Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


436

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. I

V § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se písmeno k) zrušuje a dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. II

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákoníku práce

Čl. III

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 46/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:

"(2) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.40a)


40a)   § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 11 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.

3. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zaměstnavatel je povinen informovat dočasně přidělené zaměstnance agentury práce (§ 38a) o nabídce volných pracovních míst.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 18b odst. 3 písm. f) se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením4b)".Poznámka pod čarou č. 4b) zní:


"4b)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

5. V § 30 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 30e) zní:

"(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahují na pracovní poměry na dobu určitou uzavřené mezi zaměstnavatelem zprostředkovávajícím zaměstnání podle zvláštního právního předpisu30e) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 38a a 38b).


30e)   § 66 zákona č. 435/2004 Sb.".

6. V § 38 se odstavec 4 zrušuje.

7. Za § 38 se vkládají nadpis a nové § 38a a 38b, které včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) znějí:

"Agenturní zaměstnávání
§ 38a

(1) Zaměstnavatel, který je právnickou nebo fyzickou osobou zprostředkovávající zaměstnání na základě povolení5a) (dále jen "agentura práce"), může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce k jinému zaměstnavateli jen na základě písemného ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele (dále jen "uživatel"), a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody5b) o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

(2) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
b)   druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat,
c)   určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
d)   místo výkonu práce,
e)   den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
f)   informace o pracovních a mzdových (platových) podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"),
g)   podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno; sjednání podmínek pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno pouze ve prospěch uživatele, je neplatné,
h)   číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

(3) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně.

§ 38b

(1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nemůže vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

(2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména

a)   název a sídlo uživatele,
b)   místo výkonu práce u uživatele,
c)   dobu trvání dočasného přidělení,
d)   určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
e)   podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 38a odst. 2 písm. g)],
f)   informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

(3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

(4) Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má nárok na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne jinak.

(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení nároků, které mu z toho vznikly.

(6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnance uživatele, který čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo vykonává civilní službu.

(7) V kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele lze rozsah agenturního zaměstnávání omezit.


5a)   § 60 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.
5b)   § 261 obchodního zákoníku.".

8. Nad označením § 39 se doplňuje nadpis, který zní: "Převedení zaměstnance na původní pracovní místo" a nadpis pod označením § 39 se zrušuje.

9. Nad označením § 40 se doplňuje nadpis, který zní: "Převedení a přeložení na žádost zaměstnance" a nadpis pod označením § 40 se zrušuje.

10. Nad označením § 41 se doplňuje nadpis, který zní: "Účast odborových orgánů při převádění" a nadpis pod označením § 41 se zrušuje.

11. V § 47 odst. 2 se slova "se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,4b)".

12. V § 48 odst. 1 písm. d) se slova "trvale pečují alespoň o jedno dítě mladší než tři roky" nahrazují slovy "čerpají rodičovskou dovolenou".

13. V § 73 odst. 2 se za slova "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových," vkládají slova "České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,".

14. V § 108 odst. 1 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud dále není stanoveno jinak.".

15. V § 109 odst. 2 se na konci doplňují věty "Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou podle věty druhé ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud zaměstnanci v nástupu dovolené nebrání překážky v práci uvedené v § 108 odst. 3 větě první. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou podle věty druhé ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká. Pokud zaměstnanec nemohl z důvodů uvedených ve větě první vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku.".

16. V § 110b odstavec 2 zní:

"(2) Náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy za tu část nevyčerpané dovolené, která přesahuje 4 týdny, je zaměstnavatel povinen poskytnout nejen v případě skončení pracovního poměru, ale i v případě, že zaměstnanec nemohl tuto dovolenou vyčerpat do doby uvedené v § 109 odst. 2 větách první a páté.".

17. V § 110b odstavec 3 zní:

"(3) Pokud vznikne zaměstnanci nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.".

18. V § 133 odst. 3 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením4b)".

19. V § 148 odst. 1 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením4b)".

20. V § 148 odst. 2 a 3 se slova "se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,4b)".

21. V § 150 odst. 2 věta první zní: "Ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství.".

22. V § 206 se slova "se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,4b)".

23. V § 261 odst. 4 se za slova "§ 64" vkládají slova " , § 109 odst. 2".

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Dohody o dočasném přidělení uzavřené podle § 38 odst. 4 zákoníku práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. V

V § 9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 15/1993 Sb., se na konci odstavce doplňuje věta "U občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, je výběr lékaře a zdravotnického zařízení omezen zvláštním právním předpisem.15a)".Poznámka pod čarou č. 15a) zní:


