Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení kategorie nehmotného majetku z pohledu zákona o daních z příjmů. 

Okrajově se také budeme věnovat připravovanému daňovému balíčku pro rok 2023, zejména pokračujícím mimořádným odpisům i pro majetek pořízený v letech 2022 a 2023 a zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH. Dále se zaměřujeme na možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle zákona o obchodních korporacích. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví.

Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou využita čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů nebo tvorba opravných položek k pohledávkám. 

Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení výkazu cash flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.

autoři: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2023, 200 stran
ISBN: 978-80-2713-980-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.1.1 Zákon o účetnictví - str. 11
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví - str. 12
1.1.3 České účetní standardy - str. 13
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady - str. 13
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 14
1.2.1 Zásada účetní jednotky - str. 14
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky - str. 14
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech - str. 14
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací - str. 14
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace - str. 15
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími - str. 15
1.2.7 Zásada opatrnosti - str. 15
2. Základní pojmy účetnictví - str. 17
2.1 Vznik účetnictví - str. 17
2.2 Bilanční princip a rozvaha - str. 18
2.3 Náklady - str. 21
2.3.1 Druhové členění nákladů - str. 21
2.3.2 Účelové členění nákladů - str. 21
2.3.3 Daňové kritérium - str. 21
2.4 Výnosy - str. 22
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 23
2.6 Účet a soustava účtů - str. 24
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu - str. 24
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 24
2.6.3 Znázornění účtu - str. 25
2.6.4 Nákladové a výnosové účty - str. 26
2.6.5 Syntetické a analytické účty - str. 27
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu - str. 27
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 27
2.8 Účetní knihy - str. 28
2.8.1 Deník - str. 29
2.8.2 Hlavní kniha - str. 29
2.8.3 Knihy analytických účtů - str. 30
2.8.4 Storno - str. 30
2.8.5 Forma účetních knih - str. 30
2.9 Úschova účetních písemností - str. 30
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 31
2.10.1 Předvaha - str. 31
2.10.2 Inventarizace - str. 32
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek - str. 34
3.1 Obsah účtové třídy - str. 34
3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - str. 38
3.3 Pořízení majetku - str. 39
3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku - str. 42
3.5 Daňové odpisy hmotného majetku - str. 44
3.5.1 Odpisové skupiny - str. 44
3.5.2 Rovnoměrné odpisování - str. 44
3.5.3 Zrychlené odpisování - str. 45
3.5.4 Mimořádné odpisy hmotného majetku - str. 46
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 80 000 Kč - str. 47
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 80 000 Kč - str. 48
3.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku - str. 49
3.7.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 - str. 49
3.7.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 - str. 49
3.7.3 Goodwill - str. 50
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku  - str. 50
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 53
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 53
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 54
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 55
3.10.1 Rozdělení cenných papírů - str. 55
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku - str. 57
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů - str. 57
3.10.4 Podíl na zisku - str. 58
4. Účtová třída 1 – Zásoby - str. 59
4.1 Oceňování zásob - str. 60
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách - str. 60
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách - str. 60
4.1.3 Technika FIFO - str. 61
4.1.4 Technika LIFO - str. 61
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou - str. 61
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 63
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 64
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob - str. 64
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob - str. 67
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky - str. 68
4.4 Účtování zásob vlastní činnosti - str. 69
4.4.1 Způsob A - str. 69
4.4.2 Způsob B - str. 70
4.4.3 Opravné položky k zásobám - str. 74
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 76
5.1 Peníze - str. 76
5.2 Účty v bankách - str. 77
5.3 Bankovní úvěry - str. 78
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 79
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 80
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 84
6.1 Skupina 31 – Pohledávky - str. 84
6.1.1 Účtování o směnkách - str. 84
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 86
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek - str. 86
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní - str. 87
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 87
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str. 89
6.5 Podrozvahové účty - str. 90
6.6 Skupina 32 – Závazky - str. 90
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 92
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 94
6.8.1 Daň z příjmů - str. 94
6.8.2 Srážení daně jiným subjektům - str. 96
6.8.3 Daň z přidané hodnoty - str. 96
6.8.4 Ostatní nepřímé daně a poplatky - str. 100
6.8.5 Dotace - str. 100
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva - str. 101
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 103
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 104
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 104
6.11.2 Náklady příštích období - str. 105
6.11.3 Výdaje příštích období - str. 106
6.11.4 Výnosy příštích období - str. 107
6.11.5 Příjmy příštích období - str. 107
6.11.6 Dohadné účty aktivní - str. 109
6.11.7 Dohadné účty pasivní - str. 109
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 112
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 112
7.1.1 Změny základního kapitálu akciové společnosti - str. 113
7.1.2 Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - str. 114
7.2 Kapitálové fondy - str. 114
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku - str. 115
7.4 Fondy ze zisku a nerozdělený zisk - str. 116
7.4.1 Rezervní fond - str. 117
7.4.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 118
7.5 Pravidla pro výplatu vlastního kapitálu - str. 120
7.5.1 První bilanční test pro výplatu podílu na zisku - str. 120
7.5.2 Druhý bilanční test na celkový vlastní kapitál - str. 122
7.5.3 Třetí bilanční test na vykazované výsledky vývoje - str. 124
7.6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 126
7.7 Zálohy na podíly na zisku - str. 127
7.8 Rezervy - str. 129
7.8.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 130
7.8.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží - str. 131
7.8.3 Rezerva na daň z příjmů - str. 133
7.9 Bankovní úvěry - str. 134
7.10 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 134
7.11 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 135
7.11.1 Kdo účtuje o odložené dani? - str. 135
7.11.2 Proč se účtuje odložená daň? - str. 135
7.11.3 Odložená daňová pohledávka - str. 136
7.11.4 První účtování odložené daně - str. 138
7.12 Skupina 49 – Individuální podnikatel - str. 140
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6 - str. 141
9. Používání cizí měny v účetnictví - str. 143
9.1 Co musí být evidováno v cizí měně v účetnictví - str. 143
9.2 Příklady cizoměnových operací - str. 144
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty - str. 145
10.1 Otevírání účetních knih - str. 145
10.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 146
10.3 Následující účetní období - str. 147
10.4 Podrozvahové účty - str. 148
11. Příprava účetní závěrky - str. 149
11.1 Účetní uzávěrka - str. 149
11.2 Události po rozvahovém dni - str. 149
12. Druhy účetních závěrek - str. 150
12.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 150
12.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 150
12.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 151
13. Obsah účetní závěrky - str. 152
13.1 Složky účetní závěrky - str. 152
13.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 152
13.3 Příloha účetní závěrky - str. 154
13.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami - str. 154
13.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek - str. 155
13.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky - str. 156
13.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky - str. 157
14. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky - str. 158
14.1 Sestavení výroční zprávy - str. 158
14.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 158
14.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 159
14.4 Schválení účetní závěrky - str. 161
14.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 161
15. Přehled o peněžních tocích − cash flow - str. 163
15.1 Základní vymezení - str. 163
15.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 167
15.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou - str. 173
16. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 181
16.1 Právní úprava - str. 181
16.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 183
17. Přílohy - str. 187
17.1 Účtový rozvrh - str. 187
17.2 Vzory výkazů  - str. 194

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.