Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro nevinné osoby, dostanou-li se do hledáčku orgánů činných v trestním řízení jako možní pachatelé.

Monografie usiluje o ucelenou kritickou analýzu rekogničního úkonu nejen z pohledu kriminalisticko-taktického a trestněprávního, ale i psychologicko-forenzního. Autor předkládá řadu námětů ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti znovupoznávacích procedur, přičemž se záměrně nevyhýbá ani problematikám kontroverzním. Kupříkladu tak pléduje za výslovné zakotvení rekognice prázdné do trestního řádu či se detailně věnuje komparaci vzájemně rozporných zahraničních výzkumů porovnávajících rekogniční procedury simultánní, sekvenční, eliminační či wildcard, a to s možnými konsekvencemi pro náš právní řád. Opomenuta není ani plánovaná rekodifikace trestního práva procesního či náměty na provádění znovupoznávacích procedur za pomoci nejnovějších IT technologií.

Kniha je určena všem zájemcům o oblast kriminalistiky, trestního práva procesního a dalších forenzních oborů, a to jak zájemcům z řad studentů právnických fakult a policejních škol, tak z řad praktiků.

autor: Marek Dvořák; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, 352 stran
ISBN: 978-80-7502-532-6

Cena: 580 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek a specifikace pojmů - str. 12
Předmluva - str. 13
Úvod - str. 15
1. Základní vymezení a historický vývoj rekognice - str. 25
1.1. Základní charakteristika rekognice - str. 25
1.2. Historie rekognice pohledem kriminalistiky a trestního práva - str. 29
2. Rekognice osob de lege lata - str. 40 
2.1. Subjekty a objekty rekognice (a otázka jejich účasti na úkonu) - str.41
2.2. Zúžení problematiky a zjednodušení terminologie - str. 45
2.3. Jednotlivé fáze rekognice - str. 47
2.3.1. Předchozí výslech poznávajícího (1. fáze) - str. 47
2.3.2. Znovupoznávání (2. fáze) - str.50
2.3.3. Dodatečný výslech poznávajícího (3. fáze) - str.52
3. Klasifikace rekognice a vybrané druhy rekognice osob - str. 55
3.1 Možná členění rekognice - str. 55
3.2 Tradiční druhy rekognice předvídané trestním řádem - str. 59
3.3 Rekognice podle fotografie a její vybrané sporné otázky - str. 60
3.3.1. Problematika zásahu do osobnostních práv jedinců na snímcích - str. 64
3.3.2. Problematika kvality snímků a možnosti jejich digitální úpravy - str. 64
3.3.3. Problematika počtu snímků a využití kriminalistických databází - str. 66
3.3.4. Problematika vhodné prezentace fotografií poznávajícímu - str. 68
3.4. Rekognice osob podle funkčně-dynamických znaků, návyků a stereotypů - str. 69
3.4.1. Rekognice podle hlasu a podle stylu chůze - str. 72
3.4.2. Ztotožňování osoby podle více rozdílných identifikačních polí - str. 74
3.5. Rekognice skrytá - str. 75
3.6. Rekognice za účasti osoby mladší 18 let - str. 79
3.7. Rekognice mrtvoly - str. 80
3.8. Rekognice živé osoby ke zjištění skutečné totožnosti - str. 84
4. Kriminalisticko-psychologické aspekty a zásady realizace rekognice osob - str. 86
4.1. Psychologické aspekty rekognice - str. 87
4.1.1. Psychologická podstata rekognice - vnímání, zapamatování a znovupoznávání - str.87
4.1.2. Psychologické proměnné s důrazem na tzv. estimator variables - str. 91
4. 1. 3. Dezinformace, bystander efekt a verbal overshadowing - str. 112
4.2. tradiční kriminalisticko-taktické zásady přípravy a provedení rekognice - str. 114
4.2.1. Předchozí výslech poznávajícího - str. 116
4.2.2. Včasnost provedení rekognice - str. 125
4.2.3. Provedení rekognice zpravidla s jediným poznávaným - str. 127
4.2.4. Výběr a příprava poznávajícího, provedení s jediným poznávajícím - str. 129
4.2.5. Zabránění ukázání poznávaného poznávajícímu před rekognicí - str. 131
4.2.6. vhodný počet osob přivzatých (u tradiční simultánní rekognice) - str. 132
4.2.7. Příchod poznávajícího a instruktáž poznávanému - str. 134
4.2.8. Realizace rekognice ve vhodných podmínkách - str. 135
4.3. Sugestibilita a stresová rekognice - str. 137
4.3.1. Předchozí výslech a instruktáž - str. 138
4.3.2. Ztotožňování a zpětná vazba, výzkumy ovlivnitelnosti svědka - str. 141
5. Sporné otázky rekognice osob ve světle judikatury - str. 147
5.1. Soudy a rekognice osob - str. 147
