Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do některého ze jmenovaných soudních řízení. Ke každé kapitole jsou přiřazeny konkrétní vzory, v součtu jich v knize naleznete více jako 40.

Další, okrajová témata představují vymáhání pohledávky ve vykonávacím a dědickém řízení, konsenzuální způsob uplatnění nároku či veřejnoprávní pohledávky z trestného činu. Byť je obsah publikace orientován především k restitutivní spravedlnosti, je zde krátce pojednáno i o postupech při uplatnění pohledávky spoluobviněného vůči jinému spoluobviněnému.

autor: Jan Zůbek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 17. 3. 2022, 296 stran
ISBN: 978-80-7676-370-8

Cena: 750 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XII
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XVI
Část první Adhezní řízení - str. 1
I. Pojem adhezního řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 1
1. Pojem adhezního řízení - str. 1
2. Vztah adhezního a trestního řízení - str. 2
II. Legitimace k uplatnění nároku v adhezním řízení - str. 4
1. Kdo je osobou poškozenou trestným činem - str. 4
2. Který poškozený není oprávněn uplatnit nárok v adhezním řízení - str. 8
III. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v adhezním řízení? - str. 9
1. Jednotlivé občanskoprávní nároky - str. 9
1.1 Příslušenství pohledávky - str. 14
2. Jakých pohledávek se v trestním řízení nelze domáhat - str. 16
IV.  Jak, kdy a kde se pohledávky v adhezním řízení uplatňují - str. 17
1. Litispendence a paralelní stíhání fyzické a právnické osoby - str. 19
2. Opatření ke zjištění a zajištění majetku - str. 21
3. Co s odmítnutím dědictví? - str. 25
4. Břemeno tvrzení, břemeno důkazní - str. 25
V.  Rozhodnutí soudu v trestním řízení - str. 27
1. Promlčení nároku poškozeného - str. 29
2. Povinnost soudu rozhodnout o žalobě jako subjektivní právo poškozeného - str. 29
A) Soud na uplatněný nárok v rozsudku nijak nereaguje - str. 29
B) Povinnost podle svých sil nahradit způsobenou škodu namísto výroku o náhradě škody - str. 34
3. Adhezní a insolvenční řízení – zákaz vydat rozhodnutí - str. 34
VI. Opravné prostředky proti rozhodnutí o návrhu poškozeného - str. 35
VII. Mimosoudní uplatnění pohledávky - str. 36
VIII. Vzory pro adhezní řízení - str. 38
1a. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody přiznán, náklady vzniklé přibráním zmocněnce) - str. 38
1b. Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému hradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody (nárok na náhradu škody poškozenému nebyl přiznán, náklady vznikly přibráním zmocněnce) - str. 40
2a. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného v rámci přípravného řízení (určení věcí, 
které mají být zajištěny) - str. 42
2b. Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obžalovaného – řízení před soudem (bez konkretizace 
věcí, které mají být zajištěny) - str. 44
3. Odvolání poškozeného proti výroku rozsudku o náhradě škody - str. 46
4a. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady 
na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci řízení před soudem - str. 48
4b. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí žádosti poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 50
5. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zrušení zajištění majetku obžalovaného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody v rámci řízení před soudem [z důvodu pominutí nařízení zajištění – § 48 odst. 1 písm. a) trestního řádu] - str. 52
6a. Žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který poškozený vyžádá - str. 54
6b.Žádost poškozeného na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek vyžádaný poškozeným v rámci přípravného řízení - str. 56
7. Žádost poškozeného o využití peněžité záruky k úhradě pohledávky - str. 58
8a. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 60
8b. Nárok poškozeného na náhradu škody uplatněný v rámci přípravného řízení - str. 62
