Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků. 

Aktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Zásadní změnou je bezesporu vystoupení Spojeného království z EU, takzvaný brexit, v lednu 2020. Další událostí, která právo Evropské unie nepochybně ovlivnila, je pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Autoři se věnují zejména jejím dopadům na volný pohyb osob. 

Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách. Její vnitřní struktura byla zvolena tak, aby co nejjednodušším způsobem přiblížila poměrně složitý labyrint práva Evropské unie studentům, kteří jsou z učebnic řady oborů platného vnitrostátního práva zvyklí na „klasické“ členění na část obecnou a zvláštní, případně na část hmotněprávní a procesní. 

Koncepce obecné části práva Evropské unie obsahuje též výklad o vztahu práva EU k právu mezinárodnímu a vnitrostátnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva.  Jedním ze základních stavebních kamenů práva Evropské unie je právo institucionální, které tedy zaujímá v této učebnici klíčovou pasáž v obecné části. Hmotněprávní materie unijního práva je ve zvláštní části učebnice rozdělena na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku (vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie) a na okruh právních vztahů založených na prvku občanském (občanství Evropské unie, oblast základních práv a svobod, prostor svobody, bezpečnosti a práva). Procesní část přináší výklad nejen o soudní soustavě Unie, ale hlavně o soudní ochraně prostřednictvím vnitrostátních a unijních soudů, jakož i o průběhu řízení před unijními soudy. 


autoři: Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, 512 stran
ISBN: 978-80-7502-491-6

