Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. 

Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového českého trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), v letošním roce navazujeme pojednáními věnovanými procesním otázkám. Nejde jen o připomenutí základních zásad trestního řízení, oněch stavebních kamenů, na kterých stojí konstrukce trestního řádu, ale věnujeme pozornost i aktuálnímu známému nešvaru – problematice odposlechů, resp. nedostatečné právní úpravě zejména tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. 

Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen právo obviněného na revizi rozhodnutí v trestních věcech, zákaz sebeobviňování v trestním řízení, zásahy do osobní svobody při nahrazení vazby elektronickým monitoringem, ale i meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení nebo účast oprávněné osoby, zmocněnce a opatrovníka v řízení proti právnickým osobám, což jsou jen některé z problémů, které se v monografii rozebírají. 

Opominuty nejsou ani souvislosti vnitrostátních otázek s trestním právem evropským i trestním právem Evropské unie a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. 

Jednotlivé kapitoly jsou orientovány nejen trestněprocesně, ale na autorství se podílejí také odborníci ze správního a ústavního práva. Tím dostává monografie žádoucí mezioborový charakter. 

Autory kapitol jsou také slovenské kolegyně a kolegové. To umožňuje čtenáři vhled i do právní úpravy, která v zásadě vychází z kdysi společného zdroje. Nyní, po desetiletích samostatného vývoje se ovšem nůžky mezi právními úpravami rozšiřují. Nicméně jak čtenáři poznají, problémy nauky i aplikační praxe v obou státech jsou si velmi podobné, i když konkrétní legislativní řešení mohou být rozličná. Práce tedy svým zaměřením přesahuje vnitrostátní rozměr.

Věříme, že závažností otázek, kterými se v práci zabýváme, i jejich aktuálností laskavého čtenáře zaujmeme. 


autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 7. 2020, 548 stran
ISBN: 978-80-7502-444-2

Cena: 790 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Předmluva - str. 11
I. část K obecným otázkám- str. 13
Karel Klíma
Trestněprocesní rizika možného zákonného vstupu do ústavněprávních lidských hodnot - str. 15
Jana Tlapák Navrátilová
Poskytování součinnosti uchováváním dat v kontextu respektování základních práv a svobod jednotlivce - str. 26
Jiří Jelínek
K otázkám prostorového odposlechu v trestním řízení a jeho chybějící právní úpravě v českém trestním řádu - str. 35
Vladimír Pelc
Kontradiktornost - realita nebo chiméra českého trestního procesu? - str. 46
Ivan Šimovček
Právo obviněného na revíziu rozhodnutí v trestnom konaní - str. 57
II. část Základní zásady trestního řízení, spravedlivý proces - str. 67
Libor Klimek
Presumpce neviny v trestním řízení v nedávné judikatuře Soudního dvora Evropské unie - str. 69
Marek Fryšták, Eva Brucknerová
Princip presumpce "viny" v médiích a při činnosti orgánů činných v trestním řízení - str. 82
Stanislav Mihálik, Filip Vincent
Filozofické a aplikační otázky zásady prezumpcie neviny v trestnom konaní
Ján Šanta
K niektorým praktickým aspektom ustanovení Trestného poriadku SR upravujúcich väzbu a prezumpcia neviny garantujúcich ochranu ľudských práv a slobod - str. 106
Ondrej Laciak
Právo nebyť stíhaný dvakrát za ten istý skutok (ne bis in idem) - str. 119
Katarína Tejnská
Aplikace zásady obžalovací a její vliv na práva obviněného - str. 127
Zuzana Vostrá
Důvěrnost komunikace s obhájcem jako součást spravedlivého procesu - str. 139
Lenka Náhlovská
Důvěrnost komunikace s advokátem při provádění tzv. internal investigation jako součást práva na obhajobu - str. 153
Jiří Mulák
Zásada veřejnosti jako atribut práva na spravedlivý proces - str. 165
Dagmar Císařová, Olga Sovová
Právo veřejnosti na informace o trestním postihu zdravotnických pracovníků a presumpce neviny - str. 180
Jozef Čentéš
Právo na odovodňovanie súdnych rozhodnutí - str. 189
Jan Říha
Odůvodňování soudních rozhodnutí jako součást práva na spravedlivý proces - str. 199
Pavel Šámal, Lukáš Boháček
K podmínkám použití výpovědi nedostupného svědka - str. 221
Andrea Beranová
Dohoda o vině a trestu z pohledu práva na spravedlivý proces - str. 233
III. část Porušování základních práv a svobod v trestním řízení - str. 243
Richard Pomahač
Odposlechy a bezpečnostní riziko - str. 243
Jozef Záhora
Princípy legality, legitimity, a proporcionality při odpočúvaní telekomunikačnej prevádzky - str. 255
Ingrid Galovcová
Limity oprávněnosti zásahu do soukromí při sledování osob a věcí - str. 267
Anna Brandtner
Prohlídka mobilního telefonu ve světle čl. 8 EÚLP - str. 277
Pavel Klíma
Odposlech telekomunikačního provozu v českém a evropském kontextu - str. 288
Rudolf Kramář
Ochrana osobních údajů v rámci veřejných jednání nalézacích soudů - str. 299
Jiří Krupička
Meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení a legitimita omezování dispozic s takovým majetkem - str. 307
Věra Kalvodová
k problematice provádění důkazů čtením protokolů o dřívější výpovědi svědka z pohledu postavení obviněného v trestním řízení - str. 320
IV. část - str. 333
Jaroslav Fenyk
Obecně oprávněná osoba, zmocněnec a opatrovník v trestním řízení proti právnické osobě a její právo na obhajobu - str. 335
Peter Polák
Limity povinnosti obviněného dostaviť sa na úkony trestného konania na základe predolania - str. 345
Sergej Romža
Modifikácia skutku a jeho význam pre uplatnenie práva na obhajobu - str. 360
Martin Adamec
Procesní (ne)použitelnost úředních záznamů o podání vysvětlení a právo na obhajobu - str. 369
Jana Odehnalová
Zásada zákazu nucení k sebeobviňování v judikatuře Ústavního soudu - str. 383
Lukáš Bohuslav
Zásada zákazu nucení k sebeobviňování ve světle nových technologií a související procesněprávní aspekty - str. 396
Marek Dvořák
Rekognice osob ve světle principu nemo tenetur se ipsum accusare a problematika opakování rekogničního úkonu - str. 403
Simona Ferenčíková
Zásah do osobnej slobody při nahradení väzby dohľadom s elektronickým monitoringom - str. 418
V. část - str. 429
František Púry
Ochrana práv poškozeného prostředky trestního práva procesního - str. 431
Dalibor Šelleng
Poškozený a trestní příkaz - str. 444
VI. část  - str. 453
Pavel Vetešník
Podmínky a limity občanského zadržení podezřelé osoby - str. 455
Marcela Tittlová
Poskytovanie informácií z trestného kanania v československých súvislostiach - str. 468
Martin Kopecký
Předání, odevzdání a postoupení věci mezi orgánem činným v trestním řízení a správním orgánem - str. 481
Lukáš Michaľov
Dvojinštančnosť rozhodovania o väzbe - str. 489
Tomáš Pezl
Trestní stíhání člena vlády v ústavně-komparativním pohledu - str. 499
Martin Štrkolec
K policajnej provokácii realizovanej prostredníctvom súkromných osob v terstnom konaní - str. 506
Bibliografie - str. 517
O autorech - str. 543
About the Autors - str. 547
 Věcný rejstřík - str. 551


Další nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ... pokračování

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.