Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


189

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce nemocenského pojištění vyplacené neprávem nebo ve vyšší částce a ve sporech o vzájemném vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,".

 2. V § 279 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h)  pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
i)   pohledávky náhrady mzdy (sníženého platu nebo snížené odměny) poskytované po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákoníku práce

Čl. II

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 1 písm. a) a § 46 odst. 1 písm. d) se slova "nebo sociálního zabezpečení" zrušují.

2. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.".

3. V § 85a odst. 5 se slova "nepřísluší náhrada mzdy, ale" nahrazují slovy "přísluší náhrada mzdy podle § 127a nebo".

4. Poznámka pod čarou č. 17a zní:


"17a)  § 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

5. V § 121 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " , a náhradu mzdy podle § 127a, na niž zaměstnanci nárok nevznikl".

6. § 127 včetně poznámek pod čarou č. 24, 24a a 24b zní:

"§ 127

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštního právního předpisu17a), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu24), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiného nemocného člena domácnosti24a), jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou, a po dobu péče o dítě mladší než 10 let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jejichž péči dítě jinak je, nebo jestliže osoba, jež jinak o dítě pečuje, onemocněla, porodila nebo jí byla nařízena karanténa24), popřípadě se podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat. Po tuto dobu, s výjimkou případů uvedených v § 127a, nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy; nárok na dávky nemocenského pojištění a státní sociální podpory náležející po tuto dobu upravují zvláštní právní předpisy24b).


24)   Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24a)   § 115 občanského zákoníku.
24b)   Zákon č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 24a a 24b se označují jako poznámky pod čarou č. 24k a 24l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

7. Za § 127 se vkládá nový § 127a, který včetně poznámek pod čarou č. 24c až 24j zní:

"§ 127a

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada mzdy ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V rámci období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které mu podle mzdových předpisů náleží mzda, náhrada mzdy nebo za něž se plat nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského24c). Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy následujícím kalendářním dnem. Pokud v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náleží nemocenské24d) nebo peněžitá pomoc v mateřství24e), náhrada mzdy nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nárok na náhradu mzdy podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy z důvodu jiné překážky v práci.

(2) Náhrada mzdy podle odstavce 1 přísluší ve výši 30 % průměrného výdělku za první 3 dny a ve výši 69 % průměrného výdělku od čtvrtého dne v rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Pro účely stanovení náhrady se zjištěný průměrný výdělek pro pracovněprávní účely24f) upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění24g), s tím, že pro účely této úpravy se redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 1,4 a poté zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru; pro účely této úpravy se přitom do první redukční hranice započítá částka ve výši 90 %. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vznikl nebo zanikl nárok na náhradu mzdy podle odstavce 1, také nárok na mzdu za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda. V případě souběžných pracovních poměrů (§ 69) se průměrný měsíční výdělek podle věty druhé upravuje zvlášť pro každý pracovní poměr.

(3) V kolektivní smlouvě lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první, nejvýše však do výše průměrného měsíčního čistého výdělku (§ 275 odst. 3); to platí i pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.

(4) Náhrada mzdy stanovená podle odstavců 2 a 3 se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu24h).

(5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 7 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout.

(6) Náhrada mzdy se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel je povinen vyhlásit, do kdy nejpozději před pravidelným termínem výplaty mzdy je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady mzdy, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena.

(7) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem24i) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti24j) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel podle věty první oprávněn kontrolovat. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.


24c)   § 26 zákona č. 187/2006 Sb.
24d)   § 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.
24e)   § 33 zákona č. 187/2006 Sb.
24f)   § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.
24g)   § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb.
24h)   § 31 zákona č. 187/2006 Sb.
24i)   § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.
24j)   § 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 24c až 24l se označují jako poznámky pod čarou č. 24m až 24v, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

8. V § 194 odst. 1 se za slova "plnou výší" vkládají slova "náhrady mzdy podle § 127a a plnou výší".

9. V § 194 odst. 2 větě druhé za středníkem se za slovo "považuje" vkládají slova "náhrada mzdy podle § 127a a".

10. § 239 zní:

"§ 239

Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, přísluší nejdéle po dobu 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny za podmínek stanovených v § 127a. Pro účely poskytování této náhrady platí pro zaměstnance, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen určit.".

11. V § 266a odst. 1 větě první se za slova "z pracovní smlouvy" vkládají slova "a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného (§ 127a odst. 7)".

12. V § 267 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "s výjimkou náhrady mzdy podle § 127a; pro účely poskytování náhrady mzdy podle § 127a platí pro domáckého zaměstnance předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen určit,".

Čl. III
Přechodné ustanovení

Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa před 1. lednem 2007, náhrada mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle § 127a zákoníku práce, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepřísluší.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. IV

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 77 odst. 3 se slova " , ve věcech dočasné pracovní neschopnosti do tří dnů" zrušují.

2. V § 77 odst. 5 se slova " , ve věcech pracovní neschopnosti do pěti dnů," zrušují.

3. V § 77 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"(7) Na rozhodnutí vydané při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění podle zvláštního právního předpisu15) se vztahují odstavce 1 až 5 o lékařském posudku obdobně s tím, že

a)   návrh na přezkoumání rozhodnutí lze podat do 3 dnů; tento návrh nemá odkladný účinek,
b)   návrh na přezkoumání rozhodnutí se postupuje podle odstavce 5 do 5 dnů od jeho doručení,
c)   rozhodnutí je platné dnem vystavení,
d)   účastníky řízení o přezkoumání rozhodnutí jsou zdravotnické zařízení, které rozhodnutí vydalo, a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat jen tato osoba.

15)   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

4. V § 77 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na rozhodování orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování podle zvláštního právního předpisu15a).


15a)   § 75 zákona č. 187/2006 Sb.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. V

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se slova " , nemocenské zabezpečení" zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o věrnostním přídavku horníků

Čl. VI

V § 9 odst. 3 zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, se slova "podpory při ošetřování člena rodiny" nahrazují slovem "ošetřovného".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. VII

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušují.

2. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

3. V § 70 odst. 5 se slova "vznik nároku" nahrazují slovem "nárok" a slovo "vzniku" se zrušuje.

4. V § 83 odst. 1 větě první se slovo "(péči)" zrušuje.

5. V § 83 odst. 1 větě druhé se slovo "(péče)" zrušuje.

6. Část šestá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 54 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. VIII

V zákoně č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., se čl. II a čl. III zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

Čl. IX

V zákoně č. 180/1990 Sb., o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů, se čl. I až čl. IV a čl. VI až čl. X zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o kolektivním vyjednávání

Čl. X

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 24 zní: "Nároky ze sociálního zabezpečení".

2. V § 24 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o změnách v sociálním zabezpečení

Čl. XI

V zákoně č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, se čl. II a čl. V zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. XII

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se slovo "(péče)" zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 1 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů" a slova "nemocenského pojištění," se zrušují.

 2. V § 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušuje a zároveň se zrušuje dvojtečka a označení písmene b).

 3. V § 3 odst. 1 se slova "a organizace" zrušují.

 4. V § 4 odst. 2 se slova " , s výjimkou rozhodnutí podle § 6 odst. 4 písm. a) bod 6 a § 8a odst. 4, a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno o odkladu, přerušení nebo zproštění výkonu civilní služby ze zdravotních důvodů podle zvláštních předpisů46)" a poznámka pod čarou č. 46 zrušují.

 5. V § 5 písm. a) bodě 3 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

 6. V § 5 písm. a) se doplňuje bod 6, který zní:

"6. 

o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody,".

 7. V § 5 písmeno f) zní:

"f)  zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění,".

 8. V § 5 písm. h) se slova "nemocenského a" zrušují.

 9. V § 5 se písmeno ch) zrušuje.

10. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

11. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova "nemocenského pojištění a" zrušují.

12. V § 6 odst. 4 písm. a) se body 2, 5, 6, 8, 18 a 20 zrušují.

13. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "jeho zaměstnavatelem".

14. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 7 se na konci doplňují slova "a o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále,".

15. V § 6 odst. 4 se písmena b), c), g), m), n), p) a t) zrušují.

16. V § 6 odst. 4 písmeno j) zní:

"j)   opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění,".

17. V § 6 odst. 4 písm. l) se slovo "organizacím" nahrazuje slovem "zaměstnavatelům".

18. V § 6 odst. 4 písmeno o) zní:

"o)  kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,".

19. V § 6 odst. 4 písm. q) se slova "a se zřetelem k účelnému vynakládání prostředků na sociální zabezpečení též kontrolují lékařské podklady pro rozhodování o nároku a výši dávek nemocenského pojištění (§ 8a) a dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany (§ 8b)" zrušují.

20. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene r) doplňují slova "a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí".

21. V § 6 odst. 4 písmeno s) zní:

"s)  vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce neschopný, byl uznán plně nebo částečně invalidní na základě soudního řízení o žalobě,".

22. V § 6 odst. 4 písm. u) se slova "nemocenského pojištění a" zrušují a slova "organizací, které" se nahrazují slovy "zaměstnavatelů, kteří".

23. V § 6 odst. 4 se písmeno z) vložené zákonem č. 501/2004 Sb. zrušuje.

24. V § 7 písm. a) se slova "zaniklé organizace v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. b) a sídlem organizace pro účely důchodového pojištění" nahrazují slovy "zaniklého zaměstnavatele".

25. V § 7 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"b)  místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu9a) v České republice, jde-li o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. ch), i), k), o), r) a v) a v § 82 odst. 1,
c)   sídlem zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u), nelze-li určit místní příslušnost podle písmene d); je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České republice, a nemá-li fyzická osoba hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem jejího podnikání na území České republiky, popřípadě je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, která nemá trvalý ani hlášený pobyt na území České republiky a ani na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu na území České republiky zaměstnance, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem výkonu práce těchto zaměstnanců v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u),

9a)   § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

26. V § 7 písm. d) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "písm. m)," se nahrazují slovy "písm. a) bodě 3, písm.".

27. V § 7 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

28. V § 7 písm. e) se slova "písm. g) č. 1, písm. ch), písm. o) č. 1, písm." nahrazují slovy "písm. ch), o)," a za slova "České republiky" se vkládají slova " , popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu v České republice9a)".

29. V § 8 úvodní části ustanovení odstavce 1 se slova "svými lékaři" zrušují.

30. V § 8 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

31. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo "lékaře" zrušuje.

32. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení uvedené v odstavcích 1 a 2 může plnit pouze lékař.".

