Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové perspektivě a s novými akcenty tradiční témata jako je povinnosti a odpovědnost rodičů, sousedů, vlastníků jednotky, zaměstnavatelů, členů orgánů obchodních korporací či právníků aj. V rámci části věnující se problémům civilního práva procesního jsou zpracována některá témata zaměřená na povinnost a odpovědnost procesních stran a soudu, stejně jako některé otázky odpovědnosti v insolvenčním řízení. Publikace se však snaží tematizovat aktuální problémy a hledět do budoucna; analyzuje tak otázky povinnosti a odpovědnosti spojené s online obsahem a umělou inteligencí. Adresátem textů obsažených v publikaci jsou právníci teoretizující i právníci praktikující, a to ti, kteří se zajímají o hlubší řešení problémů spojených s otázkami o povinnosti a odpovědnosti; ty jsou trvalou výzvou pro teorii a praxi.

autoři: Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 2. 2022, 388 stran
ISBN: 978-80-7676-244-2

Cena: 825 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  XIV
Předmluva - str.  XVIII
Část první
Odpovědnost v právu občanském

1 Odpovědnost založená na pravděpodobnosti - str.  3
1.1 Úvod - str.  3
1.2 Probabilisticko-proporcionální odpovědnost - str.  3
1.3 Teorie ztráty šancí - str.  7
1.3.1 Problematika vyčíslení a odškodnění ztráty šance - str.  8
1.4 Závěr - str.  9
2 Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem - str.  11
2.1 Úvod - str.  11
2.2 Základní hmotněprávní problematika odpovědnosti advokáta - str.  12
2.3 Povaha odpovědnosti advokáta za újmu - str.  14
2.4 Předpoklady vzniku odpovědnosti advokáta za újmu - str.  16
2.5 Odpovědnost advokáta za rizikovou procesní strategii - str.  18
2.6 Závěr - str.  19
3 Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou ve světle aktuální judikatury - str.  21
3.1 Úvod - str.  21
3.2 Odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku - str.  21
3.3 Odpovědnost za škodu dle zákona o advokacii - str.  23
3.4 Závěr - str.  26
4 Alternativní pohled na běh lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění v případě výměny věci - str.  29
4.1 Úvod - str.  29
4.2 Obecné terminologické předznamenání – pábení kolem pojmu odpovědnost - str.  29
4.3 Bližší představení a rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu - str.  30
4.3.1 Představení právního případu - str.  30
4.4 Soudní rozhodnutí - str.  31
4.5 Závěrečné shrnutí - str.  33
5 Meze povinnosti k náhradě újmy vlastníka jednotky - str.  35
5.1 Úvod - str.  35
5.1.1 Povinnost k náhradě újmy vzniklé na společných částech domu a pozemku - str.  36
5.1.2 Ohrožení, změna a poškození společných částí - str.  37
5.2 Újma na společných částech domu a pozemku způsobená jednáním třetích osob - str.  38
5.2.1 Povinnost k náhradě újmy na majetku - str.  39
5.2.2 Újma způsobená jednáním vlastníka - str.  39
5.3 Újma způsobená jednáním třetích osob - str.  40
5.4 Povinnost k náhradě újmy na zdraví - str.  41
5.4.1 Újma na zdraví způsobená v souvislosti s užíváním jednotky - str.  41
5.4.2 Újma na zdraví způsobená nájemcem - str.  42
5.5 Závěr - str.  43
6 Povinnosti souseda při výsadbě rostlin na svém pozemku ve vztahu k pozemku sousednímu - str.  45
6.1 Úvod - str.  45
6.2 Východiska současné právní úpravy ochrany sousedských práv - str.  45
6.3 K samotné právní úpravě - str.  46
6.3.1 Obecné omezení vlastnického práva v § 1012 obč. zák. - str.  46
6.3.2 Speciální omezení vlastnického práva - str.  47
6.3 Povinnosti souseda při výsadbě rostlin dle § 1017 obč. zák. - str.  48
6.3.1 Obecný výklad ust. § 1017 obč. zák. - str.  48
6.3.2 Zvláštní podmínky pro uplatnění ochrany sousedských práv - str.  49
6.4 Kazuistika k § 1017 obč. zák. - str.  52
6.5 Závěr - str.  54
7 Vývoj institutu ručení v českém právu - str.  57
7.1 Úvod - str.  57
7.2 Použití ručení na území Česka ve středověku - str.  57
7.3 Pojem ručení v českých občanských zákonících různých dob - str.  59
7.3.1 Regulace fideiussio ve Všeobecném zákoníku občanském - str.  60
7.3.2 Regulace ručení v občanském zákoníku z roku 1964 a v obchodním zákoníku z roku 1991 - str.  61
7.3.3 Regulace v platném občanském zákoníku z roku 2012 - str.  63
7.4 Závěr - str.  63
8 Předpoklady vzniku nároku na ušlý zisk za mimořádných okolností s ohledem na dosavadní judikaturu českých soudů - str.  65
8.1 Úvod - str.  65
8.2 Hypotetičnost ušlého zisku - str.  65
8.3 Nutnost prokázání existujících či reálně dosažitelných okolností - str.  66
8.4 Ušlý zisk spočívající ve znemožnění pravidelných či standardních výnosů - str.  68
8.5 Proč je nezbytné prokázání existujících nebo reálně dosažitelných okolností? - str.  69
8.6 Vliv mimořádných okolností na posuzování budoucího pravidelného běhu věcí - str.  71
8.7 Závěr - str.  72
9 Odpovědnost obce za újmu vzniklou při činnosti obecní policie - str.  73
9.1 Úvod - str.  73
9.2 Podmínky odpovědnosti obce podle zákona o obecní policii - str.  74
9.3 Strážník obecní policie - str.  75
9.4 Škoda - str.  76
9.5 Souvislost s plněním úkolů obecní policie - str.  77
9.6 Liberace - str.  78
9.7 Podmínky odpovědnosti obce podle zákona o odpovědnosti za škodu - str.  79
9.8 Vztahy vybraných právních předpisů upravujících odpovědnost obce - str.  80
9.9 Závěr - str.  82
Část druhá
Odpovědnost v právu rodinném

