Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování.

Novinky oproti předchozímu vydání
V letošním vydání bude rozšířena kapitola týkající se podání Vyúčtování v méně častých případech, jakými jsou likvidace společnosti, úmrtí zaměstnavatele, fúze a další. Samostatná část odpovědí na dotazy je věnována odpočtu úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření.
Zcela nově je do knihy vložena rovněž samostatná podkapitola věnovaná problematice promíjení příslušenství daně a s tím související Pokyn GFŘ D-58, který přetiskujeme v knize v úplném znění.

Proč tuto příručku potřebujete?
Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje také procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2024 za rok 2023, vysvětluje rozdíly v tiskopisech Vyúčtování zálohové daně a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Součástí jsou i příklady a ukázky vyplnění příslušných tiskopisů.

autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-401-8

Cena: 459 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str.  9
1. Výklad- str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2023 oproti roku 2022 - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2023 - str. 10
1.1.2 Změna ve zdanění paušálních výdajů poskytovaných zaměstnanci pracujícímu na dálku od 1. 10. 2023 - str. 10
1.1.3 Rušení plátcových pokladen od 1. 1. 2024 - str. 12
1.1.4 Zrušení povinnosti oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí, které jsou osvobozeny od daně z příjmů nebo z nichž se daň
nesráží na základě mezinárodní smlouvy - str. 12
1.1.5 Změny, které přinesl zákon Lex Ukrajina - str. 12
1.1.6 Bezúplatné plnění jako nezdanitelná část základu daně- str. 12
1.1.6.1 Prokázání poskytnutého bezúplatného plnění - str. 15
1.1.7 Změna limitů výše příjmů, které může ve zdaňovacím období obdržet zaměstnanec vedle svého zaměstnání, aniž by měl 
povinnost podávat daňové přiznání - str. 15
1.1.8 Stanovení příjmů v případě poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci k soukromým i služebním účelům - str. 16
1.1.8.1 Jak lze ověřit, že se skutečně jedná o nízkoemisní vozidlo? - str. 17
1.1.9 Sleva za zastavenou exekuci - str. 21
1.1.10 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2023 - str. 23
1.1.10.1 Daňové zvýhodnění na vyživované děti - str. 25
1.1.10.2 Dvě výše limitu úroků z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, o které lze snížit základ daně, 
podle toho, kdy byla bytová potřeba pořízena - str. 27
1.1.11 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování - str. 29
1.1.12 Lhůty - str. 33
1.1.13 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 34
1.1.13.1 Otázka daňového rezidentství - str. 35
1.1.13.2 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 42
1.1.13.3 Plátce daně, agentura práce a ekonomický uživatel - str. 44
1.1.13.4 Povinnost při srážení daně z příjmů plynoucí daňovým nerezidentům - str. 44
1.1.14 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 45
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 45
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 49
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str. 62
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 67
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 68
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 71
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 72
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 76
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 78
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 83
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 90
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 92
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 98
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 99
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 101
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 103
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2023 - str. 109
1.6 Uschování dokladů předkládaných zaměstnanci - str. 115
1.7 Přehled průkazů - str. 116
1.8 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 124
1.9 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 124
1.9.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 124
1.9.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 125
1.9.3 Sleva za zastavenou exekuci (§ 35 odst. 4 ZDP) - str. 126
1.9.4 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus) - str. 127
1.10 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 130
1.10.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 131
1.10.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2023 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění 
na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 132
1.11 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové 
zvýhodnění na dítě (děti) - str. 139
1.11.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 139
1.11.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro roční zúčtování v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 139
1.11.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro roční zúčtování v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění 
(„prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str.  141
1.11.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro roční zúčtování v případě dítěte ve střídavé péči - str.  142
1.11.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 143
1.11.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. .146
1.11.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2023 - str. 147
1.12 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 155
1.13 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 158
1.14 Možnost dodatečného učinění prohlášení - str. 161
1.15 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 162
1.16 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 163
1.17 Žádost o prominutí příslušenství daně - str. 166
1.18 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně - str. 168
1.19 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023- str. 169
1.20 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 175
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2023 pro roční zúčtování - str.  178
3. Příklady - str.  181
1. Roční zúčtování u poplatníka, který pracoval pouze po část roku - str. 181
2. Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího dodatečně daňové zvýhodnění až v Žádosti o roční zúčtování - str. 183
3. Roční zúčtování u poplatnice uplatňující daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, pokud v některých měsících neměla nárok na daňové zvýhodnění z důvodu nízkého příjmu (z důvodu ošetřování nebo nemoci); správné vyplnění potvrzení o zdanitelných příjmech po provedeném ročním zúčtování s doplaceným daňovým bonusem - str. 192
4. Daňové zvýhodnění na děti, pozdní nahlášení změny skutečnosti, že děti nežily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejen v roce 2023, ale již od roku 2022 - str. 200
5. Daňové zvýhodnění na děti, ukončení nároku na daňové zvýhodnění v průběhu roku u více dětí - str. 207
6. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v některých měsících jí byl vyplacen daňový bonus - str. 210
7. Vznik nedoplatku při ročním zúčtování za rok 2023, který se nevybírá - str. 219
8. Příklad vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech v případě, kdy zaměstnavatel nevyplatil všechny příjmy zúčtované v roce 2023 do 31. 1. 2024 - str. 224
4. Dotazy a odpovědi - str. 230
4.1 Odpočet úroků z úvěru - str. 230
4.2 Odpočet na penzijní připojištění se státním příspěvkem - str. 235
4.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - str. 236
5. Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příklady lhůt a vyplnění - str. 239
6. Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – příklad vyplnění - str. 267
7. Zákon o daních z příjmů – vybraná ustanovení pro roční zúčtování za rok 2023 - str. 279
8. Lex Ukrajina - str.  338
9. Pokyn GFŘ D-58 - str.  341
10. Pokyn GFŘ D-59 – výňatky - str.  371
11. Daňový řád – vybraná ustanovení - str. 385
12. Informace, stanoviska a sdělení GFŘ - str.  406
13. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – pro zdaňovací období 2023 - str.  426

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.