33. V § 8 odst. 7 větě druhé se slova "nebo podle § 94" zrušují.

34. § 8a a 8b se zrušují.

35. V § 10 odst. 2 se slovo "jí" nahrazuje slovem "jím".

36. V § 11 odst. 1 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů", slovo "organizace" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

37. V § 11 odst. 2 se slova "a údaje o změně jména a příjmení občanů narozených před 1. lednem 1969" zrušují.

38. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Povinnost podle věty první plní tyto úřady zasláním opisu úmrtního listu.".

39. V § 11a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 73a a 73b zní:

"(1) Ministerstvo vnitra poskytuje České správě sociálního zabezpečení údaje z informačního systému evidence obyvatel73a) o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu73b).


73a)   § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
73b)   § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

40. V § 11a odst. 2 se slova " , a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup" zrušují.

41. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

42. V § 11a odst. 3 se v písmenu a) bodě 3 a v písmenu b) bodě 3 slova "a jeho změna" zrušují.

43. V § 11a odst. 3 písm. a) bod 5 zní:

"5. rodné číslo a jeho změny,".

44. V § 11a odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova "uvedených v odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovy "vedených v systému evidence obyvatel".

45. V § 11a odst. 3 písm. b) bod 5 zní:

"5.

 rodné číslo a jeho změny,".

46. V § 11a odst. 3 písm. b) se bod 8 zrušuje.Dosavadní body 9 až 17 se označují jako body 8 až 16.

47. V § 11a odst. 3 písm. b) bodě 12 se slova "cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovem "obyvatelem".

48. V § 11a odst. 3 písm. b) bodě 13 se slova "cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovem "obyvateli".

49. V § 11a odst. 3 písm. b) se na konci bodu 16 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 17, který zní:

"17. 

u osvojení dítěte, které je obyvatelem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte;".

50. V § 11a odst. 3 písm. c) bod 4 zní:

"4. 

rodné číslo a jeho změny.".

51. V § 11a odst. 3 písm. c) se body 5 až 8 zrušují.

52. V § 11a odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 73h zní:

"(5) Česká správa sociálního zabezpečení může Ministerstvo vnitra požádat o přidělení rodného čísla fyzické osobě, která v rozhodné době zpracování jejích údajů v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení nemá trvalý ani jiný pobyt na území České republiky ani se na něm dlouhodobě nezdržuje, zjistí-li důvody pro jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních právních předpisů4a), práva Evropských společenství73d) nebo mezinárodních smluv. V těchto případech je Česká správa sociálního zabezpečení povinna předložit odůvodněnou žádost o přidělení rodného čísla, obsahující náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem73h) a doplněnou adresou fyzické osoby pro doručování.


73h)   § 17a odst. 2 a 4 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

53. V § 11a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 73i znějí:

"(6) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna poté, kdy z veškeré jí dostupné spisové dokumentace a z jí vedených informačních systémů prověřila správnost údaje, poskytnutého z informačního systému evidence obyvatel, o jehož správnosti měla pochybnosti, a tyto nadále trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto skutečnost a požádat o provedení kontroly tohoto údaje73i); k žádosti je povinna připojit fotokopie spisové dokumentace, z níž vyplývají důvody pochybností o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.

(7) Údaje poskytované podle odstavců 1 až 4 slouží České správě sociálního zabezpečení pro plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona, zvláštních právních předpisů4a), práva Evropských společenství73d) a mezinárodních smluv.


73i)   § 8a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

54. V § 12 písm. a) se slova "organizace, aby podaly" nahrazují slovy "zaměstnavatele, aby podal".

55. V § 12 písm. e) se ve větě druhé slova "malou organizaci" nahrazují slovy "zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných důchodového pojištění".

56. V § 12 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) občana, aby se za účelem osvědčení skutečností rozhodných pro provádění důchodového pojištění dostavil v určeném termínu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení; občan je povinen této výzvě vyhovět, pokud se předem z vážných důvodů neomluvil.".

 57. V § 13 odst. 1 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

58. V § 13 odst. 2 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

59. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Orgány sociálního zabezpečení mohou v rámci oprávnění podle věty první kontrolovat též správnost určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnavatelem za účelem určení správné výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

60. V § 14 odst. 2 části věty první před středníkem se slova " , organizací nebo malých organizací" nahrazují slovy "nebo zaměstnavatelů".

61. V § 14 odst. 2 části věty první za středníkem se slova " , organizace nebo malé organizace" nahrazují slovy "nebo zaměstnavatele".

62. V § 14 odst. 3 písm. c) se slova "organizací a malých organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelů".

63. V § 14 odst. 3 písm. d) se čárka za slovem "činných" nahrazuje slovem "a" a slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců" se zrušují.

64. V § 14 odst. 3 písm. h) se středník nahrazuje čárkou a slova "u malých organizací též počet jejich zaměstnanců," se zrušují.

65. V § 14 odst. 3 písm. i) a j) se slova "nemocenského a" zrušují.

66. V § 14 odst. 3 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 50c zní:

"k)  Celní správě České republiky údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového pojištění, včetně data přiznání a údajů o jejich výplatě od tohoto data, a to v rozsahu nezbytném pro účely poskytování výsluhového příspěvku podle zvláštního zákona50c),

50c)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 50c se označuje jako poznámka pod čarou č. 50d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

67. V § 15 větě první se slova "do organizací" nahrazují slovy "na pracoviště zaměstnavatelů".

68. V § 15 větě druhé se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

69. V § 16 odst. 1 větě první se slova "a pro kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti" zrušují.

70. V § 16c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "nemocenského pojištění a" zrušují.

71. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a datum úmrtí pojištěnce".

72. V § 16c odst. 2 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena g) až o).

73. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova "popřípadě též kontaktní adresu pojištěnce, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu a pojištěnec ji oznámil,".

74. V § 16c odst. 2 písm. h) a i) se slova "na nemocenském pojištění a" zrušují.

75. V § 16c odst. 2 se na konci písmene h) doplňují slova "a údaj o tom, jde-li o povinnou nebo dobrovolnou účast".

76. V § 16c odst. 2 písm. j) se slova "(organizace a malé organizace)" zrušují.

77. V § 16c odst. 2 písm. k) se slovo "individuální" nahrazuje slovy "identifikační, popřípadě individuální".

78. V § 16c odst. 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až u), která znějí:

"p)  datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,
q)   dobu důchodového pojištění,
r)   vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní roky,
s)   doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,
t)   doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem pojištění,
u)   jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo zvláštního příjemce.".

79. V § 16c se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.".

80. V nadpisu části třetí se slovo "ORGANIZACĺ" nahrazuje slovem "ZAMĚSTNAVATELŮ".

81. V části třetí se hlava první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 54 a 3b zrušuje.

82. V nadpisu hlavy druhé v části třetí se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

83. V nadpisu § 35a a 36 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

84. V § 35a odst. 1 se slovo "Organizací" nahrazuje slovem "Zaměstnavatelem".

85. V § 35a odst. 1 se na konci doplňuje věta "Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").".

86. V § 35a odst. 2 se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

87. V § 35a odst. 3 se slova "organizace povinny" nahrazují slovy "zaměstnavatelé povinni".

88. V § 35a odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 71a a 71b zní:

"(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat

a)   stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce, kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
b)   záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno,
c)   záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají,
d)   mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,

pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu.


71a)   § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
71b)   § 94 zákoníku práce.".

89. V § 35a se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených dob a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto záznamy a doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.".

90. V § 36 písmeno c) zní:

"c)  členů družstev družstvo, jehož jsou členy,".

91. V § 36 písmeno h) zní:

"h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,".

 92. V § 36 písmeno n) zní:

"n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce věznice,".

 93. V § 36 písmeno q) zní:

"q)  osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,".

94. V § 36 písm. r) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

95. V § 36 písm. s) se slova "(péče)" a "(péči)" zrušují a slovo "organizace" se nahrazuje slovem "útvary".

96. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 36a
Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech

(1) Smluvní zaměstnavatelé plní pro smluvní zaměstnance, kteří jsou účastni českého důchodového pojištění, pro účely důchodového pojištění stejné povinnosti jako ostatní zaměstnavatelé pro ostatní zaměstnance, kteří jsou účastni českého důchodového pojištění. Smluvním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli. Smluvním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele.

(2) Zaměstnavatel zaměstnanců, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, vykonávají trvale zaměstnání v cizině a jsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, je povinen vést ve své evidenci o těchto zaměstnancích údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) a b) a údaj o této povinné účasti na důchodovém pojištění v cizině.

§ 36b
Oznamovací povinnost

Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů, a den skončení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů. Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených ve větě první a druhé; tuto dohodu může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení, přičemž platnost této dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla vypovězena.".

 97. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení a v písmenu a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

 98. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova "stav a" zrušují.

 99. V § 37 odst. 1 písm. c) se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "zaměstnavateli".

100. V § 37 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e)   dobu dočasné pracovní neschopnosti a karantény, za kterou byla vyplacena náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) v období prvních 14 kalendářních dnů této neschopnosti a karantény,
f)   dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,".

101. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " ; byl-li nebo je-li poživatel starobního důchodu na základě výdělečné činnosti mimo území České republiky účasten důchodového pojištění v cizině, též tento záznam".

102. V § 37 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)   nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,
j)   dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.".

103. V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel".

104. V § 37 odst. 4 se slova "písm. a), b), popřípadě písm. f)" nahrazují slovy "písm. a) a b)".

105. V § 37 odst. 5 větě třetí se za slova "plátci důchodu" vkládají slova " , je-li jím některý z orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1,".

106. V § 37 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

107. V § 37 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova " , a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku".

108. V § 38 odst. 1 se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatelé", slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni" a slova " , pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu" se zrušují.

109. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Evidenční list se nevede, jde-li o pracujícího poživatele starobního důchodu, pokud tento poživatel nebyl nebo není účasten důchodového pojištění v cizině. Evidenční list nevede okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm. s).".

110.  V § 38 odst. 2 větě druhé se slova "téže organizace" nahrazují slovy "téhož zaměstnavatele".

111. V § 38 odst. 4 písm. a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

112. V § 38 odst. 4 se v písmenu g) slova "a) a" zrušují a na konci se doplňují slova "a doby dočasné pracovní neschopnosti a nařízené karantény, za které byla podle zvláštních právních předpisů56a) poskytnuta náhrada mzdy (snížený plat nebo snížená odměna) za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,".Poznámka pod čarou č. 56a zní:


"56a)  § 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.".

