 3 odst. 3 se slova "v pracovním poměru" nahrazují slovy "ve služebním poměru".

4. V § 3 odst. 4 se slova "zákoníku práce," a slova "kolektivní smlouvy, popřípadě" zrušují.

5. V § 3 odst. 5 se slova ", , zákoníku práce" zrušují.

6. V § 3 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

7. V § 3 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Pro minimální mzdu platí obdobně § 111 zákoníku práce.".

8. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Vedoucímu zaměstnanci v Ministerstvu obrany přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí:

funkce příplatek za vedení v Kč měsíčně
1. vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru) od 2 000 do 5 000
2. ředitel odboru od 3 500 do 8 000
3. náměstek ministra od 6 000 do 13 000.".

9. V § 6 se slova "pracovní smlouvy" nahrazují slovy "druhu práce".

10. V § 11 odst. 3 se slova "nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů" zrušují.

11. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

12. V § 16 odst. 2 se slova "po projednání s příslušným odborovým orgánem" a slova " , není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě" zrušují.

13. V § 16 odst. 4 se slova "pracovního poměru" nahrazují slovy "služebního poměru".

14. V § 17 odst. 2 se slova "v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě" zrušují.

15. V § 18 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

16. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Pro pořadí srážek ze mzdy platí obdobně § 147 odst. 2, § 148 a § 149 odst. 1, 2 a 4 zákoníku práce.".

17. V § 20 se věta druhá nahrazuje větou "Vydal-li zaměstnavatel vnitřní platový předpis, je povinen umožnit zaměstnancům do něj nahlížet.".

18. § 21 a 25 se zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. LXIII

V příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se slova

"překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

4"

nahrazují slovy

"překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů42)

4".

Poznámka pod čarou č. 42 zní:


"42)   Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. LXIV

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 znějí:

"(1) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch.

(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

a)   náhrada škody podle zákoníku práce,
b)   odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů4),
c)   věrnostní přídavek horníků5),
d)   odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
e)   jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
f)   plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

3)   § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
6)   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.".Poznámky pod čarou č. 7 až 10, 10a a 10b se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 5 odst. 3 se na začátek vkládá nová věta první "Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v odstavci 1 odměna ve zvláštních případech vyplácená pěstounům podle zákona o státní sociální podpoře7).".Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)   § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. LXV

V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 7 znějí:

"(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch.

(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

a)   náhrada škody podle zákoníku práce,
b)   odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů4),
c)   věrnostní přídavek horníků5),
d)   odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
e)   jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
f)   plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

(3) Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v odstavci 1 odměna ve zvláštních případech vyplácená pěstounům podle zákona o státní sociální podpoře7).


2)   § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
6)   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

Poznámky pod čarou č. 8, 9, 9a a 9b se zrušují včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. LXVI

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:

"§ 67a

Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle věty první procentní výměra starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu.".

2. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který zní:

"§ 74a

(1) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle předpisů účinných před 1. lednem 1969 zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí důchodový věk 50 let, pokud tito pojištěnci nastoupili do zaměstnání v uranovém průmyslu na pracovištích s rizikem ionizujícího záření před 1. lednem 1969 a věku 50 let dosáhli po 30. červnu 2006.

(2) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí důchodový věk 55 let, pokud tohoto věku dosáhli po 30. červnu 2006 a nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1. Za zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy se pro účely věty první nepovažuje zaměstnání v hornictví vykonávané pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na radioaktivní suroviny.".

3. V § 76 se odstavec 3 zrušuje.

4. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který zní:

"§ 76a

Procentní výměra starobního důchodu, který je přiznáván po 30. červnu 2006 pojištěncům, jejichž důchodový věk byl stanoven podle § 74a odst. 1 nebo § 76 odst. 1, a pojištěncům, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech), které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává starobní důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod byl přiznán ke dni 31. prosince 1995.".

Čl. LXVII
Přechodná ustanovení

1. Procentní výměra starobních důchodů přiznaných v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2006 osobám, které dosáhly věku 50 let před 1. červencem 2006 a splnily ostatní podmínky uvedené v § 74a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona, osobám uvedeným v § 76 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a osobám, které vykonávaly před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech), které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se na žádost zvýší od splátky důchodu splatné po 30. červnu 2006 podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá den, od něhož byl starobní důchod přiznán. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož byl přiznán starobní důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod uvedený ve větě první byl přiznán ke dni 31. prosince 1995. Starobní důchod se podle věty první nezvýší, pokud byl zvýšen podle § 76 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 188/2001 Sb., nebo podle čl. II zákona č. 188/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo pokud byl zvýšen na základě opatření přijatých ministrem práce a sociálních věcí podle § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podle zásad obdobných úpravě obsažené v § 76a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona.

2. Poživatelům důchodů, kteří dosáhli věku 100 let před účinností tohoto zákona, se zvyšuje procentní výměra vypláceného důchodu o 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle věty první procentní výměra starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. Na poživatele důchodu uvedené ve větě první se nevztahuje § 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čl. LXVIII

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 9 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova " , a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Předsedu zastupují 2 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. LXIX

V § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se slova "od 1. ledna 2007" nahrazují slovy "od 1. ledna 2008".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Účinnost

Čl. LXX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. LXVI a čl. LXVII, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.