Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


109

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. Část druhá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55a se zrušuje.

3. V § 73 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou, písmena a) a c) až e) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene b).

4. V § 73 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "a služby" zrušují.

5. V § 73 odst. 6 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) až i) a k) se zrušují.Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno c).

6. § 73a a 73b včetně poznámek pod čarou č. 48, 48a, 49 a 50 se zrušují.

7. V části třetí se hlava druhá a hlava čtvrtá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 55 až 58, 63, 66, 69, 69a a 70 zrušují.

8. V části třetí se v nadpisu hlavy páté slova "a staré občany" zrušují.

9. V § 86 odst. 1 větě první se slova " , poskytují příslušné státní orgány služby," nahrazují slovy "se poskytují" a věta druhá se zrušuje.

10. § 86a až 89a se zrušují.

11. V části třetí se hlava šestá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

12. § 92 zní:

"§ 92

Peněžité a věcné dávky a mimořádné výhody se poskytují bez úhrady nákladů.".

13. § 93 a 93a včetně poznámky pod čarou č. 40 se zrušují.

14. V části čtvrté v nadpisu hlavy první se slova "a poskytování služeb sociálního zabezpečení" zrušují.

15. V § 94 odst. 3 se slova "a dávka uvedená v § 80" zrušují.

16. § 94a se zrušuje.

17. V nadpisu § 103 se slova "a služby" zrušují.

18. V § 103 odst. 1 se slova "a služby" zrušují.

19. V § 103 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

20. V § 106 odst. 1 se slova "nebo služby sociální péče" a slova "nebo službu sociální péče" zrušují.

21. V § 106 odst. 2 se slova "nebo službu sociální péče" a slova " , popřípadě poskytování služby sociální péče," zrušují.

22. V § 106 odst. 3 se slova "nebo poskytování služby sociální péče" zrušují.

23. V § 106 se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 40a zrušují.

24. V § 107 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 107 odst. 4 se slova "odstavců 2 a 4" nahrazují slovy "odstavce 2".

26. § 108, 109, 111 až 113 a 122 včetně nadpisů se zrušují.

27. V § 124 písm. a) se slova "nebo služba sociální péče" zrušují.

28. V § 124 písm. b) se slova "nebo služby sociální péče" a slova "nebo osoby zdravotně znevýhodněné" zrušují.

29. V § 125 odst. 1 se slova "a službách sociální péče" zrušují.

30. V § 125 odst. 2 se slova "nebo se pro potřeby tohoto orgánu podrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření" zrušují.

31. V § 127 odst. 1 se slova "nebo službu" zrušují.

32. V § 142 se odstavec 7 zrušuje.

33. V § 177a odst. 1 se slova "§ 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1," a slova " , § 108 odst. 2" zrušují.

34. V § 177a odst. 2 se slova " , výši úhrady v ústavech sociální péče pro mládež a výši kapesného v ústavech sociální péče" zrušují.

35. V § 177a se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o zvýšení důchodu pro bezmocnost zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. ledna 2007 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Řízení o příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. ledna 2007 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Na řízení o žádosti o zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo o úpravu dosavadní částky zvýšení důchodu pro bezmocnost za dobu před 1. lednem 2007 na základě žádosti uplatněné po 31. prosinci 2006 se vztahují dosavadní právní předpisy.

4. Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci 2006.

5. Nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu zaniká v kalendářním měsíci, v němž byl přiznán příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách osobě, o kterou příjemce příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu pečoval, nejpozději však dnem 31. prosince 2008.

6. Česká správa sociálního zabezpečení předá prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení ke dni 1. ledna 2007 příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností seznam osob, kterým ke dni 31. prosince 2006 náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost; seznamy těchto osob předají ke dni 1. ledna 2007 příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností rovněž Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany v oborech své působnosti.

7. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností oznámí příslušným pověřeným obecním úřadům zahájení řízení o příspěvku na péči v případech, kdy z důvodu péče o osobu, která žádá o příspěvek na péči, je poskytován příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Čl. III

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena e) a f) včetně poznámky pod čarou č. 6 se zrušují.

2. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

3. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4. V § 4a se slova "a obec při poskytování služeb sociální péče" zrušují a slovo "poskytují" se nahrazuje slovem "poskytuje".

5. V § 14 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

6. § 15 se zrušuje.

7. V § 32 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena a), e) a f) včetně poznámky pod čarou č. 21a se zrušují.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

8. § 37, 40, 42 až 48, 51 a 52 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 se zrušují.