113. V § 38 odst. 5 větě první se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

114. V § 38 odst. 5 větě druhé se slova "zápisem organizace" nahrazují slovy "zápisem zaměstnavatele" a slova "a organizace" se nahrazují slovy "a zaměstnavatel".

115. V § 39 odst. 1 větě první se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

116. V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Organizace je povinna" nahrazují slovy "Zaměstnavatel je povinen" a číslo "8" se nahrazuje číslem "30".

117. V § 39 odst. 2 písm. a) se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a věta druhá se zrušuje.

118. V § 39 odst. 3 se slova "organizace povinna" nahrazují slovy "zaměstnavatel povinen".

119. V § 39 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

120. V § 39 odst. 5 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

121. V § 39a odst. 1 se za slova "ode dne" vkládá slovo "skončení," a slova " ; tuto povinnost mají školy jen do 30. června 2005" se zrušují.

122. V § 39a odstavec 2 zní:

"(2) Jde-li o osoby uvedené v § 36 písm. r), předkládá zaměstnavatel, popřípadě vzdělávací zařízení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až c) do 8 dnů ode dne skončení přípravy České správě sociálního zabezpečení.".

123. V § 39a odstavce 4 až 7 znějí:

"(4) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá osobám samostatně výdělečně činným údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), s výjimkou údajů o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době, po kterou bylo osobě samostatně výdělečně činné vypláceno nemocenské, údaj o době účasti na důchodovém pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za každý kalendářní rok.

(5) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá osobám dobrovolně účastným důchodového pojištění údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), s výjimkou údajů o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době účasti na důchodovém pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za každý kalendářní rok.

(6) Údaje podle odstavců 4 a 5 zasílá okresní správa sociálního zabezpečení osobě samostatně výdělečně činné a osobě dobrovolně účastné důchodového pojištění do 30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění, a to na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li osoby uvedené ve větě první s údaji zapsanými v tomto tiskopisu, mohou požádat do 30 dnů ode dne převzetí tohoto tiskopisu okresní správu sociálního zabezpečení o opravu; ustanovení § 38 odst. 5 věty třetí platí zde obdobně. Nevyhoví-li okresní správa sociálního zabezpečení žádosti podle věty druhé, vydá o tom rozhodnutí; žádost o opravu se přitom považuje za žádost o zahájení řízení.

(7) Údaje podle odstavců 1 až 3 se předkládají na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.".

124. V § 39a se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Jde-li o osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v odstavcích 4 a 5 za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.".

125. § 40 se zrušuje.

126. V § 41 odst. 1 se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel", slova "k ní" se nahrazují slovy "k němu", slova " , plného invalidního nebo částečného invalidního" se zrušují a slova " ; jde-li však o poživatele starobního důchodu, má organizace tuto povinnost jen v případech, kdy" se nahrazují slovem " , pokud".

127. V § 41 odstavec 4 zní:

"(4) Zaměstnavatel má povinnost odeslat hlášení tomu orgánu sociálního zabezpečení, který vyplácí důchod.".

128. V § 41 odst. 5 se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "zaměstnavateli".

129. V § 41 odst. 6 a v § 42 se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

130. V § 42 se slova "pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem" nahrazují slovy "dočasné pracovní neschopnosti a karantény".

131. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo, na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, o výši vyměřovacích základů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení dosažených v kalendářním roce, které do kalendářního roku zúčtoval, a o výši vyplacených náhrad mezd nebo snížených platů (snížených odměn) v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které do kalendářního roku zúčtoval. Pokud výše těchto zúčtovaných vyměřovacích základů a vyplacených náhrad nebo snížených platů (snížených odměn) dosáhla v kalendářním roce aspoň dvanácti-násobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendářního roku, potvrdí zaměstnavatel jen tuto skutečnost. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat i okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. Tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.".

132. V § 46 se slova "organizace povinny" nahrazují slovy "zaměstnavatelé povinni".

133. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova "a civilní službu," zrušují.

134. V § 48 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

135. V § 48 odst. 5 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".

136. V § 48a odst. 2 se za slova "Osoba samostatně výdělečně činná" vkládají slova "vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost".

137. Poznámka pod čarou č. 41 zní:


"41)  § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

138. V § 48b odst. 2 se slova "a k účasti na nemocenském pojištění58)" a poznámka pod čarou č. 58 zrušují.

139. Poznámka pod čarou č. 59 zní:

"59) 

§ 10 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

140. V § 48b odst. 3 se slova "a z účasti na nemocenském pojištění60)" a poznámka pod čarou č. 60 zrušují.

141. V § 48c se slova "§ 49," zrušují.

142. V části čtvrté se hlava druhá včetně nadpisu zrušuje.

143. V § 50 odst. 2 se slova "zaslala organizace" nahrazují slovy "zaslal zaměstnavatel".

144. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci důchodu změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, je-li mu dávka poukazována na účet u banky.".

145. V § 51 odst. 1 větě druhé se za slovo "uvádějí" vkládají slova "své rodné číslo a".

146. V § 51 odst. 2 se slova "organizaci plnící" nahrazují slovy "zaměstnavateli plnícímu" a slovo "její" se nahrazuje slovem "jeho".

147. V § 54 odst. 1 se slova " , 48b a § 49 odst. 5" nahrazují slovy "a § 48b".

148. V § 54 odst. 2 se slova " , § 15 větě druhé, § 20 až 23, § 29, § 33 odst. 1 a 2 větě druhé a § 34 odst. 1, odst. 2 větě za středníkem a odst. 3" nahrazují slovy "a § 15 větě druhé" a slova "organizaci (malé organizaci)" se nahrazují slovem "zaměstnavateli".

149. V § 54 odst. 3 se slova "§ 8a odst. 2 větě třetí, § 8a odst. 3, § 8b odst. 4, § 16 odst. 1 a § 66" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1".

150. V § 54 odst. 4 se za slova "§ 83" vkládají slova "odst. 2" a slova "uložit organizaci" se nahrazují slovy "uložit zaměstnavateli".

151. V § 54 odstavec 5 zní:

"(5) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 12 písm. f) může okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu pokutu až do výše 10 000 Kč.".

152.  V § 54 odst. 7 větě druhé se slova "organizaci (malé organizaci)" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

153. V § 54a se slova " ; toto oprávnění však neplatí, postupuje-li okresní správa sociálního zabezpečení podle § 32 odst. 1" zrušují.

154. V nadpisu části šesté se slova "NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNĺ," zrušují.

155. V části šesté se hlava první včetně nadpisu zrušuje.

156. V § 81 odst. 1 větě druhé se slova "na příslušnou organizaci nebo" zrušují.

157. V § 82 odstavec 1 zní:

"(1) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.".

158. V § 82 se odstavce 2 až 5 zrušují.Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 2 až 4.

159. § 83 včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

"§ 83

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. Věta první platí obdobně pro věznici, pokud je podle § 82 odst. 3 příslušná k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.

(2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této správě, zda

a)   provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z důchodu uzavřené podle občanského zákoníku60a), označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
b)   trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán,
c)   vyplácí náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.

60a)   § 551 občanského zákoníku.".

160. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

"§ 83a
Účastníci řízení

V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu stejnopisu evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až z).".Dosavadní § 83a se označuje jako § 83b.

161. V § 83b odst. 2 se slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 4".

162. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Výchovu dítěte a péči o dítě do čtyř let věku prokazuje žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením.

(3) K prokázání doby pojištění lze použít čestného prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak.".

163. V § 85 odst. 1 písm. c) se slova "organizace, která vyslala" nahrazují slovy "zaměstnavatele, který vyslal".

164. V § 86 odstavec 4 zní:

"(4) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data

a)   přiznání důchodu nebo jeho výplaty; takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu,
b)   uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu; takovou žádost může podat pouze jednou po tomtéž uvolnění nebo zařízení výplaty;

na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního zabezpečení nové rozhodnutí.".

165. § 87 včetně nadpisu zní:

"§ 87
Podkladové rozhodnutí

Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodů 1, 3, 11 a 17 a rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1 podle § 38 odst. 5 věty čtvrté se považují za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o dávce důchodového pojištění, jestliže bylo vydáno po podání žádosti o tuto dávku. Rozhodnutí uvedené ve větě první je obsaženo v rozhodnutí o dávce důchodového pojištění.".

166. V § 90 písmeno a) zní:

"a) rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost,".

 167. V § 90 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost orgánu sociálního zabezpečení doručit písemnost je splněna, jakmile oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná a oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění přijetí písemnosti odmítne.".

168. V části šesté se hlava třetí včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 62, 25 a 26 zrušuje.

169. V § 104a se na konci doplňují slova "a rozhodování o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném nebo penále".

170. V § 104b odst. 1 větě první se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "malé organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".

171. V § 104b odst. 1 větě druhé se slova "malou organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelem".

172. V § 104b odst. 2 písm. a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "této organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".

173. V § 104c odst. 1 větě druhé se slova "organizace (malé organizace), které" nahrazují slovy "zaměstnavatele, kterému".

174. V § 104e písm. a) se za slovo "povolení" vkládají slova "nebo nepovolení".

175. V § 104g odst. 1 písm. a) se slova "organizace (malé organizace), jíž" nahrazují slovy "zaměstnavatele, kterému".

176. V § 104g odst. 1 písm. b) se slova "organizace (malé organizace)" nahrazují slovem "zaměstnavatele", slova "organizací (malou organizací)" se nahrazují slovem "zaměstnavatelem" a slovo "jí" se nahrazuje slovem "mu".

177. V § 104g odst. 3 se slova "organizace (malá organizace)" nahrazují slovem "zaměstnavatel" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

178. V § 104ch odst. 1 a 2 se slova "práce a sociálních věcí" zrušují.

179. § 104i včetně nadpisu zní:

"§ 104i
Zástavní právo

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném a penále zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku plátce pojistného, který má dluh na pojistném nebo penále (dále jen "dlužník"), za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Při rozhodování o zřízení zástavního práva se postupuje podle správního řádu s těmito odchylkami:

a)   zahájení řízení se dlužníku neoznamuje,
b)   řízení se zahajuje z moci úřední a je zahájeno dnem, kdy okresní správa sociálního zabezpečení učinila v řízení první úkon,
c)   odvolání proti rozhodnutí o zřízení zástavního práva nemá odkladný účinek.