"15a)   § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. VI

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovy "pracovní podmínky" čárka nahrazuje spojkou "a" a vkládají se slova "upravující uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost3a)".Poznámka pod čarou č. 3a) zní:


"3a)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova "pracovní podmínky" vkládají slova " , včetně předpisů upravujících uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost,3a)".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o školských zařízeních

Čl. VII

V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova "občanům se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osobám se zdravotním postižením2)".Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST SEDMÁ
Změna školského zákona

Čl. VIII

V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova "se změněnou pracovní schopností." nahrazují slovy "se zdravotním postižením.1a)".Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


"1a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. IX

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb. a zákona č. 281/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 106 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:

"(4) Jestliže se osoba zdravotně znevýhodněná40a) nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto možnost byla osoba zdravotně znevýhodněná nebo její zákonný zástupce upozorněn.


40a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 124 písm. b) se slova "občana se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osoby zdravotně znevýhodněné".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. X

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 47/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují.

2. V § 28 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. a), h) až k)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. a), h) a i)".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o životním minimu

Čl. XI

V § 6 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"d)  podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,10)

10)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o sociální potřebnosti

Čl. XII

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 134/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 136/1996 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 280/2003 Sb. a zákona č. 422/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 3 písm. c)" nahrazují slovy "v § 3 odst. 3 písm. b)".

2. V § 1 odst. 6 se slova "uchazečů o zaměstnání6) a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "uchazečů o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,6)".Poznámka pod čarou č. 6) zní:


"6)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

3. V § 3 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 16a) až 16c) zní: "Dále se za sociálně potřebného občana nepovažuje občan vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání6) déle než jeden rok, pokud bez vážných důvodů16a) odmítne vykonávat veřejně prospěšné práce,16b) které odpovídají jeho zdravotnímu stavu a dopravní dosažitelnosti zaměstnání, nebo krátkodobé zaměstnání, které odpovídá dopravní dosažitelnosti zaměstnání;16c) dojde-li k přerušení doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání kratšímu než tři měsíce, doby vedení v evidenci se sčítají.


16a)   § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb.
16b)   § 112 zákona č. 435/2004 Sb.
16c)   § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb.".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Občan uvedený v odstavci 5 větě druhé může být znovu považován za sociálně potřebného od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž odmítl vykonávat veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání; pokud však již byla dávka za měsíc, v němž odmítl vykonávat veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání, vyplacena, může být znovu považován za sociálně potřebného až od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž odmítl vykonávat veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Čl. XIII

V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XIV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "působnost" vkládají slova "České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.".

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) zní:

"§ 3a

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.

(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává4a) ministr práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává4a) ředitel České správy sociálního zabezpečení.

(4) Podrobnější úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.


4a)   § 27 odst. 4 zákoníku práce.
4b)   Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č.  328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

4. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 19 se slova "o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "o zdravotním znevýhodnění,52a) popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,".Poznámka pod čarou č. 52a) zní:


"52a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

6. V § 6 odst. 4 písm. g) se bod 3 zrušuje.Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

7. V § 7 písm. b) se slova "písm. g) č. 1, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "písm. g) č. 1, 3 a 4".

8. V § 8 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)  zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,52a)".

9. V § 11 odst. 3 se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

10. V § 12 písmeno d) zní:

"d)  občana, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou,52a) a občana, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření;".

11. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců".

12. V § 18 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.Dosavadní písmena m) až t) se označují jako písmena l) až s).

13. V § 36 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:

"r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost54a) organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

54a)   Zákon č. 435/2004 Sb.".

14. V § 37 odst. 6 se slova "náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo" nahrazují slovy "náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely".

15. V § 53 odst. 2 se slova "občan se změněnou pracovní schopností, popřípadě občan, který žádá o uznání změněné pracovní schopnosti," nahrazují slovy "občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,".

16. V § 61 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

17. V § 83a se slova "změněné pracovní schopnosti" nahrazují slovy "za osobu zdravotně znevýhodněnou52a)".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Čl. XV

V § 17 odst. 8 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se slova "občanů se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "osob se zdravotním postižením,7a)".Poznámka pod čarou č. 7a) zní:


"7a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Čl. XVI

V § 19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením12a)".Poznámka pod čarou č. 12a) zní:


"12a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Čl. XVII

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 113 odst. 3 se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

2. Poznámka pod čarou č. 11) zní:


"11)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

3. V § 115 odst. 2 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci11)".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

Čl. XVIII

V zákoně č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, se čl. II zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XIX

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 254/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 6 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a údaje o výši uplatněné slevy na dani z příjmů za zaměstnance - osoby se zdravotním postižením, na které zaměstnavatel uplatnil slevu na dani podle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

2. V § 34 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(9) Úřady práce jsou povinny sdělovat správcům daně na jejich vyžádání částku podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci vyplácenou jednotlivým uchazečům o zaměstnání nebo částku podpory při rekvalifikaci vyplácenou osobám se zdravotním postižením zařazeným do teoretické nebo praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.20a)


20a)   § 72 a 74 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XX

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:

1. V položce 22 písmena i) až n) znějí:

"i)  Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců Kč  2 000,-   
 j)  Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání Kč 500,-   
 k)  Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání Kč 250,-   
 l)   Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky Kč 10 000,-   
m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000,-   
 n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky Kč  1 000,-".