8c. Nárok poškozeného na náhradu nemajetkové újmy uplatněný v rámci řízení před soudem - str. 64
9a. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v přípravném řízení (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 66
9b. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený uplatnil nárok na náhradu nemajetkové újmy, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť) - str. 68
9c. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem za sníženou odměnu v řízení 
před soudem (poškozený uplatnil nárok na náhradu škody) - str. 70
9d. Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně v řízení před soudem 
(poškozený neuplatnil nárok na náhradu škody, jedná se o zvlášť zranitelnou oběť)- str. 72
Část druhá Civilní (občanskoprávní) řízení - str. 75
I. Civilní řízení a jeho vztah k trestnímu řízení - str. 75
II. Legitimace k uplatnění nároku v civilním řízení, příslušnost soudu a poplatková povinnost - str. 76
1. K legitimaci a procesní způsobilosti - str. 76
2. Příslušnost soudu - str. 78
3. Poplatková povinnost - str. 80
III. Uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy v přeshraničních občanských soudních sporech - str. 81
IV. Jaké pohledávky (nároky) lze uplatnit v civilním řízení? - str. 86
1. Skutečná škoda - str. 86
2. Ušlý zisk - str. 88
3. Nemajetková újma - str. 89
3.1 Náhrada nemajetkové újmy na zdraví - str. 90
4. Další nemajetková újma dle § 2958 obč. zák. - str. 93
5. Nemajetková újma u sekundární oběti - str. 94
6. Náklady na péči - str. 97
7. Další náhrady při ublížení na zdraví či usmrcení - str. 98
8. Bezdůvodné obohacení - str. 99
9. Příslušenství pohledávky - str. 101
V. K předpokladu zavinění – objektivní vs subjektivní odpovědnost - str. 101
VI. K uplatnění pohledávky žalobou na plnění - str. 103
1. Nalézací řízení - str. 103
2. Předběžné opatření - str. 106
3. Mediace - str. 108
4. K důkaznímu břemenu - str. 108
VII. Rozhodnutí soudu o žalobním návrhu - str. 110
1. Litispendence a res iudicata - str. 110
2. Promlčení pohledávky - str. 111
3. K solidární a výlučné odpovědnosti - str. 117
4. Odmítnutí návrhu - str. 118
5. Rozsudek - str. 119
VIII. Opravná řízení - str. 121
1. Odvolání - str. 121
2. Dovolání - str. 122
IX. Vykonávací řízení - str. 124
X.  Dědické řízení (pachatele) - str. 127
XI. Vzory pro civilní řízení - str. 130
1. Návrh na vydání předběžného opatření § 74 a § 102 o. s. ř. - str. 130
2. Výzva k náhradě škody - str. 133
3. Žaloba o náhradu škody z provozní činnosti - str. 135
4. Žaloba o náhradu škody a nemajetkové újmy - str. 139
5a. Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - str. 142
5b.Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - str. 143
Část třetí Insolvenční řízení - str. 147
I. Obecně k insolvenčnímu řízení - str.147
II. Úpadek, problém společného zdroje a jeho ochrana - str. 148
III. Obecně k pohledávkám uplatňovaným v insolvenčním řízení - str. 150
IV.  Pohledávky (obecných věřitelů) uplatňované přihláškou - str. 151
1. Ručitelé - str. 155
2. Manžel/ka pachatele - str. 155
3. Zajištěné pohledávky - str. 157
4. Dispozice s přihláškou - str. 158
5. Pohledávky na náhradu újmy z trestného činu - str. 159
V. Pohledávky přihlášené ex lege - str. 159
VI. Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení - str. 160
VII. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 161
1. Pohledávky poškozených na náhradu nemajetkové újmy na zdraví - str. 162
2. Pohledávky na výživném - str. 163
2.1 Úroky z prodlení z výživného  - str. 165
3. Pracovněprávní pohledávky  - str. 165
VIII. K přezkumu a dalšímu posouzení pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení  - str. 167
1. Vady při uplatnění pohledávek  - str. 167
2. Neúplnost a vadnost přihlášky  - str. 168
3. Vady důkazů  - str. 169
4. Přezkum pohledávky uplatňované přihláškou  - str. 169
IX.  Incidenční spory o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky (odporové spory)  - str. 172