1 Rodičovská odpovědnost pohledem vzájemných povinností a práv - str.  85
1.1 Úvod - str.  85
1.2 Historický exkurs do vývoje povinností a práv rodičů a dětí - str.  85
1.3 Povinnosti a práva rodičů a dětí jako součást rodičovské odpovědnosti - str.  86
1.4 Odpovědnost jako součást rodičovské odpovědnosti - str.  92
1.5 Závěr - str.  93
2 Doktrína private ordering, rodičovská odpovědnost a role státu v rodinné mediaci - str.  95
2.1 Úvod - str.  95
2.2 Vymezení doktríny private ordering - str.  96
2.3 Private ordering v rodinném právu - str.  97
2.4 Proměny diskurzivních formací ve 2. pol. 20. století - str.  98
2.5 Vztahy mezi členy rodiny a mezi rodinou a státem - str.  102
2.6 Individuální vs. relační autonomie - str.  102
2.7 Institucionální role rodičů - str.  105
2.8 Dobrovolnost a mimosmluvní rolové povinnosti - str.  107
2.9 Problém dobrovolnosti rodinné mediace - str.  108
2.10 Závěr - str.  109
3 Nejlepší zájem dítěte v okamžiku rozvodu: Praktická úvaha o rovnováze mezi odpovědností rodičů a povinností státu - str. 111
3.1 Rodičovská odpovědnost - str. 111
3.2 Posílení odpovědnosti rodičů v rozvodovém procesu - str.  113
3.3 Role státu - str.  117
4 Vybrané povinnosti hmotněprávního opatrovníka dospělého člověka - str. 121
4.1 Úvod - str.  121
4.2 Vybrané povinnosti hmotněprávního opatrovníka při zastupování opatrovance - str.  122
4.3 Povinnosti opatrovníka v oblasti pracovněprávní - str.  123
4.4 Povinnosti opatrovníka v oblasti rozhodování o zdraví - str.  125
4.5 Zastoupení při umístění člověka do „ústavního“ zařízení - str.  127
4.6 Závěr - str.  129
5 Náhrada škody za ztrátu života a svobody během druhé světové války - str. 131
5.1 Úvod - str.  131
5.2 Zločin udavačství - str.  131
5.3 Soukromoprávní náhrada škody - str.  133
5.4 Současný právní řád - str.  136
5.4.1 Odškodnění obětí nacistické perzekuce - str.  136
5.4.2 Náhrada škody za křivé obvinění - str.  137
5.5 Závěr - str.  140
Část třetí
Odpovědnost v právu obchodním a pracovním