(3) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna vyžadovat od dlužníka doklady o vlastnictví věcí; v žádosti přitom uvede, pro jaké účely tyto doklady vyžaduje. Ke zjištění předmětu zástavy jsou pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení oprávněni vstupovat do provozních objektů a jiných prostor vlastněných nebo užívaných dlužníkem a vyžadovat od dlužníka předložení dokladů o vlastnictví jimi určených věcí. Dlužník je povinen okresní správě sociálního zabezpečení a pověřeným zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení na vyžádání poskytnout ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny, doklady o jím vlastněných věcech a umožnit vstup podle věty druhé; za nesplnění těchto povinností může okresní správa sociálního zabezpečení uložit dlužníku pořádkovou pokutu až do výše 20 000 Kč. 

(4) Zástavní právo vzniká dnem doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva dlužníkovi. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalším věcem, o kterých jsou vedeny veřejné registry, vzniká dnem doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, který vede katastr nemovitostí, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr.

(5) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka, odlišného od dlužníka, na základě písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.

(6) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle rozhodnutí o zřízení zástavního práva k záznamu v Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem; záznam provede Notářská komora České republiky bezúplatně.

(7) Zástavní právo zřízené rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení zaniká rovněž dnem právní moci rozhodnutí, kterým okresní správa sociálního zabezpečení ruší zástavní právo, nebo zrušením rozhodnutí, kterým bylo zástavní právo zřízeno.".

180. V části šesté nadpis hlavy páté zní: "Společná ustanovení o řízení".

181. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:

"§ 107a

(1) Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona se kromě dob uvedených ve správním řádu prodlužuje též o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění (zabezpečení), o dobu, po kterou zdravotnická zařízení plní povinnosti podle § 16 odst. 1 věty první ve lhůtě stanovené orgánem sociálního zabezpečení, a o dobu, kterou orgán sociálního zabezpečení stanovil tomu, kdo podání učinil, k odstranění nedostatků podání.

(2) Orgán sociálního zabezpečení může řízení podle tohoto zákona přerušit též na dobu odpovídající lhůtě, kterou stanovil k odstranění nedostatků podání.".

182. V § 108 se slova "nemocenského pojištění a" a slova "s tím, že ustanovení o jiných úkonech správních orgánů34c) se při postupu organizace nebo malé organizace použijí přiměřeně a jen tam, kde to povaha věci připouští" a poznámka pod čarou č. 34c zrušují.

183. V § 110 odst. 3 se slova "Armády České republiky" zrušují.

184. V § 110 odst. 5 větě první se slova "organizace, k níž" nahrazují slovy "zaměstnavatele, k němuž", slova "je jim vypláceno nemocenské z nemocenského pojištění" se nahrazují slovy "jsou v dočasné pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa" a slova "organizace je povinna" se nahrazují slovy "zaměstnavatel je povinen".

185. V § 112 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení § 6 odst. 4 písm. s) platí obdobně pro orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9.".

186. Část sedmá včetně nadpisu se zrušuje.

187. V § 115a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Byl-li přiznán starobní důchod zpětně za dobu, za kterou bylo vypláceno nemocenské, zúčtuje se nemocenské vyplacené za dobu, za kterou podle zákona o nemocenském pojištění nenáleželo poživateli starobního důchodu, s doplatkem tohoto důchodu. Pokud doplatek starobního důchodu nestačí na úhradu přeplatku na nemocenském nebo přeplatek z doplatku nebyl sražen, sráží se přeplatek, popřípadě zbytek přeplatku z pravidelných měsíčních splátek důchodu; při stanovení výše měsíční srážky se postupuje obdobně jako při výkonu rozhodnutí srážkami z důchodu.".

188. V § 116a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

189. Za § 116c se vkládá nový § 116d, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34a zní:

"§ 116d
Výplata důchodů při ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

(1) Pokud pobyt poživatele důchodu v ústavní péči ve zdravotnickém zařízení trvá déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než uvedenou dobu, může poživatel důchodu, vyplácí-li se mu důchod v hotovosti, požádat o výplatu důchodu do tohoto zdravotnického zařízení.

(2) Poživatel důchodu zasílá písemnou žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení, kde je v ústavní péči, prostřednictvím zdravotnického zařízení kterékoli provozovně držitele poštovní licence. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení poživatele důchodu, jeho rodné číslo, místo trvalého pobytu a adresa zdravotnického zařízení, na kterou má být důchod vyplácen; zdravotnické zařízení potvrzuje na této žádosti, že pobyt poživatele důchodu v ústavní péči zdravotnického zařízení trvá nebo bude trvat déle než 1 kalendářní měsíc, a správnost adresy, na kterou má být výplata důchodu poukazována. Žádost se podává na tiskopisu vydaném držitelem poštovní licence. Na základě této žádosti vyplácí provozovna držitele poštovní licence důchod na adresu zdravotnického zařízení.

(3) Zdravotnické zařízení je povinno

a)   po dobu ústavní péče poživatele důchodu převzít na základě žádosti uvedené v odstavci 2 důchod vyplacený do tohoto zařízení a předat tento důchod jeho poživateli bezprostředně po jeho obdržení,
b)   přijatý důchod nebo jeho část uložit, jestliže o to poživatel důchodu požádá nebo není-li poživatel důchodu schopen důchod převzít,
c)   částky přijatého důchodu poživateli důchodu na jeho žádost písemně vyúčtovat,
d)   oznámit do 8 dnů provozovně držitele poštovní licence, která poukazuje výplatu důchodu do zdravotnického zařízení, ukončení pobytu poživatele důchodu v ústavní péči zdravotnického zařízení; v případě úmrtí poživatele důchodu je zdravotnické zařízení povinno provozovně držitele poštovní licence neprodleně vrátit i částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu.

(4) Za škodu na částkách důchodu, který byl do zdravotnického zařízení pro poživatele důchodu vyplacen, nebo které zdravotnické zařízení uložilo, odpovídá zdravotnické zařízení poživateli důchodu podle občanského zákoníku34a).


34a)  § 420 občanského zákoníku.".

190. V § 118 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.".

191. V § 118 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud

a)   odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b)   zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé, nebo
c)   zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.".

192. V § 118a odst. 3 se ve větě první slova "tří let ode dne, kdy orgán sociálního zabezpečení tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím deseti let" nahrazují slovy "pěti let" a ve větě druhé se slova "Lhůty uvedené v předchozí větě neplynou" nahrazují slovy "Lhůta uvedená ve větě první neplyne".

193. V § 118b se slova "organizace nepodala" nahrazují slovy "zaměstnavatel nepodal", slovo "nepředložila" se nahrazuje slovem "nepředložil", slovo "organizací" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelem" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

194. V § 118c se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel", slovo "Organizace" se nahrazuje slovem "Zaměstnavatel" a slovo "organizací" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelem".

195. V § 119 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

196. V § 119 odst. 2 se slova "písm. b) až v) nebo která bude příslušná podle § 20" zrušují.

197. V § 120a větě druhé se slova "a přihláška k účasti na nemocenském pojištění nebo odhláška z této účasti" zrušují.

198. V § 120a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 66a zní:

"(2) Lhůta stanovená tímto zákonem k předložení předepsaného tiskopisu, ke splnění oznamovací povinnosti nebo k jinému úkonu je zachována, použije-li se služba dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy66a) a správce tohoto portálu převezme tuto datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty.


66a)   § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.".

199. § 120b se zrušuje.

200. V § 120c se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 67a zrušuje.

201. V § 122 odst. 1 a 2 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

202. V § 122a odst. 1 větě první se slova "nemocenského pojištění," zrušují.

203 § 123 se zrušuje.

204. V § 123a odst. 1 písm. a) se slova "organizaci nebo malou organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

205. V § 123a odst. 2 se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

206. V § 123b odst. 1 větě třetí se slova "organizací a malých organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelů".

207. V § 123b se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně též pro dluh na pokutě.".

208. V § 123e se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb".

209. V § 123e odst. 2 písm. b) se za slovo "podpisem" vkládají slova "založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb".

210. V § 123e odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "přičemž je povinen tyto tiskopisy zveřejnit vždy na portálu veřejné správy66a),".

211. V § 123e odst. 3 se za slovo "současně" vkládá slovo "akreditovaného" a za slova "který jeho" se vkládá slovo "kvalifikovaný".

212. § 126 včetně poznámky pod čarou č. 69 se zrušuje.

213. V § 127 se v odstavci 1 písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

214. V § 127 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy nebo druhy řízení, v nichž může orgán sociálního zabezpečení žádat od účastníka řízení předložení dokladů k prokázání skutečností uváděných účastníkem.".

215. § 128 až 131 se zrušují.

Čl. XIV
Přechodná ustanovení

1. Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity zahájené před 1. lednem 2007 se dnem 1. ledna 2007 zastavuje, pokud nebylo před tímto dnem vydáno okresní správou sociálního zabezpečení rozhodnutí. Bylo-li v řízení uvedeném ve větě první vydáno před 1. lednem 2007 okresní správou sociálního zabezpečení rozhodnutí, dokončí se toto řízení podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006, a to včetně podání odvolání, které lze po 31. prosinci 2006 podat ve lhůtě stanovené těmito předpisy; přitom pro výplatu nemocenského platí § 171 odst. 1 věta první, odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

2. Nároky na náhradu nákladů řízení podle bodu 1 vzniklé před 1. lednem 2007 tím, že se občan na výzvu dostavil k lékaři orgánu sociálního zabezpečení nebo se pro potřeby tohoto lékaře podvolil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, se posuzují podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

3. Zaměstnavatel, který vyplácí nemocenské, na které vznikl nárok před 1. lednem 2007, zaměstnanci, který žádá o přiznání výplaty starobního důchodu ode dne, který spadá do období po 31. prosinci 2006, a v souvislosti s tím zaměstnanec končí zaměstnání, postupuje při ukončení výplaty nemocenského podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

4. Přiznává-li se po 31. prosinci 2006 starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2007, platí o souběhu nároku na výplatu těchto důchodů a nemocenského předpisy účinné ke dni 31. prosince 2006.

5. Vyplácí-li zaměstnanci, který žádá o přiznání výplaty starobního důchodu ode dne, který spadá do období po 31. prosinci 2006, nemocenské k takovému dni zaměstnavatel podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006, oznamuje Česká správa sociálního zabezpečení tomuto zaměstnavateli, od kdy byla přiznána výplata starobního důchodu.