2. V poznámce pod položkou 22 bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)


4a)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

3. V poznámce pod položkou 22 se bod 7 zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 360/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 písmeno zm) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:

"zm)  

odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)


80)   § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova "se změněnou pracovní schopností33)" nahrazují slovy "se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33)".Poznámka pod čarou č. 33) zní:


"33)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "se změněnou pracovní schopností" zrušují.

4. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

5. V § 35 odst. 2 se slova "se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,33)".

6. V § 35 odst. 4 se slova "zaměstnanců se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,33)".

7. V § 39 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXII

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Čl. XXIII

V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, ve znění zákona č. 117/1995 Sb., se čl. III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXIV

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., se čl. V zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXV

V zákoně č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 164/1995 Sb. a zákona č. 220/1995 Sb., se čl. IV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. XXVI

1. V § 46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

2. Poznámka pod čarou č. 14) zní:


"14)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXVII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"d)   podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)

4)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 11 odst. 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

3. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

4. V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:

"b)  teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením,38a)

38a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

5. V § 12 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příprava prováděná podle zvláštních právních předpisů.".Poznámka pod čarou č. 41) se zrušuje.

6. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,4)".

7. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci".

8. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

9. V § 16 odst. 2 se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

10. V § 63 odst. 6 se slova " , krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "a orgánům státní sociální podpory".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXVIII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. XXV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXIX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

"n)  osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a),

28)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 5 odst. 1 písmeno o) zní:

"o)  osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,".

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,".

4. V § 16 odst. 4 písmeno h) zní:

"h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)".

 5. V § 20 odst. 4 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci." a slova "s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." se zrušují.

6. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

7. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

8. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.28)".

 9. V § 21 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle zvláštních právních předpisů.28)".Poznámka pod čarou č. 32) se zrušuje.

10. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

11. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

12. V 37 odst. 2 se slova "poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;" nahrazují slovy "poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXX

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. X a čl. XI zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XXXI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"13. 

osoby se zdravotním postižením zařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;1a)


1a)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 11 odst. 4 se za slova "civilní službu" doplňují slova " , osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c)".Poznámka pod čarou č. 22c) zní:


"22c)   § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXII

V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXIII

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXXIV

V § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slova "se změněnou pracovní schopností3)" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "se zdravotním postižením3)".Poznámka pod čarou č. 3) zní:


3)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Čl. XXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 106 odstavec 1 zní:

"(1) Úřady práce jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii

a)   zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu,
b)   nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání,
c)   ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání,
d)   odejmutí povolení k zaměstnání cizinci.".

2. V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XXXVI

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a za bod 3 se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní:

"4. 

úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu;47a)


47a)   § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 51 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu,47a) skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě.".

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. XXXVII

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3) zní:


3)   § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. Část třetí se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Čl. XXXVIII

V § 7 písm. c) zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Čl. XXXIX

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.".

2. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Úřad práce potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.".

4. Část druhá se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XL

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se části druhá a třetí zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. XLI

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XLII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLIII

V zákoně č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

Čl. XLIV

V zákoně č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XLV

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

Čl. XLVI

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, se část dvacátá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o dobrovolnické službě

Čl. XLVII

V zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna služebního zákona

Čl. XLVIII

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 3 písm. g) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání34)" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci34)".Poznámka pod čarou č. 34) zní:


"34)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 97 odst. 4 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "kteří jsou osobami se zdravotním postižením".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Zákon, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Čl. XLIX

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Čl. L

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Čl. LI

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se část dvacátá sedmá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LII

V zákoně č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. LIII

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LIV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. e) se slova "na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a".Poznámka pod čarou č. 25a) zní:


"25a)   Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 103 odst. 1 se slova "anebo hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci".

3. V § 103 odst. 2 se slova "anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci" a slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje".

4. V § 130 odst. 1 písm. g) se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. LV

V zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v § 87 se slova "občanů se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vysokých školách

Čl. LVI

V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě.".Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Účinnost

Čl. LVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části čtyřicáté sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčNedostupné

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.