9. V § 54 odst. 1 písm. d) se slova " , jakož i o úkonech pečovatelské služby zajišťujících nezbytné životní potřeby, které jsou poskytovány bezplatně", slova "a službách" a slova "nebo služby" zrušují.

10. V § 54 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

11. V § 54 odst. 1 písm. f) se slova " , popřípadě služby sociální péče," zrušují.

12. V § 54 odst. 2 se slova "nebo službu", slova "nebo služby" a slova "nebo služba" zrušují.

13. V § 54 odst. 4 se slova "a e)" zrušují.

14. § 55a včetně poznámky pod čarou č. 52 se zrušuje.

15. V § 56 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

16. V § 56 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

17. V § 56 odst. 2 se slova "nebo službu sociální péče" zrušují.

18. V § 56c se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

19. V § 58 písm. a) se slova "a služeb" zrušují.

20. V § 58 se na konci písmene a) nahrazuje čárka tečkou, písmena c) až e) a ch) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. IV

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:

"ag)   poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p).

23p)   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. V

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení4)" včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

2. V § 4 odst. 2 se čárka za slovem "pojištění" nahrazuje slovem "a" a slova "lékaře okresní správy sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "úřadu práce podle zvláštních právních předpisů46)".Poznámka pod čarou č. 46 zní:


"46)   Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 11 se za slova "do čtyř let," vkládají slova " , jde-li o dobu péče o toto dítě po 31. prosinci 1995, a o době a rozsahu" a na konci se doplňují slova "do 31. prosince 2006".

4. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 12 včetně poznámky pod čarou č. 52b zní:

"12. 

o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního právního předpisu52b) závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o dobu péče o tuto osobu po 31. prosinci 2006.


52b)   § 8 zákona č. 108/2006 Sb.".

5. V § 6 odst. 4 písm. a) se bod 19 včetně poznámky po čarou č. 52a zrušuje.

6. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova " , státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče" zrušují.

7. V § 8 odst. 1 se písmena b) a d) až i) zrušují.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

8. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle úřadu práce do 7 dnů kopii posudku vydaného podle § 8 odst. 1, pokud o to úřad práce požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro účely sociální péče, státní sociální podpory, posouzení stupně závislosti na péči jiné osoby nebo posouzení osoby zdravotně znevýhodněné.".

9. V § 12 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

10. V § 16 odst. 1 větě první se za slova "dávkách sociálního zabezpečení" vkládají slova "a pro účely odvolacího řízení správního podle zvláštních právních předpisů (§ 4 odst. 2)", slova "o dávce sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "v těchto řízeních" a slovo "osmi" se nahrazuje číslovkou "15".

11. V § 16 odst. 1 se věta druhá a třetí zrušují.

12. V § 16a odst. 1 se slova "základních pravidel činnosti správních orgánů" nahrazují slovy "ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o spisu".

13. V § 16a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Předseda posudkové komise je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován pro účely vydání posudku podle § 4 odst. 2, aby se

a)   podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékaři posudkové komise,
b)   podrobila vyšetření svého zdravotního stavu v určeném zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému vyšetření, nebo
c)   poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

tato osoba je povinna výzvě vyhovět.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. § 16b se zrušuje.

15. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova "a příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu" zrušují.

16. V § 53 odst. 2 se slova "a občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou" zrušují.

17. V § 89 odst. 1 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.

18. V § 89 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

19. V § 89 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova "a důchodového zabezpečení" zrušují.

20. V § 107 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.

21. V § 116 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22. V § 118a se odstavec 5 zrušuje.

23. § 125 se zrušuje.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Posuzování zdravotního stavu podle § 8 odst. 1 písm. e) a g) až i) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006, zahájená před tímto dnem se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Posuzování bezmocnosti a zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči zahájená před 1. lednem 2007 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

4. Okresní správy sociálního zabezpečení předají bezúplatně příslušným úřadům práce

a)   ke dni 1. července 2006 kopie posudků zpracovaných podle § 8 odst. 1 písm. e) a g) až i) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006,
b)   ke dni 1. ledna 2007 kopie posudků zpracovaných podle § 8 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006.

5. Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují pro účely důchodového pojištění podle dosavadních právních předpisů bezmocnost a zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, jde-li o dobu před 1. lednem 2007.

6. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení, k jejichž pracovním úkolům patří posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory, sociální péče a zaměstnanosti a výkon činností s tím souvisejících, přechází dnem 1. července 2006 z České správy sociálního zabezpečení na úřady práce a na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"). Česká správa sociálního zabezpečení dohodne se zaměstnancem v České správě sociálního zabezpečení podle věty první, zda výkon jeho práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na úřad práce a na který úřad práce nebo zda přejde výkon těchto práv a povinností na ministerstvo.