1. Odporový spor o nevykonatelnou pohledávku  - str. 172
2. Odporový spor o pravost a výši vykonatelné pohledávky  - str. 173
X. Zjištění nebo odmítnutí přihlašované pohledávky - str. 174
1. Sankce při neoprávněném přihlášení pohledávky  - str. 175
XI.  Přezkum pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň  - str. 177
XII. Majetek dlužníka – pachatele trestného činu  - str. 178
1. Prohlášení o majetku  - str. 179
2. Neposkytování součinnosti insolvenčnímu správci  - str. 180
XIII. K uspokojování pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení - str. 180
1. Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň - str. 180
2. Uspokojování pohledávky zajištěné majetkem dlužníka - str. 182
2.1 Kdo je považován za zajištěného věřitele  - str. 182
2.2 Ke vzniku práva zajištěného věřitele - str. 184
2.3 K právu na uspokojení ze zajištění  - str. 185
2.4 Zpětvzetí práva a zánik zajištění - str. 187
3. Uspokojování (nepřednostních) přihlašovaných pohledávek (pohledávek obecných věřitelů)  - str. 187
3.1 Obecně  - str. 187
3.2 V konkurzu a reorganizaci  - str. 187
3.3 V oddlužení  - str. 188
XIV. Osvobození dlužníka od placení pohledávek  - str. 191
XV. Vymáhání pohledávky po skončení insolvenčního řízení - str.  194
XVI. Vzory pro insolvenční řízení  - str. 196
1. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky - str. 196
2. Žaloba o určení pravosti přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 198
3. Žaloba o určení výše přihlášené nevykonatelné pohledávky - str. 201
4. Návrh na odejmutí osvobození dlužníka od placení pohledávek - str. 204
Část čtvrtá Konsenzuální odškodnění - str. 207
I. Obecně k mimosoudnímu řešení nároků poškozeného - str. 207
II.  Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu  - str. 209
1. Instituty podporující konsenzuální kompenzaci škody (nemajetkové újmy, vydání BO) - str. 210
1.1 Dohoda o vině a trestu (§ 175a odst. 5 tr. řádu) - str. 210
1.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání § 307, § 308 tr. řádu  - str. 211
1.3 Narovnání § 309, § 310 tr. řádu  - str. 213
1.4 Odstoupení od trestního stíhání  - str. 213
1.5 Zastavení trestního stíhání § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu  - str. 215
III. K legitimnímu nátlaku na obviněného a opačně  - str. 215
IV.  Vzory pro konsenzuální odškodnění  - str. 219
1. Dohoda o náhradě škody uzavřena podle § 307 odst. 1 tr. řádu mezi obviněným a poškozeným  - str. 219
2. Kvitance  - str. 221
3a. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu – v rámci přípravného řízení  - str. 222
3b. Prohlášení poškozeného podle § 310 odst. 3 trestního řádu v rámci řízení před soudem  - str. 224
4. Dohoda s ručitelským prohlášením ve smyslu § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2018 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  - str. 226
5. Slib odškodnění  - str. 229
6. Smlouva o zřízení zástavního práva k jednotce  - str. 231
7. Souhlas poškozeného s narovnáním v rámci řízení před soudem  - str. 236
8. Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení návrhu na potrestání  - str. 238
9. Uznání dluhu  - str. 240
10. Výzva ručiteli k plnění  - str. 242
11. Dohoda o narovnání - str. 243
12. Dohoda o odčinění následků dopravní nehody - str. 247
13. Dohoda o přistoupení k dluhu  - str. 250
Část pátá Uplatňování veřejnoprávních pohledávek a pohledávky spoluobviněného - str. 253
I. Obecně  - str. 253
II. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v trestním, civilním a vykonávacím řízení  - str. 254
1. Trestní a civilní řízení  - str. 254
2. Vykonávací řízení  - str. 256
III. Uplatňování veřejnoprávních pohledávek v insolvenčním řízení  - str. 257
IV. Pohledávka spoluobviněného  - str. 258
Závěr  - str. 261
Seznam použitých zdrojů  - str. 263
Seznam citovaných soudních rozhodnutí  - str. 269

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.