6. Požádal-li zaměstnanec dočasně práce neschopný o plný nebo částečný invalidní důchod podle § 93 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení před 1. lednem 2007 a nemocenské je vypláceno i po 31. prosinci 2006, postupuje Česká správa sociálního zabezpečení podle § 93 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Posudek vydaný podle § 95 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení před 1. lednem 2007 je podkladem i pro rozhodnutí o žádosti o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, které bude vydáno v téže věci po 31. prosinci 2006.

8. Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2006 se vyplňují podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

9. Zaměstnavatel, který podle § 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácí zaměstnanci dávky nemocenského pojištění ještě v roce 2007, zapíše do evidenčního listu důchodového pojištění za rok 2007 dobu pobírání těchto dávek. Pokud zaměstnavatel vyplácí v roce 2007 dávky nemocenského pojištění po skončení zaměstnání, předkládá evidenční list důchodového pojištění podle § 39 odst. 2 písm. a) věty druhé zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XV
Zmocnění k vydání úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Čl. XVI

V § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se na konci textu písmene g) doplňují slova "a náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle pracovněprávních předpisů, na niž mu nárok nevznikl,".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. XVII

V § 38 odst. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se za slova "klient dluží," vkládají slova "včetně dluhu na přirážce k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách," a za slova "dávkách sociálního zabezpečení" se vkládají slova "a dluhu na pokutách".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

a některých dalších organizacích a orgánech

Čl. XVIII

V § 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se na konci textu písmene g) doplňují slova "a náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle pracovněprávních předpisů, na niž mu nárok nevznikl,".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Čl. XIX

V zákoně č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1995 Sb., se čl. II a III zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova "(nemocenské péče)" zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 42 zní:


"42)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

3. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "stejného druhu" vkládají slova "a příjem získaný ve formě náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů47a)".Poznámka pod čarou č. 47a zní:


"47a)  § 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského prarlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 4 odst. 1 písm. z) a § 19 odst. 1 písm. n) se slovo "správy" zrušuje.

5. V § 24 odst. 2 písm. f) větě první se slova "pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, a to pouze do výše pojistného na zákonné nemocenské pojištění stanovené zvláštními předpisy21)" nahrazují slovy "dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, a to pouze do výše pojistného na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu, z něhož se stanoví nemocenské v maximální výši21a)".Poznámka pod čarou č. 21a zní:


"21a)  § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova "a částka rozdílu mezi pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti zaplaceným podle zvýšené sazby26d) a pojistným včetně příspěvku vypočteným podle sazby bez jejího zvýšení26e)" a poznámky pod čarou č. 26d a 26e se zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova "Pojistné jsou povinni" vkládají slova "v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3".

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby1),

1)   § 4 služebního zákona.".

3. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 3 odst. 1 písm. b) body 3 a 4 znějí:

"3. 

členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

 4. 

fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8,".

5. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 7 zní:

"7. 

členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,".

6. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:

"11. 

osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,".

7. V § 3 odst. 1 písm. b) se za bod 13 vkládají nové body 14 a 15, které znějí:

"14. 

společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

 15. 

členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo".

8. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění;1a) za zaměstnance se považuje též občan, jemuž po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu podle § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2" a poznámka pod čarou č. 1a zrušují.

9. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 1e, 1f a 1g znějí:

"(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky

a)   pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3 písm. a), a
b)   pojistného na důchodové pojištění, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3 písm. b).

(3) Zaměstnanci jsou poplatníky

a)   pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 1 až 13, kteří jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění nebo v době přerušení nemocenského pojištění1f) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu, nebo
b)   pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 14 a 15, kteří jsou účastni důchodového pojištění1g); za tohoto zaměstnance se považuje též osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.

1e)   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
1f)   § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.
1g)   Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. V § 3 odst. 4 části věty za středníkem se slova "o sociálním zabezpečení51)" nahrazují slovy "o nemocenském pojištění" a poznámka pod čarou č. 51 se zrušuje.

11. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.".

12. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "organizací nebo malou organizací" nahrazují slovy "zaměstnavatelem" a za slovo "nemocenském" se vkládají slova "nebo důchodovém".

13. V § 5 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

14. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "organizací nebo malou organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelem" a za slovo "nemocenském" se vkládají slova "nebo důchodovém".

15. V § 5 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"a)  náhrady mzdy, s výjimkou náhrady mzdy nebo sníženého platu (snížené odměny) poskytovaných za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů7) (dále jen "náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti"),

7)   § 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:

"d)  plnění poskytnutá k životnímu jubileu a k odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, která nejsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozena.".

17. V § 5 odst. 4 se slova "písm. c) bod 14" nahrazují slovy "písm. b) bod 13" a slova "organizací nebo malou organizací" se nahrazují slovy "zaměstnavatelem".

18. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Je-li zaměstnanec považován podle zákona o nemocenském pojištění za smluvního zaměstnance10c), je jeho vyměřovacím základem příjem zúčtovaný mu smluvním zaměstnavatelem (§ 23b odst. 2); je-li smluvnímu zaměstnanci vyplácen příjem prostřednictvím jeho zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považuje se za vyměřovací základ smluvního zaměstnance příjem zúčtovaný tímto zahraničním zaměstnavatelem, který se v případě, že v úhradách smluvního zaměstnavatele zahraničnímu zaměstnavateli je obsažena i částka za zprostředkování práce smluvního zaměstnance, snižuje nejvýše o 40 %.".Poznámka pod čarou č. 10c zní:


"10c)  § 3 písm. o) zákona č. 187/2006 Sb.".

19. V § 5 odst. 5 větě druhé se slova "organizace, malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Vyměřovacími základy zaměstnavatele jsou

a)   částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3 písm. a),
b)   částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3 písm. b).".

Dosavadní § 5a, 5b a 5c se označují jako § 5b, 5c a 5d.

21. V § 5b odst. 1 větě třetí a odst. 2 písm. a) a b) a v § 14 odst. 8 větě první se slova "nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc)" nahrazují slovy "výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství".

22. V § 5b se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu57a) samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv57b).".Poznámky pod čarou č. 57a a 57b znějí:


"57a)  § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
57b)  § 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

23. Poznámka pod čarou č. 58 zní:


"58)  Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 5b odst. 2 se v písmenu b) větě třetí slovo "pobírání" nahrazuje slovy " , po kterou tento poživatel měl nárok na výplatu", za slovo "činných" se vkládá čárka a za slovo "doba" se vkládá slovo "dočasné" a v písmenu c) větě čtvrté se slova "§ 5a odst. 1" nahrazují slovy "odstavce 1".

25. V § 5b odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 58a zní:

"(4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a).


58a)   § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.".

26. § 5c zní:

"§ 5c

(1) Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2) Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje zahraniční zaměstnanec; ustanovení § 5b odst. 4 věty druhé platí zde obdobně.".

27. V § 5d se slova "§ 5 až 5b" nahrazují slovy "§ 5 až 5c".

28. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Sazby pojistného činí

a)   u zaměstnavatele
1.  24,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 1,4 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
2.  26 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu sám stanoví podle odstavce 3,
3.  21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. b),
b)   u zaměstnance
1.  8 % z vyměřovacího základu, z toho 1,1 % na nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a),
2.  6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. b),
c)   u osoby samostatně výdělečně činné
1.  29,6 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
2.  2,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 4, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
d)   u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
e)   u zahraničního zaměstnance 2,5 % z vyměřovacího základu.".

29. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Sazba pro pojistné na nemocenské pojištění a celková sazba pro pojistné uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 platí pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. V dalším období stanoví výši těchto sazeb vláda nařízením vždy pro jednotlivý kalendářní rok, a to se zřetelem na vztah příjmů z pojistného na nemocenské pojištění zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 13, jde-li o zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodě 2, výdajů na dávky nemocenského pojištění vyplacené těmto zaměstnancům v kalendářním roce, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se tyto sazby stanoví, a na předpokládaný vztah těchto příjmů a výdajů v kalendářním roce, pro který se tyto sazby stanoví, tak, aby bylo dosaženo v tomto roce rovnováhy mezi těmito příjmy a výdaji.

(3) Sazba pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 platí vždy pro jednotlivý kalendářní rok pro zaměstnavatele na základě jeho písemného oznámení. Zaměstnavatel může oznámit placení pojistného v kalendářním roce ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil; k oznámení učiněnému po tomto dni se nepřihlíží.

(4) Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení sazby pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 pro kalendářní rok se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v předchozím kalendářním roce; průměrný měsíční počet zaměstnanců se stanoví tak, že součet počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění zjištěný k prvnímu dni měsíců října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Za zaměstnavatele uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 2 se považuje též právnická nebo fyzická osoba, která se stala zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku a oznámila placení pojistného na nemocenské pojištění v tomto kalendářním roce ve výši sazby uvedené v tomto ustanovení, a to od kalendářního měsíce, ve kterém oznámila placení pojistného v této sazbě, do konce kalendářního roku; pokud se právnická nebo fyzická osoba stala zaměstnavatelem v období od 1. října do 31. prosince, může oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení placení pojistného ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 3 větě druhé též pro následující kalendářní rok. Počet zaměstnanců se v případech uvedených ve větě druhé nezjišťuje.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. V § 8 odst. 1 větě první se slova "Organizace a malá organizace je povinna" nahrazují slovy "Zaměstnavatel je povinen".

31. V § 8 odst. 1 větě druhé a třetí se slova "organizace nebo malá organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatel".

32. V § 8 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovala" nahrazuje slovem "zúčtoval".

33. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat pojistné, které je povinen odvádět.".

34. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 59a zní:

"§ 9

(1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

(2) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a bodě 3, odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1 a bodě 3, odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtoval zaměstnancům se zdravotním postižením59a) na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za zaměstnance se zdravotním postižením se považuje zaměstnanec, který byl osobou se zdravotním postižením v den vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

(4) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1 a bodě 3, je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacích základů stanovených podle § 5a písm. a) a b) a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena; zaměstnavatel uvedený v odstavci 3 uvádí na tomto tiskopisu též výši částky, kterou zúčtoval v kalendářním měsíci zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

(5) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a bodě 3, je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacích základů stanovených podle § 5a písm. a) a b), o výši pojistného, které je povinen odvádět, o výši částky, kterou zúčtoval v kalendářním měsíci zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a o výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena.

(6) Je-li polovina částky, kterou zaměstnavatel uvedený v odstavci 2 nebo odstavci 3 v kalendářním měsíci zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, požádá zaměstnavatel příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna uhradit rozdíl do 8 dnů ode dne obdržení žádosti, pokud nemá zaměstnavatel vůči ní splatný závazek; je-li takový závazek, použije se požadovaná částka nejdříve k jeho úhradě.