7. Česká správa sociálního zabezpečení na základě dohody podle odstavce 6 provede delimitaci zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení na úřady práce a na ministerstvo. Takto provedená delimitace je závazná.

8. Nedojde-li k dohodě podle odstavce 6 nejpozději do 31. května 2006, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení na úřady práce a na ministerstvo na návrh ředitele České správy sociálního zabezpečení ministerstvo.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova "a služby sociální péče," nahrazují slovy "sociální péče, sociální služby,".

2. V § 35ba odst. 1 písm. b) větě druhé se slova "nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče" nahrazují slovy "nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VIII

V § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 204/2005 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže dítěti, o které pečuje, byl podle zvláštního právního předpisu přiznán příspěvek na péči ve výši podle stupně II (středně těžká závislost) nebo stupně III (těžká závislost) anebo stupně IV (úplná závislost).".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. r) se slova "nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" zrušují.

2. V § 5 odst. 1 písmeno s) včetně poznámek pod čarou č. 5c a 5d zní:

"s)  osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud spolu žijí v domácnosti5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,

5c)   § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d)   § 115 občanského zákoníku.".

3. V § 9 odst. 6 písm. c) se slova "nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,15c)" nahrazují slovy "nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c)," a poznámka pod čarou č. 15c se zrušuje.

4. V § 14 odst. 2 větě druhé se slova "o bezmocnou osobu" zrušují.

5. V § 50 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

"b)  pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c)   pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),".

6. Za § 102 se vkládá nový § 102a, který zní:

"§ 102a

Účast osoby pečující o dítě ve věku do 18 let, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žijí v domácnosti, na důchodovém pojištění před 1. lednem 2007 se posuzuje podle právních předpisů platných před tímto dnem.".

7. V § 108 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

Čl. X
Přechodná ustanovení

1. Nárok na vdovský a vdovecký důchod za dobu před 1. lednem 2007 na základě žádosti uplatněné po 31. prosinci 2006 se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Poživatelům vdovských a vdoveckých důchodů, kteří po 31. prosinci 2006 nesplňují podmínky nároků na tyto důchody, náleží výplata těchto důchodů naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci 2006.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. XI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"g)  osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby,

11)   § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

2. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 28a zní:

"§ 17a

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České repupbliky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s těmito zařízeními sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a).


28a)   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005  Sb.".

3. V § 22 písmeno d) zní:

"d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,".

 4. V § 22 se tečka za písmenem d) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu tato zařízení uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a.".

 ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. XII

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Zdravotní péči poskytují dále zařízení sociálních služeb s pobytovými službami, jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči o pojištěnce v nich umístěné, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu1a).


1a)   § 17a a § 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 109/2006 Sb.".

2. Za § 67e se vkládá nový § 67f, který zní:

"§ 67f

Ustanovení § 67a až 67e se použijí přiměřeně pro poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče zařízením sociálních služeb podle § 11 odst. 1 věty třetí.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XIII

V § 20 odst. 9 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., se slova "příslušným orgánům sociálního zabezpečení9) poskytovat odsouzeným služby sociální péče" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností poskytovat odsouzeným sociální služby9)".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Čl. XIV

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se za slova "státních sociálních dávek," vkládají slova "sociálních služeb,".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XV

V § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., se slova "služby sociální péče" nahrazují slovy "sociální služby".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XVI

V § 3 písm. h) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se slova "služeb sociální péče a sociální pomoci" nahrazují slovy "sociálních služeb".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XVII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

1. § 59 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 zní:

"§ 59
Sociální pomoc

Službami sociální pomoci se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu47) poskytované veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.


47)   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

2. V § 113 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XVIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 se za slovo "vykonáváno," vkládají slova "nebo bydlištěm fyzické osoby, jejíž zdravotní stav úřad práce posuzuje,".

2. V § 8 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znějí:

"m)  posuzuje a rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou [§ 67 odst. 2 písm. c)], a v případech uvedených v § 9 odst. 7 o tom, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,
n)   posuzuje pro účely poskytnutí dávek nebo mimořádných výhod podle zvláštních právních předpisů

1. 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte,

2. 

zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací,

3. 

zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto postižení pro účely mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,

4. 

zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,

5. 

stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,".Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno o).

3. V části první hlava V včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 14a zní:

"Hlava V
Posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost zdravotnických zařízení při posuzování zdravotního stavu fyzických osob

§ 9

(1) Při posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. m) a při posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) vychází úřad práce z podkladů vypracovaných lékařem určeným úřadem práce.