5.1.1. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky - str. 148
5.1.2. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky - str. 152
5.1.3. Závěrem k soudním rozhodnutím a jejich významu - str. 154
5.2. Povinnost obviněného (podezřelého) podrobit se rekognici - str. 156
5.3. Agnoskace - str. 162
5.4. Zákonný požadavek "výrazně se neodlišujících" osob - str. 164
5.4.1. Úvodem k výrazné neodlišnosti osob - str. 164
5.4.2. Požadavky náhledem vybrané judikatury a literatury - str.167
5.4.3. Specifické znaky osoby, oblečení a doplňky - str. 169
5.4.4. Maskování, výrazné změny vzhledu po činu, speciální úprava zevnějšku - str. 173
5.4.5. Úprava vzhledu obviněného a příkazy k (ne)provedení změn - str. 176
5.4.6. Pár vodítek závěrem - str. 178
5.5. Problematika obstarávání vhodných osob přivzatých - str. 181
5.5.1. Policisté jako přivzaté osoby a další možnosti - str. 181
5.6. Přibrání tzv. nezúčastněné osoby a účast dozorujícího státního zástupce - str. 183
5.7. (Ne)účelnost rekognice - str. 188
5.7.1. Provádění rekognice při vzájemné známosti osob - str. 189
5.7.2. Absence výrazných identifikačních znaků objektu a další důvody - str. 191
6. Neodkladnost a neopakovatelnost rekognice - str. 193
6.1 Obecně k rekognici prováděné ve fázi prověřování - str. 193
6.2. Rekognice jako neodkladný úkol - str. 195
6.2.1. Ochrana práv podezřelého u neodkladné rekognice - str. 199
6.3. Rekognice jako neopakovatelný úkon - str. 202
6.4. Sporné otázky (ne)opakovatelnosti - str. 205
6.4.1. Provedení rekognice in natura po rekognici fotografické - str. 205
6.4.2. Opakování v rámci jediného úkonu při změně pořadí ukázaných osob  - str. 209
6.4.3. Problematika tzv. typování možných pachatelů podle fotografií  - str. 213
6.5. Další specifické výjimky z neopakovatelnosti rekognice  - str. 217
7. Dokumentace, hodnocení a vady rekognice  - str. 219
7.1 Dokumentace rekognice  - str. 219
7.2. Prověrka a hodnocení výsledků rekognice  - str. 224
7.3. Vady rekognice a jejich procesní důsledky  - str. 226
8. Vnitrostátní komparace (výslech a zvláštní způsoby dokazování)  - str. 234
8.1. Vztah rekognice k výslechu  - str. 234
8.2. Vztah rekognice k některým dalším zvláštním způsobům dokazování  - str. 235
8.2.1. Konfrontace  - str. 236
8.2.2. Vyšetřovací pokus  - str. 237
8.2.3. Rekonstrukce  - str. 239
8.2.4. Prověrka na místě  - str. 240
9. Typy rekognice  - str. 242
9.1. Simultánní rekognice  - str. 243
9.2. Sekvenční rekognice  - str. 244
9.3. Eliminační rekognice  - str. 246
9.4. Wildcard rekognice  - str. 248
9.5. Grain size rekognice  - str. 250
9.6. Opakovaná rekognice s nucenou volbou  - str. 251
9.7. Zahraniční výzkumy  - str. 251
9.7.1. Výsledky a jejich posuzování  - str. 251
9.7.2. Konkrétní data a poznatky (výzkumy do roku 2016 až 2017) - str. 253
9.7.3. Výzkum G. L. Wellse (2015)  - str. 257
9.7.4. oponující nejnovější výzkumy (od roku 2016)  - str. 259
9.7.5. Závěr  - str. 263
10. Mezinárodní komparace - str. 265
10.1. Anglie  - str. 265
10.1.1. Videorekognice  - str. 269
10.1.2. Skupinová rekognice  - str. 273
10.1.3. Ostatní způsoby identifikace osob  - str. 274
10.2. Italská republika  - str. 276
10.3. Spojené státy americké  - str. 278
10.3.1. The innocence Project  - str. 278
10.3.2. Rekogniční procedury ve Spojených státech amerických  - str. 281
10.3.3. Rekognice administrovaná v režimu blind a non-blind  - str. 282
10.4. Slovenská republika - str. 285
11. Quo vadis, rekognice?  - str.287
11.1. Tři otázky závěrem  - str. 287
11.1.1. Preference rekognice in natura - přežitek, nebo budoucnost?  - str. 287
11.1.2. Rekognice prázdná - pojistka proti chybovosti? - str. 292
11.1.3. Rekognice v režimu double-blind - komplikace, nebo důvodný cíl?  - str. 298
11.2. Rekognice de lege ferenda  - str. 298
11.2.1. Shrnutí návrhů, připomínek a doporučení k tradiční realizaci rekognice  - str. 298
11.2.2. Rekognice podle návrhu nového trestního řádu  - str. 303
Závěr - Rekognice pro 21. století?  - str. 307
Seznam použitých zdrojů  - str.315
Název monografie, abstrakt a tři klíčová slova v českém jazyce  - str. 347
název monografie, abstrakt a tři klíčová slova v anglickém jazyce  - str. 350

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.