1 Vliv změny okolností na povinnosti stran kupní smlouvy podle českého práva a Vídeňské úmluvy - str. 143
1.1 Úvodní vymezení zkoumané oblasti a pojmů - str.  143
1.2 Stručný exkurz do českého řešení změny okolností (§ 1764 a násl. obč. zák.) - str.  144
1.3 Rozhodné právo v kontextu mezinárodní kupní smlouvy - str.  146
1.3.1 Přednostní aplikace Vídeňské úmluvy - str.  146
1.3.2 Smluvní vyloučení aplikace Vídeňské úmluvy - str.  147
1.3.3 Omezená role národního práva - str.  148
1.4 Vliv změny okolností na smluvní povinnosti dle Vídeňské úmluvy - str.  149
1.4.1 Zahrnutí koncepce hardship pod Vídeňskou úmluvu - str.  150
1.4.2 Vyloučení § 1765 obč. zák. v kontextu kupních smluv řídících se Vídeňskou úmluvou - str.  151
1.5 Závěr - str.  151
2 Obrácené důkazní břemeno při porušení péče řádného hospodáře - str.  153
2.1 Úvod - str.  153
2.2 Péče řádného hospodáře - str.  153
2.3 Důkazní břemeno obecně - str. 154
2.4 Obrácené důkazní břemeno - str.  156
2.5 Důkazní břemeno při porušení péče řádného hospodáře - str.  157
2.5.1 Rozsah obrácení důkazního břemene - str.  158
2.6 Navrácení důkazního břemene - str.  159
2.6.1 Typově vymezené situace - str.  160
2.7 Stínový vedoucí - str.  161
2.8 Závěr - str.  162
3 Odpovědnost za škodu v oblasti zprostředkování pojištění - str.  165
3.1 Úvod - str.  165
3.2 Typy zprostředkovatelů - str.  166
3.2.1 Samostatný zprostředkovatel - str.  168
3.2.2 Vázaný zástupce - str.  169
3.2.3 Doplňkový zprostředkovatel - str.  171
3.2.4 Skupinové pojištění - str.  171
3.3 Kombinace odpovědnostních vztahů - str.  172
3.4 Škoda způsobená informací nebo radou - str.  173
3.5 Závěr - str.  177
4 Nekalé obchodné praktiky a povinnosť bdelosti v koncepte priemerného spotrebiteľa - str.  179
4.1 Úvod - str.  179
4.2 Nekalé obchodné praktiky a koncepcia priemerného spotrebiteľa - str.  180
4.3 Miera ostražitosti u priemerného spotrebiteľa - str.  182
4.4 Záver - str.  185
5 Zvláštní povinnosti (nejen) členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace - str.  187
5.1 Úvod - str.  187
5.2 Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace - str.  187
5.3 Incidenční spor - str.  189
5.4 Porušení povinností při úpadku obchodní korporace - str.  190
5.5 Vydání prospěchu z výkonu funkce - str.  191
5.6 Žaloba na doplnění pasiv - str.  192
5.7 Závěr - str.  194
6 Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace - str.  197
6.1 Úvod - str.  197
6.2 Dosavadní právní úprava a její nedostatky - str.  198
6.3 Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace - str. 200
6.4 Časová působnost institutu zvláštní povinnosti doplnit majetkovou podstatu - str. 204
6.5 Závěr - str. 205
7 Pracovní úraz zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele s ním spojené - str.  207
7.1 Úvod - str.  207
7.2 Podstata pracovního úrazu a kdy k němu může dojít? - str.  208
7.3 Povinnosti zaměstnavatele s pracovním úrazem související - str.  210
7.4 Následky pracovního úrazu - str.  213
7.5 Závěr - str.  215
8 Povinnost k zastupování zaměstnance při sdílení pracovního místa v komparativní perspektivě - str. 217
8.1 Úvod - str.  217
8.2 Reglementace sdíleného pracovního místa v zákoníku práce - str.  217
8.3 Zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě - str.  219
8.3.1 Analýza tuzemské koncepce - str.  219
8.3.2 Komparace s přístupy slovenského a německého zákonodárce - str.  221
8.4 Závěr - str.  223
Část čtvrtá
Procesní souvislosti