(2) Posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) se provádí na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán, nebo zjistí-li lékař určený úřadem práce anebo ministerstvo posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontroly původního posouzení.

(3) Úřad práce je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován pro účely vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n), aby

a)   se podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékařem určeným úřadem práce,
b)   se podle požadavku lékaře určeného úřadem práce podrobila vyšetření svého zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému vyšetření, nebo
c)   poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

tato fyzická osoba je povinna výzvě vyhovět.

(4) Nepodrobí-li se fyzická osoba uvedená v odstavci 3 vyšetření zdravotního stavu podle odstavce 3 písm. a) nebo b) anebo odmítne poskytnout součinnost podle odstavce 3 písm. c), sdělí úřad práce tuto skutečnost správnímu orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán.

(5) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, a pro fyzickou osobu, která byla uznána zdravotně znevýhodněnou, v případech kontroly původního posouzení.

(6) Jestliže se fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu, ačkoliv byla k tomuto vyšetření vyzvána, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se fyzická osoba tomuto vyšetření podrobí, pokud byla ve výzvě na tento následek upozorněna. Trvalo-li přerušení řízení podle věty první alespoň 12 měsíců, lze řízení zastavit.

(7) Jestliže se fyzická osoba, která byla uznána osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí úřadu práce za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto možnost byla tato osoba nebo její zákonný zástupce upozorněn.

§ 9a

(1) Na postup při vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) se nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci a ustanovení o spisu.

(2) Lhůta pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) činí 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné důvody, sdělí úřad práce neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, jinou lhůtu.

(3) Úřad práce zašle orgánu, který o vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o zdravotním stavu posuzované fyzické osoby.

(4) Úřad práce zašle okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů kopii posudku vyhotoveného podle § 8 odst. 1 písm. n), pokud o to tato správa požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro účely důchodového a nemocenského pojištění.

§ 9b

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce

a)   provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby,
b)   zpracovat lékařské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(2) Zdravotnická zařízení jsou povinna bezplatně lékaři uvedenému v odstavci 1 na jeho žádost sdělit informace potřebné pro posouzení zdravotního stavu, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace a na nezbytně nutnou dobu zapůjčit zdravotnickou dokumentaci v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(3) Zdravotnické zařízení plní povinnosti podle odstavců 1 a 2 ve lhůtě určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrželo žádost.

(4) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se řídí seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami14) a zvláštními právními předpisy14a). Úhradu poskytne příslušný úřad práce, který si provedení výkonu vyžádal, a to na základě vyúčtování předloženého zdravotnickým zařízením. To platí obdobně i pro náhradu poštovného za zaslání zdravotnické dokumentace podle odstavce 2.


14)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
14a)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 67 odst. 2 písm. c) se slova "orgánu sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "úřadu práce".

5. V § 67 odst. 5 se za slovo "postižením" vkládají slova "podle odstavce 2 písm. a) a b)" a na konci odstavce se doplňuje věta "Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. c), dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.".

6. V § 139 odst. 5 písmena c) a d) znějí:

"c)  podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,
d)   podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,".

7. V § 140 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9b odst. 1 písm. a) nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,
b)   nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady podle § 9b odst. 1 písm. b) nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3, nebo
c)   nesplní povinnost sdělit informace, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci podle § 9b odst. 2 nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 140 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.".

 9. V § 142 se za slova "§ 124 odst. 1," vkládají slova "na rozhodování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou podle § 8 odst. 1 písm. m),".

10. V příloze 2

a)   v bodu 6 se slova "Úřad práce v Mostě" nahrazují slovy "Úřad práce v Ústí nad Labem",
b)   v bodu 11 se slova "Úřad práce Brno-venkov" nahrazují slovy "Úřad práce Brno-město".

Čl. XIX
Přechodné ustanovení

Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za osoby zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XX

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova "sociálně-právní ochraně dětí," vkládají slova "o sociálních službách,".

2. V příloze v Položce 3 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".

3. V příloze v Položce 4 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".

4. V příloze v Položce 5 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I, čl. II bodů 1 až 3, 5 a 7, čl. III a IV, čl. V bodů 1, 3, 4, bodu 7, pokud jde o § 8 odst. 1 písm. b) a d), bodů 15, 17 až 23, čl. VI bodu 2, bodu 4 písm. b) a bodu 5, čl. VII až XVI, čl. XVII bodu 1, čl. XVIII bodu 2, pokud jde o § 8 odst. 1 písm n) bod 5, a čl. XX, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. VI bodů 6 až 8, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou čl. XVII bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.