(7) Byla-li z částky pojistného odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ve vyšší částce, než měla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.


59a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

35. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

"§ 10

Má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren zapsaných do registru zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu17), plní povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 9 každá mzdová účtárna samostatně pro okruh zaměstnanců, pro které vede evidenci mezd nebo platů. Mzdovou účtárnou se pro účely tohoto zákona rozumí útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů.


17)   § 93 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.".

36. V § 11 větě první se slova "Organizace nebo malá organizace, ve které" nahrazují slovy "Zaměstnavatel, u něhož" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

37. V § 11 se ve větě druhé slova "§ 9 odst. 2" nahrazují slovy "§ 9 odst. 1" a slova "příslušné okresní správy sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "příslušného služebního orgánu Vězeňské služby České republiky".

38. V § 11 věta třetí zní: "Ustanovení § 9 odst. 4 až 6 platí pro věznici ve vztahu k příslušnému služebnímu orgánu Vězeňské služby České republiky přiměřeně.".

39. V § 12 odst. 1 se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

40. V § 13a odst. 8 písmeno b) zní:

"b) v období od kalendářního měsíce kalendářního roku, v němž dosáhla z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců příjmu z této činnosti ve výši aspoň dvanáctinásobku minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendářního roku, do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž dosáhla tohoto dvanáctinásobku minimální mzdy; příjem z této činnosti se posuzuje podle § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění.".

 41. V § 13a odst. 8 se písmeno c) zrušuje.

42. V § 13a odst. 9 větě první se za slova "a doloženo" vkládají slova " , popřípadě od kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž bylo oznámení učiněno a doloženo, pokud za takový měsíc záloha na pojistné nebyla již zaplacena a oznámení bylo učiněno a doloženo do 20. dne následujícího měsíce".

43. V § 13a odst. 9 se věta druhá zrušuje.

44. V § 13a odst. 9 se ve větě druhé za slovo "starobního" vkládají slova " , částečného invalidního".

45. V § 14 odst. 1 se za slova "písm. c)" vkládají slova "bodě 1".

46. V § 14 odst. 6 větě první se slova ", , která se stanoví jako součin poloviny všeobecného vyměřovacího základu19b) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se měsíční vyměřovací základ stanoví, a přepočítacího koeficientu19c) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu" nahrazují slovy "stanovené jako polovina průměrné mzdy" a poznámky pod čarou č. 19b a 19c se zrušují.

47. V § 14 odst. 6 větě druhé se slova "částky stanovené jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se měsíční vyměřovací základ stanoví, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu" nahrazují slovy "průměrné mzdy".

48. V § 14a odstavec 1 zní:

"(1) Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.".

49. V § 14c se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy.".

50. V § 14c odstavec 2 zní:

"(2) Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí. Jestliže osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, který předcházel kalendářnímu měsíci, v němž podala přihlášku k nemocenskému pojištění, je pojistné na nemocenské pojištění za tento předcházející kalendářní měsíc splatné do konce kalendářního měsíce, v němž podala přihlášku k nemocenskému pojištění. Ustanovení § 14a odst. 2 platí obdobně i pro placení pojistného na nemocenské pojištění.".

51. V § 14c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Měsíční základ, který osoba samostatně výdělečně činná stanovila v souladu s tímto zákonem a odvedla z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit.

(4) Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku písemně oznámit osobě samostatně výdělečně činné den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění.".

52. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova "a pojistném na nemocenské pojištění" zrušují.

53. V § 15 odst. 5 větě druhé, odst. 6 a odst. 7 větě druhé se slova "podle § 5a" nahrazují slovy "podle § 5b".

54. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "a d)" nahrazují slovy "až e)".

55. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Zahraniční zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění, je povinen platit pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou kalendářních měsíců, ve kterých měl po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění zahraničního zaměstnance. Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který toto pojistné platí. Měsíční základ, který zahraniční zaměstnanec stanovil v souladu s tímto zákonem a odvedl z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit.

(2) Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zahraničním zaměstnancem zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku písemně oznámit zahraničnímu zaměstnanci den a důvod zániku jeho účasti na nemocenském pojištění.".

56. V § 17 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Po úhradě splatných závazků na pojistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo důchodovém pojištění.".

57. V § 17 odst. 1 věta čtvrtá zní: "Splatný závazek podle věty první a třetí se zjišťuje, má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám.".

58. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Na žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa sociálního zabezpečení přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu podle § 15 odst. 1 na úhradu záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku; za den zaplacení záloh na pojistném se přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná podala přehled podle § 15 odst. 1 spolu s takovou žádostí.".

59. V § 18 odst. 2 se doplňuje věta "Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.".

60. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "(§ 9, 10)" zrušují.

61. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , přičemž v jednom kalendářním dni nelze v hotovosti zaplatit dohromady více než tuto částku".

62. V § 20 se v odstavci 1 větě druhé číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,05" a v odstavci 3 větě první se číslo "0,05" nahrazuje číslem "0,025".

63. V § 20 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

64. V § 20 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

65. V § 20 odst. 4 se slova "§ 20 odst. 6" nahrazují slovy "odstavce 6".

66. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Penále se neplatí

a)   za dobu, kdy osoba samostatně výdělečně činná nevykonává samostatnou výdělečnou činnost,
b)   z pojistného na důchodové pojištění, které osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění dluží za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění,
c)   za dobu, po kterou se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely tohoto zákona za zaměstnavatele [§ 3 odst. 1 písm. a)],
d)   za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,
e)   za dobu ode dne prohlášení konkursního řízení na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu o zrušení konkursu,
f)   za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,
g)   za dobu od právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, nebo usnesení soudu o povolení vyrovnacího řízení, pokud je v řízení vydáno rozhodnutí o vyrovnání.".

67. V § 20 odst. 6 větě první se slova " , popřípadě na zvláštní výdajový účet Ministerstva financí,46)" a poznámka pod čarou č. 46 zrušují.

68. V § 20 odst. 6 se doplňuje věta "Jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, nepovažuje se taková částka za dlužné pojistné podle odstavce 1, pokud plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit okresní správě sociálního zabezpečení; za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu okresní správa sociálního zabezpečení písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.".

69. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

70. V § 20a odst. 1 větě první se slova "písmena a) a b)" nahrazují slovy "písm. a)".

71. V § 20a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Věta druhá platí obdobně pro případy uvedené v § 20 odst. 5 písm. e) a f).".

72. V § 20a odst. 2 větě první se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 4", za slova "(§ 14 odst. 11)" se vkládají slova " , pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 14b)" a poznámka pod čarou č. 49 se zrušuje.

73. V § 20a odstavec 3 zní:

"(3) Okresní správa sociálního zabezpečení stanoví výši jednotlivých splátek dluhu a dobu splácení dluhu, která nesmí být delší než 36 měsíců.".

74. V § 20a se odstavce 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

75. V § 20a odstavec 6 zní:

"(6) Okresní správa sociálního zabezpečení

a)   může zrušit povolení o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, jestliže plátce pojistného nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu,
b)   zruší povolení o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, jestliže plátce pojistného vstoupí do likvidace nebo je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení na jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, a to ke dni, kdy některá z těchto událostí nastala.

Ustanovení § 20 odst. 4 platí přitom obdobně.".

76. V § 20a odst. 7 se doplňuje věta "Pro účely placení dlužného pojistného a penále ve splátkách se za plátce pojistného považuje i bývalý plátce pojistného, který má splatné závazky vůči okresní nebo České správě sociálního zabezpečení.".

77. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "organizaci nebo malé organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

78. V § 21 odst 1. písm. a) a b) se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

79. V § 21 odst. 2 se slova "[§ 5 odst. 1 písm. b)]" nahrazují slovy "(§ 5a)" a slova "organizace nebo malé organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".

80. V § 21 odst. 3 větě první a druhé se slova "organizace nebo malá organizace povinna" nahrazují slovy "zaměstnavatel povinen".

81. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "odst. 2 větě čtvrté a odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4 a 5", slova "větě čtvrté a páté" se nahrazují slovy "větě první", za slova "§ 11" se vkládají slova "věty třetí", za slova "za středníkem" se vkládají slova "a věty třetí" a slova "organizaci nebo malé organizaci" se nahrazují slovem "zaměstnavateli".

82. V § 22a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "organizace nebo malá organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatel" a slova "jejich platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to" se nahrazují slovy "jeho platba".

83. V § 22a odst. 1 písmena a) až e) znějí:

"a)  nejstarší nedoplatky pojistného,
b)   běžné platby pojistného,
c)   penále,
d)   pokuty,
e)   přirážka k pojistnému.".

84. V § 22a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "nejprve na úhradu dlužných částek, a to" zrušují.

85. V § 22a odst. 2 se písmena e) až g) zrušují a písmena a) až d) znějí:

"a) nejstarší nedoplatky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
b)   běžné platby pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
c)   penále z dlužného pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
d)   pokuty.".

86. V § 22a se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pořadí plateb na úhradu dlužných částek podle odstavců 1 a 2 se nepoužije na částku uhrazenou v rámci výkonu rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků; takováto částka může být použita jen na úhradu dluhu vyčísleného v rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků takto vymáhaném.".

87. V § 22b odst. 1 se slova "organizace nebo malá organizace nesplnila" nahrazují slovy "zaměstnavatel nesplnil", slova "§ 9 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 4 a 5" a slova "§ 10 věty čtvrté a § 11 věty třetí" se zrušují.

88. V § 22b odst. 2 větě druhé se slova "organizace nebo malé organizace" zrušují.

89. V § 22b odst. 2 větě třetí se slova "všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok,65) který o dva roky předchází kalendářnímu roku" nahrazují slovy "průměrné mzdy určované pro kalendářní rok" a poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

90. V § 22b odst. 3 a odst. 4 se slova "§ 9 odst. 3" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3 a 4" a slova " , § 10 věty čtvrté, § 11 věty třetí" se zrušují.

91. V § 23 odst. 4 se za slovo "tiskopisu" vkládá slovo " , žádost".

92. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

"(5) Lhůta stanovená tímto zákonem k předložení předepsaného tiskopisu, ke splnění oznamovací povinnosti nebo k jinému úkonu je zachována, použije-li se služba dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy65) a správce tohoto portálu převezme tuto datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty.