1 Modelová evropská pravidla civilního procesu – základní povinnosti stran a soudu - str.  227
1.1 Úvod - str. 227
1.2 Základní představení Modelových evropských pravidel civilního procesu - str. 228
1.3 Povinnosti stran a soudu v Modelových evropských pravidlech civilního procesu - str. 230
1.3.1 Obecně - str. 230
1.3.2 Základní povinnosti stran (a právních zástupců) - str. 232
1.3.3 Základní povinnosti soudu - str. 234
1.4 Pohled české právní vědy na povinnosti stran, jejich právních zástupců a soudu ve světle MERCP - str. 236
1.5 Závěr - str. 237
2 Poučovací povinnost civilního soudu - str. 239
2.1 Úvod - str. 239
2.2 Obecná poučovací povinnost soudu (§ 5 o. s. ř.) - str. 241
2.3 Poučení o následcích zmeškání jednání – možnost vydat kontumační rozsudek (§ 153b odst. 1 o. s. ř.) - str.  245
2.4 Poučovací povinnost de lege ferenda - str.  246
2.5 Závěr - str.  248
3 K poučovací povinnosti soudu podle § 118a odst. 2 o. s. ř. - str.  249
3.1 Úvod - str.  249
3.2 Poučovací povinnost soudu podle § 118a odst. 2 o. s. ř. – hmotněprávní, nebo pouze procesní? - str. 251
3.3 Meze hmotněprávní poučovací povinnosti soudu - str. 254
3.4 Závěr - str. 256
4 Koncept silného sudcu v kontexte materiálneho vedenia sporu - str. 259
4.1 Úvod - str. 259
4.2 Koncepcie civilného procesu - str. 260
4.2.1 Liberálna koncepcia - str. 262
4.2.2 Sociálna koncepcia - str. 263
4.2.3 Anglosaská koncepcia - str. 264
4.3 Koncept silného sudcu - str. 266
4.3.1 Právna debata - str. 268
4.3.2 Dopytovacia, poučovacia a vysvetľovacia povinnosť súdu - str. 270
4.3.3 Štruktúrovanie procesnej látky - str. 272
5 Procesní odpovědnost dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR - str. 275
5.1 Úvod - str. 275
5.2 Odpovědnost účastníků insolvenčního řízení - str. 276
5.2.1 Odpovědnost dlužníka - str. 276
5.2.2 Odpovědnost věřitele - str. 278
5.2.3 Odpovědnost insolvenčního správce - str. 281
5.3 Závěr - str. 283
6 Odpovědnost dlužníka za porušení povinnosti podat insolvenční návrh - str. 285
6.1 Úvod - str. 285
6.2 Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh - str. 286
6.3 Odpovědnost dlužníka za škodu způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh - str. 289
6.4 Závěr - str. 291
7 Povinnosti a limity pravomoci soudů při posuzování rozhodčí smlouvy - str. 293
7.1 Úvod - str. 293
7.2 Stručný přehled doktrinálních požadavků vztahujících se ke konstituování fóra - str. 294
7.3 Vady konstituování fóra jako důvod absolutní neplatnosti rozhodčí smlouvy - str. 296
7.4 Nepodjatost rozhodce - str. 298
7.5 Závěr - str. 301
Část pátá
Odpovědnost a umělá inteligence

1 Koncepce a vývoj právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 305
1.1 Úvod - str. 305
1.2 Povaha umělé inteligence - str. 305
1.3 Koncepce právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 309
1.4 Vývoj právní odpovědnosti v kontextu umělé inteligence - str. 311
1.5 Závěrem - str. 313
2 Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty  - str. 315
2.1 Úvod - str. 315
2.2 Právní úprava - str. 316
2.3 Varianty de lege ferenda - str. 317
2.4 Problematické užití umělé inteligence - str. 320
2.5 Za co by sociální síť naopak odpovídat měla? - str. 321
2.6 Závěr - str. 322
3 Povinnost k náhradě újmy na zdraví způsobené při (ne)použití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 323
3.1 Pojem umělé inteligence - str. 323
3.2 Využití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 324
3.3 Újma na zdraví způsobená nesprávnou diagnózou - str. 326
3.4 Postup lege artis v lékařské diagnostice - str. 327
3.5 Odpovědnost při (ne)použití umělé inteligence v lékařské diagnostice - str. 328
3.5.1 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při použití umělé inteligence - str. 328
3.5.2 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při odchýlení se od výstupu umělé inteligence - str. 331
3.5.3 Způsobení újmy na zdraví v důsledku chybné negativní nebo pozitivní diagnózy stanovené při opomenutí použít umělou inteligenci - str. 332
3.6 Závěr - str. 332
4 Je umelá inteligencia zaujatá? Právna regulácia umelej inteligencie v oblasti práva proti diskriminácii a ochrany osobných údajov - str. 335
4.1 Čo spôsobuje zaujatosť umelej inteligencie? - str. 335
4.2 Rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie - str. 337
4.2.1 Rozsah právnej úpravy zákazu diskriminácie - str. 337
4.3 Priama v. nepriama diskriminácia - str. 338
4.4 Dokazovanie - str. 339
4.5 Právo na ochranu osobných údajov - str. 340
4.5.1 Práva dotknutých osôb - str. 340
4.5.2 Citlivé údaje - str. 342
4.6 Záver - str. 343
Abstrakt - str. 345
Abstract - str. 347
Seznam literatury - str. 349
Věcný rejstřík - str. 363

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.