Cena: 720 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 6
Předmluva - str. 27
Seznam zkratek - str. 29
Obecná část - str. 31
Hlava první Unijní právní řád - str. 32
1. Historický vývoj - str. 32
1.1 Střet federalismu a funkcionalismu (1946-1949) - str. 33
1.2 Evropské společenství uhlí a oceli (1951) - str.  35
1.3 Evropské hospodářské společenství (1957) - str. 36
1.4 Evropská společenství (1967) - str. 37
1.5 První rozšíření Společenství (1972) - str. 39
1.6 Evropský měnový systém - str. 40
1.7 Volby do Evropského parlamentu (1979) - str. 41
1.8 Jednotný evropský akt (1986) - str. 42
1.9 Spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy (1989) - str. 42
1.10 Maastrichtská smlouva (1192) - str. 45
1.11 Amsterodamská smlouva (1997) - str. 47
1.12 Zavedení eura (1999) - str. 47
1.13 Niceská smlouva (2000) - str. 48
1.14 Vstup České republiky do Unie (2004) - str. 49
1.15 Lisabonská smlouva (2007) - str. 50
2. Pojem, předmět a působnost unijního práva - str. 53
2.1 Pojem unijního práva - str. 53
2.2 Předmět a charakter unijního práva - str. 54
2.3 Působnost unijního práva - str. 56
3. Vztah unijního práva k právu vnitrostátnímu a k právu mezinárodnímu - str. 60
3.1 Zakotvení základních zásad unijního práva - str. 60
3.2 Dopady a aplikace základních zásad unijního
3.3 Vztah unijního práva a ústavního práva členských států - str. 80
4. Prameny a systém unijního práva - str. 95
4.1 Primární právo - str. 95
4.2 Sekundární právo - str. 102
4.3 Mezinárodní smlouvy v unijním právu - str. 108
Hlava druhá Institucionální právo - str. 117
5. Unie a její základní rysy - str. 117
5.1 Povaha Unie - str. 117
5.2 Členství v Unii - str. 119
6. Pravomoc Unie - str. 144
6.1 Geneze svěření pravomoci - str. 144
6.2 Dělba pravomocí v judikatuře Soudního dvora - str. 145
6.3 Dělba pravomocí podle Smluv - str. 150
7. Orgány a instituce Unie - str. 157
7.1 Evropská rada - str. 158
7.2 Rada - str. 159
7.3 Evropský parlament - str. 165
7.4 Evropská komise - str. 170
7.5 Evropská centrální banka - str. 175
7.6 Účetní dvůr - str. 182
7.7 Soudní dvůr Evropské unie - str. 182
7.8 Instituce Unie - str. 183
7.9 Jazykový režim Unie - str. 185
8. Normotvorba - str. 188
8.1 Změny primárního práva - str. 188
8.2 Legislativní činnost Unie - str. 192
8.3 Průběh legislativního procesu - str. 196
8.4 Projednání návrhů unijních aktů na vnitrostátní úrovni - str. 202
Zvláštní část A. Hmotné právo - str. 205
Hlava třetí Právní vztahy s ekonomickým prvkem - str. 206
9. Vnitřní trh - str. 206
9.1 Obecné zásady - str. 206
9.2 Volný pohyb zboží - str. 210
9.3 Volný pohyb zboží - str. 210
9.4 Volný pohyb osob na ekonomickém základě - str. 224
9.5 Volný pohyb kapitálu a plateb - str. 241
9.6 Harmonizační politiky - str. 245
10. Ochrana hospodářské soutěže - str. 268
10.1 Obecně o ochraně hospodářské soutěže v unijním právu - str. 268
10.2 Zakázané dohody - str. 281
10.3 Zneužití dominantního postavení - str. 285
10.4 Pravidla společná pro zakázané dohody a zneužití dominantního postavení - str. 289
10.5 Kontrola spojování podniků (koncentrací) - str. 296
10.6 Státní podpory - str. 299
11. Hospodářská a měnová unie - str. 303
11.1 Hospodářská politika - str. 305
11.2 Pakt o stabilitě a růstu - str. 306
12. Společná obchodní politika - str. 315
12.1 Základní charakteristika - str. 315
12.2 Nástroje společné obchodní politiky - str. 320
Hlava čtvrtá Právní vztahy s občanským prvkem - str. 331
13. Občanství Unie - str. 331
13.1 Státní občanství a občanství Unie - str. 331
13.2 Povaha občanství Unie - str. 332
13.3 Volný pohyb a pobyt občanů Unie - str. 334
14. Ochrana základních lidských práv - str. 340
14.1 Historický vývoj ochrany lidských práv v Unii - str. 340
14.2 Listina základních práv - str. 342
14.3 Přistoupení Unie k EÚLP - str. 353
15. Prostor svobody, bezpečnosti a práva - str. 358
15.1 Prostor svobody - str. 359
15.2 Prostor bezpečnosti - str. 362
15.3 Prostor práva - justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 366
15.4 Prostor práva - justiční spolupráce ve věcech civilních - str. 376
Zvláštní část B. Unijní soudnictví - str. 383
Hlava pátá Procesní právo - str. 384
16. Soudní soustava Unie - str. 384
16.1 Organizace soudní soustavy - str. 384
16.2 Rozdělení pravomocí v rámci soudní soustavy Unie - str. 389
16.3 Základní rysy soudní ochrany - str. 391
17. Soudní ochrana prostřednictvím vnitrostátních soudů - str. 400
17.1 Typy vnitrostátních opatření - str. 400
17.2 Řízení o předběžné otázce - str. 402
18. Soudní ochrana prostřednictvím unijních soudů - str. 418
18.1 Přehled řízení - str. 418
18.2 Řízení o porušení povinností - str. 420
18.3 Řízení o žalobě pro neplatnost - str. 434
18.4 Řízení o žalobě na nečinnost - str. 444
18.5 Námitka nepoužitelnosti - str. 446
18.6 Řízení o žalobě na náhradu škody - str. 447
18.7 Řízení o žalobě na vydání bezdůvodného obohacení - str. 449
18.8 Řízení na základě rozhodčích doložek - str. 450
18.9 Řízení o posudku - str. 451
18.10 Řízení o opravných prostředcích - str. 452
19. Průběh řízení před unijními soudy - str. 457
19.1 Obecné rysy řízení - str. 457
19.2 Písemná část řízení - str. 459
19.3 Vedlejší účastenství - str. 463
19.4 Procení a důkazní opatření soudu - str. 465
19.5 Předběžná zpráva - str. 466
19.6 Ústní část řízení a porada soudu - str. 467
19.7 Rozhodnutí ukončující řízení - str. 468
19.8 Náklady řízení - str. 470
19.9 Právní moc a výkon rozhodnutí - str. 471
Vzory - str. 473
Seznam použitých právních předpisů - str. 477
Nařízení - str. 477
Směrnice - str. 482
Rozhodnutí - str. 486
Zákony - str. 486
Rejstřík použité judikatury - str. 487
Soudní dvůr - str. 487
Tribunál - str. 497
Ústavní soud České republiky - str. 498
Nejvyšší soud České republiky - str. 498
Evropský soud pro lidská práva - str. 498
Literatura - str. 499
Monografie a učebnice - str. 499
Články a příspěvky - str. 502
Věcný rejstřík - str. 507
Další nabídka k tématu

Evropské obchodní právo

Evropské obchodní právo

Martin Janků - C. H. Beck

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z ... pokračování

Cena: 3 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.