65)   § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

93. V § 23b odstavec 2 zní:

"(2) Smluvním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli. Smluvní zaměstnavatel má pro účely tohoto zákona postavení zaměstnavatele.".Poznámka pod čarou č. 65a se zrušuje.

 94. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "a vojáky v další službě63)" a poznámka pod čarou č. 63 zrušují.

 95. V § 25 odst. 1 písm. b) se slovo "Armády" nahrazuje slovy "ozbrojených sil".

 96. V § 25 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) se slova "organizaci a malé organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

 97. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "a pro příslušníky Policie České republiky a bezpečnostních služeb" nahrazují slovy " , Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace".

 98. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "a Ministerstvo vnitra" nahrazují slovy " , Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace".

 99. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova "a bezpečnostní služby" nahrazují slovy " , Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace".

100. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3 písm. a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl, a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.".

101. V § 25a se slova "úhradu nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce32) a pro" a poznámka pod čarou č. 32 zrušují.

102. § 31 se zrušuje.

Čl. XXII
Přechodná ustanovení

1. Pro placení pojistného na nemocenské pojištění osobami samostatně výdělečně činnými za období před 1. lednem 2007 se použijí předpisy účinné před tímto dnem.

2. Z pojistného na nemocenské pojištění, které dluží osoby samostatně výdělečně činné za dobu před 1. lednem 2007, neplyne od 1. ledna 2007 penále.

3. Zaměstnavatel, který byl podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006 považován za organizaci a který po tomto dni podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ještě vyplácí dávky nemocenského pojištění, odečítá úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006 a na účet okresní správy sociálního zabezpečení odvádí tento rozdíl. Je-li úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění vyšší než pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které je zaměstnavatel povinen odvést, uhradí tento rozdíl okresní správa sociálního zabezpečení podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

4. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za prosinec 2006, popřípadě za předchozí kalendářní měsíce, odvádějí zaměstnavatelé podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

5. Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za prosinec 2006, kterou osoba samostatně výdělečně činná nezaplatila do 31. prosince 2006, se řídí předpisy účinnými ke dni 1. ledna 2007.

6. V roce 2007 se u zaměstnavatele uvedeného v bodě 3 při stanovení dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a při placení tohoto dlužného pojistného a příspěvku ve splátkách postupuje podle § 20 odst. 4 písm. a) a odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Výše penále u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem.

Čl. XXIII
Zmocnění k vydání úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XXIV

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "nemocenském" vkládají slova "nebo důchodovém".

2. V § 3 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"a) náhrady mzdy, s výjimkou náhrady mzdy nebo sníženého platu (snížené odměny) poskytovaných za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů6),

6)   § 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 5 se za slova "v době" vkládá slovo "dočasné".

4. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) plnění poskytnutá k životnímu jubileu a k odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, která nejsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozena.".

 5. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


"21)  Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 3a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu21a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv21b).".Poznámky pod čarou č. 21a a 21b znějí:


"21a)  § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21b)   § 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

7. V § 3a odst. 4 písmeno b) zní:

"b)  měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná,".

8. V § 18 se v odstavci 1 větě první a v odstavci 2 číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,05".

Čl. XXV
Přechodné ustanovení

Výše penále u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

Čl. XXVI

V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, se část první, v části druhé čl. IV bod 38 a v části čtvrté čl. VIII a IX zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXVII

V zákoně č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony, se čl. III, IV a VI zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXVIII

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se čl. II bod 41 a čl. IX odstavce 1 až 7 zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky

Čl. XXIX

V zákoně č. 182/1994 Sb., kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, se čl. II až IV zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXX

V zákoně č. 241/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III a IV zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo "(péče)" zrušuje.

2. V § 5 odst. 7 se slova "a s výjimkou osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zvláštního právního předpisu38) za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně," zrušují.

3. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo "(péči)" zrušuje.

4. V § 30 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a v § 32 odst. 2 se slova "peněžitou pomoc" zrušují.

5. V § 68 odst. 1 písm. e) se slova "peněžité pomoci" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. II, III a VI zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXXIII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a).


1a)   Například Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.".

2. V § 5 odst. 1 písmena b) až d) včetně poznámek pod čarou č. 5 až 5b znějí:

"b)  příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c)   členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
d)   osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i),

5)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a)   Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 5 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,".

 4. V § 5 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,".

 5. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova "a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění".Poznámka pod čarou č. 28a zní:


"28a)  § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.".

6. V § 5 odst. 1 písm. u) se slovo "(péče)" zrušuje.

7. V § 5 odst. 1 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

"w)  společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
x)   členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.".

8. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.".

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.".

 10. V § 8 se slova "(péče) podle zvláštních předpisů7)" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu7), pokud se nestanoví jinak v odstavci 3".Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

11. Na konci § 8 se doplňuje věta "Podmínka účasti na nemocenském pojištění se pro účely věty první považuje za splněnou po dobu, po kterou trvá přerušení nemocenského pojištění7a).".Poznámka pod čarou č. 7a zní:


"7a)  § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.".

12. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou účastny pojištění podle tohoto zákona v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. Byl-li příjem uvedený ve větě první zúčtován až po ukončení činností uvedených v § 5 odst. 1 písm. w) a x), považuje se za zúčtovaný v posledním kalendářním měsíci výkonu těchto činností.

(3) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a v) a odst. 2, které mají trvalý pobyt na území České republiky a vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině, nejsou povinně účastny pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a splňují podmínky uvedené v odstavci 2.

(4) Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až l), v) až x) se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu.".

13. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "která" vkládají slova "ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a".

14. V § 9 odst. 3 písm. d) se slova "pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon," nahrazují slovy "s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b),".Poznámka pod čarou č. 6b zní:


"6b)  § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 9 odst. 3 se v písmenu e) slova "(nemocenské péči)" zrušují a na konci se čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce,".

16. V § 9 odst. 3 písm. f) se věta druhá zrušuje.

17. V § 9 odst. 6 písm. d) se slova "nebo civilní službu," zrušují.

18. V § 9 odst. 8 větě první se slova "nebo na nemocenské péči" nahrazují slovy "a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém pojištění".

19. V § 9 odst. 8 větě druhé se za slova "na pojištění," vkládají slova "náhrady mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) vyplacené zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény" a slova "(nemocenské péče)" se zrušují.

20. V § 9 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až f) musí osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona17) za kalendářní rok, za který chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.".

21. V § 10 odst. 2 větě třetí a v odst. 3 se slova "nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných" nahrazují slovy "výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské osobám samostatně výdělečně činným nevyplácí".

22. V § 10 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

23. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)".

24. V § 11 odst. 2 větě první se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)", za slova "ani nepobíraly" se vkládají slova "náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) nebo" a slovo "(péče)" se zrušuje.Poznámka pod čarou č. 17b zní:


"17b)  Například § 127a zákoníku práce.".

25. V § 11 odst. 2 větě třetí se slova "a f)" nahrazují slovy " , f), w) a x)".

26. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Dobou, za kterou byly pobírány náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) uvedené v odstavci 2 větě první, se pro účely tohoto zákona rozumí období od počátku dočasné pracovní neschopnosti (karantény), odůvodňující pobírání těchto plnění, do skončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), nejdéle však do 14. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a to včetně tohoto dne.".

27. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo "pobírání" vkládají slova "náhrady mzdy nebo sníženého platu (snížené odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) a pobírání" a slovo "(péče)" se zrušuje.

28. V § 16 odst. 4 písm. b) se slovo "zahraničního" nahrazuje slovem "cizozemského".

29. V § 16 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu

a)   zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky uspokojené úřadem práce,
b)   zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspokojené úřadem práce,
c)   nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené úřadem práce.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

30. V § 27 se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)".

31. V § 34 odst. 2 větě třetí se slovo "(péče)" zrušuje.

32. V § 42 se odstavec 5 zrušuje.

33. V § 46 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

34. V § 46 odst. 2 větě první se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1".

35. V § 46 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

36. V § 47 odst. 1 písm. a) se za slovo "pobíral" vkládají slova "náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) nebo" a slovo "(péče)" se zrušuje.

37. V § 47 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

38. V § 47 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "mzdové nároky se přitom zahrnují do příjmu za obdobných podmínek, za jakých se podle § 16 odst. 7 písm. a) zahrnují tyto nároky do vyměřovacího základu.".

39. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Pro účely stanovení průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti se vylučovaná doba určí dále obdobně podle § 16 odst. 7 písm. b) a c). Při výpočtu průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti se nepřihlíží k příjmům, které jsou zúčtovány v kalendářním měsíci, který je celý vylučovanou dobou.".

40. V § 47 odst. 2 se v části věty druhé za středníkem slova "až c)" nahrazují slovy "a b)".

41. V § 47 odst. 5 se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)" a slova "odst. 1 věta druhá" se nahrazují slovy "odst. 2 věta čtvrtá".

42. V § 55 odst. 2 větě první se slovo "tří" nahrazuje slovem "pěti".

43. V § 62 odst. 1 se za slovo "důchod" vkládají slova "a nárok na výplatu důchodu".

44. V § 65 odst. 1 se slova "Starobní, plný invalidní a částečný invalidní důchod se nevyplácí" nahrazují slovy "Výplata plného invalidního a částečného invalidního důchodu nenáleží" a slovo "(péče)" se zrušuje.

45. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně nadpisu zní:

"§ 105a
Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství

(1) Pojištěnci, kteří se stali úředníky nebo ostatními zaměstnanci Evropských společenství nebo jejich institucí a ukončili v České republice výdělečnou činnost, mají nárok na převedení důchodových práv získaných v České republice do důchodového systému Evropských společenství nebo jejich institucí (dále jen "důchodový systém Evropských společenství"), pokud jim nebyl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod z českého důchodového pojištění. Důchodovými právy podle věty první se rozumí finanční částka stanovená jako pojistněmatematický ekvivalent v závislosti na získané době pojištění a vyměřovacích základech. Převodem důchodových práv zaniká nárok na zápočet těch dob pojištění a vyměřovacích základů v českém důchodovém pojištění, které byly použity pro stanovení finanční částky podle věty druhé.

(2) Stala-li se osoba po skončení služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích nebo jejich institucích, která byla po dobu této služby nebo zaměstnání účastna důchodového systému Evropských společenství, pojištěncem v českém důchodovém pojištění, má nárok na převedení důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropských společenství do českého důchodového pojištění; tato důchodová práva se převedou prostřednictvím doby pojištění stanovené s přihlédnutím k délce doby služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích nebo jejich institucích, která založila účast v důchodovém systému Evropských společenství, a vyměřovacích základů stanovených za tuto dobu.

