Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo stavby

Právo stavby

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem.

Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty práva stavby včetně jejich vzájemných práv a povinností. Detailně analyzuje i další základní znaky práva stavby.

Dále se monografie zabývá zřizovacími tituly práva stavby, mezi něž patří smlouva, vydržení a rozhodnutí orgánu veřejné moci, otázkou klíčových prvků ovlivňujících trvání práva stavby a vykládá dovolené právní dispozice s právem stavby.

Poslední část knihy je věnována zániku práva stavby a řešení s tím souvisejících právních následků, jako je vzájemné vypořádání subjektů.

Výklad je doplněn recentní judikaturou zahraniční i domácí, která postupně nalézá odpovědi na některé z otázek, zákonem výslovně neřešených. Nechybí ani historická východiska či komparace s právními úpravami cizích států, které představují inspirační zdroje pro tuzemskou právní úpravu.

Monografie je určena především odborné právnické veřejnosti, ale může problematiku práva stavby přiblížit také širšímu okruhu čtenářů.

autor: Luděk Tichý; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 6. 2024, 148 stran
ISBN: 978-80-7502-741-2

Cena: 320 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Předmluva - str. 11
1. Historický vývoj institutu práva stavby a jeho právních předchůdců - str. 15
1.1 Římské právo a institut superficies - str. 15
1.2 Práva a povinnosti k pozemkům ve středověku - str. 20
1.3 Práva a povinnosti k pozemkům od první poloviny 17. století do začátku 20. století - str. 23
1.4 Právo stavby podle zákona č. 86/1912 ř. z., o stavebním právu - str. 27
1.5 Právo stavby podle zákona č. 88/1947 S., o právu stavby - str. 32
1.6 Právo stavby podle zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník - str. 35
1.7 Práva a povinnosti k pozemkům podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
2. Právo stavby v platném právu - str. 42
2.1 Úvod - str. 42
2.2 Právo stavby v platném právu - obecné otázky - str. 43
2.3 Právo stavby jako nemovitá věc a stavba jako součást práva stavby - str. 56
2.4 Subjekty práva stavby - str. 56
2.5 Stavba a pozemek v právu stavby - str. 58
2.5.1 Stavba - str.58
2.5.2 Pozemek - str. 60
2.6 Obsah práva stavby - str. 62
2.7 Výraz "pozemek sloužící k lepšímu užívání stavby" a jeho problematika - str. 70
2.8 Výraz "práva příčící se účelu stavby" a jeho problematika - str. 71
3. Vznik a trvání práva stavby - str. 77
3.1 Smluvní vznik práva stavby - str. 77
3.1.1 Obligatorní náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby - str. 78
3.1.2 Fakultativní náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby - str. 81
3.2 Vznik práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 82
3.3 Vznik práva stavby vydržením - str. 84
3.4 Dočasnost a změna délky doby trvání práva stavby - str. 88
3.5 Zákaz rozvazovací podmínky - str. 92
3.6 Úplata za právo stavby - str. 94
4. Práva a povinnosti subjektů práva stavby - str. 98
4.1 Práva a povinnosti stavebníka ke stavbě a k zatíženému pozemku - str. 98
4.2 Povinnosti stavebníka a výhrady vlastníka pozemku - str. 101
4.3 Převod, zatížení a přechod práva stavby - str. 113
4.4 Vzájemné předkupní právo subjektů práva stavby - str. 111
4.5 Zřeknutí se práva stavby - str. 113
5. Zánik práva stavby - str. 113
5.1 Zánik práva stavby uplynutím doby jeho trvání - str. 117
5.2 Přechod práv váznoucích na právu stavby na náhradu - str. 121
5.3 Předčasný zánik práva stavby - str. 123
5.3.1 Dohoda o zrušení práva stavby - str. 124
5.3.2 Výpověď práva stavby a odstoupení od práva stavby - str. 125
5.3.3 Zkrácení doby trvání práva stavby - str. 127
5.4 Právo stavby a promlčení - str. 128
5.5 Splynutí práv a povinností vlastníka pozemku a stavebníka v rukou jediné osoby - str. 131
Závěr - str. 134
Seznam použitých zdrojů - str. 139
O autorovi - str. 148

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.