(3) Převody důchodových práv podle odstavců 1 a 2 se provádějí na žádost pojištěnce.

(4) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky a způsob převodu důchodových práv podle odstavců 1 a 2 a způsob výpočtu finanční částky podle odstavce 1 a určení dob pojištění a vyměřovacích základů odpovídajících důchodovým právům získaným v důchodovém systému Evropských společenství podle odstavce 2.".

Čl. XXXIV
Přechodná ustanovení

1. Účast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d) a f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které před 1. lednem 2007 nesplňovaly podmínky samostatné výdělečné činnosti stanovené tímto zákonem, vzniká nejdříve dnem 1. ledna 2007. Tyto osoby, pokud samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly před 1. lednem 2007 a konají ji dále po 31. prosinci 2006, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti do 8. února 2007.

2. U osob samostatně výdělečně činných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jimž vznikla účast na důchodovém pojištění podle bodu 1, se za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepovažují odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2007 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2007; to však neplatí, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla.

3. Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2007 se hodnotí podle předpisů účinných před tímto dnem.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXXV

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. I bod 6, čl. IV a XVII zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. XXXVI

V § 34 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 420/2002 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

"(4) Představiteli, soudci a poslanci Evropského parlamentu, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo jim byla nařízena karanténa, přísluší po dobu nejdéle prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) plat ve snížené výši; za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náleží plat za každý kalendářní den ve výši 30 % a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) ve výši 69 % jedné třicetiny platu. Plat stanovený podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu10a). Výše platu ve snížené výši podle věty první a druhé za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.


10a)   § 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

Čl. XXXVII
Přechodné ustanovení

Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce nebo poslanec Evropského parlamentu, zvolený na území České republiky, uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2007 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2006, poskytuje se mu plat při této dočasné pracovní neschopnosti po 31. prosinci 2006 podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XXXVIII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slovo "(péče)" zrušuje.

2. V § 5 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo "(péče)" zrušuje.

3. V § 5 písm. a) body 3 a 4 znějí:

"3. 

členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni;

 4. 

osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 6 až 9;".

 4. V § 5 písm. a) bod 7 zní:

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva;".

 5. V § 5 písm. a) bod 12 zní:f

"12. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce;".

6. V § 5 písm. a) se bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 13 a čárka se nahrazuje středníkem.

 7. V § 5 písm. a) se za bod 13 vkládají nové body 14 a 15, které znějí:f

"14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni;

15. členové družstva v družstvech, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo,".

8. V § 5 písm. a) se slova "(péče) podle předpisů o nemocenském pojištění (péči)" nahrazují slovy "podle předpisů o nemocenském pojištění, jde-li o osoby uvedené v bodech 1 až 13, nebo pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, jde-li o osoby uvedené v bodech 14 a 15".

9. V § 5 písm. b) bodě 4 se středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a);".Poznámka pod čarou č. 4a zní:


"4a)  § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slovo "nemocenském" vkládají slova "nebo důchodovém".

11. V § 7 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"d)  ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);

8)   § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

12. Poznámka pod čarou č. 14 zní:


"14)  § 4 zákona č. 187/2006 Sb.".

13. V § 38 se za slova "zahrnuje posuzování" vkládají slova "dočasné pracovní neschopnosti a" a slova "k práci nebo" se zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXIX

V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. II až IV zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XL

V zákoně č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 630/2004 Sb., se § 9a zrušuje.

Čl. XLI
Přechodné ustanovení

Byl-li státní zástupce uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007 a tato dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá i po 31. prosinci 2006, poskytuje se mu plat při této neschopnosti nebo karanténě po 31. prosinci 2006 podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XLII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 65 zní: "Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami".

2. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 3 a vkládají se nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Zemřel-li voják mimo válečný stav na území České republiky, poskytne příslušný útvar na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. V případě úmrtí vojáka v zahraničí náleží úhrada podle věty první, pouze pobýval-li voják v zahraničí ze služebních důvodů.

(2) Na přání pozůstalých vypraví útvar svým nákladem zemřelému vojáku jednoduchý pohřeb; do nákladů se zahrnou i výdaje na kovovou vložku, poplatky a dopravné do místa pohřbu, nevypravuje-li se pohřeb v místě úmrtí. Plnění podle odstavce 1 v tomto případě nenáleží.".

3. V § 68 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "dočasnou neschopností ke službě pro nemoc nebo úraz se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost uznaná podle předpisů o nemocenském pojištění19a),".Poznámka pod čarou č. 19a zní:


"19a)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

4. V nadpisu hlavy V v části páté se slova "nemocenská péče" nahrazují slovy "nemocenské pojištění".

5. § 96 včetně nadpisu zní:

"§ 96
Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění vojáků upravuje zvláštní právní předpis19a).".

6. V § 134 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 143 odst. 8 větě první se slova "anebo vznik nároku na výplatu dávek nemocenské péče v ozbrojených silách podle zvláštních právních předpisů27)" zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

Čl. XLIII

V zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, se čl. IV zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. XLIV

V zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

Čl. XLV

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 73 odstavec 3 zní:

"(3) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží, nestanoví-li se jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši.".

2. V § 73 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna ve snížené výši; za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 30 % a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 69 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se měsíční odměna, z níž se stanoví měsíční odměna ve snížené výši, upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení dávek nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.".

Čl. XLVI
Přechodné ustanovení

Byl-li uvolněný člen zastupitelstva obce uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. XLVII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odstavec 2 zní:

"(2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu po dobu, po kterou nevykonává funkci z těchto důvodů, nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši.".

2. V § 48 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna ve snížené výši; za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 30 % a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 69 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se měsíční odměna, z níž se stanoví měsíční odměna ve snížené výši, upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení dávek nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.".

Čl. XLVIII
Přechodné ustanovení

Byl-li uvolněný člen zastupitelstva uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XLIX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odstavec 2 zní:

"(2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna po dobu, po kterou nevykonává funkci z těchto důvodů, nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši.".

2. V § 53 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna ve snížené výši; za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 30 % a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží měsíční odměna ve snížené výši za každý kalendářní den ve výši 69 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se měsíční odměna, z níž se stanoví měsíční odměna ve snížené výši, upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení dávek nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.".

Čl. L
Přechodné ustanovení

Byl-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněný člen zastupitelstva městské části hlavního města Prahy uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Čl. LI

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. LII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 68/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 14 písm. d) se za slova "pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů,14b)" vkládají slova "popřípadě fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c);".Poznámka pod čarou č. 14c zní:


"14c)  § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 14c až 14g se označují jako poznámky pod čarou č. 14d až 14h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 16 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c)".

3. V § 17a se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta "Úředně ověřený podpis žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).".

4. V § 17a odst. 4 se na konci písmene b) doplňuje věta "Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), nahrazuje úředně ověřený překlad dokladu podle věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení,".

5. V § 17a odst. 4 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c)  adresu pro doručování fyzické osoby, pro níž je žádáno o rodné číslo, je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).".

6. V § 17a se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), doručí ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro níž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Čl. LIII

V zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 586/2004 Sb., se části druhá, třetí a pátá zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LIV

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Nařizuje-li zdravotnické zařízení jako protiepidemické opatření karanténu fyzické osobě, která je pojištěncem nemocenského pojištění, použije k tomu předepsaný tiskopis, který vydá Česká správa sociálního zabezpečení v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.".

2. V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které včetně poznámky pod čarou č. 47a zní:

"v)  potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají.

47a)   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

3. Části třináctá, patnáctá a osmnáctá se zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna soudního řádu správního

Čl. LV

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 2 se slova "nemocenské péče v ozbrojených silách," zrušují.

2. V § 60 odst. 2 se slova "a nemocenské péče v ozbrojených silách" zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna služebního zákona

Čl. LVI

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

2. V § 111 věta druhá zní: "Dočasnou neschopností k výkonu služby se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního právního předpisu52a).".Poznámka pod čarou č. 52a zní:


"52a)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona

Čl. LVII

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se část dvacátá šestá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění

Čl. LVIII

V zákoně č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o služebním poměru   příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LIX

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 530/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 2 písm. f) závěrečné části ustanovení se slova "podpory při ošetřování člena rodiny" nahrazují slovem "ošetřovného".

2. Nadpis hlavy II v části šesté zní: "Nemocenské pojištění".

3. V § 78 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

"(1) Nemocenské pojištění příslušníků upravuje zvláštní právní předpis37).


37)   Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

4. V § 78 odst. 2 se slova " , lázeňská péče, přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení38)" a poznámka pod čarou č. 38 zrušují.

5. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Neschopností ke službě se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního právního předpisu37).".

 6. V § 124 odst. 5 se za slova "ode dne vzniku neschopnosti ke službě" vkládají slova "a ode dne nařízení karantény".

 7. V § 124 odst. 5 se věta druhá a poznámka pod čarou č. 62 zrušují.

 8. V § 130 odst. 1 písm. g), § 163 odst. 1 větě první a § 166 odst. 2 se slova "nemocenské péče" nahrazují slovy "nemocenského pojištění".

 9. V § 160 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 75 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. Nadpis hlavy III v části jedenácté zní: "Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka".

11. Za § 164 se vkládá nový § 164a, který zní:

"§ 164a

(1) Zemřel-li příslušník mimo válečný stav na území České republiky, poskytne bezpečnostní sbor na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. V případě úmrtí příslušníka v zahraničí náleží úhrada podle věty první, pouze pobýval-li příslušník v zahraničí ze služebních důvodů.

(2) Na přání pozůstalých vypraví bezpečnostní sbor svým nákladem zemřelému příslušníku jednoduchý pohřeb; do nákladů se zahrnou i výdaje na kovovou vložku, poplatky a dopravné do místa pohřbu, nevypravuje-li se pohřeb v místě úmrtí. Plnění podle odstavce 1 v tomto případě nenáleží.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LX

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se části devátá, desátá a třináctá zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. LXI

V zákoně č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Čl. LXII

V zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, se část šestá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LXIII

V zákoně č. 281/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

Čl. LXIV

V zákoně č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, se část šestá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Čl. LXV

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část první zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LXVI

V zákoně č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá a čl. IV bod 1 zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LXVII

V zákoně č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá a čl. XIII bod 1 zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Účinnost

Čl. LXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.